Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2007-05-15

Sammanträde 2007-05-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr.

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av handikapprådets protokoll

7 Anmälan av delegationsprotokoll

8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Nya ärenden

11 Tertialrapport 1 per den 30 april 2007

12 Nya riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad

13 Plan för upphandling och konkurrens

Dnr 118-0300/2007
Kommer senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Yttrande över förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

15 Uppföljning av fyra stadsdelsområdens arbete gentemot unga vuxna

16 Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk

17 Ansökan om fortsatta medel för projektet "Tidiga insatser"

19 Förvaltningschefens information:

Mötesinformation

Justerat den 28 maj 2007
Ulf Kristersson
Karin Rågsjö
Lisbeth Westerlund sekreterare

Närvarande

Ordförande Ulf Kristersson (m)
Vice ordföranden Karin Rågsjö (v)

Ledamöterna
Kerstin Gustavsson (m)
Jonas Nilsson (m)
Dikran Dison (kd)
Elisabeth Brandt Ygeman (s)
Arhe Hamednaca (s)
Gertrud Brorsson (mp)

Tjänstg. ersättare
Ulf Segander (m)
Bengt Carlsson (m)
Maryam Barkadehi (fp)
Malin Dahlberg Markstedt (s)
Mia Sundelin (s)

Ersättare
Tina Ghasemi (m)
Cecilia Önfält (c)
Dimitrios Soulios (s)
Jackie Nylander (v)
Stefan Nilsson (mp)

Personalföretr.
Tommie Thunström, SKTF
Inga-Lill Björck, Kommunal

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Peter Lundén-Welden (m), Anna Broman (m), Lena Kling (fp), Tomas Rudin (s) och Karin Gustafsson (s) samt ersättarna Christina Elffors-Sjödin (m), Patrik Silverudd (fp) och Rolf Pettersson (s).

Föredragande vid sammanträdet var biträdande förvaltningschef Eddie Friberg.

Närvarande i övrigt var Peter Carlsten, Stella Dellios, Fredrik Elgh, Fredrik Jurdell, Kristin Norrbom, Eva Sandberg, Eva C Sandberg och Lisbeth Westerlund.

 

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Ulf Kristersson (m) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§3 Val av protokolljusterare

Ordföranden Ulf Kristersson (m) och vice ordföranden Karin Rågsjö (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras den 28 maj 2007.

§5 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 26 april 2007 hade justerats den 4 maj 2007.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 10 maj 2007 hade justerats den 11 maj 2007.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§7 Anmälan av delegationsprotokoll

Anmäldes att protokoll från individutskottets sammanträde den 12 april 2007 hade justerats den 17 april 2007.

Anmäldes att protokoll från organisations- och föreningsutskottets samman-träde den 12 april 2007 hade justerats den 26 april 2007.

Socialtjänstnämnden lägger protokollen till handlingarna.

§8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Socialtjänstnämnden lägger delegationsbeslut med dnr 307-0288/2007, dnr 307-0286/2007, dnr 307-0284/2007, dnr 440-0253/2007, dnr 440-0252/2007, 440-0254/2007, 307-0034/2007 och 307-0311/2007 till handlingarna.

Utsänt delegationsbeslut med dnr 307-0310/2007 har återkallats av delegaten.

§9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

Socialtjänstnämnden lägger inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m. perioden den 23 april 2007 till och med den 2 maj 2007 till handlingarna.

§10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 11 maj 2007 hade justerats den 11 maj 2007.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§11 Tertialrapport 1 per den 30 april 2007

Dnr 201-0002/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner tertialrapport 1 per den 30 april 2007 med prognos för 2007.

 2. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjusteringar enligt tjänsteutlåtandet med 6,1 mnkr.

 3. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

 4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att målen för verksamheten kommer att uppfyllas. Bedömningen grundar sig på den redovisning som lämnats av verksamheterna över måluppfyllelse och prestationsuppföljning. Prognostiserat nettoutfall uppgår till ett överskott om 11,1 mnkr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 maj 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Maryam Barkadehi (fp), ledamoten Dikran Dison (kd), ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Maryam Barkadehi (fp), ledamoten Dikran Dison (kd), ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut.

 2. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om omprövning av begäran om tilläggsanslag för socialpedagogiskt center för adopterade samt kunskapscentrum för socialpsykiatri.

 3. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 1,2 mnkr i extraanslag för att minska väntetiderna inom familjerådgivningen.

 4. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjusteringar om 1,6 mnkr för ökade kostnader inom prostitutionsenheten samt för kampanj mot sexköp.

 5. Förvaltningen får i uppdrag att i samarbete med stadsdelsförvaltningarna ta fram ett förslag till stadsövergripande plan för utbyggnaden av boenden för personer med olika funktionsnedsättningar som underställs kommunfullmäktige.

 6. Därutöver framförs följande:

Det framgår tydligt av tertialrapporten att den borgerliga alliansens budget inte är tillräcklig vare sig för socialtjänstnämnden eller stadsdelsnämnderna.

Alliansens arbetslinje som i retoriken även ska omfatta personer med missbruk och psykisk ohälsa visar sig vara för dyr när den ska omsättas i praktiken. Stadsdelsnämnderna har inte råd att köpa mer kvalificerade rehabiliteringsinsatser av Stockholms Arbetsmarknadstjänster, vilket bidrar till enhetens underskott om 1,8 mnkr.

Inga tilläggsanslag beviljas för socialpedagogiskt center och kunskapscentrum för socialpsykiatri, vilket medför att kunskapscentret inte startas. Det är inte trovärdigt att inte ta fram pengar för en sådan angelägen verksamhet, som skulle bidra till att öka kunskapen om verksamma arbetssätt inom socialpsykiatrin. Men det kanske bara är ytterligare ett utslag av alliansens allergi mot kommunal utvecklingsverksamhet, dagarna efter den tarvliga nedläggningen av FoU-enheten.

Samma sak gäller familjerådgivningen där man ska utreda familjerådgivningspeng men inte ser till att familjerna får komma på besök i anständig tid. Under förra året såg vi till att tillföra ett extraanslag på 1,2 mnkr och det tycker vi att socialborgarrådet också ska göra.

Behovet av ökade resurser hos prostitutionsenheten står allt klarare, både vad gäller stöd till personer som är utsatta för människohandel i form av trafficking och rådgivning till köpare av sexuella tjänster. Dessutom fattas medel för att kunna genomföra den kampanj om sexköpslagen som kommunfullmäktige beslutade om förra året. Respekten för fattade beslut är låg hos alliansen, eftersom vi inte har hört ett ord om kampanjen sedan maktskiftet.

Behovet av fler boenden för personer med funktionsnedsättningar är skriande men alliansen står handfallen. Vad som behövs är en ny plan med ambitiösa mål som är anpassade till det behov som redovisas av stadsdelsnämnderna och brukarorganisationerna.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Maryam Barkadehi (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Budgetprognosen för Stockholms Arbetsmarknadstjänster (START) pekar på att verksamheten kommer att gå med ett underskott på 1,8 mnkr innevarande budgetår. Enligt förvaltningen beror detta till största del på att verksamheten inte efterfrågas av stadsdelsnämnderna i tillräcklig omfattning. I samtal som under 2006 förts med nio stadsdelsnämnder framkommer det emellertid att det finns ett stort behov av tjänsterna. Denna bild stärks ytterligare genom den starka respons som verksamheten fick när man hösten 2006 erbjöd stadsdelsnämnderna att nyttja tjänsten gratis under en viss tid.

Förvaltningen bör ta initiativ till en utvärdering av resultatet från det försöket i syfte att kunna erbjuda bättre beslutsunderlag till stadsdelsnämndernas upphandling av tjänsterna, men också som beslutsunderlag för hur Stockholms Arbetsmarknadstjänsters verksamhet ska utvecklas framöver. Förvaltningen bör vidare undersöka alternativa former för att erbjuda stadsdelsnämndrna de tjänster som idag erbjuds via START.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi kan konstatera att den borgerliga majoriteten hittills har riktat in sig på att göra livet svårare för människor i behov av samhällets stöd. Det har varit bråttom att revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd för att strama åt för de som har försörjningsstöd och det har varit bråttom att sätta privatiseringsplaner i verket. Tyvärr verkar inte det inte lika brådskande att uppfylla det allra viktigaste vallöftet- det om jobb till kollektivavtalsenlig lön inom fem dagar. Detta anser vi är djupt olyckligt.

Ersättaryttrande

Ersättaren Cecilia Önfelt (c) lämnade följande ersättaryttrande.

Jag ansluter mig till det särskilda uttalande som lämnats av ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Maryam Barkadehi (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd).

§12 Nya riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad

Dnr 445-0143/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Socialtjänstnämnden anger i ett förvaltningsuppdrag att stadens riktlinjer för serveringstillstånd bör förändras så att de, inom ramen för gällande nationell svensk alkoholpolitik, bidrar till en fortsatt positiv utveckling av Stock-holms nöjes-, mat- och kulturutbud. Förvaltningen kommenterar i tjänsteutlåtandet vad som är möjligt att förändra i riktlinjerna utifrån gällande lagstiftning och vilka initiativ som tidigare tagits för att ändra lagstiftningen inom området. Förvaltningen kan i ett par fall konstatera att de förändringar som efterfrågas inte behöver göras då lagstiftningen/stadens riktlinjer redan idag möjliggör det som efterfrågas.

De områden som tas upp i förvaltningsuppdraget gäller förutsättningarna att få och förlora ett serveringstillstånd, kraven på restaurangkök, serveringstiden, omprövning av 05.00-tillstånd, gemensamma serveringstillstånd vid tillfälliga evenemang och mässor, ett mer nyanserat varningssystem innan återkallelse av serveringstillstånd, förebyggande av korruptionsrisker, serveringstillstånd för vårdinrättningar, möjligheterna att inhämta uppgifter om en sökande eller tillståndshavares vandel, kraven på vakter och rollfördelningen mellan de olika aktörerna i tillståndsärenden.

Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utifrån redovisningen i tjänsteutlåtandet utarbeta förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd samt att nämnden tillskriver regeringen och begär förtydliganden/ändringar i alkohollagen och dess tillämpning i de frågor som anges i tjänsteutlåtandet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 april 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§13 Plan för upphandling och konkurrens

Dnr 118-0300/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner förvaltningens förslag till plan för upphandling och konkurrens inom socialtjänstnämndens område.

Ärendet

Den 26 mars 2007 antog kommunfullmäktige policys för upphandling och konkurrens. Stadsledningskontoret har därefter utarbetat anvisningar som bl.a. anger att varje nämnd ska upprätta en aktivitetsplan som ska redovisas i samband med tertialrapport 1. Därefter ska aktivitetsplanen årligen följas upp, uppdateras och utvecklas i samband med verksamhetsplanen.

I tjänsteutlåtandet redovisas bl.a. förvaltningens förslag till plan för upphandling och konkurrens samt aktivitetsplan för åren 2007 - 2009.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 maj 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Maryam Barkadehi (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Maryam Barkadehi (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd), förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till plan för upphandling och konkurrens inom socialtjänstnämndens område.

 2. Därutöver anförs följande.

Den av fullmäktige beslutade konkurrenspolicyn syftar till att genomföra majoritetens beslut att allt som inte är myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner ska upphandlas i konkurrens eller erbjudas brukarna genom valfrihetssystem. Det föreslås att varje nämnd ska upprätta en plan för upphandling och konkurrens. Detta visar på att de borgerliga partiernas upphandlingsiver inte känner några gränser. Ideologin får styra och inte förnuftet, logiken eller omsorgen om medborgarna.

Kortsiktigt kan en konkurrensutsatt upphandling leda till sänkta kostnader men det behöver inte alls göra det. Varje upphandling är också förknippad med kostnader. Samtidigt finns flera nackdelar med att lägga ut verksamheter i privata intressenters händer, bland annat blir ofta konsekvensen lägre kontinuitet, mindre synergieffekter samt lägre grad av demokratisk styrning och öppenhet. Upphandling inom vård och omsorg är dessutom förknippade med särskilda risker. När vinstmaximeringen går för långt blir människor inte sällan lidande. Sociala verksamheter är känsliga för vilka aktörer som driver verksamheten. Under den förra borgerliga majoriteten kunde vi klart och tydligt se hur privata vinstintressen kom in som en självklarhet när verksamheterna följdes upp.

Vi vill särskilt understryka hur viktig utförarnas kontinuitet är för brukarna av vård-, omsorgs- och skoltjänster. Upprepade byten av leverantörer eller medarbetare hos denne, äventyrar kontinuiteten inom verksamheten.

Verksamheterna inom socialtjänstförvaltningen lämpar sig generellt mycket illa för konkurrensutsättning. Framgångsrika resultat inom socialt arbete bygger bl.a. på stabilitet, trygghet och långsiktighet. Detta bryts om man som anställd hela tiden ska oroa sig över om den egna verksamheten ska övertas av annan utförare med vad det kan komma att betyda i form av ändrade anställningsvillkor. Ett byte av utförare kan också innebära stora förändringar i personalstyrkan vilket definitivt inte främjar ett framgångsrikt behandlingsarbete.

Vi anser att det finns ett stort behov av konsekvensanalys för berörda och närliggande verksamheter innan ett sådant här beslut fattas. Inom flera av förvaltningens verksamheter är de olika enheterna sammanflätade i så kallade vårdkedjor. Detta innebär att om man lägger ut en verksamhet på entreprenad till annan utförare riskerar man att dessa kedjor bryts.

Socialtjänstförvaltningens verksamhet är i dag i stora delar redan utlagd på privata entreprenörer. Att nu ytterligare konkurrensutsätta verksamhet minskar valfriheten betydligt. Färre och färre verksamheter kommer att drivas av staden direkt, detta minskar möjligheten till politisk genomlysning samt uppföljning. Dessutom kommer stadens medborgare till slut enbart kunna välja privata utförare. Det går därför inte att använda valfriheten som ett argument för ytterligare konkurrensutsättningar.

Det är beklagligt att majoriteten nu är beredda att ytterligare öka de privata vinstintressena utifrån medborgarnas skatter. Vi är helt övertygade om att det i de flesta fall av konkurrensutsättning inte kommer att leda till att personalen tar över verksamheten. Istället finns en stor risk för att stora kapitalstarka aktörer går in och tar över ”lönande” verksamheter.

Staden avlövas på kompetens inom de egna förvaltningarna vilket långsiktigt kommer att leda till en utarmning av verksamheterna vad gäller kvalité. Det som ska vara styrande i en verksamhet som fokuserar socialt arbete är självklart kvalité och metodutveckling. Hur ska det garanteras fortsättningsvis; följas upp och utvärderas?

Vi ställer oss även kritiska till införandet av ett pengsystem inom familjerådgivningen. Vi vet från klientundersökningen vid stadens familjerådgivning att klienterna är mycket nöjda med verksamheten. Detta visar på att verksamheten fungerar mycket bra och gör det än märkligare att införa en familjerådgivningspeng.

Om det är så att verksamhet inom socialtjänstnämndens verksamhet ändå ska konkurrensutsättas anser vi att det är oerhört viktigt att ställa sociala krav och miljökrav i dessa upphandlingar. Framförallt vill vi föra fram att det är viktigt att ställa krav kring personalens anställningsförhållanden och arbetsvillkor med utgångspunkt i kollektivavtalen. Vi anser också att det är positivt att förvaltningens inriktning är att lägga egenregi-anbud i föreslagna upphandlingar.

Reservation

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att varje enskilt ärende bedöms och beslutas för sig i fråga om upphandling eller ej.

 2. Socialtjänstnämnden beslutar att olika alternativ (peng, bidrag, intraprenad, egen regi) till upphandling ses över i varje enskilt fall.

 3. Socialtjänstnämnden beslutar att se till att det finns kvar kompetens inom förvaltningen i form av egen regi i syfte att upphandlingsunderlagen når högsta möjliga kvalitet.

Inom vård och omsorg finns det många olika vägar att nå ett ökat utbud och valfrihet för individerna. Det är viktigt att varje upphandling beslutas var för sig i syfte att uppnå bästa möjliga kvalitet för dem som ska tillgodogöra sig verksamheten. Kvalitet ska alltid gå före ekonomi. Därför ska också beslut tas i varje enskilt fall avseende om vilka verksamheter som eventuellt kan drivas i alternativa driftsformer än egenregi.

De människor som ska tillgodogöra sig socialtjänstens verksamheter är individer med var för sig unika behov. Det är därför viktigt att det finns en mångfald av verksamhetsformer och metoder. För att socialtjänstens verksamheter ska utvecklas är det bra om det finns alternativa och utmanande verksamheter. Genom bidragsstöd till organisationer eller pengsystem kan dessa uppnås, oftast bättre än vid rena upphandlingar.

När upphandling görs är det viktigt att tillgodose möjligheten för kooperativ och andra småskaliga verksamheter där beslutsvägarna är korta och närheten till de individer som ska tillgodogöra sig verksamheten är det främsta för verksamheten och där vinstutdelning är underordnad. Brukar- och personaldrivna verksamheter är exempel på hur delaktigheten och därmed välbefinnandet kan öka hos dem som är i verksamheten.

Alla upphandlingar ska naturligtvis också innehålla möjlighet till egenregianbud och intraprenad.

Det är av vikt att förvaltningen kan behålla kompetens inom organisationen så att såväl upphandlingsunderlagen som uppföljning och utvärdering kan nå högsta möjliga kvalitet. Möjlighet till kunskapsutveckling för dem som sitter och ska ta beslut om individernas vårdprogram är också nödvändigt. Därför behövs egenregi som en viktig del av mångfalden.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m) och ledamoten Dikran Dison (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Den plan för upphandling som förvaltningen förelagt nämnden är i huvudsak bra. Inte minst är den systematiska genomgången av förvaltningens verksamheter som redovisas i tjänsteutlåtandet värdefull för det fortsatta konkurrens och upphandlingsarbetet. Vi anser emellertid att ambitionsnivån i aktivitetsplanen både kan och bör höjas för åren 2008 och 2009, så att både fler och andra typer av verksamheter konkurrensutsätts under den aktuella perioden. Till exempel skulle familjerådgivning, delar av stadens preventiva arbete samt FoU redan nu kunna föras in i planen.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Maryam Barkadehi (fp) lämnade följande särskilda uttalande. Ledamoten Gertrud Brosson anslöt sig till uttalandet.

En förutsättning för en god och sund konkurrens vid upphandlingar är att både små och stora entreprenörer har goda möjligheter att inkomma med anbud. Vi ser också positivt på avknoppningar inom nämndens verksamhetsområde. Det är dock viktigt att understryka att initiativ till avknoppningar alltid måste komma nerifrån. Politikens uppgift är att skapa goda förutsättningar för dem som vill knoppa av.

§14 Yttrande över förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Dnr 106-0276/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen över förslaget till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd.

 2. Socialtjänstnämnden godkänner för egen del förslaget att analoga ändringar görs i gällande riktlinjer för handläggning av introduktionsersättning för flyktingar och överlämnar detta till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet

Förslaget till reviderade riktlinjer innehåller anvisningar för arbetet med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen och utgår från lagstiftning, rättspraxis och beslut om tillämpningar i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Förslaget rymmer dels nya avsnitt med utgångspunkt i budgetbeslut 2007 och dels nödvändiga revideringar i övrigt.

Förvaltningen har deltagit i arbetet med att arbeta fram förslaget till reviderade riktlinjer, främst utifrån ett stadsövergripande verksamhetsperspektiv och med utgångspunkten att riktlinjerna ska ge stöd och vägledning för en likvärdig och rättssäker handläggning i staden. Förvaltningen välkomnar de förtydliganden och preciseringar som har förts in i riktlinjerna. I och med att förändringar sker i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd behöver även riktlinjerna för handläggning av introduktionsersättning för flyktingar uppdateras analogt, vilket förvaltningen föreslår att socialtjänstnämnden godkänner.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 april 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Maryam Barkadehi (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ), tjänstgörande ersättaren Maryam Barkadehi (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till yttrande över förslaget till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd.

 2. Socialtjänstnämnden beslutar att socialtjänstförvaltningen får i förnyat uppdrag att anpassa riktlinjerna till Stockholms stads program för kvinnofrid.

 3. Därutöver vill vi framföra följande.

Stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd är viktiga ur flera perspektiv. För medborgarna är det angeläget att veta vad som anses vara en skälig levnadsnivå i staden, även om varje ansökan är unik och alltid ska bedömas individuellt. Tydliga riktlinjer ökar rättvisan mellan medborgarna, eftersom deras ansökningar kan behandlas på ett mer likvärdigt sätt i staden. Ur demokratisk synvinkel är det viktigt att upprätthålla likställighetsprincipen. För handläggarna kan riktlinjerna underlätta arbetet genom att vara ett stöd i handläggningen.

Vi står för en solidarisk socialpolitik som ger rätt till skälig levnadsnivå även för människor som inte har andra möjligheter än att söka ekonomiskt bistånd. Förslaget till nya riktlinjer är ett steg tillbaka i detta avseende. På en rad områden föreslås försämringar för de mest utsatta.

Vi vill ha tydliga regler för ekonomiskt bistånd men inte omänskliga regler. Vi tar därför avstånd från att införa krav på motprestation som huvudregel samt att skärpa kraven vid andrahandsboende, eftersom hårda krav ställs på utsatta människor utan hänsyn till konsekvenserna. För var ska bostadslösa bo när allmännyttan säljs ut och då privata värdar och allmännyttan i vissa områden inte hyr ut till dem som har ekonomiskt bistånd?

Istället för att slå mot fattiga människor vill vi fortsätta att arbeta mot de brister i samhället som tvingar människor att söka ekonomiskt bistånd och bo i otrygga andrahandslägenheter. Under sista året på vår mandatperiod hade staden, hör och häpna, med nuvarande riktlinjer den lägsta nivån på biståndsmottagandet som observerats sedan 1982, när socialtjänstlagen trädde ikraft (USK, utrednings- och statistikkontoret).

I de nya riktlinjernas beskrivning av det tvådelade uppdraget för arbetet med ekonomiskt bistånd tiger man om att många människor trots försök inte kan få arbete eller sin försörjning genom socialförsäkringen. Det bistånd som är tänkt som tillfälligt stöd kan bli mycket långvarigt.

Enligt färsk statistik från USK hade mer än en tredjedel av hushållen haft bistånd i 10-12 månader under år 2006 och så har det varit de senaste tio åren! Sett i ett längre perspektiv hade 5 900 hushåll eller 26 procent av bidragshushållen år 2006 haft bistånd fem år i följd! 3 700 hushåll hade permanent behov av bistånd.

För oss är det självklart att uppdraget för arbetet med ekonomiskt bistånd även omfattar kommunens skyldighet att tillförsäkra sökande en skälig levnadsnivå och möjligheten att röra sig fritt i sin egen stad, vilket naturligtvis är viktigast för de som tvingas leva i flera år på försörjningsstöd.

Vi motsätter oss förslaget att SL-kortet inte ska beviljas som en självklar del av normen för försörjningsstöd. Sedan årsskiftet har människor som nekats SL-kort blivit fångar i sina stadsdelar utan ekonomisk möjlighet att ta sig därifrån. Med SL-kort tillbaka i normen ser vi inga skäl att fastställa en kilometergräns för rimligt gångavstånd.

Kraven för andrahandsboende skärps utan insatser för att hjälpa till att hitta en bostad om ett boende inte godkänns. Stadsledningskontorets förslag om ytterligare skärpningar utöver det som föreslagits i de nya riktlinjerna tar vi helt avstånd från. Om bara godkända andrahandskontrakt accepteras som underlag för ekonomiskt bistånd kommer människor att ställas på gatan. Det är hjärtlöst av de borgerliga partierna att ta bort anvisningarna i nuvarande riktlinjer, när villkoren inte uppfylls, om att göra en individuell bedömning utifrån den sociala situationen och möjligheterna att skaffa ett annat boende.

Biståndet ska vara i nivå med vad låginkomsttagare i allmänhet har råd att kosta på sig var ett av fem viktiga perspektiv i nuvarande riktlinjer, men det avsnittet är borttaget i de nya riktlinjerna. Vi tolkar det som en ökning av det så kallade respektavståndet mellan bidrag och lön, sänkning av skälig levnadsnivå och bristande respekt för värdigheten hos människor som tvingas leva på ekonomiskt bistånd. Det banar väg för att tvinga in människor i låglönejobb som skapas genom nedpressning av ersättningen från a-kassan och införande av skattesubventionerade hushållsnära tjänster. Denna politik missgynnar även låginkomsttagare.

Det särskilda avsnittet om individuell behovsprövning har tagits bort i de nya riktlinjerna, vilket tillsammans med kravretoriken kan tolkas som en nedtoning av individprövningen. Visserligen berörs den individuella behovsprövningen i inledningen, men med svagare skrivningar än förut och med luddiga anvisningar om prövning utifrån ”vad som skiljer den enskilde från andra i samma situation med hela kommunen som jämförelseunderlag”.

Bistånd över norm ska utges restriktivt enligt förslaget, men vi menar att om biståndet är motiverat i enskilda fall ska det beviljas enligt lagens intentioner utan ytterligare restriktioner.

Det är bra att de nya riktlinjerna beskriver förutsättningar för ekonomiskt bistånd och insatser för sökande i olika situationer, men vi motsätter oss det som kallas ”krav på motprestation som huvudregel”. Riktlinjerna ska ange principer för handläggning av likartade situationer, vilket inte får förväxlas med generella ”krav” på alla sökande i en viss grupp. Begreppet krav leder tanken till orubbliga villkor, vilket är oförenligt med skyldigheten att göra en individuell behovsprövning med en helhetssyn på den enskildes eller hushållets situation. Begreppet motprestation leder tanken till en köp- och säljrelation som inte hör hemma i socialtjänsten.

Att barnperspektivet får en egen rubrik i de nya riktlinjerna kan på ytan verka positivt men när man granskar detaljerna blandas retoriken med många och stora försämringar. Barn i två- och trebarnsfamiljer får sämre chans till eget rum eftersom nivån för bostadens storlek sänks.

Vuxna ska nu söka arbete inom pendlingsavstånd, vilket är omöjligt för ensamstående föräldrar. Självklart drabbas barnen och det kan vi inte gå med på. Arbetslösa ska hellre ta ett enkelt arbete än att läsa in grundskolan med försörjningsstöd, vilket drabbar även föräldrar. Det rimmar illa med tjusiga hänvisningar till forskningen om att barn i bidragstagande familjer får sämre förutsättningar. Vi och även de borgerliga partierna vet nämligen att föräldrarnas utbildningsnivå i hög grad styr skolval och barnens framtida möjligheter.

Rekreationsresor för barnfamiljer har kunnat beviljas för familjer som haft bistånd i minst ett år men nu höjs gränsen till minst tre år. Ytterligare krav införs, nu räcker det exempelvis inte med att vara en barnfamilj, utan familjen måste ha ”särskilda behov”. Vid lägervistelse för barn ska kostnaden reduceras med biståndet för matpengar, vilket inte gjorts förut. Rätten till bidrag till skolkort på SL skärps och möjligheten att få tilläggskort för ungdomar tas bort.

Enligt de nya riktlinjerna ska krav på deltagande i praktik eller arbetsträning enligt bestämmelserna i 4 kap 4 § SoL kunna tillämpas på personer oavsett ålder med lindrigare missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Vi ifrågasätter om detta är förenligt med lagens intentioner. Enligt Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd gäller bestämmelsen yngre personer som får försörjningsstöd och enligt nuvarande riktlinjer går åldersgränsen ungefär vid 28 års ålder. Är månne den borttagna åldersgränsen ett område där alliansen vill pröva gränserna för lagstiftningen och tvinga människor att överklaga för att söka sin rätt?

Kraven på arbetssökande lägger i hög grad skulden för arbetslösheten på individerna och inte på samhället, där det hör hemma. Arbetslösa kan inte få jobb om det inte finns jobb, så enkel är matematiken. Men med de borgerligas förslag ska krav ställas för att krav ska ställas, inte för att människor ska få jobb, i alla fall inte anständigt betalt. Samma sak gäller indragningen av rekryteringsbidraget och minskningen av platser i vuxenutbildningen, vilket skapar flaskhalsar i ekonomin och minskar möjligheterna för människor att få ett riktigt arbete.

Vi anser att alla människor med ekonomiskt bistånd ska erbjudas insatser av hög kvalitet som är anpassade efter deras individuella förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden. Det är självklart att arbetsföra personer ska stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd. Så arbetade vi under den förra mandatperioden och så anser vi att det ska fungera under denna mandatperiod.

Vi tar avstånd från kraven om att den enskilde alltid måste ta den snabbaste vägen till egen försörjning. Det är mer i linje med socialtjänstens intentioner att arbeta för en varaktig självförsörjning, exempelvis genom att öka människors skolunderbyggnad. Stadsledningskontorets förslag att gå längre än förslaget i de nya riktlinjerna och kräva att människor ska flytta för att vara berättigade till ekonomiskt bistånd är en tillbakagång till 60-talets förödande flyttlasspolitik fast tvärtom, som vi självfallet inte kan acceptera.

En av få ljuspunkter i förslaget är att jämställdhetsperspektivet lyfts fram och att det betonas att kvinnor ska erbjudas stöd och insatser i samma utsträckning som män. Men vi beklagar att nämndens uppdrag till socialtjänstförvaltningen 2006-04-25 att anpassa riktlinjerna inom socialtjänstområdet till Stockholms stads program för kvinnofrid inte har fullföljts. Vi saknar fortfarande förtydligande av handläggningen av ekonomiskt bistånd när kvinnor söker hjälp i samband med mäns våld eller när unga söker hjälp när de hotas av hedersrelaterat våld.

Människor som invandrat till Sverige och som vill bli svenska medborgare har enligt nuvarande riktlinjer i undantagsfall kunnat få ekonomiskt bistånd för att söka svenskt medborgarskap, om deras behov av ekonomiskt bistånd kan bli långvarigt. I det nya förslaget tas denna möjlighet helt bort. Det skäms vi för.

Skärpningar föreslås också för magasineringskostnader, vilket ytterligare förstärker utanförskapet för de människor som har vräkts från sina bostäder.

Även möjligheten till tandvård begränsas kraftigt. När personer med försörjningsstöd tidigare kunnat få bistånd till akut tandvård för lindrande behandling kan man i alliansens friare Stockholm bara få bistånd till akut tandvård vid ofrånkomligt behov. När man tidigare jämfört omfattningen av nödvändig tandvård med vad människor med ordinära inkomster kan kosta på sig ska man nu jämföra omfattningen av nödvändig uppehållande tandvård med vad en låginkomsttagare kan kosta på sig. Fler exempel på skärpningar finns föreslagna.

Vi tar även avstånd från stadsledningskontorets förslag att matkuponger och rekvisitioner alltid ska användas när det bedöms att pengarna annars går till missbruk. Den här möjligheten finns enligt socialtjänstlagen och ska användas restriktivt, vilket vi anser att staden ska stå fast vid. En ändring enligt stadsledningskontorets förslag vore att gå emot lagens intentioner.

Fusk med försörjningsstöd och skattefusk ska aktivt motverkas menar majoriteten och det håller vi med om. Vi motsätter oss dock förslaget att alla misstankar om bedrägeri ska polisanmälas, eftersom det kan finnas förklaringar som är godtagbara. Anvisningarna är dessutom oklara när det gäller utredningen. Å ena sidan ska alla misstankar om bedrägeri polisanmälas, å andra sidan ska en ingående utredning göras som bland annat omfattar omständigheter som kan vara förmildrande.

Vi kan konstatera att det inte finns någon mirakelmetod mot fusk, utan det handlar om att ha bra rutiner, regelbundna kontroller samt att ge tydlig information till de sökande. Fusk undergräver tilltron till välfärdssamhället. Särskilt osolidariskt är skattefusk som undandrar miljarder i skattekronor, som skulle kunna användas till att bygga ut välfärden och sänka skatten för alla låginkomsttagare.

Reservation

Ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s ) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut.

 2. Därutöver anförs följande.

Alla människor har en inneboende vilja att leva sitt liv på egna premisser; att klara sig själv och inte vara beroende av andra. Från samhällets sida är det viktigt att stödja och förstärka den enskildes förmåga att finna vägar till självständighet och egen försörjning. Det yttersta skyddsnätet, när ingen annan försörjning är möjlig, är ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. Syftet är att människor alltid ska vara garanterade en viss miniminivå av levnadsstandard. Utgångspunkten måste vara att människor både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning.

Det verkar råda en allmän missuppfattning om vad begreppet ”arbetslinjen” innebär, såväl inom de borgerliga partierna som inom Stockholms stad. Enligt nationalencyklopedin definieras arbetslinjen som ”En huvudprincip i svensk arbetsmarknadspolitik (alltsedan 1930-talets krisuppgörelse) vilken innebär att arbetssökande i första hand ska erbjudas arbete eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Först när sådana åtgärder inte räcker till ska kontant arbetslöshetsunderstöd lämnas.”

Att uteslutande prata om kontroll och ökade krav som lösningen på alla problem, visar att man inte har förstått hur verkligheten ser ut för alla de som är arbetslösa och sjuka. Att endast ställa krav utan att ge möjligheter är ingen lösning på de arbetslösas problem. Kort sagt har arbetslinjen två sidor; å ena sidan handlar det om skyldigheten att stå till arbetsmarknadens förfogande och vara beredd att göra sin insats, och å andra sidan handlar det om den enskildes rätt till ett fullgott arbete eller en aktiv arbetsmarknadspolitik som syftar till ett arbete. Den politik som nu förs av den borgerliga regeringen och av de borgerliga i Stockholms stad, som innebär kraftiga nedskärningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, är att frångå arbetslinjen.

Vi anser att det är en självklarhet att arbetsföra personer ska stå till arbetsmarknadens förfogande för att vara berättigade till försörjningsstöd. Den enskilde ska delta i av staden anordnad verksamhet och det är relevanta insatser som ska erbjudas. Så arbetade vi under den förra mandatperioden och så anser vi att det ska fungera under denna mandatperiod. Vi anser dock att det är viktigt att de krav som ställs är rimliga och att de verkligen leder individen framåt, till ett arbete. Vi tror inte att piskan löser allt utan att moroten är att föredra.

Det är viktigt att komma ihåg att de borgerliga innan valet lovade en jobbgaranti för alla som ansöker om ekonomsikt bistånd på grund av arbetslöshet. Löftet innebar att alla skulle garanteras jobb inom fem dagar till avtalsenlig lön. Detta verkar nu ha förvandlats till en ”plan” eller en ”insats” inom fem dagar- något helt annat än ett arbete. Detta tycker vi är ett stort svek mot dem som röstade på alliansen och faktiskt trodde på löftet om jobbgaranti.

Vi anser att det är tveksamt att ställa generella krav om långa arbetsmarknadspendlingar och krav på att flytta för att få jobb. Det är i sådana lägen oerhört viktigt att ta individuella hänsyn, framför allt till barns situation men även till den övriga familjesituationen.

I ungefär en tredjedel av alla hushåll som får ekonomiskt bistånd i Stockholms stad ingår barn. Det är bara att konstatera att de borgerliga nu när SL-kortet tas bort ur normen drar undan cirka tio procent av inkomsten för de allra fattigaste stockholmarna för att spara 40 miljoner som kan hjälpa till att finansiera skattesänkningen. Vilka hänsyn tas till barnen i dessa fall? De borgerliga verkar blunda för att även arbetslösa och personer som av andra skäl uppbär ekonomiskt bistånd kan ha barn, och att barnen drabbas hårt när familjens inkomster sänks. Det är viktigt att se förslagen på hårdare tag och stramare bidragsgivning ur ett barnperspektiv. Vi anser att det är en självklarhet att barn ska beaktas i kommunala beslut och att vi som politiker har ett stort ansvar för att se till att staden lever upp till barnkonventionens krav om att alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard.

Även personer som har ekonomiskt bistånd som sin försörjning är i behov av att kunna röra sig utanför sitt bostadsområde, för att handla, söka jobb eller hälsa på bekanta etcetera. Därför anser vi att det är viktigt att även SL-kort inkluderas i levnadsomkostnaderna och att de som får ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning inte sätts i stadsdelsarrest.

Dessutom anser vi att det är upprörande att direktiv har gått ut till stadsdelsförvaltningarna om att inte inkludera SL- kort i normen, trots att de nya riktlinjerna för ekonomiskt bistånd ännu inte har beslutats av kommunfullmäktige.

Reservation

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att inga ökade krav avseende motprestation ska ställas.

 2. Socialtjänstnämnden beslutar att den motprestation som i nödfall kan vara befogad ska ske i form av morot.

 3. Socialtjänstnämnden beslutar att SL-kortet ska gälla i normen för ekonomiskt bistånd.

 4. Socialtjänstnämnden beslutar att särskilt beakta barns behov och att förhindra att barnfamiljer vräks.

 5. Ddärutöver anförs följande.

De allra flesta människor vill kunna klara sig själva och inte behöva vara någon till last oavsett om det handlar om familj, vänner eller samhällets bidragssystem. Trots det finns människor det som av en eller annan anledning är tvungna att uppbära socialbidrag. En anledning kan vara att man trots upprepade försök inte får något arbete på den gängse arbetsmarkanden och på så sätt hamnar utanför möjligheten till egenförsörjning.

Ett respektfullt och empatiskt bemötande är grundläggande i en god socialtjänst. Att känna sig ratad på arbetsmarknaden och vara tvungen att gå till socialtjänsten kan kännas kränkande för många - att därutöver hamna i ett motprestationskrav kan kännas förnedrande. Socialbidrag är det yttersta skyddsnätet och ska så vara utan alltför orimliga krav.

För att på bästa sätt hjälpa människor till arbete bör den arbetssökande erbjudas verksamheter med individuellt stöd. Individuellt bemötande och bedömning ska naturligtvis vara självklart i alla bidragsbedömningar. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i socialtjänstens verksamhet.

De flesta människor vill och kan arbeta i någon form. Kommunen bör satsa resurser till att bidra till t.ex. socialt företagande så att även de som inte efterfrågas i den privata och offentliga sektorn får en möjlighet till arbete. Målet måste vara allas möjlighet till egenmakt.

Det får inte heller bli så att vi får ett samhälle där barn till föräldrar som erhåller bidrag får en känsla av att de skulle ha mindre frihet och möjligheter än andra. Att peka ut socialbidragstagare genom motprestation strider mot strävandet att alla barn ska ha lika möjligheter. Att överhuvudtaget ifrågasätta boendet för en barnfamilj är oacceptabelt.

Att SL-kortet ska ingå som norm i socialbidraget för de i Stockholms stad som uppbär socialbidrag är självklart. Stockholm är en stor kommun i sig och ofta så söker Stockholmarna jobb även i länets kommuner vilket kräver ett busskort. Det kan ju också finnas en möjlighet att man får ett tillfälligt vikariat på kort varsel som kräver att man måste åka med SL för att komma dit. Ska man tacka nej för att man inte har pengar att ta sig dit och att man inte hinner få sin sak prövad hos sin handläggare.

Man måste också ställa kostnaden för ett månadskort i relation till timkostnad för att göra enskilda prövningar för varje socialbidragssökande. Med detta resonemang finns det ingen annan rimlighet än att SL-kortet ska ingå i socialbidragsnormen.

§15 Uppföljning av fyra stadsdelsnämnders arbete gentemot unga vuxna Dnr 119-0305/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att ansöka om utvecklingsmedel med 143 tkr hos Länsstyrelsen i Stockholms län avseende uppföljning av fyra stadsdelsområdens arbete gentemot unga vuxna.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Sedan 2001 har länsstyrelsen bland annat haft i uppgift att fördela utvecklingsmedel till kommuner för insatser inom det alkohol- och drogförebyggande området. Föreliggande uppföljning omfattar en beskrivning av nya arbetssätt samt för- och nackdelar med dessa och genomförs av Stockholm stads FoU-enhet i samverkan med Precens och stadsdelsförvaltningarna Östermalm, Katarina-Sofia samt Bromma och Hässelby-Vällingby. Huvudsaklig metod är intervjuer med projektledare och utförare. Uppföljningen ska resultera i en skriven rapport.

Beräknad totalkostnad för Precens och de aktuella stadsdelsområdena är

252 tkr varav ansökan om bidrag från länsstyrelsen omfattar 143 tkr. Precens och stadsdelsförvaltningarnas insats består av egen arbetstid.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 april 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk

Dnr 440-0296/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om stimulansbidrag med 1 320 tkr till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Riksdagen har beslutat om en statlig satsning på missbrukarvården med totalt 820 mkr under åren 2005 – 2007. Medlen riktas till kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och landets kommuner. För kommunernas del finns avsatt ca 300 mkr för utveckling av vården för personer med tungt missbruk. Det statliga bidraget förmedlas av länsstyrelsen.

Kommunstyrelsen gav i mars 2004 stadsledningskontoret i uppdrag att i samråd med socialtjänstnämnden och några stadsdelsnämnder utveckla arbetsmetoden ASI (Addiction Severety Index), som stöd vid utredning, uppföljning och utvärdering av socialt arbete. Socialtjänstförvaltningen genomför för närvarande utbildning i ASI för anställda på stadsdelsförvaltningarna, som arbetar inom missbrukarvården.

Syftet med föreliggande projekt, ”Klienten i centrum”, är att implementera ASI, med dess komplement MAPS (Monitoring Area & Phase System). Genom projektet möjliggörs ett utvidgat samarbete mellan fem institutioner inom HVB Vuxna, Enheten för hemlösa, tre stadsdelsförvaltningar, landstingets beroendevård, Maria Beroendecentrum, Kriminalvårdsverkets frivård och Statens institutionsstyrelse (SiS). Förvaltningen ser mycket positivt på det utökade samarbetet mellan kommun, landsting och övriga aktörer som är den bärande principen i projektet och föreslår att nämnden ansöker hos länsstyrelsen om 1 320 tkr till finansiering av projektet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 april 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel för projektet ”Tidiga insatser”

Dnr 409-0301/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om utvecklingsmedel med 260 tkr för finansiering av projektet “Tidiga insatser” för år 2 t.o.m. september 2008.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Socialjouren, som ansvarar för handläggning av akuta sociala ärenden i hela staden under icke kontorstid, planerar att fortsätta projektet ”Tidiga insatser” ytterligare ett år i syfte att fördjupa och strukturera Socialjourens samverkan med sjukvård och polis på icke-kontorstid. Syftet är att barn som befaras fara illa och misshandlade kvinnor omedelbart får de insatser som tillgodoser deras behov av skydd och omvårdnad.

Projektet planeras fortsätta under ytterligare ett år till och med september 2008 och utvärderas sex månader efter projektets avslutande. En preliminär ansökan om utvecklingsmedel med 260 tkr har ingivits till Länsstyrelsen i Stockholms län i avvaktan nämndens beslut.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 april 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Anmälan av yttrande över Förslag till föreskrifter om kommunernas skyldighet att lämna statisktiska uppgifter till Socialstyrelsen

Dnr 106-0303/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Socialstyrelsen är statistikansvarig myndighet för officiell statistik bl.a. inom statistikområdena Individ- och familjeomsorg, Stöd och service till funktionshindrade och Äldre- och handikappomsorg. I syfte att skapa en högkvalitativ och flexibel statistik ska Socialstyrelsen dels på uppdrg av regeringen och dels på eget initiativ utveckla statistiken. Föreliggande förslag består av två delar: Revidering av två befintliga föreskrifter och en ny föreskrift. Förvaltningen ställer sig positiv till förtydliganden i uppgiftsinsamling vad gäller blanketter och rutiner som underlättar uppgiftslämnande.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta att lägga anmälan till handlingarna.

§19 Övriga frågor

Socialtjänstnämnden beslutade överlämna förvaltningsuppdrag från social- och arbetsmarknadsroteln, Revidering av riktlinjer för internationella adoptioner dnr 105-0330/2007, till förvaltningen för beredning.

Socialtjänstnämnden har noterat det finns en felaktig formulering om socialtjänstnämndens intresse av FoU-verksamhet i stadsbyggnadsnämndens tertialrapport som behandlades 2007-05-10. Nämnden har inte deltagit i diskussioner om FoU-verksamhet med stadsbyggnadskontoret.

Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle delta i konferens om socialt företagande den 29 maj 2007 i Stockholm till en kostnad av 450 kr per deltagare. Nämnden beslutade att den som önskar kan delta.

§20 Förvaltningschefens information

En lista med erbjudande om studiebesök vid socialtjänstförvaltningens verksamheter har lämnats till nämnden. Den kommer också att skickas ut via e-post.