Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-04-22

Sammanträde 2004-04-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Sammanträdet inleds med att stadsdelsdirektören går igenom
de ärenden som ska behandlas Läs mer...vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (28/4)

________________

2 b Anmälan av ny ersättare i stadsdelsnämnden

Utsänds endast till nämnd och förvaltningsledning

Anmäles kommunfullmäktiges protokoll 2004-03-29; Avsägelser och fyllnadsval mm; Godkändes avsägelse från ersättaren Carola Petrini (m) samt utsågs Ole-Jörgen Persson (m) som ersättare tom år 2004.

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_______________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollets justering
(25/3, 1/4)

_________________

3 Inkomna medborgarförslag

Utsänds endast till nämnd och förvaltningsledning

a. Förslag att testa om det går att göra en dag i veckan till ”vilodag”
(D nr 310 – 149 / 04)

b. Förslag på hundrastgårdar samt hundlatrin på allmänningen mellan Rissnavägens vändplan och Ulvsundaleden
(D nr 304-154/04)

_____________________

4 Svar på två medborgarförslag om infartsparkeringar vid Spånga station

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-03-29.
(D nr 305 – 115 / 04 och 305 – 103 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningarnas förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos gatu- och fastighetskontoret om vidare utredning i ärendet i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Svar på medborgarförslag om åtgärder i samband med tung trafik genom Spånga centrum mot Lunda industriområde

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-03-29.
(D nr 305 – 118 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos gatu- och fastighetskontoret om vidare utredning i ärendet i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Svar på medborgares klagomål på boulebanan bakom Tensta servicehus

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-04-01.
(Dnr 304 – 93 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

_____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Anhållan från Järva Koloniträdgårdsförening att få tillstånd att bygga ytterligare kolonistugor, parkeringsplatser mm

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-03-23.
(D nr 304 – 29 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Förslag till inriktningsbeslut om tillbyggnad för ny idrottssal vid Hjulstaskolan

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-03-24.
(D nr 303 – 128 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till inriktningsbeslut avseende utbyggnad för ny idrottssal vid Hjulstaskolan till en av SISAB preliminärt bedömd tilläggshyra på 2,1 mnkr samt uppdrar åt förvaltningen att återkomma med förslag till genomförandebeslut.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Yttrande ang ny resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-04-02.
(D nr 004 – 100 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Omedelbar justering.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Remissvar angående översyn av resursfördelningssystem för förskola, grundskola, barn med behov av särskilt stöd samt verksamhet för barn och ungdom

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-04-01.
(D nr 400 – 91 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

Omedelbar justering.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Svar på remiss om förslag till ny modell för fördelning av medel för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-03-31.
(D nr 004 – 102 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på remiss om fördelning av medel enligt ny modell till stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet.

Omedelbar justering.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Remissvar ang översyn av resursfördelningen inom äldreomsorgen

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-04-05.
(D nr 004 – 101 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar bifogade yttrande.

Omedelbar justering.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Remiss avseende betänkandet Tolkförmedling – kvalitet registrering tillsyn (SOU 2004:15)

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-04-07.
(D nr 004 – 104 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Remiss av motion om ändrade regler för statsbidrag för personalförstärkning i skola och fritidshem

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-04-06.
(D nr 400 – 489 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att uppvakta statsmakterna med krav på att reglerna för statsbidraget för personalförstärkningar i skola och fritidshem ändras i enlighet med vad som framgår av motionen.

____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Remiss av motion om möjligheter att låta elever gestalta folksagor

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-04-05.
(D nr 403 – 105 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

__________________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Remissvar på revisionsrapport ang ej verkställda beslut och domar inom omsorgen om funktionshindrade i Stockholms stad

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-04-07.
(D nr 505 – 36 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna och som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Svar på enkät från länsstyrelsen i Stockholmslän, diarienummer 7012-04-11634

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-04-05.
(D nr 503 – 72 / 04)

Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner och överlämnar svaret till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Omedelbar justering.

_________________________

18 Remiss av förslag till nya bostäder vid Hjulsta Backar, i del av kv. Kippinge mm

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-04-05.
(D nr 302 – 81 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker stadsbyggnadskontorets förslag att bygga två punkthus i tio våningar med sammanlagt 74 lägenheter samt 14 radhus i del av kv. Kippinge mm vid Hjulsta Backar.

2. Stadsdelsnämnden framför behov av sammanlagt 12 lägenheter
för särskilt boende.

_______________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Månadsrapport mars 2004

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-04-13.

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner föreliggande månadsrapport.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Stödcentrum för unga brottsoffer – Stödcentrum Järva

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-04-02.
(D nr 004 – 163 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden ansöker, tillsammans med Kista och Rinkeby stadsdelsnämnder, hos Socialtjänstförvaltningen om medel till två heltidstjänster för att starta ett stödcentrum för unga brottsoffer.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Anmälan av ordförandebeslut

Anmäles beslut fattat av ordföranden Abdo Goriya (s) 2004-04-01 gällande Godkännande av nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Nominering av utredningsgrupperna Barn och Familj samt Ungdom och Familj till stadens kvalitetsutmärkelse godkändes.

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_________________________

22 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäles protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2004-03-16.

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_________________________

23 Anmälan av beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län

Anmäles länsstyrelsens beslut 2004-03-12 gällande tillsynen av hemtjänsten i Tensta-Hjulsta.
(D nr 504 – 116 / 04)

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_________________________

24 Anmälan av Länsstyrelsens granskning av barnavårdsutredningar 2003 (sammanställning)

Utsänds endast till nämnd och förvaltningsledning

Anmäles sammanställning av Länsstyrelsens i Stockholms län granskning av barnavårdsutredningar 2003.
(D nr 503 – 143 / 04

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

___________________

25 Anmälan av beslutad försäkringspolicy för Stockholms stad

Utsänds endast till nämnd och förvaltningsledning

Anmäles av fullmäktige 2004-03-01 beslutad försäkringspolicy för Stockholm stad.

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_______________________

26 Anmälan av beslut om tillsvidareanställning

Utsänds endast till nämnd och förvaltningsledning

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-04-02.

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.
_________________

27 Kommentarer till tillsynsrapport från Länsstyrelsen

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-04-05.

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner föreliggande rapport.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Uppföljning av omvårdnadsdokumentationen vid Fristad servicehus

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-03-30

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport om de åtgärder som vidtagits vid Fristad servicehus gällande dokumentationen.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Tensta marknad

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-04-20.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner Tensta Marknadskommittés ansökan om ekonomiskt bidrag på 100 000 kr för Tensta Marknad 2004.

_______________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Inkomna allmänna offentliga handlingar i mars 2004

Annmäles rubricerade förteckning 2004-04-13.

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Abdo Goriya (s) ordf
Ann-Katrin Åslund (fp) vice ordf
Eva Andersson-Ney (s)
Madeleine Jacobsson (m)
Jonas Ljungstedt (v)
Rune Olofsson (s)
Bengt Porseby (fp)
Patrick Simonson (kd)
Markku Sirviö (m)
Nils Thulén (s)
Agneta Åberg (s)

Närvarande ersättare
Björn Begner (m)
Uno Gustin (kd)
Jan Håkansson (fp)
Erik Lindberg (s)
Ghalia Malki (s)
Ole-Jörgen Persson (m)
Rashad Rached Abdel Al (v)
Teghlatflasser Sauma (s)
Ornina Younan (s)

Tjänstgörande ersättare
Erik Lindberg (s)
Björn Begner (m) § 125 – 159
Ole-Jörgen Persson (m) § 160

Anmält förhinder
Anastasia Georgiadou (s), Christer Grunder (m), Svante Kindberg (fp), Folke Nässla (mp), Rashad Rached Abdel Al (v)

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Christina Jerlin, Mats Carinder, Cathrine Önnestam och Gabriel Marawgeh, verksamhetsrevisorn Jan Francke samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 125 - 156 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 10-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören informerade om de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde följt av allmänhetens frågestund.

Det formella sammanträdet började kl 19.10.

Utsågs att justera: Abdo Goriya, Ann-Katrin Åslund,

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2004-04-28

Paragrafer: 125 - 160

§125 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Abdo Goriya utse Ann-Katrin Åslund att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2004-04-28.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 5/2004 från 2004-03-25 blivit justerat 2004-04-01.

____________________

§126 Anmälan av ny ersättare i stadsdelsnämnden

Anmäldes kommunfullmäktiges protokoll 2004-03-29;
Avsägelser och fyllnadsval mm; Godkändes avsägelse
från ersättaren Carola Petrini (m) samt utsågs
Ole-Jörgen Persson (m) som ersättare tom år 2004.

(D nr 002 – 138 / 04)

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_______________________


§127 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes inkomna medborgarförslag

a. Förslag att pröva om det går att göra en dag i veckan till ”vilodag”
(D nr 310 – 149 / 04)

b. Förslag på hundrastgårdar samt hundlatrin på allmänningen mellan Rissnavägens vändplan och Ulvsundaleden
(D nr 304 – 154 / 04)

c. Förslag på hundrastgård nedanför Hjulsta.
(D nr 304 – 200 / 04)

BESLUT

1. Medborgarförslagen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_____________________


§128 Svar på två medborgarförslag om infartsparkeringar vid Spånga station

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-03-29.

(D nr 305 – 115 / 04 och 305 – 103 / 04)

ÄRENDET

Två medborgare föreslår att det ska byggas infartsparkeringar vid Spånga station.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för skötsel av gator och torg och gatu- och fastighetskontoret för investeringar och planering av den fysiska miljön i stadsdelen.

Förvaltningen föreslog att frågan förs över till gatu- och fastighetskontoret.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v att
i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt
att ge förvaltningen i uppdrag att hos stadsbyggnadskontoret hemställa om att undersöka möjligheten att inrätta fler platser för infartsparkering.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till det av ordföranden framlagda förslaget.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos gatu- och fastighets- kontoret om vidare utredning i ärendet i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 3. Förvaltningen får i uppdrag att hos stadsbyggnadskontoret hemställa om att undersöka möjligheten att inrätta fler platser för infartsparkering.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Markku Sirviö (m), Bengt Porseby (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Begner (m) enligt följande:

”Spånga station är en viktig knutpunkt för kollektiv-trafiken i västra Stockholm. Förutom pendeltåget finns även t ex tvärförbindelser med buss till ett flertal tunnelbanelinjer. Vi anser precis som förslagsställarna att fler p-platser på infartsparkeringar invid Spånga station är en viktig fråga som bör behandlas skyndsamt för att få en snabb lösning till stånd. Vi anser också
att staden i det fortsatta arbetet med förnyelsen av Spånga centrum måste se till att långsiktiga lösningar också beträffande infartsparkeringar kommer till stånd. Vid ett eventuellt införande av trängselavgifter blir det än viktigare med en ökning av antalet parkerings-platser vid knutpunkter för kollektivtrafiken.”

_____________________


§129 Svar på medborgarförslag om åtgärder i samband med tung trafik genom Spånga centrum mot Lunda industriområde

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-03-29.

(D nr 305 – 118 / 04)

ÄRENDET

En medborgare som företräder 28 boende på Kälvesta- och Lundagårdsvägen i Solhem har frågor vad som är tanken med den tunga trafiken genom Spånga och om det ska vara tillåtet med tung trafik i den ena riktningen men inte i den andra. Motionären föreslår att en översyn
görs av den tunga trafikens flöde genom Spånga centrum och att skyltningen ses över om tanken är att Bromstens-vägen ska användas av tung trafik. Vidare föreslår motionären förbud mot tung trafik på Kälvestavägen mellan Sörgårdsvägen och Lundagårdsvägen samt att vibrationsmätningar genomförs på fastigheterna längs Kälvestavägen.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos gatu- och fastighets- kontoret om vidare utredning i ärendet i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

_____________________


§130 Svar på medborgares klagomål på boulebanan bakom Tensta servicehus

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-04-01.

(Dnr 304 – 93 / 04)

ÄRENDET

PRO i Tensta-Rinkeby har klagomål på boulebanan bakom Tensta servicehus. Den ligger under ett träd och kan inte användas om den inte underhålls bättre.

Alltsedan banans tillkomst för ca 5 år sedan har förvalt-ningen gjort insatser efter begäran från PRO. Avtal har nu slutits med en entreprenör om att kratta banan 3 gånger i veckan under sommaren. Om behov finns kan verktyg lånas ut till PRO för krattning under helgerna.

Beträffande önskemålet om ny boulebana finns en sådan redan anlagd av SISAB strax bakom den gamla banan mot Hjulstastråket. Här går det också att spela matcher.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

_____________________

§131 Anhållan från Järva Koloniträdgårdsförening att få tillstånd att bygga ytterligare kolonistugor, parkeringsplatser mm

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-03-23.

(D nr 304 – 29 / 04)

ÄRENDET

Järva Koloniträdgårdsförening önskar en utökning med tre kolonilotter på föreningens allmänning och bygga stugor på dessa. Dessutom önskas tillstånd att flytta föreningshuset till ny plats samt att få köra bil till stugorna på parkmarken och att bygga en parkeringsplats.

Stadsdelsförvaltningen hade inget emot utökningen av de tre kolonilotterna och stugbyggnationerna samt flytten av föreningshuset inom koloniträdgårdsföreningens allmänning. Föreningen har rätt att själv söka bygglov för dessa byggnationer.

Stadsdelsförvaltningen hade inte rätt att ge tillstånd till fordonskörning på parkmark. Detta får endast ske i samband med tunga transporter av trädgårdsmaterial till kolonilotterna. För detta ändamål hade stadsdelsförvaltningen inte något emot att platser för last- och lossning anläggs, men det måste ske på föreningens allmänning och bekostas av föreningen.

Stadsdelsförvaltningen hade varit i kontakt med gatu- och fastighetskontoret i ärendet. De uppmanade dock till att innan några åtgärder vidtas inom koloniträdgårdsföreningens markområde, ska långtidsutredningen om Järva friområde även kallad Kista science city inväntas.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

_______________________


§132 Förslag till inriktningsbeslut om tillbyggnad för ny idrottssal vid Hjulstaskolan

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-03-24.

(D nr 303 – 128 / 04)

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen har i samråd med Hjulstaskolan och tillsammans med en arkitekt tagit fram en förprojektering av en tillbyggnad på totalt 705 kvm på södra sidan av nuvarande idrottsbyggnad. Salen är främst avsedd för skolidrott, men ska även kunna användas för träning och tävling i basket samt som samlingssal för skolan och för olika evenemang på icke skoltid. Med den föreslagna planlösningen blir idrottssalen också en kulturell mötesplats med teaterföreställningar, konserter, dansuppvisningar och andra kulturevenemang som ska locka människor från skilda delar av storstaden, som annars aldrig skulle besöka Tensta/Hjulsta.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna föreliggande förslag till inriktningsbeslut avseende utbyggnad för ny idrottssal vid Hjulstaskolan till en av SISAB preliminärt bedömd tilläggshyra på 2,1 mnkr samt att uppdra åt för-valtningen att återkomma med förslag till genomförandebeslut.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att återremittera ärendet samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. anslöt sig till återremissyrkandet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet samt anför därutöver följande

Vi ser det som angeläget med denna tillbyggnad men anser att kostnadsbedömningen av tillbyggnaden verkar onödigt hög och baserad på antaganden som kan komma att ändras.

Vår uppfattning är därför att ärendet bör återemitteras och att förvaltningen, tillsammans med SISAB lägger fram ett förslag mer i linje med det kvadratmeterpris som redovisades för den ursprungliga ”stora” Gunneboskolan.

______________________

§133 Yttrande ang ny resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-04-02.

(D nr 004 – 100 / 04)

ÄRENDET

Ett förslag till resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd har sänts till stadsdelsnämnderna och socialtjänst-nämnden för yttrande. Förslaget, som utrednings- och statistikkontoret (USK) tagit fram, tar hänsyn till ett antal variabler som enligt erfarenhet och statistiska samband påverkar risken för att personer ska behöva ekonomiskt bistånd. Modellen ska också innehålla ett prognosmoment som ska fånga upp väsentliga förändringar i konjunkturen.

USK föreslår att fördelningsmodellens genomslag begränsas under en övergångsperiod.

Förvaltningen ansåg bl.a. att den föreslagna resursför-delningsmodellen hade goda förutsättningar att på ett så rättvist sätt som möjligt fördela resurserna mellan stadsdelsnämnderna.

Förvaltningen ansåg också att frågan att bygga in ett incitamentmoment, där en del av den budget som inte utnyttjas under ett visst år skulle få föras över till nästkommande år, vore intressant och instämde i att den frågan behöver utredas vidare. För Spånga-Tenstas del ansåg förvaltningen inte att det behövdes några övergångsregler men om de införs borde de begränsas till ett år.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade med instämmande av ledamöterna Madeleine Jacobsson (m) och Patrick Simonson (kd) att överlämna förslaget utan eget ställningstagande.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för förvaltningens förslag.


BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Markku Sirviö (m), Bengt Porseby (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Begner (m) med hänvisning till eget yrkande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

________________________

§134 Remissvar angående översyn av resursfördelningssystem för förskola, grundskola, barn med behov av särskilt stöd samt verksamhet för barn och ungdom

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-04-01.

(D nr 400 – 91 / 04)

ÄRENDET

Förslag till förändringar av resursfördelningssystemet för grundskola och förskola har remitterats till stadsdels-nämnderna och utbildningsnämnden för yttrande.

Förslaget innebär att nuvarande system med schabloner inom förskola och grundskola ersätts med åldersindelade grundbelopp lika för alla stadsdelsnämnder och tilläggsbelopp olika för varje stadsdelnämnd beroende på socioekonomiska förhållanden.

Grundbeloppet avser grundläggande verksamhet i förskola och grundskola samt ett basbehov av språkstöd i förskolan och svenska som andraspråk, modersmål och barn i behov av särskilt stöd i grundskolan.

Det socioekonomiska tilläggsbeloppet i förskola och grundskola avser hemstadsdelens behov av extra språkstöd, svenska som andraspråk och modersmål, barn i behov av särskilt stöd samt skolundervisning av flyktingbarn.

I remissvaret anfördes bl.a. följande:

Förvaltningen ansåg förslaget vara bra och att den nya fördelningsmodellen för grundskolan ger förutsättningar att minska skillnaderna i skolresultat i olika delar av staden.

Förvaltningen pekade dock på det problem som kan uppstå vid placeringar av elever i annan stadsdel som kräver större särskilda stödinsatser.

Förslaget att ta bort del- och heltidsschabloner för förskolan ansåg förvaltningen vara bra då det ger större ekonomisk stabilitet. Vidare ansåg förvaltningen det nya systemet för tilläggsbelopp för socioekonomiska förhållanden mer rättvist än tidigare. Positivt var också förslaget att varje stadsdel själv skulle få besluta om fördelningen av detta tillägg.

Förslaget till övergångsregler mellan friskolor och kommunala skolor vid stora elevövergångar stöddes av förvaltningen som dock menade att skolvalet skulle behöva vara klart 31 mars för att regeln ska bli effektiv.


YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) med instämmande av ledamöterna Madeleine Jacobsson (m) och Patrick Simonson (kd) yrkade att överlämna förslaget utan eget ställningstagande.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för förvaltningens förslag.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Markku Sirviö (m), Bengt Porseby (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Begner (m) med hänvisning till eget yrkande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

______________________

§135 Svar på remiss om förslag till ny modell för fördelning av medel för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-03-31.

(D nr 004 – 102 / 04)

ÄRENDET

Förslag till fördelningsmodell för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet har sänts till bl.a. stadsdelsnämnderna för yttrande.

Utgångspunkten för fördelningen av budgeterade kostnader är åtta ställda krav på den nya modellen och att verksamhets-ansvaret huvudsakligen avser skötsel av mark med tillbehör samt att inga standardskillnader ska byggas in i modellen.

I remissvaret anförde förvaltningen bl.a. följande:

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har sedan länge efterlyst ett mer rättvist system vad avser fördelningsnycklar för medel till stadsdelsmiljöverksamheten. De medel som fördelats till stadsdelen för detta ändamål har inte räckt till utan förvaltningen har fått omdisponera medel från andra verksam-hetsprogram. Trots att den nya fördelningsmodellen inte kan täcka in alla de kostnader som förvaltningen har för sin stadsmiljöverksamhet ansågs den vara ett kvalitetsmässigt mycket bättre och rättvisande fördelningsinstrument än det nuvarande.

Förvaltningen var dock beträffande skötseln av grönytorna tveksam till viktningen av förhållandet mellan kostnaderna för parkmark och naturmark. Förvaltningen lägger ned stora kostnader på naturmarken med betesdjur på Järvafältet och ekologisk drift för att bevara mångfalden.

Förvaltningen ansåg dock att modellen som helhet var acceptabel.

Till sist framhölls att Spånga-Tensta stadsdelsnämnd sedan flera år tillbaka framfört att en ändring måste ske av nuvarande system, vilket också har planerats av stadslednings-kontoret under flera år. Enligt det föreslagna övergångs-systemet skulle Spånga-Tensta först 2006 få tillgång till hela kvoten på 3,8 mkr. Då nämnden redan idag har ett underskott på ca 7 mkr för stadsmiljöverksamhet föreslog förvaltningen att Spånga-Tensta och övriga stadsdelar, som förut varit kraftigt underkompenserade för sin stadsmiljöverksamhet, erhåller hela sin kvot redan från år 2005.


YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) med instämmande av ledamöterna Madeleine Jacobsson (m) och Patrick Simonson (kd) yrkade att överlämna förslaget utan eget ställningstagande.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för förvaltningens förslag.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på remiss om fördelning av medel enligt ny modell till stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Markku Sirviö (m) Bengt Porseby (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Begner (m) med hänvisning till eget yrkande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

___________________________

§136 Remissvar ang översyn av resursfördelningen inom äldreomsorgen

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-04-05.

(D nr 004 – 101 / 04)

ÄRENDET

En översyn av resursfördelningen inom äldreomsorgen har remitterats till förvaltningen för yttrande.

Förslaget innebär endast några mindre förändringar som förhoppningsvis ska leda till en än mer rättvis fördelning.

I förslaget ändras åldersvariabeln så att man övergår från sju 5-årsklasser till elva 3-årsklasser, könsvariabeln tas bort, inkomstklasserna ökar från fem till sex, bostads-beståndets utformning tas bort som variabel och hemtjänst med hemvårdsbidrag läggs till som variabel.

Förvaltningen ansåg att förslagen till justering av befintliga fördelningsnycklar för äldreomsorgen är bra och välkomnade att hänsyn tas även till dem som uppbär hemvårdsbidrag. Hemvårdsbidrag är en relativt vanlig form av hemtjänst i vårt område.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att förslaget överlämnas utan eget ställningstagande samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för förvaltningens förslag.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar bifogade yttrande.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Markku Sirviö (m), Bengt Porseby (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Begner (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att

1. att förslaget överlämnas utan eget ställningstagande

2. att därutöver anföra

Det nuvarande resursfördelningssystemet inom äldreomsorgen bör snarast möjligt ersättas med ett pengsystem liknande den kundvalsmodell som införts i hemtjänsten. Ett pengsystem innebär inte bara ökad valfrihet för brukarna, utan också ökad rättvisa. I dag finns ett flertal exempel på hur människor nekats äldreboende i en annan stadsdel av rent budgetmässiga skäl. Med ett pengsystem där stadens äldreboenden betraktas som en gemensam resurs ökar förut-sättningarna för att varje stockholmare ska få ett boende han eller hon trivs med.

Äldre människor är olika och har olika behov och önskemål. Därför måste det finnas äldreboenden med olika profil och inriktning. Genom att införa ett pengsystem ger vi makten
till de äldre och deras anhöriga genom att överlämna valet av vårdform till dem. Rätten att själv avgöra var man vill bo måste gälla även den som blivit gammal.”

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

_____________________

§137 Remiss avseende betänkandet Tolkförmedling – kvalitet registrering tillsyn (SOU 2004:15)

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-04-07.

(D nr 004 – 104 / 04)

ÄRENDET

Betänkandet föreslår i sammandrag:

- att det införs en lag om obligatorisk registrering och statlig tillsyn över tolkförmedlingar med undantag för de kommunala tolkförmedlingar som endast tillgodoser den egna kommunens behov av tolkar

- att tillsynsmyndigheten ges i uppdrag att ansvara för att en god tolkförmedlingssed utvecklas

- kompetensutvidgande bestämmelser för kommunala tolk-förmedlingar kombinerat med krav på att dessa förmedlingar skall särredovisa sin verksamhet

- att regeringen tar initiativ till att information till och utbildning av upphandlare av tolktjänster och tolk-förmedlingar förbättras

- att regeringen gör en översyn av kontakttolkutbildningen inom folkbildningen

- att en översyn av tolkarnas arbetsmarknadsvillkor genomförs i samverkan med tolkförmedlingarnas branschorganisationer, fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer.

Förvaltningen ansåg att betänkandets förslag till förbättrad tolkförmedlingsverksamhet var heltäckande och att de, om de genomförs, kommer att resultera i en förbättrad tolk-förmedlingsverksamhet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

______________________

§138 Remiss av motion om ändrade regler för statsbidrag för personalförstärkning i skola och fritidshem

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-04-06.

(D nr 400 – 489 / 03)

ÄRENDET

Folkpartiet Liberalerna föreslår i en motion att Stockholms stad uppvaktar statsmakterna med krav på att reglerna för statsbidraget för personalförstärkningar i skola och fritidshem ändras. Motionären anser att, istället för att enbart se till personalförstärkningar, måste staten se till kommunens totala satsningar på skolan, i form av t.ex. ökade lärarlöner och satsning på läromedel. Statsbidraget bör utbetalas som generellt statsbidrag för skolverksamhet.

Förvaltningen instämde i motionärens förslag.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag dvs bifall till motionen.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v avslag till förvaltningens förslag dvs avslag till motionen.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för avslag.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar avslå motionen.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Markku Sirviö (m), Bengt Porseby (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Begner (m) med hänvisning till eget yrkande.

____________________________

§139 Remiss av motion om möjligheter att låta elever gestalta folksagor

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-04-05.

(D nr 403 – 105 / 04)

ÄRENDET

Miljöpartiet föreslår i en motion att låta elever tävla om att gestalta folksagor. Folksagor förekommer i alla världens hörn och innehåller överallt ingredienser som bäddar för ömsesidig förståelse mellan geografiskt och kulturellt olikartade folk. Samtidigt berättar de om de
olika folken. Åldersgruppen 11 år ansågs som en lämplig ålder att gestalta folksagor.

Motionären föreslår att kommunfullmäktige skulle uppdra åt utbildningsnämnden att i samarbete med stadsdelsnämnderna undersöka möjligheterna och intresset för detta att samt att i detta arbete även kontakta Stadsteatern, Kulturskolan, Riksteatern och andra intressenter.

Förvaltningen ställde sig positiv till motionen.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att motionen avslås samt text.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för förvaltningens förslag.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Markku Sirviö (m), Bengt Porseby (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Begner (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att motionen avslås

Det är den enskilda skolans (rektors) ansvar att avgöra hur undervisningen ska bedrivas samt att ta ansvar för resultatet. Skolhuvudmannens ansvar är att skapa de förutsättningar som krävs för att skolans slutresultat och läroplanens mål ska överensstämma. Vi anser därför
att stadsdelsnämnden inte ska besluta om hur skolan ska bedriva sin undervisning eller styra undervisningens innehåll.

Det måste vara upp till varje enskild skolenhet att bedöma på vilket sätt man bäst ska arbeta för att uppnå målen. Ett av många sätt kan vara att om skolan så anser gestalta folksagor. Denna fråga liksom vilka samarbetspartners skolan i så fall väljer är inte en fråga som ska beslutas i något politiskt organ.

Motionen bör därför avslås.”

__________________________


§140 Remissvar på revisionsrapport ang ej verkställda beslut och domar inom omsorgen om funktionshindrade i Stockholms stad

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-04-07.

(D nr 505 – 36 / 04)

ÄRENDET

Revisionskontoret har under 2003 granskat ej verkställda domar gällande funktionshindrade i staden. Syftet med granskningen har varit att undersöka

- i vilken omfattning personer med funktionshinder i
Stockholm inte får det stöd de har rätt till enligt lag

- i vilken omfattning beslut och domar inte verkställs inom rimlig tid

- om staden har en god planering och framförhållning för
att täcka behovet av bostäder med särskild service

- bedöma risken för att staden kommer att åläggas att betala sanktionsavgifter

I remissvaret framförde förvaltningen bl.a. följande:

Stadens handikapplan bör vara tydlig och realistisk så att den kan utgöra vägledning i det lokala arbetet. De lokala handikapprådens funktion måste förtydligas.

Den ”rimliga tid”, för närvarande tre månader, som stads-delarna har på sig för att verkställa ett beslut ansåg förvaltningen för kort och måste omprövas.

Med undantag för särskilt boende har det inom Spånga-Tensta hitintills inte varit några svårigheter att verkställa beslut. Med nuvarande planering och utbyggnadstakt såg förvaltningen positivt på möjligheten att tillgodose behoven framöver. Det ansågs emellertid viktigt att vid fördelningen av medel till stadsdelarna tas med behovet av årliga driftmedel för att verksamheten ska kunna hållas igång. Det kan idag vara svårt att få ekonomi i ett nytt gruppboende.

Förvaltningen såg det som ytterst angeläget att de människor som enligt lag har rätt till insats, vilken insats det än må vara, ska få denna beviljad och verkställd så snart som möjligt. Förvaltningen såg det också som viktigt att hanteringen av ansökningar och beslut sker på likartat sätt efter samma riktlinjer för hela staden.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna och som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

________________________

§141 Svar på enkät från länsstyrelsen i Stockholms län, diarienummer 7012-04-11634

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-04-05.

(D nr 503 – 72 / 04)

ÄRENDET

Länsstyrelsen i Stockholms län har fått i uppdrag av regeringen att granska hur socialtjänsten arbetar för att hjälpa kvinnor som utsatts för våld och deras barn.
För att få svar på detta har Länsstyrelsen skickat en enkät till stadsdelsnämnden att besvara.

BESLUT

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner och överlämnar svaret till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

_________________________


§142 Remiss av förslag till nya bostäder vid Hjulsta Backar, i del av kv. Kippinge mm

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-04-05.

(D nr 302 – 81 / 04)

ÄRENDET

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som möjliggör nybyggnad av två punkthus i tio våningar med 35 respektive 39 lägenheter samt 14 tvåvåningars radhus med fyra rum och kök. Bostäderna avses upplåtas med hyresrätt. Byggherre är Svenska Bostäder AB.

Den nuvarande långsträckta parkeringsplasten vid Hjulsta Backar ersätts av radhus med grönskande små uteplatser. Nya parkeringsplatser tillkommer på motsatta sidan med
inslag av träd och planteringar, som ska ge ett mer tilltalande intryck. De nya parkeringsplatserna blir inte lika många som det finns på den nuvarande parkeringsytan
men denna är i nuläget endast delvis utnyttjad, varför minskningen inte borde bli något problem. Byggstart beräknas ske hösten 2005.

Förvaltningen föreslog att nämnden för sin del godkänner detaljplaneförslaget samt att nämnden framför behov av sammanlagt 12 lägenheter för särskilt boende.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag, att nämnden uttalar att upplåtelseformen i nybyggnationen ska vara bostadsrätter samt text.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för förvaltningens förslag.


BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden tillstyrker stadsbyggnadskontorets förslag att bygga två punkthus i tio våningar med sammanlagt 74 lägenheter samt 14 radhus i del av kv. Kippinge mm vid Hjulsta Backar.

 2. Stadsdelsnämnden framför behov av sammanlagt 12 lägenheter för särskilt boende.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Markku Sirviö (m), Bengt Porseby (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Begner (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att nämnden uttalar att upplåtelseformen i nybyggnationen
ska vara bostadsrätter

Huvuddelen av bostadsbeståndet i Tensta-Hjulsta består av hyresrätter. I rapporter och program för att minska segregationen i bostadsområden talas alltid om vikten av blandade upplåtelseformer. Det är därför anmärkningsvärt att ett i övrigt bra förslag inte också innefattar att den nya byggnationen bör bestå av bostadsrätter. Vår politiska ambition är att man ska ha möjlighet att göra en bostads-karriär, vilket sker genom att man får möjlighet att äga sin bostad.”

_______________________

§143 Månadsrapport mars 2004

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-04-13.

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport. Detta är månadsrapporten för mars. Den innehåller en redovisning av bokförda kostnader
och intäkter samt prognoser för året, både avdelningsvis och per resultatenhet.

Budgetläget inom anslag 1 (verksamhetsanslaget) bedömdes i sin helhet vara i balans. Buffertar är avsatta om sammanlagt 15,6 mkr, för att parera verksamhetsområden där kostnaderna befaras bli höga.

Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att ligga högt.

BESLUT

1. Nämnden godkänner föreliggande månadsrapport.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Markku Sirviö (m), Bengt Porseby (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Begner (m) enligt följande:

”Vi ser med stor oro på det kraftigt växande socialbidrags-kostnaderna. Målet om att halvera socialbidragskostnaderna synes nu mer avlägset än någonsin. Detta drabbar i allra första hand de människor som inte har möjligt att råda över sitt eget liv genom att ha arbete och en lön som de själva förfogar över.”

____________________


§144 Stödcentrum för unga brottsoffer – Stödcentrum Järva

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-04-02.

(D nr 004 – 163 / 04)

ÄRENDET

Stödcentrum för unga brottsoffer har startats på några ställen i staden för att hjälpa ungdomar som drabbats av gatubrottslighet. Hjälpen är kostnadsfri för ungdomarna och de har rätt att förbli anonyma.

Stödcentrum för unga brottsoffer vänder sig i första hand till ungdomar upp till 18 år som blivit utsatta för exempelvis personrån, misshandel, våldtäkt, olaga hot och ofredanden. Även ungdomar som blivit vittne till brott kan få hjälp och stöd. På Stödcentrum arbetar socialsekreterare vilka även samarbetar med polisen för att minska brottsligheten bland ungdomar.

Medel söktes nu till två heltids socialsekreterare i ett samarbetsprojekt mellan Kista, Rinkeby och Spånga-Tensta för att, i nära samarbete med berörda stadsdelsnämnder och närpolisen, bygga upp ett stödcentrum för Järvas ungdomar. Rinkeby stadsdelsförvaltning är villig att bli huvudman för projektet och även stå för arbetsledning av de två socialsekreterarna som ska jobba där. Närpolisen i Kista och Rinkeby har lovat ställa lokaler till förfogande utan krav på lokalhyra.

BESLUT

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansöker, tillsammans med Kista och Rinkeby stadsdelsnämnder, hos Socialtjänstförvaltningen om medel till två heltidstjänster för att starta ett stödcentrum för unga brottsoffer.

__________________________

§145 Anmälan av ordförandebeslut

Anmäldes beslut fattat av ordföranden Abdo Goriya (s) 2004-04-01 gällande Godkännande av nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Nominering av utredningsgrupperna Barn och Familj samt Ungdom och Familj till stadens kvalitetsutmärkelse godkändes.

(D nr 099 – 161 / 04)

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_________________________


§146 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2004-03-16.

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_________________________


§147 Anmälan av beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län

Anmäldes länsstyrelsens beslut 2004-03-12 gällande tillsynen av hemtjänsten i Tensta-Hjulsta.

(D nr 504 – 116 / 04)

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med en redovisning av de åtgärder som vidtagits med anledning av de brister som framkommit i rapporten, samt text.

Ordföranden Abdo Goriya (s) anmälde att s+v anslöt sig till det av Ann-Katrin Åslund framförda yrkandet.

BESLUT

 1. Anmälan läggs till handlingarna.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med en redovisning av de åtgärder som vidtagits med anledning av de brister som framkommit i rapporten.

Länsstyrelsens granskning pekar på en rad brister som snabbt bör åtgärdas.

Särskilt viktigt är att personalen omedelbart utrustas med legitimation som visar att de kommer från hemtjänsten samt att larmen kontrolleras hos de pensionärer där detta inte skett på länge. Det är också viktigt att alla pensionärer har vetskap om vem som är deras kontaktperson och att det finns skriftliga rutiner för kontaktpersonens uppdrag.

Pensionärerna i Spånga-Tensta måste känna trygghet i kontakten med hemtjänsten detta är en av de allra viktigaste kvalitetsaspekterna inom äldreomsorgen.

_________________________

§148 Anmälan av Länsstyrelsens granskning av barnavårdsutredningar 2003 (sammanställning)

Anmäldes sammanställning av Länsstyrelsens i Stockholms län granskning av barnavårdsutredningar 2003.

(D nr 503 – 143 / 04)

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

___________________

§149 Anmälan av beslutad försäkringspolicy för Stockholms stad

Anmäldes av fullmäktige 2004-03-01 beslutad försäkringspolicy för Stockholm stad.

(D nr 012 – 117 / 04)

ÄRENDET

Den antagna policyn utgår från idag redan etablerade förutsättningar när det gäller hantering av försäkrings-frågor inom Stockholms stad. Policyn syftar till att klargöra rollfördelning, ansvar och befogenheter när det gäller alla försäkringar. Pensions- och kollektivavtals-reglerade försäkringar för personalen omfattas inte av denna försäkringspolicy. Policyn är ett samlat dokument som beskriver varför det ska finnas försäkring och formerna för hur försäkring ska upphandlas.

Bl.a. innebär fullmäktiges beslut:

- S:t Erik Försäkring ska tillhandahålla alla försäkringar
som stadens bolag och förvaltningar har behov av.

Prissättning ska ske enligt självkostnadsprincipen.

- Skador ska rapporteras via S:t Erik Försäkrings hemsida.

- Varje förvaltning och bolag ska utse en kontaktperson för försäkringsfrågor.

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_______________________

§150 Anmälan av beslut om tillsvidareanställning

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-04-02.

(D nr 202 – 195 / 04)

ÄRENDET

I ärendet redovisades beslut om tillsvidareanställningar som fattats enligt gällande delegationsbestämmelser för perioden 2004-01-01 – 2004-03-31.

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_________________


§151 Kommentarer till tillsynsrapport från Länsstyrelsen

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-04-05.

(D nr 504 – 157 / 04)

ÄRENDET

Förvaltningen fick vid sammanträdet 2004-03-25 i uppdrag att återkomma till nämnden med rapport med anledning av länsstyrelsens tillsynsrapport gällande särskilt boende.

Förvaltningen redogjorde nu för de åtgärder som vidtagits.

BESLUT

1. Nämnden godkänner föreliggande rapport.

_______________________


§152 Uppföljning av omvårdnadsdokumentationen vid Fristad servicehus

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-03-30.

(D nr 506 – 131 / 03)

ÄRENDET

Utifrån den kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården som gjordes i december 2003 vid Fristad servicehus fick förvaltningen i uppdrag av nämnden att återkomma med redovisning av vilka åtgärder som vidtagits beträffande omvårdnadsdokumentationen.

Förvaltningen redogjorde nu för de åtgärder som vidtagits.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport om de åtgärder som vidtagits vid Fristad servicehus gällande dokumentationen.

_______________________

§153 Kurser/konferenser

Konferensen ”2022, framtidsminnen från Järvaregionen” 4/5-04 togs upp för beslut om deltagande. Konferensen är en del i Spånga-Tenstas, Rinkebys och Kistas gemensamma arbete om framtidscenarier.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att de i nämnden som vill kan deltaga.

___________________

§154 Information/rapporter

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 154)

_________________

§155 Tensta marknad

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-04-20.

(D nr 009 – 196 / 04)

ÄRENDET

Tensta Marknadskommitté ansöker om ekonomiskt bidrag
på 100 000 kr för anordnande av Tensta marknad 2004.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att återremittera ärendet samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade avslag till återremiss-yrkandet och bifall till förvaltningens förslag.

Ersättaren Ole-Jörgen Persson (m) framförde önskemål om återkoppling gällande budgeten för marknaden till nämnden vilket ordföranden anslöt sig till.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet för beslut vilket avslogs.

Reservation anmäldes från fp, m och kd samt meddelades att de ej deltog i vidare beslut i ärendet.

Därefter tog ordföranden upp förvaltningens förslag samt tillägget om återkoppling för beslut vilket bifölls.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner Tensta Marknadskommittés ansökan om ekonomiskt bidrag på 100 000 kr för Tensta Marknad 2004.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med ekonomisk redovisning för marknaden.

Fp, m och kd deltog ej i beslutet.

Reservation mot beslutet att avslå återremissyrkandet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Markku
Sirviö (m), Bengt Porseby (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Begner (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att återemittera ärendet

Samt att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att ärendet kompletteras med en budget.

Att i övrigt anföra

Tensta Marknad är en uppskattad aktivitet som speglar stadsdelen i ett positivt sammanhang långt utanför stadsdelens gränser men för att bevilja en ansökan från föreningar anser nämnden att budget ska bifogas. Detsamma bör gälla denna typ av arrangemang.”

_______________________


§156 Inkomna allmänna offentliga handlingar i mars 2004

Annmäldes rubricerade förteckning 2004-04-13.

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.