Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2008-06-12

Sammanträde 2008-06-12

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora konferensen, Stora konferensen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Införande av kundval i Familjerådgivningen i Stockholm

4 Upphandling av alkohol- och narkotikarådgivning

Övriga beslutsärenden

5 Månadsrapport per den 31 maj 2008

Dnr 201-0603/2007
Utsändes senare

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2007

7 Förslag till inrättande av inspektörsfunktion inom området individ- och familjeomsorg i Stockholms stad

8 Utvecklingsmedel och projektbidrag.

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v),
Abdo Goriya (s) och Gertrud Brorsson (mp) om
Dnr 119-0150/2008

9 Överrepresentation av barn och ungdomar med utländsk bakgrund.

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v) och
Jackie Nylander (v)
Dnr 119-0059/2008

10 Nuläget för det drogförebyggande arbetet.

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v),
Abdo Goriya (s) och Gertrud Brorsson (mp)
Dnr 119-0149/2008

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Gemensam arbetsgrupp för samverkan mellan skola och socialtjänst.

Svar på skrivelse från Ulf Kristersson (m),
Lena Kling (fp), Dikran Dison (kd) och
Jonas Naddebo (c)
Dnr 409-0086/2008

12 Svårigheter att finna familjehem och kontaktpersoner.

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v),
Abdo Goriya (s) och Gertrud Brorsson (mp)
Dnr 409-0151/2008

13 Rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL per den 31 mars 2008

14 Ansökan om medel till utveckling av skyddade boendet Kruton

15 Budgetunderskott och hög arbetsbelastning på Enheten för hemlösa.

Svar på skrivelse från Abdo Goriya (s) och
Karin Rågsjö (v)
Dnr 203-0148/2008

16 Hemlösa i Stockholm 15 april 2008

17 Rapport över härbärgesutnyttjandet 2007

18 Socialtjänstens arbete med utländska besökare

19 Maria Ungdom On-line

Införande av en webbaserad stöd- och rådgivningstjänst
Dnr 109-0341/2008

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Bordlagda ärenden

20 Vikten av elever och föräldrars medverkan i stadens skolor.

Svar på motion (2008:11) från Susanna Brolin (v) och Karin Rågsjö (v)
Dnr 106-0133/2008

21 En ny inriktning behövs inom den sociala familjevården - vi måste arbeta för fler svenska adoptioner.

Svar på skrivelse från Tomas Rudin (s) och
Jackie Nylander (v)
Dnr 106-0116/2008

Remissärenden

22 Departementspromemoria om stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående, (Ds 2008:18),

23 Värdesäkring av riksnormen - yttrande över Socialdepartementets promemoria (Ds 2008:29)

24 Socialstyrelsens föreskrifter om allmänna råd om gränsdragning mellan hälso- och sjukvård och egenvård,

25 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,

26 Införande av stadsövergripande gemensam IT-service.

Svar på remiss av förslag från stadsledningskontoret
Dnr 106-0284/2008

27 Delbetänkande om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel (SOU 2008:33)

28 Översyn av arbetsförhållandena för stadens anställda - flest kvinnor - som arbetar efter kontorstid.

Svar på remiss av motion (2008:31) från
Ann-Margarethe Livh (v)
Dnr 106-0291/2008

29 Uppdragslista för socialtjänstförvaltningen

Dnr 118-0339/2008
Utsändes senare

Anmälningsärenden

30 a - f Anmälningsärenden

a) Anmälan av protokolljustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

31 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Peter Lundén-Welden (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras den 16 juni 2008.

§3 Införande av kundval i familjerådgivningen i Stockholm

Dnr 105-0329/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner förslagen i tjänsteutlåtandet och uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbetet med genomförandet av kundval i familjerådgivningen i Stockholm i enlighet med vad som föreslås i utlåtandet.

 2. Socialtjänstnämnden uppdrar åt förvaltningen att teckna avtal med de utförare som godkänns för kommunal familjerådgivning i Stockholm.

 3. Socialtjänstnämnden beslutar att prestationsbudgetering kan införas från och med 2008-09-01 för stadens egenregienhet och att förvaltningen fram till 2008-10-01 knyter externa utförare till stadens familjerådgivning.

 4. Socialtjänstnämnden uppdrar åt förvaltningen att underhand pröva nya intresseanmälningar för kommunal familjerådgivning och efter behov teckna avtal med intressenter som uppfyller uppställda krav.

 5. Socialtjänstnämnden hemställer att kommunfullmäktige, för förväntad kostnadsökning för familjerådgivningen i samband med införandet av kundval, tillför socialtjänstnämndens budget 1,5 mnkr för år 2008,

 6. mnkr för år 2009 och att en medelsreserv om minst 1 mnkr hålls tillgänglig under år 2009.

 7. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige.

 8. Paragrafen justeras omedelbart.

 

Ärendet

Tjänsteutlåtandet behandlar genomförandefrågor för införandet av kundval inom familjerådgivningen i Stockholm. Bakgrunden är ett uppdrag som kommunfullmäktige gav socialtjänstnämnden i samband med budget 2007 samt ett inriktningsärende och en lägesrapport som behandlats av socialtjänstnämnden 2007-08-30 respektive 2008-03-18. Tjänsteutlåtandet omfattar kravspecifikation, ersättning, organisation, tidsplan m.m. för införandet av kundval. Stadens egen familjerådgivning kvarstår som en av utförarna och ersätts enligt samma principer som tillkommande utförare. Under senare delen av år 2010 utvärderas kundvalsmodellen.

Förvaltningen räknar med en volymökning av familjerådgivning som motsvarar en kostnadsökning om 1,5 mnkr år 2008 och 4 mnkr år 2009. Dessa belopp bör tillföras socialtjänstnämndens budget. För år 2009 bör därutöver en medelsreserv om minst 1,0 mnkr hållas tillgänglig.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 maj 2008.

Förslag till beslut

Ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden avbryter arbetet med att genomföra en kundvalsmodell i familjerådgivningen.

 2. Socialtjänstnämnden begär budgetförstärkning för år 2008 med två miljoner kronor hos kommunstyrelsen för att minska kön i familjerådgivningen.

 3. Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

Vi är kritiska till införandet av ett pengsystem inom familjerådgivningen. Som vi har kunnat se i klientundersökningen är klienterna mycket nöjda med stadens familjerådgivning, vilket gör det än märkligare att de borgerliga partierna vill införa en familjerådgivningspeng. Behovet av rådgivning är dock stort och köer har uppstått. Många har därför avstått från att boka tid på grund av väntetiderna. För att minska kön förstärktes budgeten med 1,2 miljoner kronor under år 2006 när vi styrde staden. Den borgerliga majoriteten vill först nu tillföra pengar, vilket tyvärr har förlängt köerna för familjerna. Att införa en kundvalsmodell innebär inte i sig en ökad servicenivå, allt beror på hur mycket pengar som staden tillför.

För oss är det obegripligt att man vill införa ett krångligt system som försvårar uppföljningen. Hur ska verksamheten hållas ihop? Hur ska kvalitén följas upp? Hur ska man säkerställa att debiterade konsultationstimmar är utförda? Hur ska man säkra att familjerådgivning erbjuds och ingen annan terapi? Oklarheterna i det föreslagna systemet är djupt olyckliga, eftersom familjerådgivningen är mycket viktig, särskilt för barn i familjer där det råder konflikt. Det är bara att konstatera att den borgerliga konkurrensutsättningshetsen går före allt.

Det självklara vore att utveckla det vinnande konceptet istället för att införa ett system som kanske inte ens är lagligt. Förvaltningens förslag är att införa auktorisation av privata utförare, vilket stadsledningskontoret avråder från inom äldreomsorgen (dnr 327-1752/2007). Ett överklagande skulle troligen inte klara en rättslig prövning. Det är därför synnerligen märkligt att förvaltningen i sitt ärende nu föreslår auktorisation trots att juridiska avdelningen på stadsledningskontoret samt länsrätten har avrått. Det kommer självklart att överklagas. Lagen om offentlig upphandling (LOU) är en lag som man inte kan kringgå, inte ens för att genomföra förändringar av ideologisk karaktär.

Vi beklagar att den borgerliga majoriteten inte vill bygga ut familjerådgivningen utifrån en dialog med stadens egna erkänt duktiga utförare och besluta om ett ordentligt budgettillskott. För att mildra de värsta effekterna av de långa köerna bör nämnden omgående begära en budgetförstärkning om två miljoner kronor. Ytterligare 5-7 miljoner kronor behövs på sikt. För att få en långsiktig lösning behöver antalet kommunala familjerådgivare utökas, gärna med breddad kompetens för att fånga upp behov i olika delar av staden. I stället väljer den högerledda majoriteten att genomföra en privatisering av det offentliga, trots att det skapar en betydligt större byråkrati samt med all sannolikhet blir dyrare. I ärendet finns inte ett enda ord om kvalité eller utveckling. Det är ideologin som styr, inte kvalitetstänkandet.

§4 Upphandling av alkohol- och narkotikarådgivning för vuxna

Dnr 121-0028/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att anta anbudet från Checkpoint Center AB som är det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt med hänsyn tagen till uppställda utvärderingskriterier.

 2. Socialtjänstnämnden beslutar uppdra åt förvaltningsledningen att teckna avtal med Checkpoint Center AB om drift av alkohol- och narkotikarådgivning för vuxna för tiden från och med den 2 januari 2009 till och med den 1 januari 2011 med möjlighet till förlängning med 1 + 1 år.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Socialtjänstnämnden beslutade den 14 februari 2008 att godkänna förvalt-ningens förslag till förfrågningsunderlag. Fyra anbud inkom. Samtliga anbud uppfyllde de formella kraven och gick vidare till anbudsvärdering/ kvalitets-prövning. Utvärderingen av anbuden har gjorts utifrån den utvärderings-modell och de kriterier socialtjänstnämnden fastställt i förfrågningsunder-laget. Efter genomförd utvärdering finner förvaltningen att anbudet från Checkpoint Center AB är det anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt med hänsyn till bästa kvalitet och lägst pris.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 juni 2008.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Det vinnande anbudets pris ligger kraftigt under de övriga anbudsgivarna. Check Point ska för en ersättning om 295 000 kronor erbjuda 1 500 samtal. Varje samtal/aktivitet blir därmed oerhört mycket billigare än hos de övriga anbudsgivarna. I underlaget finns ingen förklaring till hur Check Point kan ligga så pass mycket under de övriga anbudsgivarna. En förklaring skulle kunna underlätta möjligheten att förstå det låga priset. Hur kan ett anbud ligga så markant under de övrigas? Hur kan volym samt servicenivå vara densamma när anbudet ligger under de övrigas? Är det en metodfråga? Svaret finns inte i underlaget vilket hade varit rimligt.

§5 Månadsrapport per den 31 maj 2008

Dnr 201-0603/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner månadsrapporten per den 31 maj 2008.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en ekonomi i balans för verksamhetsåret 2008. Bedömningen grundas på beslut om nämndens budget utifrån KF-budgeten för 2008. Den egna driftverksamheten bedöms redovisa ett mindre underskott motsvarande 1,0mnkr före resultatdispositioner för den egna driftverksamheten. Därutöver bedöms stadsövergripande frågor redovisa ett underskott motsvarande 3,0 mnkr. Tillståndsenheten som är nämndens enda resultatenhet bedöms gå jämnt upp och lämnar därmed varken överskott eller underskott att föras till kommande år.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 juni 2008.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§6 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2007

Dnr 122-0266/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som sitt yttrande över rapporten.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till revisionskontoret.

Ärendet

Revisionskontoret bedömer att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredsställande och att styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig. Revisionskontoret bedömer vidare att nämndens bokslut och räkenskaper är rättvisande. Revisionskontoret pekar dock på några områden där rutinerna kan förbättras.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 maj 2008.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Revisionskontoret nämner i sin årsrapport att nämndens prognossäkerhet varit bristfällig under år 2007. Det kan vi hålla med om. Även det överskott som redovisades för nämnden i februari år 2008 var en överraskning, speciellt med tanke på de sparbeting som hade genomförts av majoriteten. Att revisionskontoret också pekar på att socialtjänstnämnden inte har varit tillräckligt uppmärksam och aktiv i arbetet med att följa upp de utförare som staden har ramavtal med är allvarligt då så många brukare är beroende av dessa ramavtal. Vi har länge påtalat behovet av att skärpa granskningen av privata utförare.

§7 Förslag till inrättande av inspektörsfunktion inom området individ- och familjeomsorg i Stockholms stad

Dnr 105-0272/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner för sin del förslaget till inrättande av inspektörsfunktion inom området individ- och familjeomsorg i Stockholms stad.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

 3. Socialtjänstnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger socialtjänstnämnden i uppdrag att inrätta tre inspektörstjänster inom socialtjänstens verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt att upprätta förslag till instruktion för inspektörerna.

Ärendet

Kommunfullmäktige uppdrog i budget 2008 till socialtjänstnämnden ”att utreda formerna för kvalitetsarbete samt inrättande av inspektörsfunktion för individ- och familjeomsorgen”. Socialtjänstförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtandet att tre inspektörstjänster för området individ- och familjeomsorg (IoF) inrättas från och med år 2009.

Det finns behov av en kompletterande IoF-inspektion med ett brukarperspektiv som granskar kvalitetssidan av IoF arbetet. Granskningen bör omfatta myndighetsutövning och rättssäkerhet, att utfärdade riktlinjer följs, att rutiner för uppföljning upprättats och följs och att dokumentationen är korrekt. Vidare bör frågan om likställigheten i bedömningen i olika delar av staden samt helhetsperspektiv, barnperspektiv och genusperspektiv i den individuella bedömningen ingå. I inspektionen ingår även att granska ärenden där man av olika skäl låtit bli att inleda utredning. Vidare ingår att granska tydlighet i organisationen som underlättar för andra myndigheter, organisationer och enskilda att komma till tals med socialtjänsten.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 maj 2008.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§8 Utvecklingsmedel och projektbidrag

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v), Abdo Goriya (s) och Gertrud Brorsson (mp)

Dnr 119-0150/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen redogör i ärendet för nuvarande större finansiärer av projekt- och utvecklingsmedel samt för vissa erfarenheter av senare års projektverksamhet. Förvaltningens sammanfattande bedömning är att en stadsövergripande och historisk kartläggning av projekterfarenheter inom det sociala området skulle vara mycket resurskrävande och utfallet tveksamt. Samlade resultat från projekt och reguljär verksamhet kommer på ett strukturerat sätt att analyseras av förvaltningens nya enhet Preventionscentrum Stockholm. Förvaltningen anser att man bör avvakta utformningen av enhetens arbete innan man tar ställning till ett eventuellt uppdrag om effekterna av utvecklingsmedel och projektbidrag. I så fall behöver resurser avsättas och en arbetsplan som preciserar syfte, arbetsmetod, avgränsning, tidsplan m.m. upprättas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 maj 2008.

Förslag till beslut

Ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden ger socialtjänstförvaltningen i uppdrag att genom Precens eller annan aktör systematiskt gå igenom de projektmedel som har förmedlats till stadsdelsnämnderna samt till socialtjänstförvaltningen från 2002 och framåt.

 2. Socialtjänstnämnden ansöker om medel för detta hos kommunstyrelsen.

 3. Socialtjänstnämnden ger socialtjänstförvaltningen i uppdrag att utifrån det material som tas fram återkomma med en skriftlig redogörelse.

 4. Socialtjänstnämnden vill därutöver framföra följande.

Stockholms socialtjänstnämnd har genom åren tilldelats statsbidrag för stora och små projekt av olika betydelse för den sociala verksamheten i staden. Att det idag inte finns någon kunskapssammanställning över projekten och vad dessa medel har skapat för verksamheten är förstås beklagligt.

Det borde finnas ett intresse från universitet och högskolor att gå igenom projekten i syfte att se om utvecklings- och projektmedlen har skapat ett mervärde för stadens sociala arbete.

För Stockholms socialtjänst borde det finnas ett stort värde i att samfällt dokumentera och skaffa sig en översikt över vilka projekt som har igångsatts genom statsbidrag samt hur de har bidragit till att utveckla stadens eget arbete.

§9 Överrepresentation av barn och ungdomar med utländsk bakgrund

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v)

Dnr 119-0059/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen har ett pågående uppdrag att genomföra en översyn gällande arbetet med barn och ungdomar. Utredningsplanen för det s.k. Barnuppdraget (BUSS) godkändes på socialtjänstnämndens sammanträde 2008-04-17. I uppdraget ingår att stadens samlade arbete med både utredningar och insatser för barn och ungdomar ska kartläggas och analyseras grundligt. De frågor som skrivelsen väcker kommer att belysas inom ramen för utredningen. I uppdraget ingår också att anordna ett större seminarium för berörd personal.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 maj 2008.

Förslag till beslut

Ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden ger socialtjänstförvaltningen i uppdrag att i samband med BUSS göra en metodisk översikt av hur en kartläggning av barns bakgrund kan dokumenteras utan att det uppstår etiska frågetecken.

 2. Socialtjänstnämnden ger socialtjänstförvaltningen i uppdrag att under hösten 2008 ordna en hearing om ”socialtjänstens barn” med utgångspunkt från det arbete som nu pågår i BUSS-gruppen.

 3. Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

I många av de rapporter om utsatta barn och ungdomar som har delgivits nämnden finns det en påfallande överrepresentation av barn och ungdomar med utländsk bakgrund. Den rapport som skrivelsen refererar till var en i mängden. Att då hänvisa till ”paraplysystemet” som delvis är ifrågasatt är ingen bra förklaring. Självklart måste vi som politiker reagera när vi ser att barn med utländsk bakgrund är överrepresenterade i ett antal rapporter. Beror detta på strukturell diskriminering? Eller är familjer med utländsk bakgrund mer utsatta för till exempel ekonomisk stress?

Det finns många frågor som är värda att undersöka för att hitta nya metoder och nya perspektiv. Statistik är inte bara siffror utan beskriver även en verklighet som vi bör undersöka mer noggrant än att hänvisa till brister i ett dataprogram

§10 Nuläget för det drogförebyggande arbetet

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v), Abdo Goriya (s) och Gertrud Brorsson (mp)

Dnr 119-0149/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Stockholm utförs till största delen i stadsdelsförvaltningarnas dagliga, lokala verksamheter. Som en resurs för det lokala arbetet finns inom socialtjänstförvaltningen Preventionscentrum Stockholm (Precens).

Det förebyggande arbetet är uppbyggt på olika sätt i de olika stadsdelsförvaltningarna. De flesta har anställda preventionssamordnare på hel- eller deltid, medan andra har valt andra strukturer. Tjänsteutlåtandet innehåller information från stadsdelsförvaltningarna om hur deras förebyggande arbete är uppbyggt.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är glädjande att se att det pågår så mycket bra arbete i stadsdelsnämnderna. Mycket kompetens finns samlat hos de samordnare som arbetat sedan början av år 2000. Vi kan dock notera att två stadsdelsnämnder; Rinkeby-Kista och Enskede-Årsta-Vantör enbart har en samordnare trots ett ökat geografiskt upptagningsområde. Det är även slående hur arbetsuppgifterna varierar.

Självklart ska fokus ligga på det primärpreventiva arbetet; men med en nedskuren budget finns en risk att samordnaren blir en ”allt i allo” som ska ombesörja det mesta. I årets kampanj fick inte tonårsföräldrar direkt information i brevlådan som tidigare år. Informationen gick istället via skolorna. Vi frågar oss hur skolorna faktiskt förmedlade informationen till föräldrarna? Information som går via barnen till föräldrarna har en tendens att försvinna. Hur har webbsidan marknadsförts? Det ska bli intressant att se utvärderingen från kampanjen.

§11 Gemensam arbetsgrupp för samverkan mellan skola och socialtjänst

Svar på skrivelse från Ulf Kristersson (m), Lena Kling (fp), Dikran Dison (kd) och Jonas Naddebo (c)

Dnr 409-0086/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att ärendet återremitteras.

 2. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

Vi ser positivt på att den så kallade 15-gruppen nu får ett tydligt uppdrag när det gäller frågor som rör samverkan mellan skola och socialtjänst. Att på olika sätt fånga upp de elever som av olika skäl inte kommer till skolan eller vars studier på andra sätt blir lidande av en svår social situation är en angelägen uppgift för staden som kräver kontinuerlig uppmärksamhet.

Vi vill emellertid understryka det uppdrag som angavs i skrivelsen, att utbildningsförvaltningen och socialtjänstförvaltningen uppdras att kartlägga brister i samverkan mellan skola och socialtjänst samt återkomma till utbildningsnämnden och socialtjänstnämnden i ett ärende med konkreta förslag till nya arbetsformer och stadsgemensamma riktlinjer.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen föreslår, med hänvisning till pågående diskussioner i den s.k.15-gruppen (central samverkansgrupp mellan skola och socialtjänst inom Stockholms stad) och dess beredningsgrupper kring hur samverkan kan förbättras mellan förskola/skola och socialtjänsten m.fl., att uppdragen ges till befintliga övergripande samverkansforum.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 maj 2008.

Förslag till beslut

Ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) framlade ett förslag till beslut som innebar återremiss av ärendet. Samtliga partier anslöt sig till detta förslag.

§12 Svårigheter att finna familjehem och kontaktpersoner

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v), Abdo Goriya (s) och Gertrud Brorsson (mp)

Dnr 409-0151/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Inom ramen för Barnuppdraget (BUSS) planeras två fördjupningsstudier av familjevården. Dessa kommer att belysa de frågeställningar som skrivelsen tar upp vad gäller familjehemsvården. Även frågan om kontaktpersoner ingår som en del i utredningsuppdraget då utredningen ska kartlägga och analysera vilka insatser som används och fungerar väl och vad som saknas både vad gäller metoder och resurser.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 maj 2008.

Förslag till beslut

Ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden ger socialtjänstförvaltningen i uppdrag att i samverkan med berörda aktörer arbeta fram en plan för att rekrytera och behålla familjehem och kontaktpersoner. Den planen ska även innehålla ett förslag till rekryteringskampanj.

 2. Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

Det är inte försvarbart att brukarna får vänta månadsvis på familjehem och kontaktpersoner. Speciellt barn och ungdomar ska ha omedelbar tillgång till den åtgärd som de genom socialtjänstlagen har rätt till.

§13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 31 mars 2008

Dnr 105-0318/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner för egen del stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1 2008.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar stadsdelsnämnderas rapportering av ej verkställda beslut till kommunfullmäktige.

Ärendet

Enligt socialtjänstlagen (SoL) är kommunerna skyldiga att till länsstyrelserna rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits.

Kvartal 1 2008 redovisade stadsdelsnämnderna och enheten för hemlösa totalt 21 ej verkställda beslut, 8 inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (FH) och 13 inom individ- och familjeomsorg (IoF). Jämfört med tidigare rapporteringstillfällen har insatserna kontaktperson (9 beslut) och kontaktfamilj (3 beslut) minskat i andel. Könsfördelningen är mer ojämn än tidigare med 14 beslut som rör pojkar/män och 7 beslut som rör flickor/kvinnor. Totalt rapporterades 9 beslut som ej verkställda p.g.a. resursbrist. I ett fall saknas lämpligt boende och i 8 fall saknas lämplig uppdragstagare.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är glädjande att se att det finns en positiv tendens i rapporten. Vi kan däremot notera att ”resursbrist” återges i alltför många fall, vilket tyder på en hållning som inte har individen i fokus helt i strid med socialtjänstlagen.

§14 Ansökan om medel till utveckling av det skyddade boendet Kruton

Dnr 409-0314/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om 450 tkr till utveckling av socialtjänstförvaltningens skyddade boende Kruton.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Storstadslänsstyrelserna i Skåne län, Stockholms län och västra Götalands län har genom regeringens beslut 2008-07-02 fått ett fortsatt uppdrag att främja och samordna utvecklingen av skyddat boende för ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. I samordningsuppdraget ingår att fördela statsbidrag för utbyggnad och utveckling av skyddade boenden med särskild kompetens att bemöta hedersvåldsutsatta ungdomars behov.

Socialtjänstförvaltningen har ett väl utbyggt skyddat boende, Kruton, med tillhörande stöd- och rådgivningscenter. Erfarenheter som Kruton gjort, är att det traditionella familjearbetet som till övervägande del bygger på förmedling och återförening, inte är relevant för Krutons målgrupp. En ny metod för familjearbetet behöver utarbetas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 maj 2008.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Budgetunderskott och hög arbetsbelastning på Enheten för hemlösa

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v) och Abdo Goriya (s)

Dnr 203-0148/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

 2. Socialtjänstnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra föreslagna åtgärder.

Ärendet

Antalet aktuella personer på enheten ökar och prognosen i tertial 1 pekar på att ett budgetunderskott på minst 12 mnkr uppkommer 2008, trots att olika budgethållningsåtgärder vidtagits under de senaste åren. Förvaltningen föreslår med anledning av detta att en utomstående konsult anlitas för att göra en genomlysning av situationen på enheten med avseende på organisation, arbetssätt, in- och utflöde av ärenden och andra faktorer som påverkar ett ökande underskott. Utöver detta förslår förvaltningen att ett antal olika åtgärder genomförs och att uppdrag ges till olika enheter inom förvaltningen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 maj 2008

Förslag till beslut

Ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut.

 2. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

Utifrån den skrivelse vi lade i socialtjänstnämnden den 18 mars 2008, har förvaltningen undersökt orsakerna till budgetunderskottet hos Enheten för hemlösa. Det är bra att förvaltningen har granskat enhetens situation och identifierat orsakerna till underskottet. En logisk följd av den gedigna redovisningen är att den borgerliga majoriteten ser till att nollställa underskottet på 12 miljoner kronor genom en hemställan till kommunstyrelsen. Underskottet är cirka åtta procent av enhetens totala budget och det är höga krav att begära att Enheten för hemlösa själv ska klara att nå balans i budgeten. Samtidigt slås nämligen fast att ”trots att organisationsförändringar gjorts, ett omfattande metodutvecklingsarbete skett… och en rad olika budgethållningsåtgärder vidtagits på Enheten för hemlösa under de senaste åren har det inte gått att komma tillrätta med de årligt uppkomna budgetunderskotten”.

Under hösten 2007 var antalet klienter uppe i 807 personer. I början av 2008 var siffran uppe i 865 personer, en ökning på 58 personer. Trots att antalet klienter till Enheten för hemlösa har ökat under åren, har personalstyrkan och budgeten varit densamma. Detta påverkar direkt kvaliteten i hjälpen till de hemlösa.

När förvaltningen dessutom startar uppsökarprojekt för att hitta nya hemlösa i staden, innebär det att den myndighetsutövande verksamheten får fler klienter att bistå. I detta fall är det Enheten för hemlösa som är den myndighetsutövande verksamheten. Dessa hemlöshetsprojekt ryms inte inom budgeten för Enheten för hemlösa och visar på en bristande balans mellan politiskt beslutade mål å ena sidan och anvisade resurser som ställs till förfogande för förvaltningens arbete med hemlösa å andra sidan.

Mer iögonfallande är att de åtgärder förvaltningen föreslår Enheten för hemlösa för att hålla budgeten, är åtgärder som enheten redan idag arbetar utifrån. Med andra ord blir det svårt om inte omöjligt för enheten att vända underskottet. Vi tolkar detta som att förvaltningen bedömer att de har uttömt sina möjligheter att göra något konkret för att förbättra dagens ekonomiskt svåra situation för enheten. Men med tanke på hur den borgerliga majoriteten i staden säger sig storsatsa på hemlösheten, hoppas vi att de här tar tillfället i akt genom att nollställa underskottet som Enheten för hemlösa dras med.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Att få fler hemlösa till mer ordnat liv är ett prioriterat arbete. Vi vill utveckla vårdboenden och alla hemlösa ska omfattas av tak över huvudet-garantin. För att uppnå detta har arbetet utvecklats under senaste åren för att ge de hemlösa de insatser som behövs. Det är då glädjande att resultat visar att antalet hemlösa minskat i Stockholm och fler klienter har skrivits in för insatser. Arbetet har lönat sig. En effekt av detta goda resultat har dock blivit ökade kostnader, vilket är naturligt. Tyvärr har dock kostnaderna ökat mer än väntat. Vi kommer att bevaka kostnadsutvecklingen framöver, så arbetet mot hemlösheten kan fortskrida med hög kvalitet.

§16 Hemlösa i Stockholm 15 april 2008

Dnr 402-0324/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar godkänna rapporten.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

 3. Socialtjänstnämnden överlämnar ärendet till stadsdelsnämnderna.

Ärendet

I rapporten redogörs för en kartläggning av antalet hemlösa i Stockholms stad som gjordes den 15 april i år. Antalet hemlösa var detta datum 3081 personer. Kartläggningen visar bland annat att antalet hemlösa minskat med 150 personer sedan stadens räkning 2006 och att kvaliteten i boendet och i insatserna har ökat sedan 2006, dvs. fler bor inom olika stöd- och omvårdnadsboenden, behandlingshem, familjevård eller LVM-hem. Vidare har andelen bland de hemlösa som bor i mer långsiktiga stöd- och omvårdnadsboenden ökat med nästan 4 % sedan 2006. En jämförelse mellan 2004 och 2008 visar att andelen boende i denna mer långsiktiga boendeform har ökat med 10 %. Andelen kvinnor bland de hemlösa har minskat från 28 % år 2006 till 26 % år 2008. I faktiska tal är det ca 100 färre kvinnor vid räkningen 2008 än 2006.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 maj 2008.

Förslag till beslut

Ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden tillsätter en tvärpolitisk grupp för att ta fram en plan om hur hemlösheten kan elimineras på lång sikt.

 2. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att omgående utreda samtliga unga vuxna upp till 25 år som är hemlösa för att klarlägga orsakerna till deras situation.

 3. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att utifrån den rapporten ta fram en åtgärdsplan för unga vuxna hemlösa.

 4. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att omgående se till att varje enhet snarast rapporterar alla unga vuxna mellan 18 –25 år som betraktas som hemlösa.

 5. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att ta fram 150 boendealternativ för unga vuxna som befinner sig i riskzonen för att bli hemlös.

 6. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med frivilligorganisationerna och socialtjänsten ta fram en plan för hur arbetet mellan frivilligorganisationerna och socialtjänsten kan förbättras.

 7. Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

Den hemlöshet vi har är samtliga partiers ansvar. Det som nu sker; fler unga vuxna på härbärgen, färre som bor i träningslägenheter och fler hemlösa kvinnor är den högerledda majoritetens ansvar. En minskning av hemlösheten med 150 personer kan konstateras, vilket är en positiv utveckling. Men det får ses som blygsamt då 3 081 stockholmare fortfarande är hemlösa i en av världens rikaste städer.

Att hemlösa unga vuxna har ökattill 12 % av alla hemlösa män och 21 % av de hemlösa kvinnorna är ett misslyckande.Ingen ung person mellan 18 och 25 år ska vara hemlös i Stockholm. Att vi idag i Stockholm har 171 unga män samt 127 unga kvinnor mellan 20 -25 år som är hemlösa visar att vi har en nyrekrytering in i hemlöshet, mitt i brinnande högkonjunktur. Detta är mycket allvarligt och vi måste som politiker ha en fullständig rapport om hur dessa unga vuxna har hamnat i hemlöshet samt vilka åtgärder som ska vidtas.

Träningslägenheterna har minskat från 505 till 393 lägenheter. En stad som säljer utså mycket av sin allmännytta får räkna med fler hemlösa i en framtid. Antalet uteliggare, utan tak över huvudet har ökatfrån 70 under år 2006 till 92 under år 2008.

Vad som behövs är att alla berörda nämnder och styrelser samlar sig kring en konkret plan för att utrota hemlösheten. För socialtjänstens del handlar det exempelvis om att ha tillräckligt med platser i olika boendeformer; träningslägenheter, boendekorridorer etc. samt kunna erbjuda en förstärkt vård och behandling i samverkan med landstinget. Man kan inte spara sig ur hemlösheten.

Särskilt uttalande

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är bra att staden räknar antalet hemlösa med syfte att se till att resurser finns för lämpliga insatser och åtgärder för dem som är hemlösa. Det gäller socialtjänstens arbete men även framförallt att ordna fram lämpliga bostäder.

Att endast räkna en dag om året kan dock ge stora felmarginaler. De flesta hemlösa är rörliga och det finns då en stor risk att man missar flera genom att begränsa sig på detta sätt. Andra faktorer som kan förklara förändringar blir också viktigare då man använder denna metod. Dessa faktorer kan då indikera på om förändringen är tillfällig eller inte.

Det vore bra om förvaltningen åtminstone kan återgå till den metod som användes när FoU gjorde räkningarna. Att man anpassat sig till SoS beräkningar är ett steg i rätt riktning för att en jämförbarhet med andra städer ska kunna vara möjlig. SoS räkning är också en anpassning mot FEANTSAS urval vilket gör det möjligt att jämföra med andra europeiska städer.

Den minskning av antalet hemlösa som redovisas i ärendet bör tas med en nypa salt, speciellt då enheten för hemlösa redovisar motsatsen.

§17 Rapport över härbärgesutnyttjandet 2007

Dnr 402-0344/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar godkänna rapporten.

 2. Socialtjänstnämnden beslutar att överlämna ärendet till stadsdelsnämnderna.

Ärendet

Staden har varje natt under 2007 levt upp till tak-över-huvudet-garantin (TÖG), dvs. att samtliga hemlösa som själva inte kan ordna nattlogi har kunnat erbjudas det. För att leva upp till garantin har staden sex härbärgen/akutboenden till sitt förfogande. Totalt fanns det under året 171 ordinarie platser, varav 129 var för män, 34 för kvinnor och 8 för par. Utöver ordinarie platser fanns 24 extraplatser, vilket ger en total resurs på 195 platser per natt.

Beläggningen (räknat på ordinarie platser) var 96 % under 2007, dvs. en högre beläggning än 2006 då beläggningen var 90 %. Framförallt är det en ökning av direktintagen som skapat en hög beläggning år 2007. Direktintag betyder att den hemlöse själv kan söka upp ett härbärge utan att ha ett biståndsbeslut från sin stadsdelsförvaltning eller från Enheten för hemlösa.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 maj 2008.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Beläggningen på stadens härbärgen har ökat med 6 % vilket får ses som en signal om en minskad tillgång på andra alternativ. Det är helt tydligt att det är stadens egna invånare som sover på härbärgen; inte länsbor eller utländska besökare. Direktintagen har ökat vilket även innebär att härbärgesgästerna inte behöver ta en kontakt med socialtjänsten eller behöver få sina behov utredda. Detta leder till att allt färre kan fångas upp och att stadsdelsnämndernas missbruksbudgetar urholkas av ökade härbärgeskostnader. Den högerledda majoriteten tog tyvärr bort TÖG-projektet, och nu har vi fått resultatet som knappast gynnar brukarna.

Särskilt uttalande

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

För att nå fler hemlösa genom Tak-över-huvud-garantin bör de extra platser som staden har till förfogande fördelas mellan de olika härbärgena och inte som i dag där de är förlagda till det mest otillgängliga akutboendet vid Skarpnäck.

En person som blir avvisad från ett akutboende som ligger i innerstaden pga. av platsbrist vid ca 23.30 kan nog välja andra lösningar än att ge sig ut till Skarpnäck med risk för att missa plats även där. Misstanken att så är fallet ökar då bevisligen Stadsmissionens nattjour har många körningar från socialjouren till Skarpnäck vid mycket kalla nätter.

Om dessutom platserna var fördelade på alla akutboendena skulle nattjouren kunna göra annat än att göra dessa körningar.

§18 Socialtjänstens arbete med utländska besökare

Dnr 118-0139/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Ärendet

Under den senaste tiden har ett ökande antal utländska personer med oklar legal status haft kontakt med förvaltningen, bl.a. socialjouren. De utländska personerna besöker även frivilligorganisationernas dagverksamheter för hemlösa. De verksamheter som kommer i kontakt med utländska besökare med oklar legal status, både förvaltningens egna och de som helt eller delvis finansieras av socialtjänstnämnden, bör hänvisa besökarna till socialtjänsten som har ett myndighetsansvar för stadens socialtjänst. Socialtjänsten kan i sin tur hänvisa till Migrationsverket och/eller aktuell ambassad.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 maj 2008.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§19 Maria Ungdom On-line

Införande av en webbaserad stöd- och rådgivningstjänst

Dnr 109-0341/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänsten beslutar återremittera ärendet. Det är angeläget att även få belyst hur sekretessen ska hanteras och hur man ska ta hand om de behov som kan framkomma genom den planerade e-tjänsten.

Ärendet

Servicen till stadens invånare ska bli bättre, bland annat med hjälp av e-tjänster som ska göra kontakten med stadens verksamheter enklare. Invånarna ska lätt komma i kontakt med Stockholms stad på det sätt som passar dem bäst.

För att bättre kunna möta barns och ungdomars behov och snabbt fånga upp de som behöver socialtjänstens stöd utvecklar nu förvaltningen en e-tjänst för målgruppen – ”Maria Ungdom on-line”.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 maj 2008.

Förslag till beslut

Ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) framlade ett förslag till beslut som innebar återremiss av ärendet. Samtliga partier anslöt sig till detta förslag.

§20 Vikten av elevers och föräldrars medverkan i stadens skolor – Bordlagt ärende

Svar på remiss av motion (2008:11) från Susanna Brolin (v) och Karin Rågsjö (v)

Dnr 106-0133/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I motionen föreslås att utbildningsförvaltningen i samverkan med socialtjänstförvaltningens enhet Precens, får i uppdrag att sprida kunskaper om Guldsitsen och liknande tankemodeller för elevers och föräldrars medverkan i stadens förskolor och skolor. Förhållningssättet innebär i korthet att alla föräldrar oavsett bakgrund ska ses som en resurs för sitt barn och bemötas med likvärdig respekt. Skolans former för möten och kontakter med elevens föräldrar måste anpassas så att föräldrarna har möjlighet att delta i den önskade dialogen. Utbildningsförvaltningen och socialtjänstförvaltningen ställer sig positiva till att ta sig an uppdraget. Förvaltningarna vill också lyfta fram betydelsen av att utvecklingen sker i samarbete mellan förskola/skola och socialtjänst, för att öka möjligheter till tidiga insatser kring barn och unga som riskerar att fara illa.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2008.

Förslag till beslut

Ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden åberopar i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande yttrande över remissen till kommunstyrelsen.

 2. Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

Det är mycket glädjande att socialtjänstförvaltningen och utbildningsförvaltningen ställer sig positiva till att i samverkan fortsätta att utveckla och sprida kunskap om Guldsitsen och liknande tankemodeller. Vi delar förvaltningens uppfattning att det är viktigt att utvecklingen genomförs i samarbete mellan skola och socialtjänst och vill även lyfta fram att även förskolan och stadsdelsnämnderna behöver ingå i samarbetet för att få en helhetssyn.

§21 En ny inriktning behövs inom den sociala familjevården – vi måste arbeta för fler svenska adoptioner – Bordlagt ärende

Svar på remiss av skrivelse från Tomas Rudin (s) och Jackie Nylander (v)

Dnr 106-0116/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I skrivelsen föreslås att nya riktlinjer för familjevård och svenska adoptioner tas fram och att en särskild arbetsgrupp skapas inom socialtjänstförvaltningen med uppdrag att stötta stadsdelsförvaltningarna med utbildning om svenska adoptioner och att hitta lämpliga adoptivfamiljer. Förvaltningen hänvisar dels till att en översyn av barnlagstiftningen har inletts och ska redovisas den 15 juni 2009, dels till att de aktuella frågorna kommer att behandlas inom ramen för Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst (BUSS) som ska redovisas för socialtjänstnämnden senast i mars 2009.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 mars 2008.

Förslag till beslut

Ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden bifaller motionen.

 2. Socialtjänstnämnden beslutar för egen del att tillsätta en arbetsgrupp enligt motionens förslag samt återkomma med en planering för att stödja svenska adoptioner.

 3. Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

Barnets bästa måste komma i främsta rummet enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Många barn som är placerade i familjehem känner inte den trygghet som de har rätt till, vilket påverkar hela deras uppväxt och vuxna liv. Vi stödjer därför motionärernas förslag om nya riktlinjer för arbetet med familjehemsplacerade barn och svenska adoptioner samt förslag om en särskild arbetsgrupp för att stödja arbetet med svenska adoptioner.

Arbetet för fler svenska adoptioner kan startas redan nu, även om det pågår utredningar på nationell och kommunal nivå om samhällets insatser och möjligheter att hjälpa barn som far illa. Vi föreslår därför att nämnden beslutar att tillsätta en arbetsgrupp inom socialtjänstförvaltningen samt att återkomma med en planering för att stödja svenska adoptioner på olika sätt. Nya riktlinjer för familjevården bör däremot inte beslutas förrän BUSS-utredningen har lagt fram sina resultat. Kunskapen om barns bästa talar för att riktlinjerna rimligen bör förändras enligt motionens intentioner.

§22 Departementspromemoria om stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående (Ds 2008:18)

Svar på remiss

Dnr 106-0296/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I promemorian föreslås ett förtydligande av det ansvar socialnämnden har när det gäller att erbjuda stöd eller avlösning till anhöriga. Vidare föreslås att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att utarbeta vägledning till stöd för tillämpning av lagstiftningen som rör socialtjänstens arbete med stöd till de personer som vårdar och stödjer närstående. Förvaltningen förordar såväl det förtydligande som föreslås skrivas in i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (SoL) som det uppdrag Socialstyrelsen föreslås få.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 maj 2008.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§23 Värdesäkring av riksnormen – yttrande över Socialdepartementets promemoria (Ds 2008:29)

Dnr 106-0294/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I departementspromemorian föreslås att riksnormen, liksom flera socialförsäkringar, knyts till prisbasbeloppet i stället för att grundas på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar.

Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslaget utifrån verksamhets- och likabehandlingssynpunkt. Det nuvarande systemet är mycket oförutsebart och regeringens oftast mycket sena fastställande av riksnormsbeloppen har medfört problem för staden vid handläggningen av ansökningar i samband med varje årsskifte. Då prisbasbeloppet utgör grund för att bestämma nivån på flera av ersättningarna inom socialförsäkringssystemet som ska garantera den berättigade en skälig levnadsnivå bedöms det vara rimligt att detta även tillämpas för riksnormen inom försörjningsstödet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 maj 2008.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§24 Socialstyrelsens föreskrifter om allmänna råd om gränsdragning mellan hälso- och sjukvård och egenvård

Dnr 106-0286/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

De nya bestämmelserna ska säkerställa att den enskilde får den insats som han eller hon har behov av på ett enkelt och smidigt sätt från såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst. Bestämmelserna ska vidare underlätta samarbetet mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och den enskilde. Enligt Socialstyrelsens förslag ska gemensamma rutiner för hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete i samband med egenvård tas fram och individuella bedömningar göras med patientsäkerheten som utgångspunkt. Den som gör bedömningen ska samråda med alla som berörs av ställningstagandet och vid behov ska en plan för egenvård upprättas. Socialstyrelsens nu gällande allmänna råd SOSFS 1996:9 (S) föreslås upphöra när de nya föreskrifterna och allmänna råden träder ikraft.

Förvaltningen anser att bestämmelserna kan bidra till att underlätta gränsdragningsarbetet mellan hälso- och sjukvård och egenvård, förutsatt att tydliga övergripande och lokala rutiner för tillämpning tas fram i kombination med informationsinsatser. Bestämmelserna kan emellertid inte lösa frågan om fördelning av kostnadsansvar som dessa gränsdragningsfrågor ytterst handlar om.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§25 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Dnr 106-0285/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I promemorian föreslås att Sverige ska tillträda Förenta Nationernas (FN) internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vidare föreslås att Sverige ska godkänna ett fakultativt (frivilligt) protokoll till konventionen som innebär att den enskilde har möjlighet att klaga till en övervakningskommitté om han eller hon anser att dennes rättigheter är kränkta. Förvaltningen förordar utredarens förslag och vill samtidigt belysa konventionens konsekvenser för stadens handikappolitiska arbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 maj 2008.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi ser fram emot implementeringen av den nya FN-konventionen i stadens arbete och delar de synpunkter som har kommit från kommunstyrelsens handikappråd om vikten av snabba förbättringar inom främst den fysiska miljöns tillgänglighet, utbildningen och arbetsmarknaden.

§26 Införande av stadsövergripande gemensam IT-service

Svar på remiss av förslag från stadsledningskontoret

Dnr 106-0284/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2007 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att konsolidera och standardisera stadens IT-infrastruktur samt förbereda införande av en stadsövergripande gemensam IT-service. Syftet är att bidra till att realisera kommunfullmäktiges inriktningsmål om att stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva, att nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter samt att kostnaderna för administration i staden ska minska. Förvaltningen instämmer helt i att stadens verksamheter inklusive dess administration ska vara kostnadseffektiva och hålla hög kvalitet. En låg kostnad för administrationen ökar möjligheterna för de kärnverksamheter som administrationen ger service till att ha låga kostnader. Om de administrativa kostnaderna för exempelvis IT-driften stiger måste verksamheterna ta ut ett högre pris av sina kunder.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 maj 2008.

Förslag till beslut

Ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens yttrande över remissen.

 2. Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

Socialtjänstförvaltningen pekar i sitt tjänsteutlåtande på att erfarenheterna i andra organisationer av utkontraktering på inget sätt är entydiga. Vid försök inom Länsförsäkringar och Skandia har det tvärtom visat sig att enskilda verksamhetsbehov har blivit svårare att tillgodose och att väntetiden för åtgärd vid problem i specifik verksamhet har ökat. Det finns således starka skäl att staden i denna fråga verkligen tar del av andras erfarenheter.

Tyvärr har dock översynen av stadens administration som skulle effektivisera administration i staden till förmån för kärnverksamheterna övergått till att bli en omfattande förberedelse för upphandling av hela serviceförvaltningen. Några nya beräkningar av de effektiviseringsvinster som antas bli följden av centraliseringen och upphandlingen har inte redovisats och inte heller har centraliseringen av löneadministrationen utvärderats när det gäller kostnader och kvalitet.

Vi tror inte att en centraliserad helpdesk för hela staden ökar kvaliteten och effektiviteten, eftersom en central enhet helt saknar de lokala IT-enheternas verksamhetskännedom. Däremot kan en central helpdesk möjligen vara ett komplement. Vår uppfattning är att det finns stora vinster med en lokal administration som tillgodoser specifika verksamhetsbehov, men att den självfallet ska förenas med tekniska lösningar som är effektiva. Vi är därför positiva till försök med viss gemensam IT-service under förutsättning att det inte ger lägre kvalitet, högre kostnad eller syftar till att upphandla verksamheten.

Vi säger självklart nej till den högerledda majoritetens planer att konkurrensutsätta serviceförvaltningen. Samma krav på likvärdig service och tillgänglighet måste ställas som idag, vilket förutsätter god verksamhetskunskap. Risken finns dock att de speciella behoven som inte tillgodoses av centrala lösningar blir för dyra för förvaltningarna om övrig IT-drift är centraliserad. Sådana försök måste därför utvärderas innan de införs permanent i staden.

§27 Delbetänkande om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel (SOU 2008:33)

Svar på remiss

Dnr 106-0295/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar i huvudsak till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

 4. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

Idag får bland annat nikotinläkemedel, naturläkemedel och vissa utvärtes läkemedel säljas på andra platser än apotek. Nu föreslås ytterligare receptfria läkemedel kunna säljas i vanlig detaljhandel. En ökad mångfald av försäljningsställen ökar tillgängligheten och stärker konkurrensen, vilket leder till ökad kvalitet för konsumenterna.

Utredaren föreslår att det ska vara anmälningspliktigt istället för tillståndspliktigt att sälja receptfria läkemedel. En anmälningsplikt skulle vara mindre administrativt betungande för näringsidkarna och kommunerna. Dessutom skulle det skapa bättre förutsättningar för att fler företag säljer receptfria läkemedel.

Ärendet

I dag får bland annat nikotinläkemedel, naturläkemedel och vissa utvärtes läkemedel säljas på andra platser än apotek. Apoteksmarknadsutredningen föreslår att vissa ytterligare receptfria läkemedel ska få säljas på andra platser än apotek. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få rätt att meddela särskilda föreskrifter om vilka läkemedel som bör kunna säljas på andra platser än apotek. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget att tillåta försäljning av receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än apotek. Det kommer leda till en bättre tillgänglighet för konsumenterna och möjligen en prispress.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 maj 2008.

Förslag till beslut

Ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden lämnar följande yttrande på remissen.

Vänsterpartiet anser att det ska krävas farmacevtisk utbildning för att få sälja läkemedel. Vi anser att den bästa lösningen är att inte avreglera apoteken och därmed behålla den kompetens som apoteken står för. Vi avstyrker därmed förslaget om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel.

Reservation

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut

 2. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

Läkemedel är idag den i särklass vanligaste behandlingsmetoden inom vården och allt tyder på att de kommer att bli allt viktigare. Samtidigt är problemen med felaktig läkemedelsanvändning stora. Många, inte minst äldre, har idag för många läkemedel eller läkemedel som inte passar ihop med varandra. Mot bakgrund av att läkemedel står för en stor och växande del av sjukvårdens kostnader är det av högsta vikt att läkemedelsförsörjningen i landet är kostnadseffektiv och säker samtidigt som den måste vara lättillgänglig och lika för alla.

I Sverige har försäljning och distribution av läkemedel skett i organiserad statlig regi genom Apoteket AB. Bolaget är väl fungerande och medicinskt säkert och har dessutom blivit internationellt uppmärksammat för sin ekonomiska effektivitet. Det svenska systemet har inneburit att läkemedelsbolagen fått konkurrera om att sälja till Apoteket AB, vilket medfört att konkurrensinstrumentet blivit väl utnyttjat. I OECD:s rapport ”Pharmaceutical pricing and reimbursement policies in Sweden” beskrivs den svenska modellen som en succéhistoria där priserna kan hållas nere, staten ha kontroll över kostnaderna samtidigt som distributionen fungerar.

Detta vill nu den borgerliga regeringen ändra på. Under maj månad 2008 började upphandlingen av läkemedel till Apoteket. Att avskaffa monopolet är inte bara oansvarigt och slarvigt, utan medför många risker. Avskaffandet innebär bland annat att den modell som OECD i sin rapport anser är en förutsättning för låga priser och tillgänglighet i hela landet och dessutom en modell för låga kostnader för staten slås sönder. Genom att släppa monopolet släpper den borgerliga majoriteten in rena vinstintressen i läkemedelshanteringen. Detta riskerar att leda till ökade kostnader för skattebetalarna och sämre säkerhet för patienterna.

Risken är stor att de mest lönsamma delarna av apoteket snabbt köps upp av stora kedjor medan det allmänna får ta hand om de olönsamma delarna. Utvecklingen i Norge visar att tre stora utländska aktörer äger drygt 70 procent av marknaden. Med borgarnas förslag är risken stor att detta blir en dyr affär för stockholmarna och att situationen i Norge snart väntar även oss.

I ärendet föreslås nu att vissa receptfria läkemedel får säljas utanför apotekmarknadens monopol. Vi kan tänka oss att andra än apoteken ges rätt att sälja vissa receptfria läkemedel. Kan man köpa allergimedlet i livsmedelsaffären eller nässprayen på bensinmacken så skulle det underlätta. Men för konsumenten är det viktigt att de läkemedel som säljs är säkra och därför är det viktigt att noga överväga vilka medel som kan släppas ut i handeln och i vilka doser.

Vi vill poängtera att detta inte innebär att vi är för att alla receptfria läkemedel ska tillåtas att säljas i livsmedelsaffärer. Vi anser att en lista på vilka preparat som får säljas upprättas utanför apoteken. Krav ska också ställas på om det till exempel behövs regler för hur läkemedel ska förvaras, om det exempelvis ska ske bakom en låst monter. Dessutom behövs bland annat regler om förpackningsstorlekar samt krav på ålderskontroll. Vi anser att det är angeläget att det finns en kontrollapparat av dessa receptfria läkemedel, förslagsvis av Läkemedelsverket.

Trots att vi är för att vissa receptfria läkemedel säljs av andra aktörer än apoteken, så är vi helt emot att den borgerliga majoriteten nu väljer att avskaffa Apoteket AB:s monopol. Genom att avreglera apoteksmonopolet, öppnar vi således upp för att olika internationella aktörer tar över de svenska apoteken, vilket hotar att leda till högre kostnader och sämre säkerhet. Just detta har skett i Norge med tyska och brittiska aktörer. Vi motsätter oss en sådan utveckling. Kostnadseffektivitet, säkerhet och god tillgänglighet i hela landet bör också fortsättningsvis vara det som styr läkemedelsförsörjningen, inte ideologiskt motiverad utförsäljning eller ohämmat vinstintresse.

Enligt den så kallade apoteksutredningen ska prissättningen på receptfria läkemedel bli fri. Det är dock oklart vad som är en rimlig avkastning i apoteksverksamheten, vilket öppnar upp för ökade priser.

Slutligen ser vi positivt på flera av förvaltningens förslag, särskilt förslaget om tillståndsplikt för försäljarna. Liksom förvaltningen anser vi att det skulle underlätta tillsynen av försäljningen av de receptfria läkemedlen.

Reservation

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Jag reserverar mig mot nämndens beslut då jag föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§28 Översyn av arbetsförhållandena för stadens anställda – flest kvinnor – som arbetar efter kontorstid

Svar på remiss av en motion (2008:31) av Ann-Margarethe Livh (v)

Dnr 106-0291/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Arbetet med att kartlägga förhållandena för förvaltningens medarbetare, inkluderat de skiftarbetande och övriga som arbetar på icke-kontorstid pågår inom socialtjänstförvaltningen. Metoder finns och ytterligare är under utarbetande för att förstärka detta arbete. Såväl strategiskt övergripande åtgärder som direkt riktade insatser kommer att genomföras, utifrån vad som framkommer genom de olika kartläggningarna.

När det gäller motionärens förslag om krav vid konkurrensutsättning på de privata utförarna om minst likvärdiga krav som på stadens egna verksamheter, gäller att entreprenören är arbetsgivare och ansvarig för att gällande lagar, författningar och kollektivavtal iakttas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 maj 2008.

Förslag till beslut

Ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamöterna Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens yttrande över remissen.

 2. Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

Det är glädjande att se att socialtjänstförvaltningen har kommit så långt i sitt arbete med att se över arbetsförhållandena för anställda som jobbar efter kontorstid. Detta arbete främjar även jämställdheten mellan kvinnor och män. Förvaltningen har även fått goda omdömen om jämställdhets- och mångfaldsplanen i en nyligen publicerad undersökning som staden låtit göra.

När det gäller kravet på minst likvärdiga villkor för personaltäthet och arbetsförhållanden för anställda som arbetar efter kontorstid inom upphandlad verksamhet jämfört med stadens egen verksamhet anser vi att nuvarande policy i staden inte är tillräcklig. Inga garantier finns idag för att villkoren blir likvärdiga. Motionen bör därför bifallas i sin helhet.

§29 Uppdragslista för socialtjänstförvaltningen

Dnr 118-0339/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutade lägga uppdragslista för socialtjänstförvaltningen till handlingarna. Listan omfattar 30 uppdrag från följande uppdragsgivare:

Uppdrag från kommunfullmäktiges budget för 2008.

Uppdrag från socialtjänstnämnden.

Uppdrag från social- och arbetsmarknadsroteln.

§30 Anmälningsärenden

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar lägga följande ärenden till handlingarna.

Protokoll från socialtjänstnämndens sammanträde den 15 maj 2008 justerat den 21 maj 2008.

Protokoll från handikapprådets sammanträde den 9 juni 2008 justerat den 10 juni 2008.

Protokoll från individutskottets sammanträde den 15 maj 2008 justerat den 15 maj 2008.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation med dnr 307-0019/2008, 307-0323/2008, dnr 307-0335/2008, dnr 307-0337/2008 och dnr 440-0303/2008.

Inkomna handlingar till socialtjänstnämnden perioden den 14 april 2008 till den 26 maj 2008.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 2 juni 2008.

§31 Nämndens frågor

Socialtjänstnämnden beslutade att 2 ledamöter/ersättare från vardera majoriteten och oppositionen kan delta i Föreningen Sveriges Socialchefers studiedagar i Uppsala den 1 – 3 oktober 2008.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) uppmärksammade nämnden på att socialtjänstnämndens jämställdhets- och mångfaldsplan fått beröm i den genomgång av stadens planer som gjorts av ett konsultföretag.

Nämnden överlämnade skrivelse från Gertrud Brorsson (mp) till förvaltningen för beredning om samordning av föreningsbidrag mellan socialtjänsten i Stockholms stad och hälso- och sjukvårdsnämnden i landstinget.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) påminde nämnden om inbjudan att besöka LSS-kollo sommaren 2008 som skickats ut.

Ledamoten Peter Lundén-Welden (m) tackade för tiden i nämnden då han ska lämna sitt uppdrag.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) önskade nämnden och förvaltningen en trevlig sommar.

§32 Förvaltningsinformation

Förvaltningschefen informerade om att nämndens sammanträde i augusti 2008 ska flyttas till den 26 augusti och ska äga rum på jobbtorget i Farsta.

Förvaltningschefen önskade nämnden och förvaltningen en trevlig sommar.

__________________________