Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2005-11-22

Sammanträde 2005-11-22

Datum
Klockan
15:00
Plats
A-salen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr. (ingång genom receptionen, 2 tr.)

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av handikapprådets protokoll

7 Anmälan av delegationsprotokoll

8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Nya ärenden

11 Månadsrapport per 2005-10-31

12 Lägesrapport 2005 från Genomförandegruppen för utbyggnad av bostäder med särskild service för funktionshindrade

13 Förslag på förändrad norm för försörjningsstöd motsvarande barnbidragshöjningen

14 Förslag till riktlinjer för utförardokumentation inom stadens omsorg om funktionshindrade

15 Ramavtalsupphandling av vård till, barn ungdomar och familjer

16 Yttrande över revisionsrapport. ”Samverkan i vården av tyngre missbrukare”

17 Rapport om insatser för romer med barn som söker sig till Stockholm från öststaterna

18 Rapport om KCT (Kompetenscenter för tillgänglighet) Stockholms verksamhet

19 Översyn av avgifter för ansökningar om serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 1994:1738)

20 Förlängning av den länsgemensamma BUS-policyn (Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget)

21 Ansökan om medel för insatser till flickor som utsatts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.

22 Anmälan av utvärdering och rapport om det skyddade boendet Krutons verksamhet.

23 Equalprojektet Samverkan mot trafficking

24 Stockholmsmodellen - Rainbow Sweden, Halvårsredovisning av samarbetsprojekt

25 Ansökan ur medelsreserven för behandlingsinsatser för stadsdelsförvaltningar/Enheten för hemlösa i samband med ”Lots-projektet”

26 Förslag till riktlinjer för intressepolitiska organisationer. Svar på skrivelse från Margareta Olofsson (v), Monika Lindh (s) och Jamie Bolling (mp)

27 Förslag till ersättare i Stockholms konstråd

28 Utarbetande av en handbok i etik Svar på motion (2005:40) av Margareta Björk (m) och Christer Wennerholm (m)

30 Förvaltningschefens information:

Mötesinformation

Justerat den 30 november 2005

Peter Lundén-Welden Sekreterare

Karin Rågsjö Lisbeth Westerlund

 

Närvarande
Tjänstg. ordförande Peter Lundén-Welden (m)

Ledamöterna
Monika Lindh (s)
Jari Visshed (s)
Lilian Falkbäck (s)
Ian Hamilton (s)
Karin Rågsjö (v)
Jamie Bolling (mp)
Hanna Broberg (m)
Oskar Öholm (m)
Ann-Katrin Åslund (fp)
Abit Dundar (fp)

Tjänstg. ersättare
Jackie Nylander (v)
Kerstin Gustavsson (m)

Ersättare
Inga Näslund (s)
Victor Montero (s)
Britta Andersson (s)
Marie-Helena Ohlsson (mp)
Anita Hillerström Vagli (m)

Förhinder hade anmälts av ordföranden Margareta Olofsson (v) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) samt ersättarna, Björn Kron (s), Saied Tagavi (s), Elias Wästberg (m), Malin Strid (fp), Patrik Silverudd (fp) och Hardy Hedman (kd).

Föredragande vid sammanträdet var förvaltningschef Dag Helin.

Närvarande i övrigt var Agneta Borg, Arion Chryssafis, Eddie Friberg, Pia Hofmeijer, Vera Josefsson, Jean Julin, Fredrik Jurdell, Rita Kahn, Ulf Montenius, Anette Necander, Tara Twana, Karin Wallander och Lisbeth Westerlund.

§1 Sammanträdets öppnande

Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§3 Val av protokolljusterare

Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) och ledamoten Karin Rågsjö (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras den 30 november 2005.

§5 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 25 oktober 2005 hade justerats den 31 oktober 2005.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 16 november 2005 hade justerats den 17 november 2005.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§7 Anmälan av delegationsprotokoll

Anmäldes att protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde den 21 oktober 2005 hade justerats den 21 oktober 2005.

Anmäldes att protokoll från individutskottets sammanträden den 12 och den 27 oktober 2005 samt den 3 och 10 november 2005 hade justerats den 16 oktober 2005 samt den 1, den 9 och den 15 november 2005.

Socialtjänstnämnden lägger protokollen till handlingarna.

§8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Socialtjänstnämnden lägger delegationsbeslut med dnr 301-31/2005, dnr 103-674/2005, dnr 103-673/2005, dnr 440-667/2005 och dnr 440-666/2005 till handlingarna.

§9 Inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

Socialtjänstnämnden lägger inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m. perioden den 14 oktober 2005 till och med den 7 november 2005 till handlingarna.

§10 Månadsrapport per 2005-10-31

Dnr 201-619/2004

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner månadsrapporten per 2005-10-31.

Ärendet

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport per 2005-10-31. Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en budget i balans verksamhetsåret 2005.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 november 2005.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är alarmerande att se att kostnaderna för Enheten för hemlösa ökar på grund av att fler är i behov av hjälp. Vänstermajoritetens misslyckande med att hjälpa de som är i störst behov av hjälp blir härmed tydligt.

§11 Lägesrapport från Genomförandegruppen för utbyggnad av bostäder med särskild service till funktionshindrade

Dnr 105-497/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner lägesrapporten.

Ärendet

Genomförandegruppen som började sitt arbete 2001, leds av socialtjänstförvaltningen och består i övrigt av representanter från stadsdelsförvaltningar, stadsledningskontoret, gatu- och fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret. Gruppen ska fungera sammanhållande för utbyggnaden i hela staden.

Arbete pågår för närvarande med ca 130 olika objekt som omfattar drygt 500 lägenheter. Under perioden 2001 till utgången av år 2005 beräknas 307 nya lägenheter ha färdigställts i bostad med särskild service. Om de planerade bostadsprojekten följer den tidsplan som finns, beräknas ytterligare ca 380 nya lägenheter stå klara under 2006 och 2007. I planeringslistan finns för närvarande ca 90 nya lägenheter åren 2008-2009. Om samtliga dessa skulle kunna tas i bruk återstår fortfarande ett behov av ytterligare ca 300 lägenheter i olika former av särskilt boende.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 oktober 2005.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Förslag på förändrad norm för försörjningsstöd motsvarande barnbidragshöjningen

Dnr 105-658/2005

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner förslaget till ändrad norm för egen del och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I stadens budget för 2006 har socialtjänstnämnden fått i uppdrag att föreslå ändrad norm för ekonomiskt bistånd vad gäller barnbidragshöjningen. Stadens norm för försörjningsstöd ska ändras så att höjningen av barnbidraget inte minskar familjens bistånd. Syftet är att den standardhöjning som är regeringens avsikt med barnbidragshöjningen även ska komma familjer som uppbär ekonomiskt bistånd till del.

I ärendet föreslås att normen för barn och ungdomar höjs med 100 kronor i jämförelse med nuvarande belopp och att höjningen ska gälla alla barn och ungdomar som omfattas av föräldrarnas försörjningsskyldighet och ingår i föräldrarnas hushåll. Den förändrade normen beräknas medföra kostnader med 12-13 mkr per år.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 november 2005.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgöranden ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) lämnade följande särskilda uttalande.

Socialbidragstagandet i Stockholm fortsätter öka. Den rödgröna majoriteten står handfallen inför utvecklingen, som slår hårt mot alla de barn vars familjer lever med ytterst små ekonomiska marginaler. Mer än 10 000 barn lever i dag i familjer som är beroende av socialbidrag för sin försörjning. Att minska socialbidragstagandet och hjälpa människor från bidrag till arbete är och förblir en central uppgift för staden.

I väntan på en politik som ger föräldrar en möjlighet att försörja sin familj genom arbete har vi inget att invända mot förslaget om en förändrad norm för försörjningsstöd så att det höjda barnbidraget även kommer de familjer till del som har socialbidrag.

§13 Förslag till riktlinjer för utförardokumentation inom stadens omsorg om funktionshindrade

Dnr 105-659/2005

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att för egen del godkänna förslaget till riktlinjer.

 2. Socialtjänstnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget.

  Ärendet

  Den 1 juli 2005 infördes nya dokumentationsbestämmelser i lagen om stöd och service (LSS). De ger alla som arbetar med att utföra vård och omsorg inom omsorgen om funktionshindrade skyldighet att dokumentera insatsernas utförande. Lagändringen i LSS innebär att reglerna för dokumentation i LSS nu har samma karaktär som reglerna för dokumentation i socialtjänstlagen (SoL).

  Det nu framtagna förslaget till riktlinjerna anger vad medarbetarna inom omsorgen om funktionshindrade ska känna till och syftar till att säkerställa den enskildes rättssäkerhet och utgöra ett underlag för en säker dokumentation. Utbildning i dokumentationsriktlinjerna kommer att ges under hösten 2005 och våren 2006 till all personal inom stadens omsorg om funktionshindrade.

  Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 oktober 2005.

  Förslag till beslut

  Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

  Tjänstgöranden ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) lämnade följande särskilda uttalande.

  Det är bra att riktlinjer utarbetats för att säkerställa utförardokumentationen inom stadens omsorg om funktionshindrade. Inom andra verksamhetsområden i staden där motsvarande riktlinjer använts har det visat sig att efterlevnaden brustit varför det är av största vikt att en uppföljning om hur riktlinjerna följs inarbetas i arbetet redan från början.

  §14 Ramavtalsupphandling av vård till barn, ungdomar och familjer

  Dnr121-663/2005

  Socialtjänstnämndens beslut

  1. Socialtjänstnämnden beslutar att de ramavtal som gäller dygnetruntvård samt jourfamiljehem för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter förlängs.

  2. Socialtjänstnämnden beslutar att upphandla träningsboende, mellanvård samt öppenvård för barn, ungdomar och familjer

  Ärendet

  Under 2003 upphandlade socialtjänstförvaltningen enskilt driven vård för barn, ungdomar och familjer för socialtjänstnämndens och samtliga stadsdelsnämnders räkning. Avtal slöts med cirka 90 vårdgivare inom dygnetrunt-, mellan- och öppenvård. Avtalet är treårigt med möjlighet till två års förlängning. Utan förlängning upphör avtalet 31 december 2006.

  Förvaltningen föreslår att avtalsperioden förlängs för de företag som har verksamheter i de kategorier som omfattar dygnetruntvård i HVB och jourfamiljehem. Förvaltningen föreslår vidare att socialtjänstnämnden under 2006 på nytt upphandlar vård i kategorierna öppenvård, mellanvård och träningsboende för socialtjänstnämndens och samtliga stadsdelsnämnders räkning.

  Förslag till beslut

  Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  §15 Yttrande över revisionsrapport ”Samverkan i vården av tyngre missbrukare”

  Dnr 106-649/2005

  Socialtjänstnämndens beslut

  1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

  2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

  Ärendet

  Revisionskontoret har genomfört en granskning av Kista och Vantörs stadsdelsnämnders och landstingets samverkan i vården av tunga missbrukare. Syftet har varit att se hur de olika vårdgivarna uppfattar att samverkan fungerar. Revisionen visar att samverkan har förbättrats, men att det finns kvarstående problem att lösa.

  Vidare framförs att inte alla berörda enheter inom stadsdelsnämnderna och landstinget deltar i rehabiliteringen av missbrukare i den omfattning som de borde. Vård- och omsorgsresurserna är till största del tillgängliga för missbrukarna, men uppföljning och utvärdering av insatserna brister.

  Socialtjänstförvaltningen instämmer i huvudsak i vad som framkommer i revisionen. Under ledning av Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har påbörjats ett arbete med att se över den gemensamma missbrukspolicyn för länets kommuner och landstinget från 1998. Denna ligger till grund för de samverkansformer som fungerar idag i vården av tunga missbrukare. Socialtjänstförvaltningen bedömer att denna översyn och de kompetensfondsprojekt som pågår i staden kring bl.a. systematisk dokumentation och ”Miltonprojekten” som drivs i samarbete mellan staden och landstinget gör att det finns förutsättningar att utveckla såväl samverkan mellan huvudmännen som vårdplanering och uppföljning av insatser inom missbruksområdet.

  Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 oktober 2005.

  Förslag till beslut

  Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

  Tjänstgöranden ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) lämnade följande särskilda uttalande.

  Revisionsrapporten visar på brister i samverkan inom missbruksvården mellan de granskade stadsdelsnämnderna och Stockholms läns landsting. Ett annat problem som uppmärksammas är de brister som finns i vården av människor med så kallad dubbeldiagnos.

  Ärendet som föreligger saknar i stora delar lösningar på de problem som revisionsrapporten tar upp. Kritik av det slag som förs fram av revisionskontoret bör rimligen resultera i ett förslag till åtgärder för att förbättra vården.

  Vi har under de senaste åren lagt fram flera förslag som syftar till en förbättrad beroendevård, inte minst när det gäller samordningen mellan Stockholms stad och landstinget. Gemensamma nämnder för missbruksvård och psykiatri vore ett viktigt steg mot en bättre samordning. Andra förslag handlar om en så kallad vårdgaranti för missbrukare, i syfte att snabbt kunna nå motiverade människor med avgiftning och vård.

  Såväl stadens som landstingets riktlinjer för vården av missbrukare reglerar behovet av god dokumentation och uppföljning. Riktlinjerna fyller en viktlig funktion för att ge alla stockholmare i behov av vård en god vård, och det är angeläget att de följs.

  §16 Rapport om insatser för romer med barn som söker sig till Stockholm från öststaterna

  Dnr 118-493/2005

  Socialtjänstnämndens beslut

  Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

  Ärendet

  Romer från öststaterna med minderåriga barn befinner sig emellanåt i Stockholm och man tigger själva och ger sina barn i uppgift att tigga. Företeelsen uppmärksammades som ett problem i Stockholm under sommaren 2002. Nämnden har givit förvaltningen i uppdrag att utreda vad som görs och vilka insatser som kan göras för den här gruppen barn.

  Socialjouren, ungdomsjouren, Klarapolisen och utlänningsroteln har vid behov haft samarbetsmöten och enats om gemensamma rutiner och vem som ska göra vad. Gruppen träffas när behov uppstår. Socialjouren och polisen har även haft några klargörande möten med Migrationsverket.

  Inget barn har hittills uppvisat tecken på att vara i allvarlig fara eller utsatt för vanvård. Relationen mellan barn och vuxna har bedömts vara utan anmärkning. Strategin från polis och Socialjouren är att noggrant samtala med de vuxna om konsekvenserna för barnens hälsa och utveckling av att hela tiden resa runt i olika länder och tigga och bo trångt i en skåpbil, eller inneboende, och att inte gå i skolan och få utbildning och hälsokontroller. Syftet med samtalen är att föräldrarna ska komma till insikt om barnens behov och upphöra med att använda barnen för tiggeri.

  Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 november 2005.

  Förslag till beslut

  Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  §17 Rapport om KCT (Kompetenscenter för tillgänglighet) Stockholms verksamhet

  Dnr 115-691/2004

  Socialtjänstnämndens beslut

  1. Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

  2. Rapporten överlämnas för kännedom till stadens förvaltningar och bolag.

  Ärendet

  I tjänsteutlåtandet slutredovisas KCT (Kompetenscenter för tillgänglighet) Stockholms verksamhet och stadens planerade arbete för att öka tillgängligheten. KCT Stockholm är en del av Alfa-projektets verksamhet och har pågått under perioden maj 2002 till och med december 2005. Alfa står för ”Ett tillgängligt arbetsliv för alla”. Alfa är ett projekt inom EU:s program Equal, som syftar till att motverka diskriminering och utestängning. KCT Stockholm har bedrivit konsultverksamhet för ökad tillgänglighet samt samlat och utvecklat kunskap inom olika tillgänglighetsområden sedan 2004.

  Socialtjänstförvaltningen har efter den 31 december 2005 inget formellt uppdrag att fortsätta arbeta inom KCT Stockholm. Under projekttiden har omfattande kompetens byggts upp i KCT Stockholm.

  Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 november 2005.

  Förslag till beslut

  Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp), ledamöterna Karin Rågsjö m.fl.(v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) framlade ett gemensamt förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

  Ledamöterna Karin Rågsjö m.fl.(v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

  Staden har som mål att bli världens mest tillgängliga huvudstad till år 2010. Med anledning av detta har en rad uppdrag formulerats i budget 2006. Bland annat ska Tillgänglighetsprojektet utvärderas och mätbara kriterier för världens mest tillgängliga huvudstad tas fram. I samband med detta arbete är det viktigt att erfarenheterna från KCT Stockholm tas tillvara.

  Särskilt uttalande

  Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) lämnade följande särskilda uttalande.

  Vi instämmer i förvaltningens analys att det under projekttiden byggts upp en viktig kompetens i tillgänglighetsfrågor inom KCT Stockholm. För att sprida kunskapen inom staden bör rapporten översändas till övriga förvaltningar.

  §18 Översyn av avgifter för ansökningar om serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 1994:1738)

  Dnr 446-656/2005

  Socialtjänstnämndens beslut

  Socialtjänstnämnden bordlägger ärendet.

  Ärendet

  Stadens arbete med serveringstillstånd finansieras med avgifter. För att uppnå de politiska ambitionerna om tidiga förebyggande insatser och en ordentlig uppföljning av givna serveringstillstånd föreslås justeringar av avgifterna, från och med  den 1 juli 2006 för ansökningsavgifterna och från och med 2006 års debitering för tillsynsavgifterna. Det går inte att bibehålla kvalitet och omfattning på verksamheten samt rymma ytterligare åtaganden inom nuvarande ramar. Förvaltningen har rationaliserat verksamheten så mycket som bedöms möjligt.

  Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 november 2005.

  Förslag till beslut

  Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

  §19 Rekommendation att på nytt förlänga BUS-policyn

  Dnr 105-662/2005

  Socialtjänstnämndens beslut

  1. Socialtjänstnämnden föreslår att kommunstyrelsen förlänger överenskommelsen om BUS-policyn med tre år dvs. att gälla till och med 2008.

  2. Paragrafen justeras omedelbart.

  Ärendet

  BUS-policyn, som avser barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget, gäller sedan 2001 och skulle ha utvärderats och reviderats till 2003. Den förlängdes emellertid till och med 2005 med hänsyn till att samverkan och utveckling var i full gång. Socialtjänstförvaltningen bedömer att BUS-policyn är verkningsfull och att ytterligare tid måste ges för utveckling av samverkan. Förvaltningen tillstyrker Kommunförbundet Stockholms län (KSL) förslag att policyn förlängs ytterligare tre år, till och med 2008.

  Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 november 2005.

  Förslag till beslut

  Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

  Ledamöterna Karin Rågsjö m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

  Det är positivt att samarbetet mellan landstinget och länets kommuner fungerar allt bättre. Dock måste det noteras att behoven inom barn- och ungdomspsykiatrin är mycket stora och det vore därför önskvärt att landstinget beaktar möjligheterna till framtida resursförstärkning inom detta område.

  §20 Ansökan om medel för insatser till flickor som utsatts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld

  Dnr 440-643/2005

  Socialtjänstnämndens beslut

  1. Socialtjänstnämnden ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län för år 2006 om 850 tkr för fortsatt utveckling av socialtjänstförvaltningens Stöd- och rådgivningscenter, för flickor/unga kvinnor som utsatts eller riskerar utsättas för hedersrelaterat våld.

  2. Paragrafen justeras omedelbart.

  Ärendet

  Förvaltningens skyddade boende Kruton består idag av skyddat boende, stöd- och rådgivningscenter och skyddslägenhet. Förvaltningen har under 2004 och 2005 från länsstyrelsen erhållit medel för verksamheten stöd och rådgivningscenter. Medlen har avsett fortsatt etablering av centret.

  Ansökan om pengar från länsstyrelsen för år 2006 avser metodutveckling av det reguljära arbete som bedrivs inom socialtjänsten och fortsatt utveckling av olika insatser för unga flickor som utsatts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.

  Förslag till beslut

  Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  §21 Anmälan av utvärdering och rapport om det skyddade boendet Krutons verksamhet

  Dnr 440-644/2005

  Socialtjänstnämndens beslut

  1. Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak anmälan av utvärderingen och rapporten.

  2. Därutöver anförs följande.

  I den externa utvärderingen framförs några råd inför framtiden. Det är viktigt att Kruton och socialtjänsten tar till sig råden och använder dessa som en utgångspunkt för diskussionerna om utveckling av verksamheten. Råden grundar sig på en förklaringsmodell och ska också prövas och bedömas utifrån detta. I arbetet med hedersrelaterat våld är det viktigt att ha en kunskap om könsmaktsordningen som grund för våld och förtryck mot kvinnor men man får inte heller bortse från det särskilda förtryck som i hederns namn utövas mot kvinnor, och ibland även mot män.

  Ärendet

  HVB barn och ungdoms stöd- och rådgivningscenter för flickor som utsatts eller riskerar att utsättas för våld, beviljades stöd från länsstyrelsen för år 2005. I samband med detta begärde länsstyrelsen att en extern utvärdering av enhetens skyddade boende Kruton skulle genomföras. Detta har gjorts av avdelningen för samhällsvetenskaplig genusforskning vid Uppsala universitet.

  Förutom den externa utvärderingen har personalen vid Kruton i samband med genomförd forskningscirkel vid Forsknings- och utvecklingsenheten (FoU) sammanställt en rapport ”Jag behövde skyddas från min familj” om verksamheten vid det skyddade boendet.

  Utvärderingen och rapporten ger starkt stöd för att verksamheten behövs och att det finns en stor utvecklingspotential i den. Förvaltningen ställer sig bakom de råd inför framtiden som avslutar den externa utvärderingen, liksom de slutsatser som personalen formulerat i sin rapport.

  Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 oktober 2005.

  Förslag till beslut

  Ledamöterna Karin Rågsjö m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

  Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

  Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamöterna Karin Rågsjö m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

  Reservation

  Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

  Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

  §22 Equalprojektet Samverkan mot trafficking

  Dnr 404-647/2005

  Socialtjänstnämndens beslut

  Socialtjänstnämnden godkänner socialtjänstförvaltningens fortsatta deltagande som utvecklingspartner i Equal-projektet Samverkan mot trafficking.

  Ärendet

  Genom projektet ”Samverkan för stöd till personer utsatta för människohandel” som avslutades i maj 2005 har socialtjänstförvaltningen fått goda erfarenheter av myndighetssamverkan inom detta område. Som en fortsättning på detta projekt har de deltagande organisationerna och myndigheterna gemensamt med ytterligare myndigheter och frivilligorganisationer sökt och beviljats medel ur Europeiska socialfonden/ Equal för fortsatt arbete mot trafficking i projektet  ”Samverkan mot trafficking”. I tjänsteutlåtandet lämnas en redogörelse för detta projekt.

  Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 oktober 2005.

  Förslag till beslut

  Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

  Tjänstgöranden ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) lämnade följande särskilda uttalande.

  Arbetet mot trafficking och stödet till de kvinnor som drabbas förutsätter samverkan mellan många olika aktörer. Stockholms stads socialtjänst fyller en viktig roll i detta. Det är därför mycket glädjande att samverkansprojektet får en fortsättning.

  Det aktuella ärendet visar samtidigt att den styrande majoritetens minne ibland är förbluffande kort. Av ärendet framgår att projektet syftar till att förbättra bristande samverkan mellan myndigheter och organisationer, och förbättra det konkreta stödet på individplanet. ”Konkret stöd på det individuella planet saknas såväl i Sverige som i återvändarländerna för dem som utsatts för människohandel”, står att läsa i ärendet.

  Just på denna punkt riktade vi i våras kritik mot stadens arbete. En då aktuell ansökan från Stiftelsen Kvinnoforum föreslog ett samordningsprojekt för stöd och boende till sexhandelns offer. Då avslog majoriteten ansökan med motiveringen att stadens eget arbete var fullt tillräckligt.

  Även om det är glädjande att den styrande majoriteten nu verkar ha kommit till en annan slutsats finns anledning att fundera över hur stark samarbetsviljan med exempelvis andra aktörer egentligen är.

  §23 Stockholmsmodellen – Rainbow Sweden

  Halvårsredovisning av samarbetsprojekt

  Dnr 402-651/2005

  Socialtjänstnämndens beslut

  Socialtjänstnämnden godkänner rapport över verksamhet och ekonomi för projekt Stockholmsmodellen – Rainbow Sweden, perioden 2005-01-01—2005-06-30.

  Ärendet

  Hösten 2003 inleddes ett samarbete mellan staden, Rainbow Sweden och Stiftelsen Hotellhem som fick namnet Stockholmsmodellen. Projektet är ett samarbete för att genom insatser när det gäller boendemöjligheter, arbetsträning och  fritidssysselsättning stärka en av de svaga länkarna i vård- och rehabiliteringskedjan för missbrukare och hemlösa, nämligen tiden efter genomgången institutionsbehandling. Socialtjänstnämnden beslutade den 23 september 2003 att under tre år finansiera samarbetet med upp till 2 mkr/år.

  Projektet har nu cirka ett år kvar innan det tar slut och ska vara självbärande ekonomiskt. En hel del arbete och förändringar behövs för att detta mål ska vara uppfyllt.

  Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 november 2005.

  Förslag till beslut

  Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

  Tjänstgöranden ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) lämnade följande särskilda uttalande.

  Vi känner en stor oro över projektets ekonomiska förutsättningar. De problem restaurangdelen av projektet hittills har haft med både miljöförvaltningen och fastighetsägaren gör att utsikterna för att projektet efter inledningsfasen ska kunna bära sig själv ekonomiskt ser begränsade ut. Antingen får man ordning på den ekonomiska situationen så att projektet kan vara självfinansierat eller så får projektet avslutas när projekttiden går ut.

  §24 Ansökan ur medelsreserven för behandlingsinsatser för stadsdelsförvaltningar/Enheten för hemlösa i samband med ”Lots-projektet”

  Dnr 105-654/2005

  Socialtjänstnämndens beslut

  1. Socialtjänstnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 1.360 tkr för 2005 avseende inledande behandlingsinsatser för stadsdelsförvaltningar/Enheten för hemlösa samt för en lots/samordnare i sex veckor i samband med Lots-projektet.

  2. Paragrafen justeras omedelbart.

  Ärendet

  Lots-projektet, som är ett samarbete mellan socialtjänstförvaltningen, Beroendecentrum Stockholm och polismyndigheten, innebär att de berörda aktörerna samordnar sina insatser så att de missbrukare som befinner sig på någon av Stockholms identifierade s.k. drogarenor (Sergels torg, Gullmarsplan, Tensta och Rinkeby) får tillgång till vård och behandling på ett smidigt och lättillgängligt sätt.

  Förvaltningen föreslår att socialtjänstnämnden ansöker om 1.360 tkr ur centrala medelsreserven, för 2005, för att bidra med inledande behandlingskostnader för personer som sökt behandling under projekttiden. Bidrag ska kunna rekvireras av stadsdelsförvaltningar och Enheten för hemlösa. Förvaltningen avser återkomma i samband med budget 2006 med ansökan om medel för det fortsatta Lots-projektet under 2006.

  Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 november 2005.

  Förslag till beslut

  Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  §25 Förslag till riktlinjer för intressepolitiska organisationer

  Svar på skrivelse från Margareta Olofsson (v), Monika Lindh (s) och Jamie Bolling (mp)

  Dnr 421-446/2005

  Socialtjänstnämndens beslut

  Socialtjänstnämnden bordlägger ärendet.

  Ärendet

  Socialtjänstnämnden har av kommunstyrelsen beviljats extra medel om

  2 mnkr i organisationsstöd för år 2005. En del av denna summa ska gå till de intressepolitiska organisationerna som medverkar i löpande utveckling av policy och programfrågor och som tillför förvaltningen värdefull kunskap och erfarenhet i beredningsfasen.

  Förvaltningen föreslår att Kommun-HSO beviljas 500 tkr, att fördelas bland sina medlemsorganisationer, för att kunna förstärka det intressepolitiska arbetet. För övriga organisationer har förvaltningen funnit att det mest adekvata sättet att fördela pengarna är att bevilja en ökning på 12 % av nuvarande verksamhetsbidrag år 2005. Förvaltningen föreslår att detta riktade verksamhetsstöd för intressepolitiskt arbete budgeteras direkt under socialtjänstnämnden. Därmed tydliggörs organisations- och föreningsutskottets uppdrag, nämligen att primärt stödja organisationer som arbetar individstödjande.

  Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 november 2005.

  Förslag till beslut

  Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

  §26 Förslag till ersättare i Stockholms konstråd

  Dnr 101-601/2005

  Socialtjänstnämndens beslut

  Socialtjänstnämnden föreslår att kommunstyrelsen väljer Tina Kratz (v) som ersättare i Stockholms konstråd.

  §27 Utarbetande av en handbok i etik

  Svar på motion (2005:40) av Margareta Björk (m) och Christer

  Wennerholm (m)

  Dnr 106-398/2005

  Socialtjänstnämndens beslut

  1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

  2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

  Ärendet

  I motionen tar Margareta Björk (m) och Christer Wennerholm (m) upp viktiga frågor om hur personalen i den kommunala verksamheten ska få möjlighet att utveckla sin kompetens att möta brukare och klienter. Motionärerna hemställer att Stockholms stad utarbetar en handbok i etik och livsfrågor.

  Förvaltningen ställer sig dock tveksam till detta förslag. Det finns redan samhälleliga grundvärden uttryckta i lagstiftningen, bland annat i portalparagraferna i regeringsformen och socialtjänstlagen. Att omsätta dessa grundvärden i praktiskt arbete är den uppgift personalen inom stadens verksamheter har att fullgöra. Inom ramen för kvalitetsarbetet kan man arbeta med etiska frågeställningar inom det egna arbetsområdet.

  Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 november 2005.

  Förslag till beslut

  Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

  Ledamöterna Karin Rågsjö m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

  Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamöterna Karin Rågsjö m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

  Reservation

  Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

  1. Socialtjänstnämnden bifaller motionen.

  2. Därutöver anförs följande.

  En handbok i etik kan på ett bra sätt komplettera och förtydliga de ambitioner som uttrycks i såväl Regeringsformen som Socialtjänstlagen och stödja stadens arbete i utbildningen av medarbetarna i dessa svåra och viktiga frågor.


  Det är av stor vikt att staden som arbetsgivare och producent av omsorgstjänster har en god och hög kvalité. I detta uppdrag ingår även att kunna ge ett bra stöd i dessa frågor.

  §28 Nämndens frågor

  Ledamoten Jamie Bolling (mp) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i socialtjänstnämnden och tackar för tiden i nämnden. Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) tackar Jamie Bolling (mp) för hennes insatser i nämnden.

  Ersättaren Marie-Helena Ohlsson (mp) väljs till ny ledamot i tillståndsutskottet då ledamoten Jamie Bolling (mp) avsagt sig uppdraget.

  §29 Förvaltningschefens information

  Förvaltningschefen inbjuder till julbuffé i anslutning till nämndens sammanträde den 13 december 2005.

  Den 26 – 27 januari 2006 planeras ett internat för socialtjänstnämnden. Frågor som kommer att tas upp är bl.a. hemlösheten och insatser för barn och ungdomar.

  ______________________________