Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2022-03-22

Sammanträde 2022-03-22

Datum
Klockan
17:00
Plats
Socialförvaltningen, Storforsplan 36, Farsta, lokal Storfors

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Delbetänkande av Samsjuklighetsutredningen Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet - Svar till kommunstyrelsen KS 2022/71

8 Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1) - Svar till kommunstyrelsen KS 2021/116

9 Framkomlighetsstrategin - många möjligheter till rörelse och vistelse - Svar till kommunstyrelsen KS 2021/1699

10 En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2) - Svar till kommunstyrelsen KS 2021/219

11 Placering av barn och ungdom på HVB - revisionsrapport nr 8/2021 - Svar till Stadsrevisionen RVK 2020/6

12 Motion (Fi) om att starta ett fritidshjälpmedelbibliotek för en jämlik fritid - Svar till kommunstyrelsen KS 2021/1345

Beslutsärenden

13 Månadsrapport för februari 2022

14 Beslut om särskilt individanpassad stödinsats för att underlätta arbete eller studier enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453)

15 Socialtjänstavdelningens redovisning av lex Sarah för år 2021

17 Fyllnadsval till Socialnämndens Organisations- och föreningsutskott samt Socialnämndens Tillståndsutskott

Dnr 1.1.3-685/2021 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Skrivelse till socialnämnden om situationen för stadens hemlösa med anledning av nedstängningen av natthärbärget i S:ta Clara kyrka

19 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2022-03-16 (utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2022-03-17 (utsändes senare)
C. Protokoll från individutskottet 2022-02-22
D. Tjänstemannabeslut
E. Inkomna skrivelser