Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2020-02-18

Sammanträde 2020-02-18

Datum
Klockan
17:00
Plats
Storforsplan 36 Farsta

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Språkplikt – Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd - Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019 /2004

6 Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen - Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/69 (omedelbar justering)

7 Stadens arbete mot våldsbejakande extremism,projektrapport nr 2/2019 - Svar på remiss från Revisionskontoret

8 Missbruk och kriminalitet- socialtjänstens arbete med barn och unga, projektrapport 3/2019 - Svar på remiss från Revisionskontoret

10 Generella effektiviseringar inom socialnämnden – svar på skrivelse från (V)

11 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) vid Gamlebo

12 Redovisning lex Sarah 2019

13 Barnrättsperspektiv inom socialtjänsten – rapportering av budgetuppdrag

14 Stockholms stads program för att motverka hemlöshet 2020-2025

15 Ansökan om statsbidrag för verksamheten personligaombud 2020

16 Redovisning av verksamhet med personligt ombud vid Enheten för hemlösa, verksamhetsår 2019

17 Socialtjänstinspektörernas årsrapport för 2019

18 Funktionshinderinspektörernas årsrapport för 2019

19 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2020-02-12 (utsändes
senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2020-02-13
(utsändes senare)
C. Tjänstemannabeslut, nedskrivning av fordran
D. Inkomna skrivelser
E. Individutskottets protokoll från sammanträde
2020-01-31
F. Tillståndsutskottets protokoll från sammanträde
2020-01-15
G. Uppdaterad arkivbeskrivning 2020-02-03
Dnr 2.2.4-108/2019

20 Övriga frågor

Sekretess

21 Upphandlingsdokument - Upphandling av handledningstjänster för socialförvaltningens verksamheter i Stockholms stad