Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2005-09-20

Sammanträde 2005-09-20

Datum
Klockan
15:00
Plats
A-salen Socialtjänstförvaltningen Swedenborgsgatan 20, 3 tr. (ingång genom receptionen, 2 tr.)

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av handikapprådets protokoll

7 Anmälan av delegationsprotokoll

8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

11 Anmälan av uppdragslista för socialtjänstförvaltningen

Sekretess ärende

12 Begäran om överflyttning av ärende enligt 16:1 SoL

Svar på remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län
Dnr 106-559/2005
Endast till ledamöter och ersättare

Bordlagt ärende

13 Stöd till skolornas utveckling av det förebyggande arbetet

Nya ärenden

14 Delårsrapport samt tertialrapport 2 per den 31 augusti med prognos för 2005

15 Utred bristerna tak-över-huvudet-garantin,

Svar på skrivelse från Ann-Katrin Åslund (fp)
Dnr 402-556/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Boendetrappan. Kartläggning och analys av stadens boenden och behandlingshem för vuxna i socialtjänstnämndens regi

17 Utredning om förvaring av vräktas tillhörigheter samt förutsättningarna för att använda lägenheter ur ”Bostadssnabben” till jourbostäder

18 Familjevårdsrapport 2004

19 Utredning av faderskap – förslag till reviderade riktlinjer

20 Föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar

Dnr 105-561/2005
Ärendet utgår

21 Ramavtal för särskilda boendeformer m.m.

Svar på remiss av tjänsteutlåtande från stadsledningskontoret
Dnr 106-469/2005

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Införande av en policy och ”ramreglemente” för säkerheten i Stockholms skolor

Svar på remiss av motion från Fredrik Wallén (kd) och Anders Broberg (kd)
Dnr 106-443/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Kompetensutveckling genom utbyte mellan stadens förvaltningar

Svar på remiss av motion (2005:47) av Ewa Samuelsson (kd)
Dnr 106-488/2005Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Policy för hantering av våld, hot och andra olagliga angrepp på förtroendevalda i Stockholms stad

Remiss av motion (2005:49) från Ewa Samuelsson (kd) och Fredrik Wallén
Dnr 106-486/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Yttrande över förslag angående träffpunkter för unga, minimikrav samt nätverksorganisation – redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige

26 Yttrande över betänkandet ”socialtjänsten och den fria rörligheten” (SOU 2005:34)

27 Förslag till ledamot i Stockholms konstråd

28 Nämndens frågor

Bordlagd rapport från tvärpolitiska arbetsgruppen för missbrukarvårdens utveckling
Dnr 119-555/2005

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Förvaltningschefens information:

30 Val av ersättare i tillståndsutskottet

Mötesinformation

Justerat den 26 september 2005

Margareta Olofsson                       Sekreterare

Peter Lundén-Welden                    Lisbeth Westerlund

 

Närvarande

Ordförande
Margareta Olofsson (v)

Vice ordförande
Peter Lundén-Welden (m)

Ledamöterna
Jari Visshed (s)
Lilian Falkbäck (s)
Ian Hamilton (s)
Karin Rågsjö (v)
Jamie Bolling (mp)
Hanna Broberg (m)
Abit Dundar (fp)
Désirée Pethrus Engström (kd)

Tjänstg. ersättare
Victor Montero (s)
Kerstin Gustavsson (m)
Patrik Silverudd (fp)

Ersättare
Björn Kron (s)
Jackie Nylander (v)
Marie-Helena Ohlsson (mp)
Hardy Hedman (kd)

Facklig företrädare
Jösta Claeson (SKTF)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Monika Lindh (s), Oskar Öholm (m) och Ann-Katrin Åslund (fp) samt ersättarna Inga Näslund (s), Britta Andersson (s), Saied Tagavi (s), Anita Hillerström Vagli (m), Elias Wästberg (m) och Malin Strid (fp).

Föredragande vid sammanträdet var förvaltningschef Dag Helin.

Närvarande i övrigt var Peter Carlsten, Eddie Friberg, Pia Hofmeijer, Vera Josefsson, Rita Kahn, Eva Sandberg, Karin Wallander och Lisbeth Westerlund.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Margareta Olofsson (v) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§3 Val av protokolljusterare

Ordföranden Margareta Olofsson (v) och vice ordföranden Peter Lundén-Welden (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras den 26 september 2005.

§5 Anmälan av protokolljustering

Protokoll från sammanträdet den 23 augusti 2005 hade justerats den 31 augusti 2005.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll från sammanträdet den 15 september 2005 hade justerats den 16 september 2005.

§7 Anmälan av delegationsprotokoll

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträden den 21 juli och 18 augusti 2005 hade justerats den 25 juli och 22 augusti 2005.

§8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Vera Josefsson, chef för staben för utredning/projekt, hade den 15 maj 2005 anställt projektledare Katarina Munier.

Eva Sandberg, avdelningschef kundorienterade verksamheter, hade den 17 augusti 2005 beslutat att Marie Råby och Gunhild Wasstorp Villarreal, skuldrådgivningskonsulterna, beviljas att som tjänsteuppdrag företa en studieresa till Rom och Bolzano, Italien den 26 – 30 september 2005.

Margot Sallander, enhetschef START, hade den 20 juli 2005 anställt vårdare Tina Miller.

Eva-Marie Sundberg, chef för Familjerådgivningen, hade den 19 juli 2005 anställt familjerådgivare Per Landberg och den 21 juli 2005 anställt familjerådgivare Sverker Mörlin.

Lillemor Holm, institutionschef Drömmen och Navet, hade den 31 juli 2005 anställt vårdare Helena Olsson.

§9 Inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

§10 Förvaltningsgruppens protokoll

§11 Uppdragslista för socialtjänstförvaltningen

§12 Begäran om överflyttning av ärende enligt socialtjänstlagen 16 kap. 1 §

Dnr 106-559/2005

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

3. Förvaltningschefen fick i uppdrag att inhämta Länsstyrelsens i Stockholms län erfarenheter av liknande ärenden.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har till socialtjänstnämnden remitterat begäran från Upplands Väsby kommun om överflyttning av ärende till Stockholms stad enligt socialtjänstlagen 16 kap 1 §. Förvaltningen står fast vid den bedömning som gjordes i beslut den 1 juli 2005 av sektionschef Eva Hermansson på Enheten för hemlösa, att avslå begäran från Upplands Väsby kommun om överflyttning av ärende till Stockholm enligt socialtjänstlagen 16 kap. 1 §.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 september 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut samt att förvaltningschefen får i uppdrag att inhämta Länsstyrelsens i Stockholms län erfarenheter av liknande ärenden.

§13 Stöd till skolornas utveckling av det förebyggande arbetet - Bordlagt ärende

Dnr 448-383/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner tjänsteutlåtandet.

Ärendet

På grund av det ökande intresset och de goda erfarenheterna av olika utvecklingsprojekt inom skolan behöver de personella resurserna vid Preventionscentrum Stockholm (Precens) ses över. Det vidare arbetet med att ge Stockholms skolor stöd i utvecklingen föreslås bedrivas i enlighet med inriktningen i detta tjänsteutlåtande.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 juni 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Jari Visshed m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi förutsätter att utbildningsnämnden tar sitt ansvar och delar på den fortsatta finansieringen av anställningen som projektledare för stöd till skolornas utveckling av det förebyggande arbetet.

§14 Delårsrapport samt tertialrapport 2 per den 31 augusti med prognos för 2005

Dnr 201-619/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner och överlämnar till kommunstyrelsen delårsrapport samt tertialrapport 2 per den 31 augusti 2005 med prognos för 2005.

2. Socialtjänstnämnden godkänner att i delårsrapporten periodiseras vårdkostnader, vårdintäkter, hyror, löner, AMS-intäkter, Tillståndsenhetens avgifter, externa projekt, projekt finansierade av kompetensfonden samt därutöver fakturor överstigande 100 tkr.

3. Socialtjänstnämnden hemställer om 2 mkr för att intensifiera det uppsökande arbetet bland hemlösa husvagnsboende.

4. Socialtjänstnämnden hemställer om 0,5 mkr för drift av Råcksta plan 3.

5. Socialtjänstnämnden hemställer om 2 mkr för iordningställande av Råcksta plan 3 och 4.

6. Socialtjänstnämndens hemställer om 1,6 mkr för prestationsökningar inom LSS-kollo.

7. Socialtjänstnämnden hemställer om budgetjustering med 2 mkr för utbyggnad av Hamnvikshemmet.

8. Socialtjänstnämnden återredovisar 14 mkr avseende inte utnyttjade medel för utomlänsplacerade funktionshindrade.

9. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I tjänsteutlåtandet redovisas delårsrapport/bokslut samt tertialrapport 2 per den 31 augusti med prognos för 2005. Förvaltningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en budget i balans verksamhetsåret 2005.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 september 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Jari Visshed m.fl. (s), ledamoten Jamie Bolling (mp), ledamöterna Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Jari Visshed m.fl. (s), ledamoten Jamie Bolling (mp), ledamöterna Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) förslag till beslut.

§15 Utred bristerna i tak-över-huvudet-garantin

Svar på skrivelse från Ann-Katrin Åslund (fp)

Dnr 402-556/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse från Ann-Katrin Åslund (fp) anges att det finns brister i tak-över-huvudet-garantin. Åslund hänvisar bland annat till en artikel i Dagens Nyheter den 22 augusti där hemlösa och härbärgespersonal vittnar om situationen under sommaren. Förvaltningen framhåller i ärendet att artikeln i Dagens Nyheter var missvisande vad gäller tak-över-huvud-garantin. Det har inte varit några problem alls att uppfylla garantin under sommaren 2005.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 september 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Jari Visshed m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Jari Visshed m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialtjänstnämnden godkänner delvis rapporten.

2. Därutöver anförs följande:

Av rapporten framgår att tak-över-huvudet-garantin upprätthållits under hela sommaren. Samtidigt vittnar emellertid hemlösa och härbärgespersonal om att de upplevt att så inte är fallet, utan hemlösa har blivit utan boende för natten.

Tak-över-huvudet-garantin är en av hörnstenarna i stadens arbete för hemlösa. Att upprätthålla garantin, exempelvis genom god information till hemlösa och härbärgespersonal om var det finns tomma sängar, är en mycket viktig del av uppgiften.

Det försök med flexibel fältförlagd biståndsbedömning som sedan ett år pågår innebär enligt projektbeskrivningen att uppsökare finns på plats på härbärgen för att förbättra kontakten mellan hemlösa, härbärgets personal och stadens socialtjänst. Att informationen om var det finns lediga sängar trots detta inte nått ut till hemlösa eller personalen på en del härbärgen, tyder på ett bristfälligt handhavande av resurser.

§16 Boendetrappan – Kartläggning och analys av stadens boenden och behandlingshem för vuxna i socialtjänstnämndens regi

Dnr 402-570/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden bordlägger rapporten.

Ärendet

Rapporten visar det utbud av boenden/institutioner som staden genom socialtjänstnämnden erbjuder hemlösa personer. Förutom en beskrivning av avgränsning, definitioner och presenterad modell för boendekedja, görs en analys utifrån dagens utbud för hemlösa vad gäller boende och behandling. Utbudet presenteras i en förteckning, dvs. alla verksamheter presenteras kortfattat.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 september 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga rapporten.

§17 Utredning om förvaring av vräktas tillhörigheter samt förutsättningarna för att använda lägenheter ur ”Bostadssnabben” till jourbostäder

Dnr 105-464/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på uppdragen.

Ärendet

Förvaltningen har fått i uppdrag av socialtjänstnämnden att dels utreda förvaring av vräktas tillhörigheter och dels undersöka förutsättningarna för att lägenheter som förmedlas via bostadsförmedlingens ”Bostadssnabben” skulle kunna erbjudas stadsdelsnämnderna som jourbostäder för bostadslösa barnfamiljer.

Kronofogdemyndigheten ansvarar för tömning av bostaden och lagring av tillhörigheter i samband med avhysningar. Socialtjänsten har inte rätt att på egen hand omhänderta och förvara enskildas egendom och förvaltningens bedömning är att den institutionaliserade förvaringen av avhystas tillhörigheter genom Kronofogdemyndighetens försorg fyller sin funktion.

Förvaltningen bedömer att förutsättningarna för att använda lägenheter ur Bostadssnabben till jourbostäder är begränsade. Enligt bostadsförmedlingen har det inte heller framkommit några ytterligare behov av jourlägenheter än de som redan kan erbjudas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 augusti 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Familjevårdsrapport 2004

Dnr 105-565/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten och överlämnar den för kännedom till stadsdelsnämnderna.

Ärendet

I rapporten redovisas den uppföljning av familjevård för barn och ungdom som sedan många år tillbaka görs årligen i Stockholm. Antalet barn i familjehem vid årets slut 2004 ökade något jämfört med föregående års siffra, 849 barn mot 832. Antalet familjehemsplacerade barn ökade mest på Östermalm samt i Kista och Spånga-Tensta. Antalet familjehemsplacerade barn minskade i Maria-Gamla Stan, Katarina-Sofia, Enskede-Årsta och på Norrmalm. Någon statistik gällande invandrarbakgrund har inte uppmätts 2004.

70 % av barnen är placerade enligt socialtjänstlagen (SoL) och 27 % enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Jari Visshed m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Alla barn som är placerade i familjehem ska enligt stadens riktlinjer besökas av handläggare inför varje övervägande av fortsatt vård/omprövning av vården. Barnen ska enligt lag besökas minst en gång var sjätte månad. Under 2004 var det 98 barn som inte besöktes i den omfattning som lagstiftaren avsett. Enligt rapporten finns några stadsdelsnämnder där omkring en fjärdedel eller färre barn fått besök minst två gånger om året. Det kan finnas förklaringar som att barnen varit placerade kortare tid än sex månader, men vi vill betona att stadsdelsnämnderna har ansvaret för att uppföljningen av barn i familjehem görs enligt lagstiftningen.

§19 Utredning av faderskap – förslag till reviderade riktlinjer

Dnr 105-566/2005

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak förslaget till reviderade riktlinjer för utredning av faderskap.

2. Kommunstyrelsen föreslås besluta anta förslaget att gälla för socialtjänsten i Stockholm.

3. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att ta initiativ till en diskussion med Stockholms läns landsting om möjligheten att ta emot blivande föräldrar på mödravårdscentralen för utredning om faderskap.

Stadsdelsnämnden i Skarpnäck har överlämnat ett ärende till kommunstyrelsen och Stockholms läns landsting med anledning av ett medborgarförslag om registrering av faderskap. Medborgarförslaget innebär att faderskap ska kunna registreras i samband med besök på mödravårdscentralen. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har i sitt yttrande fastslagit att utredning och registrering av faderskap ingår i nämndens myndighetsutövning men att den del som rör tillgänglighet och service bör kunna diskuteras vidare.

Medborgarförslaget behandlas i ett ärende till kommunstyrelsens sammanträde 2005-09-21 (dnr 325-2249/2004). I ärendet betonas att även blivande föräldrar bör kunna tas emot för utredning av faderskapet och att denna service om möjligt ska kunna samlokaliseras med mödravården. Landstingsstyrelsen har visat sig vara positiv till en fortsatt diskussion med kommunen. Föredragande borgarråd föreslår i ärendet att socialtjänstnämnden ska ta initiativ till en diskussion med landstinget.

Mot denna bakgrund föreslås att förslag till riktlinjer för utredning av faderskap kompletteras under rubriken Utredningen med följande mening:

Stadsdelsnämnden har möjlighet att efter överenskommelse med landstinget erbjuda blivande föräldrar att utredning om faderskap kan inledas i samband med besök på mödravårdscentralen eller annan lämplig plats.

Ärendet

Socialnämnden är skyldig att utreda och om möjligt fastställa vem som är far till de barn som har hemvist i Sverige och vars föräldrar inte är gifta med varandra. Socialnämnden ska också utreda faderskapet när modern är gift och den äkta mannens faderskap hävts av domstol eller ifrågasatts. Socialstyrelsen har för en tid sedan färdigställt föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap (SOSFS 2004:16) och därtill, i februari 2005, publicerat handboken Att fastställa faderskap.

Socialstyrelsens nya föreskrifter, allmänna råd och handbok kan i huvudsak ersätta stadens nu gällande riktlinjer för utredning av faderskap (uppdaterade 2003). Förvaltningen har utarbetat en reviderad version av stadens riktlinjer som innehåller förtydliganden vid handläggning av ärenden i Stockholms stad.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 september 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Jari Visshed m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Abit Dundar m.fl. (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Jari Visshed m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Abit Dundar m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till riktlinjer för hantering av de fall där insemination ägt rum utomlands och där man inte har krav på att faderns identitet ska uppges.

2. Därutöver anförs följande:

Frågan hur fall där insemination ägt rum utomlands och där faderns identitet inte behöver uppges har redan varit aktuell i ett antal stadsdelsnämnder. Där har man tvingats konstatera att det inte går att fastställa vem som är fadern. Därför bör socialtjänstförvaltningen ge riktlinjer för tjänstemän och förtroendevalda om hur man hanterar dessa ärenden.

§20 Ramavtal för särskilda boendeformer mm.

Svar på remiss av tjänsteutlåtande från stadsledningskontoret

Dnr 106-469/2005

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att ett nytt ramavtal för omsorgsfastigheter som staden hyr av FB Servicehus AB (FBS) ska tas fram. Samtliga stadsdelsnämnder samt socialtjänstnämnden berörs. Förslaget till nytt ramavtal från och med 2006 medför att ett antal äldre avtalskonstruktioner upphör. Ramavtalet baseras huvudsakligen på principen om bruksvärdeshyror samt medför att parternas roller och ansvar tydliggörs. Förvaltningen tillstyrker i huvudsak förslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 september 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§21 Införande av en policy och ”ramreglemente” för säkerheten i Stockholms skolor

Svar på remiss av motion från Fredrik Wallén (kd) och Anders

Broberg (kd)

Dnr 106-443/2005

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen delar motionärernas uppfattning att det är vikigt att stadens skolor är trygga arbetsplatser för såväl lärare som elever. En övergripande säkerhetspolicy och ett aktivt lokalt säkerhetsarbete skulle kunna öka förutsättningarna för att nå läroplanens mål (Lp94) att ”inget barn ska känna sig otryggt i skolan”.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 augusti 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Säkerheten på stadens skolor måste förbättras. Som påtalas i motionen är skolmiljön mer drabbad av hot, våld, skadegörelse och upplevd otrygghet än övriga kommunala verksamheter. Skolan är inte bara en stor arbetsplats. Skolan är också viktig för att ge barn- och ungdomar en stabil grund av kunskaper och värderingar att bära med sig in i vuxenlivet. Arbetsmiljön på skolorna är avgörande för hur eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen.

Därför välkomnar vi det positiva svar som förvaltningen ger motionen i sitt tjänsteutlåtande. En policy och ett ramreglemente, enligt motionärernas, förslag skulle innebära att säkerheten på Stockholms skolor kan förbättras.

§22 Kompetensutveckling genom utbyte mellan stadens förvaltningar

Svar på remiss av motion (2005:47) av Ewa Samuelsson (kd)

Dnr 106-488/2005

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Ewa Samuelsson lyfter i sin motion fram en viktig fråga om hur stadens personal ska kunna öka sin kompetens och därmed kvaliteten i stadens verksamheter. Förvaltningen är dock tveksam till förslaget om ett kompetensutvecklingsprogram genom utbytesplatser inom verksamheter som berör varann. Erfarenheterna av försök med utbytesplatser har hittills inte varit särskilt goda. Ökad kompetens kan uppnås på andra sätt, exempelvis genom nätverk och gemensamma utbildningar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 september 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Jari Visshed m.fl. (s), ledamoten Jamie Bolling (mp), vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Abit Dundar m.fl. (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Jari Visshed m.fl. (s), ledamoten Jamie Bolling (mp), vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Abit Dundar m.fl. (fp) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt förslag enligt följande.

1. Socialtjänstnämnden beslutar att bifalla motionen.

2. Därutöver anförs följande:

Utbytesplatser skulle innebära intressanta möjligheter att öka rörligheten och kompetensen inom staden. Som motionären påpekar finns en risk att förvaltningar inte har en tillräckligt bred kompetens om det inte finns ett inflöde av nya idéer och arbetssätt. Ett utbytesprogram skulle däremot kunna öka förståelsen mellan olika förvaltningars uppgifter och arbetsområden.

De erfarenheter som förvaltningen pekar på i sitt svar är så pass gamla, från 1970- och 80-talen, att de inte längre kan anses vara särskilt relevanta.

§23 Policy för hantering av våld, hot och andra olagliga angrepp på förtroendevalda i Stockholms stad

Remiss av motion (2005:49) från Ewa Samuelsson (kd) och Fredrik Wallén (kd)

Dnr 106-486/2005

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen delar motionärernas uppfattning att hot och våld mot förtroendevalda är helt oacceptabelt. Ingen borde vid fullgörande av ett politiskt förtroendeuppdrag behöva känna rädsla för egen eller anhörigas del. Då hot och våld allt oftare riktas mot politiker är det viktigt att öka förtroendevaldas kunskaper om hur hot- och våldssituationer uppstår och hur man kan hantera dessa. Förvaltningen tillstyrker motionärernas förslag om en gemensam policy för förtroendevalda för hur hot och våld ska hanteras samt att stadens nämnder och att styrelser ska erbjuda utbildning om dessa frågor till förtroendevalda.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 september 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Våld mot förtroendevalda innebär ytterst våld mot demokratin och det öppna samhället. Därför är det nödvändigt att ta allt våld och alla former av hot och angrepp på största allvar. Efter de senaste årens incidenter med mordet på Anna Lindh som det värsta exemplet är det märkligt att inte landets största kommun redan antagit en policy för hantering av våld, hot och andra olagliga angrepp på förtroendevalda.

Vi välkomnar därför förvaltningens positiva bemötande och hoppas att staden snarast kan rätta till denna brist.

§24 Yttrande över förslag angående träffpunkter för unga, minimikrav samt nätverksorganisation – redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige

Dnr 106-468/2005

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Kulturnämnden har haft i uppdrag att utarbeta ett förslag till minimikrav på träffpunkter för unga samt att utforma ett nätverk för träffpunkterna. Målet med förslaget är att åstadkomma träffpunkter för unga i alla stadsdelsområden. Ansvaret för detta ligger på stadsdelsnämnderna. Förvaltningens generella synpunkt är att stadsdelsförvaltningarna borde kunna avgöra sina egna behov av fritids- och kulturaktiviteter för unga. Om minimikrav ändå ska ställas bör de utgå från vad forskning och empiri säger om hur ungdomars kultur- och fritidsaktiviteter bör utformas för att inte skapa en s.k. negativ socialisation.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 augusti 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Jari Visshed m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Abit Dundar m.fl. (fp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Jari Visshed m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Abit Dundar m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänstnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

2. Därutöver anförs följande.

Förslaget angående träffpunkter för unga är ett skolexempel på politisk klåfingrighet. Som socialtjänstförvaltningen mycket riktigt påpekar borde stadsdelarna kunna avgöra sina egna behov av fritids- och kulturaktiviteter för unga, utan centrala direktiv, nätverk och krav på certifiering.

Självklart är det viktigt att fritidsgårdar och andra kommunala verksamheter riktade till barn och ungdomar håller en god kvalitet. I förvaltningens tjänsteutlåtande framgår också tydligt riskerna med att träffpunkter attraherar ungdomar i riskzon för kriminalitet. Detta ställer krav på kompetent personal, utifrån de lokala förutsättningarna – inte genom centrala riktlinjer.

Stockholms unga behöver en mångfald av aktiviteter för en meningsfull fritid. Den mångfalden finns i dag i föreningslivet, i privat drivna caféer och andra verksamheter, och i stadens egna verksamheter. Vad som är bra fritidsaktiviteter avgörs av varje enskild ung människa – inte av politiska direktiv och klåfingriga riktlinjer.

Reservation

Ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänstnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

2. Därutöver anförs följande.

Under de senaste tjugo åren har Stockholms stad kraftigt minskat resurserna till öppen verksamhet för tonåringar. År 2002 fick den öppna verksamheten 65 procent mindre pengar än 1981. Räknar man hur mycket pengar staden satsade per tonåring blir minskningen 70 procent. Att satsa på barn och ungdom lönar sig i längden.

Att ge ungdomar vettig sysselsättning och arenor att utvecklas gynnar en god samhällsutveckling och stärker ungdomarna. Det räcker inte med minimikrav utan man måste också ställa mål med verksamheten. Ett viktigt mål är att försöka brygga klyftor mellan olika bostadsområden med olika social struktur. Det kan minska motsättningar, våld och kriminalitet. För detta krävs samverkan över stadsdelsgränserna. Staden behöver ha en samlad ungdomspolitik.

Kristdemokraterna har bland annat föreslagit ett Ungdomens hus i Västerort som kan vara en brygga mellan olika förorter och öka integrationen mellan ungdomar med olika bakgrund.

I Västerort finns motsättningar mellan ungdomar i olika bostadsområden. Äppelviken och Blackeberg uppvisar exempelvis stora skillnader i social struktur. Därför är det en bra lösning att hitta neutrala platser med olika typer av aktiviteter som café, bowling, skateboard, innebandy, datasalar för LAN etc. Många ungdomar upplever idag ett utanförskap och tenderar då att ta till våld och skadegörelse. Detta kan stävjas om det finns alternativ sysselsättning.

§25 Yttrande över betänkandet ”Socialtjänsten och den fria rörligheten” (SOU 2005:34)

Dnr 106-485/2005

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Regeringen beslutade den 29 april 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att undersöka ”möjligheterna dels att begränsa rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) för medborgare från ett annat EU-land som kommer till Sverige för att söka arbete, dels att utreda möjligheten att ha en kvalificeringsregel som innebär att endast den som vistats i Sverige under en viss tid eller ägnar sig åt viss aktivitet, t.ex. arbete eller studier kan vara berättigad till bistånd”. Utredaren skulle också ”utreda behovet av och möjligheten till kvalificeringsregler när det gäller insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade”. I betänkandet föreslås en lagändring i socialtjänstlagen 4 kap 1§ vilket betyder att en kvalificeringsregel föreslås införas.

Socialtjänstförvaltningen anser att utredningen ger en god bild över vilka domar (nationellt och på EU-nivå) som ligger till grund för tolkningen av socialtjänstlagen. Utredningens förslag lägger fast rådande praxis.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 september 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§26 Förslag till ledamot i Stockholms konstråd

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden föreslår att kommunstyrelsen utser Mårten Andersson (v) till ledamot i Stockholms konstråd.

§27 Val av ersättare i tillståndsutskottet

Dnr 101-658/2005

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden beslutar entlediga Elias Wästberg (m) som ersättare i tillståndsutskottet.

2. Socialtjänstnämnden väljer Oskar Öholm (m) till ersättare i tillståndsutskottet.

§28 Rapport från tvärpolitiska arbetsgruppen för missbrukarvårdens utveckling. Bordlagt ärende

Dnr 119-555/2005

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden beslutar att rapporten från tvärpolitiska arbetsgruppen godkänns.

2. Förvaltningen får i uppdrag att före sommaren 2006 lägga fram ett förslag till en åtgärdslista för att genomföra arbetsgruppens förslag i ett femårsperspektiv.

3. Därutöver anförs följande:

Den tvärpolitiska arbetsgruppen har gjort ett mycket förtjänstfullt arbete med att ta fram ett underlag till gemensamma prioriteringar för arbetet med missbruk de närmaste fem åren. Arbetsgruppen har utgått från den kartläggning av stadens arbete med missbruk som presenterades sommaren 2004. Kartläggningen visade tydligt att det finns ett stort behov av långsiktighet och kontinuitet i arbetet.

Förslag har lagts om insatser inom följande områden

  • förebyggande arbete
  • missbruk
  • boende,
  • kompetensutveckling/forskning/utbildning
  • tillgänglighet och brukarmedverkan.

Vad vi därutöver vill att förvaltningen belyser i sin åtgärdslista är behovet av sysselsättning till exempel parallellt med subutex-behandling som ett viktigt led i vårdkedjan för att personer med missbruk ska kunna komma tillbaka till samhället.

Ärendet

I samband med att socialtjänstnämnden den 23 augusti 2004 godkände rapporten Kartläggning av missbrukssituationen i Stockholms stad våren 2004, dnr 402-332/2003, beslutades att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp med syfte att se över och bedöma de förslag till åtgärder som presenteras i kartläggningen samt utarbeta en strategi för missbruksarbetet i Stockholm. Arbetsgruppen har haft till uppgift att göra viktiga prioriteringar för det fortsatta arbetet och ta fram en långsiktig handlingsplan som vilar på de förslag som finns i ärendet. I ärendet redovisas den rapport som den tvärpolitiska arbetsgruppen tagit fram.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Jari Visshed m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Jari Visshed m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. Socialtjänstnämnden lägger rapporten till handlingarna.

2. Därutöver anförs följande:

Rapporten innehåller en del intressanta förslag och bör kunna vara en av flera utgångspunkter för ett vidare arbete med att förbättra vården för missbrukare i Stockholm.

För att nå resultat inom bekämpningen av narkotika och inom vården av narkomaner krävs det dock ytterligare insatser, en del på EU-nivå samt statlig nivå och en del på den landstings- och primärkommunal nivån.

Det är upp till varje majoritet att göra de prioriteringar inom arbetet med att bekämpa missbruk som de anser vara de bästa. Rapporten från den tvärpolitiska arbetsgruppen är inte bindande för framtida majoriteter.

§29 Nämndens frågor

Beslutades att ett brev ska skickas till Nynäshamns kommun om Hamnvikshemmets utbyggnad.

En skrivelse om inventering av personer med psykiska funktionshinder från ordföranden Margareta Olofsson (v) och ledamöterna Monika Lindh (s) och Jamie Bolling (mp) överlämnades till förvaltningen för beredning.

Tjänstgörande ersättarna Kerstin Gustavsson (m) och Victor Montero (s) föreslog att något av nämndens kommande sammanträden ska förläggas till den utomståenden organisationen Fountain House lokaler på Götgatan.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden (m) tog upp frågan om det finns barn hemmahörande i Stockholm som är svenska medborgare och vistas utomlands utan möjlighet att komma hem. Ordföranden Margareta Olofsson (v) hänvisade till att frågan bör tas upp i kommunstyrelsen som kan ge stadsledningskontoret i uppdrag att undersöka detta.

Ersättaren Hardy Hedman (kd) frågade om frivilligorganisationerna känner till att det finns möjlighet att öppna extra härbärgesplatser för hemlösa vid stor efterfrågan. Ordföranden Margareta Olofsson (v) svarade att Socialjouren samordnar insatserna för hemlösa och ansvarar för att extraplatser öppnas. Information om stadens insatser för hemlösa lämnas fortlöpande till frivilligorganisationerna.

Ledamoten Jamie Bolling (mp) påtalade det olämpliga i att socialtjänstförvaltningens/Enhetens för hemlösa inbjuder till konferens om hemlöshet den 28 oktober 2005 i lokaler som anges vara ”ej handikappanpassade”.

§30 Ordföranden Margareta Olofsson (v) avslutade sammanträdet.

Ordföranden Margareta Olofsson (v) avslutade sammanträdet.</p