Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-09-23

Sammanträde 2004-09-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Sammanträdet inleds med att stadsdelsdirektören går igenom de ärenden som ska behandlas vi Läs mer...d dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (30/9)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollets justering
(26/8, 2/9)

_________________

3 Inkomna medborgarförslag

Utsänds endast till nämnd och förvaltningsledning

a. önskemål om livsmedelsaffär i Hjulsta

_____________________

4 Plan för äldreboenden inom stadsdelen – återremitterat ärende

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-09-02.
(D nr 504 – 290 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner planen för äldreboenden.

2. Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra planen.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att årligen revidera planen.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Angående nedläggning av gruppboende och dagverksamhet – återremiss

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-09-02.
(D nr 504 – 291 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Tertialrapport 2 - 2004

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-09-16.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande tertialrapport samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för förskolorna vid Slånbacken och Salagatan samt i kv. Minken med sammanlagt 4,2 Mkr.

3. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för ett gruppboende LSS på Hjulsta Backar, 1,2 Mkr.

4. Stadsdelsnämnden beslutar fördela resterande 3 Mkr av bufferten till stadsdelens skolor.

5. Stadsdelsnämnden beslutar om omslutningsförändringar med sammanlagt –2,1 Mkr.

6. Stadsdelsnämnden godkänner inrättande av tre befattningar inom avdelningen för individ- och familjeomsorg under hösten 2004.

7. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Remissvar ang. översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-09-06.
(D nr 505 – 358 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar överlämna utlåtandet som svar på remissen.

Omedelbar justering.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Remiss: Delbetänkande Allt ljus på storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal? Förslag till nationellt utvärderingsprogram (SOU 2004:79)

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-09-10
(D nr 004 – 346 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta tjänsteutlåtande.

Omedelbar justering.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Remissvar angående förslag till trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad för åren 2005 - 2010

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-09-08.
(D nr 305 – 280 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Yttrande till länsstyrelsen avseende Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder, Stockholms län. Tillsyn av verksamhetsplanering och utbud av insatser

Föreligger tjänsteutlåtande 2004—09-08.
(D nr 502 – 223 / 04)

Förslag till beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar till länsstyrelsen i Stockholms län.

______________________

11 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, samverkansgruppens förslag

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-09-06.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förslag från samverkansgruppens möte 2004-02-05 räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

1. Nawawi hjälpförening för somalier; Avslå projektförslagen

a) Kvinno- och barngrupp, undervisning, läxhjälp

b) Svenskundervisning och utbildning om svenskt vardagsliv p.g.a. att de föreslagna verksamheterna redan bedrivs på andra håll i stadsdelen, bl.a. på Kvinnocentrum och inom stadsdelsförvaltningens ordinarie verksamheter,

d) svensk-somalisk kulturdag p.g.a. att en kulturfest av detta slag inte bedöms som en investering och därmed faller utanför riktlinjerna för stadsdelsförnyelse.

Godkänna projektförslaget

c) Studieresa till Garsås i Dalarna, att 85 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse.

2. Tensta konsthallsgrupp; Godkänna att begäran förs fram till styrgruppen för Boutställning i Tensta 2006 att arkitekt-tävlingen för Taxinge/Tisslingeplan ska inkludera de behov som Tensta konsthall har.

3. Tensta konsthall, CentrumKompaniet; Notera att Centrum-Kompaniet föreslagit att gå in med en fortsatt subvention för hyran för Tensta konsthall 2004 med 250 000 kr att räknas till stadsdelsförnyelse för sin del.

4. Kulturcaféet, arbetslösas förening; Godkänna projektförslagen

a) Uppsökande verksamhet, publikarbete godkänna att 35 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse och

c) Utbildning, seminarier, material godkänna att 68 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse.

Avslå projektförslaget

b) Inredning av konferensrum, ”Sagorummet”, föreningsrum p.g.a. att stadsdelsförvaltningen har inga pengar att hyra det avsedda s.k. Sagorummet vilket är en förutsättning för projektförslaget. Förslaget förutsätter att avtal träffas mellan SISAB och hyresgästen om en ombyggnad.

5. Medborgarkontoret; Godkänna projektförslaget

b) Två väggfasta publika datorer, att 80 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse.

Avslå projektförslagen

a) Två anställningar av kvalificerade vägledare, och

c) Anslagstavla, material, trycksaker, affischer och personalutbildning p.g.a. att dessa förslag är att betrakta som en utökning av den ordinarie verksamhet som medborgarkontoret redan bedriver och därmed ligger utanför riktlinjerna för stadsdelsförnyelse.

Samt att godkänna att följande förslag från samverkansgruppens senare möten räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

6. Stockholms internationella Utbildningscentrum; Avslå projektförslaget

Nätverk för att skapa arbete p.g.a. att stadsdelsförvaltningen, genom Lunda Nova näringslivscenter, redan bedriver en snarlik verksamhet. Dock kan ett
samverkansprojekt med Lunda Nova vara möjligt framöver då delar av förslaget kan komplettera och utveckla förvaltningens verksamhet.

7. Personlig utveckling hälsa, Puh; Avslå projektförslaget

Lokalt stödboende för ungdomar eftersom stadsdelsförvaltningen inte kan stödja en kommersiell verksamhet.

8. Spånga Folkan; Godkänna projektförslaget

a) Köksupprustning godkänna att 50 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse i syfte att utveckla den ungdomsverksamhet som pågår i Spånga Folkan till gagn för att ungdomar från Spånga och Tensta kan mötas.

Avslå projektförslagen

b) Biograf och

c) Foajé p.g.a. att denna företagsverksamhet skulle konkurrera med biografer och pubar med storbilds-TV på ett sätt som stadsdelsförvaltningen inte kan stödja.

9. Hilaac; Avslå projektförslagen

a) Domar- och ledarutbildning

b) Information, hemsida, material,

c) Utrustning, lagkläder, domare, priser, projektsamordning p.g.a att många idrottsförningar driver liknande aktiviteter. Stadens policy är att hänvisa till det aktivitetsbidrag för idrottsaktiviteter man kan söka från idrottsförvaltningen.

10.Somaliska kvinno- och utvecklingsföreningen;

ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag hur denna idé kan utvecklas vidare och samordnas med befintliga föreningar, ev med ABF. Projektförslaget HOOYA – mamma på somaliska, studiecirklar, simskola, barnaktiviteter, sommarverksamhet, seminarier innehåller mycket nytänkande och har en bra grundtanke.

11.AB&TB; Avslå projektförslaget Föreningslivet i Spånga-Tensta,

a) samla in och bearbeta uppgifter om föreningslivet i stadsdelen

b) Webbportal, systemutveckling p.g.a. att liknande verksamhet redan finns inom stadsdelen samt att projekt-förslaget i alltför stor grad går ut på att få ett uppdrag vilket inte stadsdelsförvaltningen kan ge pengar till.

12.Tensta bibliotek; Avslå projektförslaget

Ombyggnad av utrymmen i Tensta träff p.g.a. att stadsdelsförvaltningen har inga pengar att hyra det avsedda s.k. Sagorummet vilket är en förutsättning för projektförslaget. Förslaget förutsätter att avtal träffas mellan SISAB och hyresgästen om en ombyggnad.

13.Multietnisk Seniorcenter; Avslå projektförslaget

Projektanställning för att utföra undersökningar om hälsa, boende m.m. p.g.a. att denna service redan finns i viss utsträckning, detta är en kommunal angelägenhet. Grundtanken är dock bra som därför är värd att utvecklas och förvaltningen funderar vidare på hur detta kan tas tillvara utan att det läggs på en enskild förening.

14.Syrisk-Svenska föreningen; Avslå projektförslaget

Trafik- säkerhetsmedvetande hos mammor och barn p.g.a. att stadsdelsförvaltningen har fått i uppdrag av stadsdels-nämnden att informera om 30-zoner och användande av bilbälte tillsammans med polisen. Mer trafikinformation behövs dock och idén är god. Stadsdelsförvaltningen avser därför att återkomma i denna fråga om hur informationen om trafiksäkerhet kan organiseras i samarbete med NTF och eventuellt med Syrisk-Svenska föreningen.

15.Meladen; Avslå projektförslaget

Skapa en stimulerande och trygg miljö för somaliska ungdomar

a) stöd och mentorskap,

b) utbildning,

c) informationsinsats p.g.a. att dessa slags verksamheter redan finns inom stadsdelsförvaltningen och inom andra organisationer.

16.Somaliska föräldra- och modersmålsföreningen; Avslå projektförslagen

a) Förebyggande droginformation och

b) Jämställdhet mellan somaliska kvinnor och män; p.g.a. att det finns liknande insatser som görs i Rinkeby avsedda för både Rinkeby och för Tensta av andra organisationer. Föreningen har tidigare i år fått föreningsbidrag på 55 000 kr för delvis samma typ av projekt som här föreslås. Detta är dock viktiga frågor att ta tag i och stadsdelsförvaltningen har för avsikt att hitta någon form för att utveckla denna verksamhet eventuellt i samverkan med Somaliskaföräldra- och modersmålsföreningen.

17.Hesselby Byalag & Arbetslösa förening; Godkänna projektförslaget.

För projektförslaget Att arbeta med kultur i Hässelby och i Tensta ett samverkansprojekt - godkänna att hälften av kostnaden på 69 000 kr, d.v.s. 34 500 kr räknas till stadsdelsförnyelse. Den andra hälften har Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tidigare godkänt att räknas till stadsdelsförnyelse.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut avseende förhyrning av ny förskolepaviljong på Solhemsängen i kv. Gunnebo

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-09-08.
(D nr 304 – 361 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till inriktningsbeslut för ny förskolepaviljong i kv. Gunnebo till en årshyra av 0,7 mnkr i enlighet med detta ärende.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om genomförandebeslut gällande förhyrningen av den nya förskolepaviljongen kv. Gunnebo till en årshyra av 0,7 mnkr.

3. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag med 0,1 mnkr för beställarstöd, 0,5 mnkr till förprojektering, 0,6 mnkr särproduktionskostnaderna samt 0,5 mnkr för startkostnader hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.

4. Ärendet justeras omedelbart.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Ansökan om bidrag från samverkansgruppen PRO-SPF avseende ”Guldkanten”

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-09-08.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beviljar det ansökta bidraget om 12 000 kronor till samverkansgruppen PRO-SPF.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Kvalitetsgarantier 2004/2005 Avdelningen för barn och ungdom

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-09-06.
(D nr 400 – 364 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitetsgarantierna för verksamhetsåret 2004/2005.
____________________________

15 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäles protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2004-08-24.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

16 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2004-08-27.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

__________________________

17 Anmälan av beslut om tillsvidareanställning

Utsänds endast till nämnd och förvaltningsledning

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-09-08.

Förslag till beslut

1. Redovisningen godkänns.

_______________________

18 Inkomna allmänna offentliga handlingar juni-augusti 2004

Anmäles rubricerade förteckning 2004-09-09.

Förslag till beslut

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

___________________

19 Svar på skrivelser angående Tensta konsthall

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-09-16.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på skrivelserna överlämna detta utlåtande.

______________________

20 Studieresa till Turkiet för rektor, två biträdande rektorer, en fritidsledare och sju lärare i Hjulsta skolor

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-09-16.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att rektor xxxxxxxxx xxxxxxx, biträdande rektorer xxxxxxxxxxxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxx, fritidsledaren xxxxxxxxxxxxxxx samt sju lärare vid Hjulsta Skolor, får resa i tjänsten till Turkiet under perioden 2004-10-30 – 2004-11-04.

__________________________

21 Studieresa till Reggio Emilia i Italien för två enhetschefer och fem pedagoger från förskolorna Tisslingeplan 40 och Gullingeplan 30

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-09-20.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att enhetscheferna xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Tisslingeplan 40 och xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Gullingeplan 30 samt fem pedagoger från förskolan Tisslingeplan 40, får resa i tjänsten till Reggio Emilia i Italien under perioden 20/11-27/11 alternativt 21/11-28/11 2004.

____________________________
Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Abdo Goriya (s) ordf
Ann-Katrin Åslund (fp) vice ordf
Eva Andersson-Ney (s)
Christer Grunder (m)
Madeleine Jacobsson (m)
Jonas Ljungstedt (v)
Folke Nässla (mp)
Rune Olofsson (s)
Bengt Porseby (fp)
Markku Sirviö (m)
Nils Thulén (s)

Närvarande ersättare
Björn Begner (m)
Anastasia Georgiadou (s)
Uno Gustin (kd)
Ghalia Malki (s)
Ole-Jörgen Persson (m)
Teghlatflasser Sauma (s)
Ornina Younan (s)

Tjänstgörande ersättare
Anastasia Georgiadou (s)
Uno Gustin (kd)

Anmält förhinder
Jan Håkansson (fp), Svante Kindberg (fp), Erik Lindberg (s), Rashad Rached Abdel Al (v), Patrick Simonson (kd), Agneta Åberg (s)

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Christina Jerlin, Mats Carinder, Christer Ståhl, Cathrine Önnestam och Gabriel Marawgeh, verksamhetsrevisorn Jan Francke samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 263 - 284 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 40-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören informerade om dagen ärenden följt av allmänhetens frågestund.

Det formella sammansträdet inleddes kl 19.10.

Utsågs att justera: Nils Thulén, Ann-Katrin Åslund

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2004-09-30

Paragrafer: 263 - 287

§263 Stadsdelsnämnden beslöt att utse Nils Thulén och Ann-Katrin Åslund att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2004-09- 30.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 9/2004 från 2004-08-26 blivit justerat 2004-09-02.

_______________________

§264 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes inkomna medborgarförslag

a) önskemål om livsmedelsaffär i Hjulsta

(D nr 004 – 365 / 04)

b) förslag till åtgärder för att komma tillrätta med stenkastande ungdomar i Tensta.

(D nr 004 – 385 / 04)

BESLUT

1. Medborgarförslagen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_____________________


§265 Plan för äldreboenden inom stadsdelen – återremitterat ärende

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-09-02 samt lokala pensionärsrådets skrivelse 2004-06-17.

(D nr 504 – 290 / 04)

ÄRENDET

Vid junisammanträdet återremitterade nämnden förslaget till plan för äldreboende med uppdrag till förvaltningen att bl.a. redovisa konsekvenserna.

Ärendet som arbetats om återupptogs nu till behandling.

För Tensta servicehus innebär den nu föreliggande planen för äldreboenden att vid fullt genomförande halveras antalet servicehuslägenheter. Nya seniorlägenheter inrättas i omfattningen 24-36. Äldreboende för arabisktalande kan inrättas i den huskropp som lämnas. De gemensamma ytorna minskas vilket innebär att samlingssal, fotvård och hårfrisörska inte automatiskt finns kvar. Röda Korsets hobbyverksamhet kommer inte att kunna erbjudas utrymme.

För Fristad servicehus innebär planen att antalet servicehuslägenheter minskas från 153 till 44. Antalet dygnetruntplatser kommer dock att vara intakt. Konsekvenserna för de allmänna aktiviteterna kan beskrivas först när utredningen om vilka lokaler som skulle kunna frånträdas
har gjorts.

Förvaltningen framhöll att övergång från servicehus till seniorboende inte innebär att de nuvarande hyresgästerna får flytta. Däremot kommer de eventuella hyresgästerna att få sina bostäder via bostadsförmedlingens seniorboendekö och inte från biståndsbeslut.

I seniorboende finns inte tillgång till ”egna” sjukvårds-resurser utan det blir vårdcentralen som har sjukvårdsansvaret precis som för alla som bor i vanliga fastigheter.

Den gemenskap som kan upplevas i de gemensamma utrymmena försvinner troligtvis när de gemensamma utrymmena blir färre.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna planen och ge förvaltningen i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs och att årligen revidera planen.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att bordlägga ärendet.


Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att inte godkänna förvaltningens förslag till plan, att inte omvandla delar av Fristad servicehus till seniorboende, att återremittera planens del angående Tensta servicehus med uppdrag till förvaltningen att
återkomma med rapport om hur långt förhandlingarna mellan Syriska föreningen och bostadsbolaget framskridit samt anförandetext.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde bordläggningsyrkandet under proposition och fann att det bifölls.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp), Markku Sirviö (m) samt tjänstgörande ersättaren Uno Gustin (kd) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att inte godkänna förvaltningens förslag till plan för äldreboende

Att inte omvandla delar av Fristad servicehus till seniorboende

Att återremittera planens del angående Tensta servicehus med uppdrag till förvaltningen att återkomma med rapport om hur långt förhandlingarna mellan Syriska föreningen och bostadsbolaget framskridit.

Att i övrigt anföra

Fristad servicehus är det enda servicehus som finns i gamla Spånga. Många äldre Spångabor ser det som en trygghet att Fristad finns när de inte längre känner att de klarar av att bo kvar i sitt gamla hem. I ärendet framkommer att det inte finns någon tom lägenhet på Fristad samt att antalet äldre ökar i vår stadsdel, något som också är fallet i hela Västerort. Vår bedömning är att det inom överskådlig tid kommer att finnas behov av alla de servicehuslägenheter som idag finns där. Fristad är idag ett mycket väl fungerande servicehus med hög kvalitet, de boende och personalen trivs. Sjukfrånvaron bland personalen har sjunkit från drygt 11% till 4,6% på två år, där ordnas många aktiviteter också av de boende själva. För att detta ska vara möjligt behövs gemensamhetslokaler. Restaurangen används av många av de boende och fyller en viktig funktion för att minska ensamhet och isolering.

Efter att ärendet tidigare återremitterats och vi fått svar på en del av våra frågeställningar är det dags att ta ställning. Vi anser att Fristad servicehus ska bevaras i sin helhet. Våra partiers ställningstagande i kommunfullmäktige vad beträffar omvandlingen av servicehus till seniorboende är att omvandling endast ska ske där det finns många tomma lägenheter det ska också vara styrkt att detta inte beror på en restriktivare biståndsbedömning. På Fristad finns inga tomma lägenheter och många vittnar om att man måste vara betydligt mer hjälpbehövande idag än för bara några år sedan för att bli beviljad plats på servicehus. (restriktivare biståndsbedömning)

I Tensta servicehus föreslås att hus 7 inte längre hyrs av stadsdelen utan omvandlas till seniorlägenheter samt att syriska föreningen bereds möjlighet att starta äldreboende där genom att hyra direkt av värden. Vi ser mycket positivt på den möjlighet till valfrihet och mångfald i äldreboendena som då skulle bli i vår stadsdel men vill försäkra oss om att detta fortfarande är aktuellt, hur långt eventuella förhandlingar mellan parterna framskridit samt vilken tids-plan som finns. Vi föreslår därför att denna del av ärendet återremitteras för att klargöra dessa frågeställningar. Samlingssalen I Tensta servicehus bör finnas kvar, den fyller en stor funktion och används ofta.

Förutom de synpunkter som framkommit ovan vad beträffar förslag till omvandling av servicehus till seniorboende i vår stadsdel anser vi att det nu är helt nödvändigt att reda ut kaoset i servicehusomvandlingen i hela staden.

Fullmäktige har beslutat att tillåta en omvandling av delar av stadens servicehusbestånd till så kallade seniorlägenheter. Konsekvenserna av omvandlingsbeslutet håller dock på att bli förödande för äldreomsorgen i många stadsdelar. Det blir allt tydligare hur stadsdelarnas besparingsbehov blir vägledande för omvandlingen. De pågående, nya ärendena om en nedläggning av servicehusen Rågsved, Axelsberg, Akalla och Nälsta visar alla tydligt hur pensionärernas rätt till omsorg sätts på undantag.

Omvandlingen till seniorbostad sker också utan att det finns någon som helst definition av vad som ryms inom begreppet seniorbostad. Frågor kring larmsystem, gemensamhetslokaler
och annat förblir obesvarade. Bland de servicehus som nu omvandlas till seniorbostäder finns Mälteriet, där till och med brandlarmen monteras bort enligt en promemoria från stadsdelsförvaltningen i Maria-Gamla stan.

Allt fler boende på de servicehus som ska omvandlas nås nu också av beskedet att de kommer att tvångsförflyttas till ett annat servicehus. Detta sker trots att Stockholms stad, bland annat på hemsidan, tydligt ställt ut löften om allas rätt att bo kvar.

Mycket tyder nu också på att det överskott på tomma platser som i många fall tillåts motivera en omvandling, i själva verket beror på restriktivare biståndsbedömning. Av det i Vantör SDN aktuella ärendet om en omvandling av service-huset i Rågsved framgår tydligt att det är restriktvare biståndsbedömningar snarare än vikande efterfrågan som ligger bakom de tomma platserna.

Innan några beslut sker om omvandling anser vi att staden bör vidta följande åtgärder för att reda ut det kaos som nu råder i servicehusomvandlingen:

Totalt stopp för omvandling innan det finns en tydlig, stadsgemensam definition av vilken servicenivå som ska råda i seniorbostäder.

Samtliga boende i servicehus ska ha rätt att bo kvar med den biståndsnivå de bedömts för.

En stadsövergripande granskning av vilken påverkan en alltmer restriktiv biståndsbedömning i stadsdelarna fått på tillgången på tomma servicehuslägenheter.

För omvandling av servicehus till seniorbostäder krävs att stadsdelarna tydligt påvisar att omvandlingen sker på grund av ett överskott på tomma platser, inte som en budget-hållningsåtgärd.”

___________________________


§266 Angående nedläggning av gruppboende och dagverksamhet – återremiss

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-09-02.

(D nr 504 – 291 / 04)

ÄRENDET

Gruppboendet Linnéan på Elinsborgsbacken 7 är stadsdelens äldsta gruppboende och har med tiden blivit mycket nedslitet. Från 1 juni bor ingen på Linnéa pga fuktskada och om-byggnadsbehov.

Blåklockans dagverksamhet på Elinsborgsbacken 5 har plats för åtta deltagare men de senaste åren inte haft full beläggning, senaste året endast 4 inskrivna. Fler har erbjudits plats men tackat nej. Dessa har antingen helt avstått plats eller velat vänta på plats på Fristad eller Hedvig. Enligt lag är kommunerna skyldiga att anordna dagvård men endast till dementa. Verksamheterna på Hedvig och Fristad fyller stadsdelens behov.

Vid nämndens junisammanträde återremitterades ärendet till förvaltningen med uppdrag till förvaltningen att redogöra för läget de senast åren.

Förvaltningen föreslog nu att Elinsborgsbacken 7 återlämnas till hyresvärden som kan hyra ut till syriska föreningen som planerar äldreboende i Tensta. De fyra inskrivna på Blåklockans dagverksamhet kan erbjudas annan aktivering utan att någon enskild persons situation försämras på något sätt.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att ärendet skulle bordläggas.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att uppdra åt förvaltningen att inleda omvandlingen av Blåklockans dagverksamhet i Tensta servicehus till social dagvård utan krav på biståndsbedömning, att ta fram en plan för inrättande av uppsökande verksamhet bland äldre över 80 år i Spånga-Tensta samt anförandetext.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp), Markku Sirviö (m) samt tjänstgörande ersättaren Uno Gustin (kd) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att uppdra åt förvaltningen att inleda omvandling av Blåklockans dagverksamhet i Tensta servicehus till social dagvård utan krav på biståndsbedömning

Att ta fram en plan för inrättande av uppsökande verksamhet bland äldre medborgare över 80 år i Spånga-Tensta

Att i övrigt anföra

Det är anmärkningsvärt att nedläggning av två verksamheter inom stadsdelens äldreomsorg läggs fram till nämnden som ett förslag att godkänna rapporten.

Beslut om omvandlingar och nedläggningar är beslut som ska tas av stadsdelsnämnden.

Det är än mer anmärkningsvärt att dagverksamheten Blåklockan redan är nedlagd.

Ärendet återremitterades vid junisammanträdet då vi önskade svar på vissa frågeställningar.

Vi har nu fått svar som visar att ingen uppsökande verksamhet funnits i stadsdelen de senaste två åren på grund av det tuffa ekonomiska läget inom äldreomsorgen (trots skatte-höjningen). I stadsdelen bor många äldre kvar i sina bostäder och försöker så långt möjligt klara sig själva med hjälp av anhöriga. Många vet inte heller vilken hjälp som finns att tillgå. En frivillig uppsökande verksamhet för personer över 80 år kan fungera som en trygghet både för den äldre och för anhöriga, man vet vart man ska vända sig den dag behovet uppstår. En uppsökande verksamhet i vår stadsdel är extra viktig då det finns äldre medborgare som har svårt att läsa det svenska språket. Planerna för att inrätta uppsökande verksamhet i stadsdelen bör snarast påbörjas.

I Spånga-Tensta finns numera två dagverksamheter, dit kan endast de som fått ett biståndsbeslut på dagverksamhet gå.

På Tensta servicehus finns behov av en dagverksamhet dit boende på servicehuset samt de som har eget boende kan vara välkomna utan att ha fått ett biståndsbeslut. Då personalen
på Blåklockan fortfarande finns i Tensta servicehus finns ett bra tillfälle att omvandla Blåklockans verksamhet till något som kommer betydligt fler människor till del.”

_____________________


§267 Tertialrapport 2 - 2004

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-09-16.

ÄRENDET

Efter årets första åtta månader prognostiserar förvaltningen ett nollresultat för anslag 1, verksamhetsanslaget, och ett underskott på 25 Mkr för anslag 2, försörjningsstöd. Underskottet för anslag 2 är främst av strukturell karaktär och beror på den pågående lågkonjunkturen.

Förvaltningen har i huvudsak uppfyllt de av nämnden fastställda generella åtagandena.

Inom förvaltningen pågår ett intensivt arbete med att utveckla brukarnas delaktighet, och hur samarbetet inom förvaltningen ska förändras för att nå bättre resultat.

Förvaltningen föreslog nämnden att

- godkänna tertialrapporten, överlämna den till kommunstyrelsen och hemställa om stimulansbidrag för förskolorna vid Slånbacken och Salagatan samt i kv Minken, 4,3 Mkr, samt för gruppboende LSS på Hjulsta Backar, 1,2 Mkr

- fördela resterande 3 Mkr av bufferten till stadsdelens skolor

- besluta om omslutningsförändringar, -2,1 Mkr

- godkänna att tre befattningar inom individ- och familjeomsorg inrättas under hösten 2004.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att bifalla förvaltningens förslag, framlade tilläggs-yrkade om att ge förvaltningen i uppdrag att intensifiera åtgärderna för att minska sjukskrivningarna bland stadsdelens anställda samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande tertialrapport samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för förskolorna vid Slånbacken och Salagatan samt i kv. Minken med sammanlagt 4,2 Mkr.

 3. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för ett gruppboende LSS på Hjulsta Backar, 1,2 Mkr.

 4. Stadsdelsnämnden beslutar fördela resterande 3 Mkr av bufferten till stadsdelens skolor.

 5. Stadsdelsnämnden beslutar om omslutningsförändringar med sammanlagt –2,1 Mkr.

 6. Stadsdelsnämnden godkänner inrättande av tre befattningar inom avdelningen för individ- och familjeomsorg under hösten 2004.

 7. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Christer Grunder (m), Markku Sirviö (m) Bengt Porseby (fp) och tjänstgörande ersättaren Uno Gustin (kd) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att bifalla förvaltningens förslag till beslut 1-7

Att uppdra åt förvaltningen att intensifiera åtgärderna för att minska sjukskrivningarna bland stadsdelens anställda

Att därutöver anföra

Vänstermajoriteten i Stockholms stad har från valet 2002 förhållit sig anmärkningsvärt passiva till de växande problem som Stockholms stad har. Stockholms ekonomi mår inte bra och det är stockholmarna som drabbas. Allt färre funktionshindrade och äldre får den omsorg de har rätt till när biståndsbedöm-ningen skärps. Förskolans barngrupper förblir på många håll stora. Socialbidragsberoendet fortsätter öka.

Vi ser med stor oro på att antalet medborgare i Spånga-Tensta som får socialbidrag ökat kraftigt under året. Det prognosti-cerade underskottet har under lång tid av året varit 25 miljoner. Det drabbar främst de människor som i dagsläget inte har möjlighet att arbeta och tjäna ihop sin egen lön utan måste leva på bidrag. Förvaltningen pekar i rapporten på åtgärder som vidtagits, men det är tydligt att dessa åtgärder hittills inte visat på tillräckligt resultat utan måste intensifieras. Det är därför glädjande att hela stadsdels-nämnden vid förra sammanträdet beslutade att ställa sig bakom vårt yrkande att införa jobbgaranti enligt Skärholmsmodellen i Spånga-Tensta. Det är viktigt att detta kommer igång så fort som möjligt.

Tyvärr slåss Stockholm med stora problem. Från att ha varit en tillväxtregion med stark framtidstro har villkoren i Sveriges huvudstad förändrats radikalt. Fram tonar bilden av en region med svåra problem. Fjolårets skattehöjning har i ett nafs ätits upp och förvandlats till stora underskott i budget. Detta får mycket allvarliga konsekvenser för stadsdelarnas ekonomi i form av besparingskrav på de verksamheter som ligger medborgarna närmast.

Bristande prioriteringar och ökade satsningar på annat än de kommunala kärnverksamheterna (till exempel SL-kort till alla gymnasieungdomar) spär ytterligare på problemen och urholkar stadsdelarnas förutsättningar att ge stockholmarna en grund-läggande service.

Underskottet på skolorna i Spånga-Tensta kan till stor del hänföras till kostnader för Kämpingeskolan. Majoritetens oförmåga att fatta beslut angående Kämpingeskolans nedläggning har kostat Stockholms skattebetalare många miljoner till ingen nytta.

För äldreomsorgen redovisas ett underskott på 6 miljoner som i dag täcks av stadsdelens buffert. Att stadsdelarna inte fått några som helst ökade anslag för pris- och löneökningar under 2004 leder till att förvaltningen nu tvingas skärpa bistånds-bedömningen som ett sätt att spara pengar på gamla, sjuka människor. Vi noterar också att förvaltningen för att spara inom äldreomsorgen planerar att inte köpa några externa korttidsplatser. Det är naturligtvis helt oacceptabelt att medborgare i vår stadsdel, som enligt stadens riktlinjer har rätt till korttidsboende, nekas detta p.g.a. besparingsskäl.

Socialdemokraterna ljuger om uppfyllda vallöften. Ett exempel på detta är när de i måndagens Stockholms City påstod att löftet om att maxantalet för småbarnsgrupper på dagis nu var uppfyllt överallt. Löftet var ett tak på 14 barn i småbarns-grupp och för syskongrupp 18 barn. I vår stadsdel finns småbarngrupper med 15 barn och syskongrupper med 20 barn.

I tertialrapporten påpekas att den största anledningen till att barnantalet trots allt minskat något i Tensta är att föräldrarna i allt större utsträckning väljer enskilt drivna förskolor. Vi ser det som positivt att möjligheten att välja förskola och skola alltmer utnyttjas i hela stadsdelen. Vi ser det också som ödets ironi att de av majoriteten så illa omtyckta enskilda verksamheterna nu ändå ”hjälpt majoriteten” att minska barngrupperna med åtminstone ”några decimaler barn”.

_____________________


§268 Remissvar ang. översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-09-06.

(D nr 505 – 358 / 04)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått förslag till nytt resursför-delningssystem för funktionshindrade för yttrande. Arbetsgruppen som jobbat fram fördelningssystemet föreslår att de variabler som skall styra fördelningen av resurser skall vara:

 1. andelen personer med handikappersättning skall styra 50% av fördelningen,

 2. andelen personer med vårdbidrag, 10%,

 3. andelen personer med LASS-ersättning, 20% och

 4. andelen personer med färdtjänst, 20% av stödet

Övergångsregler föreslås för att inte någon stadsdelsnämnd skall få allt för stora förändringar på en gång.

Förvaltningen såg inte hur det nya resurssystemet skulle kunna tillämpas utan att resurser måste föras över från andra områden för att täcka underskott inom omsorgen av funktionshindrade. För Spånga-Tensta stadsdelsnämnd innebär det nya fördelningssystemet avsevärt mindre resurser. Utan de föreslagna övergångsreglerna skulle stadsdelen förlora ca 10 mkr. Med övergångsreglerna stannar sänkningen av anslaget på ca 6 mkr. Förvaltningen föreslog därför en längre övergångstid än två år, exempelvis fem år. Då skulle förvaltningen kunna få tid att se till att alla de som inte sökt handikappersättning men är berättigade faktiskt ansöker om ersättning.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att nämnden skulle lämna ärendet utan eget ställningstagande.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar överlämna utlåtandet som svar på remissen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) Markku Sirviö (m) samt tjänstgörande ersättaren Uno Gustin (kd) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att nämnden skulle lämna ärendet utan eget ställningstagande.”

_____________________________


§269 Remiss: Delbetänkande Allt ljus på storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal? Förslag till nationellt utvärderingsprogram (SOU 2004:79)

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-09-10

(D nr 004 – 346 / 04)

ÄRENDET

På regeringens uppdrag har tillsatts en utredning för att utvärdera de rapporter m.m. som tagits fram inom ramen för de lokala utvecklingsavtalen. Utredningen ska inventera, sammanställa och analysera rapporterna i syfte att omvandla gjorda erfarenheter till kunskap. Utredningen ska också lämna förslag på et långsiktigt nationellt utvärderingsprogram för lokala utvecklingsavtal.

I remissen föreslår utredaren inrättande av ett institut med en tvärpolitisk och tvärsektoriell inriktning på utvärdering av urban politik, benämnt Institutet för utvärdering av urban politik, IUUP. Detta för att säkerställa en långsiktig struktur för utvärdering, tillvara-tagande av erfarenheter och befrämjande av kunskapsutbyggnad inom det urbana politikområdet. Utvärderingsprogrammet föreslås ta sin utgångspunkt i de lokala utvecklingsavtalen inom storstadssatsningen.

Förvaltningen stödde förslaget att inrätta Institutet för utvärdering av urban politik, IUUP, med tillägget att institutets arbete kopplas mer till det lokala planet genom att:

- omfatta även insamlande av kunskap om lokala satsningar

- var behjälplig med råd och stöd i metodfrågor om utvärderingar och uppföljningar

- samt också, vid behov, vara behjälplig i arbetet med utvecklingsprogram för den dagliga verksamheten med att skapa goda stadsdelar.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att som svar på remissen avge ett uttalande från fp+m+kd. (se reservation)

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.


BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta tjänsteutlåtande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Christer Grunder (m), Markku Sirviö (m), Bengt Porseby (fp) och tjänstgörande ersättaren Uno Gustin (kd) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att uttala följande

Vi anser målen att bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen är en av de viktigaste uppgifterna i vårt samhälle idag. Det är absolut nödvändigt för hela Sveriges framtid och vi har alla ett stort ansvar för att så sker. Vi anser dock inte att regeringens metod är den rätta.

Storstadssatsningar som innebär att pengar under en mycket begränsad tid strös över vissa utvalda stadsdelar och sedan upphör bidrar inte till några permanenta långsiktiga lösningar. Det är också anmärkningsvärt att många miljarder tas från Stockholmsregionens skattebetalare och att sedan en mycket liten del återförs med detaljerade krav. För att långsiktigt motarbeta segregation, krävs bra skola med tydliga kunskapskrav, riktiga jobb och möjlighet att själv välja var man vill bo, att kunna göra bostadskarriär. Det sker genom att människor ges möjlighet att äga sitt boende.

Det utvärderingsprogram och det institut som här föreslås bygger på att storstadsmedel ska fortsätta att ”dimpa ner från skyn” lite då och då. Vi tror inte på den modellen och vill följaktligen inte ha något institut för utvärdering av detta. Vi vill ändå understryka att all verksamhet bör utvärderas men är övertygade om att detta kan ske utan att nya byråkratier inrättas.”

_________________________


§270 Remissvar angående förslag till trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad för åren 2005 - 2010

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Förelåg tjänsteutlåtande 2004-09-08.

(D nr 305 – 280 / 04)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått Förslag till trafiksäkerhetsprogram för åren 2005-2010 för yttrande.

Programmet innehåller även en trafiksäkerhetspolicy. Antalet dödade i trafiken ska halveras under perioden. Inriktningen är också att förbättra för de oskyddade trafikanterna som barn och äldre. Det långsiktiga målet är en nollvision – ingen ska behöva skadas eller dödas till följd av trafikolyckor.

Förslagen indelas i fem övergripande åtgärdsområden:

- trafiksäkra trafikanter

- säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter

- säker trafikmiljö för skyddade trafikanter

- trafiksäkra resor och transporter

- organisation och kunskapsunderlag

Förvaltningen välkomnade förslaget, eftersom en revidering av Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad ansågs angelägen. I det stora hela stödde förvaltningen förslaget men ifrågasatte om de medel som avsatts är tillräckliga för alla informations/undervisningsinsatser som föreslås. Vill man uppnå utredningens mål och få en långsiktig effekt måste det också avsättas relevanta ekonomiska medel för att driva igenom dem.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

___________________________


§271 Yttrande till länsstyrelsen avseende Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder, Stockholms län. Tillsyn av verksamhetsplanering och utbud av insatser

Förelåg tjänsteutlåtande 2004—09-08.

(D nr 502 – 223 / 04)

ÄRENDET

I december 2003 publicerade Länsstyrelsen resultat från tillsyn av kommunernas verksamhetsplanering och utbud av insatser som riktas till personer med psykiska funktionshinder. Länsstyrelsen har nu beslutat följa upp tillsynen och begär att varje kommun/stadsdel som inte uppfyller kraven på fler än sju utvalda variabler redovisar vilka åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas. Spånga-Tensta ska redovisa åtgärder för fem av de tio variablerna.

I tjänsteutlåtandet redovisade förvaltningen de åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas angående de begärda punkterna.

BESLUT

1. Nämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar till Länsstyrelsen i Stockholms län.

______________________

§272 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, samverkansgruppens förslag

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-09-06.

(D nr 004 – 376 / 04)

ÄRENDET

Den 8 september 2003 beslöt kommunfullmäktige om riktlinjer för stadsdelsförnyelse att gälla 2003-2006. För Spånga-Tenstas del avsattes 10,1 mkr per år att beslutas av stadsdelsnämnden. För att arbetsgruppernas förslag ska kunna räknas till stadsdelsförnyelse ska riktlinjerna vara uppfyllda.

Stadsdelsförvaltningen föreslog att projektförslag för sammanlagt 302 500 kr godkänns att räknas till stadsdelsförnyelse fördelat enligt följande:

 1. Nawawi hjälpförening för somalier; godkänna 85 000 kr(c), (a,b,d avslag),

 2. Tensta konsthallsgrupp; godkänna att begäran förs fram till styrgruppen för Boutställning i Tensta 2006

 3. Tensta konsthall, CentrumKompaniet; Notera att Centrum- Kompaniet föreslagit att gå in med fortsatt subvention för hyran 2004, 250 000 kr

 4. Kulturcaféet arbetslösas förening; godkänna 103 000 kr (a,c), (b avslag)

 5. Medborgarkontoret godkänna 80 000 kr (b), (a,c avslag)

 6. Stockholms Internationella Utbildningscentrum; avslag

 7. Personlig utveckling hälsa, Puh; avslag

 8. Spånga Folkan; utgår

 9. Hilaac; avslag

 10. Somaliska kvinno- och utvecklingsföreningen; ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag hur idén kan utvecklas vidare och samordnas med befintliga föreningar

 11. AB&TB; avslag

 12. Tensta bibliotek; avslag

 13. Multietniskt Seniorcenter; avslag

 14. Syrisk-Svenska föreningen; avslag

 15. Meladen; avslag

 16. Somaliska föräldra- och modersmålsföreningen; avslag

 17. Hesselby Byalag&Arbetslösas förening; godkänna 34 500 kr.

Övriga förslag som samverkansgruppen godkänt under våren kommer att beredas av de fyra områdesgrupperna och tas upp för beslut senare i höst.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag gällande punkterna 1a, 1b, 1d, 2-4, 6-7 och 9-17, att godkänna 40 000 kr på punkt 1c under förutsättning att deltagarna betalar deltagaravgift samt yrkade bordläggning på punkt 5.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att bifalla förvaltningens förslag 1a, 1,b, 1d, 2-3, 6-7,9-17, att bordlägga punkterna 4 och 5 samt att avslå punkt 1c.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde först bordsläggningsyrkandena under proposition; punkt 4 avslogs och punkt 5 bifölls.

Därefter ställde ordföranden övriga yrkanden, inkl punkt 4, under proposition och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förslag från samverkansgruppens möte 2004-02-05 räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

1. Nawawi hjälpförening för somalier;

Avslå projektförslagen

a) Kvinno- och barngrupp, undervisning, läxhjälp

b) Svenskundervisning och utbildning om svenskt vardagsliv p.g.a. att de föreslagna verksamheterna redan bedrivs på andra håll i stadsdelen, bl.a. på Kvinnocentrum och inom stadsdelsförvaltningens ordinarie verksamheter, samt

d) svensk-somalisk kulturdag p.g.a. att en kulturfest av detta slag inte bedöms som en investering och därmed faller utanför riktlinjerna för stadsdelsförnyelse.

Godkänna projektförslaget

c) Studieresa till Garsås i Dalarna, att 40 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse under förutsättning att deltagarna betalar deltagaravgift.

2. Tensta konsthallsgrupp; Godkänna att begäran förs fram till styrgruppen för Boutställning i Tensta 2006 att arkitekt-tävlingen för Taxinge/Tisslingeplan ska inkludera de behov som Tensta konsthall har.

3. Tensta konsthall, CentrumKompaniet; Notera att Centrum- Kompaniet föreslagit att gå in med en fortsatt subvention för hyran för Tensta konsthall 2004 med 250 000 kr att räknas till stadsdelsförnyelse för sin del.

4. Kulturcaféet, arbetslösas förening;

Godkänna projektförslagen

a) Uppsökande verksamhet, publikarbete godkänna att 35 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse och

c) Utbildning, seminarier, material godkänna att 68 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse.

Avslå projektförslaget

b) Inredning av konferensrum, ”Sagorummet”, föreningsrum p.g.a. att stadsdelsförvaltningen har inga pengar att hyra det avsedda s.k. Sagorummet vilket är en förutsättning för projektförslaget. Förslaget förutsätter att avtal träffas mellan SISAB och hyresgästen om en ombyggnad.

5. Medborgarkontoret;

Bordlägga projektförslagen

a) Två anställningar av kvalificerade vägledare

b) Två väggfasta publika datorer och

c) Anslagstavla, material, trycksaker, affischer och personalutbildning.

Samt att godkänna att följande förslag från samverkansgruppens senare möten räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

6. Stockholms internationella Utbildningscentrum; Avslå

projektförslaget Nätverk för att skapa arbete p.g.a. att stadsdelsförvaltningen, genom Lunda Nova näringslivscenter, redan bedriver en snarlik verksamhet. Dock kan ett samverkansprojekt med Lunda Nova vara möjligt framöver då delar av förslaget kan komplettera och utveckla förvaltningens verksamhet.

7. Personlig utveckling hälsa, Puh; Avslå projektförslaget

Lokalt stödboende för ungdomar eftersom stadsdelsförvaltningen inte kan stödja en kommersiell verksamhet.

8. Spånga Folkan; Punkten utgick

9. Hilaac; Avslå projektförslagen

a) Domar- och ledarutbildning

b) Information, hemsida, material,

c) Utrustning, lagkläder, domare, priser, projektsamordning

p.g.a. att många idrottsförningar driver liknande aktiviteter. Stadens policy är att hänvisa till det aktivitetsbidrag för idrottsaktiviteter man kan söka från idrottsförvaltningen.

10.Somaliska kvinno- och utvecklingsföreningen; ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag hur denna idé kan utvecklas vidare och samordnas med befintliga föreningar, ev. med ABF. Projektförslaget HOOYA – mamma på somaliska, studiecirklar, simskola, barnaktiviteter, sommarverksamhet, seminarier innehåller mycket nytänkande och har en bra grundtanke.

11.AB&TB; Avslå projektförslaget Föreningslivet i Spånga-Tensta,

a) samla in och bearbeta uppgifter om föreningslivet i stadsdelen

b) Webbportal, systemutveckling p.g.a. att liknande verksamhet redan finns inom stadsdelen samt att projektförslaget i alltför stor grad går ut på att få ett uppdrag vilket inte stadsdelsförvaltningen kan ge pengar till.

12.Tensta bibliotek; Avslå projektförslaget

Ombyggnad av utrymmen i Tensta träff p.g.a. att stadsdelsförvaltningen har inga pengar att hyra det avsedda s.k. Sagorummet vilket är en förutsättning för projektförslaget. Förslaget förutsätter att avtal träffas mellan SISAB och hyresgästen om en ombyggnad.

13.Multietnisk Seniorcenter; Avslå projektförslaget

Projektanställning för att utföra undersökningar om hälsa, boende m.m. p.g.a. att denna service redan finns i viss utsträckning, detta är en kommunal angelägenhet. Grundtanken är dock bra som därför är värd att utvecklas och förvaltningen funderar vidare på hur detta tas tillvara utan att det läggs på en enskild förening.

14.Syrisk-Svenska föreningen; Avslå projektförslaget Trafik- säkerhetsmedvetande hos mammor och barn

p.g.a. att stadsdelsförvaltningen har fått i uppdrag av stadsdelsnämnden att informera om 30-zoner och användande av bilbälte tillsammans med polisen. Mer trafikinformation behövs dock och idén är god. Stadsdelsförvaltningen avser därför att återkomma i denna fråga om hur informationen om trafiksäkerhet kan organiseras i samarbete med NTF och eventuellt med Syrisk-Svenska föreningen.

15.Meladen; Avslå projektförslaget Skapa en stimulerande och trygg miljö för somaliska ungdomar

a) stöd och mentorskap,

b) utbildning,

c) informationsinsats

p.g.a. att dessa slags verksamheter redan finns inom stadsdelsförvaltningen och inom andra organisationer.

16.Somaliska föräldra- och modersmålsföreningen; Avslå projektförslagen

a) Förebyggande droginformation och

b) Jämställdhet mellan somaliska kvinnor och män; p.g.a.

att det finns liknande insatser som görs i Rinkeby avsedda för både Rinkeby och för Tensta av andra organisationer.

Föreningen har tidigare i år fått föreningsbidrag på 55 000 kr för delvis samma typ av projekt som här föreslås. Detta är dock viktiga frågor att ta tag i och stadsdelsförvaltningen har för avsikt att hitta någon form för att utveckla denna verksamhet eventuellt i samverkan med Somaliska föräldra- och modersmåls- föreningen.

17.Hesselby Byalag & Arbetslösa förening; Godkänna projektförslaget.

För projektförslaget Att arbeta med kultur i Hässelby och i Tensta – ett samverkansprojekt

- godkänna att hälften av kostnaden på 69 000 kr, d.v.s. 34 500 kr räknas till stadsdelsförnyelse. Den andra hälften har Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tidigare godkänt att räknas till stadsdelsförnyelse.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp), Markku Sirviö (m) samt tjänstgörande ersättaren Uno Gustin (kd) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att

Att

Bifalla förvaltningens förslag

1,a,b,d

2,3,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17

Att

Bordlägga förvaltningens förslag 4, 5

Att avslå förvaltningens förslag 1 c”

___________________________


§273 Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut avseende förhyrning av ny förskolepaviljong på Solhemsängen i kv. Gunnebo

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-09-08.

(D nr 304 – 361 / 04)

ÄRENDET

Prognosen för antalet barn i förskoleåldern i det nya bostadsområdet i kv. Gunnebo har visat sig vara i underkant. Ett akut behov av ytterligare 40 förskoleplatser föreligger. Plats för en tvåavdelnings paviljongbyggnad på ca 300 kvm finns på den del av Solhemsängens mark i kv. Gunnebo som vetter mot Salagatan.

Tid för driftstart kan beräknas till januari 2005.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till inriktnings- och genomförandebeslut för ny förskolepaviljong i kv. Gunnebo till en årshyra av 0,7 mnkr i enlighet med detta ärende.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om genomförandebeslut gällande förhyrningen av den nya förskolepaviljongen kv. Gunnebo till en årshyra av 0,7 mnkr.

 3. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag med 0,1 mnkr för beställarstöd, 0,5 mnkr till förprojektering, 0,6 mnkr för särproduktionskostnaderna samt 0,5 mnkr för startkostnader hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.

 4. Ärendet justeras omedelbart.

_____________________

§274 Ansökan om bidrag från samverkansgruppen PRO-SPF avseende ”Guldkanten”

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-09-08.

(D nr 008 – 377 / 04)

ÄRENDET

Samverkansgruppen PRO-SPF ansöker om bidrag på 12 000 kr för trivselträffar ”Guldkanten” på Tensta och Fristad servicehus.

Förvaltningen ansåg att samverkansgruppens verksamhet är ett oerhört viktigt komplement till den kommunala verksamheten och föreslog nämnden att bevilja det ansökta bidraget.

Ledamöterna Rune Olofsson (s) och Nils Thulén (s) anmälde att de ej deltog i beslutet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beviljar det ansökta bidraget om 12 000 kronor till samverkansgruppen PRO-SPF.

______________________

§275 Kvalitetsgarantier 2004/2005

Avdelningen för barn och ungdom

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-09-06.

(D nr 400 – 364 / 04)

ÄRENDET

I stadsdelsnämndens budget har specifika mål och generella åtaganden formulerats för de olika verksamheterna inom avdelningen för barn och ungdom. Utifrån dessa har sedan varje enhet arbetat fram egna mål och åtaganden i verksam-hetsplaner och kvalitetsgarantier. Avdelningen för barn och ungdom har valt att, förutom de av kommunfullmäktige fastställda målen, prioritera och fokusera på följande målområden:

- Kunskaps- och språkutveckling

- Språkutveckling

- Barn i behov av särskilt stöd

- Integration

För att uppnå kontinuitet i arbetet har enheterna utgått från förra årets verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier. Dessa har reviderats och utvecklats utifrån de riktlinjer som gäller. Bland annat har brukarperspektivet och miljö-aspekterna lyfts fram. Enheternas arbete med värdegrund och kultur har också särskilt betonats.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitetsgarantierna för verksamhetsåret 2004/2005.

____________________________

§276 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2004-08-24.

Tjänstgörande ersättaren Uno Gustin (kd) tog, med anledning av punkt 7 i Balanslistan; Utemiljön Spånga Torg, upp att det finns enkla band för synskadade som trappan upp till biljettluckan skulle kunna märkas med.

Ledamoten Madeleine Jacobsson (m) tog upp att trafiken behöver ses över på Spånga Torg.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

____________________________

§277 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2004-08-27.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

__________________________

§278 Anmälan av beslut om tillsvidareanställning

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-09-08.

(D nr 202 – 378 / 04)

BESLUT

1. Redovisningen godkänns.

_______________________

§279 Inkomna allmänna offentliga handlingar juni-augusti 2004

Anmäldes rubricerade förteckning 2004-09-09.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

___________________

§280 Svar på skrivelser angående Tensta konsthall

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-09-16.

(D nr 009 – 308 / 04, 009 – 314 / 04, 009 – 330 / 04)

ÄRENDET

Tre skrivelser gällande Tensta konsthall har inkommit till stadsdelsnämnden.

I en av skrivelserna föreslås att nämnden ska bjuda in Tensta konsthalls styrelse till nämndens öppna möte för att få diskutera och få ”insyn i en fråga som blivit ohälsosamt infekterad”.

Förvaltningen ansåg det inte relevant att i dagens läge bjuda in konsthallens styrelse. Konsthallen har återupptagit sin verksamhet.

Två av skrivelserna anser att nämnden ska återkalla sitt tidigare beslut om beviljat verksamhetsbidrag för 2004.

Konsthallens styrelse offentliggjorde i maj 2004 att man engagerat en ny konstnärlig ledning som direkt påbörjade sitt arbete. Tensta konsthall hade öppen verksamhet under Tensta Marknad 2004 och vernissage 11 september 2004.

Förvaltningen förutsatte att dessa aktiviteter kräver planering och även planering ingår i verksamhetsbidraget.

Först efter verksamhetsårets slut kan en utvärdering ske.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på skrivelserna överlämna detta utlåtande.

______________________

§281 Studieresa till Turkiet för rektor, två biträdande rektorer, en fritidsledare och sju lärare i Hjulsta skolor

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-09-16.

(D nr 299 - 383 / 04)

ÄRENDET

Rektorn vid Hjulsta skolor ansöker om att i tjänsten få göra en resa till Turkiet tillsammans med tio av personalen på skolan. Resan för skolledarna och fritidsledaren bekostas genom ett resestipendium från Åhlenska stiftelsen. Medföljande lärare har även de ansökt om stipendium. I händelse av att stipendium ej beviljas är några av medarbetarna beredda att stå för kostnaderna privat. Inga medel från skolans budget kommer att användas i samband med resan.

Syftet med resan är att bättre förstå den kultur som präglat de familjer som har flyttat från Turkiet till Sverige.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna resan.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att rektor xxxxxxxxxxxxxxxxx, biträdande rektorer xxxxxxxxxxxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxx, fritidsledaren xxxxxxxxxxxxxxx samt sju lärare vid Hjulsta Skolor, får resa i tjänsten till Turkiet under perioden 2004-10-30 – 2004-11-04.

__________________________

§282 Studieresa till Reggio Emilia i Italien för två enhetschefer och fem pedagoger från förskolorna Tisslingeplan 40 och Gullingeplan 30

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-09-20.

(D nr 299 – 384 / 04)

ÄRENDET

Förskolorna Tisslingeplan 40 och Gullingeplan 30 ingår i ett nätverk av förskolor som använder sig av den pedagogiska filosofin som är utmärkande för staden Reggio Emilias kommunala förskolor i Italien.

Förskolan Tisslingeplan 40 har fått inbjudan med erbjudande om 7 platser till en studieresa som äger rum 20-27 november alternativt 21–28 november beroende på flygets avgångar. Finansieringen av studieresan sker genom de överskott som redovisas för enheterna.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna resan.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att enhetscheferna xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Tisslingeplan 40 och xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Gullingeplan 30 samt fem pedagoger från förskolan Tisslingeplan 40, får resa i tjänsten till Reggio Emilia i Italien under perioden 20/11-27/11 alternativt 21/11-28/11 2004.

_____________________________

§283 Kurser/Konferenser

Följande kurser/konferenser togs upp för beslut om deltagande:

- Kommunförbundets mfl; Seminarium att samtala med asylsökande barn och rätten för dem att komma till tals. 7/10

- Projekt Xpan-Ung-Växtkraft Mål 3; Konferens om långtidsarbetslösa ungdomar; 10/11

- Naturskyddsföreningens seminarium; Järvafältet och framtiden 15/10

- Landstingets informationsmöte kring ny smittskyddslag samt förekomst av Meticillin-resistenta Staphylococcus aureus (MRSA) i Stockholms län 28/9

BESLUT

1. Vid seminariet om asylsökande barn 7/10 deltar ordförande och vice ordförande.

Vid övriga seminarier får två personer från varje politiskt block delta.

____________________________

§284 Information/rapporter

Skrivelse från folkpartiet liberalerna anmäldes; Äldrevårdscentral i västra Stockholm.

BESLUT

1. Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_______________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 284)