Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2008-09-18

Sammanträde 2008-09-18

Datum
Klockan
16.00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Upphandling av Norrtulls planeringshem

4 Upphandling av Råcksta stöd- och referensboende

Remissärenden

5 Fler eldar på valborg - yttrande över motion från Roger Mogert (s)

6 Om ungdomsmottagningar

Svar på remiss av motion (2008:39)
Dnr 106-0474/2008

7 Samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 106-0416/2008

8 Egenansvar - med professionellt stöd (SOU 2008.58)

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 106-0415/2008

Övriga beslutsärenden

9 Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2008

10 Hemlöshetsarbetet i Stockholms stad

11 Förslag till organisation och arbetsformer för Genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade

12 Granskningsrapport - avser daglig verksamhet LSS och sysselsättning SoL i Rinkeby-Kista stadsdels-förvaltning

13 Familjevård för barn och ungdom. Uppföljning av årsrapport 2007

14 Genomförande och utvärdering av Prevention i skolan (PS)

15 Fryshuset - inriktningsärende angående upphandling/fortsatt verksamhetsstöd

16 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, kvartal 2 2008

Anmälningsärenden

17 a - f Anmälningsärenden

Övriga frågor

18 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) och vice ordföranden Karin Rågsjö (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras den 23 september 2008.

§3 Upphandling av Norrtulls planeringshem

Dnr 121-0063/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att anta anbudet från Stockholms Stadsmission vilket är det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt med hänsyn tagen till bästa kvalitet och lägsta pris.

 2. Socialtjänstnämnden beslutar uppdra åt förvaltningsledningen att teckna avtal med Stockholms Stadsmission om drift av Norrtulls planeringshem från och med den 1 mars 2009 till och med den 28 februari 2011 med möjlighet till förlängning med 2 år.

 3. Socialtjänstnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendet

Socialtjänstnämnden beslutade den 17 april 2008 att godkänna förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag (anbudsinfordran) avseende upphandling av driften av Norrtulls planeringshem fr.o.m. den 1 mars 2009. Vid anbudstidens utgång den 9 juni 2008 hade fyra anbud lämnats in. Samtliga anbud uppfyllde efter kompletteringar de formella leverantörskraven.

Tre anbud uppfyllde alla ska-krav på tjänsten och gick vidare till kvalitetsprövningen. Utvärderingen av anbuden har gjorts utifrån den utvärderingsmodell och de kriterier som socialtjänstnämnden fastställt i förfrågningsunderlaget. Stockholms Stadsmission erhöll högsta poäng vid utvärderingen av kvalitetskriterierna. I och med detta är Stockholms Stadsmissions anbud det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn tagen till bästa kvalitet och lägsta pris.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Maryam Barkadehi (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) framlade därutöver ett ytterligare förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden tog först upp förslaget att återremittera ärendet.

Nämnden beslutade utan omröstning att inte återremittera ärendet.

Nämnden beslutade därefter enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m) tjänstgörande ersättaren Maryam Barkadehi (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden anför i övrigt följande

Denna upphandling är inte en vanlig upphandling av en entreprenör eftersom Stadsmissionen inte är någon entreprenör utan en frivilligorganisation. En organisation som uppbär ekonomiskt bidrag från Stockholms stad, samma stad som väljer Stadsmissionen som utförare.

Det uppstår en mängd intressekonflikter som inte har analyserats. Dessutom ser vi tydligt att Stadsmissionen i upphandlingen ligger 662 814 kr under Skarpnäcks anbud och 1 089340 kr under socialtjänstförvaltningens eget regianbud.

Vi vill i återremissen ha svar på följande frågor:

§4 Upphandling av Råcksta stöd- och referensboende

Dnr 121-0064/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att anta anbudet från Stockholms Stadsmission vilket är det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt med hänsyn tagen till bästa kvalitet och lägsta pris.

 2. Socialtjänstnämnden beslutar uppdra åt förvaltningsledningen att teckna avtal med Stockholms Stadsmission om drift av Råcksta stöd- och referensboende från och med den 1 mars 2009 till och med den 28 februari 2011 med möjlighet till förlängning med 2 år.

 3. Socialtjänstnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendet

Socialtjänstnämnden beslutade den 17 april 2008 att godkänna förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag (anbudsinfordran) avseende upphandling av driften av Råcksta stöd- och referensboende fr.o.m. den 1 mars 2009. Vid anbudstidens utgång hade fem anbud inkommit. Samtliga anbud uppfyllde efter kompletteringar de formella leverantörskraven.

Två anbud uppfyllde alla ska-krav på tjänsten och gick vidare till kvalitetsprövningen. Utvärderingen av anbuden har gjorts utifrån den utvärderingsmodell och de kriterier som socialtjänstnämnden fastställt i förfrågningsunderlaget. Stockholms Stadsmission erhöll högsta poäng vid utvärderingen av kvalitetskriterierna. I och med detta är Stockholms Stadsmissions anbud det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn tagen till bästa kvalitet och lägsta pris.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 augusti 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Maryam Barkadehi (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) framlade därutöver ett ytterligare förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden tog först upp förslaget att återremittera ärendet.

Nämnden beslutade utan omröstning att inte återremittera ärendet.

Nämnden beslutade därefter enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Maryam Barkadehi (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden anför i övrigt följande

Denna upphandling är inte en vanlig upphandling av en entreprenör eftersom Stadsmissionen inte är någon entreprenör utan en frivilligorganisation. En organisation som uppbär ekonomiskt bidrag från Stockholms Stad, samma stad som väljer Stadsmissionen som utförare.

Det uppstår en mängd intressekonflikter som inte har analyserats. Dessutom ligger Stadsmissionen i upphandlingen 571 660 kr under Socialtjänstförvaltningens eget regianbud.

Vi vill i återremissen ha svar på följande frågor:

§5 Fler eldar på valborg

Yttrande över motion från Roger Mogert (s)

Dnr 106-0406/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänstutlåtandet som svar på motionen.

 2. Socialtjänstnämnden beslutar att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen delar motionärens synpunkter om vikten av goda förebyggande insatser för ungdomar så att alkoholbruk m.m. minskar. På de flesta håll i staden arbetar stadsdelsförvaltningarna med lokal mobilisering kring olika slags förebyggande insatser för ungdomar.

Förvaltningens ståndpunkt är att den lokala mobilisering som sker inom stadsdelsförvaltningarna idag ska fortsätta och gärna stärkas ytterligare, dvs. ske med kontinuitet och i samarbete med berörda aktörer. I samband med särskilda helger, t.ex. Valborg, kan denna mobilisering med fördel ske i samverkan med Preventionscentrum Stockholm liksom tidigare år.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 augusti 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Maryam Barkadehi (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Maryam Barkadehi (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att bifalla motionen

 1. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande

Vi stödjer förslaget att ge alla stadsdelsnämnder i uppdrag att i samarbete med föreningslivet ordna fram fler festplatser där vuxna och unga kan mötas på Valborgsmässoafton.

§6 Om ungdomsmottagningar

Svar på remiss av motion (2008:39) från Mirja Räihä Järvinen m.fl. (s)

Dnr 106-0474/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar i huvudsak till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

 4. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

Ungdomsmottagningarna är ett område där samarbetet mellan staden och landstinget har kommit långt och i grunden fungerar väl. Vi ser fram emot att utifrån resultatet av den översyn av stadens ungdomsmottagningar som nu pågår ytterligare kunna utveckla och förbättra samarbetet.

När det gäller frågan om basbemanning vid mottagningarna hänvisar förvaltningen till den rekommendation som intresseorganisationen Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar (FSUM) utarbetat. Den bedömning som gjorts i Stockholm gällande hur behovet av basbemanning ser ut specifikt i stadens och länets verksamheter skiljer emellertid sig från den generella rekommendation som FSUM tagit fram.

Förvaltningen menar att det nya ersättningssystemet skulle ha lett till att provtagningar och behandling av redan smittade patienter skulle prioriteras framför förebyggande arbete, Vi anser att det är för tidigt att i nuläget utvärdera vilka effekter, positiva eller negativa, som systemet har medfört.

Ärendet

Mirja Räihä Järvinen (s), Berit Kruse (s) och Karin Hanqvist (s), skriver i motionen att ungdomsmottagningarnas utåtriktade verksamhet bör utökas med anledning av det ökande antalet ungdomar som smittats med klamydia samt ökningen av tonårsaborter. De förslår i motionen att Stockholm stad och landstinget gemensamt utreder mottagningarnas uppdrag och resursfördelning och att en plan tas fram för det förebyggande arbetet för att bl.a. minska tonårsaborterna. Förvaltningen hänvisar till en pågående översyn av stadens ungdomsmottagningar, där bl.a. uppdrag och resursfördelning tas upp. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om att en plan ska göras tillsammans med landstinget med fokus på det förebyggande arbetet, men bedömer att det krävs extra resurser för att intensifiera det förebyggande arbetet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 augusti 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Maryam Barkadehi (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Maryam Barkadehi (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att bifalla motionen.

 1. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

Vi instämmer med motionens förslag om att staden och landstinget borde utreda ungdomsmottagningarnas uppdrag och resursfördelning med syfte att kunna öka den utåtriktade verksamheten samt att staden och landstinget ska ta fram en plan för det förebyggande arbetet.

Eftersom möjligheten att förstärka ungdomsmottagningarnas reguljära verksamhet med statliga medel togs bort under 2008 har kraven ökat på stadsdelsförvaltningarna och utbildningsförvaltningen, att inom befintliga budgetramar helt finansiera verksamheten.

§7 Samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 106-0416/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Huvudsakligt syfte med överenskommelsen är att skapa ökad samordning och utveckling av insatser riktade till nyanlända. Överenskommelsen innebär att kommunerna ska samarbeta så att det leder till ett gemensamt regionalt ansvarstagande och ett kommande regionalt avtal om flyktingmottagande och introduktion av nyanlända med Migrationsverket.

Socialtjänstförvaltningen är positiv till att utveckla samverkan med andra kommuner och statliga myndigheter för att förbättra introduktionen för nyanlända. Behovet av introduktionsinsatser för nyanlända är stort. En ökad samverkan förväntas innebära ett större och mer mångfacetterat utbud av insatser. För att leva upp till intentionerna i överenskommelsen torde en översyn behövas av vissa regelsystem på såväl statlig som kommunal nivå. Likaså behöver staden vara beredd att se över uppdrag och regelsystem som kan verka hindrande. Stadens nämnder måste också i planering och upphandling av introduktionsaktiviteter se till att dessa är öppna för medborgare från andra kommuner.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 augusti 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§8 Egenansvar – med professionellt stöd

Yttrande över betänkande (SOU 2008:58)

Dnr 106-0415/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I betänkandet ”Egenansvar – med professionellt stöd” lämnas ett antal förslag till förändringar av nuvarande flyktingmottagande i kommunerna och introduktionsverksamheten.

Förvaltningen anser att utredningens förslag i vissa delar kan vara bra under förutsättning att staten tar över ansvaret för introduktionen inklusive kostnadsansvaret för individernas försörjning. Förvaltningen anser dock att statens ansvar ska vara tidsmässigt längre än tre år samt förordar att Arbetsförmedlingen blir den myndighet som tar ansvaret för introduktionen. Det är också viktigt att kommunerna får full ekonomisk kompensation för de delar där kommunerna fortsatt ska bedriva verksamhet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 september 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Maryam Barkadehi (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m) tjänstgörande ersättaren Maryam Barkadehi (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) deltog inte i beslutet.

§9 Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2008 samt delårsbokslut med prognos för 2008

Dnr 201-0603/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak tertialrapport 2 per den 31 augusti 2008 med prognos och delårsbokslut.

 2. Socialtjänstnämnden föreslår budgetjusteringar för den egna nämnden med 9,7 mnkr enligt tjänsteutlåtandet.

 3. Socialtjänstnämnden föreslår att ett stimulansbidrag på 6,8 mnkr tilldelas socialtjänstnämnden för ombyggnad av lokaler för hotellhemsverksamhet i Stadshagen ur de medel som särskilt är reserverade för investeringar i stadens hemlöshetsarbete.

 4. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

 5. Paragrafen justeras omedelbart.

 6. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

Det är positivt att avvikelseprognosen i Tertialrapport 2 2008 pekar mot ett bättre resultat än den som presenterades i månadsrapporten per den 31 juli 2008. Däremot är differensen lite för stor mellan avvikelseprognosen i juli månad och Tertialrapport 2 vad gäller vissa områden. För att förbättra kvaliteten och säkerställa att de ekonomiska prognoser som ligger till grund för nämndens är så rättvisande som möjligt är det viktigt att utreda vad dessa skillnader beror på och vidta åtgärder.

Ärendet

Kommunfullmäktiges och nämndens mål är högt satta. Förvaltningen bedömer att nämnden så långt det varit möjligt uppfyllt målen. Verksamheterna har i huvudsak uppfyllt sina åtaganden och prestationer enligt verksamhetsplanen för 2008.

Socialtjänstnämnden bedöms redovisa en ekonomi i balans för 2008. Nämnden bedöms redovisa ett underskott motsvarande 0,8 mnkr för hela sitt uppdrag. För den egna driftverksamheten prognostiseras ett underskott på 3,7 mnkr, för stadsövergripande frågor ett underskott på 0,4 mnkr och för utomlänsplacerade funktionshindrade ett överskott på 4,0mnkr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 september 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m) tjänstförande ersättaren Maryam Barkadehi (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), tjänstförande ersättaren Maryam Barkadehi (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak tertialrapport 2 per den 31 augusti 2008 med prognos och delårsbokslut.

 1. Socialtjänstnämnden tillsätter en intern analysgrupp som tillsammans med den konsult som nu granskar Enheten för Hemlösa får i uppdrag att till socialtjänstnämndens möte i oktober återkomma med en tydlig redovisning om hur mycket mer medel som fodras för att Enheten för Hemlösa ska kunna fortsätta bedriva ett arbete byggt på kvalité och kunskap.
 1. Socialtjänstnämnden anför i övrigt följande.

Socialtjänstförvaltningen redovisar ett arbete byggt på kompetens, kunskap och kvalité. Trots det finns det många stora problem som uppkommit genom en alltför svag budget för socialtjänstnämnden. Den övertro som högeralliansen har på Jobbtorgen kommer att slå tillbaka på hela stadens ekonomi. De långtidsberoende utgör idag en lika stor andel som tidigare vilket förstås är ett stort misslyckande.

Att beläggningen på stadens härbärgen varit högre än på många år visar att hemlösheten inte minskar utan snarare ökar. Trots ett mycket gott och kvalitativt arbete från staden samt från frivilligorganisationerna är det tydligt att det saknas en ambition och politisk vilja att arbeta mot hemlösheten. Socialborgarrådet vill minska antalet akut hemlösa med 200 på fem år, ett mål som är alldeles för lågt ställt i en stad med 3081 hemlösa. Det saknas en långsiktig strategi för hemlöshetsarbetet. Vi oroas starkt över att man säljer ut allmännyttan eftersom detta självklart minskar möjligheten att få fram försöks- och träningslägenheter.

De äldre hemlösa i Stockholm (45 +) har ett tungt vårdbehov. Att hemlösa som kommer direkt från härbärgen och in i lågtröskelboenden behöver förstärkta insatser innebär kostnader, detta har undervärderats i budgeten för 2008. Det finns inget ”quickfix” för sjuka, missbrukande hemlösa, som levt på härbärgen i åratal. Det kostar att få människor på fötter. Det ser vi nu på det stora underskottet på enheten för hemlösa.

Att stadsdelarna nu efterfrågar färre platser för vård och behandling borde föranleda en utredning av vilka alternativ stadsdelarna väljer i stället för just vård och behandling.

Prognosen pekar på ett stort underskott för socialtjänstnämnden. Ansvaret faller helt på majoriteten som gett ett antal stora uppdrag men utan att finansiera dem. Vem ska betala dessa uppdrag? Vilken verksamhet ska få finansiera uppdrag som inte har finansierats från start?

Organisations och föreningsutskottet har ett underskott på 3,3 miljoner. Vilken organisation/er ska få mindre bidrag?

Reservation

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att ha ett möte speciellt för att diskutera situationen på Enheten för hemlösa
 1. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

Det är oroande siffror som enheten för hemlösa visar och det är bra att förvaltningen gör en genomlysning av vad kostnaderna beror på. Det är minst lika viktigt att nämnden då också tar sitt ansvar och djupgående diskuterar vilka åtgärder som behövs för verksamheten.

Vi kan konstatera att kommunfullmäktiges mål för mångfald och valfrihet är svårt att uppnå då det finns relativt få aktörer för de människor som har behov av ett extra stöd inom den sociala ekonomin (frivilligsektorn). Att lägga över ansvaret för två stora aktörer utan att också skicka med pengar är inte försvarbart. Vi anser att det är viktigt att nämnden påtalar detta.

§10 Hemlöshetsarbetet i Stockholms stad

Dnr 402-0489/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att godkänna rapporten.

 2. Socialtjänstnämnden beslutar att överlämna ärendet till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

Syftet med rapporten är att beskriva det arbete som idag görs inom området hemlöshet i staden. I första hand beskrivs det arbete som görs inom socialtjänsten, men visar också på vad de flesta stora aktörer gör som verkar inom området. Samarbetspartners är övriga förvaltningar och bolag i staden, landstinget, frivilligorganisationer, privata entreprenörer, statliga myndigheter m.fl.

Beskrivningen ska kunna fungera som ett planeringsunderlag för de som idag arbetar med hemlöshetsfrågan. Vidare ska den också kunna tjäna som en slags uppslagsbok för de som vill veta mer.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 september 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Socialtjänstförvaltningen beskriver ett mångfacetterat arbete mot hemlöshet. Vad som fattas är en långsiktig plan med tydliga mål, något som samtliga partier borde kunna ställa sig bakom om alla tog hemlösheten på allvar. Att unga vuxna ökar på stadens härbärgen, att bostadsbyggandet minskar, utförsäljningen av allmännyttan, att stadsdelarna inte i samma utsträckning placerar vuxna på stadens vård och behandlingsenheter tyder på att hemlösheten inte kommer att minska under den här mandatperioden.

§11 Förslag till organisation och arbetsformer för Genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade

Dnr 119-0144/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner förslag till organisation och arbetsformer för Genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade i enlighet med tjänsteutlåtandet.

 2. Socialtjänstnämnden hemställer att kommunstyrelsen godkänner förslaget till ny organisation och arbetsformer för Genomförandegruppen.

Ärendet

Genomförandegruppen, GG, har funnits i sin nuvarande form sedan år 2001. Som grund för arbetet har funnits en fastställd utbyggnadsplan. Erfarenheterna av Genomförandegruppens arbete är att gruppen bidragit till en mer aktiv utbyggnad av boenden. De visar emellertid också på särskilda svårigheter i utbyggnadsprocessen. En svårighet är att GG inte har mandat att besluta om utbyggnaden. Enligt en nyligen genomförd behovsinventering framgår att det finns fortsatta behov av bostäder med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, liksom bostäder för psykiskt funktionshindrade.

Förvaltningen föreslår att nuvarande Genomförandegrupp omvandlas till en beslutsgrupp med uppgift att bl.a. inhämta kunskap om och ta ställning till behov och planerade utbyggnader. En särskild arbetsgrupp underställd Genomförandegruppen föreslås hålla i det övergripande arbetet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 september 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Granskningsrapport – avser daglig verksamhet LSS och sysselsättning SoL i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning 2008-03-03 – 2008-05-31

Dnr 119-0054/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner funktionshinderinspektörernas rapport.

Ärendet

Funktionshinderinspektörerna har genomfört en pilotgranskning av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) vid Rinkeby - Kista stadsdelsförvaltning under perioden 2008-03-01-2008-05-31. Granskningen har genomförts med ett generellt brukarperspektiv och omfattat de centrala begreppen; bemötande, delaktighet och självbestämmande.

Pilotgranskningen ger vid handen att bemötandefrågor är centrala såväl inom den dagliga verksamheten som inom socialpsykiatrins arbetsverksamhet i Rinkeby-Kista och att det råder ett gott klimat inom de granskade verksamheterna. För såväl ökad delaktighet som rättsäkerhet och likställighet för den enskilde ser inspektörerna behov av ökad kvalitet i all handläggning och dokumentation.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 september 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande. Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), tjänstförande ersättaren Maryam Barkadehi (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) anslöt sig till uttalandet.

Funktionshinderinspektörerna har gjort en mycket bra genomlysning av de verksamheter de har granskat. Det centrala i arbetet - bemötandet av den enskilda, verkar vara i fokus för arbete. Det är glädjande. Även socialpsykiatrin har fått en bättre struktur i stadsdelen, vilket är glädjande. Det ökade erfarenhetsutbytet borde lätt kunna utvecklas det är viktigt att kulturen får ta en större plats. Sammantaget är det uppenbart att funktionshinderinspektörerna har en oerhört viktig funktion att fylla. Rapporten är konkret och visar tydligt på förbättringsområden.

§13 Familjevård för barn och ungdom

Uppföljning av årsrapport 2007

Dnr 442-0273/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

 2. Rapporten skickas till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

Socialtjänstnämnden behandlade 2008-05-15 Familjevårdsrapport 2007. Statstiken över familjevården visade stora brister i kontakterna mellan placerade barn och socialtjänsten. En fördjupningsstudie har genomförts för att undersöka orsakerna till den låga besöksfrekvensen hos de placerade barnen.

Uppföljningen har omfattat de 71 familjevårdsärenden i vilka två besök enligt familjevårdsstatistiken 2007 inte genomförts. Det visar sig att en stor del av tidigare redovisade brister har sin förklaring i inrapportering till årsstatistiken för familjevården. Enligt stadens riktlinjer ska alla placerade barn besökas minst två gånger årligen. Uppföljningen visar att acceptabla orsaker saknas i 8 fall. Berörda förvaltningar förklarar bristerna med långtidssjukskrivningar och att ersättare inte kunnat rekryteras i önskvärd omfattning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 augusti 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande. Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), tjänstförande ersättaren Maryam Barkadehi (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) anslöt sig till uttalandet.

Vid alla barn och ungdomsärenden är det förstås självklart att följa upp och dokumentera insatser och åtgärder. Samhället är de placerade barnens och ungdomens garant och rättssäkerheten måste vara total.

Att 8 barn inte fick de besök som ska garanteras är inte acceptabelt, siffran ska självklart vara 0.

§14 Genomförande och utvärdering av Prevention i skolan (PS)

Preventionscentrum Stockholms genomförande av ett preventionsprogram för grundskolans år 4 - 9

Dnr 119-0442/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att ansöka om tre miljoner kronor, motsvarande personalkostnader hos Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, UPP inom Socialstyrelsen för att genomföra Prevention i skolan, PS i samarbete med STAD inom Stockholms läns landsting, som utvärderar programmet.

 2. Ärendet överlämnas till utbildningsnämnden för kännedom

Ärendet

Preventionscentrum Stockholm har tillsammans med STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, inom Stockholms läns landsting, möjlighet att inleda ett samarbete kring genomförande och utvärdering av det forskningsbaserade primärpreventiva programmet PS, Prevention i skolan.

Preventionscentrum Stockholm ska stå för genomförandet av programmet och STAD för utvärderingen. Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, UPP inom Socialstyrelsen är angelägna om att studien genomförs och har för avsikt att finansiera både personalkostnaderna vid genomförandet av programmet på skolor samt hela studien. Övriga kostnader för genomförandet av programmet ska staden stå för.

Basen i PS syftar till förbättring av skolans värderingssystem, skol- och klassrumsklimat samt föräldrasamverkan. Programkomponenterna syftar till minskat skolk och mobbning, samt minskat användande av tobak, alkohol och narkotika hos elever i målgruppen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 augusti 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Fryshuset – inriktningsärende angående upphandling/ fortsatt verksamhetsstöd

Dnr 409-0267/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak ärendet.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

 3. Socialtjänstnämnden överlämnar ärendet till stadsdelsnämnderna för kännedom.

 4. Paragrafen justeras omedelbart.

 5. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

I inriktningsärendet finns ett antal fortfarande outredda aspekter, exempelvis vilka bedömningsgrunder och prioriteringar som ska ligga till grund för omfattning och inriktning för de upphandlade tjänsterna. Det är viktigt att förvaltningen återkommer till nämnden i dessa frågor i god tid innan upphandlingsarbetet påbörjas.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2008-03-17 om fortsatt samarbete mellan staden och Fryshuset. I beslutet ingick en överföring av medel från idrottsnämnden till socialtjänstnämnden, tecknandet av ett avtal om ett grundbidrag till Fryshuset för tre år samt ett uppdrag till socialtjänstnämnden att utreda en upphandling av de tjänster som representeras av Lugna gatan.

Socialtjänstförvaltningen har utrett frågan om upphandling och föreslår att tjänster till en omfattning av 5 mnkr konkurrensutsätts genom upphandling och 3 mnkr konkurrensutsätts genom att medlen överförs till socialtjänstnämndens anslag för bidrag till utomstående organisationer och öronmärks för ungdomsverksamheter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 september 2008

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Maryam Barkadehi (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Maryam Barkadehi (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till beslut.

 1. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

Fryshuset har under snart 25 års tid gjort viktiga insatser för Stockholm stad och framför allt för många unga Stockholmare. Verksamhetens självständighet och bredd är en unik företeelse i organisationssverige.

Fryshusets verksamhet bedrivs ideellt och utan vinstsyften och Stockholms stad har lämnat bidrag till verksamheten sedan 1986. Vi anser att Fryshuset bedriver oerhört bra verksamheter för unga och vi har svårt att förstå varför de borgerliga partierna vill förändra en välfungerande modell för bidrag till denna verksamhet. Denna förändring skapar givetvis stor oro för personal och deltagare vid Fryshusets verksamheter och innebär ingen långsiktighet och förutsägbarhet. För samtliga organisationer är förutsägbarhet eftersträvansvärt, inte minst gäller detta den ekonomiska förutsägbarheten.

Vår grunduppfattning är att Fryshuset borde få större förutsägbarhet i bidragsgivningen och snarare också mer pengar från Stockholms stad, inte mindre.

§16 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. socialtjänstlagen, kvartal 2 2008

Dnr 3.1-0498/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner för egen del stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2008.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut till kommunfullmäktige.

Ärendet

Enligt socialtjänstlagen (SoL) är kommunerna skyldiga att till länsstyrelserna rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits.

Kvartal 2 2008 redovisade sade stadsdelsnämnderna och socialtjänstförvaltningen, enheten för hemlösa, totalt 17 ej verkställda beslut, 7 inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (FH) och 10 inom individ- och familjeomsorg (IoF). Tre av besluten rör avbrott i verkställighet. Insatserna kontaktperson och kontaktfamilj dominerar fortfarande rapporteringen (14 beslut). I åtta (8) av dessa beslut saknas lämplig uppdragstagare.

Antalet beslut som inte verkställts inom tre månader har fortsatt att minska sedan rapporteringsskyldigheten infördes för två år sedan. Enligt förvaltningens uppfattning är det tydligt att rapporteringsbestämmelserna i SoL har gett avsedd effekt.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Maryam Barkadehi (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Maryam Barkadehi (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att för egen del godkänna stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2008.
 1. Socialtjänstnämnden beslutar att överlämna stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut till kommunfullmäktige.
 1. Socialtjänstnämnden beslutar att ge socialtjänstförvaltningen i uppdrag att ta fram en större informationsinsats för att öka antalet kontaktpersoner.
 1. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

Det är uppenbart att staden lider brist på kontaktpersoner både för barn, ungdom samt för vuxna. Genom en större informationsinsats skulle antalet kontaktpersoner förhoppningsvis öka.

§17 Införande av kundval i familjerådgivningen i Stockholm – ny tidsplan

Dnr 105-0329/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner att kundval i familjerådgivningen i Stockholm införs 2009-01-01.

Ärendet

I detta tjänsteutlåtande föreslås att tidpunkten för införandet av kundvalssystem i familjerådgivningen i Stockholm flyttas fram till 2009-01-01 och därmed anpassas till finansborgarrådets budgetförslag. I övrigt gäller tidigare beslut som fattats av socialtjänstnämnden i frågan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 september 2008

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Maryam Barkadehi (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten

Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Maryam Barkadehi (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi föreslog att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag till beslut.

§18 Anmälningsärenden

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar lägga följande ärenden till handlingarna.

Protokoll från socialtjänstnämndens sammanträde den 28 augusti 2008 justerat den 2 september 2008.

Protokoll från handikapprådets sammanträde den 15 september 2008 justerat den 16 september 2008.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde den 11 september 2008 justerat den 15 september 2008.

Protokoll från individutskottets sammanträden den 28 augusti och den 3 september 2008 justerade den 28 augusti och den 9 september 2008.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation med dnr 307-0019/2008, dnr 307-0484/2008, dnr 307-0485/2008, dnr 2.5-0504/2008 och 2.4-0505/2008.

Inkomna handlingar till socialtjänstnämnden perioden den 22 augusti 2008 till den 27 augusti 2008.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 12 september justerat den 15 september 2008.

§19 Nämndens frågor

Två skrivelser överlämnades till förvaltningen för beredning:

Intressekonflikter från Karin Rågsjö (v), Abdo Goriya (s) och Gertrud

Brorsson (mp)

Unga vuxna hemlösa från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v)

Nämnden godkände att två ledamöter från vardera majoriteten och oppositionen kan delta i konferensen Kvinnofrid – erfarenhet och visioner den 18 – 19 september 2008 i Sollentuna.

Nämnden har fått inbjudan från Polismyndigheten i Stockholms län att göra studiebesök i centrala Stockholm/Lidingö den 26 och/eller den 29 september med efterföljande diskussion. Alla som har möjlighet kan anmäla deltagande.

§20 Förvaltningsinformation

Bitr. förvaltningschefen informerade om att föreningen Convictus lokalproblem ser ut att kunna lösas.

Avdelningschefen Rita Kahn informerade om att inbjudan snart kommer till 40-årsfirande på Enheten för hemlösa. Det blir en heldag med olika seminarier.

__________________________