Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2018-02-20

Sammanträde 2018-02-20

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Förvaltningen informerar

* Vice ordföranden Andréa Ström, ledamöterna Christina Elffors-Sjödin och Dan Guillou och enhetschef Inge Odstam informerar om kunskapsresan till Libanon, som de i höstas genomförde på nämndens uppdrag.

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor, (SOU 2017:92). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-26-2018
Justeras omedelbart

6 Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap (SOU 2017:96). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-32/2018
Justeras omedelbart

7 Underlätta stadens tillståndsprocesser, motion (2017:60). Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Skrivelse om att värna rätten till personlig assistans. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Övriga beslutsärenden

9 Ansökan om tidsbegränsat bidrag för arbete med peer support

10 Revidering av socialnämndens delegationsförteckning

11 Redovisning lex Sarah 2017

12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3 år 2017

13 Objekt- och anhöriganställningar inom ledsagar- och avlösarservice. En utredning inom området stöd och service till personer med funktionsnedsättning

14 Förslag till reviderade riktlinjer gällande ledsagning och ledsagarservice

15 Psykisk ohälsa bland unga i Stockholm - Betydelsen av skolors sociodemografiska egenskaper och arbetsmiljö

16 Stödmaterial för barnrättsperspektiv inom socialtjänsten

17 Uppdrag psykisk hälsa - överenskommelse 2018

18 Ungdomar med kriminellt beteende och missbruksproblem - tillämpning av LVU. Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning

19 Årsrapport 2017 Socialtjänstinspektörer

20 Årsrapport 2017 Funktionshinderinspektörer

Anmälningsärenden

21 Anmälan av kontorsyttrande Svar på remiss angående utkast till lagrådsremiss om "Ny möjlighet till uppehållstillstånd"

22 Anmälan av ordförandebeslut om Överklagan av beslut från Migrationsverket

23 Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Giovannis

24 Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Palatset

25 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, d) Inkomna handlingar, e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Sekretessärenden

27 Upphandling av entreprenaddrift av Stockholms stads ledsagarservice - Upphandlingsdokument

Dnr 2.11.2-612/2017
Justeras omedelbart

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Transpersoner i Sverige ­ Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor, (SOU 2017:92) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-26/2018

§6 Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap (SOU 2017:96) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-32/2018

§7 Underlätta stadens tillståndsprocesser, motion (2017:60) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-742/2017

§8 Skrivelse om att värna rätten till personlig assistans Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-715/2017

§9 Ansökan om tidsbegränsat bidrag för arbete med peer support Dnr 1.5.1-750/2017

§10 Revidering av socialnämndens delegationsförteckning Dnr 1.2.2-43/2018

§11 Redovisning lex Sarah 2017 Dnr 1.9.2-11/2018

§12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3 år 2017 Dnr 3.1.1-3/2018

§13 Objekt- och anhöriganställningar inom ledsagar- och avlösarservice Dnr 3.1.1-656/2017

§15 Psykisk ohälsa bland unga i Stockholm ­ Betydelsen av skolors sociodemografiska egenskaper och arbetsmiljö Dnr 3.1.1-746/2017

§16 Stödmaterial för barnrättsperspektiv inom socialtjänsten Dnr 3.1.1-766/2017

§17 Uppdrag psykisk hälsa - överenskommelse 2018 Dnr 3.1.2-698/2017

§18 Ungdomar med kriminellt beteende och missbruksproblem ­ tillämpning av LVU Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning Dnr 3.4.1-352/2017

§19 Årsrapport 2017 Socialtjänstinspektörer Dnr 3.4.1-725/2017

§20 Årsrapport 2017 Funktionshinderinspektörer Dnr 3.4.2-687 2017

§21 Anmälan av kontorsyttrande Svar på remiss angående utkast till lagrådsremiss om "Ny möjlighet till uppehållstillstånd" Dnr:KS2018/167 Dnr 1.7.1-40/2018

§22 Anmälan av ordförandebeslut om överklagan av beslut från Migrationsverket Dnr 3.1.5-344/2016

§23 Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Palatset i Stockholm Dnr 1.6.1-583/2017

§24 Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Giovannis akut- och korttidsboende Dnr 1.6.1-685/2017

§25 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.

§27 Upphandling av entreprenaddrift av Stockholms stads ledsagarservice, - Upphandlingsdokument Dnr 2.11.2-612/2017