Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2017-01-31

Sammanträde 2017-01-31

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Förvaltningen informerar

* Lisa Cadenius, enhetschef och Ann Wångmar, biträdande enhetschef från socialjouren samt Jörgen Nyberg, enhetschef och Kamilla Lantz, vårdare från Bromma grupp- och servicebostäder, som fått stadens kvalitetsutmärkelse i klassen socialtjänst år 2016, samt Gunilla Ekstrand, avdelningschef, Rebecka Jeppsson Dadoun, socialsekreterare och Ida Israelsson, socialsekreterare från Enskede-Årsta-Vantörs försörjningsstödsenhet, som fått stadens förnyelsepris år 2016, besöker nämnden för att berätta kort om sitt respektive arbete med att utveckla verksamheten.

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och ytttranden

5 Yttrande över stadsrevisionens "Projektrapport Ensamkommande flyktingbarn"

6 Tillåta bar trucks i Stockholms stad, motion (2016:96) Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-633/2016
Justeras omedelbart

7 Reviderat förslag till strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62) Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-741/2016
Justeras omedelbart

9 Samordning av de sociala trygghetssystemen (KOM (2016) 815) Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-817/2016
Justeras omedelbart

10 Mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige (Ds 2016:43) Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-6/2017
Justeras omedelbart


Nämndens skrivelser

11 Socialsekreterarlyft Svar på skrivelse från Isabel Smedberg Palmqvist (L) och Frida Johansson Metso (L)

13 Enkätundersökning inom ekonomiskt bistånd 2016

14 Handlingsplan utifrån inventering av socialpsykiatrins målgrupp, reviderad 2016

15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 3, 2016

16 Inriktning av forsknings- och utvecklingsmedel, samt förslag till fördelning av medel till lokala utvecklingsprojekt och studiebesök, år 2017

17 Delredovisning - Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst (PPSS)

18 Rättssäkerhet och likställighet i handläggning av personlig assistans

19 Översyn av Stockholms stads tillsynsarbete för tobak och folköl

20 Redovisning av arbetet med, och vidareutveckling av, Överenskommelsen mellan Stockholm stad och den idéburna sektorn

21 Lex Sarah-ansvariga

Anmälningsärenden

22 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga - Surbrunnsgatans stödboende

23 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll, d) Inkomna handlingar, e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

24 Övriga frågor

Sekretess

25 Upphandling av "IT-stöd för tillståndsenheten"

Dnr 2.11.2-806/2016
Justeras omedelbart

26 Förändringar i förfrågningsunderlag i upphandling enligt LOV av vissa insatser inom socialpsykiatrin

Dnr 2.11.3-716/2016
Justeras omedelbart

27 Förändringar i förfrågningsunderlag i upphandling enligt LOV av vissa insatser inom socialpsykiatrin

Dnr 2.11.3-717/2016
Justeras omedelbart

28 Förändringar i förfrågningsunderlag i upphandling enligt LOV av vissa insatser inom socialpsykiatrin

Dnr 2.11.3-715/2016
Justeras omedelbart

29 Förändringar i förfrågningsunderlag i upphandling enligt LOV av vissa insatser inom socialpsykiatrin

Dnr 2.11.3-714/2016
Justeras omedelbart

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Yttrande över stadsrevisionen "Projektrapport Ensamkommande flyktingbarn" Dnr 1.6.1-772/2016

§6 Tillåta bar trucks i Stockholms stad, motion (2016:96) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-633/2016

§7 Reviderat förslag till strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-739/2016

§8 Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-741/2016

§9 Samordning av de sociala trygghetssystemen (KOM (2016) 815) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-817/2016

§10 Mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige (Ds 2016:43) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-6/2017

§11 Socialsekreterarlyft Svar på skrivelse från Isabel Smedberg Palmqvist (L) Dnr 1.7.2-232/2016

§13 Enkätundersökning inom ekonomiskt bistånd 2016 Dnr 1.8.1-800/2016

§14 Handlingsplan utifrån inventering av socialpsykiatrins målgrupp, reviderad 2016 Dnr 3.1.1-798/2016

§15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 3, 2016 Dnr 3.1.2-718/2016

§16 Inriktning av forsknings- och utvecklingsmedel, samt förslag till fördelning av medel till lokala utvecklingsprojekt och studiebesök, år 2017 Dnr 3.2.2-785/2016

§17 Delredovisning - pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst (PPSS) Dnr 3.2.3-68/2016

§18 Rättssäkerhet och likställighet i handläggning av personlig assistans Dnr 3.4.2-305/2016

§19 Översyn av Stockholms stads tillsynsarbete för tobak och folköl Dnr 3.5.1-605/2016

§20 Redovisning av arbetet med, och vidareutveckling av, Överenskommelsen mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Dnr 1.10.7-816/2016

§21 Lex Sarah-ansvariga Dnr 1.2.2-11/2017

§22 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga ­ Surbrunnsgatans stödboende Dnr 1.6.1-771/2016

§23 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.

§25 Upphandling av "IT-stöd för tillståndsenheten" Dnr 2.11.2-806/2016

§26 Förändringar i förfrågningsunderlag i upphandling enligt LOV av vissa insatser inom socialpsykiatrin Dnr 2.11.3-716/2016

§27 Förändringar i förfrågningsunderlag i upphandling enligt LOV av vissa insatser inom socialpsykiatrin Dnr 2.11.3-717/2016

§28 Förändringar i förfrågningsunderlag i upphandling enligt LOV av vissa insatser inom socialpsykiatrin Dnr 2.11.3-715/2016

§29 Förändringar i förfrågningsunderlag i upphandling enligt LOV av vissa insatser inom socialpsykiatrin Dnr 2.11.3-714/2016