Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2017-10-17

Sammanträde 2017-10-17

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-548/2017
Justeras omedelbart

6 Förstärkt gemensam inköps- och upphandlingsorganisation. Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-570/2017
Justeras omedelbart

Svar på nämndens skrivelser

8 Rapportering av missförhållanden i familjehem. Svar på skrivelse från Inga-Lill Persson (L) och Stina Bengtsson (C)

9 Ensamkommande barn som far illa. Svar på skrivelse från Andréa Ström m.fl. (M)

Övriga beslutsärenden

10 Månadsrapport september 2017

11 Fyllnadsval till tillståndsutskottet

Dnr 1.2.1-510/2017
Justeras omedelbart
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Personuppgiftsombud för socialnämnden enligt personuppgiftslagen

13 Riktlinjer för budget- och skuldrådgivningen

14 Revidering av riktlinjer för handläggning av dödsboärenden

15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2, 2017

Anmälningsärenden

16 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll, d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, e) Inkomna handlingar, f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

17 Övriga frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-548/2017

§6 Förstärkt gemensam inköps- och upphandlingsorganisation Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-560/2017

§7 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-570/2017

§8 Rapportering av missförhållanden i familjehem Svar på skrivelse från Inga-Lill Persson (L) och Stina Bengtsson (C) Dnr 1.7.2-326/2017

§9 Ensamkommande barn som far illa Svar på skrivelse från Andréa Ström m.fl.

§10 Månadsrapport september 2017 Dnr 1.3.1-585/2016

§11 Fyllnadsval till tillståndsutskottet och individutskottet Dnr 1.2.1-510/2017

§12 Personuppgiftsombud för socialnämnden enligt personuppgiftslagen Dnr 1.2.1-596/2017

§13 Riktlinjer för budget- och skuldrådgivningen Dnr 3.1.1-291/2017

§14 Revidering av riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Dnr 3.1.1-40/2016

§15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2, 2017 Dnr 3.1.1-547/2017

§16 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.