Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsberedningen > Sammanträde 2009-11-11

Sammanträde 2009-11-11

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasale, Stadshuset

1 Sammanträdet öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokollsjusterare och tid för justering av protokollet

4 Lägesredovisning avseende Jobbtorg Stockholm.

> Månadsrapport för september 2009
> Utvecklingen senaste 12 månaderna

5 Budgetuppdrag inför 2010 - jobbtorgschefens kommentarer

6 Lagrådsremissen - Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd

7 Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Sammanträdet öppnas och godkännande av föredragningslistan

Ulf Kristersson (M), ordförande, öppnade sammanträdet.

Arbetsmarknadsberedningen godkände föredragningslistan.

§2 Val av protokollsjusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulf Kristersson (m) och ledamoten Mirja Räihä Järvinen (s) fick i uppdrag att justera protokollet.

Det bestämdes att protokollet sänds till Ulf Kristersson för vidare befordran till Mirja Räihä Järvinen och därefter åter till ordinarie sekreteraren Eva Woll Tegbäck.

§3 Redovisning av arbetsmarknadsstatistik

Helene Bengtson kommenterade den inför mötet utsända redovisningen av arbetsmarknadsstatistik för Stockholms stad (källa; Arbetsförmedlingen) för perioden september 2008 till och med augusti 2009.

§4 Lägesredovisning avseende Jobbtorg Stockholm

Helene Bengtson kommenterade den inför mötet utsända redovisningen samt gav en föredragning om hur utvecklingen inom Jobbtorg Stockholm varit de senaste 12 månaderna.

§5 Budgetuppdrag inför 2010 – jobbtorgschefens kommentarer

Helene Bengtson redogjorde för de uppdrag som finns i förslaget till budget för 2010.

Särskilt fokus kommer att läggas på tre områden;

Ungdomar – särskilda insatser kommer riktas mot ungdomsgruppen som bl a kommer innehålla nya aktiviteter i form av praktikanställningar.

Förfinade arbetsmetoder inom Jobbtorg Stockholm – generellt med anledning av den ökade inskrivningen inom Jobbtorg Stockholm, men särskilt också med fokus på de som står långt ifrån arbetsmarknaden eller har varit inskrivna lång tid på Jobbtorg.

Vässad matchningsprocess – Särskilt fokus kommer lägga på att utveckla matchningsprocessen och då med inriktning framförallt på att utveckla Jobbtorg Stockholms arbetsgivarkontakter.

§6 Lagrådsremissen – Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd

Helene Bengtson föredrog de förslag som efter lagrådsremissen förväntas leda till beslut i regering och riksdag och som innebär ett statligt övertagande av ansvaret för flyktingmottagningen fr o m den 1 december 2010.

Som bilaga till protokollet bifogas bilderna från Helene Bengtsons PowerPoint-presentation.

§9 Övrigt

Beslutades om datum för kommande sammanträden i arbetsmarknadsberedningen.

25 januari 2010, kl 16.00

14 april 2010, kl 16.00 (Sammanträdet gemensamt med Integrationsberedningen)

§10 Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige

Besök från delegationen till Integrationsberedningen

§12 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Ulf Kristersson (M) förklarar sammanträdet avslutat.