Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2008-02-14

Sammanträde 2008-02-14

Datum
Klockan
16.00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärende

3 Upphandling av Alkohol- och narkotikarådgivning

4 Hemtagning av myndiga som har varit placerade

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v)
Dnr 119-0159/2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

5 Uppföljning av ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 106-0011/2008

6 Gemensam service ekonomi - samarbete mellan förvaltningar

Övriga beslutsärenden

7 Verksamhetsberättelse för 2007 samt bokslut med kommentarer för socialtjänstnämnden

8 Rapport om verksamhetsrevision och internrevision 2007

9 Sysselsättnings-/arbetsträningsverksamhet för döva med socialpsykiatriska funktionshinder

10 Lägesrapport för Genomförandegruppen för utbyggnad av bostäder med särskild service

11 Ungdomstjänst i Stockholm stad år 2007

12 Stödcentrum för unga brottsoffer och medling - verksamhetsrapport 2007

Dnr 119-0016/2008

ÄRENDET UTGÅR

13 Framställan från Stiftelsen Hotellhem om anslag för inrättande av en tjänst som skuldrådgivare

14 Rapport från studiebesök i Edinburgh, Skottland

15 Deltagande i CWL´s (Child Welfare League of America) internationella PRIDE-konferens den 27-29 februari 2008 i Washington DC, USA

16 Resa till Denver USA, för deltagande i Blueprints konferens 17 -19 mars samt studiebesök i Chicago 13-14 mars

17 Tjänsteresa till världsaidskonferensen

Anmälningsärenden

18 a - f Anmälningsärenden

a) Anmälan av protokolljustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt
delegation

e) Anmälan av inkomna protokollsutdrag
och skrivelser m.m.

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll


Övriga frågor

19 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulf Kristersson (m) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulf Kristersson (m) och vice ordföranden Karin Rågsjö (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras den 19 februari 2008.

§3 Upphandling av Alkohol- och narkotikarådgivning för vuxna

Förfrågningsunderlag

Dnr 121-0028/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar godkänna förslaget till förfrågningsunderlag för upphandling av alkohol- och narkotikarådgivning för vuxna.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Alkohol- och narkotikarådgivning för vuxna har tidigare upphandlats i konkurrens. Checkpoint Söder AB ansvarar sedan 2004-01-02 för driften av verksamheten. Nuvarande uppdragstagare har presterat 1 500 samtal/ aktiviteter per år och har tillhandahållit enskild rådgivning, gruppsamtal och/eller andra aktiviteter. Avtalet löper ut 2009-01-01 och kan inte förlängas ytterligare. En ny upphandling måste därför göras.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 januari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag

 2. Under rubriken Personal läggs följande mening till:” Personal anställd av entreprenören har meddelarfrihet och meddelarskydd, precis som anställda i kommunens verksamheter.

 3. Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

Personal anställd av de verksamheter som Stockholms stad upphandlar har självklart meddelarfrihet och meddelarskydd, precis som stadens anställda har det. I ett antal fall har vi kunnat följa hur anställda inom upphandlad verksamhet på olika sätt blir trakasserade när de uttalar sig i exempelvis media. Detta är självklart helt oacceptabelt i en demokrati där yttrandefrihet är en av grundpelarna för hela samhällsbygget.

§4 Hemtagning av myndiga som har varit placerade – Återremiss

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v)

Dnr 119-0159/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar godkänna förvaltningens svar på skrivelsen.

Ärendet

I skrivelsen uttrycktes en oro för att fler placeringar än tidigare upphör då den unge blir myndig. Socialtjänstnämnden gav därför förvaltningen i uppdrag att göra en kartläggning av stadsdelsnämndernas förhållningssätt till fortsatt placering av ungdomar efter det att de blivit myndiga. En kartläggning har genomförts av hur många ungdomar födda åren 1986 – 1989 som var placerade under första kvartalet 2007 och hur många placeringar som upphörde i samband med 18-årsdagen. Resultatet från kartläggningen visar inte på någon oroande tendens.

Den 22 november 2007 återremitterade nämnden socialtjänstförvaltningens svar på skrivelsen med begäran få kompletterande uppgifter om vad ett stödboende innefattar och om ” Social bostad” fortfarande erbjuds. Social bostad, som var en form av familjehem, används inte längre som begrepp, då det associerades med att bo inneboende. De stödboenden som stadsdelsförvaltningarna erbjuder i egen regi eller köper av andra aktörer, bygger på att den unge i stora delar kan ta ansvar för sin egen vardag.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 januari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak socialförvaltningens svar på skrivelsen.

 2. Socialtjänstnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att årligen följa upp målgruppen placerade myndiga ungdomar.

 3. Socialtjänstnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i uppföljningen även utreda hur boendet utvecklas för de unga vuxna som fasas ut ur stödboende i stadsdelarna. Detta ska ske genom en brukarenkät/ brukarintervjuer.

 4. Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

Situationen för unga vuxna i Stockholm vad gäller boende är kärv. De som av olika anledningar har varit placerade i familjevård, HVB-hem eller liknande är speciellt utsatta.

De signaler som nu kommer från stadsdelarna tyder på mycket strama socialbudgetar. Detta kommer att på olika sätt drabba socialtjänstens brukare. Det finns en stor risk att stadsdelsnämnderna sparar på just boendestöd för unga vuxna.

Vi anser att det är oerhört viktigt att följa upp de unga vuxna som har varit placerade och sedan efter hemtagning erbjudits t.ex. stödboende. Hur ser deras situation ut? Vilket stöd ger stadsdelarna till dessa unga vuxna som av olika skäl har varit placerade? Vi behöver brukarnas svar för att skapa bättre förutsättningar för unga vuxna som under sina liv har varit föremål för placeringar. Ju bättre kvalité på stödet desto större förutsättningar att de unga vuxna som oftast ända sedan barnsben varit föremål för socialtjänstens åtgärder får en chans till ett bra vuxenliv.

§5 Uppföljning av ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 106-0011/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Förvaltningen delar stadsledningskontorets uppfattning att nuvarande ordningsföreskrifter i huvudsak fungerar bra. Förvaltningens erfarenhet är att nyckelfaktorerna för ett bra förebyggande arbete för att skapa ordning och trygghet i stadens offentliga rum är samarbete mellan närpolis, brottförebyggande råd och socialtjänst. Förvaltningen instämmer i vikten av att bedriva ett aktivt uppsökande arbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 januari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§6 Gemensam service ekonomi – samarbete mellan förvaltningar

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 106-0635/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadsledningskontoret föreslår att en gemensam service för ekonomiadministration inrättas för att ingå i servicenämnden. I en framtida organisation föreslås nämnderna även fortsättningsvis ansvara för uppföljning och analys, för kontakter mot kunder och medborgare och för kontakter mot sina olika verksamheter. Nämnderna blir kunder och köper ekonomiadministrativa tjänster av den gemensamma serviceenheten. Förvaltningen instämmer i huvudsak i stadsledningskontorets förslag.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 januari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Socialtjänstförvaltningen har skrivit ett utmärkt remissvar där man på ett mycket konstruktivt sätt pekar på fördelar och nackdelar med förslagen att överföra ekonomiadministration till serviceförvaltningen, där nackdelarna överväger. Vi delar förvaltningens förvåning över att det kan ”… upplevas som en smula märkligt att det som betraktas som tärande administration idag ses som en effektiv kärnverksamhet i gemensam service.”

I själva verket finns det stora svagheter i hela konceptet med en serviceförvaltning, med negativa konsekvenser såväl för politisk insyn, personal, service och ekonomi. Vi har från början varit negativa och ser tyvärr i flera remissvar att många av våra farhågor besannas.

Oppositionens möjligheter att följa hur verksamheten fungerar är tyvärr begränsad, eftersom nämnden styrs av en tjänstemannastyrelse. Koncentrationen av administrativa uppgifter bereder väg för privatisering, vilket vi tar avstånd från. Servicen riskerar också att bli sämre eftersom lokalkännedomen om verksamheten tunnas ut alltmer efter en centralisering.

Erfarenheterna från den pågående överföringen av löneadministrationen har varit blandade, där stora förvaltningar fått ökade kostnader. Vi menar att förändringarna dessutom genomförs alldeles för snabbt, vilket drabbar både personal och berörda förvaltningar.

Socialtjänstförvaltningen skriver klokt om vikten att utvärdera överföringen av löneadministrationen innan man tar nästa steg. Risken finns att man bygger en koloss på lerfötter om man inte tar vara på erfarenheterna från det första steget.

Små förvaltningar kan säkert vinna på att köpa tjänster av serviceförvaltningen, men de kan lika väl som äldreförvaltningen fortsätta att köpa administrativa tjänster av socialtjänstförvaltningen. När pågående samarbete mellan förvaltningar fungerar utmärkt som i detta fall finns ingen anledning att besluta om tvångsanslutning till serviceförvaltningen.

Om förvaltningarna får välja själva, visar det sig om serviceförvaltningen överlever. Vi tror att det är mycket viktigare att utveckla tekniska lösningar, utbilda personalen och skapa goda standarder än att centralisera och privatisera administrationen. För vår del vill vi avskaffa serviceförvaltningen när vi kommer till makten.

§7 Verksamhetsberättelse för 2007 samt bokslut med kommentarer för socialtjänstnämnden

Dnr 201-0021/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och bokslutet med kommentarer.

 2. Verksamhetsberättelsen samt bokslutet med kommentarer överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

 3. Socialtjänstnämnden återredovisar 18,4 mnkr i outnyttjade medel för utomlänsplacerade funktionshindrade.

 4. Socialtjänstnämnden återredovisar 10,9 mnkr i outnyttjade projektmedel.

 5. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Det ekonomiska resultatet visar att socialtjänstnämnden lämnar ett överskott på 16,6 mnkr för den egna driftverksamheten. Det motsvarar en dryg procent av nämndens totala budgetomslutning som är 1,1 mdkr. Överskottet beror i huvudsak på höjda statsbidrag, att anställningar som funktionshinderinspektörer har blivit tillsatta sent på året, att medel inom hemlöshetsområdet inte har utnyttjats fullt ut samt prestationshöjningar när det gäller akut- och korttidsboende för hemlösa.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 januari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Övergripande mål från Alliansen under 2007 har varit att få fler att gå från bidrag till arbete samt att inleda byggandet av Sveriges bästa socialtjänst. I syfte att stärka arbetslinjen har det under året tagits fram nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd som tillsammans med nystartade den nystartade verksamheten Jobbtorg Stockholm syftar till att få fler att gå från bidrag till egen försörjning. De nya riktlinjerna innebär bl.a. att det ställs krav på motprestation samt skärpta krav vid andrahandsboende. Staden ska också aktivt arbeta med att motverka felaktiga utbetalningar.

Samtliga stadsdelsnämnder uppvisar en minskning av antalet bidragstagare och därmed har målsättningen att minska bidragsberoendet i staden uppnåtts. Antalet vuxna bidragstagare per månad har minskat med 12,1 % och bidragshushåll med 11,3 %, antalet bidragshushåll var i december nere i 10112, den lägsta nivån sedan 1980-talet. Den största minskningen har skett inom gruppen arbetslösa eller SFI- studerande som har minskat med 13,5 %.

Förutom de nya riktlinjerna för ekonomiskt bistånd och starten av Jobbtorg Stockholm har vi i majoriteten också utarbetat och beslutat i ett stort antal strategiskt viktiga ärenden och initierat ett antal omfattande kartläggningar. Nedan listar vi några av alla de saker vi i Alliansen genomfört under 2007.

 • En ny inriktning inom hemlöshetsarbetet har presenterats där tre tydliga målgrupper prioriteras. Strategin handlar om att förhindra inflödet och kraftsamla kring återfallbesökarna på våra akutboenden samt att få ut fler i eget boende.

 • Ett nytt program för kvinnofrid har utarbetats och antagits. Samtidigt har vi tagit initiativ till och påbörjat en unik kartläggning av hedersproblematiken i Stockholms stad. Kartläggningen ska bilda beslutsunderlag för insatser och utbildningar kring hedersrelaterat liv och våld.

 • Socialtjänstförvaltningen fick i uppdrag genomföra en fullständig översyn av Stockholms stads insatser för barn som far illa. Detta som en konsekvens av att 2006-års familjehemsrapport pekat på ett antal områden där behovet att förbättra, kvalitetssäkra och utvärdera är stort.

 • Förslag till tydligare och moderniserade stadsövergripande riktlinjer i adoptionsfrågor har utarbetats och är just nu ute på remiss.

 • Nya riktlinjer för serveringstillstånd har utarbetats. De tidigare var uppbenbart omoderna och motverkade utvecklingen av den internationella matkultur som utvecklats i Stockholm. Den årliga omprövningen av femtillstånd avskaffas och frigör resurser till mer tillsynsverksamhet.

 • Sveriges första funktionshindersinspektörer har anställts för att säkra att den funktionshindersverksamhet staden erbjuder håller de mått som kan krävas. Ärendet togs visserligen fram av den förra majoriteten, men det var först när vi i den nuvarande majoriteten tog tag i frågan som idén förverkligades.

 • Arbetet med att planera och förbereda inför implementeringen av BBIC- systemet (Barns Behov i Centrum) har pågått hela året. Under december 2007 genomfördes tre gemensamma upptaktsmöten med Socialstyrelsen, med sammanlagt 250 personer från stadsdelsförvaltningarna.

 • ”Tak-över-huvudetgarantin” uppfylldes under året.

 • Familjerådgivningen genomförde 7915 samtal under året och arbetade sammanlagt med 1900 ärenden. Verksamheten har arbetat helt i enlighet med målen och till fullo uppfyllt åtaganden och prestationskrav.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Nettoutfallet för verksamheten uppgår till ett överskott på 16,6 mnkr under 2007. För att kunna följa budgetarbetet och styra om eventuella resurser är det angeläget att nämnden så tidigt som möjligt informeras om avvikelser i budgeten. Vid senaste prognosavstämningen informerades inte nämnden om det stora överskottet.

Ca en tredjedel av överskottet rör barn och ungdom vars behov snarare ökat än minskat. Med tanke på överskottet exempelvis för Maria ungdomsenhet förstår vi inte den tidigare föreslagna neddragningen av tjänster på nämnda enhet. Vad är orsakerna till vakanserna och hur har de påverkat verksamheten? Vi undrar också varför de subventionerade akutplatserna inte använts av stadsdelarna. Beror detta på för höga avgifter för stadsdelarna i nästa skede eller personalbrist?

Den borgerliga politiken har medfört att man sparar på utsatta grupper istället för att aktivt gå in och förebygga eventuella problem, vilket all forskning visat lönar sig både ekonomiskt och socialt.

Ersättaryttrande

Ersättaren Jonas Naddebo (c) lämnade följande yttrande.

Jag ansluter mig till det särskilda uttalande som lämnades av odföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd).

§8 Rapport av verksamhetsrevision och internrevision 2007

Dnr 122-0094/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

I ärendet redovisar förvaltningen resultaten av den verksamhetsrevision respektive internrevision som genomförts under år 2007. Under året har 15 enheter, organisationer och upphandlad verksamhet varit föremål för verksamhetsrevision och 18 enheter varit föremål internrevision. Resultaten från årets verksamhetsrevision visar att enheterna i huvudsak är välorganiserade i sin planering och rapportering och att samarbetet mellan de olika nivåerna fungerar bra. Resultaten från internrevisionen visar att de granskade enheterna inte uppvisar några större brister.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 januari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Sysselsättnings-/arbetsträningsverksamhet för döva med socialpsykiatriska funktionshinder

Dnr 105-0095/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att upphandling av sysselsättnings-/arbetsträningsverksamhet för döva med psykisk funktionsnedsättning genomförs under år 2008 och att denna upphandling ska administreras av socialtjänstförvaltningen.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Enligt socialtjänstnämndens beslut (SotN 2007-02-15, § 12, Dnr 105-0010/2007) fick socialtjänstförvaltningen i uppdrag att i samråd med stadsdelsförvaltningarna utarbeta förslag till utveckling av verksamheter för målgruppen döva med psykisk funktionsnedsättning utifrån tidigare gjord kartläggning.

Enligt handläggare inom Stockholms stads socialpsykiatri, specialinriktad personal inom landstinget samt intresseföreningar är kunskapen om målgruppen och dess specifika behov bristfällig inom Stockholms stad. Det råder också en akut brist på sysselsättnings- och arbetsträningsverksamheter för målgruppen där stödet ges med hjälp av teckenspråkskunnig personal. Det är inte möjligt för varje stadsdelsförvaltning att ordna utbildning av personal samt skapa sysselsättningsverksamheter och därför föreslås att en centraliserad upphandling av sysselsättningsverksamhet för målgruppen genomförs.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 januari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. Socialtjänstnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag.

2. Verksamheten upphandlas inte utan startas i egen regi.

3. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett förslag om verksamheten bör drivas av förvaltningen eller som en KÖV av en stadsdelsnämnd.

4. Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

Det är utmärkt att förvaltningen föreslår att en sysselsättnings-/ arbetsträningsverksamhet för döva ska startas, eftersom det finns ett stort behov av en sådan verksamhet. Vi beklagar att majoriteten la ner Brittagruppen, och anser det självklart att staden tar ansvar för en ny verksamhet genom att driva den i egen regi.

Det finns ingen anledning att överlåta åt marknadskrafterna att driva en verksamhet för en så utsatt grupp som i detta fall. Det är sant att varje stadsdelsförvaltning inte kan stå för en egen verksamhet, men verksamheten kan antingen drivas av socialtjänstförvaltningen eller drivas av en stadsdelsnämnd som en kommunövergripande verksamhet (KÖV).

§10 Lägesrapport för Genomförandegruppen för utbyggnad av bostäder med särskild service

Dnr 119-0029/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak lägesrapporten.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på en konkret åtgärdsplan för hur stadens berörda nämnder och styrelser gemensamt ska arbeta för att behovet av bostäder med särskild service ska tillgodoses.

Genomförandegruppen har sedan den startade 2001 gjort ett utmärkt arbete med att i dialog med brukarorganisationerna inventera behovet av grupp- och stödboenden. Dock stannar arbetet när analyserna är klara. Att enbart socialtjänstnämnden fattar beslut om att det ska byggas grupp- och stödbostäder räcker inte. Eftersom ansvaret för flera av de beslut som behövs för att vi ska kunna börja bygga ligger hos andra nämnder, styrelser och förvaltningar (t.ex. stadsledningskontoret, exploateringsnämnden, stadsbyggnadskontoret), krävs det att också dessa får tydliga uppdrag och att det finns en tydlig ansvarsfördelning och god samordning kring processerna.

Ärendet

Genomförandegruppen som började sitt arbete 2001, leds av socialtjänstförvaltningen och består i övrigt av representanter från stadsdelsförvaltningar, stadsledningskontoret och berörda tekniska förvaltningar. Gruppens uppgift är att fungera sammanhållande för utbyggnaden i hela staden och bl.a. inhämta kunskap om behovet, planerade utbyggnader, göra kvalitetsbedömningar samt granska finansieringen av projekten. Lägesrapport har lämnats till socialtjänstnämnden årligen.

Förvaltningens bedömning är att det finns ett fortsatt stort behov av utbyggnad av bostäder med särskild service för funktionshindrade. De inventeringar som gjorts samt de kontakter som funnits med brukarorganisationer och HSO:s (Handikappförbundens samarbetsorgan) bostadsgrupp visar på detta. Förvaltningens bedömning är att arbetet med utbyggnadsfrågor skulle kunna effektiviseras med ett förstärkt samordnat ansvar över staden, där olika berörda förvaltningar medverkar. I budget för 2008 ges socialtjänstnämnden i uppdrag att bl.a. se över arbetsformerna för genomförandegruppen. Ett förslag ska redovisas för socialtjänstnämnden under våren 2008.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 januari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden godkänner lägesrapporten 2007 för Genomförandegruppen.

 2. Lägesrapporten överlämnas till kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna.

 3. Förvaltningen får i uppdrag att omgående ta fram en Plan för utbyggnad av bostäder med särskild service.

 4. Förvaltningen får i uppdrag att i samverkan med bland annat stadsdelsnämnderna och handikapporganisationerna ta fram en modell för en årlig systematisk inventering av behovet av särskilda boenden.

 5. Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

Det är skamligt att den borgerliga majoriteten inte har tagit fram en ny utbyggnadsplan för bostäder med särskild service och andra alternativa boendeformer för personer med funktionsnedsättningar. Nuvarande utbyggnadstakt är helt otillräcklig, vilket tydligt framgår av den statistik som redovisas av förvaltningen. I det sammanhanget vill vi betona allmännyttans stora betydelse för att tillgodose behovet.

Ett helt år har gått sedan den tidigare planen upphörde och nu ska nya inventeringar göras istället för att gå till handling. Även HSO har gjort inventeringar som har lämnats till socialborgarrådet. Den passivitet som majoriteten visar i detta ärende rimmar illa med att moderaterna innan valet i en motion i kommunfullmäktige krävde en tidtabell för utbyggnaden av bostäder för funktionshindrade.

Moderaterna har haft över ett år på sig att ta fram den önskvärda tidtabellen men istället förhalar man stadens planering ytterligare. Det är inte acceptabelt att ett år till går innan kommunfullmäktige får ta beslut om en ny plan. Socialborgarrådet bör omgående tala med stadsbyggnadsborgarrådet för att i samverkan öka utbyggnadstakten för särskilt boende

Vi anser också att socialtjänstförvaltningen ska få ett utökat mandat att besluta om planering av boenden för små funktionshindersgrupper, exempelvis unga hjärnskadade eller grupper med komplexa behov där samverkan krävs med landstinget. Vi vill att staden omgående tar fram en ny utbyggnadsplan för bostäder med särskild service och alternativa boendeformer med ökad utbyggnadstakt som svarar mot behovet i hela staden.

Vi delar förvaltningens uppfattning att staden på ett mer systematiskt sätt behöver ta in uppgifter om behovet av särskilda boenden. En sådan modell bör tas fram i samverkan med stadsdelsnämnderna och andra berörda nämnder. Utbyggnadsplanen kan med ett sådant system vara ”rullande” och revideras vid behov. I arbetet med en ny plan och en modell för årlig uppföljning ska alla berörda handikapporganisationer och handikappråd självklart vara delaktiga i hela processen.

Reservation

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att i huvudsak godkänna rapporten

 2. förvaltningen får i uppdrag att till nämnden återkomma med en långsiktig plan hur försörjningen av bostäder med särskild service kan tillgodoses

Rapporten ger tyvärr alldeles för mycket känsla av akututryckning när det gäller boenden förde som behöver särskilt stöd. Risken är stor att personer faller mellan stolarna och därmed hamnar i miljöer som försvårar deras vardag.

I takt med att fler av stadens hemlösa får hjälp med diagnostisering och därmed också i flera fall har rätt till ett omsorgsboende så måste socialtjänstnämnden och staden vara förberedd för boendet och stödet. Att efter år av hemlöshet och troligen självmedicinering få en diagnos är befriande för många. Om då staden inte kan möta upp detta kan bli en ytterligare kränkning för fler av personerna.

Socialtjänstnämnden tillsammans med berörda nämnder och styrelser måste öka takten i att tillgodose boenden med särskilt stöd men också ha en bättre framförhållning så att hemlöshet och annat destruktivt kan förebyggas.

§11 Ungdomstjänst i Stockholms stad år 2007

Dnr 119-0025/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Sedan den 1 januari 2007 är ungdomstjänst en fristående påföljd för ungdomar under 21 år och en obligatorisk uppgift för kommunerna att administrera. I Stockholms stad svarar Bromma arbets- och studiecenter (BAS) inom Stockholm HVB, barn och ungdom för det praktiska arbetet med påföljden för hela staden. Detta gäller både praktikplatser och programverksamhet. Samordningsmodellen har visat sig fungera bra; erfarenheterna har till övervägande del varit positiva. Enligt lagpropositionens intentioner har ungdomstjänst fått ett stort användningsområde. Under det första året blev cirka 170 Stockholmsungdomar dömda till ungdomstjänst. En stor majoritet av de ungdomar som redan genomfört sin tjänstgöring har gjort det utan anmärkningar. Dock har en mindre del, cirka 16 procent, återrapporterats till åklagaren. Orsaken har varit misskötsel på olika sätt, bland annat att utebli från arbetet utan att meddela sig. Troligtvis hade ungdomsvård – med en annan typ av insatser – varit ett lämpligare påföljdsalternativ än ungdomstjänst för dessa ungdomar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 januari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande och verksamhetsrapport.

Socialtjänstnämnden skriver till regeringen om att ändra reglerna för hur länge den som blir dömd till ungdomstjänst ska finnas kvar i polisens belastningsregister. Böter eller ungdomstjänst måste likställas vad gäller hur länge uppgifterna finns kvar i registret.

Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

Ungdomstjänst kan rätt använd bli en vändpunkt för de ungdomar som döms till detta. Det är därför allvarligt att ungdomstjänst har blivit en klassfråga. De som kommer från hem med bra ekonomi kan friköpa sig och istället betala böter. Att dessutom den som betalar böter finns med i polisens register i fem år medan den som istället får ungdomstjänst finns kvar i registret i 10 år är förstås horribelt. Lagen om ungdomstjänst riskerar att bli en klasslag om detta får fortgå. Vi förutsätter att hela socialtjänstnämnden ställer sig bakom en skrivelse till regeringen för att ändra på reglerna i detta avseende.

§12 Framställan från Stiftelsen Hotellhem om anslag för inrättande av en tjänst som skuldrådgivare

Dnr 105-0005/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden tillstyrker Stiftelsen Hotellhems hemställan om medel hos kommunstyrelsen med 650 tkr under 2008 för att finansiera en projektanställning som skuldrådgivare inom stiftelsen.

 2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet

Styrelsen för Stiftelsen Hotellhem beslutade vid sitt sammanträde

2007-12-10 att hemställa hos kommunstyrelsen om 650 tkr under 2008 för att finansiera en projektanställning som skuldrådgivare inom stiftelsen. Förvaltningen är positiv till att stiftelsen planerar anställa en skuldrådgivare som kan stödja fler boende att få ordning på sina skulder som i sin tur leder till att fler får chansen till eget kontrakt på den öppna bostadsmarknaden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 januari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Peter Lundén-Welden (m) deltog inte i beslutet på grind av jäv.

§13 Rapport från studiebesök i Edinburgh, Skottland

Dnr 307-0480/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Socionomerna på Barncentrum gjorde under hösten 2007 en studieresa till Edinburgh i Skottland tillsammans med fyra poliser för att bl.a. studera samarbetet mellan socialtjänst och polis vid Child Protection Office.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 januari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Deltagande i CWL´s (Child Welfare Leauge of America) internationella PRIDE – konferens den 27 – 29 februari 2008 iWashington DC, USA.

Dnr 307-0018/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att Birgitta Blomgren deltar i konferensen PRIDE International Roundtable anordnad av Child Welfare League of America den 27-29 februari 2008 i Washington DC, USA.

 2. Kostnaderna för resor och transfer bekostas av region Gävleborg. Konferensavgift, hotell, traktamente ca 7 500 kr bekostas inom enhetens budgetram.

Ärendet

Förvaltningens familjehemskonsulter rekryterar och utbildar familjehem på uppdrag av stadsdelsförvaltningarna. Enligt stadens riktlinjer för familjevård krävs det att familjehem, innan de tar emot ett barn för placering, är förberedda/utbildade och utredda. Ett av de program som familjehemskonsulterna använder är PRIDE (Parent´s Resources for Information Development and Education)-programmet. Programmet är ursprungligen utarbetat i USA

PRIDE- rättigheten i Sverige ägs av Region Gävleborg. Syftet med konferensen i Washington DC är att samla PRIDE-kollegor från hela världen för idé-, kunskaps- och erfarenhetsutbyte och för att diskutera och planera för framtiden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 januari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Resa till Denver, USA, för deltagande i Blueprints konferens den 17 – 19 mars 2008 samt studiebesök i Chicago den 14 – 15 mars 2008

Dnr 307-0033/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner att medarbetarna i MST-projektet inom Precens, Charlotte Skawonius och Emma Ulfsdotter på arbetstid genomför en resa för att delta i Blueprints konferensen 2008 i Denver, Colorado samt ett studiebesök vid MST-verksamheten i Chicago och annan evidensbaserad verksamhet där.

Ärendet

Precens bedriver i form av ett projekt konsultverksamhet för det svenska MST-nätverket. Konsultverksamheten finns organisatoriskt inom ramen för den existerande Kometverksamheten och finansieras av avgifter. Projektledaren Charlotte Skawonius och MST-konsulten Emma Ulfsdotter har inbjudits till Blueprints konferensen 2008. För att följa den senaste forskningen och erfarenheterna av framgångsrikt arbete med unga som är våldsamma, missbrukar och är kriminella är det av stort värde att delta vid konferensen och att genomföra studiebesöket.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 januari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Tjänsteresa till världsaidskonferensen

Dnr 307-0034/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar godkänna hiv/aidssamordnarens tjänsteresa till världsaidskonferensen i Mexico City 2008-08-03 – 2008-08-08.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Världsaidskonferensen arrangeras vartannat år, denna gång för första gången i Latinamerika, och årets konferens är den 17:e sedan starten. Konferensens innehåll fokuserar på hiv- och aidsepidemin ur ett globalt perspektiv. Men då Stockholm i allra högsta grad påverkas av det som sker på andra plaster i världen är det angeläget att staden är representerad. Det är vidare av vikt att hiv/aidssamordnaren kan följa den senaste forskningen och de aktuella erfarenheterna avseende framgångsrik hiv-prevention. Stockholms stads hiv/aidssamordnare med placering på socialtjänstförvaltingen är inbjuden att i tjänsten delta vid världsaidskonferensen i Mexico City.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 januari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Anmälningsärenden

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar lägga följande ärenden till handlingarna.

Protokoll från socialtjänstnämndens sammanträde den 31 januari 2008 justerat den 5 februari 2008.

Protokoll från handikapprådets sammanträde den 11 februari 2008 justerat den 12 februari 2008.

Protokoll från individutskottets sammanträde den 24 januari 2008 justerat den 29 januari 2008.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde den 7 februari 2008 justerat den 12 februari 2008.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation med dnr 307-0019/2008.

Inkomna handlingar till socialtjänstnämnden perioden den 15 januari 2008 till den 28 januari 2008.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 6 februari 2008 justerat den 12 februari 2008.

§18 Val av ledamot till Stockholms Stads bostadsförmedling AB förtursutskott

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden väljer Dimitrios Soulis (s) till ledamot av Stockholms Stads bostadsförmedling AB förtursutskott.

 2. Socialtjänstnämndens beslut överlämnas till Stockholms Stads bostadsförmedling AB.

§19 Nämndens frågor

Skrivelse om gemensam arbetsgrupp för samverkan mellan skola och socialtjänst från Ulf Kristersson (m), Lena Kling (fp), Dikran Dison (kd) och Jonas Naddebo (c) överlämnades till förvaltningen för beredning.

Skrivelse om barnfamiljer som vräks från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v) överlämnades till förvaltningen för beredning.

Skrivelse om HIV-situationen i Stockholm från Per-Olof Ångman (s) och Mia Sundelin (s) överlämnades till förvaltningen för beredning.

__________________________