Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2022-12-14

Sammanträde 2022-12-14

Datum
Klockan
17:00
Plats
Socialförvaltningen, Storforsplan 36, Farsta, lokal Storfors

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 Månadsrapport november 2022

Dnr 1.2.2-72/2022 (senare utskick)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Avtal om samverkan för insatser till avhoppare mellan Stockholm, Göteborg och Malmö

9 Utbyggnad av bostäder med särskild service LSS – redovisning av budgetuppdrag

10 Redovisning av budgetuppdraget ”Fortsätta att öka flexibiliteten och stärka individanpassning i ledsagningsmodellen”

12 Ledsagning enligt SoL och ledsagarservice enligt LSS – Funktionshinderinspektörernas kvalitetsgranskning

13 Rapport av ej verkställda beslut enligt (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL)

14 Fördelning av lokala utvecklingsmedel och medel för utveckling och lärande genom studiebesök/resor 2023

15 Handläggning av barnärenden 0-12 år - Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning

16 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2022-12-07 (utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2022-12-08 (utsändes senare)
C. Protokoll från tillståndsutskottet 2022-11-16
D. Protokoll från individutskottet 2022-11-22
E. Inkomna skrivelser, dnr 1.1.1-3/2022
F. IVO:s beslut 2022-12-07 gällande tillsyn av HVB Kruton, dnr 1.4-498/2022

Sekretess

18 Upphandlingsdokument för upphandling av sjuksköterskeinsatser på jourtid

Dnr 2.3.3-559/2022 (omedelbar justering)

19 Beslut om tilldelning av uppdraget – Investering av familjebehandlingsinsatser

nr 2.3.1-538/2022 (omedelbar justering)