Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2014-08-26

Sammanträde 2014-08-26

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora konferensen, Swedenborgsgatan 20
Bilagor till föredragningslista
Tillägg 1 Föredragningslista.pdf (172 kb)

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

Sekretessärenden

3 Förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenaddrift av omvårdnadshemmet Ljungbacken

4 Upphandlingen av entreprenaddriften av personligt ombud för hemlösa med psykisk funktionsnedsättning - tilldelningsbeslut

Remisser och yttranden

5 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Dnr 1.3-282/2014
Omedelbar justering

6 Revidering av Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass

8 Remiss angående revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn

9 Svar på remissen "Förändrad organisation för mottagandet av ensamkommande barn"

10 Betänkandet Våld i nära relationer - en folkhälsofråga

Övriga beslutsärenden

11 Månadsrapport för juli 2014

12 Inrätta ett boende för ensamkommande asylsökande ungdomar i Akalla UTGÅR

13 Stockholmsenkäten 2014

13:A Ombyggnation vid Västbo

Anmälningsärenden

14 Operativt program för social delaktighet för dem som har det sämst ställt

Svar på förvaltningsremiss
dnr 1.6-359/2014

15 Anmälan av tillsynsbeslut om hem för vård och boende (HVB) för barn och unga, Giovanni

16 a) Anmälan av protokolljustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

17 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Upphandling av entreprenaddrift av omvårdnadshemmet Ljungbacken Dnr 2.11.2-63/2014

§4 Upphandling av entreprenaddrift av personligt ombud för hemlösa med psykisk funktionsnedsättning - tilldelningsbeslut Dnr 2.11.2-123/2014

§5 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Dnr 1.3-282/2014

§6 Revidering av Vision 2030 ­ ett Stockholm i världsklass Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6-236/2014

§7 Program för HBTQ-frågor 2014-2017 Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6-238/2014

§8 Revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten om ensamkommande barn Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6-288/2014

§9 Förändrad organisation för mottagandet av ensamkommande barn Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 3.1-264/2014

§10 Våld i nära relationer ­ en folkhälsofråga (SOU 2014:49) Svar på remiss från kommunstyrelsen av betänkande av Nationella samordnaren mot våld i nära relationer Dnr 1.6-343/2014

§11 Månadsrapport för juli 2014 Dnr 1.2-878/2013

§12 Stockholmsenkäten 2014 Dnr 3.2-312/2014

§13 Ombyggnation vid Västbo Dnr 2.2-419/2014

§14 Anmälan av förvaltningsyttrande Operativt program för social delaktighet för dem som har det sämst ställt 2014-2020 Dnr 1.6-359/2014

§15 Anmälan av tillsynsbeslut Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga, Giovannis i Stockholms stad Dnr 1.3-388/2014

§18 Förvaltningsinformation