Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2014-06-10

Sammanträde 2014-06-10

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora konferensen, Swedenborgsgatan 20

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

Sekretessärenden

3 Upphandling av vård- och omsorgsboende Gamlebo

Remisser och yttranden

4 Yttrande över Stadrevisionens årsrapport för socialnämnden 2013

Övriga beslutsärenden

5 Månadsrapport för maj 2014

Dnr 1.2-878/2014
Kommer senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Granskning av sociala barn och ungdomsvården vid Älvsjö stadsdelsförvaltning

7 Granskning av sociala barn och ungdomsvården vid Skärholmen stadsdelsförvaltning

8 Uppföljning av stadens lex Sarahrapporter år 2013

9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1 år 2014

10 Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad 2013

11 Förslag till organisatorisk placering av anhörigkonsulenterna

12 Granskning av bostad med särskild service inom socialpsykiatrin

13 Bostad först - Lägesrapport

14 Redovisning av insatser för EU-medborgare i Stockholm, vintern 2013/2014

15 Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2014

16 Upphandling LOV av familjerådgivning för Stockholm stad - ändring av avtalstid

17 Förlängning av samverkansavtal med Stockholms läns landsting om Erstabacken

Anmälningsärenden

18 Kontorsyttrande

Remiss av Departementspromemorian Samordnat ansvar för vissa familjefrågor
dnr 1.6-144/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Kontorsyttrande remiss Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med köndysfori

20 a) Anmälan av protokolljustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

21 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (201 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Upphandling av vård- och omsorgsboende Gamlebo Dnr 2.11.2-94/2014

§4 Stadsrevisionens årsrapport för socialnämnden 2013 Yttrande över revisionskontorets rapport Dnr 1.3-139/2014

§5 Månadsrapport för maj 2014 Dnr 1.2-878/2013

§6 Granskning av den sociala barn- och ungdomsvården vid Älvsjö stadsdelsförvaltning Dnr 3.1-74/2014

§7 Granskning av den sociala barn- och ungdomsvården vid Skärholmens stadsdelsförvaltning Dnr 3.1-74/2014

§8 Uppföljning av stadens lex-Sarah rapportering Dnr 3.1-171/2014

§9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) Dnr 3.1-162/2014

§10 Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad 2013 Dnr 3.1-134/2014

§11 Förslag till organisatorisk placering av anhörigkonsulenterna Dnr 1.1-168/2014

§12 Granskning av bostad med särskild service inom socialpsykiatrin Dnr 3.6-5/2014

§13 Bostad först ­ Lägesrapport Dnr 3.2-68/2014

§14 Redovisning av insatser för EU-medborgare i Stockholm vintern 2013/14. Dnr 5.0-157/2014

§15 Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2014 Dnr 2.9-165/2014

§16 LOV upphandling av familjerådgivning ör Stockholms stad ­ ändring av avtalstid Dnr 2.11.3-170/2014

§17 Förlängning av samverkansavtal med Stockholms läns landsting avseende Erstabacken Dnr 3.5-532/2012

§18 Anmälan av kontorsyttrande Samordnat ansvar för vissa familjefrågor Svar på remiss av departementspromemoria Dnr 1.6-144-2014

§19 Kontorsyttrande Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori Svar på remiss från Socialstyrelsen Dnr 1.6-131/2014