Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2015-08-25

Sammanträde 2015-08-25

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (Rapport 2014:38) Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Motion (2015:12) om tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Motion (2015:9) om upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Betänkandet "Nästa fas i e-hälsoarbetet" (SOU 2015:32) Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Motion (2015:19) om införande av ett program mot hedersrelaterat våld Svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende Svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Handläggning och beslut av internationella dödsbon enligt lag om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo Svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Program för tyngdpunkt Farsta Yttrande över samrådsförslag från stadsbyggnadskontoret

13 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm om laglighetsprövning enligt kommunallagen

14 Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga - Eurenii Minne Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Nämndens skrivelser

15 Inkluderande eller exkluderande design? Svar på skrivelse från Stina Bengtsson (C)

16 Svar på skrivelse gällande ensamkommande flyktingbarn som försvinner

Övriga beslutsärenden

17 Månadsrapport för juli 2015

18 FoU-plan beslut om inriktning för lokala utvecklingsprojekt och studiebesök 2016

19 Verksamhetschef för den nya hälso- och sjukvårdsenheten

20 Gemensam avtalsreglering genom LOV för insatsen korttidstillsyn till skolungdom över 12 år enligt LSS

21 Bokpaket till familjehemsplacerade barn, projekt under 2014-2015

22 Anmälan av ansökan om ESF-projekt DigIT - digital kompetensutveckling för omsorg inom funktionsnedsättning och äldreomsorg

23 Ansökan om projektmedel från Europeiska Socialfonden till projektet Bättre hälsa

24 Lokaler för ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl

25 Avtal om Origo resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms län

26 Uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna

Anmälningsärenden

27 Yttrande över motion (2015:8) om alla barns möjlighet till kultur och idrott: ändra normen för ekonomiskt bistånd

28 Tillsyn av hem för vård eller bonde (HVB) för barn och unga - Palatset

29 a) Anmälan av protokolljustering b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll c) Anmälan av delegationsprotokoll d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation e) Inkomna handlingar f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

30 Övriga frågor

Sekretessärenden

31 Upphandling av LSS-kollo för personer med Aspergers syndrom, mild till måttlig utvecklingsstörning och autism eller autismliknande tillstånd. Tilldelningsbeslut i avtalsområde 1 - LSS-kollo för personer med Aspergers syndrom mellan 7 och 15 år.

32 Upphandling av LSS-kollo för personer med Aspergers syndrom, mild till måttlig utvecklingsstörning och autism eller autismliknande tillstånd. Tilldelningsbeslut i avtalsområde 2 - LSS-kollo för personer med Aspergers syndrom 16 år och äldre.

33 Upphandling av LSS-kollo för personer med Aspergers syndrom, mild till måttlig utvecklingsstörning och autism eller autismliknande tillstånd. Tilldelningsbeslut i avtalsområde 3 - LSS-kollo för personer med mild och måttlig utvecklingsstörning mellan 7 och 15 år.

34 Upphandling av LSS-kollo för personer med Aspergers syndrom, mild till måttlig utvecklingsstörning och autism eller autismliknande tillstånd. Tilldelningsbeslut i avtalsområde 4 - LSS-kollo för personer med mild och måttlig utvecklingsstörning mellan 16 och 22 år (fyra sommarlovsperioder).

35 Upphandling av LSS-kollo för personer med Aspergers syndrom, mild till måttlig utvecklingsstörning och autism eller autismliknande tillstånd. Tilldelningsbeslut i avtalsområde 5 - LSS-kollo för personer med mild/måttlig utvecklingstörning mellan 16 och 22 år (tre sommarlovsperioder).

36 Upphandling av LSS-kollo för personer med Aspergers syndrom, mild till måttlig utvecklingsstörning och autism eller autismliknande tillstånd. Tilldelningsbeslut i avtalsområde 6 - LSS-kollo för personer med mild/måttlig utvecklingsstörning 22 år och äldre.

37 Upphandling av LSS-kollo för personer med Aspergers syndrom, mild till måttlig utvecklingsstörning och autism eller autismliknande tillstånd. Tilldelningsbeslut i avtalsområde 7 - LSS-kollo för personer med autism/autismlikande tillstånd mellan 7 och 22 år.

Dnr 2.11.2-61/2015SOCIALNÄMNDEN

Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
stockholm.se
SOCIALNÄMNDEN
Sida 1 (5)


SOCIALNÄMNDEN

Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
stockholm.se

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.

§6 Motion (2015:12) om tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-186/2015

§7 Motion (2015:9) om upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-187/2015

§8 Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-345/2015

§9 Motion (2015:19) om införande av ett program mot hedersrelaterat våld Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-239/2015

§10 Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende Dnr 1.7.1-341/2015

§11 Handläggning och beslut om internationella dödsbon enligt lag om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-304/2015

§12 Program för tyngdpunkt Farsta Yttrande över samrådsförslag från stadsbyggnadskontoret Dnr 1.6.1-271/2015

§13 Laglighetsprövning enligt kommunallagen Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm Dnr 3.1.2-211/2015

§14 Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga - Eurenii Minne Dnr 1.6.1-357/2015

§15 Inkluderande eller exkluderande design? Svar på skrivelse från Stina Bengtson (C) Dnr 1.7.2-251/2015

§16 Ensamkommande flyktingbarn som försvinner Svar på skrivelse från Andrea Ström (M), Frida Johansson Metso (FP), Stina Bengtsson (C) och Sofia Modigh (KD) Dnr 1.7.2-172/2015

§17 Månadsrapport för juli 2015 Dnr 1.2-587/2014

§18 FoU-plan ­ beslut om inriktning för lokala utvecklingsprojekt och studiebesök 2016 Dnr 1.2.2-308/2015

§19 Verksamhetschef för den nya hälso- och sjukvårdsenheten Dnr 1.5.4-157/2015

§20 Gemensam avtalsreglering genom LOV för insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS Dnr 3.1.2-326/2015

§21 Bokpaket till familjehemsplacerade barn, projekt under 2014-2015 Dnr 3.1.2-349/2015

§22 Anmälan av ansökan om ESF-projekt DigIT ­ digital kompetensutveckling

§23 Ansökan om projektmedel från Europeiska Socialfonden till projektet Bättre hälsa Dnr 1.5.3-371/2015

§24 Lokaler för ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl Dnr 2.4.1-238/2015

§25 Avtal om Origo resurscentrum för hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms län Dnr 2.11.6-382/2015

§26 Uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna Dnr 3.1.2-338/2015

§27 Anmälningsärende Yttrande över motion (2015:8) om alla barns möjlighet till kultur och idrott: ändra normen för ekonomiskt bistånd Dnr 1.7.1-118/2015

§28 Anmälningsärende Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga - Palatset Dnr 1.6.1-329/2015

§29 Anmälningsärenden

§31 Upphandling av LSS-kollo för personer med Aspergers syndrom, mild till måttlig utvecklingsstörning och autism eller autismliknande tillstånd Tilldelningsbeslut i avtalsområde 1 ­ LSS-kollo för personer med Aspergers syndrom mellan 7- 15 år Dnr 2.11.2-61/2015

§32 Upphandling av LSS-kollo för personer med Aspergers syndrom, mild till måttlig utvecklingsstörning och autism eller autismliknande tillstånd Tilldelningsbeslut i avtalsområde 2 ­ LSS-kollo för personer med Aspergers syndrom 16 år och äldre Dnr 2.11.2-61/2015

§33 Upphandling av LSS-kollo för personer med Aspergers syndrom, mild till måttlig utvecklingsstörning och autism eller autismliknande tillstånd Tilldelningsbeslut i avtalsområde 3 ­ LSS-kollo för personer med mild och måttlig utvecklingsstörning mellan 7 och 15 år Dnr 2.11.2-61/2015

§34 Upphandling av LSS-kollo för personer med Aspergers syndrom, mild till måttlig utvecklingsstörning och autism eller autismliknande tillstånd Tilldelningsbeslut i avtalsområde 4 ­ LSS-kollo för personer med mild och måttlig utvecklingsstörning mellan 16 och 22 år (fyra sommarlovsperioder) Dnr 2.11.2-61/2015

§35 Upphandling av LSS-kollo för personer med Aspergers syndrom, mild till måttlig utvecklingsstörning och autism eller autismliknande tillstånd Tilldelningsbeslut i avtalsområde 5 ­ LSS-kollo för personer med mild/måttlig utvecklingsstörning mellan 16 och 22 år (tre sommarlovsperioder) Dnr 2.11.2-61/2015

§36 Upphandling av LSS-kollo för personer med Aspergers syndrom, mild till måttlig utvecklingsstörning och autism eller autismliknande tillstånd Tilldelningsbeslut i avtalsområde 6 ­ LSS-kollo för personer med mild/måttlig utvecklingsstörning 22 år och äldre Dnr 2.11.2-61/2015

§37 Upphandling av LSS-kollo för personer med Aspergers syndrom, mild till måttlig utvecklingsstörning och autism eller autismliknande tillstånd Tilldelningsbeslut i avtalsområde 7 ­ LSS-kollo för personer med autism/autismliknande tillstånd mellan 7 och 22 år Dnr 2.11.2-61/2015