Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2019-05-21

Sammanträde 2019-05-21

Datum
Klockan
17:00
Plats
Storfors, Storforsplan 36, Farsta


Efter sammanträdet informerar Enheten för boutredning om sin verksamhet

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Årsrapport 2018 för socialnämndens verksamhet

Yttrande till stadsrevisionen
Dnr 1.3.1-141/2019

6 Stockholmsmodellen

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-160/2019 (omedelbar justering)

7 Policy för sociala medier i Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-169/2019

8 Nollvision mot hemlöshet bland äldre, motion från (V)

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-57/2019

9 Social investeringsfond i Stockholms stad, motion från (S) Svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Inrättande av stödcentrum Stockholms stad, motion från (V) Svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Hyresstöd till Fryshuset Husby 2019

Ansökan om tidsbegränsat bidrag från stiftelsen Fryshuset
Dnr 8.1.1-204/2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Boendeplan 2019-2023, bostäder med särskild service enligt SoL och LSS

14 Socialtjänstrapport 2018

En beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad
Dnr 3.1.1-405/2019

15 Trygghetspris 2019

Dnr 1.11.1-179/2019 (omedelbar justering)

16 Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2019

17 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering 2018

Anmälningsärenden

18 Anmälningsärenden

1. Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation
2. Inkomna handlingar
3. Funktionshinderrådets protokoll (kommer senare)
4. Förvaltningsgruppens protokoll (kommer senare)
5. Protokoll från Individutskottets sammanträde den
12 april 2019 (i pärm vid sammanträdet)
6. Beslut från IVO 2019-04-08, Tillsyn över Kruton HVB Dnr 1.6.1-662/2018 (i pärm vid sammanträdet)

19 Övriga frågor

Sekretessärenden

20 Yttrande till Justitiekanslern (JK) om hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar

Dnr 1.6.1-166/2019 (omedelbar justering)

21 Upphandlingsdokument för upphandling av kommunal hälso- och sjukvård utförd av sjuksköterskor på jourtid

Dnr 2.11.1-121/2018 (omedelbar justering)

22 Upphandlingsdokument för uppdragsutbildning på högskolenivå

Dnr 2.11.2-74/2019 (omedelbar justering)

23 Upphandlingsdokument för gemensam upphandling av insatser för barn, unga och familjer för Stockholms stad - dygnetruntvård

Dnr 2.11.2-270/2019 (omedelbar justering)

24 Upphandlingsdokument för gemensam upphandling av insatser för barn, unga och familjer för Stockholms stad - öppenvård

Dnr 2.11.2-271/2018 (omedelbar justering)

25 Upphandlingsdokument för gemensam upphandling av förmedling och konsultstöd av jourhemsverksamhet för Stockholms stad

Dnr 2.11.1-273/2018 (omedelbar justering)

26 Förslag till avgift för tillstånd och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter

Dnr. 3.5.1-185/2019 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justerare och dag för justering

§3 Förvaltningen informerar

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Årsrapport 2018 för socialnämndens verksamhet Yttrande till stadsrevisionen Dnr 1.3.1-141/2019

§6 Stockholmsmodellen Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-160/2019

§7 Policy för sociala medier i Stockholms stad Dnr 1.7.1-169/2019

§8 Nollvision mot hemlöshet bland äldre ­ motion från (V) Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/154 Dnr 1.7.1.-57/2019

§9 Social investeringsfond i Stockholms stad, motion från (S) Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2018/1802 Dnr 1.7.1-37/2019

§10 Inrättande av Stödcentrum i Stockholms stad, motion från (V) Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/252 Dnr 1.7.1.-168/2019

§12 Hyresstöd till Fryshuset Husby 2019 Ansökan om tidsbegränsat bidrag från Stiftelsen Fryshuset Dnr 8.1.1-204/2019

§13 Boendeplan 2019-2023 Dnr 3.1.1-174/2019

§15 Trygghetspris 2019 Dnr 1.11.1-179/2019

§16 Deltagande i Kvalitetsutmärkelsen 2019 Dnr 1.11.1-198/2019

§17 Uppföljning av stadens lex-Sarah-rapportering år 2018 Dnr 3.1.1-177/2019

§20 Yttrande till Justitiekanslern (JK) om hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar (JK dnr 1712-19-2.1) Dnr 1.6.1-166/2019

§21 Upphandlingsdokument ­ upphandling av kommunal hälso- och sjukvård utförd av sjuksköterskor på jourtid Dnr 2.11.2-121/2019

§22 Upphandlingsdokument ­ uppdragsutbildning på högskolenivå Dnr 2.11.2-74/2019

§23 Upphandlingsdokument för gemensam upphandling av insatser för barn, unga och familjer för Stockholms stad - dygnetruntvård Dnr 2.11.2-270/2018

§24 Upphandlingsdokument för gemensam upphandling av insatser för barn, unga och familjer för Stockholms stad - öppenvård Dnr 2.11.2-271/2018

§25 Upphandlingsdokument för gemensam upphandling av förmedling och konsulentstöd av jourhemsverksamhet för Stockholms stad Dnr 2.11.2-273/2018

§26 Förslag till avgift för tillstånd och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) Dnr 3.5.1-185/2019