Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2020-09-22

Sammanträde 2020-09-22

Datum
Klockan
17:00
Plats
Storforsplan 36, Farsta

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Uppföljning av utförare av korttidstillsyn enligt LSS –Projektrapport (2020:5) - svar till Stadsrevisionen

6 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-2021-svar till kommunstyrelsen KS 2020/791

7 Överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län – IT-stöd inom förvaltningsobjektet ”Samverkan vid vårdövergångar” inför nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård – svar till kommunstyrelsen KS 2020/973

8 Rekommendation om att anta överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om samverkan och uppdrag för ungdomsmottagningarna i länet- svar till kommunstyrelsen KS 2020/829 (omedelbar justering)

9 Stockholms stads strategi för arbetsmarknadsåtgärder- svar till kommunstyrelsen KS 2020/904

10 Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet, utkast till lagrådsremiss – svar till kommunstyrelsen KS 2020/998

11 Stockholms stads riktlinjer avseende förenings- och kulturbidrag- svar till kommunstyrelsen KS 2020/410 (omedelbar justering)

12 Stockholms stads riktlinjer avseende lokalupplåtelser- svar till kommunstyrelsen KS 2020/415 (omedelbar justering)

13 Motion från (V) om hur staden kan förstärka arbetet mot sexuellt våld – svar till kommunstyrelsen KS 2020/470

14 Motion från om att ta tillbaka utsatta områden -svar till kommunstyrelsen KS 2019/1899

15 Motion från (SD) om att utvärdera det brottspreventiva arbetet som Stockholms stad bedrivit -svar till kommunstyrelsen KS 2020/300

16 Motion från (SD) om att hänvisa till det kommunala självbestämmandet vid mottagande av nyanlända anvisade av regeringen – svar till kommunstyrelsen KS 2020/664

17 En handlingsplan för att bekämpa trångboddheten, motion från (V) - svar till kommunstyrelsen KS 2020/600

18 Motion (V) om att tillgängliggöra demokratin- svar till kommunstyrelsen KS 2020/503

19 Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende- förslag till bestämmelser om bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16) – svar till kommunstyrelsen KS 2020/980 (omedelbar justering)

20 Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36) – svar till kommunstyrelsen KS 2020/975 (omedelbar justering)

21 LSS-utredningen (SOU 2018:88) – svar till kommunstyrelsen KS 2020/1005

23 Sysselsättning inom socialpsykiatrin - redovisning av budgetuppdrag 2020

24 Stärkt samordning och styrning av sociala insatsgrupper, utveckling och förstärkning av arbetet med avhoppare samt utökning av målgrupp - redogörelse av budgetuppdrag 2020

25 Prova-på-studier – Redovisning av budgetuppdrag 2020

27 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och socialtjänstlagen – SoL

28 Fyllnadsval till Socialnämndens individutskott

29 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2020-09-16
(utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2020-09-17
(utsändes senare)