Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-02-12

Sammanträde 2004-02-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Sammanträdet inleds med att polisen informerar om sitt arbete mot droger bland ungdomar. D Läs mer...ärefter går stadsdelsdirektören igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor. Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

Förhinder anmäls till Isa BremarkTel: 08 - 508 03 020

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (19/2)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollets justering
(15/1, 22/1)

_________________

3 Inkomna medborgarförslag

Utsänds endast till nämnd och ledningsgrupp

_____________________

4 Förslag till verksamhetsutveckling för verksamhetsområdet socialpsykiatri och beroendevård

Återremitterat ärende

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-02-03.
(D nr 012 – 12 / 04)

Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar i enlighet med förvaltningens förslag om verksamhetsutveckling inom verksamhetsområdet socialpsykiatri och beroendevård.
_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Verksamhetsberättelse och bokslut 2003

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-02-02.
(D nr 102 – 34 / 04)

Förslag till beslut

1. Förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för 2003 godkänns och överlämnas till fullmäktige.

2. Ombudgetering begärs hos kommunstyrelsen av sammanlagt 1,3 Mkr till 2004 enligt bilaga 1:7.

3. Återredovisning av ej använda projekteringsmedel sker med sammanlagt 0,5 Mkr.

4. Resultatöverföringar begärs hos kommunstyrelsen med sammanlagt 10,3 Mkr enligt bilaga 1:6.

5. Förskolan Johannelundsvägen 9-11 avvecklas som resultatenhet.

6. Bromstensskolan och Kämpinge/Gullinge/Enbacksskolan avveckla som resultatenheter.

7. Intraprenaden hemvård ordinärt boende avvecklas som intraprenad.

Omedelbar justering.
________________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Svar på medborgarförslag om återställning av trappräcken i hörnet Hagstråket/Elinsborgsbacken

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-01-28.
(D nr 305 – 481 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslag i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Svar på medborgarförslag om spolning av is på bollplanen invid Sundbyskolan

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-01-28.
(D nr 304 – 16 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslag i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Verksamhetsbidrag till Järva Folkets Park

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-01-26.
(D nr 008 – 445 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar bevilja Järva Folkets Park 300 000 kronor för verksamhetsåret 2004.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Spånga-Tensta kulturkommittén och ekonomiskt bidrag för 2004

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-01-26.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner Spånga-Tensta kulturkommitténs ansökan om ekonomiskt bidrag på 160 000 kr för kulturevenemang under 2004.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Ansökan om bidrag till skärgårdslägen 2004

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-01-08.
(D nr 008 – 476 03)

Förslag till beslut

1. Skärgårdsstiftelsen beviljas bidrag med 25 000 kr för daglägerverksamhet sommaren 2004. Medel för att bekosta bussresor beviljas med 20 000 kr. De direkta kostnaderna får finansieras av tillgängliga medel för kolloverksamhet inom avdelningen för barn och ungdom. Kostnad för medföljande fritidsledare får belasta förvaltningens ordinarie anslag.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Remiss avseende förslag till revidering av Stockholms stads handlingsprogram för arbetet med barnkonventionen.

Remissen utsänd tidigare till nämnd och ledning, utsänds ej på nytt

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-01-20.
(D nr 000 – 488 / 03)

Förslag till beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.
____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Fortsatt inriktning av stadens kvalitetsarbete samt Stockholms stads kvalitetsutmärkelse fr.o.m. 2004

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-01-21.
(D nr 000 – 516 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker den föreslagna inriktningen av stadens kvalitetsarbete samt Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Resultaten måste dock alltid kopplas till mål och åtaganden som är framtagna utifrån de lokala verksamheternas förutsättningar.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Remissvar ny budgetordning

Remissen utsänd tidigare till nämnd och ledning, utsänds ej på nytt.

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-01-26.
(D nr 100 – 508 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen till Kommunstyrelsen.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Kommentarer till Länsstyrelsens rapport angående socialtjänstens arbete med barn under 15 år

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-01-09.
(D nr 503 – 465 / 03)

Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redogörelse.

____________________________

15 Kollouppföljning sommaren 2003

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-12-01.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av kollouppföljningen sommaren 2003.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Studieresa i tjänsten till Cuba

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-01-09.
(D nr 299 – 525 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att xxxxxxxxxxxxx, Lärarförbundet i Spånga-Tensta, i tjänsten får göra en studieresa till Cuba under andra halvåret 2004.

________________________

17 Studieresa i tjänsten till Singapore för rektor och biträdande rektor i Hjulsta skolor

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-01-28.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att rektor xxxxxxxxxxxxxxxxx och biträdande rektor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Hjulsta Skolor, får resa i tjänsten till Singapore under sportlovet 2004.

_________________________

18 Anmälan av beslut om tillsvidareanställning

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-01-21.

Förslag till beslut

1. Redovisningen godkänns.

________________

19 Anmälan av svar från gatu- och fastighetskontoret gällande medborgarförslag

Anmäles gatu- och fastighetskontorets sav 2004-01-13 gällande Medborgarförslag om farthinder och ommålning av 30 km/h på Solhemsvägen.
(D nr 305 – 314 / 03)

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

__________________________

20 Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

Anmäles protokoll från möten i ungdomsrådet i Spånga-Tensta
2003-02-11, 2003-03-18, 2003-10-30 och 2003-11-12.

Förslag till beslut

1. Anmälan godkänns.
__________________________

21 Utseende av nämndrepresentant i näringslivsrådet

Enligt beslut i stadsdelsnämnden 1999-02-09 ska tre representanter i stadsdelens näringslivsråd utses av nämnden.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden utser ............................................................................................................................till representanter i näringslivsrådet.
_____________________________

22 Utseende av representanter i brottsförebyggande rådet

Enligt beslut i stadsdelsnämnden 2000-12-14 ska i stadsdelsnämndens brottsförebyggande råd ingå, förutom nämndens ordförande och vice ordförande, ytterligare en ledamot av stadsdelsnämnden.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden utser ............................ att förutom ordföranden och vice ordföranden ingå i stadsdelens brottsförebyggande råd.

________________________________

23 Utseende av representanter i stadsdelens förskoleråd

Enligt beslut i stadsdelsnämnden 2002-02-14 ska från nämnden ingå en representant från vardera majoriteten och oppositionen samt nämndens ordförande.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden utser .......................... och ......................................... att förutom ordföranden ingå i stadsdelens förskoleråd.

____________________________

24 Anmälan av tjänstemannabeslut

Anmäles tjänstemannabeslut

a. gällande upphandlingar av vara/tjänst överstigande 100 tkr. Besluten fattade av chefen för tekniska avdelningen 2003-04-17 – 2003-09-22.

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_________________________


SPÅNGA - TENSTA ALLMÄNNA ÄRENDEN
STADSDELSNÄMND 2004-02-12

25 Ansökan om bidrag till fortsatt verksamhet med trygghetsringningen

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-01-29.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beviljar 30 000 kr till trygghetsringningens verksamhet 2004.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Ansökan om medel för fortsatt kontaktverksamhet på servicehusen inom Spånga-Tensta 2004

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-01-30.
(D nr 008 – 32 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja Samverkangruppen PRO-SPF i Spånga/Tensta bidrag med 30 000 kronor för år 2004.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäles protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2004-01-15.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

__________________
Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Abdo Goriya (s) ordf
Ann-Katrin Åslund (fp)
vice ordf
Christer Grunder (m)
Madeleine Jacobsson (m)
Jonas Ljungstedt (v) ej § 33
Folke Nässla (mp)
Rune Olofsson (s)
Bengt Porseby (fp)
Patrick Simonson (kd)
Markku Sirviö (m)
Nils Thulén (s)
Agneta Åberg (s)
 

Närvarande ersättare
Björn Begner (m) from § 30
Anastasia Georgiadou (s)
Uno Gustin (kd)
Awad A Hersi (mp)
Jan Håkansson (fp)
Svante Kindberg (fp)
Erik Lindberg (s)
Ghalia Malki (s)
Teghlatflasser Sauma (s)
Ornina Younan (s)

Tjänstgörande ersättare
Erik Lindberg (s)
Anastasia Georgiadou (s) § 33

Anmält förhinder
Carola Petrini (m) och Rashad Rached Abdel Al (v)

Närvarande personalföreträdare
Ulla Jöhnk, LO

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Christina Jerlin, Mats Carinder, Christer Ståhl, Cathrine Önnestam och Gabriel Marawgeh samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 27 - 55 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 25-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med information från polisens länsnarkotikarotel om deras erfarenhet av narkotikaläget i stadsdelen. Därefter gick stadsdelsdirektören igenom de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde följt av allmänhetens frågestund. Det formella sammanträdet inleddes kl 19.45.

Utsågs att justera:  Abdo Goriya, Ann-Katrin Åslund,

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2004-02-19

Paragrafer: 27 - 63

§27 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Abdo Goriya utse Ann-Katrin Åslund att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2004-02-19.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 2/2004från 2004-01-15 blivit justerat 2004-01-22.

______________________

§28 Inkommet medborgarförslag

Anmäldes inkommet medborgarförslag gällande minnestavla över Harry Martinsson utanför hans bostad på Båtsman Nähls Gränd i Flysta.

BESLUT

1. Medborgarförslaget överlämnas till förvaltningen för beredning.

____________________

§29 Förslag till verksamhetsutveckling för verksamhetsområdet socialpsykiatri och beroendevård

Återremitterat ärende

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-02-03 samt två skrivelser från brukare i Träffpunkt 11 samt från RSMH 2004-02-10 och från ordförande IFS i Stockholm & Stockholms län 2004-02-09 samt från IFS i Stockholm & Stockholms län/Spånga/Kista 2004-02-09.

(D nr 012 – 12 / 04)

ÄRENDET

Förvaltningen presenterade vid sammanträdet 2004-01-15 ett förslag till utveckling av stadsdelens arbete med social-psykiatri och beroendevård. Förslaget innebar bl.a. ökat antal träningslägenheter och fler möjligheter till daglig sysselsättning/arbetsträning och aktiviteter. Träffpunkt 11 förslogs läggas ned och verksamheten flyttas till Klubbhus Lyktan och utökas.

Ärendet återremitterades då till förvaltningen med uppdrag att utarbeta en konsekvensanalys av vad nedläggningen av Träffpunkt 11 skulle innebära för den aktuella målgruppen, att återkomma med skriftliga synpunkter från lokala handikapprådet och pensionärsrådet samt redovisa hur förslaget presenterats för brukarna på Träffpunkt 11.

Dagens ärende hade kompletterats med de begärda uppgifterna. Förvaltningen föreslog nämnden godkänna förslaget till verksamhetsutveckling och besluta att omfördela resurser från institutionsvård till öppenvård inom socialpsykiatrin med 300 tkr för år 2004.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att avslå förslaget om nedläggning av Träffpunkt 11 samt i övrigt bifalla förvaltningens förslag.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar i enlighet med förvaltningens förslag om verksamhetsutveckling inom verksamhetsområdet Socialpsykiatri och Beroendevård.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att bifalla förvaltningens förslag till verksamhetsutveckling på de punkter som inte innefattar Träffpunkt 11.

att avslå förslaget om nedläggning av Träffpunkt 11.

Att i övrigt anföra

Vi ser med tillfredställelse att förvaltningen utarbetat ett förslag till verksamhetsutveckling för verksamhetsområdet socialpsykiatri och beroendevård.

Förslaget innehåller många bra delar och vi ställer oss bakom verksamhetsområdets ledstjärna/vision liksom förslagen till utbyggnad av olika typer av boenden, utveckling av arbetsträning och sysselsättning samt att utveckla det inre arbetet inom beroendevården.

Förslaget om nedläggning av Träffpunkt 11 motsätter vi oss. Medborgare som berörs av socialpsykiatrin är olika och har olika behov. Det är därför viktigt att ha en differentierad verksamhet för att nå många grupper. Det finns stor risk att de som idag besöker Träffpunkt 11 inte känner sig hemma på Lyktan.

De besparingar som görs på att lägga ner Träffpunkt 11 är inte stora men drabbar hårt en utsatt grupp.

Besökare, RSMH och IFS vittnar om vikten av kontinuitet, delaktighet i besluten och risker med drastiska förändringar. Deras och likaså det lokala handikapprådets synpunkter är viktiga och måste tas på största allvar.”

____________________

§30 Verksamhetsberättelse och bokslut 2003 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-02-02.

(D nr 102 – 34 / 04)

ÄRENDET

Stadsdelens verksamhetsberättelse och bokslut redovisar ett överskott för verksamhetsanslaget, anslag 1, på 19,6 Mkr och ett underskott för anslag 2, försörjningsstöd, på –9,9 Mkr. Efter resultatöverföringar till resultatenheter visar stadsdelens bokslut –2,9 Mkr.

Förvaltningen föreslog nämnden godkänna förslaget till verksamhetsberättelse och bokslut och överlämna det till fullmäktige, hos kommunstyrelsen begära ombudgetering av 1,3 Mkr och resultatöverföringar med 10,3 Mkr, återredovisa ej använda projekteringsmedel 0,5 Mkr, avveckla resultatenheterna förskolan Johanneslundsvägen 9-11 och skolorna Bromstensskolan och Kämpinge/Gullinge/Enbacksskolan som resultatenheter samt avveckla intraprenaden hemvård ordinärt boende som intraprenad.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för 2003 godkänns och överlämnas till fullmäktige.

 2. Ombudgetering begärs hos kommunstyrelsen av sammanlagt 1,3 Mkr till 2004 enligt bilaga 1:7.

 3. Återredovisning av ej använda projekteringsmedel sker med sammanlagt 0,5 Mkr.

 4. Resultatöverföringar begärs hos kommunstyrelsen med sammanlagt 10,3 Mkr enligt bilaga 1:6.

 5. Förskolan Johannelundsvägen 9-11 avvecklas som resultatenhet.

 6. Bromstensskolan och Kämpinge/Gullinge/Enbacksskolan avvecklas som resultatenheter.

 7. Intraprenaden hemvård ordinärt boende avvecklas som intraprenad.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att i övrigt anföra

För Stockholmarna och för medborgarna i Spånga-Tensta har år 2003 visat på försämringar och minskad framtidstro. På grund av politiska beslut som tagits på alla nivåer har Stockholms tillväxt helt avstannat efter den nuvarande majoritetens maktövertagande. I stadsdelens budget avläses det på att anslag 2 har ett underskott på över 9 miljoner. Socialbidragskostnaderna ökar kraftigt. Här handlar det inte bara om pengarna utan också om situationen för människor som inte får arbete och möjlighet att försörja sig själv.

Livstyckets SFI-verksamhet dödades effektivt av utbildnings-nämnden, SFI-skolan med höga betyg i brukarundersökningar mm. slogs ut för att majoriteten önskade fler SFI-skolor i kommunal regi.

Majoriteten minskade kraftigt anslaget till Tensta konsthall för år 2003 en bidragande orsak till de problem som senare uppstod.

Anslag 1 har fått 19,6 miljoner över. Trots det har äldre som gått på dagverksamhet märkt hur biståndsbedömningen blivit restriktivare. Förvaltningen talar om hur de minskat antal beviljade dagar i dagverksamheten och har större "omsättning".

Många resultatenheter särskilt inom förskolan visar på stora överskott. Till viss del härrör dessa överskott från löner som inte betalats ut med anledning av Kommunals strejk.

I verksamhetsberättelsen hänvisas till genomsnittssiffror när det gäller barngruppernas storlek. Oppositionen har begärt men inte fått redovisat storleken på varje enskild barngrupp i stadsdelens förskolor, nödvändigt för att kunna bedöma kvaliteten.

2003 höjdes kommunalskatten med 50 öre för alla stockholmare. Detta tillsammans med de mycket stora höjningarna av taxeringsvärden på bostäder samt skatteutjämningen har lett till att många invånare i Spånga-Tensta fått en försämrad ekonomi och en tuffare vardag.

Skatten höjdes, Spånga-Tensta stadsdelnämnd fick ett överskott på 9 miljoner. Medborgarna i Spånga-Tensta fick ökad arbetslöshet, restriktivare biståndsbedömning och mindre hjälp för äldre och handikappade, nerlagd skola, nerlagd SFI-verksamhet på Livstycket och en minskad framtidstro.”

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

________________________

§31 Svar på medborgarförslag om återställning av trappräcken i hörnet Hagstråket/Elinsborgsbacken

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-01-28.

(D nr 305 – 481 / 03)

ÄRENDET

En medborgare har uppmärksammat att räcken på en trappa blivit nedkörd av en bil i hörnet Hagstråket/Elinsborgsbacken i Tensta. Innan någon halkar önskar medborgaren att nya trappräcken sätts upp.

Förvaltningen har beställt nya räcken till trappan som snarast ska sättas upp.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslag i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

____________________

§32 Svar på medborgarförslag om spolning av is på bollplanen invid Sundbyskolan

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-01-28.

(D nr 304 – 16 / 04)

ÄRENDET

En medborgare som bor i Sundby önskar få bollplanen invid Sundbyskolan spolad så att barnen kan få åka skridskor.

Förvaltningen meddelade att bollplanen spolas under perioden 15 december – 15 mars då temperaturen stadigvarande håller sig under 0 grader Celsius. Vattenposten har emellertid
varit trasig säsongen 2002/2003 men är nu reparerad och spolningen påbörjades den 7 januari.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslag i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

_______________________

§33 Verksamhetsbidrag till Järva Folkets Park

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-01-26.

(D nr 008 – 445 / 03)

Ledamoten Jonas Ljungstedt (v) anmälde jäv och deltog ej i handläggningen av ärendet.

ÄRENDET

Järva Folkets Park har ansökt om bidrag med 300 tkr för 2004.

Förvaltningen föreslog nämnden att bevilja ansökan.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att återremittera ärendet för att inhämta årsredovisning för 2003 samt budget och verksamhetsplan 2004 samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade avslag på återremiss-yrkandet och bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet för beslut och fann att det avslogs.

Omröstning begärdes.

Följande omröstningsordning fastställdes: Den som biträder avslag till återremissyrkandet, dvs. vill att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, röstar ja. Den som inte vill det röstar nej.

Ja-röster avgavs av: ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Folke Nässla (mp), Rune Olofsson (s), Nils Thulén (s) och Agneta Åberg (s) samt tjänstgörande ersättarna Erik Lindberg (s) och Anastasia Georgiadou (s).

Nej-röster avgavs av: vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m).

Nämnden hade därmed avslagit återremissyrkandet.

Fp, m och kd reserverade sig mot detta och anmälde att de inte deltog i det följande beslutet i ärendet.

Därefter tog ordföranden upp förvaltningens förslag för beslut vilket bifölls.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar bevilja Järva Folkets Park 300 000 kronor för verksamhetsåret 2004.

Fp, m och kd deltog inte i beslutet och anmälde reservation mot avslag på återremissyrkandet enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att återemittera ärendet för att inhämta årsredovisning för Eggeby Gård för år 2003 samt budget och verksamhetsplan för 2004.

Att i övrigt anföra

Järva Folkets Park bedriver en uppskattad verksamhet och spelar en betydelsefull roll särskilt för de som bor runt Järvafältet. Det är bra att kulturnämnden och gatu- och fastighetsnämnden också nu medverkar till finansieringen. Vi anser det dock viktigt att nämnden får information bland annat om det aktuella ekonomiska läget och vilka faktiska hyresintäkter som idag finns innan beslut tas i ärendet.”

______________________

§34 Spånga-Tensta kulturkommittén och ekonomiskt bidrag för 2004

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-01-26.

(D nr 008 – 56 / 04)

ÄRENDET

Spånga-Tensta kulturkommitté ansöker om ekonomiskt stöd för kulturevenemang för vuxna år 2004.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna ett bidrag på 160 000 kr.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner Spånga-Tensta kulturkommitténs ansökan om ekonomiskt bidrag på 160 000 kr för kultur- evenemang under 2004.

________________________

§35 Ansökan om bidrag till skärgårdsläger 2004

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-01-08.

(D nr 008 – 476 03)

ÄRENDET

Skärgårdsstiftelsen söker bidrag för daglägerverksamhet – skärgårdsdagar – för ungdomar med familjer sommaren 2004.

Förvaltningen föreslog nämnden att bevilja ansökan med 25 000 kronor for daglägerverksamhet sommaren 2004 samt medel för bussresor med 20 000 kronor.

BESLUT

 1. Skärgårdsstiftelsen beviljas bidrag med 25 000 kr för daglägerverksamhet sommaren 2004. Medel för att bekosta bussresor beviljas med 20 000 kr. De direkta kostnaderna får finansieras av tillgängliga medel för kolloverksamhet inom avdelningen för barn och ungdom. Kostnad för medföljande fritidsledare får belasta förvaltningens ordinarie anslag.

______________________

§36 Remiss avseende förslag till revidering av Stockholms stads handlingsprogram för arbetetmed barnkonventionen

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-01-20.

(D nr 000 – 488 / 03)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått stadens förslag till reviderat handlingsprogram för barnkonventionen 2004 – 2008 för yttrande. Fyra av barnkonventionens artiklar lyfts fram
i förslaget:

- att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som fattas (artikel 3)

- att barnet har rätt att komma till tals (artikel 12)

- att varje barn har samma rättigheter och lika värde, ingen ska diskrimineras (artikel 2)

- att varje barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6)

Utifrån angivna artiklar framhålls bl.a. att samtliga förvaltningar, bolag och styrelser inom sitt område ska finna former för hur inflytande och information för barn och ungdomar ska utformas. Arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling av barn ska utvecklas.

I remissvaret framförde förvaltningen bl.a. följande:

I stadsdelsförvaltningens förebyggande arbete med tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd, arbetet mot mobbning och med att ta fram forum för medinflytande för barn och ungdomar, finns många konkreta exempel på hur barnkonventionen genomsyrar verksamheten.

Förvaltningen ansåg att i stadsdelarnas myndighetsutövning, som riktas mot barn, bör någon form av kvalitetssäkring införas för att garantera att barns behov lyfts fram fullt ut i utredningsarbetet. Spånga-Tenstas individ- och familjeomsorg deltar sedan 1999 tillsammans med några andra kommuner i landet i socialstyrelsens projekt ”Barns Behov i Centrum” (BBiC) som syftar till att utveckla ett utrednings- och kvalitetssystem i myndighetsutövning som riktar sig direkt till barn som far illa.

Förvaltningen ansåg också att även andra artiklar är av vikt för barns trygghet och utveckling. Dessa kan t.ex. handla om frihet att utöva religion och tro, sociala åtgärder i upplysningssyfte för att skydda barn från olaglig användning av narkotika och andra droger, föreningsfrihet eller att barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv.

Förvaltningen framförde också att fler frågeställningar kring hur handlingsprogrammet efterlevs borde finnas med, särskilt under rubrikerna om barns lika värde och barns rätt till liv och utveckling. När tjänsteutlåtanden, som på något sätt kan beröra barn, tas fram kan exempelvis en checklista med olika frågeställningar medfölja ärendet.

Sammanfattningsvis ansåg förvaltningen att ett övergripande handlingsprogram som ger stöd för stadens alla verksamheter att prioritera och förbättra barns uppväxtvillkor är ett bra redskap för att säkerställa innehållet i FN:s barnkonvention.

BESLUT

1. Nämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

___________________

§37 Fortsatt inriktning av stadens kvalitetsarbete samt Stockholms stads kvalitetsutmärkelse fr.o.m. 2004

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-01-21.

(D nr 000 – 516 / 03)

ÄRENDET

Ärendet har remitterats för yttrande till stadsdelsnämnden av stadsledningskontoret.

Stadens kvalitetsstrategi syftar till att lägga grunden för ett systematiskt arbete som ger tydlighet för brukare/ /medborgare och medarbetare om verksamhetens mål och resultat. För att långsiktigt kunna utveckla kvalitén i verksamheterna är det av stor vikt att samspelet mellan stadens kvalitets-strategi och ILS (stadens integrerade lednings- och styrsystem) vidareutvecklas sa att ekonomi och verksamhet tydligare kopplas samman.

Stadsledningskontoret anser att nämndernas budgetar måste fokusera på resultat och kunna tydliggöra sambandet mellan kvalitet och ekonomi. Att finna former för en fördjupad och mer integrerad uppföljning måste prioriteras.

När det gäller kvalitetsutmärkelsen framhålls, att i utvärderingen av enheternas verksamhetsbeskrivning skall större uppmärksamhet fästas vid redovisning av resultat avseende kvalitet, ekonomi och brukarnöjdhet.

Förvaltningen ansåg att den föreslagna inriktningen på kvalitetsarbetet- och utmärkelsen är bra. Den instämmer i tanken att samspelet mellan stadens kvalitetsstrategi och ILS skall vidareutvecklas och att större uppmärksamhet ska ägnas åt resultat. Förvaltningen ville dock framhålla, att resultaten alltid måste kopplas till mål och åtaganden som är framtagna utifrån de lokala verksamheternas förutsättningar.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden tillstyrker den föreslagna inriktningen av stadens kvalitetsarbete samt Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Resultaten måste dock alltid kopplas till mål och åtaganden som är framtagna utifrån de lokala verksamheternas förutsättningar.

_____________________

§38 Remissvar ny budgetordning

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-01-26.

(D nr 100 – 508 03)

ÄRENDET

Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till förändrad budgetordning som översänts till samtliga nämnder för yttrande. Förslaget innebär bl.a. att kommunfullmäktiges beslut om den detaljerade budgeten, som nu tas i juni, flyttas fram till hösten vilket i princip är en återgång till den tidsplan som gällde före år 2000. 

Ett viktigt argument vid införandet av den nuvarande budgetordningen var att stadens verksamheter skulle ges en längre tid till att anpassa sig till eventuellt ändrade ekonomiska förutsättningar.

Erfarenheter av den nya budgetordningen har dock visat att de ekonomiska förutsättningarna har förändrats mellan vårens fullmäktigebeslut och tiden fram till budgetårets början.

Förvaltningen framförde i sitt tjänsteutlåtande bl.a. följande synpunkter, utifrån sitt perspektiv: Med nuvarande budgetprocess finns det bättre förutsättningar för ett bra budgetarbete ute i verksamheterna. Anpassning av verksamheten vid ändrade budgetförutsättningar hinns med under andra halvåret innan budgeten träder i kraft.

Förvaltningen gjorde också den bedömningen att nuvarande process på ett bra sätt möjliggör för politikerna att ha olika medborgarkontakter, vilka kan beaktas i förslaget.
En återgång till den nygamla processen där kommunstyrelsen beslutar om ramarna i oktober innebär att tiden för förankringsarbetet ute i verksamheterna minskas och att nödvändiga anpassningsåtgärder försenas.

Sett från stadsdelsförvaltningens perspektiv fanns inga direkta vinster med den föreslagna processen mer än att budgetdebatten kunde bli mer intensiv. Förslaget innebar dock inga omöjligheter.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade att översända och åberopa ett från fp+m+kd gemensamt svar på remissen.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen till kommunstyrelsen.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

att som svar på remissen översända och åberopa följande:

Vi instämmer i stadsledningskontorets analys att det ibland fattas både flerårighetsperspektiv och helhetsperspektiv i budgetarbetet. En utveckling mot ett längre perspektiv i kombination med förbättrade underlag inför besluten i både den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen är att rekommendera. I dagsläget överväger dock argumenten för att behålla budgetbeslutet på våren. Med ett tidigt avgörande skapas längre tid för planering och anpassning enligt de ekonomiska förutsättningarna i nämnder och bolag. Dessutom ges mer tid åt att förankra budget/verksamhetsplan lokalt.
Om budgetförslaget presenteras och debatteras under första halvan av året finns också god tid att föra demokratiska resonemang med allmänhet, stadens medarbetare och medier. Detta förbättrar i sin tur möjligheten för den politiska majoriteten att implementera de mål som uttrycks i budgeten.

Budgetarbetet i nämnder och styrelser får inte bli ett hastverk. Inte minst gäller det för att fördjupa arbetet med det Integrerade styrnings- och ledningssystemet (ILS). Detta förutsätter att tid ges för de enskilda nämnderna att besluta om budget och generella åtaganden etc. utifrån givna resurser efter att kommunfullmäktige fastslagit budgeten, men innan början på det verksamhetsår som budgeten avser.

Det är av vikt att de olika nämnderna och dess enheter får tillräcklig tid för mål och planformulering. Därför avvisar vi denna del av förslaget till ny budgetordning.

Vi välkomnar förslaget om att ta fram långsiktiga prognoser. Strategiska frågor som tillväxt- och finansieringsfrågor, demografiska förändringar och kompetensförsörjning kan exempelvis tas upp. Vi menar dock att staden ej behöver fatta budgetbeslut vid mer än ett tillfälle. Däremot kan underlag i form av t ex demografiska fakta som återfinns i långtidsutredningen ligga till grund för en flerårig planering och den typen av ärenden kan med fördel tas fram med regelbundenhet. Vi motsätter oss dock planerna på att ta fram denna typ av ramärenden varje år, ett sådant förfarande kan till och med vara kontraproduktivt då de riskerar binda upp framtida majoriteter.

När det gäller nyckeltal är det rätt att de ska vara långsiktiga samtidigt som varje majoritet måste kunna förändra uppföljningen, varefter målen förändras. Ett antal basnyckeltal och volymuppgifter torde dock kunna vara desamma över lång tid, oavsett majoriteter.”

______________________

§39 Kommentarer till Länsstyrelsens rapport angående socialtjänstens arbete med barn under 15 år

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-01-09.

(D nr 503 – 465 / 03)

ÄRENDET

Vid stadsdelnämndens sammanträde 2003-12-09 anmäldes länsstyrelsens rapport och beslut efter verksamhetstillsyn avseende stadsdelens arbete med barn under 15 år och som aktualiserats hos socialtjänsten på grund av kriminalitet och/eller missbruk. Granskningen visade på brister och länsstyrelsen lämnade kritik och påpekanden.

Stadsdelsnämnden uppdrog då åt förvaltningen att återkomma med kommentarer och förslag till åtgärder med anledning av vad som framförts i rapporten.

I ärendet redovisades vilka åtgärder som vidtagits med anledning av länsstyrelsens rapport.

BESLUT

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redogörelse.

____________________________

§40 Kollouppföljning sommaren 2003

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-12-01.

(D nr 407 – 57 / 04)

ÄRENDET

Den sammanlagda bilden av sommarens kollovverksamhet är att den har varit tillfredsställande med ett fåtal incidenter. Generellt har personalens kompetens varit god och olika rutiner i verksamheterna har fungerat bra. De anmärkningar och synpunkter som framkommit har diskuterats med berörda entreprenörer och godtagbara förklaringar har givits i samtliga frågor. Berörda entreprenörer har också vidtagit eller kommer att vidta åtgärder för att komma tillrätta med anförda brister.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av kollouppföljningen sommaren 2003.

__________________________

§41 Studieresa i tjänsten till Cuba

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-01-09.

(D nr 299 – 525 / 03)

ÄRENDET

Lärarförbundets fackliga företrädare i Spånga-Tensta har ansökt om att få göra en tre veckor lång studieresa till Cuba under andra halvåret 2004. Syftet är att studera hälsotillståndet bland Cubas lärare och vilka förebyggande friskvårdsinsatser man där gör samt vilken betydelse
kulturen har i sammanhanget.

Resan finansieras i huvudsak med stipendier samt genom att han själv står för runt 5 000 kr av kostnaden.

Förvaltningen ansåg att resan kunde innebära ytterligare inspiration och kunskap för den sökande och därmed också vara till gagn för det fortsatta friskvårdsarbetet i stadsdelen och föreslog nämnden att godkänna studieresan.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att avslå förvaltningens förslag samt anförandetext.

Ledamoten Jonas Ljungstedt (v) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för förvaltningens förslag. Omröstning begärdes.

Följande omröstningsordning fastställdes: Den som biträder förvaltningens förslag röstar ja. Den som inte vill det röstar nej.

Ja-röster avgavs av: ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Jonas Ljungstedt (v), Folke Nässla (mp), Rune Olofsson (s), Nils Thulén (s) och Agneta Åberg (s) samt tjänstgörande ersättaren Erik Lindberg (s).

Nej-röster avgavs av: vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m).

Stadsdelsnämnden hade därmed med 7 röster mot 6 bifallit studieresan.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner att xxxxxxxxxxxxx, Lärarförbundet i Spånga-Tensta, i tjänsten får göra en studieresa till Cuba under andra halvåret 2004.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att avslå förvaltningens förslag till beslut

Att i övrigt anföra

Cuba är idag en av vår tids värsta diktaturstater. Lärarförbundets fackliga företrädare i Spånga-Tensta har ansökt om att i tjänsten göra en studieresa på 3 veckor för att studera förebyggande friskvårdsinsatser och hälsotillståndet bland Cubas lärare för att ta reda på vad vi har att lära oss av varandra. På Cuba råder stark censur, många människor har ont om mat och oliktänkande förföljs och sätts i fängelse.

Vi finner det mycket olämpligt att stadsdelsnämnden beviljar och betalar ut lön under tre veckor för att en medarbetare i stadsdelen ska studera vad vi kan lära av cubanerna.”

________________________

§42 Studieresa i tjänsten till Singapore för rektor och biträdande rektor i Hjulsta skolor

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-01-28.

(D nr 299 – 58 / 04)

ÄRENDET

Rektor och biträdande rektor vid Hjulsta skolor ansöker om att i tjänsten få resa till Singapore under sportlovet 2004. Resan finansieras i huvudsak genom stipendium.

Hjulsta Skolor har som viktig del i sitt utvecklingsarbete och kompetensutvecklingsprogram ett rikt utbyte med andra skolor i såväl Sverige som utomlands. Många skolrepresentanter från när och fjärran har under åren besökt skolan och därvid ofta inbjudit till svarsbesök. Den nu aktuella resa är ett exempel på detta.

Förvaltningen såg ett stort värde i att skolorna har ett fortlöpande erfarenhetsutbyte med olika typer av skolverksamheter och föreslog nämnden att godkänna studieresan.

Ledamoten Christer Grunder (m) anmälde att han ej deltog i beslutet.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner att rektor xxxxxxxxxxxxxxxxx och biträdande rektor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Hjulsta Skolor, får resa i tjänsten till Singapore under sportlovet 2004.

Ledamoten Christer Grunder (m) deltog ej i beslutet.

_________________________


§43 Anmälan av beslut om tillsvidareanställning

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-01-21.

(D nr 202 – 59 / 04)

ÄRENDET

Enligt gällande delegationsbestämmelser i personalärenden redovisades beslut om tillsvidareanställningar i förvaltningen för perioden 2003-05-01 – 2003-12-31.

BESLUT

1. Redovisningen godkänns.

________________


 

§44 Anmälan av svar från gatu- och fastighetskontoret gällande medborgarförslag

Anmäldes gatu- och fastighetskontorets svar 2004-01-13 gällande Medborgarförslag om farthinder och ommålning
av 30 km/h på Solhemsvägen.

(D nr 305 – 314 / 03)

ÄRENDET

Gatu- och fastighetskontoret har kriterier för var och
när hastighetsdämpande åtgärder ska utföras. Av kontorets
svar framgår att fastighetsdämpande åtgärder är utlagda
invid skolan på Solhemsvägen, vilket följer kriterierna.
På övrig del av Solhemsvägen uppfylls inte kriterierna.

De 30-markeringar i gatan som förslagsställaren nämner är
inte utförda av gatu- och fastighetskontoret och kommer
med tanke på deras placering ej att förbättras.

Kontoret ansåg att problemen med hastighetsöverträdelserna
och genomfartstrafiken är en övervakningsfråga och kommer
att ta kontakt med trafikpolisen för att om möjligt få
till stånd en övervakning.

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

__________________________

§45 Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

Anmäldes protokoll från möten i ungdomsrådet i Spånga-Tensta 2003-02-11, 2003-03-18, 2003-10-30 och 2003-11-12.

Ersättaren Björn Begner (m) framförde önskemål om åtminstone en sökkonferens per år där nämndledamöter möter ungdomar för diskussion.

BESLUT

1. Anmälan godkänns.

__________________________

§46 Utseende av nämndrepresentant i näringslivsrådet

Enligt beslut i stadsdelsnämnden 1999-02-09 ska tre representanter i stadsdelens näringslivsråd utses av nämnden.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden utser Abdo Goriya (s), Anastasia Georgiadou (s) och Björn Begner (m) till representanter i näringslivsrådet.

_____________________________

§47 Utseende av representanter i brottsförebyggande rådet

Enligt beslut i stadsdelsnämnden 2000-12-14 ska i stadsdelsnämndens brottsförebyggande råd ingå, förutom nämndens ordförande och vice ordförande, ytterligare en ledamot av stadsdelsnämnden.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden utser Rashad Rached Abdel Al (v) att förutom ordföranden och vice ordföranden ingå i stadsdelens brottsförebyggande råd.

________________________________

§48 Utseende av representanter i stadsdelens förskoleråd

Enligt beslut i stadsdelsnämnden 2002-02-14 ska från nämnden ingå en representant från vardera majoriteten och oppositionen samt nämndens ordförande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden utser Eva Andersson-Ney (s) och Patrick Simonson (kd) att förutom ordföranden ingå i stadsdelens förskoleråd.

____________________________

§49 Anmälan av tjänstemannabeslut

Anmäldes tjänstemannabeslut

a. gällande upphandlingar av vara/tjänst överstigande 100 tkr.

Besluten fattade av chefen för tekniska avdelningen under perioden 2003-04-17 – 2003-09-22.

(D nr 105 – 60 / 04)

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_________________________


§50 Ansökan om bidrag till fortsatt verksamhet med trygghetsringningen

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-01-29.

(D nr 008 – 31 / 04)

ÄRENDET

Föreningen Spånga Trygghetsringning som sedan fem år bedriver verksamhet i stadsdelen ansöker om bidrag för fortsatt verksamhet under 2004 med sammanlagt 30 000 kr varav telefonkostnaderna om 10 000 kr önskas kvarstå hos förvaltningen.

Förvaltningen föreslog nämnden att bevilja ansökan.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beviljar 30 000 kr till trygghetsringningens verksamhet 2004.

_____________________

§51 Ansökan om medel för fortsatt kontaktverksamhet på servicehusen inom Spånga-Tensta 2004

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-01-30.

(D nr 008 – 32 / 04)

ÄRENDET

Samverkangruppen PRO-SPF i Spånga/Tensta ansöker om 30 000 kr för fortsatt kontaktverksamhet på servicehusen inom stadsdelen under 2004.

Samverkangruppen bedriver sedan länge en uppskattad verksamhet med olika aktiviteter i våra servicehus och på gruppboendena. Förvaltningen föreslog nämnden att bevilja de ansökta medlen.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja Samverkangruppen PRO-SPF i Spånga/Tensta bidrag med 30 000 kronor för år 2004.

____________________

§52 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2004-01-15.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

__________________

§53 Kurser/konferenser

Togs upp konferenserna ”Arbeta med framtidsvisioner” 19/2-04 inom Stadsdelsförnyelse i Stockholm och Statens institutionsstyrelses, SiS:s konferens ”Vård, behandling och tvångsvård” 1-2/4-04 för beslut om deltagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar gällande konferensen

- Arbeta med framtidsvisioner 19/2: Abdo Goriya, Ann-Katrin Åslund, Folke Nässla och Madeleine Jacobsson deltar.

- Vård, behandling och tvångsvård 1-2/4; Alla i nämnden som vill kan delta.

________________________

§54 Information /rapporter

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 54)

______________________

§55 Flyttning av nämndsammanträdet i maj

ÄRENDET

Med anledning av stadens klockutdelning den 18 maj föreslogs att stadsdelsnämndens sammanträde den dagen flyttas till tisdagen den 25 maj.

BESLUT

1. Stadsdelsnämndens sammanträde i maj flyttas till tisdagen den 25 maj.