Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2005-01-28

Sammanträde 2005-01-28

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Justerat den 7 februari 2005

Margareta Olofsson           Sekreterare

Peter Lundén-Welden        Lisbeth Westerlund

Plats: Skogshem & Wijk Conferens center Tid: 13.00 – 13.20

Närvarande

Ordförande
Margareta Olofsson (v)

Vice ordförande
Peter Lundén-Welden (m)

Ledamöterna
Monika Lindh (s)

Lilian Falkbäck (s)

Ian Hamilton (s)

Karin Rågsjö (v)

Jamie Bolling (mp)

Hanna Broberg (m)

Ann-Katrin Åslund (fp)

Abit Dundar (fp)

Désirée Pethrus Engström (kd)

Tjänstg. ersättare
Inga Näslund (s)

Kerstin Gustavsson (m)

Ersättare
Victor Montero (s)

Björn Kron (s)

Jackie Nylander (v)

Anita Hillerström Vagli (m)

Hardy Hedman (kd)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Jari Visshed (s) och Anna Kinberg Batra (m) samt ersättarna Britta Andersson (s), Saied Tagavi (s), Marie-Helena Ohlsson (mp), Elias Wästberg (m), Malin Strid (fp) och Patrik Silverudd (fp).

Föredragande vid sammanträdet var förvaltningschef Dag Helin.

Närvarande i övrigt var Mona Bergström, Eddie Friberg, Pia Hofmeijer, Rita Kahn, Fredrik Jurdell, Ulf Montenius, Lena Roos, Eva Sandberg, Ilona Waldau, Malin Werner och Lisbeth Westerlund.

 

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Margareta Olofsson (v) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§3 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Margareta Olofsson (v) och vice ordföranden Peter Lundén-Welden fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras den 7 februari 2005.

§5 Anmälan av protokolljustering

Protokoll från sammanträdet den 16 december 2004 hade justerats den 20 december 2004.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll från sammanträdet den 24 januari 2005 hade justerats den 25 januari 2005.

§7 Anmälan av delegationsprotokoll

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde den 20 december 2004 hade justerats den 21 december 2004.

Protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträden den 9 och 20 december 2004 hade justerats den 13 och 21 december 2004.

§8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Dag Helin, förvaltningschef, hade den 13 januari 2005 beslutat godkänna att Eva Sandberg, Justus Bergsten och Stig Hanno reser till Riga, Lettland, den 7 – 9 februari 2005 för överläggningar.

Eddie Friberg, biträdande förvaltningschef, hade den 8 december 2004 beslutat att bevilja Ny Gemenskap bidrag med 62 500 kr för att klara det ökade trycket under perioden den 24 december 2004 -–6 januari 2005.

Pia Hofmeijer, ekonomichef, hade den 10 december 2004 beslutat om nedskrivning av fordringar på sammanlagt 142 681,50 kr och den 15 januari 2005 beslutat om nedskrivning av fordringar på sammanlagt 23 802 kr.

Eva Sandberg, avdelningschef kundorienterade verksamheter, hade den 9 december 2004 beslutat att Margot Sallander, START, ska delta i socialpolitisk studieresa till Riga, Lettland, den 21 – 23 februari 2005.

Göran Hägglund, chef för Maria ungdomsenhet, hade den 4 oktober 2004 anställt sektionschef Karin Norlin.

Elizabeth Hjälmarstedt, institutionschef Krukis/Örnsberg, hade den 21 september 2004 beslutat om uppsägning av hyreskontrakt fr.o.m. den 1 januari 2005, träningslägenhet på Katarina Bangata 67.

Bo Järtelius, institutionschef Råcksta, hade den 1 december 2004 anställt behandlingsassistenterna Erkki Trehag, Lies Viström och Malin Kärrestam samt den 14 december 2004 anställt behandlingsassistent Dorothy Mbabazi

§9 Inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

§10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Protokoll från sammanträdet den 14 januari 2005 hade justerats den 19 januari 2005.

§11 Del av budget/verksamhetsplan 2005. Det reviderade sociala programmet för att minska prostitutionen - Bordlagt ärende

Dnr 201-619/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden återemitterar förslaget.

2. Därutöver anförs följande.

Det sociala programmet för att minska prostitutionen är ett program som är antaget av fullmäktige. Fullmäktige har gett socialtjänstnämnden i uppdrag att revidera och uppdatera programmet. Det innebär att programmet ska åter till fullmäktige för beslut. Ett program som antas av fullmäktige ska ange mål och verktyg för att nå målen, programmet är styrande för samtliga nämnder.

Det förslag som nu presenteras ger mer en bild av vad som görs idag och vilka problem som finns. För att programmet ska bli ett användbart verktyg för staden måste det utvecklas och kompletteras med fler åtgärder och arbetssätt än vad som ligger under Prostitutionsenheten idag.

I fullmäktiges uppdrag om revidering och uppdatering lyftes särskilt trafficking och nätprostitution fram. Det är bra att förslaget till program beskriver samordningsprojektet runt trafficking, lagändringen och har med lite om biståndsbedömningen men arbetet med traffickingoffer och mot trafficking som företeelse måste utvecklas ytterligare.

Det är också viktigt att programmet kompletteras med arbetssätt mot nätprostitution. Det faktum att Prostitutionsenheten i dag inte bedömer sig ha resurser att arbeta mot nätprostitution kan inte vara vägledande för ett program som ska gälla hela stadens arbete under några år framöver.

Ärendet

Det reviderade sociala programmet för att minska prostitutionen består av sex inriktningsmål som är desamma som i det senaste sociala programmet från 2001. I anslutning till inriktningsmålen konkretiseras hur socialtjänstförvaltningen planerar att arbeta för att minska prostitutionen. Förslag lämnas även på hur utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna skulle kunna arbeta för att minska prostitutionen utifrån sina kompetensområden då det sociala programmet även berör deras ansvarsområden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 december 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet.

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) framlade därutöver ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade utan omröstning om återremiss av ärendet.

Därefter beslutade nämnden enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Ett socialt program för att minska prostitutionen är angeläget av flera skäl. Dels innebär det en tydlig politisk markering att detta är en prioriterad fråga, där staden är beredd att möta nya problem med nya arbetsmetoder och ställa nödvändiga resurser till förfogande. Dels ger det personalen inom de berörda verksamheterna, såväl inom socialtjänstförvaltningen som ute i stadsdelsförvaltningarna, tydliga mål att arbeta efter och verktyg att utvärdera de insatser som görs.

I det nya förslaget till program finns emellertid flera allvarliga brister när det gäller arbetet mot prostitutionen, inte minst inom nya och växande problemområden som Internetprostitution och trafficking.

Prostitutionen via Internet är på många sätt oerhört allvarlig. Såväl polis som socialtjänst vittnar om att denna form av könshandel är svår att komma åt. Många nätprostituerade har också en social situation som till stora delar skiljer sig från den problembild som många gatuprostituerade har, något som ställer ytterligare krav på socialtjänsten i arbetet med att hjälpa människor att ta sig ur prostitutionen.

Trots detta bedömer Prostitutionsenheten att man för närvarande inte har möjlighet att satsa resurser på denna form av prostitution. Detta är mycket allvarligt. En prioritering av resurser för arbete mot Internetprostitutionen är akut, liksom en samverkan med de frivilligorganisationer som besitter kunskaper i frågan. Det är också angeläget att Stockholm drar nytta av de erfarenheter som gjorts i Göteborg.

Även när det gäller trafficking har förslaget till program en mycket avvaktande hållning. Samordningsprojekt och förändrad lagstiftning har skapat bättre möjligheter för staden att hjälpa de som utsatts för internationell könshandel. Men de löser inte problemen. Stadens insatser för traffickingoffer måste öka, i samarbete med frivilligorganisationer. Bland annat handlar det om att erbjuda boende och andra former av stöd för dessa personer.

Vi vänder oss också starkt emot förfaringssättet att överlämna ärenden för personer som utsatts för trafficking till stadsdelsförvaltningarna. Risken är stor att stadsdelsförvaltningarna mycket sällan får sådana ärenden, och därmed saknar den kunskap och de kontaktkanaler som krävs för att erbjuda ett bra stöd. Ärenden med personer som utsatts för trafficking bör hanteras centralt av staden.

Förslaget till nytt program tar upp vikten av att arbeta förebyggande mot prostitution. Det är mycket bra. Vi vill dock peka på behovet av en ökad kunskapsöverföring mellan Prostitutionsenheten och stadsdelsförvaltningarna. Prostitutionsenheten har också ett viktigt uppdrag som katalysator för att få igång arbetet på exempelvis skolor. Vi vill understryka att uppdraget att arbeta förebyggande inte får utdelas passivt utan måste innehålla krav på uppföljning.

Skolan har en central roll att spela i det förebyggande arbetet mot barn och ungdomar, och inte bara när det gäller att informera om prostitution. Ungas språkbruk är en viktig fråga, en annan handlar om de alltmer populära hemsidorna på Internet där ungdomar triggas att vika ut sig. Från sajter som porrigast.se är steget till prostitution kanske kortare än många vuxna förstår.

Vi vill också understryka vikten av att kontinuerligt utvärdera det arbete som görs för att motverka prostitutionen i stadens olika verksamheter.

Bilagor
11.pdf (96 kb)

§12 Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete i Stockholms stad

Ansökan till kompetensfonden om utvecklingsmedel

Dnr 118-370/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden beslutar att hos kompetensfonden ansöka om medel till målarbete och kompetensutveckling avseende folkhälsa och folkhälsoarbete i Stockholms stad i enlighet med tjänsteutlåtandet.

2. Socialtjänstnämnden godkänner finansieringsplanen med de åtaganden för socialtjänstförvaltningen som angivits i ansökan.

Ärendet

I maj 2004 beslöt socialtjänstnämnden att ta fram ett förslag på övergripande folkhälsoprogram för Stockholm. Som ett led i detta arbete föreslås att medel ur kompetensfonden används till en generell ökning av kompetens i folkhälsa och folkhälsoarbete för stadens tjänstemän och förtroendevalda.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 december 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v) ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänstnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut.

2. Därutöver anförs följande.

Arbetet för en bättre folkhälsa är en angelägen uppgift för staden. Av ärendet framgår också att Stockholms stad ligger efter såväl Göteborg som Malmö när det gäller arbetet för en bättre folkhälsa.

Folkhälsoarbetet måste dock vara en ständigt pågående uppgift för staden, och inte något tillfälligt projekt inom ramen för en fond som tar slut om två år. Förskolan och skolan har ett stort ansvar när det gäller att påverka barns och ungdomars hälsa. Det drogförebyggande arbetet är en annan viktig del i folkhälsoarbetet. Ytterligare en viktig aspekt är det ansvar staden har som arbetsgivare när det gäller personalens hälsa.

Staden ska givetvis ha höga ambitioner för fortbildning och vidareutveckling av sin personal, varför kompetensutveckling är mycket centralt för kvaliteten i verksamheten. Men kompetensutveckling är också något som ständigt måste pågå och som måste vara en självklar del av den ordinarie verksamheten och den ordinarie budgeten. Detta var också skälet till att de borgerliga partierna reserverade sig mot förslaget att avsätta medel för en speciell kompetensfond. Den uppenbara risken med att välja en extraordinär finansieringslösning är att personalutveckling friställs från den ordinarie verksamheten och riskerar att försvinna eller försämras när pengarna som finns avsatta i kompetensfonden tagit slut.

§13 Utvärdering av Simba – delrapport av halveringsuppdraget

(för att minska bidragsberoende i staden)

Dnr 013-609/2001

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar att för egen del godkänna rapporten och överlämna den till kommunstyrelsen.

Ärendet

Simba bedriver verksamhet för lågutbildade kvinnor med invandrarbakgrund som oftast har en långvarig arbetslöshet bakom sig och är beroende av försörjningsstöd. Afrosvenskarnas riksförbund ASR (Stockholmsavdelningen) är huvudman. Verksamheten bedrivs med finansiering från Stockholms stad. Sedan starten 1998 har Simba erhållit 5 716 tkr bidrag från staden. Under 2003 och 2004 beviljade socialtjänstnämnden och integrationsnämnden metodutvecklingsmedel till Simba inom ramen för halveringsuppdraget.

I förvaltningens redovisning av arbetet att minska bidragsberoende under 2003 redovisade förvaltningen att kommunstyrelsen givit arbetsmarknads- och integrationsberedningen i uppdrag att dels sammanställa en utvärdering av hittillsvarande verksamhet vid Simba dels bistå ASR att undersöka förutsättningarna för en mer långsiktig finansiering. Detta skulle ske i nära samverkan med lämpliga stadsdelsnämnder, socialtjänstnämnden och länsarbetsnämnden. Socialtjänstsförvaltningen har medverkat till framtagandet av föreliggande utvärdering av Simba. I rapporten framförs ett antal synpunkter som bör beaktas före beslut om en eventuell fortsatt finansiering av Simbas verksamhet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Utvärderingen av Simba visar på att projektet på många sätt varit lyckat, men pekar också på en hel del brister.

De invandrarkvinnor som utgör Simbas målgrupp hör till dem som står allra längst från arbetsmarknaden i dag. För dem är alternativet till Simba oftast inte någon annan form av arbete, utan arbetslöshet och passiviserande bidragsberoende. Att erbjuda dessa kvinnor en väg in på arbetsmarknaden är en mycket angelägen uppgift ur såväl integrations- som jämställdhetssynpunkt.

För att undanröja några av de problem och brister som i dag finns i projektet krävs sannolikt ett ökat stöd i form av handledning för att skapa fastare strukturer. Utvärderingen pekar tydligt på att Simbas resultat i stor utsträckning beror på det personliga engagemanget hos enskilda projektledare. Det är angeläget att Simbas fortsatta verksamhet blir mer strukturerad och får en mer långsiktig finansieringslösning än vad som varit fallet de senaste åren. Tänkbara samarbetspartners skulle kunna vara näringslivet, andra kommuner, arbetsförmedlingen och länsstyrelsen.

Avslutningsvis vill vi bestämt avråda från att i framtiden även inkludera kvinnor med helsvensk bakgrund. De kvinnor det i detta fall skulle röra sig om tillhör en helt annan målgrupp och har en helt annan problembild än de kvinnor som deltar i Simbas verksamhet i dag.

§14 Diskriminering på stadens krogar och översyn av stadens villkor för tillståndsgivning

Svar på skrivelse från Jackie Nylander (v), Lilian Falkbäck (s) och Christer Öhgren (mp)

Dnr 106-037/2004

Dnr 446-286/2004

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Socialtjänstnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av stadens villkor för tillståndsgivning avseende kameraövervakning, vaktvillkor, brandsäkerhet, metalldetektorer, servering av helflaskor med sprit, så kallade ”helrör”, och minibarer.

Förvaltningen har också fått i uppdrag att i samverkan med stadsledningskontoret utveckla former för tillämpning av ett antidiskrimineringsvillkor i samband med utgivande av serveringstillstånd, att utreda tillämpningen av ett villkor som innebär att tillståndshavaren förbinder sig att via information vid entrén tydligt upplysa om vilka insläppsregler som gäller samt andra åtgärder för att minska köbildning, att utreda hur inspektioner av krogar kan utvecklas så att även diskrimineringsaspekter omfattas vid inspektion och att revidera information om alkoholtillstånd så att nya villkor mot diskriminering klart framgår.

Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande ändringar i det alkoholpolitiska programmet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 januari 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§15 Informationsinsatser mot spridning av hiv/aids

Dnr 106-594/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

2. Därutöver anförs följande.

Vi vill understryka behovet av att samordna nationella kampanjer av den typ som Folkhälsoinstitutet planerar för med stadens egna insatser på området. Detta krävs för att kampanjen ska ge maximal effekt.

Ärendet

Förvaltningen delar uppfattningen att aids är ett av de stora hälsohoten i världen och att det är angeläget att det finns ett rikt utbud av information och preventiva insatser, framför allt när det gäller unga människor. På initiativ av Statens Folkhälsoinstitut planeras en bred informationskampanj för 2005 som enligt förvaltningens bedömning ligger väl i linje med förslaget i skrivelsen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 januari 2005.

Förslag till beslut

Ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag. Ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) anslöt sig till förslaget.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp), ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd), ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v) ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänstnämnden beslutar att bifalla motionen.

2. Därutöver anförs följande.

Det finns ett stort värde i att Stockholms stad, utöver de aktiviteter som genomförs av bland andra Folkhälsoinstitutet, inleder en informationskampanj anpassad till de förhållanden som är Stockholmsspecifika. En motsvarande informationskampanj bör inledas omgående. Arbetet med att motverka spridning av hiv och aids är alltför viktigt för att avvakta och se resultatet av andras informationskampanjer.

§16 Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande

Remiss av betänkande av Skuldsaneringsutredningen (SOU 2004:81)

Dnr 106-636/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Det har gått tio år sedan skuldsaneringslagen infördes. Utredningen har haft i uppdrag att utvärdera och göra en översyn över lagen. Utredningen framhåller att en skuldsanering ska gynna såväl borgenärer som gäldenärer men att den främst ska syfta till rehabilitering av en svårt skuldsatt person. Utredningen menar också att lagen fyllt detta syfte och även framdeles ska ha denna inriktning. Förvaltningen instämmer i detta synsätt och tillstyrker flera av utredningens förslag till förändringar av lagen. Utredningen borde dock enligt förvaltningens mening i högre grad fokuserat på vikten av att samhället tillhandahåller budget- och skuldrådgivning för enskilda för att förebygga behovet av skuldsanering.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 januari 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänstnämnden beslutar att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut.

2. Därutöver anförs följande.

Kommunens ansvar för budget- och skuldrådgivning anges i socialtjänstlagens 3 kap. 1 §. Kommunerna måste även fortsättningsvis ges möjlighet att besluta om omfattningen av budget- och skuldrådgivningen med utgångspunkt i de förhållanden som råder i respektive kommun. Varje kommun måste ges möjlighet att ta hänsyn till sina respektive förutsättningar och behov. Ansvaret bör därför inte lagregleras i större omfattning än vad redan anges i lagen.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) lämnade följande särskilda uttalande.

Ett övergripande mål för stadens socialpolitik måste vara att långsiktigt göra färre människor beroende av offentliga system, bidrag och politisk byråkrati. Mot den bakgrunden är det oroväckande att antalet människor som söker hjälp för skuldsanering inte minskat de senaste åren.

För människor som tappat kontrollen över sin privata ekonomi kan skuldsanering och rådgivning vara avgörande för att så småningom bli skuldfri. Samtidigt som det råder stora brister i verksamheten med budget- och skuldrådgivning satsar majoriteten allt mer på konsumentrådgivning. Denna prioritering är missriktad. Rimligen måste det vara en mer angelägen uppgift för staden att hjälpa svårt skuldsatta människor att hitta lösningar på sin ekonomiska situation, än att tala om för människor hur de ska gå tillväga för att köpa rätt kläder eller TV.

De resurser som i dag satsas på stadsdelarnas konsumentrådgivning bör omprioriteras till budget- och skuldrådgivning.

§17 Tillsyn – Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn

Remiss av Tillsynsutredningens slutbetänkande SOU 2004:100

Dnr 106-695/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Tillsynsutredningen har haft i uppdrag att utreda hur den statliga tillsynen kan göras tydligare och effektivare för att få bättre kontroll och genomförande av demokratiskt fattade beslut. Socialtjänstnämnden ansvarar för tillståndsgivning av serveringstillstånd för spritdrycker, vin och öl enligt alkohollagen samt svarar för tillsyn av serveringsställen. Förvaltningens erfarenheter av tillsyn begränsar sig således till detta område.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 januari 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänstnämnden beslutar att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut.

2. Därutöver anförs följande.

Nivån för avgifter och ambitionsnivå för tillsynen bör bestämmas av respektive kommun och inte av staten. Kommunerna måste även fortsättningsvis kunna fastställa avgifter och nivå för tillsyn med utgångspunkt i de förhållanden som råder i respektive kommun. Varje kommun måste ges möjlighet att ta hänsyn till sina respektive förutsättningar och behov.

Kommunens ansvar för tillsyn enligt alkohollagen ska inte överföras till staten. I enlighet med detta bör en grundnivå för tillsynen och kostnader för denna lämnas åt respektive kommun att avgöra.

§18 Synpunkter på ärende ”Markanvisning för vårdbostäder inom fastigheten Skrubba 1:1 i Skrubba till AB Trezora

Inriktningsbeslut

Dnr 106-28/2005

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden beslutar avstyrka markanvisning för vårdbostäder inom fastigheten Skrubba 1:1 till AB Trezora.

2. Socialtjänstnämnden godkänner i övrigt förvaltningens tjänsteutlåtande.

3. Därutöver anförs följande.

Nämnden kan konstatera att AB Trezora utbyggnadsplaner skulle få stora konsekvenser för nämndens verksamheter. Nämndens driver idag verksamheter för hemlösa med såväl missbruks- som psykisk problematik. Dessutom finns planer på ytterligare utveckling liknande verksamheter. Möjligheterna att hitta alternativ lokalisering för dessa verksamheter bedömer nämnden som mycket små. Det är av stor vikt att dessa aspekter beaktas i den fortsatta utredningen av ärendet.

Nämnden har svårigheter att hitta markområden som lämpar sig för hemlösa och personer med missbruks- eller psykisk problematik. I takt med att staden förtätas blir detta ännu svårare. Det är därför viktigt att bevara områden där det finns etablerade och välfungerade verksamheter som har potential att vidareutvecklas. Vår bedömning är att behovet av dessa verksamheter just nu är större än behovet av ett vårdboende i området.

Ärendet

Socialtjänstnämnden har fått ärendet ”Markanvisning för vårdbostäder inom fastigheten Skrubba 1:1 i Skrubba till AB Trezora. Inriktningsbeslut" på remiss från gatu- och fastighetsnämnden. De planer som AB Trezora har för området får stora konsekvenser för de verksamheter staden har där idag, bland annat behöver Drevvikshemmet rivas.

Drevvikshemmet drivs av socialtjänstförvaltningen och är ett boende för 20 hemlösa män och kvinnor. Verksamheten där är välrenommerad och därmed mycket efterfrågad. De som bor där idag är i första hand personer med en komplex missbrukssituation och psykisk problematik, därför är det inte lätt att finna boende för dessa på annat håll i staden.

Inom området önskar socialtjänstförvaltningen också att Skeve Hus, dvs. småhus för hemlösa, ska byggas. Att motverka hemlöshet är en högt prioriterad fråga i staden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 januari 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänstnämnden beslutar att huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut.

2. Socialtjänstnämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag alternativ C såsom tjänsteutlåtande till gatu- och fastighetsnämnden

3. Därutöver anförs följande.

AB Trezoras utbyggnadsplaner riskerar att få konsekvenser för de verksamheter som staden bedriver inom området. Området i sig är ett naturområde som används till rekreation och friluftsliv, något som måste beaktas vid en expansion av verksamheten på området.

Såväl Drevvikshemmets som Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings verksamheter är välrenommerade och efterfrågade. Dessa verksamheter måste prioriteras och det är av vikt att även planerna att bygga Skeve Hus, med småhus för hemlösa, fullföljs. Utbyggnaden av Skrubba 1:1 får inte medföra att de verksamheter som bedrivs inom området i dag påverkas.

§19 Ny organisation för stadsledningskontoret

Anmälan av yttrande över förvaltningsremiss

Dnr 106-703/2004

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stadsledningskontoret (SLK) har skickat ärendet ”Stadsledningskontoret – Förslag till omorganisation” på remiss till stadens samtliga förvaltningar och bolag som därmed givits möjlighet att yttra sig över förslaget. Bakgrunden till förslaget är ett uppdrag från kommunstyrelsen i budget för 2005 att snarast genomföra en omorganisation av SLK. Förvaltningens yttrande är överlämnat till stadsdirektören.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 januari 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle lägga anmälan av ärendet till handlingarna.

§20 Nämndens frågor

Socialtjänstnämnden beslutade om deltagande i konferensen Sverige mot Narkotika i Västerås den 10 – 11 mars 2005 enligt följande. Ordföranden Margareta Olofsson (v), vice ordföranden Peter Lundén-Welden, ledamöterna Karin Rågsjö (v) och Ann-Katrin Åslund (fp) samt ersättarna Victor Montero (s) och Kerstin Gustavsson (m) deltar i konferensen.

Socialtjänstnämnden överlämnade en skrivelse från ledamoten Hanna Broberg (m) Rädda Brottsofferjourerna och stödet till brottsdrabbade stockholmare! till förvaltningen för beredning.

§21 Ordföranden Margareta Olofsson (v) avslutade sammanträdet.