Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-05-22

Sammanträde 2003-05-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Sammanträdet inleds med att stadsdelsdirektören informerar om de ärenden som ska behandlas Läs mer... vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

Förhinder anmäls till Isa Bremark Tel: 08 - 508 03 020

Allmänna ärenden - öppet nämndsammanträde

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (28/5)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollets justering
(22/4, 29/4)

_________________

3 Utsänds endast till nämnd och ledningsgrupp

Inkomna medborgarförslag

a. förslag på räcken vid Torpstugegränd och Norra vägen mot grönområde.
(D nr 305 – 222 / 03

_____________________

4 Planförslag för ny detaljplan för fel av kv Minken mm inom stadsdelen Sundby

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-05-05.
(D nr 311 – 108 / 02)

Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan för del av kv Minken inom stadsdelen Sundby tillstyrks, innefattande uppförande av 11 mindre tvåplanshus flerbostadshus, fyrfamiljsvillor, vid kv Minken, och fem tvåplans kedjehus vid kv Albanus, avstyckning av tre bebyggda fastigheter i kv Minken samt byggande av en förskola vid Bällstaå damm.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Förslag från medborgare om ungdomsaktiviteter i Sundby/Bromsten

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-04-29.
(D nr 407 – 148 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

______________________

6 Klagomål från medborgare om skrotbilar och stora mängder annat skrot på villatomt

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-05-02.
(D nr 310 – 194 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgares klagomål i enlighet med detta ärende.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos miljöförvaltningen om vidare utredning i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

3. Stadsdelsnämnden hemställer hos stadsbyggnadskontoret om vidare utredning i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Klagomål från medborgare om rörig trafiksituation i början på Sundbyvägen samt snabb trafik på Enevägen

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-05-02.
(D nr 305 - 111 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgares klagomål i enlighet med detta ärende.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Bromma stadsdelsnämnd om vidare utredning av trafiksituationen i början av Sundbyvägen.

3. Stadsdelsnämnden hemställer hos gatu- och fastighetskontoret om vidare utredning om uppförande av gupp eller dylikt på Enevägen.

_______________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Medborgarförslag om Nydalsparken


Föreligger tjänsteutlåtande 2003-05-06.
(D nr 407 – 193 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar
i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

______________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Medborgarkontoret i gamla Spånga

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-05-06.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att lägga ner medborgarkontoret
i gamla Spånga from 2004-01-01.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälan av yttrande till Arbetsmiljöverket samt beslut gällande Bromstensskolan

a. Anmäles stadsdelsförvaltningens svar ”Yttrande till Arbetsmiljöverkets skrivelse om eventuellt föreläggande
enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen”

b. Anmäles Arbetsmiljöverkets beslut 2003-04-29 ”Vitesföreläggande enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen”

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

______________________

11 Ansökningar om föreningsbidrag maj 2003

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-04-23.
(D nr 008 – 132 / 03, 008 – 180 / 03)

Förslag till beslut

1. Ansökan från Somaliska Rädda Barnen avslås. Föreningen tillråds att söka bidrag hos integrationsförvaltningen och att samarbeta med andra föreningar.

2. Ansökan från Västerortsgruppen av Stockholms Reumatikerförening avslås med hänvisning till att den inte är en lokal förening.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Ansökan om bidrag till pensionärsföreningar

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-04-22.

Förslag till beslut

1. PRO Bromsten beviljas bidrag med totalt 995 kronor.

2. PRO Erland beviljas bidrag med totalt 725 kronor.

3. PRO Spånga beviljas bidrag med totalt 1 022 kronor.

4. PRO Tensta-Rinkeby beviljas bidrag med totalt 1 130 kronor

5. SPF Spångaveteranerna beviljas bidrag med totalt 2 171 kronor.

___________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Remiss av förslag till riktlinjer för stadsdelsförnyelse för ökad delaktighet och en långsiktigt positiv utveckling i Stockholms ytterstad

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-05-09.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Omedelbar justering.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Tertialrapport 1 -2003

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-05-13.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande tertialrapport samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om omstruktureringsmedel för personal 0,6 Mkr.

3. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om omstruktureringsmedel för lokaler, 1,6 Mkr.

4. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om beställarstöd, förprojektering och särproduktionskostnader, 5,3 Mkr

5. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för gruppboenden för funktionshindrade, 4,7 Mkr

6. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för äldreboende, 2,8 Mkr.

7. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.
__________________

15 Revisionsrapport 2002 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-05-13.
(D nr 104 – 213 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
åtgärder.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar detta yttrande till revisorsgrupp 3
____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Deltagande i ett metod- och kompetensutvecklingsprojekt, Tre stad – skola inom MOBilisering mot narkotika

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-05-06.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsförvaltningen godkänner förvaltningens anmälan om deltagande i socialtjänstförvaltningens projekt Tre stad – skola inom MOBilisering mot narkotika, i enlighet med socialtjänstförvaltningens projektbeskrivning.
__________________________

17 Ansökan om att få delta i en kurs vid Orff-institutet i Saltzburg, Österrike

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-05-07.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja språkpedagog xxxxxxxxxxxxxxxx, avdelningen för Barn och ungdom, att under tiden 2003-07-06 – 2003-07-13 deltaga i en kurs vid Orff-institutet i Saltzburg, Österrike.
________________________

18 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäles protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2003-04-15.

Förslag till beslut

1. Anmälan godkänns.
____________________

19 Delegation enligt lagen om vård av missbrukar i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-05-06.

Förslag till beslut

1. Delegation ges till nedan nämnda socialinspektörer/ socialsekreterare vid socialjouren samt till nedan nämnda personer i stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 o 2 st, inom nämndens eget ansvarsområde.

2. Förordnande ges till nedan nämnda personer vid socialjouren, placeringsenheten, Maria ungdomsenhet och uppsökarenheten samt vid stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 st 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.

Socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Placeringsenheten: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Maria ungdomsenhet: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Uppsökarenheten: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Stadsdelsnämnden: Nils Thulén, Ann-Katrin Åslund, Tomi Liljeqvist, Rashad Rached Abdel Al.

Stadsdelsförvaltningen: Jack Kindberg, Ante Hemphälä, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

____________________

20 Anmälan av beslut om tillsvidareanställning

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-05-09.

Förslag till beslut

1. Redovisningen godkänns.

____________________

21 Inkomna allmänna offentliga handlingar i april 2003

Anmäles rubricerade förteckning 2003-05-09.

Förslag till beslut

1. Anmälan godkänns.

_______________________

22 Anmälan av ledamöters deltagande i seminarier/konferenser

Anmäles förteckning 2003-05-12 över ledamöters deltagande i seminarier/konferenser under tiden 2003-01-01 – 2003-04-04.

Förslag till beslut

1. Anmälan godkänns.

____________________

Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Abdo Goriya (s) ordf
Ann-Katrin Åslund (fp) vice ordf
Eva Andersson-Ney (s)
Christer Grunder (m)
Madeleine Jacobsson (m)
Tomi Liljeqvist (m)
Jonas Ljungstedt (v)
Folke Nässla (mp)
Rune Olofsson (s)
Bengt Porseby (fp)
Patrick Simonson (kd)
Nils Thulén (s)
Agneta Åberg (s)

Närvarande ersättare
Alma Adan (m) tom § 153
Björn Begner (m)
Uno Gustin (kd)
Awad A Hersi (mp)
Jan Håkansson (fp)
Svante Kindberg (fp)
Erik Lindberg (s)
Ghalia Malki (s)
Carola Petrini (m) § 130
Rashad Rached Abdel Al (v)
Teghlatflasser Sauma (s)
Ornina Younan (s) 

Anmält förhinder
Anastasia Georgiadou (s)

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Mats Carinder, Christer Ståhl och Cathrine Önnestam, verksamhetsrevisorn Jan Francke samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 130 -153 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 15-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören gick igenom de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde följt av allmänhetens frågestund.

Det formella sammanträdet började kl 19.20.

Utsågs att justera: Abdo Goriya, Ann-Katrin Åslund,

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2003-05-28

Paragrafer: 130 - 163

§130 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Abdo Goriya utse Ann-Katrin Åslund att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2003-05-28.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 7/2003 från 2003-04-22 blivit justerat 2003-04-29.

§131 Åtgärder med anledning av Kommunals strejk

ÄRENDET

Med anledning av den pågående konflikten med Kommunal
togs upp skolornas problem om strejken fortfarande pågår måndagen den 26 maj. Vaktmästarna som låser upp skolorna
och sköter larmet går då i strejk. Från stadens personal-politiska avdelning har det gått ut information till rektorerna om att skolplikt ska gälla.

Enligt kommunförbundets cirkulär 2003:40 är det nämnden
som beslutar om vad som skall göras.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) samt ledamöterna
Tomi Liljeqvist (m) och Patrick Simonson (kd) yrkade

- att i händelse konflikten inte är löst på måndag 26 maj skall nämnden öppna skolorna så att undervisningen kan genomföras

- att förvaltningen får i uppdrag att lämna ut nycklar
och info om larmfunktionen under fredag 23 maj samt

- att förklara beslutet omedelbart justerat.

Ordföranden Abdo Goriya (s) samt ledamöterna Jonas Ljungstedt (v) och Folke Nässla (mp) yrkade att invänta ytterligare information från staden. Skolplikt ska gälla.

Ajournering begärdes kl 19.35.

Sammanträdet återupptogs kl 20.45.

De tidigare lagda yrkandena kvarstod efter ajouneringen.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) begärde att få
till protokollet ordförandens uttalande att han inte tänker öppna skolorna på måndag morgon.

PROPOSITIONSORDNING

Ordföranden ställde proposition på yrkandena och fann att det gemensamma yrkandet från m+fp+kd avslagits.

Omröstning begärdes.

Följande propositionsordning fastställdes: Den som biträder avslaget på m+fp+kd´s förslag röstar ja, den som inte vill
det röstar nej.

Följande ja-röster avgavs: Ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Jonas Ljungstedt (v), Folke Nässla (mp), Eva Andersson-Ney (s), Rune Olofsson (s), Nils Thulén och Agneta Åberg (s).

Följande nej-röster avgavs: vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Tomi Liljeqvist (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Madeleine Jacobsson (m)och Bengt Porseby (fp).

Nämnden hade alltså med 7 röster mot 6 avslagit m+fp+kd´s gemensamma yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att invänta ytterligare information från staden innan beslut fattas om åtgärder. Skolplikt ska gälla.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Tomi Liljeqvist (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Madeleine Jacobsson (m) och Bengt Porseby (fp) till förmån för eget yrkande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§132 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes inkomna medborgarförslag

a. förslag på räcken vid Torpstugegränd och Norra vägen mot grönområde.

(D nr 305 – 222 / 03

b. förslag på åtgärder med anledning av skrotupplag på villatomt i Flysta.

BESLUT

1. Medborgarförslagen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§133 Planförslag för ny detaljplan för fel av kv Minken mm inom stadsdelen Sundby

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-05-05.

(D nr 311 – 108 / 02)

ÄRENDET

Planförslaget för ny detaljplan för del av kv Minken överens-stämmer i stort med det program som nämnden tog ställning
till i april förra året. Nuvarande förslag innebär uppförande av 11 istället för 12 tvåvånings fyrfamiljsvillor mellan nuvarande kv Minken och Gamla Bromstensvägen. Väster om Sundbyvägen föreslås fem villor istället för fyra uppföras. Förslaget om avstyckning av tre fastigheter för att kunna bygga tre mindre villor är oförändrat, liksom uppförandet
av en förskola med fyra avdelningar. Förskolan beräknas
kunna färdigställas tidigast under 2005.

När det gäller buller ligger området precis utanför buller-störningsområdet för Bromma flygfält. Bullerutredningen visar att normen om högsta tillåtna bullernivå inte överskrids.

Befintlig elnätstation vid Sundbyvägen ska flyttas i riktning mot Gamla Bromstensvägen vilket ger tillfredsställande avstånd till närmaste hus.

Förvaltningen välkomnade att en trafikutredning genomförts.
Den visar att korsningen Gamla Bromstensvägen och Bromstens-vägen måste signalregleras och förses med två filer norrut över bron. Detta kan emellertid ske tidigast om ett år.

Förvaltningen tillstyrkte föreliggande förslag till ny bebyggelse i kv Minken. Planen beräknas antas av stads-byggnadsnämnden under fjärde kvartalet i år.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att
i huvudsak godkänna förvaltningens förslag, att kräva att upplåtelseformen ska vara hyresrätter, att understryka behovet av aktuella beräkningar av bullerstörningarna, att förorda en nedgrävning av kraftledningssystemet i områdets närhet om det kan uppfattas som en risk för omgivningen samt anförandetext.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund m.fl.(fp) med instämmande av ledamöterna Tomi Liljeqvist m.fl.(m) och Patrick Simonson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

PROPOSITIONSORDNING

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att
det fanns majoritet för eget framfört yrkande.

BESLUT

 1. Stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan för del av kv Minken inom stadsdelen Sundby tillstyrks i huvudsak. Planen innefattar uppförande av 11 mindre tvåplanshus flerbostadshus, fyrfamiljsvillor vid kv Minken, och fem tvåplans kedjehus vid kv Albanus, avstyckning av tre bebyggda fastigheter i kv Minken samt byggande av en förskola vid Bällstaå damm.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att i förslaget framföra kravet på att upplåtelseformen ska var hyresrätter.

 3. Stadsdelsnämnden understryker behovet av aktuella beräkningar av bullerstörningarna.

 4. Stadsdelsnämnden förordar en nedgrävning av det luftburna kraftledningssystemet i områdets närhet i det fall det kan uppfattas som en risk för omgivningen.

Vid stadsdelsnämndens tidigare behandling av remissvar gällande program för ny planläggning av området vid kvarteret Minken föreslogs ”att de bostäder som byggs ska vara hyresrätter med en hyresnivå som för folkflertalet är på en rimlig nivå”. I föreliggande förslag om ny detaljplan berörs inte upplåtelseformen överhuvudtaget.

I underlaget för det tidigare remissförfarandet framhölls under rubriken ”Störningar. Miljö”, att området ligger precis utanför bullerstörningsområdet för Bromma flygfält”. De uppgifter som ligger till grund för dessa buller- störningsberäkningar har senare sannolikt kommit att ändras genom det senaste tilläggsavtalet med luftfartsverket.
Avtalet medger en ökning av linjefarten och affärsflyget

d v s de tyngre trafikslagen på Bromma. För att ge en rättvisande bild av nu aktuella och framtida miljö- konsekvenser bör därför nya beräkning av bullerstörningarna genomföras.

Av remissunderlaget framgår inte i vilken utsträckning den tillkommande bebyggelsen kommer att beröras av de luftburna kraftledningarna som nu finns i närheten. Om så är fallet bör övervägas om dessa kan grävas ner.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (kd), ledamöterna Tomi Liljeqvist (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Madeleine Jacobsson (m) och Bengt Porseby (fp) till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Uno Gustin (kd) enligt följande:

”En ny mätning av bullerstörningarna från brommaflyget bör genomföras.”

§134 Förslag från medborgare om ungdomsaktiviteter i Sundby/Bromsten

  Förelåg tjänsteutlåtande 2003-04-29.

(D nr 407 – 148 / 03)

ÄRENDET

Två Sundbybor har lämnat förslag till ungdomsaktiviteter
i Sundby/Bromsten för ungdomar över 15 år

- IT-café med bredbandsuppkoppling och karaokekvällar

- Möjlighet till läxhjälp

- Bowlinghall i Spånga

- Öppna simhallen i Spånga även kvällstid

Förvaltningen svarade att fritidsgårdarna, Bromstens fritidsgård, Grottan i Spånga gymnasium, Hjulsta fritids-
gård och på fredag- och lördagskvällar Uppan i Sundbyskolan,
riktar sig till målgruppen 13-18 år. Ungdomshuset Blå Huset
i Tensta vänder sig även till ungdomar upp till 20 år. Förvaltningen har dessutom påbörjat en dialog om att inrätta ungdomsverksamhet i Spångafolkan.

IT-café har på försök anordnats en kväll i vecka i Spånga medborgarkontor. Endast ett fåtal besökare kom och försöket

har upphört. Däremot finns IT-café för hela stadsdelens ungdomar i Blå Huset i Spånga-Tensta.

Tre bowlinghallar finns inom rimligt avstånd i Rinkeby, Åkeshov och Järfälla och det är därför tveksamt om det
finns marknad för ytterligare en i västerort.

Spånga simhall är f.n. upptagen på kvällstid av simklubbar. Stadsdelens ungdomar är välkomna att delta i den klubb-verksamheten. Allmänheten hänvisas till Tensta sim- och idrottshall samt Vällingby simhall. Beslut om simhallarnas öppettider fattas av Stockholms Idrottsnämnd.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

§135 Klagomål från medborgare om skrotbilar och stora mängder annat skrot på villatomt

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-05-02.

(D nr 310 – 194 / 03)

ÄRENDET

En medborgare klagar på att det på villatomten Kälvestavägen 103 i Solhem finns ett antal skrotbilar uppställda. Vidare är tomten i övrigt belamrad med stora mängder olika skrot
av varierande art.

Förvaltningen instämde i medborgarens klagomål och eftersom risk finns för läckage från bildelar eller annan sanitär olägenhet föreslog förvaltningen att ärendet förs över till miljöförvaltningen för vidare utredning.

Förvaltningen föreslog också att stadsbyggnadskontoret får pröva ärendet.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgares klagomål i enlighet med detta ärende.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos miljöförvaltningen om vidare utredning i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 3. Stadsdelsnämnden hemställer hos stadsbyggnadskontoret om vidare utredning i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

§136 Klagomål från medborgare om rörig trafiksituation i början på Sundbyvägen samt snabb trafik på Enevägen

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-05-02.

(D nr 305 - 111 / 03)

ÄRENDET

En medborgare klagar på att det uppstått en rörig trafik-situation i början av Sundbyvägen bl.a. med anledning av att det står många parkerade bilar där. Vidare klagar medborgaren over att bilarna inte håller hastighets-begränsningen 30km/tim på Enevägen och önskar att gupp eller liknande anordnas.

Förvaltningen svarade att den del av Sundbyvägen frågan gäller hör till Bromma stadsdelsförvaltning varför frågan förs över dit. Beträffande önskemålet om gupp e.dyl. förs frågan över till gatu- och fastighetskontoret, som har hand om investeringar i gatunätet.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgares klagomål i enlighet med detta ärende.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Bromma stadsdelsnämnd
  om vidare utredning av trafiksituationen i början av Sundbyvägen.

 3. Stadsdelsnämnden hemställer hos gatu- och fastighetskontoret om vidare utredning om uppförande av gupp eller dylikt på Enevägen.

§137 Medborgarförslag om Nydalsparken

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-05-06.

(D nr 407 – 193 / 03)

ÄRENDET

En medborgare undrar varför Nydalsparken inte är en lekplats för våra barn i området samt yrkar att lekparken bemannas och att bassäng, gungor och lekredskap snarast återställs i för barnen godtagbart skick.

Förvaltningen svarade att organisationen Unga Örnar drev Nydals parklek på stadsdelnämndens uppdrag fram till 1999-12-31. Nämnden beslutade om nedläggning av parkleken from 2000-01-01. Med hjälp av utvecklingsmedel ur storstads-satsningen fortsatte Unga Örnar ändå med viss verksamhet i parklekslokalen. När dessa medel inte längre fanns upphörde verksamheten. Stadsdelsförvaltningen sade upp hyresavtalet med gatu- och fastighetskontoret som nu hyr ut lokalen till en förening.

Lekparken är fortfarande öppen för allmänheten och förvaltningens tekniska avdelning sköter den som lekplats. Enlig dessa uppfyller lekutrustningen de krav som ställs beträffande säkerheten. Parkens utrustning besiktigas 2 ggr/år och får därutöver kontinuerlig tillsyn och skötsel. Plaskdammen är igång från 2 juni – 15 augusti och papperskorgar töms 2 ggr/vecka.

Enligt förvaltningens uppfattning medger budgeten för närvarande inte att sätta igång parkleksverksamhet med bemanning i Nydalsparken.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att bevaka när det blir aktuellt med ny kontraktsperiod och meddela gatu- och fastighetskontoret vårt intresse att hyra lokalen, att undersöka förutsättningar och intresse för att
på uppdrag driva parkleken, samt anförandetext.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) med instämmande av ledamöterna Tomi Liljeqvist (m) och Patrick Simonson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

PROPOSITIONSORDNING

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att
det fans majoritet för eget framlagt yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att bevaka när det blir aktuellt för ny kontraktsperiod och meddela gatu- och fastighets-kontoret vårt intresse att hyra lokalen.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att undersöka förutsättningar och intresse för att på uppdrag driva parkleken av någon organisation/förening.

Vi sympatiserar med motionärens framförda synpunkter ang. att Nydalsparken snarast bör återgå till att vara en lekplats för barnen i området.

Vi ser dock inga möjligheter att snabbt besluta om en återgång till förhållandena som gällde fram till
19999-12-31 då Unga Örnar ansvarade för driften.

Gatu- och fastighetskontoret hyr nu ut parklekslokalen till en annan förening som bedriver föreningsverksamhet, för vuxna, där.

När tiden för kontraktet går ut vill vi återfå möjligheten att planera för en parkverksamhet med bemanning i lekparken.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Tomi Liljeqvist (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Madeleine Jacobsson (m) och Bengt Porseby (fp) med hänvisning till eget yrkande.

§138 Medborgarkontoret i gamla Spånga

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-05-06.

(D nr 012 – 243 / 03)

ÄRENDET

I samarbetet med stadsdelsnämndsreformen 1997 påbörjades arbetet med att bygga upp två medborgarkontor i stadsdels-området, ett i gamla Spånga och ett i Tensta.
De två befintliga biblioteken byggdes om och medborgar-kontoren samlokaliserades med dem.

Sedan 2 år tillbaka bedrivs medborgarkontorsverksamhet i gamla Spånga endast under en eftermiddag/vecka. Enligt personalen efterfrågas tjänsterna i förhållandevis låg omfattning, ofta bara några enstaka frågor per öppnings-tillfälle.

Hyreskostnaden för denna service bedöms orimligt hög och förvaltningen föreslog att verksamheten läggs ner. Servicen tillgodoses istället av medborgarkontoret i Tensta.

YRKANDEN

Ledamoten Folke Nässla (mp) med instämmande av ledamoten Jonas Ljungstedt (v) och ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade återremiss med uppdrag till förvaltningen att inhämta synpunkter från lokala företrädare.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) med instämmande av ledamöterna Tomi Liljeqvist (m) och Patrick Simonson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt anmälde särskilt uttalande.

PROPOSITIONSORDNING

Ordföranden ställde återremissyrkandet under proposition
och fann att det bifölls.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att återremittera ärendet.

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att inhämta synpunkter från lokala företrädare för medborgarna t.ex. lokala pensionärsrådet, handikapprådet, företagar- föreningen, villaägarföreningar och andra liknande organisationer, som kan ha intresse att ge sin mening till känna.

Medborgarkontoret har, sedan det inrättades, varit en framträdande del i områdets miljö. Därför är det ur demokratisk synvinkel önskvärt, att de berörda medborgarna inför ett nedläggningsbeslut på ett eller annat sätt får
ge sin mening till känna. De bör också få en mer fyllig information om bakgrunden till beslutet.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Tomi Liljeqvist (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Madeleine Jacobsson (m) och Bengt Porseby (fp) enligt följande:

”Det är viktigt att hela stadsdelen har tillgång till bra och effektiv kommunal service. Detta var också anledningen till att stadsdelsnämnden inrättade två medborgarkontor i stads-delen i samband med stadsdelsnämndsreformen. Erfarenheterna visar dock att besöksantalet i gamla Spånga är mycket lågt. Det betyder inte att invånarna i gamla Spånga inte efterfrågar kommunal service och information. Det har dock visat sig att medborgarkontoret i Tensta tar emot en mängd e-post och telefonsamtal från Spångabor som föredragit att komma i kontakt med medborgarkontoret på detta sätt, denna service
är ännu viktigare än tidigare att upprätthålla när medborgarkontoret i Spånga stängs. Vi förutsätter att servicenivån till medborgarna i gamla Spånga upprätthålls
på detta sätt då vi anser att det är viktigt att skatte-betalarnas pengar går till förskola, skola och äldreomsorg istället för till tomma lokaler.”

§139 Anmälan av yttrande till Arbetsmiljöverket samt beslut gällande Bromstensskolan

(D nr 226 – 159 / 02)

Anmäldes stadsdelsförvaltningens svar ”Yttrande till Arbetsmiljöverkets skrivelse om eventuellt föreläggande enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen” samt

Arbetsmiljöverkets beslut 2003-04-29 ”Vitesföreläggande enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen”.

ÄRENDET

Ärendet gällde brister i arbetsmiljön i Bromstensskolan.

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

§140 Ansökningar om föreningsbidrag maj 2003

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-04-23.

(D nr 008 – 132 / 03 och 008 – 180 / 03)

ÄRENDET

Ansökan om bidrag har kommit från två föreningar; Somaliska Rädda Barnen och Västerortsgruppen av Stockholms Reumatikerförening.

Förvaltningen föreslog nämnden att avslå ansökningarna.

BESLUT

 1. Ansökan från Somaliska Rädda Barnen avslås. Föreningen tillråds att söka bidrag hos integrationsförvaltningen
  och att samarbeta med andra föreningar.

 2. Ansökan från Västerortsgruppen av Stockholms Reumatiker- förening avslås med hänvisning till att den inte är en lokal förening.

§141 Ansökan om bidrag till pensionärsföreningar

På grund av jäv deltog inte ledamöterna Rune Olofsson (s) och Nils Thulén (s) i handläggningen av detta ärende.

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-04-22.

(D nr 008 – 155 / 03)

(D nr 008 – 164 / 03)

(D nr 008 – 167 / 03)

(D nr 008 – 149 / 03)

(D nr 008 – 142 / 03)

ÄRENDET

Fem ansökningar om bidrag till pensionärsföreningar har inkommit. Enligt reglerna lämnas bidrag till föreningar
och klubbar för pensionärer som har minst 50% av sina medlemmar inom stadsdelens gränser. De föreningar som uppfyller kraven är berättigade till 500 kronor i verksamhetsbidrag och tre kronor per föreningsmedlem
i aktivitetsbidrag.

BESLUT

 1. PRO Bromsten beviljas bidrag med totalt 995 kronor.

 2. PRO Erland beviljas bidrag med totalt 725 kronor.

 3. PRO Spånga beviljas bidrag med totalt 1 022 kronor.

 4. PRO Tensta-Rinkeby beviljas bidrag med totalt 1 130 kronor

 5. SPF Spångaveteranerna beviljas bidrag med totalt 2 171 kronor.

§142 Remiss av förslag till riktlinjer för stadsdelsförnyelse – för ökad delaktighet och en långsiktigt positiv utveckling i Stockholms ytterstad

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-05-09.

(D nr 004 – 181 / 03)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått remiss av förslag till riktlinjer för stadsdelsförnyelse för yttrande. Förslaget innehåller beskrivning av övergripande syfte och av mer specificerade mål. Det innehåller också förslag till lokala utgångspunkter, arbetsformer och beslutsprocesser. Stadsdelsförnyelsens omfattning behandlas liksom frågor om ansvar, samverkan, redovisning, uppföljning och utvärdering.

I tjänsteutlåtandet framförde förvaltningen bl.a. följande synpunkter på förslaget:

Fokuseringen på stadsdelsområdenas tillgångar och möjligheter istället för på problem ansåg förvaltningen positiv. Just en koncentration på Spånga-Tenstas möjligheter har varit en ledstjärna i det lokala utvecklingsarbete som bedrivits bl.a. inom ramen för storstadssatsningen och har varit framgångsrikt på flera sätt. Positivt var också att även sociala utvecklingsområden bereds utrymme i förnyelsearbetet samt att så många facknämnder och bolag uttryckligen ges i uppdrag att medverka i arbetet inom sin ordinarie verksamhet.

Hälften av de årliga 150 Mkr under 4 år som avsatts finansieras inom bolagssektorn och hälften skattefinansieras.

De skattefinansierade årliga 75 Mkr ska till största delen fördelas mellan de stadsdelsnämnder som kommer att ingå i förnyelsearbetet. De avsatta medlen är inte i den stor-leksordningen att några mer omfattande investeringar kan göras. Ska större önskvärda investeringar komma till stånd t.ex. det av stadsdelsnämnden föreslagna ”Inspiratorum”, krävs annan finansiering. Förvaltningen ansåg att det krävs tydliga prioriteringar av respektive stadsdelsnämnd liksom att det krävs tydlig prioritering av stadens investeringar till de stadsdelar som ska omfattas av stadsdelsförnyelsen.

Uppdraget till berörda stadsdelsnämnder att eftersträva samordning av insatserna i stadsdelsförnyelsen ansåg förvaltningen vara bra. I Spånga-Tensta pågår ett arbete tillsammans med Kista och Rinkeby att utarbeta framtid-scenarier för Järvaregionen.

Gällande avsnittet om målformuleringar poängterade förvaltningen vikten av lokala mål. Målområdet kultur behandlas mycket litet. Samverkansgruppen i Tensta har påpekat detta och menar att en satsning också på kultur skulle förbättra Tenstas image och att även de berörda bolagen skulle kunna satsa på kultur.

Medborgarnas möjligheter till direkt inflytande över gemensamma angelägenheter är en komplicerad fråga och förvaltningen menade att det finns all anledning att
finna system där boendes inflytande på ett tydligt sätt
kan redovisas i beslutsprocesserna.

I förslaget framhålls att insatserna via stadsdelsförnyelsen ska vara av engångskaraktär. Samtidigt framhålls betydelsen av åtgärder av social karaktär. Inom stadsdelen är många
av de insatser av social karaktär som gjorts och görs lång-siktiga.

Utöver de externa samarbetsparter som redan nämns i förslaget nämnde förvaltningen arbetsförmedlingen, landstinget, olika intresseorganisationer som branschorganisationer och organisationer inom näringsliv och arbetsmarknad samt bildningsförbund.

Slutligen framhöll förvaltningen det positiva i att vikten av uppföljning och utvärdering togs upp i förslaget. Själva utvärderingsarbetet ansåg förvaltningen skulle genomföras av externa utvärderare för opartisk och kritisk analys.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Tomi Liljeqvist (m) framlade anförandetext (se reservation) som svar på remissen.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) och ledamoten Patrick Simonson (kd) yrkade att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag samt anförandetext.

PROPOSITIONSORDNING

Ordföranden ställde proposition på yrkandena och fann att det fanns majoritet för förvaltningens förslag.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Patrick Simonson (kd) och Bengt Porseby (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra

Förslaget till riktlinjer för stadsdelsförnyelse uppvisar tyvärr stora brister när det gäller hur och för vilken typ
av projekt som pengarna ska användas. För att riktlinjerna
ska kunna utgöra ett bra underlag för det avsedda ändamålet krävs preciseringar på flera punkter.

 1. För vilka stadsdelar är medlen avsedda? Så länge detta är oklart blir det mycket svårt att föreutse exempelvis hur stora resurser som kommer finnas att tillgå i olika delar av staden, och därmed svårt att förutse konsekvenserna av hela förslaget.

 2. För vilken typ av verksamhet är medlen avsedda? Nuvarande förslag till riktlinjer öppnar fältet för i princip allt som inte är stadsdelens ordinarie verksamhet. En så öppen skrivning om syftet med projektet riskerar att skapa falska förhoppningar bland dem som ansöker om stöd, vilket skulle vara mycket olyckligt.

Utöver dessa preciseringar efterlyser vi också en mer tydlig förklaring kring syftet med projektet. Om detta är ett sätt att täcka upp för storstadssatsningens sinande kassakista bör detta anges tydligt. Om så är fallet väcks också frågan om hur stor del av de 150 miljoner kronorna per år som kan användas för nya verksamheter.”

Reservation mot beslutet anmäldes också av ledamöterna Tomi Liljeqvist, Christer Grunder och Madeleine Jacobsson (alla m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

att som svar till remissen anföra följande:

Även om intentionerna med förslaget till stadsdelsförnyelse säkert är de bästa så präglas de av en typisk överpolitiserad syn på samhället. För att utvecklas på bästa sätt gäller samma sak för stadsdelar som för de individer som bebor stadsdelarna fler beslut behöver fattas närmare människorna för att på bästa sätt utveckla invånarna i stadsdelen och därmed också stadsdelen.

En god politik är en politik som i högre grad låter stockholmarna själva besluta över sina egna liv. Att minska politikens omfattning handlar om att öka människors frihet. Med ökad frihet kommer också ett ökat ansvar ett ansvar som alla stockholmare i grunden kan och vill ta. Makten bör flytta närmare stockholmarna. Det är en viktig demokratifråga. Verklig decentralisering handlar inte om att flytta makt från en central nämnd till en stadsdelsnämnd, utan om att flytta makten över vardagen från de politiska sammanträdes-rummen till människors kök eller vardagsrum.

En av de viktigaste delarna i denna decentralisering är att avveckla onödiga byråkrati- och beslutsnivåer. Därför är det för stadsdelarnas utveckling av stor vikt att stadsdels-nämnderna avskaffas och stadens flora av beslutande nämnder och styrelser ses över med målsättningen att allt som kan beslutas lika bra eller bättre av enskilda invånare också skall beslutas av dem - inte av de politiska församlingarna. All verksamhet utom myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner skall upphandlas i konkurrens.

Vår grundläggande kritik av stadens nuvarande demokratiarbete är att stadshusmajoritetens syn på fördjupad demokrati handlar om att ge politiker mer inflytande på medborgarnas bekostnad. I demokratiberedningens direktiv återfinns ingenting om att ge medborgarna mer makt över sin vardag eller att minska politikernas makt. Tvärtom förordar vänstermajoriteten att ”uppgifter förs ut till stadsdelsnämnderna för att därigenom öka det demokratiska inflytandet.”

Denna demokratisyn, att graden av demokrati skulle avgöras av mängden uppgifter för stadsdelsnämnderna, är helt främmande för oss. Vi vill i stället långsiktigt fördjupa demokratin genom att ge tillbaka inflytande till de enskilda medborgarna, bl a genom att systematiskt sänka kommunalskatten. Vi vill också vidareutveckla valfrihetssystemen, så att medborgarna får inflytande över staden verksamheter genom det fria valet av skola, barnomsorg, äldre- och handikappomsorg. Valfrihet för den enskilde i den skattefinansierade välfärden är en viktig demokratifråga. Sedan är det självklart att den verksamhet som måste skötas med avgörande inflytande av politiker skall präglas av kvalitet, effektivitet, öppenhet, insyn samt ordning och reda.

Fler och mer specialiserade politiska direktiv om hur stadsdelarna skall utvecklas gynnar inte utvecklingen. Ett ökat inflytande och ansvarstagande för ytterstadens invånare är det enda sättet att långsiktigt skapa förutsättningar för starka och framgångsrika individer
i levande stadsdelar.”

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§143 Tertialrapport 1 2003

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-05-13.

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden är ansvarig för uppföljning av nämndens verksamhet och ekonomi med utgångspunkt från verksamhetsplan och budget. Vid befarade underskott skall nämnderna besluta om åtgärder för att eliminera dessa. Uppföljningen sker varje månad via månadsrapport till nämnden samt tre gånger per år via tertialrapport till nämnden och kommunstyrelsen. Den föreliggande tertialrapporten baseras på bokförda kostnader per den sista april 2003.

Budgeten för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd bedöms i sin helhet vara i balans. Vissa problem med ekonomin finns kvar. Det är framför allt inom tre av stadsdelens skolor och inom omsorgen för funktionshindrade. För verksamhetsområdet omsorg om funktionshindrade finns en buffert om 4 Mkr avsatt vilket gör att verksamheten ryms inom budgeterade medel. Ytterligare buffert finns om 1,8 Mkr för förskole- och skollokaler samt 10 Mkr för övrig verksamhet. Till viss del kommer denna buffert att behöva användas för att täcka underskotten från föregående år för de tre skolor som har stora underskott med sig pga elevbortfallet under 2002. Ur bufferten om 10 Mkr har stadsdelsnämnden beslutat avsätta 1,2 Mkr till friskvård. Resterande 8,8 Mkr föreslås fördelas i samband med tertialrapport 2.

För anslag 2, försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder beräknas ingen avvikelse men det finns en osäkerhet i prognosen pga konjunkturläget.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande tertialrapport samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om omstruktureringsmedel för personal 0,6 Mkr.

 3. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om omstruktureringsmedel för lokaler, 1,6 Mkr.

 4. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om beställarstöd, förprojektering och särproduktionskostnader, 5,3 Mkr

 5. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för gruppboenden för funktionshindrade,
  4,7 Mkr

 6. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för äldreboende, 2,8 Mkr.

 7. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Tomi Liljeqvist (m) Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m) Madeleine Jacobsson (m) och Bengt Porseby (fp) enligt följande:

”Spånga-Tensta stadsdelsnämnd står inför många stora ut-maningar. Tertialrapporten prognosticerar en budget i balans men då har man ännu inte kunnat ta hänsyn till årets löneför-handlingar och heller inte vad det ekonomiska resultatet av kommunals stridsåtgärder kommer att leda till. Barngrupperna i förskolan har ökat istället för minskat, trots en planerad utbyggnad av förskolan så är läget i Gamla Spånga kärvt. Inflyttningen i nya bostadsområden kombinerat med att det sker en stor förändring av befolkningssammansättningen när äldre säljer sina villor och barnfamiljer flyttar in gör det inte troligt att barngrupperna kommer att kunna minskas.

Flera resultatenheter inom skolan har stora underskott. I stadens regler finns också uttalat att de resultatenheter som inte är i balans vid årets slut ska upplösas som resultat-enheter och underskottet ska övergå till nämnden.

Den förra majoritetens målinriktade arbete med att halvera antalet socialbidragstagare kommer troligen att nås. Detta tillskrivs till stor del Lunda Nova och samarbetet med enheterna för försörjningsstöd. En verksamhet i nära samarbete med det lokala näringslivet under förra mandatperioden som blev en succé och som nu s,v och mp beslutat att kraftigt minska stödet till.

De åtgärder, niopunktsprogrammet som beslutades under förra mandatperioden inom individ och familjeomsorg satsade på långsiktiga åtgärder som nu börjar ge resultat.

Vi ser med stor oro på framtiden. Inför budget 2004 höjs stadsdelens anslag med ca 21 miljoner, det kan låta som en stor summa men då finns inte pris- och lönekompensation inräknat. I praktiken lär det innebära en besparing på 30-35 miljoner. Skolpengen höjs med endast 1,1% i praktiken en rejäl nedskärning inom skolans område. Anslagen till
äldre- och handikappomsorg innebär också en kraftig ned-skärning. I detta läge väljer majoriteten att inrätta nya administrativa tjänster samt att tillsätta vikarie på tjänsten för Integration och utveckling där större delen av arbetsuppgifterna nu upphört i och med omorganisation och "storstadssatsningens upphörande". På detta sätt visar de tydligt att byråkrati är viktigare än kärnverksamhet.”

§144 Revisionsrapport 2002 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-05-13.

(D nr 104 – 213 / 03)

ÄRENDET

Stadens revisorer har granskat Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamhet för 2002 och funnit att

- Nämnden redovisar ett budgetunderskott för sin verksamhet inom anslag 1

- Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten har inte varit tillräcklig

- Nämndens bokslut är rättvisande

I tjänsteutlåtandet föreslog förvaltningen åtgärder inom de områden där revisorernas omdöme är ”Ej helt tillfreds-ställande”.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärder.

 2. Stadsdelsnämnden överlämnar detta yttrande till revisorsgrupp 3.

§145 Deltagande i ett metod- och kompetensutvecklingsprojekt, Tre stad – skola inom MOBilisering mot narkotika

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-05-06.

(D nr 403 – 244 / 03)

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen har anmält intresse att med två skolor, Hjulsta och Kämpingeskolan, delta i ett stadsdelsövergripande metod- och kompetensutvecklingsprojekt tillsammans med Katarina-Sofia, Skarpnäck och Älvsjö, som syftar till att förebygga alkohol- eller narkotikamissbruk. Genom projektet hoppas man hitta bättre metoder och därmed nå bättre resultat i det förebyggande arbetet med ungdomar i 13-16 års åldern.

Finansieringen av en projektledare för två skolor och rambudget för kompetensutvecklings- och planeringstid för personalen vid de deltagande skolorna under en treårsperiod bekostas av statliga medel genom Precens.

BESLUT

1. Stadsdelsförvaltningen godkänner förvaltningens anmälan om deltagande i socialtjänstförvaltningens projekt Tre stad – skola inom MOBilisering mot narkotika, i enlighet med socialtjänstförvaltningens projektbeskrivning.

§146 Ansökan om att få delta i en kurs vid Orff-institutet i Salzburg, Österrike

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-05-07.

(D nr 204 – 245 / 03)

ÄRENDET

En språkpedagog ansöker om tillstånd att delta i en kurs i musikpedagogik i Orff – institutet i Salzburg, Österrike. I januari 2001 erhöll hon efter 3 års studier certifierad behörighet som Orff-pedagog.

Mål och syfte för kompetensutvecklingen är i överens-stämmelse med målen för det språkpedagogiska utvecklings-arbetet i stadsdelen.

Kostnader för kurs, logi och resa belastar kontot för planerad kompetensutveckling inom målområdet Språkutveckling.

Förvaltningen föreslog nämnden att bevilja deltagandet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja språkpedagog xxxxx xxxxxxxxxx, avdelningen för Barn och ungdom, att under tiden 2003-07-06 – 2003-07-13 deltaga i en kurs vid Orff- institutet i Salzburg, Österrike.

§147 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2003-04-15.

BESLUT

1. Anmälan godkänns.

§148 Delegation enligt lagen om vård av missbrukar i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-05-06.

(D nr 002 – 246 / 03)

ÄRENDET

Socialtjänstnämnden(SotN) svarar bl.a. för stadens jour-verksamhet inom individ- och familjeomsorg, uppsökande verksamhet inom individ- och familjeomsorg, sociala insatser
i samband med akutvård för ungdomar som har eller misstänks ha missbruksproblem samt tillhandahåller platser hos privata vårdgivare avseende barn och ungdomar. Den nämnd som svarar för dessa verksamheter fattar ett särskilt beslut om vilka tjänstemän som ska ha rätt att begära polishandräckning enligt LVU och LVM. Detta beslut överlämnas sedan till stadsdelsnämnderna för att dessa ska fatta motsvarande beslut.

SotN uppdaterade 2003-02-21 sitt tidigare beslut gällande tjänstemän inom socialtjänstförvaltningen.

Inom stadsdelsförvaltningen har också förändring medfört ändring av vilka tjänstemän som bör ha rätt att begära polishandräckning.

BESLUT

 1. Delegation ges till nedan nämnda socialinspektörer/ socialsekreterare vid socialjouren samt till nedan nämnda personer i stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 o 2 st, inom nämndens eget ansvarsområde.

 2. Förordnande ges till nedan nämnda personer vid social- jouren, placeringsenheten, Maria ungdomsenhet och uppsökarenheten samt vid stadsdelsnämnden och stadsdels- förvaltningen att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 st 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.

Socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren: xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Placeringsenheten: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx och xxxxxx xxxxxxx.

Maria ungdomsenhet: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Uppsökarenheten: xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.

Stadsdelsnämnden: Nils Thulén, Ann-Katrin Åslund, Tomi Liljeqvist, Rashad Rached Abdel Al.

Stadsdelsförvaltningen: Jack Kindberg, Ante Hemphälä, Kjell Jansson, Agneta Krantz, Ann Gardeström, Maria Silva, Marianne Wändahl Leander och Gunnel Öhrming.

§149 Anmälan av beslut om tillsvidareanställning

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-05-09.

(D nr 202 – 247 / 03)

ÄRENDET

Beslut om tillsvidareanställningar i förvaltningen under tiden 2003-01-01 – 2003-04-30 redovisades.

BESLUT

1. Redovisningen godkänns.

§150 Inkomna allmänna offentliga handlingar i april 2003

Anmäldes rubricerade förteckning 2003-05-09.

BESLUT

1. Anmälan godkänns.

§151 Anmälan av ledamöters deltagande i seminarier/konferenser

Anmäldes förteckning 2003-05-12 över ledamöters deltagande i seminarier/konferenser under tiden 2003-01-01 – 2003-04-04.

(D nr 002 – 248 / 03)

BESLUT

1. Anmälan godkänns.

§152 Kurser/konferenser

Konferensen ”Storstadsarbetet – effekterna, erfarenheterna och framtiden” 27-28 maj och seminariet ”Rik och sund eller fattig och rund?” 5 juni togs upp för beslut om deltagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att för båda konferenserna gäller två deltagare från båda blocken.

§153 Information /rapporter

Ledamoten Madeleine Jacobsson (m) tog upp

- att det i senaste utskicket till stadsdelsnämnden även funnits med ett annat papper.

Jack Kindberg fick i uppdrag att tala med avsändaren.

Ordföranden Abdo Goriya (s) framlade

- gemensam skrivelse från s+v+mp ”Järva – en långsiktig insats för livet”.

BESLUT

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_____________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 153)