Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2021-11-23

Sammanträde 2021-11-23

Datum
Klockan
17:00
Plats
Socialförvaltningen, Storforsplan 36, Farsta, lokal Storfors

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022-2026 svar till kommunstyrelsen KS 2021/1121

6 Öppna insatser utan samtycke- svar till kommunstyrelsen KS 2021/1207

Dnr 1.6-517/2021 (omedelbar justering)

7 Handlingsplan för klimatanpassning av Stockholms stad- svar till kommunstyrelsen KS 2021/1033

Beslutsärenden

8 Månadsrapport för oktober 2021

9 Stärkt stöd i samverkan STIS 2017-2021 - en social investering - slutrapport

10 Socialförvaltningens arbete med samordnad individuell plan SIP 2020-2021

11 Stöd till placerade barn och unga - redovisning av budgetuppdrag

12 Vägledning för stadsdelsförvaltningarnas arbete med sociala insatser från 18 år.

13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL)

14 Sammanträdesplan för Socialnämnden 2022

15 Befogenhet att begära utbetalning av pengar

16 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnade enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

17 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2021-11-17
(utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2021-11-18
(utsändes senare)
C. Protokoll från Individutskottet 2021-10-26
D. Inkomna skrivelser