Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2014-04-15

Sammanträde 2014-04-15

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora konferensen, Swedenborgsgatan 20

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

Remisser och yttranden

3 Detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt beslut om nyttjande av optionsperiod och beslut om förnyad centralupphandling av gemensam it-service (GSIT)

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-64/2014

4 Mätning av diskrimineringen på Stockholms krogar

Svar på remiss av motion 2014:5 av Stefan Nilsson och Jonas Eklund (båda MP)
Dnr 1.6-71/2014

5 Betänkandet Framtidens valfrihetssystem - inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

6 Revisionsrapport - Paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet

7 Yttrande över Stadsrevisionens projektrapport "uppföljning av externa utförare inom socialtjänsten"

Övriga beslutsärenden

8 Månadsrapport för mars 2014

Dnr 1.2-878/2014
Kommer senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017 för socialnämnden

10 Förslag till fördelning av FoU-medel 2014

11 Skolan som skyddsfaktor. Om skolans betydelse för att avstå från kriminalitet bland ungdomar i Stockholms stad

12 Inrätta ett boende för ensamkommande asylsökande ungdomar samt utöka platsantalet vid Linggården och Orhems Gård

13 Fullmakt i mål och ärenden enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall - LVM, i förvaltningsrätten i Stockholm och i Kammarrätten i Stockholm

14 Redovisning av överenskommelse mellan Stockholm stad och den idéburna sektorn 2013

Anmälningsärenden

15 Anmälan av tillsynsbeslut om hem för vård och boende (HVB) för barn och unga, Lignagatan

16 a) Anmälan av protokolljustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

17 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (201 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt beslut om nyttjande av optionsperiod och beslut om förnyad centralupphandling av gemensam it-service (GSIT)

§4 Mätning av diskrimineringen på Stockholms krogar Svar på remiss av motion 2014:5 av Stefan Nilsson och Jonas Eklund (båda MP) Dnr 1.6-71/2014

§5 Framtidens valfrihetssystem - inom socialtjänsten Svar på remiss från kommunstyrelsen av betänkande av utredningen om framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten, SOU 2014:2 Dnr 1.6-61/2014

§6 Paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet Yttrande över revisionsrapport nr 1 2014 Dnr 1.3-52/2014

§7 Uppföljning av externa utförare inom socialtjänsten Yttrande över revisionsrapport nr 3 2014 Dnr 1.3-69/2014

§8 Månadsrapport för mars 2014 Dnr 1.2-878/2013

§9 Underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017 för socialnämnden Dnr 1.2-77/2014

§10 Förslag till fördelning av FoU-medel 2014 Dnr 3.2-96/2014

§11 Skolan som skyddsfaktor Om skolans betydelse för att avstå från kriminalitet bland ungdomar i Stockholms stad Dnr 3.2-48/2014

§12 Inrätta ett boende för ensamkommande asylsökande ungdomar samt utöka platsantalet vid Linggården och Orhems gård Dnr 4.0-113/2014

§13 Fullmakt i mål och ärenden enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, i Förvaltningsrätten i Stockholm och Kammarrätten i Stockholm Dnr 1.1-114/2014

§14 Redovisning av överenskommelsen mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2013 Dnr 2.6.1-86/2014

§15 Anmälan av tillsynsbeslut vid hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga, Lignagatan, från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Dnr 1.3-62/2014

§18 Förvaltningsinformation