Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2022-06-14

Sammanträde 2022-06-14

Datum
Klockan
17:00
Plats
Socialförvaltningen, Storforsplan 36, Farsta, lokal Storfors

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Årsrapport 2021 för Socialnämnden - Svar till stadsrevisionen, RVK 2022/12

6 Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet - Svar till kommunstyrelsen, KS 2022/614

Beslutsärenden

7 Månadsrapport för maj 2022

8 Förslag om förtydligande av förfarings sätt kring utredning av jourhem

11 Allvarssamtal inom 48 timmar – Redogörelse för budgetuppdrag

12 Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål och sexuellt våld oberoende relation

13 Samverkansöverenskommelse avseende uppföljning av korttidstillsyn enligt LSS i egen regi som bedrivs i stadens skolor

14 Statistik om insatser till personer med funktionsnedsättning - Svar på skrivelse till socialnämnden

15 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2022-06-08 (utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2022-06-09 (utsändes senare)
C. Protokoll från Individutskottet 2022-05-24
D. Protokoll från Tillståndsutskottet 2022-05-04

Sekretess

17 Förändring i förfrågningsunderlag i upphandling enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV av vissa insatser inom lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlag (2001:453), SoL

Dnr 2.3.3-265/2022 (omedelbar justering)