Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2018-10-16

Sammanträde 2018-10-16

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat. Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2018/430

6 Betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism. Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2018/1306

Dnr 1.7.1-485/2018
omedelbar justering

7 Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) - den kompletterande promemorian. Ett socialt hållbart eget boende. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Övriga beslutsärenden

8 Ansökan om dispens från Folkhälsomyndighetens föreskrift FoHM 2014:6

9 Förslag till fördelning av stimulansmedel för investeringar i välfärdsteknik i omsorgen 2018

10 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) Kvartal 2, 2018

11 Sammanträdestider socialnämnden 2019

12 Månadsrapport för september 2018

Dnr 1.3.1-536/2017
kommer senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Lex Sarah-ansvarig

Anmälningsärenden

14 Betänkandet att bryta ett våldsamt beteende (SOU 2018:37). Gemensamt tjänsteutlåtande

15 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående tillsyn av stödboende för barn och unga vid Blackebergs stödboende i Stockholm.

16 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående tillsyn av stödboende för barn och unga vid Rågsveds stödboende i Stockholm.

17 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, d) Inkomna handlingar, e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

18 Övriga frågor

Sekretessärende

19 Upphandling av entreprenaddrift av alkohol- och narkotikarådgivning för vuxna

Dnr 2.11.2-304/2018
Omedelbar justering

20 Avbrytande av upphandling av ca 55 akut- och korttidsplatser

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2018/430

§6 Betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2018/1306 Dnr 1.7.1­-485/2018

§7 Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) ­ den kompletterande promemorian, Ett socialt hållbart eget boende Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1­-457/2018

§8 Ansökan om dispens från Folkhälsomyndighetens föreskrift FoHM 2014:6 Dnr 1.7.2-464/2018

§9 Förslag till fördelning av stimulansmedel för investeringar i välfärdsteknik i omsorgen 2018 Dnr 1.5.2-­482/2018

§10 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) Kvartal 2, 2018 Dnr 3.1.1-­472/2018

§11 Sammanträdestider socialnämnden 2019 Dnr 1.2.1­-400/20180

§12 Månadsrapport för september 2018 Dnr 1.3.1-­536/2017

§13 Lex Sarah-ansvarig Dnr 1.2.1-­460/2018

§14 Betänkandet att bryta ett våldsamt beteende (SOU 2018:37) Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr 1.7.1­-409/2018

§15 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående tillsyn av stödboende för barn och unga vid Blackebergs stödboende i Stockholm.

§16 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående tillsyn av stödboende för barn och unga vid Rågsveds stödboende i Stockholm.

§17 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.

§20 Upphandling av cirka 55 akut- och korttidsplatser Beslut om att avbryta upphandling Dnr 2.11.2­75/2018 Tilläggsärende Omedelbar justering