Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2015-03-24

Sammanträde 2015-03-24

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Nämndens skrivelser

6 Ideologiska kommunaliseringar av stadens verksamheter

Svar på skrivelse från M, FP, KD,C
Dnr 1.7.2-42/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Övriga beslutsärenden

7 Månadsrapport för februari

8 Rapport om PRIO-medel för vuxna med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014.

9 Rapport om PRIO-medel för barn och unga med psykisk ohälsa 2014.

10 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

11 Ändringar och kompletteringar i socialnämndens delegationsförteckning

12 Lägesrapport om budget- och skuldrådgivning i Stockholms stad

13 Rapport om socialtjänstens kontakter med vuxna med missbruksproblem under oktober 2014

14 Trygghetspriset 2015

15 Förslag till fördelning av lokala utvecklingsprojekt och studiebesök

16 Drogförebyggande arbete i staden 2015

17 Rapport om avtalsuppföljning 2014

17:a Ansökan om bidrag från Filadelfiakyrkan avseende Vinternattsplatser

Anmälningsärenden

18 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och ungdom - Lignagatan (Rågsved)

19 Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och ungdom - Linggården

20 Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) - Kruton,

21 a) Anmälan av protokolljustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Sekretessärenden

22 Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av insatser för barn, unga och familjer för Stockholms stad - öppenvård,

23 Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av insatser för, barn, unga och familjer för Stockholms stad - dygnetruntvård,

24 Upphandling av LSS-kollo för personer med Asperger, mild till måttlig utvecklingsstörning och autism eller autismliknande tillstånd

Dnr 2.11.2-61/2015

Övriga frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen Dnr 1.9.1-3/2015

§6 Ideologiska kommunaliseringar av stadens verksamheter Svar på skrivelse från (M), (FP), (KD) och (C) Dnr 1.7.2-42/2015

§7 Månadsrapport för februari 2015 Dnr 1.2-587/2014

§8 Rapport om PRIO-medel för vuxna med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Dnr 3.1.1-88/2015

§9 Rapport om PRIO-medel till barn och unga 2012-2014 Dnr 3.1.1-89/2015

§10 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Dnr 1.2.1-95/2015

§11 Kompletteringar och ändringar i socialnämndens delega- tionsförteckning Dnr 1.2.1-93/2015

§12 Lägesrapport budget- och skuldrådgivning i Stockholms stad Dnr 3.1.2-28/2015

§13 Rapport om socialtjänstens kontakter med vuxna med missbruksproblem under oktober 2014 Dnr 3.1-424/2014

§14 Trygghetspriset 2015 Dnr 1.11.1-37/2015

§15 Förslag till fördelning av medel till lokala utvecklingsprojekt och studiebesök (MUST) Dnr 3.2-482/2014

§16 Drogförebyggande arbete i staden 2015 Inriktning för Trestad2.1 samt tilldelning av medel för lokalt preventivt ANDT-arbete Dnr 3.2-83/2014

§17 Rapport om avtalsuppföljning 2014 Dnr 2.11.6-11/2015

§18 Ansökan om bidrag från Filadelfiakyrkan avseende Vinternattsplatser Dnr 8.1.1-121/2015

§19 Anmälan Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och ungdom vid Lignagatan (Rågsved) Dnr 1.6.1-60/2015

§20 Anmälan Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) barn och unga vid Linggården Dnr 1.6.1-99/2015

§21 Anmälan Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) barn och unga vid Kruton Dnr 1.6.1-97/2015

§24 Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av insatser för barn, unga och familjer för Stockholms stad - öppenvård Dnr 2.11.2-580/2014

§25 Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av insatser för barn, unga och familjer för Stockholms stad - dygnetruntvård Dnr 2.11.2-441/2014

§26 Upphandling av LSS-kollo för personer med Asperger, mild till måttlig utvecklingsstörning och autism eller autismliknande tillstånd Dnr 2.11.2-61/2015