Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2005-06-14

Sammanträde 2005-06-14

Datum
Klockan
15:00
Plats
A-salen Socialtjänstförvaltningen Swedenborgsgatan 20, 3 tr. (ingång genom receptionen, 2 tr.)

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av handikapprådets protokoll

7 Anmälan av delegationsprotokoll

8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Bordlagda ärenden

11 Stadens behov av central vräkningsakut

12 Socialtjänstens åtgärder för unga som begår brott

13 Inrättande av inspektörsfunktion för omsorgen om funktionshindrade

Återremitterat ärende

14 Stockholms stads brottsförebyggande program

Nya ärenden

15 Månadsrapport per 2005-05-31.

16 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen om vård med särskilda bestämmelser om unga (LVU)

17 Lägesrapport om insatser för hemlösa 2005.

18 Studieresa till Marocko för personal på Kriscentrum för kvinnor

19 Avgifter för boende på Norrtull

20 Projekt Minneberg - Ansökan om utvecklingsmedel för att minska hemlösheten bland hemlösa opiatmissbrukande kvinnor

21 Metodutvecklingsprojekt för personal inom Stockholms äldre- och handikappjour.

Ansökan om medel ur kompetensfonden
Dnr 403-409/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Stöd till skolornas utveckling av det förebyggande arbetet

23 PUMAN – projektet unga med risk att utveckla ett alkohol/narkotikaberoende

24 Förslag till folkhälsoprogram för Stockholms stad

Remisser m.m.

25 Förslag till äldreomsorgsplan för åren 2006-2010

26 Underlag till handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen

Svar på remiss från Statens Folkhälsoinstitut och Livsmedelsverket
Dnr 106-335/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Klinik för bot mot köpmani

Yttrande över motion av Christer Ödmann (mp) och Rebwar Hassan (mp)
Dnr 106-144/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Översyn av resursfördelningssystem för socialpsykiatrin

29 Gemensam bevakningscentral för kameraövervakning vid brottsutsatta platser

Motion av Fredrik Wallén (kd) och Göran Holmström (kd)
Dnr 106-141/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Förvaltningschefens information:

30 Anmälan av PM – Förstudie om Missbrukare på Plattan

Mötesinformation
Justerat den 20 juni 2005

Margareta Olofsson

Hanna Broberg

Sekreterare
Lisbeth Westerlund

Plats: A-salen, Socialtjänstförvaltningen Swedenborgsgatan 20, 3 tr.

Tid: 15.10 – 16.10

Närvarande

Ordförande
Margareta Olofsson (v)

Vice ordförande
Peter Lundén-Welden (m)

Ledamöterna
Monika Lindh (s)

Jari Visshed (s)

Lilian Falkbäck (s)

Ian Hamilton (s)

Karin Rågsjö (v)

Jamie Bolling (mp)

Hanna Broberg (m)

Ann-Katrin Åslund (fp)

Abit Dundar (fp) fr.o.m. § 18

Désirée Pethrus Engström (kd)


Tjänstg. ersättare

Kerstin Gustavsson (m)

Hardy Hedman (kd) t.o.m. § 17

Ersättare Inga Näslund (s)

Victor Montero (s)

Britta Andersson (s)

Jackie Nylander (v)

Marie-Helena Ohlsson (mp)

Elias Wästberg (m)

Förhinder hade anmälts av ledamoten Anna Kinberg Batra (m) samt ersättarna Björn Kron (s), Saied Tagavi (s), Anita Hillerström Vagli (m) Malin Strid (fp) och Patrik Silverudd (fp).

Föredragande vid sammanträdet var förvaltningschef Dag Helin.

Närvarande i övrigt var Peter Carlsten, Eddie Friberg, Tina Heinsoo, Rita Kahn, Rosa Lundmark, Ulf Montenius, Eva Sandberg, Nina Ström, Ilona Waldau, Karin Wallander och Lisbeth Westerlund.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Margareta Olofsson (v) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§3 Val av protokolljusterare

Ordföranden Margareta Olofsson (v) och ledamoten Hanna Broberg (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras den 20 juni 2005.

§5 Anmälan av protokolljustering

Protokoll från sammanträdet den 19 maj 2005 hade justerats den 23 maj 2005.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll från sammanträdet den 9 juni 2005 hade justerats den 10 juni 2005.

§7 Anmälan av delegationsprotokoll

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde den 26 maj 2005 hade justerats den 30 maj 2005.

Protokoll från individutskottets sammanträde den 19 maj 2005 hade justerats den 1 juni 2005.

§8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Dag Helin, förvaltningschef, hade den 9 maj 2005 beslutat godkänna att Eva Sandberg och Justus Bergsten deltar i arbetsmöte kring missbrukarvård i Riga den 11 – 12 maj 2005.

Eddie Friberg, bitträdande förvaltningschef, hade den 19 maj 2005 beslutat godkänna att Zdenka Sramkova deltar i konferens/seminarium i Prag ”Mobility Without Barriers” (del av mässan ”For Habitat”) med ett bidrag gällande tillgänglighetskonsulternas arbete och tillgänglighetsplaners metodik den 26 – 28 maj 2005.

Rita Kahn, avdelningschef individorienterade verksamheter, hade den 10 maj 2005 beslutat godkänna att informations- och mottagningssektionen på Enheten för hemlösa genomför en planeringsdag tur och retur Mariehamn den 12 maj 2005.

Göran Hägglund, chef Maria ungdomsenhet, hade den 23 maj 2005 beslutat att Bengt Forsman i tjänsten deltar som föreläsare kring ungdomar/missbruk i S:t Petersburg under perioden den 12 – 16 juni 2005.

Jan Linderhielm, institutionschef Lönnen, hade den 27 april 2005 beslutat om uppsägning av träningslägenhet från och med den 1 juni 2005 på Vale Hotellhem på Hagagatan (Stiftelsen Hotellhem).

§9 Inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

§10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Protokoll från sammanträdet den 3 juni 2005 hade justerats den 9 juni 2005.

§11 Bordlagt ärende Stadens behov av central vräkningsakut

Dnr 105-51/2005

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens redovisning.

2. Förvaltningen får i uppdrag att närmare undersöka förutsättningarna för att lägenheter som inte kan förmedlas via bostadsförmedlingens kö erbjuds stadsdelsnämnderna som jourbostäder

3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda förvaring av vräktas tillhörigheter.

4. Därutöver anförs följande.

Förvaltningen föreslår efter utförd utredning att en central vräkningsakut inte ska införas. Istället måste samverkan mellan socialtjänsten, hyresvärdarna och kronofogdemyndigheten utformas efter lokala förutsättningar och behov.

Enligt förvaltningens tjänsteutlåtande arbetar idag de flesta stadsdelsförvaltningar aktivt med att förebygga vräkningar, men vi kan inte vara nöjda förrän alla förvaltningar bedriver ett sådant arbete. Det ökade samarbetet med bland annat kronofogdemyndigheten har lett till goda resultat, eftersom antalet verkställda avhysningar har minskat markant i innerstaden och i de södra förorterna med upp till 30 %. Däremot finns en oroande ökning av antalet verkställda avhysningar i Tensta och Rinkeby.

Även om antalet barnfamiljer som avhyses är få till antalet innebär varje barnfamilj som saknar fast bostad att barn tvingas växa upp under otrygga levnadsförhållanden. Orsakerna till bostadslösheten är många och behöver utredas för varje familj. Det är synnerligen angeläget att socialtjänsten använder sig av alla möjligheter som står till buds för att barn ska få bo i ett eget hem. Möjligheten att använda sig av försöks- och träningslägenheter måste i ökad utsträckning användas för barnfamiljer, när förtur till bostad inte kan beviljas.

Förvaltningens förslag att rekommendera stadsdelsnämnderna att upprätta lokala handlingsplaner med rutiner för handläggning, kontaktpersoner och samordning av insatser är bra. En checklista för vad en sådan handlingsplan kan innehålla bör utarbetas av socialtjänstförvaltningen.

En viktig förutsättning för att lokala handlingsplaner ska fungera är att tillgången på bostäder allmänt sett förbättras. Socialtjänstnämnden konstaterar att de kommunala allmännyttiga bostadsbolagen har ett särskilt ansvar. Allmännyttan ska genom förebyggande arbete minska antalet vräkningar och avhysningar.

När en vräkning verkställs av kronofogden magasineras den vräktes tillhörigheter tillfälligt och lämnas sedan ut mot avgift. Enligt stadens regler för ekonomiskt bistånd kan bistånd till kostnad för magasinering av bohag beviljas den som har löpande försörjningsstöd om den sökande inom överskådlig tid förväntas kunna få ny bostad. Den enskilde ska stå för kontraktet gentemot magasineringsfirman. Personer som inte har varaktigt stöd eller som inte förväntas få en ny bostad inom överskådlig tid har inte denna möjlighet. Förvaltningen får därför i uppdrag att utreda hur åtminstone värdesaker, minnessaker och viktiga handlingar ska kunna förvaras i avvaktan på en ny bostad.

Ärendet

Förvaltningen har i uppdrag från kommunfullmäktige att utreda införandet av en central vräkningsakut. Socialtjänstnämnden har därutöver givit förvaltningen i uppdrag att undersöka hur många hemlösa barnfamiljer som socialtjänsten har kontakt med samt att ge förslag på åtgärder för att förhindra vräkningar. I ärendet redovisas båda dessa uppdrag.

Utredningen visar att de flesta stadsdelsförvaltningar arbetar aktivt med att förebygga vräkningar. I en stad av Stockholms storlek med en starkt decentraliserad organisation måste samverkan med hyresvärdar, kronofogdemyndigheten m.fl. utformas utifrån lokala förutsättningar och behov. Förvaltningen föreslår därför att en central vräkningsakut inte inrättas. Däremot föreslås att förvaltningen stödjer utvecklingen av det lokala arbetet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 februari 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s), ledamoten Jamie Bolling (mp), vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Ann-Katrin Åslund (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett gemensamt förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Nämnden konstaterar att de kommunala allmännyttiga bostadsbolagen har ett särskilt ansvar att förse staden med försöks- och träningslägenheter. Antalet har 2004 ökat till det nästan dubbla mot 2002 vilket är glädjande. Allmännyttan har även ett särskilt ansvar att genom förebyggande arbete minska antalet vräkningar och avhysningar.

Idag är det ett flertal lägenheter som inte kan förmedlas av bostadsförmedlingen till den ordinarie kön. Lägenheterna har ofta för hög hyra eller har kort inflyttningstid. Dessa lägenheter förmedlas istället via bostadssnabben, vid sidan om den ordinarie kön. Bland dessa lägenheter finns även lägenheter i de kommunala bostadsföretagens bestånd. Dessa lägenheter skulle kunna erbjudas stadsdelsnämnderna innan de går till förmedling via bostadssnabben. För stadsdelsnämnderna skulle dessa dyrare lägenheter kunna bli billigare som jourlägenheter än vad nuvarande hotellplaceringar är. Dessutom är det bättre för barnen att vistas i egen lägenhet än på hotell eller vandrarhem i avvaktan på permanent boende.

§12 Bordlagt ärende Socialtjänstens åtgärder för unga som begår brott

Svar på skrivelse från Ann-Katrin Åslund (fp) och Abit Dundar (fp)

Dnr 119-103/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

I skrivelsen påpekas att en del av de ungdomar som begår mindre brott senare fastnar i en kriminell livsstil. Därför måste samhället reagera snabbt och tillräckligt kraftfullt även vid mindre förseelser.

För att få en bild av praxis i arbetet med unga lagöverträdare inom stadsdelsnämnderna har socialtjänstens ungdomsgrupper och samtliga närpolisområden kontaktats med frågor om rutinerna vid handläggningen och samverkan. Sammanfattningsvis kan konstateras att den reaktion som ungdomar får efter att de blivit anmälda för brott är beroende av inom vilken stadsdelsnämnds område de bor i.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 mars 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Ann-Katrin Åslund (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Ann-Katrin Åslund (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänstnämnden uppdrar åt förvaltningen att utarbeta en tidsgaranti, som innebär att minderåriga som gripits av polis kallas till samtal med socialtjänsten inom högst två dygn.

2. Därutöver anförs följande.

Förvaltningens redogörelse visar tydligt att staden inte alls klarar att uppfylla sina riktlinjer, nämligen att alla barn och ungdomar ska kontaktas inom en vecka från det att socialtjänsten fått anmälan om brott. Tvärtom finns exempel på hur ungdomar som misstänks för brott inte kontaktas på flera månader, eller i värsta fall inte alls. Det är också mycket allvarligt att reaktionerna mot unga som begår brott skiljer sig kraftigt mellan olika stadsdelar.

Behovet av en tidsgaranti för snabba ingripanden från socialtjänsten är tydligt. En sådan garanti skulle tvinga fram prioriteringar av ungdomsbrott som i förlängningen skulle leda till att färre unga fortsätter begå brott, till en följd av tidiga ingripanden. En tidsgaranti skulle också skapa förutsättningar till likabehandling, oavsett vilken stadsdel man råkar bo i.

§13 Bordlagt ärende Inrättande av inspektörsfunktion för omsorgen om funktionshindrade

Dnr 105-342/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Socialtjänstnämnden uppdrog den 15 mars 2005 åt förvaltningen att undersöka förutsättningarna för inrättande av en inspektörsfunktion för omsorgen om funktionshindrade. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ger socialtjänstnämnden i uppdrag att inrätta två inspektörstjänster med ansvar att granska beställarorganisation och utförarorganisation inom omsorgen om funktionshindrade och omsorgen om psykiskt funktionshindrade fr.o.m. den 1 januari 2006. Inspektörernas rapporter ska årligen redovisas till kommunfullmäktige. Ytterligare en inspektörstjänst föreslås få ansvaret att granska arbetet med stadens tillgänglighet. Den organisatoriska tillhörigheten och utformandet av en sådan inspektörstjänst föreslås utredas vidare av stadsledningskontoret i samråd med berörda nämnder.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 april 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§14 Återremitterat ärende Stockholms stads brottsförebyggande program

Dnr 448-192/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige att fastställa ett brottsförebyggande program för staden i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen har i budgeten för år 2005 fått i uppdrag att ta fram ett stadsövergripande brottsförebyggande program. I det program som tagits fram anges att stadens övergripande mål med det brottsförebyggande arbetet är att minska sannolikheten för brott och reducera skadeverkningar (inklusive rädsla) av brott i Stockholms stad.

Det brottsförebyggande arbetet ska präglas av att en helhetssyn integreras i alla förvaltningar och bolag. I programmet delas det övergripande målet upp i fem delmål. Förvaltningar och bolag bör själva avgöra vilket/vilka av prioriteringsmålen som är av mest relevans för deras verksamhet och ange det/de som mål för sitt brottsförebyggande arbete.

Delmålen är att

· stärka den informella och formella sociala kontrollen,

· minska brottsbenägenheten,

· försvåra genomförandet av brott,

· lindra brottens skadeverkningar, samt att

· minska rädslan för brott.

Programmet föreslås gälla 4 år från första budgetåret efter beslut i kommunfullmäktige och därefter revideras. Kostnadsberäkning och preliminär kommunikationsplan finns bilagda till programmet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 juni 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), framlade ett annat förslag till beslut som innebar återremiss av ärendet, och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Ann-Katrin Åslund (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut som innebar återremiss av ärendet, och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden tog först upp förslaget att återremittera ärendet.

Nämnden beslutade utan omröstning att inte återremittera ärendet.

Nämnden beslutade därefter enligt ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänstnämnden återremitterar förslaget.

2. Därutöver anförs följande.

Under den senaste tiden har flera människor fallit offer för gatuvåldet. Flera personer har förlorat livet på grund av ett meningslöst våld på öppen gata. Med rätta är stockholmarna oroade över den här utvecklingen och förutsätter givetvis att ansvariga politiker gör vad de kan för att bekämpa och förebygga denna utveckling.

Därför är det mycket lovvärt att staden nu arbetat fram ett förslag på brottsförebyggande strategier. Staden kan bistå staten i arbetet med att bekämpa brottsligheten. Men programmet som arbetats fram är tyvärr allt för otydligt och saknar konkreta förslag på operativa åtgärder. Till viss del beror det på att just forskningen kring brottsförebyggande sedan länge präglats av luddighet och oklara resultat. Väldigt sällan lyckas man peka ut insatser som har faktiska resultat på antalet brott som begås.

Den svenska forskningen lider också av en tydlig slagsida eftersom man i stort sett alltid utgår från hypotesen att brottslighet helt kan förklaras av s.k. sociala orsaker. Internationellt har man haft andra utgångspunkter och modeller som lägger större vikt på faktorer och åtgärder som påverkar på individnivå, snarare än hela samhället.

Vi menar att om stadens brottsförebyggande arbete ska ha någon verklig effekt så måste det grundläggande dokumentet ha en helt annan nivå av konkretion. Det enda konkreta som nu framkommer är tillsättandet av fler kommunala tjänstemän. Vi är tveksamma till om förvaltningarna behöver ytterligare ett styrdokument av en sådan allmänt hållen karaktär som detta.

Moderaterna vill se ett mer fokuserat dokument som skapar förutsättningar för operativa beslut vid uppkomna situationer. Det brottsförebyggande rådet bör utformas med en tydligare ledarfunktion och med operativt syfte. Det bör bestå av ett fåtal personer med tydlig beslutförhet. Ett centralt brottsförebyggande råd kan fungera som ett verktyg att bli både kraftfullt och exekutivt och införa en 24-timmarsgaranti för borttagande av klotter.

Fokus för det brottsförebyggande arbetet måste ligga på tydliga insatser ute i verkligheten, inte på stadens förvaltningar. Exempelvis bör åtgärder syftandes till att ge tydliga snabba reaktioner mot mobbing, klotter och skolk inarbetas. Ett långsiktigt arbete för tryggare skolmiljö och tydligare föräldraansvar är också åtgärder som behövs men som tyvärr saknas i programmet. Tydliga åtgärder behövs både för att stödja unga brottsoffers vilja att anmäla brott och för att minska brottsligheten. Dessutom har vi länge krävt att staden inleder och intensifierar arbetet med belysning.

Sambandet mellan brott och straff måste därutöver tydliggöras. Inte minst är detta viktigt när det rör sig om unga brottslingar. Polis och socialtjänst måste omedelbart kontakta den unga brottslingen och åtgärder snabbt vidtas. Det är genom att tydliggöra sambandet mellan brott och straff som en avskräckande effekt uppnås vilket flertalet internationella exempel visar på.

Vi menar alltså att det brottsförebyggande programmet bör återremitteras med ett uppdrag till förvaltningen att ge det en tydligare och mer konkretiserad profil. Därutöver bör staden uppvakta statsmakten i syfte att ge polisen ökade befogenheter att drogtesta misstänkta ungdomar och att öka antalet närpoliser som på heltid kan jobba gentemot unga som visar tecken på att glida in i tung kriminalitet.

Reservation

Ledamoten Ann-Katrin Åslund (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänstnämnden återremitterar förslaget.

2. Därutöver anförs följande.

Under den senaste tiden har flera människor fallit offer för gatuvåldet. Flera personer har förlorat livet på grund av ett meningslöst våld på öppen gata. Med rätta är stockholmarna oroade över den här utvecklingen och förutsätter givetvis att ansvariga politiker gör vad de kan för att bekämpa och förebygga denna utveckling.

Därför är det mycket lovvärt att staden nu arbetat fram ett förslag på brottsförebyggande strategier. Staden kan bistå staten i arbetet med att bekämpa brottsligheten. Men programmet som arbetats fram är tyvärr allt för otydligt och saknar konkreta förslag på operativa åtgärder. Till viss del beror det på att just forskningen kring brottsförebyggande sedan länge präglats av luddighet och oklara resultat. Väldigt sällan lyckas man peka ut insatser som har faktiska resultat på antalet brott som begås.

Vi menar att om stadens brottsförebyggande arbete ska ha någon verklig effekt så måste det grundläggande dokumentet ha en helt annan nivå av konkretion. Det enda konkreta som nu framkommer är tillsättandet av fler kommunala tjänstemän. Vi är tveksamma till om förvaltningarna behöver ytterligare ett styrdokument av en sådan allmänt hållen karaktär som detta.

Vi vill se ett mer fokuserat dokument som skapar förutsättningar för operativa beslut vid uppkomna situationer. Ett centralt brottsförebyggande råd kan bli ett kraftfullt verktyg i stadens arbete. Vi vill också se förslag på konkreta åtgärder som en tidsgaranti för snabba ingripanden mot ungdomsbrott och 24-timmarsgaranti för borttagande av klotter.

Fokus för det brottsförebyggande arbetet måste ligga på tydliga insatser ute i verkligheten, inte på stadens förvaltningar. Exempelvis bör åtgärder syftandes till att ge tydliga snabba reaktioner mot mobbing, klotter och skolk inarbetas. Ett långsiktigt arbete för tryggare skolmiljö och tydligare föräldraansvar är också åtgärder som behövs men som tyvärr saknas i programmet. Tydliga åtgärder behövs både för att stödja unga brottsoffers vilja att anmäla brott och för att minska brottsligheten.

En av de i särklass viktigaste åtgärderna för att minska ungdomars brottslighet handlar om tidiga ingripanden från socialtjänsten. I dag finns åtskilliga exempel på hur denna kontakt kan dröja flera månader, om den över huvud taget sker. Detta trots att Stockholms stads riktlinjer tydligt anger att ungdomsärenden ska leda till kontakt inom en vecka från att socialtjänsten fått in en polisanmälan eller liknande. Ett sätt att öka pressen på kommunernas socialtjänst att snabbt ta kontakt med ungdomar och deras föräldrar, är att införa en tidsgaranti som innebär att kontakt ska tas med den misstänkte inom några dagar.

Vi menar alltså att det brottsförebyggande programmet bör återremitteras med ett uppdrag till förvaltningen att ge det en tydligare och mer konkretiserad profil. Därutöver bör staden uppvakta statsmakten för att öka antalet närpoliser som på heltid kan jobba gentemot unga som visar tecken på att glida in i tung kriminalitet.

§15 Månadsrapport per 2005-05-31

Dnr 201-619/2004

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner månadsrapport per 2005-05-31.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en budget i balans verksamhetsåret 2005.

HVB barn och ungdom har i budget erhållit särskilda medel för att subventionera priset vid akutplaceringar. Detta innebär sänkta priser för stadsdelsnämnderna. Bland annat med hjälp av dessa medel begränsas enhetens underskott men beläggningen är lägre än beräknat för flertalet institutioner.

Prognosen visar ett underskott om 5 mkr till följd av ökade vård- och boendekostnader vid Enheten för hemlösa. Överskridandet kan hänföras till ökade kostnader för svårt sjuka och äldre hemlösa.

Underskotten i verksamheten finansieras delvis med överskott från andra verksamheter och delvis med budgeterade medel för omstrukturering och projekt. Därutöver har förvaltningen en restriktiv hållning vad gäller användningen av övrigt anslag (senareläggning av planerade IT-investeringar och projekt) och vid prövning av återbesättning av vakanta tjänster.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 juni 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen om vård med särskilda bestämmelser om unga (LVU)

Dnr 103-404/2005

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden delegerar till i tjänsteutlåtandet nämnda socialinspektörer/socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 st, inom nämndens eget ansvarsområde.

2. Socialtjänstnämnden förordnar i tjänsteutlåtandet nämnda tjänstemän vid Socialjouren och Placerings- och konsultationsenheten, att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 st 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.

3. Socialtjänstnämnden begär att respektive stadsdelsnämnd fattar motsvarande beslut.

Ärendet

Socialtjänstnämnden svarar bland annat för stadens jourverksamhet inom individ- och familjeomsorg samt placerar på uppdrag av stadsdelsförvaltningarna ungdomar i familjehem och social bostad. Den nämnd som svarar för dessa verksamheter fattar ett särskilt beslut om vilka tjänstemän som ska ha rätt att begära polishandräckning enligt LVM och LVU. Detta beslut överlämnas sedan till stadsdelsnämnderna som fattar motsvarande beslut. Det är nu aktuellt att uppdatera det beslut som fattades av socialtjänstnämnden i april 2004.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 maj 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande av samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Lägesrapport – Strategiska hemlöshetsfrågor

Dnr 402-405/2005

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden beslutar att godkänna lägesrapporten.

2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

Förvaltningen lämnar årligen en översiktlig lägesrapport till nämnden om arbetet inom området hemlöshet. I ärendet lämnas en nulägesrapport om antalet boenden, dagverksamheter med mera. Vidare behandlas strategiska hemlöshetsfrågor som förvaltningen för närvarande har under utredning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 juni 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Ann-Katrin Åslund (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamoten Ann-Katrin Åslund (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

2. Därutöver anförs följande.

Det är en mycket oroande utveckling att antalet hemlösa i Stockholm nu tycks öka.

Stockholms hemlösa mår allt sämre och vänstermajoritetens vilja att byråkratisera och försvåra för de som vill vara med och hjälpa de hemlösa hjälper inte den utvecklingen, tvärtom.

Tak-över-huvudet-garantin som infördes under 1999 ska återupprättas och följas upp med fortsatt utbyggnad av motivations- och planeringsboenden.

Samarbete med frivilligorganisationerna som strukturerades under den förra borgerliga mandatperioden måste utvecklas vidare. Det är genom ett generöst och konstruktivt samarbete med frivilligorganisationerna som hjälpen till de hemlösa kan göras bättre.

§18 Studieresa till Marocko för personal på Kriscentrum för kvinnor

Dnr 405-406/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner studieresan till Marocko.

Ärendet

Åtta personer från Kriscentrum för kvinnor planerar att göra en studieresa till Marrakech i Marocko för att få fördjupad kunskap om den muslimska kulturen och inblick i det marockanska samhället samt möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte med kvinnoverksamheter- och kvinnoorganisationer i landet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 maj 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) framlade ett annat förslag till beslut som innebar avslag på förslaget om studieresa, och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut som innebar avslag på förslaget om studieresa, och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

Reservation

Ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänstnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut.

2. Förvaltningen får i uppdrag att kontakta Kriscentrum för kvinnor om att återkomma med en ny ansökan i enlighet med vad som anförs nedan.

3. Därutöver anförs följande.

Studieresor och studiebesök kan vara en mycket god form av kompetensutveckling för personal inom stadens verksamheter. Det är dock mycket angeläget att det i varje enskilt fall finns en tydlig koppling mellan programmet för besöket, och den kompetens- och verksamhetsutveckling som man önskar uppnå.

Det beskrivna syftet med studieresan är ge deltagarna en fördjupad kunskap om det marockanska samhället, framför allt hur kvinnors och barns liv ser ut, och vilka förändringar som skett efter införandet av en ny familjelag. Ett antal punkter i den kursplan som bifogat ärendet stämmer överens med det beskrivna syftet. Dock ger en överväldigande del av programmet en annan bild. Kriscentrum för kvinnor bör därför uppmanas att återkomma med en ny ansökan, som i avsevärt högre utsträckning sammanfaller med verksamhetsmålet att stötta utsatta kvinnor.

§19 Avgifter för boende på Norrtull

Dnr 402-407/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden fastställer avgiften för boende på Norrtull fr.o.m. den 1 juli 2005 till 400 kr/dygn exklusive klientens egenavgift.

Ärendet

Norrtulls planeringshem kommer enligt planerna att flytta till nya lokaler i det gamla äldreboendet i Råcksta under juni månad. I samband med att Norrtull flyttar föreslås att avgiften ändras till 400 kronor/dygn exklusive klientens egenavgift fr.o.m. dag 1.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§20 Projekt Minneberg – Ansökan om utvecklingsmedel för att minska hemlösheten bland hemlösa opiatmissbrukande kvinnor

Dnr 402-408/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner projektansökan.

Ärendet

Enheten för hemlösa (Efh) har skickat in en ansökan om utvecklingsmedel till länsstyrelsen och Socialstyrelsen för att starta ett projekt kring en grupp opiatmissbrukande hemlösa kvinnor i samarbete med beroendevården i Stockholm och HVB Vuxna inom Socialtjänstförvaltningen. Kvinnorna ska erbjudas läkemedelsassisterad behandling kombinerat med stöd och boende i en vård- och boendekedja med samordnade insatser. Två kvalificerade behandlingsassistenter ska ha sin bas i ett gruppboende med träningslägenheter i Minneberg och följa kvinnorna under hela vård- och boendekedjan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§21 Metodutvecklingsprojekt för personal inom Stockholms äldre- och handikappjour

Ansökan om medel ur kompetensfonden

Dnr 403-409/2005

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner ansökan om medel ur kompetensfonden med sammanlagt 735 000 kr.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stockholms äldre- och handikappjour ansöker hos kompetensfonden om medel till ett projekt som omfattar jourhandläggarna inom enheten. Projektet innehåller metodutveckling i introduktion av nyanställda, utbildning i samtalsmetodik och utveckling av samarbete med stadsdelsförvaltningarnas äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Projektet beräknas genomföras under tiden september 2005 till juni 2006.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 maj 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Förvaltningens förslag avslås.

2. Därutöver anförs följande.

Staden ska givetvis ha höga ambitioner för fortbildning och vidareutveckling av sin personal, varför kompetensutveckling är mycket centralt för kvaliteten i verksamheten. Kompetensutveckling är något som ständigt måste pågå och som måste vara en självklar del av den ordinarie verksamheten och den ordinarie budgeten. Detta var också skälet till att de borgerliga partierna reserverade sig mot förslaget att avsätta medel för en speciell kompetensfond.

Den uppenbara risken med att välja en extraordinär finansieringslösning är att personalutveckling friställs från den ordinarie verksamheten och riskerar att försvinna eller försämras när pengarna som finns avsatta i kompetensfonden tagit slut.

§22 Stöd till skolornas utveckling av det förebyggande arbetet

Dnr 448-383/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

På grund av det ökande intresset och de goda erfarenheterna av olika utvecklingsprojekt inom skolan behöver de personella resurserna vid Preventionscentrum Stockholm (Precens) ses över. Det vidare arbetet med att ge Stockholms skolor stöd i utvecklingen föreslås bedrivas i enlighet med inriktningen i detta tjänsteutlåtande.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 juni 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§23 PUMAN – projektet unga med risk att utveckla ett alkohol/ narkotikaberoende

Dnr 448-344/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner verksamhetsrapporten.

Ärendet

PUMAN-projektet riktar sig till unga vuxna i åldern 18 – 28 år i riskzonen att utveckla alkohol/narkotikaberoende och är knutet till Behandlingsenheten för alkohol- och narkotikaberoende (BE) vid socialtjänstförvaltningen. Projektet startade med hjälp av utvecklingsmedel från länsstyrelsen och Mobilisering mot narkotika år 2001. Dessa projektmedel upphör år 2005.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 juni 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§24 Förslag till arbete med folkhälsoprogram för Stockholms stad

Dnr 118-370/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden bordlägger ärendet.

2. Ärendet ska behandlas vid ett extra sammanträde den 21 juni kl. 15.00.

Ärendet

Stockholm saknar en övergripande strategi för folkhälsoarbete. Det finns inget övergripande program eller ett uttalat ansvar för folkhälsofrågorna. Behov av ett sammanhållande program finns, då folkhälsofrågorna är viktiga för stadens strategiska arbete. På initiativ av socialborgarrådet har ett arbete påbörjats som syftar till att ta fram ett förslag till folkhälsoprogram. Ett sådant program bör tas fram och gälla som ett stadsövergripande styrdokument. Därför föreslås att kommunfullmäktige lägger fast grunderna för ett fortsatt långsiktigt folkhälsoarbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 juni 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet samt att ärendet ska tas upp vid ett extra sammanträde den 21 juni kl. 15.00.

§25 Stadens satsning på psykiatri och socialt stöd och omsorg för personer med psykisk sjukdom och/eller funktionshinder

Anmälan av länsansökan

Dnr 105-434/2005

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden lägger anmälan av de gemensamt framtagna avtalen mellan staden och landstinget, som är grund för länsansökan om statens satsning på psykiatri och socialtjänst, till handlingarna.

2. Ärendet överlämnas för anmälan till kommunstyrelsen.

Ärendet

Den 20 januari 2005 fattade regeringen beslut om psykiatrisatsningen på 700 mnkr för år 2005 och 2006. Medlen fördelas på 500 mnkr till kommuner och landsting för satsning på vård, sysselsättning och boende samt 200 mnkr att användas till verksamhetsutveckling. Medlen är fördelade länsvis och uppdelade på länsmedel och utvecklingsmedel. Länsmedlen söks av kommuner och landsting gemensamt och avser utveckling av olika verksamheter för målgruppen. Länsmedlen som är fördelade till Stockholms län år 2005 är 103,1 mnkr och för år 2006 25,8 mnkr, totalt 128,9 mnkr. I Stockholms läns totala andel för de två åren ligger medel för speciellt storstadsstöd med 45,8 miljoner kronor. Med anledning av det tidskrävande ansökningsförfarandet har Socialstyrelsen godkänt att ansökningarna även gäller år 2006.

Utvecklingsmedlen är för landet 97 mnkr för år 2005. Medlen fördelas med 67 mnkr till riktade projekt och med 30 mnkr till s.k. öppna ansökningar. Dessa medel kan sökas av landsting, kommuner och statliga myndigheter var för sig. Utvecklingsmedlen ingår inte i tjänsteutlåtandet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 juni 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§26 Förslag till äldreomsorgsplan för åren 2006 – 2010, remissvar

Dnr 106-362/2005

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Äldreomsorgsplanen utgör ett centralt styrinstrument för stadens äldreomsorg. Ett förslag till ny äldreomsorgsplan för perioden 2006-2010 har utarbetats inom äldreomsorgsberedningens kansli i stadsledningskansliet. I förslaget fokuseras särskilt på stöd- och hjälpinsatser i det egna boendet, äldres inflytande och delaktighet i beslut och insatser samt rättsäkerheten i handläggningsprocessen. I planen betonas också vikten av samplanering mellan stadsdelsnämnderna vid omstrukturering av särskilda boenden.

Förvaltningen anser att förslaget till plan i princip är bra men har en del synpunkter rörande hemtjänstens utveckling, kompetensutveckling inom vård- och omsorgsboenden och rättssäker biståndsbedömning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut som innebar återremiss av ärendet, och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden tog först upp förslaget att återremittera ärendet.

Nämnden beslutade utan omröstning att inte återremittera ärendet.

Nämnden beslutade därefter enligt ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänstnämnden återremitterar ärendet.

2. Därutöver anförs följande.

Förslaget till äldreomsorgsplan 2006-2010 saknar en rad av de viktiga prioriteringar som bidragit till de kraftfulla förbättringar som skett inom stadens äldreomsorg sedan 1998. Den förra äldreomsorgsplanen var bättre och tydligare och ett mer funktionellt verktyg att arbeta med. Det förslag till plan som presenterats är flummigt och innehåller få mätbara mål. Förslaget till plan saknar en inriktning mot en ökad valfrihet för den enskilde när det gäller hemtjänst och boende.

Ett omarbetat förslag till äldreomsorgsplan bör i en helt annan utsträckning fokusera på möjligheten för äldre Stockholmare att påverka sin omsorg. Valfriheten genom kundvalssystem i hemtjänsten ska på sikt få en efterföljare i form av pengsystem i boendet. Vi vill slå vakt om en mångfald av nivåer i boendet, genom att staden även i framtiden erbjuder såväl servicehus samt olika typer av boende med heldygnsomsorg.

Även tryggheten måste få en mer framskjuten plats i äldreomsorgsplanen. De alltmer restriktiva tolkningar av stadens riktlinjer för biståndsbedömning, som blivit följden av stramare budgetramar, måste genomlysas.

Därtill förbigås många aktuella frågor som för äldre kommer att bli allt viktigare i framtiden. Det gäller till exempel hur staden kan arbeta för att förhindra att allt fler äldre utvecklar demens. Demensvården utgör ungefär hälften av kommunernas kostnader för äldreomsorg. Äldreomsorgsplanen bör hantera frågor om hur de som arbetar med demenssjuka kontinuerligt ska kunna erbjudas handledning. Det kan till exempel handla om att inrätta demens som ”specialitet” för såväl undersköterskor som sjuksköterskor. Frågorna om hur äldres sociala situation kan förbättras och hur staden ska möta de stora rekryteringsbehov som finns inom äldreomsorgen i framtiden bör också hanteras i en äldreomsorgsplan. Därtill saknas den viktiga aspekten av hur valfriheten ska kunna öka för de äldre. Det gäller särskilt inom boendet där ett valfrihetssystem bör införas.

En god äldreomsorg förutsätter en helhetssyn och en obruten vårdkedja. Samverkan mellan landstingets hälso- och sjukvård och den kommunala äldreomsorgen måste därför utvecklas och fördjupas.

Tydliga kvalitetsgarantier bör formuleras så att de äldre och deras anhöriga lättare kan se vad de har rätt till. Tydliga kvalitetsgarantier förenklar uppföljning och förbättringar och underlättar för medborgarna att ställa de styrande politikerna till svars.

§27 Underlag till handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen

Svar på remiss från Statens Folkhälsoinstitut och Livsmedelsverket

Dnr 106-335/2005

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Regeringen har givit Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att ta fram ett underlag till en handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen.

Förvaltningen anser att det finns en bred enighet i samhället om vikten av goda matvanor och fysisk aktivitet för att skapa förutsättningar för en god hälsa. Ansvaret för hur man lever ligger emellertid i huvudsak hos den enskilde – och bör även fortsättningsvis göra det. På nationell nivå har övergripande mål för folkhälsoarbetet slagits fast, samhälleliga förutsättningar ska skapas för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Kommunerna kan med utgångspunkt från dessa mål utforma ett lokalt folkhälsoarbete. De föreslagna insatserna i underlaget till handlingsprogrammet för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen är väl förenliga med det förslag som läggs fram till socialtjänstnämnden den 14 juni att ett förslag till ett folkhälsoprogram i staden ska tas fram.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 juni 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden anför som svar på remissen följande.

Precis som förvaltningen skriver har den enskilde det huvudsakliga ansvaret för sin hälsa. Folkhälsoinstitutet, regeringen eller kommunerna kan aldrig ta över det ansvaret. Olika undersökningar bekräftar också att god hälsa och sammanhållning inom familjen är det som de allra flesta sätter allra högst som mål för sitt liv.

Det offentliga kan däremot skapa goda förutsättningar för människors möjlighet att sköta sin hälsa och leva ett hälsosamt liv. Sådana åtgärder innefattar god kost inom till exempel förskola, skola och äldreomsorg, rikligt med idrott och rörelse på schemat i skolan samt förebyggande inforation om rökning, alkohol och narkotika.

Det finns i Sverige och Stockholm en mängd organisationer som kan fungera som stöd och ge råd kring hur en sund kosthållning och fysisk aktivitet förbättrar hälsan. Idrottsrörelsernas arbete är i det sammanhanget givetvis mycket viktigt.

§28 Klinik för bot mot köpmani

Yttrande över en motion av Christopher Ödmann (mp) och Rebwar Hassan (mp)

Dnr 106-144/2005

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Christopher Ödmann (mp) och Rebwar Hassan (mp) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att utreda behovet av en kommunal ”anti-shopping-klinik” i Stockholm samt att denna klinik främst ska riktas till ungdomar. Förvaltningen har inget att invända mot att behovet av en klinik mot köpmani i Stockholm utreds närmare. En sådan utredning bör belysa frågan ur ett brett perspektiv och uppgifter inhämtas från exempelvis konsumentvägledare, skuldrådgivare, ungdomsmottagningar, BRIS, kronofogdemyndigheten med flera.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 maj 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänstnämnden avslår motionen.

2. Därutöver anförs följande.

Motionärernas förslag är enligt vår mening inte att betrakta som en kommunal uppgift. Det finns därför heller inget behov av att utreda frågan vidare.

§29 Översyn av resursfördelningssystem för socialpsykiatrin

Svar på remiss

Dnr 106-359/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet ”Översyn av resursfördelningssystem för socialpsykiatrin, Dnr 325-1700/2005” till socialtjänstnämnden och samtliga stadsdelsnämnder för yttrande. I ärendet föreslås att det nuvarande resursfördelningssystemet ersätts med ett nytt som innebär att vuxennyckeln inom individ- och familjeomsorgen delas i två, en för missbrukarvården och en för socialpsykiatrin. Därmed får socialpsykiatrin en egen delpåse med en nettokostnadsram motsvarande 480 mnkr för budgetåret 2006. Vidare föreslås ett nytt strukturindex för socialpsykiatrin omfattande fem variabler. Förvaltningen förordar förslaget men framhåller vikten av att effekterna av det nya resursfördelningssystemet följs upp och utvärderas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 maj 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Marie-Helena Ohlsson (mp) föreslog att nämnden skulle överlämna tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Marie-Helena Ohlsson (mp) förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är mycket positivt att ett förslag till nytt resursfördelningssystem för socialpsykiatrin äntligen tagits fram. Socialpsykiatrin får i förslaget en egen delpåse vilket är mycket bra. Allt tyder på att det föreslagna resursfördelningssystemet på ett bättre sätt svarar mot behovet av medel än nuvarande system. Det nya förslaget innebär att stadsdelar som tidigare missgynnats i resursfördelningen i högre grad kompenseras för de kostnader man har inom socialpsykiatrin.

De ekonomiska effekterna av det föreslagna resursfördelningssystemet ger dock stora omfördelningar mellan stadsdelsnämnderna. Exempelvis Kungsholmen får 3,8 miljoner kr mindre i det nya systemet vilket motsvarar nästan 145 % av deras nuvarande tilldelning. Detta motiverar att någon form av övergångsregler eller kompensation kan ges för att de människor som idag är föremål för socialpsykiatrins insatser i dessa stadsdelsnämnder inte ska drabbas.

I förslaget till nytt resursfördelningssystem har det inte gått att finna en variabel som förmår att fånga att vissa stadsdelar har många invånare med psykiska funktionsnedsättningar. Exempelvis höga antal schizofrenidiagnoser slår inte igenom i strukturindex. De psykiatriska diagnoserna ger inte ett tillräckligt stort förklaringsvärde och landstinget har ännu inte hittat modellen för ett ”psykindex”. Denna fråga måste ytterligare belysas och följas upp av stadsledningskontoret i samarbete med landstinget.

§30 Gemensam bevakningscentral för kameraövervakning vid brottsutsatta platser

Svar på remiss av motion av Fredrik Wallén (kd) och Göran Holmström (kd)

Dnr 106-141/2005

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Motionärernas förslag är att genomföra en samordnad kameraövervakning av stadens mest brottsbelastade och otrygga offentliga platser genom inrättandet av en central kommunal övervakningscentral. Bevakningscentralen ska vara bemannad dygnet runt.

Studier har visat att i vissa miljöer och särskilt när det gäller egendomsbrott har kameraövervakning en brottsförebyggande effekt. I viss mån känner sig också medborgare tryggare på kameraövervakade platser och anser inte att den är integritetsinskränkande. Kunskapen om var, när och under vilka omständigheter kameraövervakning fungerar bäst är dock begränsade.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 maj 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s), ledamoten Jamie Bolling (mp), vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s), ledamoten Jamie Bolling (mp), vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänstnämnden tillstyrker motionen.

2. Därutöver anförs följande.

Att kameraövervakning i hög grad bidrar till att förebygga brott och att klara upp brott som sker är otvetydigt. Utan dessa effekter skulle inte kameraövervakning föras fram i så vitt skilda lägen som utanför krogentréer, vid juvelerarbutiker, i taxibilar och i bankentréer. Stadens offentliga platser är också i hög grad platser där brott sker och där människor känner otrygghet. Därför bör kameraövervakning vid brottsutsatta offentliga platser prövas.

Förvaltningen för fram goda argument för att kameraövervaka vissa brottsbelastade platser där kameran har inspelningsfunktion men inte nödvändigtvis ingår i ett system där bilderna överförs till en bemannad bevakningscentral. Det är naturligtvis positivt även om endast ett sådant begränsat försök kan genomföras. En sådan begränsad metod skulle förmodligen ge vissa positiva effekter främst när det gäller medborgarnas upplevda trygghet samt att möjligheten skulle öka att klara upp brott i efterhand. Ett sådant försök innebär dock att man inte tar tillvara alla möjligheter med kameraövervakning.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) lämnade följande särskilda uttalande.

Trygghet på gator och torg är fundamentalt i ett samhälle, vilket vi moderater alltid hävdat. Kameraövervakning av enskilda personer är dock inte en okomplicerad lösning. I första hand är brottsbekämpning och övervakning en statlig, polisiär uppgift, inte en kommunal. Kameraövervakning är dessutom förhållandevis personalkrävande. För att fungera effektivt måste bevakningscentralerna bemannas dygnet runt. Till det kommer tunga principiella argument om att garantera medborgarna ett skydd för den personliga integriteten och mot en allt för långtgående offentlig övervakning. Det bör därför utredas vidare om förslaget är förenligt med Sveriges grundlag.

För att komma tillrätta med brottslighet och öka tryggheten anser moderaterna att regeringen i första hand måste tillföra polis och rättsväsende mer resurser. Poliser ska vistas ute på gator och torg, inte inne bakom skrivbord. Sverige måste dessutom få ett påföljdssystem som fungerar och effektivt hindrar återfallsbrottslingar från att ständigt begå nya brott.

Kameraövervakning har dock visat sig vara förhållandevis effektivt för att öka tryggheten. Försök i bland annat Malmö på skolor och på Möllevångstorget har lett till positiva resultat. Den omfattande skadegörelsebrottsligheten som ofta drabbar skolor har minskat efter att kameraövervakning införts. Detta är skäl som starkt talar för ett offentligt åtagande, trots de principiella argumenten mot, skulle inleda försök med under begränsad tid inleda kameraövervakning av särskilt brottsutsatta platser. Vi anser dock att ansvaret för själva övervakningen av kamerorna bör ligga på polisen, inte på kommunen. Kommunen kan möjligen bistå med att finansiera den tekniska utrustningen.

Samtidigt har den senaste teknikutvecklingen inneburit att kameror ständigt finns omkring oss. Genom mobiltelefonkameror och ditigalkameror finns det idag ständigt kameror på allmänna platser. Det gör behovet av en permanent, offentligägd övervakning mindre. Vad som saknas är istället poliser som snabbt kan vara på plats när brott begås.

Stockholms stad kan på ett effektivt sätt bistå staten med brottsbekämpningen och tryggheten först när staten tar sitt fulla ansvar, vilket inte sker idag. Detta gör och att vi vill värna den personliga integriteten mot allt för stor offentlig insyn, gör att vi inte i dagsläget kan ställa oss bakom motionen.

§31 Val av ledamot till Tillståndsutskottet

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner att ledamoten Anna Kinberg Batra (m) avsäger sig sitt uppdrag som vice ordförande i Tillståndsutskottet.

Socialtjänstnämnden väljer vice ordföranden Peter Lundén-Welden till vice ordförande i Tillståndsutskottet.

§32 Nämndens frågor

Nämnden överlämnade två skrivelser från ordföranden Margareta Olofsson (v), ledamoten Monica Lindh (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) för beredning: Om riktlinjer för intressepolitiska organisationer, dnr 421-446/2005 och Om översyn av riktlinjer för serveringstillstånd avseende tillfällig servering till allmänheten, dnr 446-445/2005.

Nämnden beslutar att två ledamöter/ersättare från vardera majoriteten och oppositionen kan delta i föreningen Sveriges socialchefers studiedagar i Malmö – Brobygge för framtiden – den 28 – 30 september 2005.

Ersättaren Victor Montero tackade förvaltningen för anordnandet av intressanta seminarier på tema funktionshinder och gemensamma krafter mot våld och kränkningar.

§33 Förvaltningschefens information

Promemorian Förstudie om missbrukare på Plattan, dnr 448-410/2005, hade skickats ut till nämnden.

Utrednings- och statistikkontorets (USK) enkät Kunderna om tillståndsenhetens arbete 2004, dnr 446-420/2005, hade skickats ut till nämnden.

Promemorian Avvecklingen av Barnbyn Skå och Lida familjebehandling, dnr 440-439/2005, hade skickats ut till nämnden.

§34 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Margareta Olofsson (v) avslutade sammanträdet.