Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2022-02-22

Sammanträde 2022-02-22

Datum
Klockan
17:00
Plats
Socialförvaltningen, Storforsplan 36, Farsta, lokal Storfors

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Motion (S) om utveckling Järva Svar till kommunstyrelsen KS 2021/1278

6 Motion (Fi) om samverkan med antidiskrimineringsbyrån Svar till kommunstyrelsen KS 2021/1344

8 Lättnader gällande avgifter för serveringstillstånd med anledning av coronapandemin

9 FOU-rapport 2021 Socialförvaltningens arbete med forskning och utveckling 2021

12 Hur staden ska övergå till att bevilja fler insatser utan individuell behovsprövning, redovisning av budgetuppdrag

13 Redovisning av verksamhet med personligt ombud vid Enheten för hemlösa, verksamhetsår 2021

14 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen till Gamlebo

15 Patientsäkerhetsberättelse 2021 - LSS-hälsan

16 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) kvartal 3 2021

17 Ansökan om statsbidrag för verksamheten personligt ombud år 2022

18 Reviderad delegationsordning 2022 för Socialnämnden

19 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2022-02-16
(utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2022-02-17 (utsändes senare)
C. Protokoll från Individutskottet 2022-01-25
D. Protokoll från Tillståndsutskottet 2021-12-15,
2022-01-12
E. Beslut IVO 2022-02-03 om tillsyn av stödboende för barn och unga vid
Citylägenheterna stödboende i Stockholm Dnr 1.4-577/2021
F. Beslut IVO 2022-01-11 om tillsyn av barn och ungas upplevelse av att bo vid
Kruton Stockholms stad.
Dnr 1.4-19/2022
G. Tjänstemannabeslut
H. Inkomna skrivelser dnr 1.1.1-3/2022

Sekretess

21 Upphandlingsdokument för upphandling av - utbildningsinsatser för medarbetare inom socialtjänsten inklusive äldreomsorg

Dnr 2.3.2-510/2021 (omedelbar justering)

22 Upphandlingsdokument för upphandling av - kommunal hälso- och sjukvård utförd av sjuksköterskor på jourtid

Dnr 2.3.2-538/2021 (omedelbar justering)