Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2013-04-16

Sammanträde 2013-04-16

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora konferensen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Remisser och yttranden

3 En lokal barnombudsman och ett handlingsprogram för att stärka barnets rättigheter

Svar på motion från (MP)
Dnr 1.6-97/2013

4 Stöttandet och utvecklandet av det arbetsintegrerande sociala företagandet

Svar på motion från (MP)
Dnr 1.6-92/2013

5 Främlingsfienden inom oss (SOU 2012:74)

Svar på remiss av betänkande av Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet
Dnr 1.6-179/2013

6 Metoder för att vara konstaterat bäst i världen

Svar på motion från (S)
Dnr 1.6-183/2012

7 Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett tydligt ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13)

Svar på remiss av delbetänkande
Dnr 1.6-186/2013

8 Långsiktiga villkor för kvinnojourerna och bättre möjligheter för våldsutsatta kvinnor att komma vidare och få en trygg bostad

Svar på motion från (V)
Dnr 1.6-56/2013,

9 Ett kraftigt förbättrat stöd och hjälp till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt psykiatrireformens intentioner

Svar på motion från (V)
Dnr 1.6-57/2013,

10 Ersättning för avgifter för fritidsaktiviteter

Svar på motion från (S)
Dnr 1.6-96/2013

11 Patientlag - delbetänkande av patientmaktsutredningen (SOU 2013:2)

12 Stockholms stads stöd till daglig verksamhet för människor med afasi

Svar på motion från (S)
Dnr 1.6-98/2013

13 Fler personliga ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning

Svar på motion från (MP)
Dnr 1.6-180/2013

Övriga beslutsärenden

14 Månadsrapport för mars 2013

Dnr 1.2-650/2012
Kommer senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 för socialnämnden

16 Svar på skrivelse angående eventuell diskriminering av personer med ADHD

17 Rapport över användandet av akutboende under år 2012

18 Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer

19 Uppföljning av Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst

20 Utförardokumentation inom individ- och familje- omsorgens verksamhetsområden för barn, unga samt vuxna

21 Lägesrapport forum Carpe och projekt Carpe 2

23 Plan för förebyggande insatser för att minska cannabis bland unga

Anmälningsärenden

24 Anmälan av kontorsyttrande

Reviderade föreskrifter om basal hygien i vår och omsorg
Dnr 1.6-122/2013

25 Anmälan av kontorsyttrande

Nya föreskrifter om förebyggande och behandling av undernäring
Dnr 1.6-120/2013

26 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (120 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) och vice ordföranden Roger Mogert (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 18 april 2013.

§3 En lokal barnombudsman och ett handlingsprogram för att stärka barnets rättigheter

Svar på remiss av motion (2013:14) av Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (båda MP)

Dnr 1.6-97/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Motionärerna föreslår att ett handlingsprogram för hur barnets rättigheter ska stärkas inom staden tas fram samt att mål och åtgärder i handlingsprogrammet kopplas till stadens integrerade ledningssystem (ILS). Vidare föreslås en lokal ombudsman inrättas med organisatorisk placering under kommunstyrelsen. Uppdraget föreslås vara att bevaka barnets rättigheter, ansvara för implementering och uppföljning av barnkonventionen samt genomföra utbildningsinsatser inom staden.

Förvaltningen anser att det är angeläget att FN:s barnkonvention och den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter beaktas i stadens nämnder och bolag. Genom att alla nämnder i budgeten för 2013 fått i uppdrag att beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention har barnen lyfts fram i stadens arbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 3 april 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att tillstyrka motionen.

2. Nämnden framför följande.

Stadens revisorer är starkt kritiska mot Stockholms stad när det gäller bristerna i styrningen av arbetet med barns rättigheter. Det saknas struktur för hur arbetet med barnkonventionen ska bedrivas och hur det ska följas upp. Inte heller finns någon plan för hur barns rättigheter ska stärkas.

Att nämnderna ”i budgeten för 2013 fått i uppdrag att beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention” räcker inte. Det behövs ett handlingsprogram för hur barnets rättigheter ska stärkas i staden. Programmet ska innehålla tydliga mål och åtgärder och dessa ska kopplas till ILS, stadens integrerade ledningssystem. Indikatorer ska tas fram för att arbetet med barnkonventionen ska bli uppföljningsbart.

Handlingsprogrammet ska omfatta alla stadens verksamheter, och tas fram i samverkan med barn och unga. Besluten blir bättre när barn och unga får vara med och påverka, och sammanhållningen ökar ju fler som känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen.

Att inrätta en lokal barnombudsman i Stockholm skulle tydligt visa för stadens invånare att barn tas på allvar och att barn har rättigheter. En lokal barnombudsman bör ha i uppdrag dels att bevaka barns rättigheter och följa upp barnkonventionen, dels att genomföra utbildningsinsatser inom staden.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Arbetet med att stärka barns rättigheter är en angelägen fråga och barnperspektivet ska alltid beaktas i alla ärenden som berör barn. Det är viktigt att hela Stockholms stad genomgripande arbetar med detta. I budgeten för 2013 har alla nämnder och bolag fått i uppdrag att beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention. Vidare fick kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en kunskapsspridning om barnkonventionen som ska öka barns kunskaper om sina rättigheter. Staden har för 2013 reserverat tre miljoner kronor för detta ändamål.

§4 Stöttandet och utvecklandet av det arbetsintegrerande sociala företagandet

Svar på remiss av motion (2013:2) av Åsa Jernberg och Martin Michel (båda MP)

Dnr 1.6-92/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I motionen anges att en av lösningarna på den strukturella arbetslösheten är att stimulera och utveckla det arbetsintegrerande sociala företagandet.

Såväl staten genom Arbetsförmedlingen som på kommunal nivå pågår kontinuerligt insatser för att skapa förutsättningar för utsatta grupper att få ett arbete. Arbetsintegrerande socialt förtagande kan vara ytterligare en väg till arbete för personer som har svårigheter att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 3 april 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och ledamoten Inger Stark (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och ledamoten Inger Stark (V) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att tillstyrka motionen.

2. Nämnden framföra följande.

Vi menar att mycket behöver göras för att stötta den typ av verksamhet som tas upp i motionen, betydligt mer än vad förvaltningen skriver i sitt svar. Det är viktigt att lyfta fram erfarenheter socialförvaltningen har av det arbetsintegrerande sociala företagandet, vad det har betytt för människor som socialtjänsten länge haft kontakt med och på vilket sätt verksamheterna har bidragit.

Vi anser att förslaget innebär en stor potential och ökad livskvalitet för en del personer med långvarigt beroende av försörjningsstöd. Att upphandlingarna enligt LOU och LOV fungerar som de gör i dag är inte något som är hugget i sten. Vi menar att det är mycket angeläget med en särskild analys av hur villkoren ser ut för det sociala företagandet och hur det i större utsträckning ska kunna verka och delta i samhället, enligt vad som sägs i motionen. Resonemang som stöder denna inriktning finns även i Upphandlingsutredningens slutbetänkande. För att det ska hända mer på området behöver stödstrukturer finnas. Vi föreslår att socialnämnden ställer sig bakom motionens yrkande.

§5 Främlingsfienden inom oss (SOU 2012:74)

Svar på remiss av betänkande av Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet

Dnr 1.6-179/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Det pågår ett omfattande arbete mot främlingsfientlighet i statliga myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Utredningen föreslår ett antal åtgärder som syftar till att effektivisera arbetet mot främlingsfientlighet.

Förvaltningen anser att man inom ramen för det arbete som bedrivs inom staden för att människor ska ha tillgång till lika rättigheter och behandlas lika finns möjligheter att ta upp frågan om främlingsfientlighet och arbeta med attityder mot främlingsfientlighet. Utredningens förslag till åtgärder kan medverka till att frågan om främlingsfientlighet lyfts fram och ökar medvetenheten om frågans vikt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 mars 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att i huvudsak godkänna remissyttrandet.

2. I yttrandet specifikt uttala att:

Minst en antidiskrimineringsbyrå ska finnas i varje län. Dessa ska ha de befogenheter och den juridiska kompetens som krävs för att kunna driva fall.

3. Dessutom anför nämnden följande.

I Europa växer främlingsfientligheten fram utifrån den rovkapitalism som har försatt delar av Europa i en djup kris. Arbetslöshet och fattigdom växer och skapar förutsättningar för framväxten av partier som står den fascistiska rörelsen nära. Det är bra att regeringen nu tar fram en mängd förslag, men förslagen kan jämföras med plåster på en skottskada som bör opereras.

De viktigaste incitamenten mot främlingsfientlighet är kampen mot arbetslösheten samt en välfärd som står rustad för att kunna ta hand om de medborgare som behöver omsorg av olika slag.

Vi har idag en djupgående kunskapssegregering där 15 procent av eleverna i Stockholm inte har behörighet till gymnasiet. Det är tecken på ett samhälle i kris. Den fascistiska rörelsen lever gott på okunskap, just därför är utbildningspolitiken en grundsten i det demokratiska samhället som motverkar fascism och främlingsfientlighet. Det förekommer idag en tydlig diskriminering och rapporter om hatbrott haglar. Den romska minoriteten i Stockholm blir ständigt utsatta för ren diskriminering och det finns idag inga tydliga politiska försök att ta tag i den situationen.

För Stockholms del behövs ett tydligt strategiskt arbete mot diskriminering, detta saknas idag.

Vi tycker att det är positivt att utredningen beskriver främlingsfientlighet som något som genomsyrar samhället och hänger samman med fattigdom och ojämlikhet. Vi håller med om att det viktigaste vi kan göra för att bekämpa främlingsfientlighet är att bedriva en politik för låg arbetslöshet och fungerande välfärdssystem samt att dialog aldrig kan kompensera för fattigdom och ojämlikhet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Området är oerhört viktigt. Och rubriken och ansatsen är tydlig: risken för främlingsfientlighet finns inte bara i befolkningen, utan även inom oss själva, var och en – en viktig utgångspunkt.

Denna insikt bör spridas bland stadens yrkesutövare. Målet måste vara att ingen ska känna sig diskriminerad i kontakt med socialtjänsten. Vi tror tyvärr att det fortfarande är lång väg dit. Men en ökad medvetenhet hos personal är en viktig förutsättning.

Politiken som helhet skapar i större eller mindre utsträckning grogrund för uppkomst av främlingsfientlighet. Vi anser att alla samhällsmedborgare ska ha lika rättigheter och möjligheter. Utredningen skriver att det är omöjligt att kompensera en misslyckad ekonomisk politik eller integrationspolitik med attitydpåverkande åtgärder. Vi håller med.

Vi anser att regelverket på socialtjänstens område måste vara stödjande för att människor ska kunna ta sig ur sin situation. Att SL-kort inte ingår i försörjningsstödsnormen ser vi som ett stort misstag som gör att människor riskerar bli isolerade med minskade kontaktytor.

Målet att skapa likhet i bedömningarna inom staden får inte leda till en åtstramning av biståndet för alla. Vi hänvisar här till vad vi i tidigare ärende har anfört om revidering av stadens riktlinjer för försörjningsstöd.

Många människor som är långvarigt beroende av försörjningsstöd upplever att deras möjligheter att gå vidare är små. Det krävs bättre stöd, möjligheter till vidareutbildning, skräddarsydda arbetsmarknadsåtgärder och särskilda arbetstillfällen. Likaså bostäder med överkomliga hyror. En politik för ett samhälle som alla kan känna tillhörighet till. Den rådande politik som förs av alliansen skapar tyvärr inte de förutsättningarna.

Vi välkomnar särskilt att utredningen lyfter fram behovet av antidiskrimineringsbyråer, något Miljöpartiet drivit länge.

§6 Metoder för att vara konstaterat bäst i världen

Svar på remiss av motion (2012:36) av Kaj Nordquist (S)

Dnr 1.6-183/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Motionären tar upp en angelägen fråga om hur man ska arbeta för att uppnå Stockholms stads vision om ett Stockholm i världsklass år 2030 och särskilt för stockholmare med funktionsnedsättningar.

Förvaltningen anser att Vision 2030 är vägledande i stadens arbete inom såväl funktionshinderområdet som alla andra områden. Den ger möjlighet till utmaningar där man kan sätta målen högt och konkretisera vägen till måluppfyllelse genom indikatorer och aktiviteter i stadens integrerade ledningssystem ILS.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 mars 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden tillstyrker motionen.

2. Därutöver anför nämnden följande.

Begreppet världsklass kan inte bara vara ett ord utan substans. Det är alltså inget som man ensidigt kan proklamera utan det måste beläggas empiriskt för att vara trovärdigt. Alltså måste intellektuellt hållbara verktyg för att mäta ”världsklassen” formuleras och användas. Detta vare sig man kallar dessa verktyg för indikatorer och aktiviteteroch de ska synas i ILS eller om de kallas för kriterier. Kriterierna kan ju för övrigt vara just indikatorer och aktiviteter och mätas inom ILS. Det viktiga är att formulera tydliga och mätbara mål som visar om och hur Stockholm närmar sig begreppet ”världsklass”.

Knäckfrågan är bara hur de ska se ut. I motionen pekas ut metoden att samla in ”best practise” för verksamheter inom området och det är en bra metod för att etablera just substans i begreppet ”världsklass”. Det vill säga att Stockolm måste göra sin verksamhet minst lika bra som andra städerseller ofta överträffa dem för att världsklass ska uppnås.

Naturligtvis ska man sikta framåt mot 2030, och å andra sidan så har vi nyligen upplevt att siktandet mot skyn år 2010 i inte obetydlig grad hamnade nere i buskarna. Därpå skars anslagen ner ochimplementerandet ändå mer. Om ordet världsklass ska innebära något, så kan man inte bara flytta fram tidpunkten för när staden ska vara i världsklass gång på gång. Vi socialdemokrater strävar efter att bedriva verksamheter i världsklass redan nu och inte kanske om 13 år.

§7 Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13)

Svar på remiss av delbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar

Dnr 1.6-186/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar ska enligt regeringens direktiv göra en översyn av det kommunala informationsansvaret för unga som inte fyllt 20 år och som inte genomför eller inte har fullföljt en gymnasieutbildning. Utredningen föreslår ett förtydligat kommunalt ansvar för icke-skolpliktiga ungdomar under 20 år och föreslår också bättre anpassade statliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder för de ungdomar som omfattas av kommunens ansvar.

Förvaltningen anser att utredningens förslag i huvudsak är bra och tillstyrker förslagen samt vill särskilt lyfta fram vikten av samplanering mellan kommunen och arbetsförmedlingen av de arbetsmarknadsinsatser som ska erbjudas ungdomarna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 3 april 2013.

Förslag till beslut

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) deltog inte i beslutet

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Därutöver anför nämnden följande.

Den ökade kunskapssegregering vi ser i Stockholm och nationellt förvärrar situationen för många ungdomar. I grunden måste ungdomsskolan reformeras för att alla skolor ska ha jämlika och höga kunskapsresultat. Utbildning är en klassfråga som starkt bidrar till att arbetslöshet blir en klassmarkör. Att misslyckas i skolan försämrar självförtroende och psykisk hälsa och leder i många fall till arbetslöshet. Det primära är att grundskolan och gymnasiet måste hitta strategier för tidigt att nå de elever som riskerar att hamna utanför. Det gäller att utgå från den individuella situationen för varje enskild ungdom som riskerar att slås ut från grundskolan. Möjligheten för elever att få stöd och hjälp från en instans utanför skolan kan vara en möjlighet, om lärare och elevhälsopersonal inte når fram. Den svenska skolpolitiken står för enorma utmaningar. Det är bra att kommunerna ska vara mer aktiva i arbetet med att söka upp ungdomar för att få dem att återgå i skola. Att det preventiva arbetet ska förstärkas är mycket bra. Utbildning är nyckeln.

För Stockholms del finns det ett utvecklingsarbete, det behövs. Varje hösttermin är det cirka 2000 unga stockholmare i åldern 16–19 år som varken går till skolan eller börjar arbeta. I gruppen har funnits en betydlig andel elever med någon funktionsnedsättning. Omkring 1000 lyckas staden inte få kontakt med trots att de omfattas av det kommunala uppföljningsansvaret. Vänsterpartiet driver att unga som hoppar av skolan ska sökas upp inom 14 dagar för att göra upp en individuell framtidsplan. Alla flickor och pojkar 16-19 år som omfattas av det kommunala uppföljningsansvaret ska få en planering för långsiktiga lösningar och komma i utbildning, arbete eller få andra adekvata insatser inom en månad. Unga med funktionsnedsättning ska få det stöd de har rätt till. Att gå i gymnasiet är frivilligt. Men att så många unga genom en ojämlik skola lämnas åt sitt öde är inte rimligt. Det ska vara stadens ansvar att ge varje ung människa maximala förutsättningar för att klara sin utbildning.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

I SOU 2013:13 Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett tydligt ansvar för stat och kommun har man utrett ansvaret för unga som varken studerar eller arbetar och som ännu inte fyllt 20. Utredningen kommer fram till att det behövs ett förtydligat kommunalt ansvar för denna icke-skolpliktiga grupp. Till det anser utredningen att det krävs bättre och mer effektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att nå framgång med gruppen. Arbetslösheten för unga som inte har en slutförd gymnasieutbildning är mer än dubbelt så hög som för dem som har en gymnasieexamen. Unga som saknar en gymnasieutbildning löper en mycket stor risk att inte kunna försörja sig själva, och i stället behöva förlita sig på familjens stöd eller ekonomiskt bistånd.

Tyvärr är förutsättningarna för att nå framgång med denna grupp något sämre än de behövt vara i Stockholm. 2006 införde den dåvarande majoriteten NavigatorCentrum för att nå denna grupp som utredningen berör. Tyvärr lades verksamheten ner blott tio månader efter den startats. Men trots att den endast var verksam under 10 månader så uppvisade den positiva resultat. Verksamheten blev på kort tid mycket skicklig på att bygga både kontakter och förtroende samt utveckla metoder för att nå denna mycket komplicerade och känsliga grupp. Det är vår åsikt att den metodik de arbetat fram är viktig att ta till vara och utveckla. Att man lade ner NavigatorCentrum var och förblir ett slöseri med resurser från stadens sida.

§8 Långsiktiga villkor för kvinnojourerna och bättre möjligheter för våldsutsatta kvinnor att komma vidare och få en trygg bostad

Svar på remiss av motion av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V)

Dnr 1.6-56/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I motionen framhålls vikten av att öka tryggheten för våldsutsatta kvinnor genom att dels förbättra villkoren för kvinnojourerna, dels öka möjligheterna till en trygg bostad efter tiden i skyddat boende. Frågan om skyddat boende för papperslösa kvinnor aktualiseras.

Förvaltningen hänvisar till två nationella utredningar som har i uppdrag att se över och förbättra villkoren för kvinnojourernas skyddade boenden. När det gäller våldsutsatta kvinnor som vistas i landet utan tillstånd anser förvaltningen att lagstiftningen ger stöd för att ge enskilda kvinnor skydd i den akuta situationen. I budget 2013 för socialnämnden nämns att kvinnor som bott på skyddat boende vid behov ska erbjudas utslussningslägenheter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 11 mars 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Inger Stark (V) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att delvis tillstyrka motionen.

2. Nämnden framför följande.

Att ge skydd, stöd och en väg vidare för kvinnor som utsätts för våld tillhör socialtjänstens viktigaste uppdrag. Som motionärerna framhåller behöver kvinnofridsarbetet i staden förstärkas, inte minst för utsatta grupper som kvinnor med missbruk och papperslösa kvinnor. Att ge t.ex. Q-jouren en stabil finansiering skulle vara en bra början på en sådan förstärkning.

Motionärerna lyfter fram ett antal förslag till utredningar och åtgärder. Vi anser att Kriscentrum för kvinnor självklart ska ta emot papperslösa kvinnor, vilket bör vara ett uttryckligt uppdrag från stadens politiker. Staden ska också stödja ideellt drivna kvinnojourer i att ta emot papperslösa. Vi håller också med om att fler hyresrätter till rimliga hyror behöver byggas i Stockholm.

Staden bör utreda hur kvinnojourerna kan kvalitetssäkras med utgångspunkt i den rapport som Socialstyrelsen ska publicera i september. Att utredningen ska göras bör dock fastslås redan nu. Utredningen bör överväga både motionens förslag och andra möjligheter till förbättring av stödet till kvinnor som utsätts för våld.

Reservation

Ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

2. Därutöver anför nämnden:

Anledningen till att vi skrev den här motionen var att de flesta av våra kvinnojourer är fullbelagda och att det är svårt för kvinnorna att komma vidare till ett tryggt boende. Vi får positiva svar från förvaltningen på några av våra förslag men tyvärr saknas svar på flera krav.

Förvaltningen menar att det finns lagstöd för att ge papperslösa kvinnor skydd. Dock har ingen papperslös kvinna sökt sig till Kriscentrum för kvinnor. Några av de övriga jourerna har haft några få papperslösa. Här skulle det behövas en analys. Det är knappast så att de papperslösa kvinnorna inte är utsatta för våld.

När det gäller vårt krav att undersöka möjligheterna att öppna ytterligare ett kriscentrum i norra Stockholm får vi inget svar. Menar förvaltningen att det inte behövs ytterligare ett kriscentrum?

Förvaltningen hänvisar i sitt svar till två nationella utredningar varav den ena ska vara klar i september 2013 och den andra i juni 2014. Vi menar att Stockholms stad skulle kunna gå före som gott exempel. Vägledande material och långsiktiga, hållbara villkor för jourerna är av yttersta vikt, Stockholm skulle kunna vara ett föredöme.

Ett ramavtal och en kvalitetssäkring av de jourerna som får bidrag från staden borde verkligen vara en självklarhet. Vi ser fram emot att så sker!

Även om arbetet mot våld i nära relationer och för skydd för de utsatta har gått framåt i vissa nämnder efter tidigare brister finns det kvarstående brister i flera av våra stadsdelsnämnder. Bland annat därför är våra krav på kartläggning av stadsdelsnämnderna och kvalitetssäkring så viktiga. När det gäller tillgången på bra och billiga lägenheter för trygg utslussning är vi helt överens med förvaltningen. Det måste byggas billiga hyresrätter, det görs inte i dagsläget.

§9 Ett kraftigt förbättrat stöd och hjälp till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt psykiatrireformens intentioner

Svar på remiss av motion (2013:8) av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda V)

Dnr 1.6-57/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I motionen lyfts områden fram där kommunens stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning behöver förbättras.

Förvaltningen anser att det är viktigt att socialpsykiatrins verksamhetsområde utvecklas och att staden lever upp till psykiatrireformens intentioner. Förvaltningen föreslår att vårens planerade totalinventering av målgruppen används som utgångspunkt för att i samverkan med brukarorganisationer och övriga samverkansparter analysera och ta fram förslag på förbättringsåtgärder inom främst boende, sysselsättning och hälsa.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 4 mars 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden tillstyrker motionen.

2. Därutöver anför nämnden följande:

Det är glädjande att förvaltningen föreslår en totalinventering av målgruppen och att detta används som utgångspunkt för att i samverkan med brukarorganisationer och övriga samverkansparter analysera och ta fram förslag på förbättringsåtgärder inom främst boende, sysselsättning och hälsa.

Den moderatledda majoriteten har gemomfört stora nedskärningar inom omsorgen av de psykiskt funktionsnedsatta under senare år. Det behövs ett kraftigt förbättrat stöd och hjälp till personer med psykisk funktionsnedsättning, för att kunna uppfylla intentionerna i psykiatrireformen. Nedskärningarna särskilt avseende boendestöd har fått negativa konsekvenser för många brukare, men dessa märks på de flesta typer av insatser, såsom särskilt boende, träfflokaler och tillgången till personliga ombud.

För att komma till rätta med bristerna bör, som föreslås i motionen, varje stadsdelsnämnd tar fram en konkret plan med åtgärder för boende, sysselsättning, träfflokaler, uppsökande arbete samt uppföljning ur ett brukarperspektiv.

§10 Ersättning för avgifter för fritidsaktiviteter

Svar på remiss av motion av Emilia Bjuggren (S)

Dnr 1.6-96/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I motionen från Emilia Bjuggren (S) beskrivs att många barn idag växer upp i fat­tigdom och att detta får förödande konsekvenser. Det föreslås att riktlinjerna för ekonomiskt bistånd ska ändras så att ersättning för avgifter för barns fritidsaktiviteter beviljas samt att berörda förvaltningar ges i uppdrag att se över vilken form av utrustning för fritidsaktivitet som ersättning bör beviljas för vid ansökan från personer som innehar försörjningsstöd.

Förvaltningen menar i sitt svar att socialtjänsten i sitt uppdrag är skyldig att ha ett barnperspektiv, vilket förtydligats i förslaget till nya riktlinjer. Bistånd till barns fritidsaktiviteter ingår som en post i riksnormen för försörjningsstöd och riktlinjerna ger även möjlighet att utan särskilda sociala skäl bevilja bistånd till exempelvis lägervistelser och idrottsresor utöver norm. Barns behov och önskemål i fråga om val av fritidsaktiviteter är starkt individuella och bör därför bedömas utifrån det aktuella barnets önskemål.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 19 mars 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden tillstyrker motionen.

2. Nämnden anför därutöver följande:

Ett barns fritidssysselsättning är dock inte fullt så okomplicerat som man kan tro av svaret på motionen. Visst är det så att riktlinjerna har förtydligats och att bistånd till barns fritidsaktiviteter ingår som en post i riksnormen för försörjningsstöd. Men det är inte bara det enskilda barnets kostnad för aktiviteten som spelar in om aktiviteten är tillgänglig för barnet.

Det kan exempelvis vara så att en förälder kan behöva följa med och hämta sitt barn efter sysselsättningen. Stockholms breda utbud finns inte överallt men med kommunikationer är så mycket mer tillgängligt för så många fler. SL-kortet ingår exempelvis inte i Stockholms ekonomiska bistånd. Med brist på plats lokaler/hallar/anläggningar så kan det bli väldigt sena tider vilka kan vara problematiskt för ett yngre barn att ta sig till och från. Därför är det rimligt att man återigen ser över riktlinjerna för försörjningsstöd och vilken form av utrustning som bör beviljas för fritidsaktiviteten.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Barnfattigdomen är ett reellt problem i Stockholm. Olikhet i levnadsvillkor har stor betydelse för den individuella hälsan och för folkhälsan. Att ha mycket små resurser stänger ett barn ute från många möjligheter som andra barn har, till exempel skolresor, biobesök eller att delta i fotbollsträning. Sambandet är tydligt mellan ekonomisk utsatthet och faktorer som utbildningsresultat, etablering på arbetsmarknaden, hälsa, mobbning och trygghet i det egna bostadsområdet.

Det är viktigt att staden erbjuder barn goda fritidsmöjligheter, såsom deltagande i föreningslivet, oavsett ekonomisk situation. Staden behöver satsa mer på föreningslivet. De generella insatserna behöver öka, såsom fler mötesplatser för ungdomar samt fler kostnadsfria kultur- och fritidsaktiviteter.

§11 Patientlag (SOU 2013:2)

Svar på remiss av delbetänkande av Patientmaktsutredningen

Dnr 1.6-108/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Patientmaktsutredningen har i uppdrag att föreslå hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas. I detta delbetänkande föreslår utredningen i enlighet med direktiven en ny patientlagstiftning, hur patientens valmöjligheter i vården kan stärkas ytterligare, hur patientens behov av stöd, råd och information bör hanteras inom ramen för vårdgarantin och det fria vårdvalet samt hur berörda myndigheter bör arbeta för att stärka patientens ställning.

Förvaltningen anser att förslaget att införa en patientlag är bra. Två patientgrupper som särskilt nämns i utredningen är barn och beslutsoförmögna vuxna personer. Barnperspektivet föreslås stärkas i den nya lagen vilket är mycket positivt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 20 mars 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Stockholms stads stöd till daglig verksamhet för människor med afasi

Svar på remiss av motion (2013:21) av Kaj Nordquist (S)

Dnr 1.6-98/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I motionen förslås att staden utreder och överväger möjligheten att förbättra den dagliga verksamheten för personer med afasi i Stockholm.

Förvaltningens uppfattning är att det finns ett relativt gott utbud av verksamhet för personer som i yrkesverksam ålder fått afasi men att staden bör understryka vikten av att ta del av de utbildningar och den råd- och stödverksamhet som finns på området. Därutöver bör tilläggas att den långvariga process med språklig stimulans och riktad träning av språkliga funktioner som påbörjas och i många fall fortsätter hela livet efter att en person fått afasi, är en form av rehabilitering som är ett ansvar för landstinget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 februari 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden tillstyrker motionen.

2. Nämnden anför därutöver följande.

Verksamheter inom stadens regi ska fungera så bra som de kan i förhållande till sina brukare. En funktionsnedsättning är dels ett medicinskt förhållande, en människa ska självklart bli så ”frisk” som det är möjligt och det är landstingets ansvar, dels en relation mellan den som har bestående funktionsnedsättningar och samhället i vid mening. Därför ska inte verksamheter som bedrivs för grupper av funktionsnedsatta motverka de resultat som uppnåtts av sjukvård.

Visserligen är verksamheter som arrangeras av Afasiförbundet populära och bra. Men det framstår som konstigt när staden tar ära åt sig, medan bidraget till organisationens verksamhet inte ens täcker hyreskostnaderna till stadens bostadsbolag. Det är nu dags att staden ordentligt lyssnar till vad företrädarna för organisationer som Afasi förbundet faktiskt säger.

Vi har som ambition att på allvar arbeta för att människor ska stärkas till att kunna leva självständiga liv. Vi vill inte endast bara konstatera att det blev kanske inte så bra som det kunde och därpå försöka skyffla över ansvaret på landstinget för verksamheter som inte är ren sjukvård.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden tillstyrker motionen.

2. Därutöver framför nämnden följande.

Förvaltningen hänvisar till stor del till afasiföreningens verksamhet. Vi anser att även staden behöver stödja den grupp människor med afasi som inte ryms inom LSS eller demensvården. Liksom funktionshindersrådet ser vi behov av en bred utredning om hur stadens insatser kan utvecklas för gruppen människor med afasi, oavsett var de befinner sig i livet och vilka andra sjukdomar de har. Det finns sannolikt anledning att utveckla fler insatser än bara daglig verksamhet.

§13 Fler personliga ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning

Svar på remiss av motion (2012:46) av Stefan Nilsson och Jonas Eklund (båda MP)

Dnr 1.6-180/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

I motionen föreslås att tillgången till personliga ombud i Stockholm stad förstärks så att den motsvarar behoven och att antalet personliga ombud i staden utökas till minst 20 tjänster samt att den lokala förankringen av personliga ombud i stadsdelsförvaltningarna ska fortsätta.

Då endast en av stadens fyra verksamheter (enheten för hemlösa inte medräknad) uppger att de har kö bedömer förvaltningen att antalet personliga ombud i nuläget huvudsakligen motsvarar stadens behov. En klar majoritet av ärendena som ombuden driver handlar om ekonomiska problem och samverkan med Försäkringskassan eller stadens försörjningsstöd.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 21 mars 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden tillstyrker motionen.

2. Därutöver anför nämnden följande.

De personliga ombuden är en viktig del i arbetet med att ge personer med psykisk funktionsnedsättning möjligheten att leva ett liv som andra. Därför är det problematiskt att man under en tid har skurit ned verksamheten. Det område som enligt förvaltningen rapporterar har köproblematik är Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista och Bromma. Insatsen med personliga ombud har undersökningar visat är mycket lönsamt ur samhällsekonomiskt perspektiv. Därför är det rimligt att investera i fler personliga ombud för att täcka möta de behov som finns varhelst köproblematik uppstår.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden tillstyrker motionen.

2. Nämnden framför följande:

Verksamheten med personliga ombud har utsatts för stora nedskärningar under de senaste åren och det finns nu bara 13 ombud totalt i hela staden. Med ett större antal ombud och bättre samordning kan sociala och psykiska problem förebyggas. Detta innebär i förlängningen minskad risk för t.ex. sjukhusvistelser och vräkningar.

De personliga ombuden har mycket stor betydelse för många personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialstyrelsen har beräknat att ombudens arbete ger en kostnadsminskning för samhället som motsvarar 17 gånger insatsen. Eftersom det utgår ett statsbidrag på 300 000 kr för varje personligt ombud så vore en utökning av antalet personliga ombud inte bara ett lyft för klienternas makt över sin livssituation, utan även en mycket lönsam investering för staden. Antalet personliga ombud bör därför ökas till minst 20 tjänster, från dagens 13 tjänster.

§14 Månadsrapport för mars 2013

Dnr 1.2-650/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2013.

Ärendet

Nämndens budget prognostiseras att vara i balans 2013. Den största befarade avvikelsen är kostnaderna för evakueringen av Kriscentrum för kvinnor som befaras uppgå till 4,7 mnkr. Vidare ökar efterfrågan på familjerådgivning vilket beräknas innebära en kostnadsökning på ca 0,6 mnkr. Dessa ökade kostnader finansieras av avsatta medel för omstrukturering.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 21 februari 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§15 Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 för socialnämnden

Dnr 1.2-125/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till förvaltningens förslag till underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, där budgetåret utgör periodens första år. Av nämndens underlag ska framgå vilka frågor och faktorer som har störst påverkan på verksamhetens utveckling och ekonomi under perioden. Socialnämnden utgår i sin planering för de kommande åren från stadens Vision 2030 om att utveckla ett Stockholm i världsklass.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 22 mars 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Inger Stark (V) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden översänder och delvis åberopar förvaltningens utlåtande.

2. Socialnämnden beslutar att förlänga Projekt Vinternatt under utvärderingsperioden.

3. Därutöver anför nämnden följande.

Socialnämnden har under flera år haft en för stram budgetram. Samtidigt har nya utmaningar och uppgifter kontinuerligt tillkommit. Om socialnämnden ska kunna möta de växande behoven på stöd och hjälp som kommer i kölvattnet av ökande klyftor, stigande arbetslöshet och minskade statliga ambitioner på välfärdens område, kommer en stegvis ökning av anslagen vara nödvändig.

Detta gäller på ett flertal områden. Inte minst tydligt blir när det gäller hemlösa EU-medborgare. Här gör förvaltningen den synnerligen försiktiga bedömningen att problemet sannolikt inte försvunnit av sig själv under den aktuella perioden. Vi vill påpeka att de insatser som görs idag från stadens sida - i samverkan med frivilligorganisationerna, utan vars insatser den sociala nöden på våra gator skulle vara än mer akut - på grund av den politiska majoritetens ovilja att engagera sig i frågan, redan är otillräckliga som det är. Det måste planeras för ett ökande antal EU-migranter och för en ambitionsnivå utöver den minsta möjliga.

I samma ärende vill vi påpeka att det naturligtvis är klokt att utvärdera Projekt Vinternatt, men att det förefaller att dels vara både stort resursslöseri att montera ned en verksamhet i maj för att sedan tre månader senare börja leta efter möjliga nya lokaler för den och att det dels finns behov av sängplatser även i mellanperioden. Förra året sägs åtminstone en av nätterna i juni varit kallare än julaftonsnatten.

Sammantaget talar alltså såväl ekonomiska som sociala skäl för att driva projektet vidare under utvärderingsperioden.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att delvis godkänna förvaltningens förslag till underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016.

2. Socialnämnden beslutar att revidera förslaget med Miljöpartiets förslag till budget för socialnämnden som utgångspunkt.

3. Socialnämnden säger följande:

Arbetet för att få fram fler bostäder för personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning behöver intensifieras. Bostadsexploateringsprojekt med minst 100 bostäder ska innehålla en andel om minst fem procent lägenheter för särskilt boende för personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.

Den sociala barn- och ungdomsvården behöver kraftiga förstärkningar. Staden ska aktivt stödja föräldrar med missbruksproblem, barn till psykiskt funktionshindrade och andra barn som far illa. Resurserna till missbruksvården ska öka så att de som söker behandling ska kunna beviljas detta. Vård och behandling för personer med missbruk ska alltid utgå från den enskildes behov.

Familjerådgivningen behöver ges utökade resurser. Avgifterna bör sänkas så att det inte kostar mer än ett besök i primärvården. Familjerådgivning kan ha stor betydelse för att förebygga senare allvarligare problem.

Det är viktigt att inte ambitionerna sänks när det gäller insatser för personer med funktionsnedsättning. LSS är tydlig och ger rätt till insatser för att kunna leva ett liv som andra. Allt oftare kommer rapporter om att insatser dras in eller inte beviljas för sådant som tidigare varit självklart. Stadens riktlinjer ska självklart följas, oavsett om domstolspraxis ger utrymme för nedskärningar.

Ökningen av den akuta hemlösheten är oroande. Det är viktigt att tillräckligt med härbärges-/korttidsplatser finns, men framförallt att det långsiktiga arbetet fortsätter med att få bort hindren för att kunna få en fast bostad.

Avgörande för kvaliteten på socialtjänsten är de anställdas förutsättningar att utföra sitt arbete. Sedan den moderatledda majoriteten tog över styrningen av Stockholm 2006 har särskilt socialtjänsten drabbats hårt av nedskärningarna. Socialsekreterarnas arbetssituation har blivit allt tuffare, och i dag hörs återkommande rapporter om att det inte längre är möjligt att leva upp till intentionerna i socialtjänstlagen med de ständigt krympande resurserna. Nedskärningarna i socialtjänsten motsvarar 10-15 procent sedan 2006, eftersom ingen kompensation har getts i budgeten för att löner och priser har ökat. Det behövs en upprustning av socialtjänsten, ett rimligt antal ärenden per handläggare och arbetsvillkor så att de som arbetar i socialtjänsten kan leva upp till de lagar de är satta att följa. Socialtjänsten behöver resurser för fortbildning och metodutveckling, så att kvaliteten kan säkras på längre sikt.

Reservation

Ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden avslår förvaltningens förslag till underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

4. Därutöver anför nämnden följande:

Socialförvaltningen har under flera år haft kraftiga besparingar i sina verksamheter. Detta har fått till följd att socialförvaltningens verksamhet är oerhört slimmad. Det gör det svårt att leva upp till de krav som den nya socialtjänstlagen ställer. Om det ska vara möjligt att leva upp till de nya kraven i socialtjänstlagen måste socialförvaltningen få ett tillskott av resurser. Det går inte att utse en särskild socialsekreterare till varje placerat barn/ungdom utan anställa flera socialsekreterare.

Detsamma gäller Migrationsverkets prognos för hur många asylsökande barn/ ungdomar som beräknas komma till Stockholm de närmaste åren. När det gäller ensamkommande flyktingbarn krävs både ökade resurser i form av fler socialsekreterare och billiga hyresrätter.

Staden har stor brist på lägenheter, både omsorgsboenden och billiga hyresrätter. Utbyggnaden av omsorgslägenheter är ett sorgligt kapitel. År efter år byggs det för lite, förvaltningen skriver i ärendet om en 5-årsplan för utbyggnaden av omsorgslägenheter. Det har vi i Vänsterpartiet krävt varje år, vi välkomnar om planeringen äntligen kommer till stånd. Förutom planering måste förvaltningen ställa krav på stadsdelsförvaltningarna samt en samordnare som driver på att planen följs.

Det är inte bara omsorgslägenheter som måste byggas. Billiga hyresrätter är ett måste för alla som behöver försöks- och träningslägenheter och våldsutsatta kvinnor som behöver slussas vidare till ett tryggt boende.

Vi avslår helt alla planer på att undersöka möjligheterna att upphandla boendeplatser enligt LOV för yngre personer med demenssjukdom.

Det måste finnas en beredskap på att kostnaderna för ekonomiskt bistånd kommer att öka. Dels spås arbetslösheten öka, dels ökar flyktinginvandringen.

När det gäller hemlösheten hänvisar vi till Vänsterpartiets 5-årsplan för att få bort hemlösheten. Staden ska ha en nollvision och vi menar att det är fullt möjligt att uppnå den efter 5 års intensivt arbete. För att det ska bli effektivt krävs dock en samordnare.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Socialtjänsten arbetar brett med insatser inom flera olika områden där ett förebyggande arbete, tidiga insatser och ett tydligt barnperspektiv är viktigt. Genom att träda in i ett tidigt stadium ökar vi möjligheten att hjälpa fler.

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 för socialnämnden visar ett arbete med framtidstro och nya lösningar. Utvecklingen av socialtjänst online skapar nya möjligheter för såväl för stadens invånare som för socialtjänsten vad gäller kontaktmöjligheter och informationskanaler. Socialtjänst online ska invigas under 2013.

Stockholms stads arbete för personer med funktionsnedsättning och ökad tillgänglighet har uppmärksammats internationellt, vilket är väldigt positivt. Arbetet med att utveckla och förbättra kvaliteten ytterligare kommer att fortsätta. En utmaning är bristen på bostäder med särskilt stöd och service. Den tillsatta genomförandegruppen arbetar med samordning och utveckling av bostadsfrågan. Till 2014 ska en utbyggnadsplan av bostäder enligt såväl lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som enligt socialtjänstlagen, SoL, tas fram för en kommande femårsperiod.

Arbetet mot våld i nära relationer fortsätter. Nya riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relation arbetas fram där syftet är att ge handläggare bättre verktyg för att uppmärksamma om någon är utsatt. Riktlinjerna är könsneutrala och ett komplement till ”Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer”. En viktig del är att fortsätta arbetet med våldsutövarna, så att de slutar använda våld mot närstående och får hjälp med sin egen problematik.

Sociala insatsgrupper, som dels ska motverka rekrytering till kriminalitet, dels hjälpa unga kriminella ur en tidig kriminell livsstil, finns i hela Stockholms stad. Utvecklingsarbetet med sociala insatsgrupper ska fortsätta och insatsen utvärderas.

Stockholms stad fortsätter sitt aktiva arbete med att stärka barnperspektivet inom alla verksamhetsområden. En utvecklingsplan för att skapa ett tillängligt och likvärdigt utbud av tidiga insatser för barn och unga ska arbetas fram. Inom socialtjänsten är det extra viktigt att alltid lyssna till barnen. I och med nya riktlinjer ska varje placerat barn i Stockholms stad få en egen socialsekreterare som ansvarar för kontakten med barnet. Samverkan mellan skola och socialtjänst stärkts ytterligare. Insatser så som Projekt SkolFam, som ska stärka familjehemsplacerade barns skolgång, kommer att genomföras. Under 2013 invigs även Barnahus, vilket vi varmt välkomnar.

Stockholmsenkäten 2012 visade att färre ungdomar provar narkotika. Stadens arbete med att minska narkotikaanvändningen fortgår. I budgeten för 2013 avsattes tio miljoner kronor för drogpreventivt arbete. En plan för att minska cannabis bland ungdomar har arbetats fram där bland annat föräldrar och professionellas kunskaper och medvetenhet om cannabis ska stärkas.

Allt fler ensamkommande barn och unga söker sig till Sverige och Stockholm. Stockholms stads arbete lyfts ofta fram som ett gott exempel på hur ensamkommande flyktingbarn tas emot och integreras i samhället. Staden ska fortsätta utveckla sitt arbete för asylsökande ensamkommande barn. Vi vill också att Stockholm ska vara en förebild för resten av landet, så att fler kommuner tar sitt ansvar.

Stockholms stad har under de senaste åren arbetat målmedvetet för att minska hemlösheten, vilket ger resultat. Tak över huvudet-garantin för alla stockholmare hålls till 100 procent. 2012 års statistik över härbärgesutnyttjandet visar att allt färre hemlösa stockholmare bor på akutboenden. Jämfört med 2011 har antalet individer i akut hemlöshet minskat med 379 personer. Jämfört med år 2003 har det totala antalet individer minskat med 44 procent.

Att arbeta med att minska den akuta hemlösheten är fortsatt prioriterat. Staden fortsätter arbetet med att öka incitamenten till mer långsiktiga boendelösningar. Arbetet med Bostad Först går vidare. Sprututbytesprogrammet invigdes våren 2013 och pågår under fyra år för att sedan utvärderas. Inför vintern 2012/2013 startades projekt Vinternatt, ett natthärbärge för hemlösa EU-medborgare. Stadens uppsökarteam stärktes med uppdraget att söka kontakt och lotsa vidare till rätt stöd och hjälp för de som önskar. Vinternatt avslutas den sista april för att sedan utvärderas. Den uppsökande verksamheten fortsätter. Vi ska fortsätta se över arbetet och insatser mot EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som befinner sig i Stockholm och i hemlöshet.

Stadens arbete visar på goda resultat, men vi lutar oss inte tillbaka. Under 2013 presenteras en ny strategi för hur vi än mer ska kunna stärka arbetet för att minska hemlösheten.

Det finns många positiva områden inom socialtjänsten i Stockholms stad, men vi ser också utmaningar och behov av ständig utveckling inom vår växande stad. Detta är utmaningar och utvecklingar som vår socialförvaltning uppmärksammar i ärendet. Med detta sagt välkomnar vi socialnämndens plan för kommande tre år.

§16 Eventuell diskriminering av personer med ADHD

Svar på skrivelse från Inger Stark och Jackie Nylander (båda (V)

Dnr 2.6.1-712/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Enligt skrivelsen är det inte förenligt med FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning att ge bidrag till föreningen KRIS-08 då dessa utestänger personer som medicinerar för att mildra effekterna av funktionshindret ADHD.

Ett av de grundläggande kraven på kommunal bidragsgivning är att enskilda ska ha en mångfald av insatser att vända sig till. För den aktuella målgruppen stöttar nämnden, och driver själv, ett antal andra organisationer och verksamheter som inte har motsvarande krav på total drogfrihet. KRIS-08 synes därför utgöra ett komplement för enskilda som anser sig behöva total drogfrihet för sin rehabilitering. Organisations- och föreningsutskottet har 21 februari 2013 beviljat KRIS-08 ett förlängt, utökat och sista start- och introduktionsbidrag om 600 tkr

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 28 februari 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi vidhåller att KRIS inte borde ha fått bidrag från organisations- och föreningsutskottet. Våra argument är kända och finns i skrivelsen. Tyvärr är nu beslutet fattat och KRIS har fått 600000 kr, dock, enligt beslutet ska det vara det sista start- och introduktionsbidrag som KRIS får vilket vi i så fall välkomnar.

Vi menar att frågan är principiellt mycket viktig. Speciellt som tanken med bidraget är att unga människor med hjälp av KRIS ska kunna avhålla sig från en kriminell livstil och verksamhet. Sambandet mellan ADHD och kriminalitet är tydligt och väl dokumenterat. Därför är det anmärkningsvärt att Stockholms stad ger bidrag till en organisation som nekar tillträde för människor som använder medicin för sin funktionsnedsättning (ADHD).

§17 Rapport över användandet av härbärge/akutboende under 2012

Dnr 5.0-111/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

2. Rapporten överlämnas till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

Staden har under år 2012 levt upp till tak-över-huvudet-garantin. Garantin anger att alla hemlösa tillhörande Stockholm stad som fyllt 20 år och som själva inte kunnat ordna nattlogi ska erbjudas sovplats för natten. Under året fanns 207 platser. Antalet personer som bor på akutboende minskar successivt. Från år 2003 till år 2012 har antalet minskat från 2449 till 1372 personer, det vill säga en minskning med 44 procent.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 mars 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut som innebar återremiss av ärendet och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden tog först upp förslaget att återremittera ärendet.

Nämnden beslutade utan omröstning att avslå förslaget att återremittera ärendet.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot detta beslut och deltog därefter inte i beslutet om ärendet.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet för att få kompletterande underlag angående behovet av akutboende.

2. Nämnden framför därutöver följande.

För att redovisningen ska vara meningsfull måste den ställas i relation till vilket behov det finns av härbärgen/akutboenden. Vi saknar en sådan redovisning. Det framgår inte i vilken utsträckning man har varit tvungen att avvisa hjälpsökande på grund av platsbrist. Beläggningen när det gäller män ligger, utom för Kransen, på 100 procent eller en bra bit däröver, men det är oklart om alla extraplatser har utnyttjats. Det är också angeläget med en analys av konsekvenserna av att alla akutboenden ligger i innerstan eller i Söderort, medan det saknas platser i Västerort.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§18 Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer

Dnr 3.1-696/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämndens beslutar att godkänna förvaltningens förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Som ett komplement till programmet för kvinnofrid – mot våld i nära relationer har ett förslag till riktlinjer tagits fram för socialtjänstens handläggning av ärenden som handlar om våld i nära relationer. Riktlinjerna syftar till att vara ett stöd för handläggare som utreder vuxna personer, både män och kvinnor, som är utsatta för våld alternativt utövar våld. Handläggarna har ett ansvar för att undersöka om det i denna typ av ärenden finns barn som upplevt våld och i så fall informera barn- och ungdomsenheten, som har en skyldighet att alltid inleda utredning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 4 mars 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är bra att det nu kommer riktlinjer när det gäller handläggningen av ärenden som rör våld i nära relationer. Förhoppningsvis blir då bedömningen lika över staden.

Dock måste verkligen stadsdelsförvaltningarna remittera våldsutsatta till jourerna. Vi tänker speciellt på kvinnor i aktivt missbruk som måste få en plats på Q-jouren och på de som är utsatta för hedersrelaterat våld som måste få komma till Origo.

Vi är oroliga för att det inte finns jourer som tar emot äldre personer. Vidare menar vi att det måste bli stabila och förutsägbara villkor för jourerna. Så är det inte nu!

§19 Uppföljning av barnuppdraget i Stockholms socialtjänst

Dnr 3.2-189/2013

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst (BUSS) tillsattes i början av 2008 för att göra en översyn av stadens mål, riktlinjer, insatser, uppföljning m.m. vad gällde arbetet med barn och ungdomar i behov av vård. Översynen konstaterade att mycket fungerade väl men identifierade några särskilda utvecklingsområden. Dessa ledde till ett flertal uppdrag för förvaltningen.

I kommunfullmäktiges budget för 2013 har socialnämnden fått i uppdrag att följa upp BUSS. Förvaltningen redogör i föreliggande tjänsteutlåtande för de aktiviteter som har följt av de utvecklingsområden BUSS-utredningen lyfte fram. Några av dessa är avslutade, som satsningen på utbildning av samtliga familjehem och den särskilda utbildningssatsning som erbjöds socialsekreterare inom utredningsgrupperna barn och ungdom. Revidering av riktlinjer för både handläggning av barn- och ungdomsärenden och familjevård har utförts. Andra utvecklingsområden är pågående som kvalitetsutveckling av familjevården där en mängd aktiviteter har genomförts och ytterligare aktiviteter pågående och/eller planerade.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är bra att socialförvaltningen nu gör en uppföljning av barnuppdraget. Vi är dock bekymrade över situationen när det gäller den sociala barnavården i Stockholm. BUSS-utredningen var mycket viktig och pekade på en hel del problem. När det gäller den ekonomiska analysen konstaterades att det var lika många anställda som fem år tidigare trots ett ökat antal anmälningar, ärenden och insatser. Rapporten visade dessutom på stora olikheter mellan stadsdelsförvaltningarna.

Vi kan konstatera att det inte har blivit bättre, tvärtom. Rapporter och granskningar av Kista-Rinkeby och Enskede-Årsta-Vantör visar att läget är prekärt. Det strama ekonomiska läget gör att socialtjänsten arbetar med att ersätta placeringar med öppenvård. Vi menar att barns bästa alltid ska vara styrande. Placeringar ska avslutas när vårdbehovet är uppfyllt eller om andra insatser är bättre för barnet, inte på grund av tunga besparingsbeting. Om inte alliansen skjuter till mer resurser såväl till insatser och myndighetsutövning så finns det faktiskt inte en möjlighet att de nya kraven i socialtjänstlagen kan verkställas.

Vi vill också slå ett slag för behovet av sociala investeringsfonder, för att kunna göra en kraftfull satsning på förebyggande åtgärder som på sikt kan minska behovet av vård.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst (BUSS) har varit en viktig väckarklocka för Stockholms socialpolitiker. Samtidigt vet vi att det fortfarande satsas alldeles för lite resurser på den sociala barn- och ungdomsvården, på förebyggande insatser och på uppsökande arbete.

En oroande utveckling framgår av tabellerna i ärendet: I nästan samtliga stadsdelsområden kommer det in allt fler anmälningar om barn som riskerar att fara illa (per 1000 invånare), när de senaste åren jämförs. Det är av största betydelse att stadsdelsnämnderna ges resurser att prioritera tidiga insatser för att förhindra att Stockholms barn och ungdomar far illa.

§20 Utförardokumentation inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområden för barn, unga samt vuxna

Dnr 3.1-193/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner avrop på totalt 5321 000 kr för utveckling av utförardokumentation inom socialtjänstens verksamheter för barn- och ungdom samt vuxna och ger förvaltningschefen i uppdrag att underteckna avtalet avseende avropet.

2. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Socialförvaltningen arbetar tillsammans med stadsledningskontorets IT avdelning med att utveckla ett datoriserat system för utförardokumentation för individ- och familjeomsorgen. Det finns behov av att utveckla ett dokumentationssystem för både interna och externa utförare för att säkerställa lagens krav på dokumentation och förbättra möjligheten till uppföljning på individnivå. Uppdrag och genomförandeplaner skrivs i dag manuellt. Utförardokumentationssystemet kommer att möjliggöra att det sker på ett strukturerat och likvärdigt sätt över staden. Socialförvaltningen har genom beslut i E-tjänstprogrammet medgivits finansiering med 6,0 mnkr för gemensam utförardokumentation inom IoF, (dnr 037-1384/2011).

För genomförandet föreligger ett avrop till stadens ramavtal med Tieto Corporation (dnr 033-4654/2005). Avropet omfattar utveckling av uppdrag, genomförandeplan, uppföljning för egna insatser samt journalanteckningar. Avropet omfattar totalt 5321000 kr, vilket överstiger beloppet för delegation till förvaltningschef.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 mars 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§21 Lägesrapport Forum Carpe och projekt Carpe 2

Dnr 3.3-0337/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Den 31 mars 2013 avslutades EU-projektet Carpe efter drygt tre år av verksamhets- och kompetensutveckling. Funktionshinderområdet är litet i varje kommun samtidigt som det är mycket brett och det behövs en samordning för att kunna genomföra adekvat kompetensutveckling. Den 1 april 2013 startade därför Forum Carpe, där 24 av länets 26 kommuner deltar.

Forum Carpe är en kommungemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveckling inom funktionshinderområdet. Ingen av de deltagande kommunerna har sagt upp överenskommelsen 30 november 2012 och därmed går Forum Carpe in i kommande verksamhetsår. Dessutom har ESF (Europeiska socialfonden) beviljat medel för Carpe 2, som är ett komplement till Forum Carpe. Projektet genomförs i fyra delprojekt samt en sammanhållande del om lärande och vardagsutveckling. Stockholms stad är administrativt ansvarig för Forum Carpe och projektägare av Carpe 2.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 28 februari 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§22 Barnahus i Stockholms stad

Dnr 4.0-145/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner föreliggande rapport gällande stadens arbete med Barnahus.

2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna erforderliga avtal med samverkanspartners inför verksamhetsstart av Barnahus.

Ärendet

I en utredning som socialförvaltningen genomförde i början av år 2012 bedömdes det finnas förutsättningar för att starta ett centralt Barnahus i Stockholms stad. En avsiktsförklaring undertecknades av den politiska styrgruppen i april 2012 och en arbetsgrupp fick i uppdrag att driva arbetet fram till verksamhetsstart. Målet med Barnahuset är att barn som blivit utsatta för brott i form av våld eller övergrepp ska utredas av polis och ges stöd av socialtjänst och hälso- och sjukvården på ett och samma ställe i barnanpassade lokaler.

Från det att avsiktsförklaringen undertecknades av den politiska styrgruppen har arbetsgruppen arbetat med att driva arbetsprocessen framåt inför verksamhetsstart, nedteckna ett samverkansavtal och leta efter en lämplig lokal. Respektive myndighet har samtidigt arbetat internt med personal- och organisationsfrågor. Samverkansavtalet är nu nedtecknat, bemannings- och organisationsförslag finns från alla parter och lämplig lokal är utsedd. Verksamhetsstart beräknas till september 2013.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 13 mars 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är bra att Barnahuset äntligen kommer igång. Det har varit en lång väntan. Nu gäller det bara att satsa tillräckligt med resurser för att det ska fungera.

§23 Förebyggande insatser för att minska cannabisanvändandet bland unga

Dnr 3.2-195/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner redovisningen.

2. Socialnämnden överlämnar redovisningen till stadsdelsnämnderna.

Ärendet

I budgeten år 2013 avsattes 10 mnkr för att minska cannabisanvändandet bland unga. Utvecklingsenheten på socialförvaltningen samlade stadsdelsförvaltningarnas preventionssamordnare till en workshop med syfte att arbeta fram en plan för ett antal strukturerade åtgärder som kan genomföras gemensamt över staden. Utifrån workshopens resultat har en plan för ett antal förebyggande insatser tagits fram.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 27 februari 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

All politik ska i största möjliga mån vila på en evidensbaserad grund.

Narkotikaproblematiken är komplicerad och det finns sällan enkla lösningar på komplicerade problem. Det är glädjande att majoriteten har valt att investera i cannabis-prevention då vi ser att allt fler ungdomar prövar på drogen. I planen för förebyggande insatser finns en rad förslag för att minska användningen bland ungdomar. Men två saker finner vi problematiska med Plan för förebyggande insatser för att minska cannabis bland unga.

För det första finner vi fokuset på rökning problematiskt ur evidensskäl vilket görs tydligt i planen:

Stockholmsenkäten visar att det finns en samvariation mellan att röka och att ha provat narkotika. Det är betydligt mer vanligt att unga som röker har provat cannabis jämfört med de som uppger att de inte röker. Forskningen är dock inte helt enig om huruvida tobaksbruk är en inkörsport till cannabis. Det finns dock forskare som hävdar att så är fallet vilket kan motivera insatser mot tobak även i detta sammanhang.

Samvariation betyder inte nödvändigtvis kausalitet och enskilda forskare kan användas för att motivera nästan vilken insats som helst. Att förhindra rökning är i sig ett egenvärde men frågan är varför just en antirökningsinsats ska ingå i preventionsarbetet för cannabis. Det finns dessutom flera andra risk- och skyddsfaktorer med stundtals högre grad av evidens inom preventionsforskningen som får betydligt mindre plats i planen; exempelvis strukturerad fritid och läxhjälp. Planen diskuterar också appar och kampanjer på olika sätt. Dessa kan vara till stöd och hjälp men måste då ha beredskap för ökat behov hos målgruppen. Den beredskapen ser vi inte i riktigt i planen.

För det andra ser vi ovanstående som en illustration av att majoriteten ökat anslagen mycket snabbt för att visa sig handlingskraftig samtidigt som den saknar en tydlig idé om vad som ska uppnås. Vi saknar helt enkelt långsiktigheten i projektet då narkotikaprevention knappast är ett åtagande som löper per budgetår eller lämpar sig för ryckig budgetering. I all preventionsforskning talar man om långsiktighet och kontinuitet som en nödvändig framgångsfaktor.

§24 Anmälan av kontorsyttrande

Reviderade föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg

Svar på remiss från Socialstyrelsen

Dnr 1.6-122/2013

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Förslaget innebär att den tidigare författningen om basal hygien inom hälso- och sjukvården (SOFS 2007:19) fortsättningsvis även inkluderar verksamheter som omfattas av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Hygienkraven gäller vid genomförande av insatser som innebär direktkontakt med enskilda i hemtjänst, i särskilda boendeformer för äldre, verksamheter enligt LSS och i boendeformer för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Förvaltningen ser positivt på förslaget till reviderade föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 6 mars 2013.

§25 Anmälan av kontorsyttrande

Nya föreskrifter om förebyggande och behandling av undernäring

Svar på remiss från Socialstyrelsen

Dnr 1.6-120/2013

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Den nya föreskriften omfattar alla som bedriver verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialtjänstlagen (SoL) enligt kap. 5 §§ 5,7,9 samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), § 9.8 och § 9.9. Föreskriften berör hemtjänst, särskilda boendeformer för äldre, särskilda boendeformer för personer med psykisk funktionsnedsättning och personer som ges stöd och service enligt LSS.

Förvaltningen ser positivt på förslaget till ny föreskrift för att förebygga och behandla undernäring.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 6 mars 2013.

§26 Anmälningsärenden

Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

Protokoll från socialnämndens sammanträde 26 mars 2013 justerat 2 april 2013.

Protokoll från rådets för funktionshinderfrågor sammanträde 11 april 2013 justerat 12 april 2013.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 11 april 2013 justerat 15 april 2013.

Protokoll från individutskottets sammanträden 22 mars 2013 justerat 26 mars 2013 och 5 april 2013 justerat 12 april 2013.

Beslut fattat av tjänsteman enligt delegation inom området Personalärenden med dnr 2.5-190/2013.

Inkomna handlingar m.m. till socialnämnden under perioden 15 mars 2013 till 3 april 2013.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 10 april 2013 justerat 11 april 2013.

§27 Nämndens frågor

Följande skrivelser från ledamoten Inger Stark och ersättaren Jackie Nylander (båda V) överlämnades till förvaltningen för beredning:

Biståndsbedömd sysselsättning och antal sysselsättningspass – behov av kartläggning och åtgärder för att öka sysselsättningen

Ersättningssystemet för boendestöd behöver belysas

Riktlinjerna följs inte när det gäller ledsagarservice

Angående situationen för romerna från Rumänien

Nämnden beslutade att ledamoten Jonas Eklund kan delta i följande konferenser:

”Visa vägar till inflytande” 22 maj, arrangör är Nationell samverkan för psykisk hälsa.

”Ung med funktionsnedsättning” 20 september, arrangör är Ungdomsstyrelsen.

_____________________