Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-08-26

Sammanträde 2004-08-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Sammanträdet inleds med att stadsdelsdirektören går igenom de ärenden som ska behandlas vi Läs mer...d dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (2/9)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollets justering
(15/6, 22/6)

_________________

3 Inkomna medborgarförslag

Utsänds endast till nämnd och förvaltningsledning


_____________________

4 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, samverkansgruppens förslag från 2004-01-08

Delvis bordlagt ärende; Utsänds ej på nytt

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-06-01.
(D nr 004 – 83 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att ej godkänna att återremitterat förslag från samverkansgruppens möte 2004-01-08 räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

- ”Tittut – Växtlabyrint på Järvafältet; avslå projektförslaget p.g.a. att växtlabyrinten bedöms tillföra stadsdelen förhållandevis lite i proportion till kostnaden.

___________________________

5 Svar på medborgarförslag från HSB Stockholms distriktsstyrelse Spånga-Tensta om att få bli reguljär remissinstans

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-08-11.
(D nr 004 – 271 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna detta utlåtande.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Förslag till strategi för Stockholms vattenarbete 2004-2015 – yttrande över remiss från miljö- och hälsoskyddsnämnden

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-07-02.
(Dnr 004 – 245 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen och överlämnar tjänsteutlåtandet till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Svar på remiss angående mål och riktlinjer för sommarkoloniverksamheten samt PM med förslag till ny kollotaxa fr.o.m. 2005

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-08-09.
(D nr 407 – 306 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omdelbar justering i detta ärende.

_____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Svar på remiss angående förslag om ny lag om Skolans ansvar för kränkningar av elever (SOU 2004:50)

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-08-12.
(D nr 403 – 317 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen om ny lag om skolans ansvar för kränkningar av elever överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Remissvar angående schabloniserat resursfördelningssystem för drift av särskoleverksamheterna

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-08-13.
(D nr 403 – 307 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

Omedelbar justering.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Svar på remiss om organisationsöversyn av gatu- och fastighetskontoret

Föreligger tjänsteutlåtande 2004—08-12.
(D nr 012 – 274 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på remiss om organisationsöversyn av gatu- och fastighetskontoret.

Omedelbar justering.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Svar på remiss angående revisionsrapport om vad föräldrar och personal tycker om fritidshemmen i Stockholms stad

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-08-10.
(D nr 407 – 242 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna föreliggande remissyttrande.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Förslag till 30-zoner i Stockholm

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-07-01.
(D nr 305 – 258 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker införandet av 30-zoner i stadens bostadsområden i enlighet med gatu- och fastighetskontorets förslag med beaktande av de synpunkter som framförts i utlåtandet.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Yttrande angående Socialt arbete med barn och unga i utsatta situationer. Förslag till kompetensbeskrivningar

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-08-06.
(D nr 503 – 230 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Månadsrapport juli 2004

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-08-08.

Förslag till beslut

1. Föreliggande månadsrapport godkännes.
____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Systerjouren Somaya, ansökan om bidrag augusti 2004

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-07-01.
(D nr 008 – 270 / 04)

Förslag till beslut

1. Ansökan från Systerjouren Somaya avslås, då medel för ändamålet saknas.
____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Anmälan av svar från Gatu- och fastighetskontoret

Utsänds endast till nämnd och förvaltningsledning

Anmäles Gatu- och fastighetskontorets svar 2004-06-11 gällande Uppförande av hundrastgårdar i Bromsten och Hjulsta: ”Gatu- och fastighetskontoret kvarstår vid sin uppfattning om att hundrastgårdar ska vara förbehållet Innerstaden där konkurrensen om ytorna är stor. I Ytter-staden är konkurrenssituationen mindre, grönytetillgången betydligt större, varför hundrastgårdar bara bör uppföras i särskilt speciella fall. ..”

(D nr 304 – 154 / 04 och 304 – 200 / 04)

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

__________________________

17 Anmälan av funktionshinderombudsmannens rapport för 2003

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-07-12.

Förslag till beslut

1. Funktionshinderombudsmannens rapport för 2003 läggs till handlingarna.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av rapport ang. Stadens aktiviteter under det Europeiska handikappåret 2003

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-07-12.

Förslag till beslut

1. Rapporten läggs till handlingarna.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäles protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2004-06-14.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.
____________________

20 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2004-06-18.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_______________________

21 UTGÅR!!!

Lokalt Brotts- och drogförebyggande
Handlingsplan i Spånga-Tensta


_____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Remiss av förslag till beslut om inrättande av Igelbäckens naturreservat i Järfälla

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-08-12.
(D nr 004 – 279 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens yttrande i ärendet.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Remissvar angående informationsteknisk plattform för Stockholms stad

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-08-16.
(D nr 010 – 260 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Anmälan om genomförd tillsyn av simkunnighet

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-08-12.
(D nr 403 – 288 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att under verksamhetsåret 2004-2005 är simkunnighet för alla elever ett prioriterat mål.

2. Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i förslag till budget 2005 beräkna och föreslå medel för extra simundervisning.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Önskemål om åtgärder i stadsdelen inför gatu- och fastighetskontorets arbete med verksamhetsplan 2005

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-07-21.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag på åtgärder i stadsdelen, inför gatu- och fastighetskontorets arbete med verksamhetsplan 2005, i enlighet med detta tjänsteutlåtande och överlämnar detta till gatu- och fastighetsnämnden.

2. Stadsdelsnämnden godkänner omedelbar justering av beslutet.

_______________________

26 Förslag till Näringslivsprogram för Spånga-Tensta 2004-2006

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-08-13.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till nytt näringslivsprogram för Spånga-Tensta.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Studieresa till Graz i Österrike

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-07-20.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att förvaltningens tekniska chef åker på studieresa till Graz i Österrike den 5-7 september 2004.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Ansökan om tillstånd för klassresa utanför Sverige

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-08-12.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja klass 9c i Spånga grundskolor att göra en studieresa till Provence, Frankrike under tiden 2004-11-08 – 2004-11-13.

_____________________________

29 Kurser/Konferenser

30 Information/rapporter_________________B. Sluten del av sammanträdet. Ärenden gällande
myndighetsutövning och/eller ärenden som omfattas
av sekretess enligt sekretesslagen.
Allmänheten får inte närvara.
1. Anmälan om hävning av avtal beträffande driften av
Bromstens fritidsgård

C. Sluten del av sammanträdet. Enskilda ärenden
Allmänheten får inte närvara.
1. Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträden 2004-06-08, 2004-06-22, 2004-07-06, 2004-07-20 och 2004-08-03 samt från stadsdelsnämndens slutna del 2004-06-15
2. Yttrande över ansökan om adoption
3. Anmälan av behov av ny särskilt förordnad
vårdnadshavare
4. Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare
5. Anmälan om missförhållanden i omsorger om äldre och
funktionshindrade
6. Anmälan av kammarrättsdom gällande särskild avgift
enligt LS
Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Abdo Goriya (s) ordf
Ann-Katrin Åslund (fp) vice ordf
Eva Andersson-Ney (s)
Christer Grunder (m)
Madeleine Jacobsson (m)
Jonas Ljungstedt (v)
Folke Nässla (mp)
Rune Olofsson (s)
Bengt Porseby (fp)
Patrick Simonson (kd)
Markku Sirviö (m)
Nils Thulén (s)
Agneta Åberg (s)

Närvarande ersättare
Alma Adan (m)
Uno Gustin (kd)
Jan Håkansson (fp)
Svante Kindberg (fp)
Erik Lindberg (s)
Ole-Jörgen Persson (m)
Teghlatflasser Sauma (s)

Anmält förhinder
Björn Begner (m), Anastasia Georgiadou (s), Ghalia Malki (s), Ornina Younan (s), Rashad Rached Abdel Al (v)

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Christina Jerlin, Mats Carinder, Cathrine Önnestam och Gabriel Marawgeh samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 229 - 255 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 15-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören gick igenom de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde följt av allmänhetens frågestund. Den formella delen av sammanträdet inleddes kl 19.20.

Utsågs att justera: Abdo Goriya, Bengt Porseby

Justeringens tid och plats:  Tenstagången 55, 2004-09-02

Paragrafer: 229 - 262

§229 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Abdo Goriya utse Bengt Porseby att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2004-09-02.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 8/2004 från 2004-06-15 blivit justerat 2004-06-22.

_______________________


§230 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, samverkansgruppens förslag från 2004-01-08

Förelåg delvis bordlagt ärende tjänsteutlåtande 2004-06-01.

(D nr 004 – 83 / 04)

ÄRENDET

Vid samverkansgruppens möte 2004-08-01 godkändes projekt-förslag från sex arbetsgrupper att gå vidare till stads-delsnämnden för beslut. Vid stadsdelsnämnden möte 2004-06-15 bordlades projektförslaget ”Tittut” – Växtlabyrint på Järvafältet till vilket sökts 1 250 000 kr.

Förvaltningen föreslog nämnden att avslå projektförslaget pga att växtlabyrinten bedömdes tillföra stadsdelen förhållandevis lite i proportion till kostnaden. Dessutom ställde sig förvaltningen tveksam för att projektet kunde innebära framtida drift- och underhållskostnader.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att ej godkänna att återremitterat förslag från samverkansgruppens möte 2004-01-08 räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

- ”Tittut – Växtlabyrint på Järvafältet; projektförslaget avslås p.g.a. att växtlabyrinten bedöms tillföra stadsdelen förhållandevis lite i proportion till kostnaden.

___________________________


§231 Svar på medborgarförslag från HSB Stockholms distriktsstyrelse Spånga-Tensta om att få bli reguljär remissinstans

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-08-11.

(D nr 004 – 271 / 04)

ÄRENDET

HSB Stockholms distriktsstyrelse i Spånga-Tensta har i medborgarförslag framfört önskemål om att få bli reguljär remissinstans.

Förvaltningens uppfattning var att alla frågor som rör invånarna i Spånga-Tensta bör diskuteras så brett som möjligt för att ge alla möjlighet att yttra sig och framföra synpunkter. Av bland annat den anledningen är alla sammanträden till stadsdelsnämnden öppna för allmänheten och inleds med en fråge- och diskussionsstund. Nämnden är själv remissinstans i många frågor och kan då inte tillföra fler remissinstanser än vad respektive facknämnd beslutat. Vid andra frågor som rör invånarna inhämtas deras synpunkter på olika sätt.

Förvaltningen ansåg inte att en enskild bostadsrättsförening ska ges en allmän status som remissinstans.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna detta utlåtande.

_____________________


§232 Förslag till strategi för Stockholms vattenarbete 2004-2015 – yttrande över remiss från miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-07-02.

(Dnr 004 – 245 / 04)

ÄRENDET

En strategigrupp med representanter från Stockholms stads förvaltningar och bolag har tagit fram ett förslag till strategi för Stockholms vattenarbete 2004-2015. Förslaget har skickats på remiss för yttrande från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Arbetet med strategin har skett processinriktat med bred förankring hos stadens tjänstemän i förvaltningar och bolag. Stadsdelsförvaltningarna har formulerat ett gemensamt yttrande vad gäller generella synpunkter på förslag till strategi.

De flesta förslagen faller utanför förvaltningens ansvars- och kompetensområde. Förvaltningen stödde dock i huvudsak förslagen till åtgärder i strategin. Insatserna är ännu inte kostnadsberäknade. Förvaltningens nuvarande budgetramar medger inte ökade driftskostnader. Förvaltningen menade att det därför är angeläget att resurser tillskapas för att åtgärderna ska kunna realiseras. Ett gemensamt förhållnings-sätt för förvaltningar och bolag och en långsiktig planering är en förutsättning för vattenarbetet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen och överlämnar tjänsteutlåtandet till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

_____________________


§233 Svar på remiss angående mål och riktlinjer för sommarkoloniverksamheten samt PM med förslag till ny kollotaxa fr.o.m. 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-08-09.

(D nr 407 – 306 / 04)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått förslaget till mål, riktlinjer och ny kollotaxa på remiss.

I remissen föreslås bl.a. följande:

Kolloverksamheten ska hanteras på samma sätt i hela staden. Ansvaret vad gäller placering, genomförande och uppföljning av den konkreta verksamheten ska åvila respektive stadsdels-nämnd utifrån stadens gemensamma riktlinjer. Den årliga kvantitativa uppföljningen överförs från kulturnämnden till stadsledningskontoret(SLK). Utvärdering av kvaliteten på kollo görs vart fjärde år av oberoende part.

Kolloverksamhet i Stockholms stads regi skulle innebära att barn 9-16 år, med syskonförtur för barn 7-8 år, erbjuds heldygnsomsorg vid en kollogård i naturskön miljö under perioder av 7-19 dagar. Verksamheten ska innehålla ett varierat utbud av aktiviteter och kultur i gemenskap med andra barn, men också ge möjlighet att bara vara. Vistelsen ska vara trygg för föräldrar ur såväl fysisk, psykisk som social aspekt.

Intentionen ska vara att alla barn och ungdomar som vill ska få åka på kollo. Om inte alla kan erbjudas plats prioriteras enligt följande:

 1. Barn med medicinska och sociala problem, där intyg styrker behovet av miljöombyte.

 2. Familjer vars ekonomiska och/eller sociala situation inte möjliggör alternativ.

 3. Syskonförtur

Den nya kollotaxan från 2005 föreslås ändras från nuvarande tre avgiftsnivåer till fem med rabatt för flerbarnsfamiljer i samtliga inkomstklasser.

I tjänsteutlåtandet ställde förvaltningen sig i huvudsak positiv till förslaget till mål och riktlinjer för sommarkoloniverksamheten och att kolloverksamheten hanteras på samma sätt i hela staden med gemensamma riktlinjer och ett gemensamt utbud utifrån likställighetsprincipen.

Förslaget att de yngre barnen ej ska få kollo om man inte får syskonförtur ansåg förvaltningen inte vara rättvist. Däremot kan det vara lämpligt att de yngre har kortare kollovistelse än de äldre. Förvaltningen ansåg vidare att kolloperioder upp till 14 dagar borde behållas för att så många barn som möjligt ska få åka på kollo. För yngre barn kunde det vara bra att behålla perioden på 5 dagar.

Förvaltningen ansåg att information till föräldrarna om placering senast fyra veckor efter ansökningstidens utgång var för kort. En handläggningstid på 6-8 veckor vore mer realistisk.

Förvaltningen ställde sig positiv till urvalsprinciperna men framhöll att bedömningen av ”familjer vars ekonomiska och/eller sociala situation inte möjliggör alternativ” av tidsskäl endast kan grundas på de uppgifter som framgår av kolloansökan.

Förvaltningen instämde i förslaget till ny kollotaxa men ansåg att avgiftsskillnaden mellan inkomstnivå 2 och 3 skulle minskas.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att som svar på remissen överlämna tjänsteutlåtandet med ändringen att förlängningen av antal dagar för den längsta perioden till 19 dagar var bra.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta tjänsteutlåtande med följande ändring.

Vi anser att förslaget att förlänga antal dagar för den längsta perioden till 19 dagar är bra.

För att nå målet med att integrera barnen från olika delar av staden krävs längre tid än nuvarande 14 dagar.

Att kunna välja mellan 5, 7 eller 19 dagar utifrån barnets/barnens ålder och behov låter rimligt.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omdelbar justering.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Markku Sirviö
(m) och Bengt Porseby (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt

Att därutöver anföra

Det är viktigt att se sommaraktiviteter för barn i Stockholms stad i ett övergripande perspektiv. Såväl dagkoloniverksamhet och andra aktiviteter på hemmaplan i stadsdelen liksom lägerverksamhet organiserade av andra aktörer är viktigt för kunna erbjuda en mångfald av verksamheter som passar alla barn.

Måste prioriteringar ske bör inte dagkoloniverksamheten stå tillbaka för att fler barn ska få åka på ”vanlig” kollo.

Kulturförvaltningen föreslår en förlängning av tidsperioderna.

För yngre barn som inte tidigare varit på kollo och för andra som så önskar anser vi att 5 dagar även fortsättningsvis kan vara bra. Det betyder att de inte är borta någon helg från hemmet.

En förlängning av den längsta perioden till 19 dagar anser vi kan vara lämpligt i vissa fall. Många ensamstående föräldrar har svårt att pussla ihop de långa sommarloven, den egna semestern räcker inte till. För en del barn och ungdomar kan det vara lämpligt att få vara borta under en längre period.

Av den redovisning av kolloverksamheten som gjorts framkommer att i vår stadsdel är det till allra största delen barn från gamla Spånga som åker på kollo.

Det är mycket viktigt att informationen till föräldrar, barn, skolpersonal och fritidsverksamheter i Tensta förbättras då det bör finnas många barn och ungdomar i Tensta som skulle ha stor glädje och nytta av en kollovistelse. Förslaget till mål om att utveckla relationerna mellan barn och ungdomar från olika delar av staden är särskilt viktigt i vår stadsdel.

I redovisningen framkommer också att Spånga-Tensta stadsdels-förvaltning har höga handläggningskostnader för kolloverksam-heten i förhållande till de flesta andra stadsdelar, förvaltningen bör göra en undersökning om vad orsaken till detta kan vara så att åtgärder kan vidtagas för att minska kostnaden för ”administration”. ”

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Jonas Ljungstedt (v), Folke Nässla (mp), Eva Andersson-Ney (s), Rune Olofsson (s), Nils Thulén (s) och Agneta Åberg (s) enligt följande:

”Vi föreslår att förvaltningen skriver in en liten ruta på nästa års kollo-anmälningsblankett där föräldrarna kan kryssa i om de är intresserade av en längre period för sitt/sina barn.

På så vis får vi ett mått på hur många familjer i vår stadsdel som är intresserade (enl. remissen är c:a 70 % av familjerna intresserade av en längre period.)”

_____________________________


§234 Svar på remiss angående förslag om ny lag om Skolans ansvar för kränkningar av elever (SOU 2004:50)

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-08-12.

(D nr 403 – 317 / 04)

ÄRENDET

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har ombetts inkomma med remis-svar till betänkandet om Skolans ansvar för kränkningar av elever. Betänkandet innefattar även förslag till ändringar
i Lag om förbud mot diskriminering.

Den föreslagna lagen, ”Lag om förbud mot kränkningar av elever”, kommer att ha en civilrättslig karaktär och kommer att reglera skadeståndsansvar mot skolans elever genom tvingande bestämmelser. Här anger den nya lagen det allvar som lagen vill inskärpa och detta kommer att vara till hjälp i skolornas arbete med kränkningar och mobbning.

Ansvaret läggs på den som ansvarar för skolverksamheten främst rektorer och ytterst på kommun/stadsdel.

I betänkandet nämns även en särskild typ av diskriminering som innebär att en skola eller förskola underlåter att anpassa sina lokaler för elever med funktionshinder.

Lagen kommer också att behandla trakasserier mot elever från skolpersonalens sida.

Tillsyn av den nya lagen föreslås läggas på skolverket samt på flera ombudsmän.

Förvaltningen såg med stor tillfredsställelse på att mobbning och trakasserier av elever tas upp i en ny och i vissa fall tvingande lag. Den nya lagen har i sin lagtext infört begrepp som gör det lätt att förstå och förhoppningsvis lätt att tillämpa. Lagtexten borde föras in i skollagen så att den där finns tillgänglig tillsammans med övriga paragrafer som reglerar skolverksamhet. Tillsynsansvaret ansåg förvaltningen borde ligga hos skolverket men där barnombudsmannen ges det ansvar som garanterar barnens möjligheter att med erforderlig kompetens få den hjälp de behöver. För att lagen fullt ut ska bli ett tillämpbart verktyg i händerna på framför allt rektorer ansåg förvaltningen att det krävs fortbildning om nya lagen och dess tillämpning.

Förvaltningen ansåg att den nya lagen kommer att bli ett värdefullt tillskott i det viktiga arbetet att stävja och förebygga mobbning och trakasserier i skolan.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen om ny lag om skolans ansvar för kränkningar av elever överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Markku Sirviö (m) och Bengt Porseby (fp) enligt följande:

” Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan. Alla instanser inom skolväsendet måste tydligt visa att mobbning, trakasserier och andra kränkningar aldrig är acceptabelt.

För att möjliggöra en trygg och säker studiemiljö på våra skolor måste lärare och rektorer ges tydliga sanktionsmöjligheter. Tyvärr har lärarnas disciplinära befogenheter stegvis försvunnit. I förslaget till ny skollag som presenterades av Skollagskommittén i december 2002 urholkas sanktionsmöjligheterna ytterligare.

Vi har länge uppmanat socialdemokraterna att agera för att stärka elevernas ställning. En borgerlig regering skulle till skillnad från socialdemokraterna ha arbetet med att motverka mobbning högt upp på prioriteringslistan över viktiga och välkomna reformer i skolan.”

______________________


§235 Remissvar angående schabloniserat resursfördelningssystem för drift av särskoleverksamheterna

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-08-13.

(D nr 403 – 307 / 04)

ÄRENDET

Ett förslag till schabloniserat resursfördelningssystem för drift av förskoleverksamheterna har remitterats till bl.a. stadsdelsnämnden för yttrande.

Förslaget innebär i korthet att nuvarande två olika ersättningsprinciper, att utbildningsnämnden efter prestation erhåller ersättning och stadsdelarna efter faktiska kostnader, byts till ett schabloniserat resursfördelningssystem med fem behovsgrupper. Den ekonomiska utgångspunkten i förslaget till schabloner är den sammanlagda budget som nuvarande särskole-schablonsystem genererar samt de skolbarnsomsorgsschabloner som stadsdelarna får.

Förvaltningen ansåg att förslaget med ett schabloniserat resursfördelningssystem är ett bättre sätt att ersätta verksamheterna för utförda prestationer än det nuvarande. Vid ett införande av schabloner är det viktigt att tydliga anvisningar utarbetas så att både beställande och utförande enhet vet vad som ingår i schablonen.

Fem olika ersättningsnivåer har skapats och det tyckte förvaltningen var bra eftersom det är relativt tydliga gränser mellan nivåerna. Möjligen var skillnaden mellan vissa nivåer väl hög.

Slutligen ansåg förvaltningen det bra med en samlad enhet inom staden som bedömer behov och arbetar med placeringar. Frågan om ekonomiskt beställaransvar ansåg förvaltningen angelägen att lösa.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att återkomma med ett ärende som innehåller en tydlig analys av vilka konsekvenser ett schabloniserat resursfördelningssystem skulle få i stadsdelen.

Ordföranden Abdo Goriya (s) meddelade att s+v+mp anslöt sig till det av Ann-Katrin Åslund framförda yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

 2. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett ärende som innehåller en tydlig analys av vilka konsekvenser ett schabloniserat resursfördelningssystem skulle få för särskoleverksamheterna i Spånga-Tensta.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Markku Sirviö (m) och Bengt Porseby (fp) enligt följande:

”Socialdemokraterna har under de senaste åren visat en stor motvilja mot särskolan. Bland annat genom kraftiga nedskärningar i särskoleverksamheten i Stockholm. En övergång till ett schabloniserat resursfördelningssystem för särskoleverksamheten i Stockholms stad får inte leda till nya kraftiga nedskärningar. Förvaltningen bör därför åter-komma med en tydlig analys av vilka konsekvenser detta skulle få för särskoleverksamheten.”

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

___________________________


§236 Svar på remiss om organisationsöversyn av gatu- och fastighetskontoret

Förelåg tjänsteutlåtande 2004—08-12.

(D nr 012 – 274 / 04)

ÄRENDET

En utredning om gatu- och fastighetskontorets organisation har remitterats till stadsdelsnämnden för yttrande. Utredningen syftar till att åstadkomma en ny resultatinriktad organisation med fokus på kärnverksamheten för den verksamhet gatu- och fastighetsnämnden bedriver.

Fyra alternativ har presenterats i utredningen:

Alternativ A: dagens struktur

Alternativ B: uppdelning på två förvaltningar; Trafik- respektive Exploaterings/byggande/markfrågor

Alternativ C: samma uppdelning i två förvaltningar som under B men med renodlade gränssnitt mot stadsdelsförvaltningarna. Trafikförvaltningen föreslås få totalt ansvar för drift och underhåll av gator, torg och allmänna platser d.v.s. ta över ansvaret från stadsdelsförvaltningarna. Stadsdelsförvalt-ningarna i sin tur får utökat ansvar för parkskötseln.

Alternativ D: en sammanhållen förvaltning med enheter för gatu/väghållning/trafik respektive mark/exploatering. Samma ansvar som under C för stadsdelarnas del beträffande totalansvar för parkskötsel.

Utredningen förordar alternativ C.

Förvaltningen instämde inte i utredningens förslag i alternativ C och D att vinterväg- och barmarksväghållningen åter skulle centraliseras. Förslaget går tvärs emot den nyligen redovisade SPO-utredningen som istället förordar ytterligare decentralisering av fysiska verksamheter till stadsdelsnämnderna i syfte att öka medborgarnas inflytande och delaktighet samt effektivisera styrning och uppföljning. Förslaget innebär att närdemokratin och hela tanken med stadsdelsreformen försvagas betydligt. Snöröjning och renhållning är sådant som engagerar de flesta som bor eller verkar i en stadsdel. Därför borde ansvaret ligga kvar ute
hos stadsdelsnämnderna. De undersökningar som gjorts av USK visar att både vinter- och barmarksskötsel blivit bättre sedan dessa uppgifter lagts ut på stadsdelsnämnderna. I Spånga-Tensta är kontrollfunktionen lokalt uppbyggd i de olika stadsdelarna och bygger på närhetsprincipen, med delaktighet och i dialog med medborgare, föreningar och näringsliv. Denna organisation torde vara svår att upprätthålla från centralt belägen instans i staden.

Förvaltningen ansåg att förslaget i C att parkskötseln skulle ligga kvar på stadsdelarna och utökas var bra, under förutsättning att medel för investeringarna tilldelas i erforderlig omfattning. Det är dock svårt att upprätthålla en rationell drift i en stadsdel i ytterstaden med stora arealer, om park- och gatuskötsel skiljs åt, särskilt under barmarkstid då dessa uppgifter går i varandra, vilket förvaltningen ansåg ytterligare talar för att dessa uppgifter borde hållas ihop.

Fullföljandet av Fastighetsförvaltningens specialisering enligt B-D ansåg förvaltningen vara i huvudsak bra, men var tveksam till förslaget att föra över förskoleenheterna till SISAB.

Förvaltningen pekade också på att torghandeln och upplåtelser och bygglov inte nämns i utredningen.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Patrick Simonson (kd) framlade eget förslag på remissen och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) och ledamoten Madeleine Jacobsson (m) anmälde att ärendet lämnades utan eget ställningstagande.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på remiss om organisationsöversyn av gatu- och fastighetskontoret.

Reservation mot beslutet anmäldes av ledamoten Patrick Simonson (kd) enligt följande:

”Jag reserverar mig mot beslutet då jag yrkat

1. att som svar på remissen översända nedanstående.

Utgångspunkten för en förbättring av stadens politiska och administrativa organisation måste vara att skapa bättre överblick, enkelhet, tydligare styrning, ökad insyn samt göra det lättare för medborgarna att hitta rätt instans i staden. Den politiska och administrativa organisationen bör vara transparent och uppmuntra medborgarna till delaktighet.

Inriktningen bör vara att stadsdelsnämnderna ges ett så heltäckande ansvar som möjligt för all lokal kommunal service som direkt berör medborgarna. Det bör också gälla vissa uppgifter som idag utförs av gatu- och fastighets-kontoret. På så sätt skulle beslut om lokala trafikfrågor, belysning och funktionshinderanpassningar och hela ansvaret för parker och planteringar överföras till stadsdels-nämnderna.

Ett mer heltäckande lokalt ansvar gör det enklare för medborgarna att utkräva ansvar av sina politiker och att vända sig till rätt instans direkt.

Gatu- och fastighetsnämnden är inte överordnad andra nämnder. Ändå blir följden av nämndens uppgifter att den får en ledande, samordnande och finansierande roll gentemot till exempel stadsdelsnämnderna. Att i möjligaste mån renodla ansvarsuppgifterna och rollerna mellan olika sidoställda nämnder är mycket önskvärt.

Vetskapen om att organisationsförändringar skapar osäkerhet i tjänstemannaorganisationen och medför stora kostnader innebär att dessa bör ha en bred politisk uppslutning och vara väl förberedda. Beslut i föreslagen storleksordning måste kunna gälla över längre tid. Vid alla omorganiseringar och inte minst i den omfattning som föreslås i remissen är det viktigt att ha perspektiv på hur man hanterar en stor neddragning av personalen. Inom några år kommer ca en tredjedel av gatu- och fastighetskontorets personal att gå i pension. Ett rimligt personalpolitiskt förfarande skulle vara att låta en omorganisation ta tillvara de möjligheter naturliga avgångar ger.”

Fp och m lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

______________________


§237 Svar på remiss angående revisionsrapport om vad föräldrar och personal tycker om fritidshemmen i Stockholms stad

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-08-10.

(D nr 407 – 242 / 04)

ÄRENDET

Resultatet av revisionskontorets personal- och föräldraenkät ger en mycket oroande bild av fritidshemsverksamheten i Stockholms stad. Även om både föräldrar och personal är nöjda med barnens trivsel och trygghet, finns ett stort missnöje med de förutsättningar under vilka verksamheten bedrivs. Barngrupperna är för stora, personaltätheten för låg och lokalerna anses ofta inte vara ändamålsenliga för verksamheten. Stadens revisorer delar revisionskontorets uppfattning att den genomförda granskningen ger anledning att ifrågasätta om staden fritidshem kan leva upp till lagens krav och stadens mål och ambitioner. Vidare anser revisorerna att utbildningsnämnden i samråd med stadsdelsnämnderna har ett stort ansvar för att uppmärksamt följa och utvärdera utvecklingen inom fritidshemmen samt att också påtala brister och verka för att nödvändiga åtgärder vidtas.

Förvaltningen instämde i stort med innehållet i rapporten, även om flera lokala fritidshem i Spånga-Tensta upplevs fungera alldeles utmärkt. Det är dock viktigt med kontinuerlig uppföljning och kompetensutveckling för berörd personal, för att bibehålla och höja kvaliteten i verksamheten. Kvalitetsarbetet med framtagande av åtaganden för fritidshems-verksamheten har också stor betydelse. Förvaltningen hade även reagerat på skillnader i enkätsvaren mellan kommunalt och enskilt drivna enheter och funderade över orsaken till dessa.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna föreliggande remissyttrande.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Markku Sirviö (m) och Bengt Porseby (fp) enligt följande:

”Revisionskontorets rapport riktar kritik mot bland annat gruppernas storlek, personaltätheten och möjligheterna till lugn och avskildhet. Enligt kontoret är det till och med tveksamt om stadens fritidshem klarar att leva upp till de krav som specificeras i de nationella och kommunala styrdokumenten.

Genomgående får de fristående fritidshemmen bättre betyg än de kommunala. Personalen i de fristående fritidshemmen upplever i högre grad än i de kommunala att barngrupperna är lagom stora och att barnen får tillräcklig uppmärksamhet. Andelen högskoleutbildad personal på de fristående fritids-hemmen är dessutom högre.

För att höja kvaliteten i den kommunala skolbarnsomsorgen måste andelen högskoleutbildad personal höjas. Det är endast genom att ge utbildad personal ansvaret för den pedagogiska verksamheten som fritidshemmen kan nå upp till de krav och rekommendationer som ges i statens styrdokument.”

___________________________


§238 Förslag till 30-zoner i Stockholm

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-07-01.

(D nr 305 – 258 / 04)

ÄRENDET

Gatu- och fastighetsnämnden har översänt förslag till 30-zoner till stadsdelsnämnderna för yttrande.

Förslaget till zonindelning visar att nya 30-zonsområden ska läggas i Tensta och Hjulsta. Övriga delar av stads-delsområdet är redan indelade i 30-zoner. De enda vägar som inte ingår i 30-zoner är huvudgatorna. För Tensta och Hjulsta är Hjulstastråket, Hagstråket, Tenstastråket, Spånga kyrkväg och Tenstavägen mellan Spånga kyrkväg och Hjulstastråket genomfartsleder, liksom E 18. Övriga huvud-gator inom stadsdelsområdet är Bergslagvägen, Avestagatan, Spånga stationsväg, Bromstensvägen, Fagerstagatan, Sörgårdsvägen, Hässelbyvägen, Vinstavägen, Täbylundsvägen, Spångavägen samt delar av Sundbyvägen.

Vid samråd om 30-zoner vid nämndsammanträdet 26 februari framfördes att många bilister håller hög fart på den del av Sundbyvägen som har 50 km/h. Gatu- och fastighetskontoret har svarat stadsdelsnämnden att samtliga huvudgator, som kvarstår i förslagen, bör utredas vidare för att kunna prioriteras för eventuella åtgärder. Förvaltningen tog nu upp att förbi skolan/förskolan vid det nya bostadsområdet på Avestagatan, måste hastigheten begränsas till högst 30 km/h. Därutöver behövs övergångsställen över Avestagatan från de nya bostadsområdena.

Förvaltningen föreslog stadsdelsnämnden att tillstyrka införandet av 30-zoner enligt förslaget med beaktande av de synpunkter som framförts i utlåtandet.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att ge förvaltningen i uppdrag att informera i hela stadsdelen i samband med införandet av 30-zoner.

Övriga nämnden anslöt sig till yrkandet.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden tillstyrker införandet av 30-zoner i stadens bostadsområden i enlighet med gatu- och fastighetskontorets förslag med beaktande av de synpunkter som framförts i utlåtandet.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med konkret förslag till information i samband med införandet av 30-zoner.

_____________________


§239 Yttrande angående Socialt arbete med barn och unga i utsatta situationer. Förslag till kompetensbeskrivningar

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-08-06.

(D nr 503 – 230 / 04)

ÄRENDET

Socialstyrelsen har arbetat fram förslag till beskrivningar av vilken kompetens de professionella inom socialtjänsten som arbetar med barn och unga i utsatta situationer behöver ha. Fokus ligger på socialtjänstens myndighetsutövning som ofta beskrivs som anmälan, ansökan, utredning, insats och uppföljning.

Förslaget har sänts till bl.a. socialförvaltningar med begäran om synpunkter på ett antal frågor.

Förvaltningen ansåg att socialstyrelsens förslag kändes väl genomarbetat och trodde att det i sin slutliga version kommer att vara till stor hjälp såväl för brukare/klienter som för professionella och ledning inom socialtjänsten och för de som organiserar grund- och vidareutbildningar.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

______________________


§240 Månadsrapport juli 2004

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-08-08.

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport. Detta är månadsrapporten för juli.

Budgetläget inom verksamhetsanslaget (anslag 1) bedöms i sin helhet vara i balans, men förbrukningen är hög och en noggrannare prognos skall utarbetas nästa månad inför tertialrapport nr 2. Resultatenheterna beräknas till största delen disponera sina överskott från 2004. Avsatt buffertar bedöms kunna parera verksamhet områden där kostnaderna befaras bli höga. Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att ligga högt. Prognosen pekar mot ett underskott om 25 mkr.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med en redovisning av åtgärder som bedrivs för att minska arbetslösheten och öka förvärvsfrekvensen samt att presentera ytterligare åtgärder för att minska underskottet för försörjningsstöd som då bl.a. bör innefatta ett förslag på jobbgaranti.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade för s+v+mp bifall till Ann-Katrin Åslunds framförda yrkande.

BESLUT

 1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till stadsdels- nämnden med en redovisning av de åtgärder som idag bedrivs för att minska arbetslösheten och öka förvärvsfrekvensen i stadsdelen.

 3. Förvaltningen får i uppdrag att presentera ytterligare åtgärder för att minska det prognosticerade underskottet för försörjningsstöd på 25 miljoner som då bl.a. bör innefatta ett förslag på införande av jobbgaranti i stadsdelen.

____________________________


§241 Systerjouren Somaya, ansökan om bidrag augusti 2004

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-07-01.

(D nr 008 – 270 / 04)

ÄRENDET

Den ideella föreningen Systerjouren Somaya, som arbetar med brottsofferstöd till misshandlade hotade och/eller våldtagna kvinnor/tjejer och deras barn, ansöker om bidrag till sin verksamhet.

Förvaltningen föreslog nämnde att avslå ansökan då medel saknas.

BESLUT

1. Ansökan från Systerjouren Somaya avslås, då medel för ändamålet saknas.

Särskilt uttalande avgavs av hela nämnden enligt följande:

”Systerjouren Somaya utför ett viktigt och angeläget arbete även för utsatta kvinnor i vår stadsdel, och det är viktigt att detta arbete har möjlighet att fortsätta. Såväl Somaya, Kvinnojouren i Tensta samt stadsdelens eget arbete är viktiga delar i kampen mot kvinnovåld och bör värnas.”

____________________________


§242 Anmälan av svar från Gatu- och fastighetskontoret

Anmäldes Gatu- och fastighetskontorets svar 2004-06-11 gällande Uppförande av hundrastgårdar i Bromsten och Hjulsta.

(D nr 304 – 154 / 04 och 304 – 200 / 04)

ÄRENDET

Med anledning medborgarförslag om att inrätta hundrastgårdar i Bromsten och Hjulsta har nämnden tillskrivit Gatu- och fastighetsnämnden med detta önskemål.

Enligt svar från Gatu- och fastighetskontoret framgår bl.a. följande:

”Gatu- och fastighetskontoret kvarstår vid sin uppfattning om att hundrastgårdar ska vara förbehållet Innerstaden där konkurrensen om ytorna är stor. I Ytterstaden är konkurrens-situationen mindre, grönytetillgången betydligt större, varför hundrastgårdar bara bör uppföras i särskilt speciella fall.”

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

2. Stadsdelsnämnden uttalar följande:

Gfk:s svar på medborgarförslag beträffande uppförande av hundrastgårdar i Bromsten och Hjulsta är ytterligt otillfredsställande. Att konkurrenssituationen om ytorna i ytterstaden skulle vara mindre gäller i alla fall inte i aktuellt område. Hundrastgårdar bidrar dessutom till att öka säkerheten och tryggheten för både hundar och hundägare. Vi kan heller inte acceptera en olika syn på hundar och hundars värde i innerstaden jämfört med ytterområdena.

Vi föreslår därför att lämpliga hundrastgårdar inrättas i aktuella områden.

__________________________


§243 Anmälan av funktionshinderombudsmannens rapport för 2003

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-07-12.

(D nr 505 – 347 / 04)

ÄRENDET

Funktionshinderombudsmannens rapport för 2003 har behandlats i kommunstyrelsen. Enligt beslutet överlämnas årsrapporten till stadens nämnder och styrelser för kännedom.

BESLUT

1. Funktionshinderombudsmannens rapport för 2003 läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande. Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund och ledamoten Bengt Porseby (båda fp) hänvisade till folkpartiets särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.

Särskilt uttalande. Ledamöterna Madeleine Jacobsson, Christer Grunder och Markku Sirviö (alla m) hanvisade till moderaternas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.

Särskilt uttalande. Ledamoten Patrick Simonson (kd) hänvisade till kristdemokraternas särskilda uttalande i borgrådsberedningen.

________________________


§244 Anmälan av rapport ang. Stadens aktiviteter under det Europeiska handikappåret 2003

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-07-12.

(D nr 505 – 348 / 04)

ÄRENDET

Funktionshinderombudsmannen har sammanställt en rapport om stadens aktiviteter under det europeiska handikappåret 2003. Rapporten har presenterats för kommunstyrelsen som överlämnat den till stadens nämnder och styrelser.

BESLUT

1. Rapporten läggs till handlingarna.

_______________________


§245 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2004-06-14.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

____________________


§246 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2004-06-18.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_______________________


§247 Remiss av förslag till beslut om inrättande av Igelbäckens naturreservat i Järfälla

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-08-12.

(D nr 004 – 279 / 04)

ÄRENDET

Kommunstyrelsen i Stockholm har remitterat Järfälla kommuns förslag till beslut om inrättande av Igelbäckens naturreservat till bl.a. stadsdelsnämnden för synpunkter.

Syftet med naturreservatsbildningen är enligt förslaget att bevara och vårda natur- och kulturmiljöer av stort värde för allmänhetens friluftsliv, naturvård och vetenskap. Vidare är syftet att bevara, vårda och restaurera Igelbäcken, som ska vara ett tätortsnära vattendrag med god vattenkvalitet och av stor betydelse för den biologiska mångfalden. Reservatet ska fungera som en länk mellan Norra Järvafältet och Järva friområde.

Förvaltningen var mycket positiv till naturreservats-bildningen och ansåg det viktigt att Igelbäckens vattenflöde säkerställs, t.ex. genom fler våtmarker, och att det är positivt att grönlingen inplanteras i den övre delen av bäcken. Förvaltningen ansåg att tanken att skapa en öppen bäckfåra i vissa delar av bäcken som nu ligger i kulvert är bra.

Förslaget innehåller också tankar på att göra åtminstone vissa delar tillgängliga för funktionshindrade, vilket förvaltningen noterade med tillfredställelse.

Förvaltningen tillstyrkte ett inrättande av Igelbäckens naturreservat i Järfälla.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens yttrande i ärendet.

__________________________


§248 Remissvar angående informationsteknisk plattform för Stockholms stad

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-08-16.

(D nr 010 – 260 / 04)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått förslag till informationsteknisk plattform för Stockholm stad på remiss. I förslaget beskrivs principer som bör gälla i utvecklingen av stadens tekniska infrastruktur. Förslaget lägger stor vikt vid betydelsen av standardisering och integration mellan olika plattformar och produkter.

Förvaltningen ansåg i huvudsak att dokumentet är bra men lämnade i tjänsteutlåtandet ett antal kompletterande synpunkter av informationsteknisk karaktär.

Förvaltningen underströk att det är viktigt att SLK(stads-ledningskontoret)-IT-avdelningen är lyhörda för de behov och problem som finns i verksamheterna och på förvaltningarna. Förvaltningarna har idag t ex ingen möjlighet att själva ”reklamera” system mm från externa leverantörer eftersom SLK är beställare. Förvaltningen ansåg också att SLK måste bli bättre på att lyssna av vad som är angeläget att satsa centrala medel på innan man drar igång kostsamma projekt som kanske inte efterfrågas i någon större utsträckning eller där det finns bättre och/eller billigare alternativ.

YRKANDE

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag samt anförandetext.

Övriga nämnden anslöt sig till Ann-Katrin Åslunds framförda yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen i huvudsak godkänna förvaltningens förslag och överlämna det till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden anför därutöver

Stadens arbete på detta område bör fokusera på service till medborgarna enligt de riktlinjer kommunfullmäktige antagit i stadens e-strategi. De statliga myndigheterna har samma inriktning genom arbetet för att göra dem till sk 24-timmarsmyndigheter. Fokus där innebär ökad service- vänlighet och kommunikation med medborgarna.

Kommunstyrelsens demokratiberedning bör verka för att den tekniska utvecklingen i stadens informationsarbete kommer medborgarna och brukarna till del.

Vissa nämnder och stadsdelar erbjuder dessutom en mycket god service till medborgarna emedan en del av de centrala nämnderna och Kommunfullmäktige tyvärr ligger efter i det avseendet och här borde arbetet definitivt påskyndas.

I stadsledningskontorets tjänsteutlåtande slår förslags- ställaren fast att ”syftet med den föreslagna informations- tekniska plattformen är att skapa ökade förutsättningar för gemensam utveckling av den tekniska infrastrukturen, att säkerställa stabil drift och reducera kostnaderna för stadens förvaltningar och bolag. Detta kan ske genom att infrastrukturen baseras på öppna standarder och gräns- snitt.

Den viktigaste frågan ur principiell synvinkel är att i slutrapporten ägnar sig förslagsställaren nästan genom-gående åt att rekommendera befintliga Microsoftsystem för infrastrukturens uppbyggnad och hävdar samtidigt att försämringar i funktionalitet skulle bli en effekt om man valde öppna standarder för bl.a. kontorsautomation. Detta är inte att anse som en relevant ståndpunkt om man sam-tidigt vill bygga en infrastruktur för framtiden. Jämför man funktionaliteter så är det oftast så de flesta användare bara använder en begränsad del av alla finesser som erbjuds. Om förslagsställaren verkligen menar allvar med alternativa lösningar till Microsoftsystem så måste ett bindande beslut fattas tidigt i projektet om att öppna system skall var en del av den framtida plattformen för Stockholms stad. Om inte beslut fattas, kommer sannolikt minsta motståndets lag följas och redan etablerade system och standarder att utvecklas vidare med en kostnads-utveckling och försämrad lönsamhet/valfrihet som konsekvens.

Beträffande e-learning (Kap. 4.2.12) så har många företag idag helt lämnat detta koncept då inte målsättningar och resultat lett till framgång. Det finns flera orsaker till misslyckande t.ex.

Tidsaspekten (personalen hinner inte med under arbetstid, orkar ej med att jobba hemma)

Dataspråket (utbildningsnivån av programvaran, svårigheter att förstå datanomenklaturen i utbildningsmaterialet såsom menyrad, aktivitetsfält, startmeny, etc.)

Kulturella/personliga aspekter (människor har olika svårig- heter med inlärning p.g.a. språkkunskaper, utbildnings- bakgrund, skrivsvårigheter, ålder, motivation, handikapp etc.)

Brister i uppföljning från personalledningen har ofta visat sig vara avgörande för slutresultatet

Många e-learningföretag har de senaste åren försvunnit från marknaden p.g.a. bristen på kunder och orsakerna är säkert flera, men en avgörande faktor är det som beskrivits ovan.

Om stadsledningskontoret ändå anser det prioriterat att leverera utbildningsstöd via e-learning så bör ett pilot- projekt startas med en referensgrupp som får sin utbildning via till exempel traditionell lärarledd aktivitet i klass- rum. Efter genomförda utbildningar utvärderas resultaten och beslut fattas därefter om erbjudanden om införande- processer i förvaltningar och bolag skall genomföras.

_______________________


§249 Anmälan om genomförd tillsyn av simkunnighet

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-08-12.

(D nr 403 – 288 / 04)

ÄRENDET

Skolverket har under våren 2004 genomfört tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer i vatten bland de barn som lämnade skolår 5 under våren 2003. Syftet var att bedöma hur nämnder/huvudmän arbetar för att uppfylla målen i kursplanen och kontrollera att de nationella målen följs.

För Spånga-Tenstas del poängterar skolverket vikten av att vidta åtgärder sa att alla elever ges förutsättningar att lära sig simma.

Förvaltningen framhöll i sitt tjänsteutlåtande att alla elever i Spånga-Tenstas skolor får gratis simundervisning på skoltid men undervisning erbjuds även utanför skoltid. Förvaltningen såg allvarligt på att så många av stadsdelens elever inte når uppsatta mål trots höga ambitioner och kostnadsfri undervisning även på fritiden. Förvaltningen föreslog att simkunnighet hos alla elever ska prioriteras under verksamhetsåret 04-05 och föreslog nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att för 2005 avsätta medel för extra simundervisning

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att under verksamhetsåret 2004- 2005 är simkunnighet för alla elever ett prioriterat mål.

 2. Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i förslag till budget 2005 beräkna och föreslå medel för extra simundervisning.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Markku Sirviö (m) och Bengt Porseby (fp) enligt följande:

”Den presenterade lägesbeskrivningen och skolverkets tillsyn visar att åtgärder måste vidtas för att förbättra simkunnigheten bland eleverna i Tensta och Hjulsta.

Vi vill dock understryka att det inte är en fråga som endast löses med extra tilldelning av medel. Minst lika viktigt är att informera och motivera föräldrarna så att de får insikt i hur viktigt det är att kunna simma i Sverige. Lika viktigt som själva undervisningen är att barnen ges möjlighet att träna även utanför skoltid, detta även om man inte vill vara med i någon simklubb. Idrottsförvaltningen bör därför uppmärksammas på vikten av att avsätta tillräckligt med tider i Tensta simhall för allmänheten samt att också utöka antalet badtider för kvinnor.”

______________________


§250 Önskemål om åtgärder i stadsdelen inför gatu- och fastighetskontorets arbete med verksamhetsplan 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-07-21.

(D nr 399 – 350 / 04)

ÄRENDET

Likt tidigare år uppmanar gatu- och fastighetskontoret stadsdelsförvaltningen att inkomma med en prioriteringslista över önskemål på åtgärder i den yttre miljön. Listan ska vara ett hjälpmedel inför deras budgetarbete.

I förvaltningens framtagna prioriteringslista byggde de flesta åtgärder på inkomna skrivelser och synpunkter från boende, föreningar och andra verksamma inom stadsdelen.

Förvaltningen föreslog nämnden att prioriteringslistan överlämnas till gatu- och fastighetsnämnden.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag på åtgärder i stadsdelen, inför gatu- och fastighetskontorets arbete med verksamhetsplan 2005, i enlighet med detta tjänsteutlåtande och överlämnar detta till gatu- och fastighetsnämnden.

 2. Stadsdelsnämnden godkänner omedelbar justering av beslutet.

_______________________


§251 Förslag till Näringslivsprogram för Spånga-Tensta 2004-2006

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-08-13.

(D nr 006 – 351 / 04)

ÄRENDET

Lunda Nova Näringslivscenter bildades 1999. Sju år har gått sedan dess och vissa delar av verksamheten har utvecklats radikalt och andra har upphört.

Stockholms Näringslivskontor AB har tagit fram förslag på en ny näringspolitisk plan för Stockholms stad 2004-2006. Mot den bakgrunden har ett nytt förslag till näringspolitiskt program tagits fram för Spånga-Tensta som mer överensstämmer med dagens förhållanden.

Näringslivsprogrammet är samtidigt ett svar på en skrivelse till nämnden från Stockholm-Lunda Företagsgrupp, moderaterna och kristdemokraterna i stadsdelen.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna näringslivsprogrammet.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för förvaltningens förslag.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till nytt näringslivsprogram för Spånga-Tensta.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Markku Sirviö (m) samt Bengt Porseby (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att i övrigt anföra

Det är bra att det näringslivsprogram som antogs av stadsdelen för 7 år sedan reviderats för att passa dagens förhållanden. Ett strukturerat och aktivt samarbete med det lokala näringslivet är viktigt för stadsdelens framtid. Samarbetet med arbetsförmedlingen fyller också en stor funktion och har tidigare starkt bidragit till minskad arbetslöshet i Spånga-Tensta.

Det nya program som nu antas bör också innefatta en utvärdering av de uppsatta målen. Nämnden bör få en redovisning efter ett år hur långt man har kommit mot de uppsatta målen samt hur väl strategin fungerat.

Det är också viktigt att ta fram en strategi för fortsatt långsiktig finansiering. Lunda Nova startades och drevs med hjälp av storstadsmedel och har nu beviljats medel från kompetensfonden. Båda dessa finansieringsformer har karaktären av projektmedel. Den nuvarande majoriteten har klart uttalat att kompetensfondens medel ska förbrukas till och med 2006. Vi anser att Lunda Nova bör finnas till längre än så.”

_______________________


§252 Studieresa till Graz i Österrike

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-07-20.

(D nr 299 – 352 / 04)

ÄRENDET

Gatu- och fastighetskontoret har ett övergripande samordningsansvar för stadens yttre offentliga miljö. Som ett led i samordningen har en utvecklingsgrupp bildats med representanter från kontoret och några stadsdelsförvaltningar. Varje år anordnar och bekostar gruppen, med särskilda budgetmedel från kommunfullmäktige, en studieresa för berörda tjänstemän.

I år har alla chefer, med driftansvar för den yttre miljön i stadsdelarna, inbjudits till en studieresa till Gratz i Österrike. På programmet finns besök på olika anlagda parker samt föreläsningar och diskussion kring ämnena vinterväghållning, tillgänglighet och gaturenhållning.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna resan.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att förvaltningens tekniska chef åker på studieresa till Graz i Österrike den 5-7 september 2004.

________________________


§253 Ansökan om tillstånd för klassresa utanför Sverige

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-08-12.

(D nr 403 – 353 / 04)

ÄRENDET

Eleverna i klass 9C i Spånga gymnasium och grundskola anhåller om att få åka på studieresa till Frankrike. Eleverna har själva samlat in pengar men föräldrarna förutsätts bekosta mat till ett värde av 600 kronor.

Förvaltningen ansåg att studieresans syfte, program och övriga upplägg väl uppfyller kraven man normalt ställer på elevers studieresor och föreslog nämnden att bevilja ansökan.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja klass 9c i Spånga grundskolor att göra en studieresa till Provence, Frankrike under tiden 2004-11-08 – 2004-11-13.

_____________________________


§254 Kurser/Konferenser

Följande kurser/konferenser togs upp för beslut om deltagande:

- Kompetensutvecklingsdag genom Kompetensfonden: Fritidsledare i den öppna verksamheten 28/9

- Arbetsmiljöverkets, barnombudsmannens etc konf ”Tillsammans för en bra arbetsmiljö” 29/9

- Iftins konferens ”Går det att bryta utanförskap?” 7-8/10

- Folkhälsoinstitutets konferens ”Tobaksfria ungdomar – hur når vi dit?” 19/10

BESLUT

 1. 1 från varje parti får deltaga vid konferensen Fritidsledare i den öppna verksamheten 28/9

 2. 2 från majoriteten och 2 från oppositionen får delta vid konferenserna

”Tillsammans för en bra arbetsmiljö”

”Går det att bryta utanförskap?” samt

”Tobaksfria ungdomar – hur når vi dit?”

________________

§255 Information/rapporter

Ledamoten Patrick Simonson (kd) överlämnade skrivelsen ”En Martin Timell till pensionärerna” till nämnden.

Vice ordförande Ann-Katrin Åslund (fp) överlämnade skrivelsen ”Inrätta ytterligare en entré till Spånga station” till nämnden.

BESLUT

1. Skrivelserna överlämnas till förvaltningen för beredning.

__________________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 255)

_________________