Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-11-25

Sammanträde 2004-11-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Sammanträdet inleds med att stadsdelsdirektören går igenom de ärenden som ska behandlas vi Läs mer...d dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (2/12)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollets justering
(28/10, 4/11)

_________________

3 Inkomna medborgarförslag

Utsänds endast till nämnd och förvaltningsledning

a. förslag att bygga en cykel/BMX-bana i Spånga
_____________________

4 a Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, samverkansgruppens förslag om Spånga Folkan

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-11-24.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna att förslag från samverkansgruppens möte 2004-03-04 räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

Spånga Folkan;

Godkänna projektförslaget

a) Köksupprustning godkänna att 50 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse i syfte att utveckla den ungdomsverksamhet som pågår i Spånga Folkan till gagn för att ungdomar från Spånga och Tensta kan mötas.

Avslå projektförslagen

b) Biograf och

c) Foajé pga att denna företagsverksamhet skulle konkurrera med biografer och pubar med storbilds-TV på ett sätt som stadsdelsförvaltningen inte kan stödja.

4 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, samverkansgruppens förslag

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-11-09.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna att förslag från samverkansgruppens möte 2004-03-04 räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

1. Syrianska kulturföreningen i Järva; delvis godkänna projektförslagen.

a) Arbetsmarknadsåtgärder

b) Relations-/konflikthantering

c) Fria aktiviteter för tjejer

Godkänna att en delfinansiering på 250 000 kr för projektledare mm 2005 för de tre förslagen räknas till stadsdelsförnyelse. Förslagen innehåller för stadsdelen angelägna delprojekt. Ett nytänkande finns hur de olika delarna hänger ihop och kan integreras.

2. Blå Huset; godkänna projektförslaget;

Digital studio och multimedia, godkänna att 350 000 kr för 2005 räknas till stadsdelsförnyelse pga att detta förslag prövar en ny modell för samverkan mellan multimedia och musikstudion.

3. Assyriska föreningen; delvis godkänna projektförslaget;

Integrations och våldsförebyggande projekt, godkänna att 100 000 kr för 2005 räknas till stadsdelsförnyelse. Insatsen kommer på ett nytänkande sätt att förebygga våld och kriminella handlingar bland barn och ungdomar samt skapa en aktiv debatt om frågor om jämlikhet, könsroller och attityder.

4. Tensta sim- och idrottshall; avslå projektförslaget

Förebygga övervikt och ohälsa pga den höga projektkostnaden i förhållande till den nytta som insatsen beräknas medföra. Förutom kostnaden bedöms dock projektförslaget som bra.

5. Sundby Flysta Folkhälsoförening; avslå projektförslaget

Rörelsens betydelse för välbefinnande och inlärning dels pga samverkansgruppens tveksamhet, dels pga att förvaltningen anser kostnaden vara för hög i förhållande
till den nytta insatsen kan tänkas medföra
_____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Genomförandeförslag avseende tillbyggnad av en ny idrottsbyggnad vid Spånga gymnasium

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-10-14.
(D nr 303 – 30 / 03)

Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningarnas förslag avseende tillbyggnad av en idrottsbyggnad vid Spånga gymnasiums sim- och idrottshall för främst Solhemsskolans behov i enlighet med alternativ 2 i förvaltningarnas gemensamma tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om godkännande av tillbyggnad vid Spånga gymnasiums sim- och idrottshall till en total investeringskostnad om 15 Mkr i kostnadsläge 2004-06-01 och med ett hyrestillägg första året om ca 1,5 Mkr.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Förslag till inriktningsbeslut avseende om- och tillbyggnad för ny idrottssal vid Sundbyskolan

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-11-01.
(D nr 303 – 429 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till inriktningsbeslut avseende om- och tillbyggnad för ny idrottssal vid Sundbyskolan till en av SISAB preliminärt bedömd tilläggshyra på brutto 1,9 Mnkr samt uppdrar åt förvaltningen att återkomma med slutligt kostnadsförslag
inför genomförandebeslutet.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Förslag till inriktningsbeslut avseende förhyrning av 2 gruppbostäder för funktionshindrade i kv Kippinge, Hjulsta

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-11-03.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till inriktningsbeslut avseende förhyrning av 2 gruppbostäder med platser för vardera 4 funktionshindrade i kv Kipping, Hjulsta till en preliminärt bedömd bruttohyra på ca 1,2 mnkr per år.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunfullmäktiges ekonomiutskott om stimulansbidrag med 0,2 mnkr för beställarstöd samt 1,0 mnkr till förprojekteringskostnaden.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Remiss av förslag till detaljplan för kv Erik i Bromsten

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-10-21.
(D nr 302 – 413 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker förslag till nya bostäder i kv Erik.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Remiss av förslag till detaljplan för del av kv Vämlinge mm

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-10-28.
(D nr 302 – 402 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker förslag till nya bostäder och paviljonger för butiker mm vid Tensta Allé.

2. Stadsdelsnämnden framför behov av sammanlagt tre enrumslägenheter eller tre tvårumslägenheter för särskilt boende.

3. Ärendet justeras omedelbart.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Tidigt samråd om spårutbyggnad på sträckan Tomteboda – Kallhäll

Föreligger tjänsteutlåtande 2004—11-02.
(D nr 004 – 433 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens yttrande och överlämnar detsamma till Banverket för kännedom.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Svar på medborgarmotion om namnskyltar i Spånga-Tensta

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-10-26.
(D nr 301 – 394 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Rapport om kostnaderna för klottersanering under år 2003 och 2004

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-11-09.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Skrivelse från nämnden om problematiken med stenkastning mot bussar mm

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-11-09.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Uppdrag från nämnden om informationsinsatser i samband med införandet av 30-zoner

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-10-11.
(D nr 305 – 258 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Redogörelse över åtgärder för arbetslösa i Spånga-Tensta

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-10-05.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redogörelse.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Uppdrag av stadsdelsnämnden kring samverkan inom brotts- och drogförebyggande arbetet i stadsdelen

Utsänds endast till nämnd och förvaltningsledning

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-10-11.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Månadsrapport oktober 2004

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-11-12.

Förslag till beslut

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Gränsdragning för skolpliktsbevakningen mellan Bromma och Spånga-Tensta stadsdelsnämnder

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-11-08.
(D nr 403 – 438 04)

Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag att skolpliktsbevakningen för elever i skolåren f-5 i Mariehäll, övergår till Bromma stadsdelsnämnd i samband med färdigställandet av nya bostäder i kvarteret Baltic.

2. Nämnden överlämnar ärendet för vidare behandling och beslut i kommunstyrelsen.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Tillsynsrapporter enligt LSS § 23

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-11-12.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningarna.
_______________________

20 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäles protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2004-11-04.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.
_____________________

21 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokal handikapprådets sammanträde 2004-10-22.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

___________________________
Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Abdo Goriya (s) ordf
Ann-Katrin Åslund (fp) vice ordf
Christer Grunder (m)
Madeleine Jacobsson (m)
Jonas Ljungstedt (v)
Folke Nässla (mp)
Rune Olofsson (s)
Bengt Porseby (fp)
Patrick Simonson (kd)
Markku Sirviö (m)
Nils Thulén (s)
Agneta Åberg (s)

Närvarande ersättare
Björn Begner (m)
Anastasia Georgiadou (s)
Uno Gustin (kd)
Jan Håkansson (fp)
Svante Kindberg (fp)
Ole-Jörgen Persson (m)
Rashad Rached Abdel Al (v)
Teghlatflasser Sauma (s)
Ornina Younan (s)

Tjänstgörande ersättare
Anastasia Georgiadou (s)

Anmält förhinder
Eva Andersson-Ney (s), Erik Lindberg (s), Ghalia Malki (s)

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Mats Carinder, Christer Ståhl och Cathrine Önnestam, verksamhetsrevisorn Jan Francke samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 326 - 349 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 20-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören gick igenom de ärenden som skulle behandlas vid sammanträdet följt av allmänhetens frågestund.

Det formella sammanträdet inleddes kl 18.45.

Utsågs att justera: Abdo Goriya, Ann-Katrin Åslund

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2004-12-02

Paragrafer: 326 - 352

§326 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Abdo Goriya utse Ann-Katrin Åslund att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2004-12-02.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 12/2004 från 2004-10-28 blivit justerat 2004-11-03.

_______________________

§327 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes inkommet medborgarförslag gällande att bygga en cykel/BMX-bana i Spånga.

(D nr 304 – 447 / 04)

BESLUT

1. Medborgarförslaget överlämnas till förvaltningen för beredning.

_____________________

§328 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, samverkansgruppens förslag

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-11-09.

(D nr 013 – 461 / 04)

ÄRENDET

Tidigare har projektförslag för sammanlagt 13 525 000 kr godkänts av stadsdelsnämnden att räknas till stadsdelsförnyelse. Eftersom de flesta av dessa projektförslag avser en treårsperiod kommer en förnyad prövning att komma senare för en fortsättning av förslagen.

Förvaltningen föreslog att projektförslag för sammanlagt 700 000 kr skulle godkännas enligt följande:

(1) Syrianska kulturföreningen i Järva; Arbetsmarknads- åtgärder, Relation-/konflikthantering och Fria aktiviteter för tjejer; godkänna 250 00 kr.

(2) Blå Huset; godkänna 350 000 kr

(3) Assyriska föreningen; godkänna 100 000 kr.

(4) Tensta sim- och idrottshall; avslag

(5) Sundby Flysta Folkhälsoförening; avslag

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag 2,4 och 5, att bordlägga 1 och 3, att uppdra åt förvaltningen att
till nästa sammanträde återkomma med redovisning av vilka föreningar som fått bidrag under de senaste 3 åren samt anförandetext.

Ledamoten Nils Thulén (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag samt att uppdra åt förvaltningen att redovisa tidigare beviljade bidrag till föreningar de senaste 3 åren.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden tog först upp bordläggningsyrkandet för beslut och fann att det avslogs.

Därefter ställde ordföranden proposition på yrkandena i övrigt för beslut och fann att det fanns majoritet för det av Nils Thulén framlagda yrkandet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna att förslag från samverkansgruppens möte 2004-03-04 räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

(1) Syrianska kulturföreningen i Järva; delvis godkänna projektförslagen.

a) Arbetsmarknadsåtgärder

b) Relations-/konflikthantering

c) Fria aktiviteter för tjejer

Godkänna att en delfinansiering på 250 000 kr för projektledare m.m. 2005 för de tre förslagen räknas till stadsdelsförnyelse. Förslagen innehåller för stadsdelen angelägna delprojekt. Ett nytänkande finns hur de olika delarna hänger ihop och kan integreras.

(2) Blå Huset; godkänna projektförslaget;

Digital studio och multimedia, godkänna att 350 000 kr för 2005 räknas till stadsdelsförnyelse pga att detta förslag prövar en ny modell för samverkan mellan multimedia och musikstudion.

Samt att godkänna att följande förslag från samverkans- gruppens senare möten räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

(3) Assyriska föreningen; delvis godkänna projektförslaget;

Integrations och våldsförebyggande projekt, godkänna att 100 000 kr för 2005 räknas till stadsdelsförnyelse. Insatsen kommer på ett nytänkande sätt att förebygga våld och kriminella handlingar bland barn och ungdomar samt skapa en aktiv debatt om frågor om jämlikhet, könsroller och attityder.

(4) Tensta sim- och idrottshall; avslå projektförslaget

Förebygga övervikt och ohälsa, pga den höga projekt- kostnaden i förhållande till den nytta som insatsen beräknas medföra. Förutom kostnaden bedöms dockprojektförslaget som bra.

(5) Sundby Flysta Folkhälsoförening; avslå projektförslaget

Rörelsens betydelse för välbefinnande och inlärning, dels pga samverkansgruppens tveksamhet, dels pga att förvalt- ningen anser kostnaden vara för hög i förhållande till den nytta insatsen kan tänkas medföra.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att redovisa tidigare beviljade bidrag under de senaste tre åren avseende såväl föreningsbidrag från stadsdelsnämnden som medel från ytterstadssatsningen, storstadssatsningen och stadsdelsförnyelsen.

Reservation mot beslutet att avslå bordläggningsyrkandet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) samt Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet att avslå bordläggnings-yrkandet då vi yrkat

Att bifalla förvaltningens förslag på punkterna 2, 4 och 5

Att bordlägga punkterna 1 och 3

Att uppdra åt förvaltningen att till nästa nämndsammanträde återkomma med en redovisning av vilka föreningar i stadsdelen som fått någon form av bidrag (storstadssatsning, ytterstadssatsning, föreningsbidrag etc.) beslutade av stadsdelsnämnden de senaste 3 åren

Att i övrigt anföra

Sedan många år tillbaka har olika former av bidrag betalats ut till föreningslivet i stadsdelen för genomförande av olika projekt och verksamheter.

Många bra föreningsverksamheter och fritidsverksamheter för unga i stadsdelen har på så sätt genomförts.

Under årens lopp har projektmedel och olika former av föreningsbidrag och verksamhetsbidrag från ”olika påsar” betalats ut efter beslut i nämnden. Innan vi fortsätter att besluta om nya projekt ser vi det som angeläget att få en samlad bild av de senaste årens utbetalningar samt en samlad redovisning av hur projekten genomförts.”

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Jonas Ljungstedt (v), Folke Nässla (mp), Rune Olofsson (s), Nils Thulén (s), Agneta Åberg (s) och tjänstgörande ersättaren Anastasia Georgiadou (s) enligt följande:

”Vi finner många intressanta idéer och synpunkter i projekt-förslaget – men måste tyvärr konstatera att det är alldeles för dyrt för att bedrivas i föreslagen form.

Vi vill ge förvaltningen i uppdrag att stödja personalen som arbetar inom våra förskolor så att de ges möjlighet att följa ny forskning vad gäller läsinlärning kopplat till vissa motoriska svårigheter och resurser till att prova, och där det är lämpligt, tillämpa ny metodik i sitt arbete i barngrupperna.”

_____________________________

§329 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, samverkansgruppens förslag om Spånga Folkan

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-11-24.

(D nr 013 – 461 / 04)

ÄRENDET

I tjänsteutlåtandet föreslog förvaltningen gällande Spånga Folkan att godkänna projektförslag

a) Köksupprustning 50 000 kr samt avslå projektförslagen

b) Biograf och

c) Foajé.

YRKANDE

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade att godkänna projektförslag a), b) och c) samt uppdra åt förvaltningen att teckna avtal enligt bästa finansieringsmodell.

Övriga i nämnden anslöt sig till det av ordföranden framlagda yrkandet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna att förslag från samverkansgruppens möte 2004-03-04 räknas till stadsdels- förnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

Spånga Folkan; godkänna projektförslag

a), b) och c) samt uppdra åt förvaltningen att teckna avtal enligt bästa finansieringsmodell.

__________________________________

§330 Genomförandeförslag avseende tillbyggnad av en ny idrottsbyggnad vid Spånga gymnasium

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-10-14 samt yttrande 2004-10-29 från referensgruppen för skollokaler.

(D nr 303 – 30 / 03)

ÄRENDET

Solhemsskolan har för små och dåliga idrottslokaler. Utbildningsförvaltningen föreslog 2001 i samråd med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning att simhallen i Spånga gymnasiums sim- och idrottshall skulle byggas om för Solhemsskolans behov. Ärendet återremitterades av båda nämnderna då man ansåg att simhallen måste behållas för sitt ursprungliga ändamål. Ett inriktningsförslag presenterades under hösten 2003 och godkändes av de båda nämnderna.

SISAB har nu tillsammans med skola, utbildningsförvaltning och stadsdelsförvaltning arbetat fram två alternativ för tillbyggnad av en ny idrottsbyggnad. Skillnaden mellan alternativen är att alternativ 2 innehåller två omklädnings-rum mer än alternativ 1, vilket ger möjlighet till att öka nyttjandet av idrottssalen med i storleksordningen 30%. Idrottsbyggnaden skall även användas av elever från den nya Solhemsängens skola.

Förvaltningen förordade alternativ 2.

BESLUT

 1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningarnas förslag avseende tillbyggnad av en idrottsbyggnad vid Spånga gymnasiums sim- och idrottshall för främst Solhemsskolans behov i enlighet med alternativ 2 i förvaltningarnas gemensamma tjänsteutlåtande.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om godkännande av tillbyggnad vid Spånga gymnasiums sim- ochidrottshall till en total investeringskostnad om 15 Mkr i kostnadsläge 2004-06-01 och med ett hyrestillägg förstaåret om ca 1,5 Mkr.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_____________________

§331 Förslag till inriktningsbeslut avseende om- och tillbyggnad för ny idrottssal vid Sundbyskolan

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-11-01.

(D nr 303 – 429 / 04)

ÄRENDET

Sundbyskolan, som vanligtvis är treparallellig i år F-6 och fyrparallellig i år 7-9, har endast två mindre idrotts-salar till de i nuläget ca 870 eleverna. Det räcker inte och förvaltningen har framfört behov av nya idrottssalar i de tre senaste lokalförsörjningsplanerna. Skolan saknar också bl.a. grupprum och en större samlingssal för att kunna genomföra samling med ett helt stadium.

Förvaltningen har tillsammans med skolan och en arkitekt tagit fram ett förslag till om- och tillbyggnad av den nuvarande idrottsbyggnaden som vetter mot Arrendevägen. Förslaget innebär att den största salen behålls medan den mindre salen rivs för att ge plats åt en större sal som är delbar till 2 salar. Vidare föreslås en scen till denna sal som också kan användas som rörelserum mm. Omklädningsrummen föreslås moderniseras och rustas upp, lärararbetsplatser tillgodoses samt grupprum för teoripass mm. Den nya stora salen skulle på ett enkelt sätt kunna avskiljas för uthyrning till klubbar m.fl.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna det föreliggande inriktningsförslaget.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till inriktningsbeslut avseende om- och tillbyggnad för ny idrottssal vid Sundbyskolan till en av SISAB preliminärt bedömd tilläggshyra på brutto 1,9 Mnkr samt uppdrar åt förvaltningen att återkomma med slutligt kostnadsförslag inför genomförandebeslutet.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Abdo Goriya (s) ledamöterna Jonas Ljungstedt (v), Folke Nässla (mp), Rune Olofsson (s), Nils Thulén (s) och Agneta Åberg (s) samt tjänstgörande ersättaren Anastasia Georgiadou (s) enligt följande:

”Med tanke på det stora rörelsebehov förskolebarn har och vikten av att tidigt kunna upptäcka ev. motoriska störningar ser vi det synnerligen beklagligt att inte gymnastiksalarna
är tillgängliga för sexårsverksamheten.

Den forskning som tittar på förskolebarn och läsinlärning pekar på att tidigt (och rätt) stöd vad gäller motoriska svårigheter underlättar läsinlärning och stärker barnets självbild.

Det är tråkigt att sexåringarna – som i de flesta fall – älskar att kunna kuta runt och få ta plats måste avstå för att tonåringarna – som många gånger är betydligt mindre intresserade – ska få ut sina ”timmar” i gymnastiksalarna.

Kanske kan man omprioritera tillgången till ”gympasalarna” och hitta nya sätt för de lite äldre ungdomarna att tillgodogöra sig fysisk aktivitet så att även sexåringarna kan få plats ibland?”

________________________

§332 Förslag till inriktningsbeslut avseende förhyrning av 2 gruppbostäder för funktionshindrade i kv Kippinge, Hjulsta

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-11-03.

(D nr 303 – 437 / 04)

ÄRENDET

Två nya punkthus för 75 lägenheter samt 14 radhus planeras i kv. Kippinge vid Hjulsta Backar i Tensta. Då stadsdels-förvaltningen har behov av ytterligare platser har byggherren tagit fram skisser som visar att två gruppbostäder i varsitt våningsplan, med 4 lägenheter och gemensamhetsdel på vardera planet, skulle kunna få plats i ett punkthus.

Härutöver har förvaltningen behov av tre separata lägenheter för lindrigt funktionshindrade, vilka enligt Svenska Bostäder kan tillgodoses i det bredvidliggande punkthuset.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till inriktningsbeslut avseende förhyrning av 2 gruppbostäder med platser för vardera 4 funktionshindrade i kv Kippinge, Hjulsta till en preliminärt bedömd bruttohyra på ca 1,2 mnkr per år.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag med 0,2 mnkr för beställarstöd samt 1,0 mnkr till förprojekteringskostnaden.

_____________________

§333 Remiss av förslag till detaljplan för kv Erik i Bromsten

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-10-21.

(D nr 302 – 413 / 04)

ÄRENDET

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att sju flerbostadshus och 33 kedjehus kan byggas inom kvarteret. Samtliga byggnader uppförs i två våningar med inredningsbar vind. I planområdets södra del anläggs ett parkstråk med strandpromenad utmed Spångaån. Det är samma stråk, som det som redovisades i kv. Ryttaren, öster om kv. Erik.

Gatu- och fastighetsnämnden har gett markanvisning till SMÅA AB. Bostäderna upplåts med bostadsrätt. Byggstart kan ske tidigast andra halvåret 2005.

Förvaltningen föreslog nämnden att tillstyrka förslaget.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker förslag till nya bostäder i kv Erik.

_________________________

§334 Remiss av förslag till detaljplan för del av kv Vämlinge mm

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-10-28.

(D nr 302 – 402 / 04)

ÄRENDET

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag för kv, Vämlinge. Planförslaget medger nybyggnad av sju ”punkthus” i form av tillbyggnader av befintliga loftgångshus på norra sidan om Tensta Allé. Tillbyggnaderna beräknas rymma 80-120 lägenheter samt uthyrningsbar lokal i bottenvåningarna. Söder om Tensta Allé, i kv Skänninge, planeras två paviljonger i en våning. Paviljongerna avses rymma butiker, hantverkslokaler, kontor mm. Delar av bebyggelsen planeras eventuellt ingå i boutställningen i augusti 2006.

Förvaltningen tillstyrkte förslaget och framförde behov av lägenheter för särskilt boende.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden tillstyrker förslag till nya bostäder och paviljonger för butiker mm vid Tensta Allé.

 2. Stadsdelsnämnden framför behov av sammanlagt tre enrums- lägenheter eller tre tvårumslägenheter för särskilt boende.

 3. Ärendet justeras omedelbart.

___________________________

§335 Tidigt samråd om spårutbyggnad på sträckan Tomteboda – Kallhäll

Förelåg tjänsteutlåtande 2004—11-02.

(D nr 004 – 433 / 04)

ÄRENDET

För att kunna tillgodose önskemålen längs Mälarbanan behövs en utbyggnad mellan Tomteboda och Kallhäll. Banverket avser att göra en förstudie för att utreda hur det går att få tätare avgångar på Mälarbanan och hur restiderna ska kunna bli kortare. Enligt förslaget kommer antalet pendeltågsavgångar att utökas från nuvarande 7 tåg per timme i högtrafik till 9 tåg per timme.

Två alternativa sträckningar har tagits fram. Enligt alternativ 1 byggs ytterligare två spår mellan Tomteboda och Kallhäll med samma sträckning som de nu fungerande två spåren. I detta alternativ behöver spårområdet utvidgas bl.a. genom Bromsten. Enligt alternativ 2 dras de nya spåren från Tomteboda via Solna till Kista och Barkarby/Jakobsberg (Stockholm Väst). Detta alternativ innebär att spåren läggs i tunnel under Järvafältet och Igelbäcken. Väljs detta alternativ planeras, att de så kallade fjärr- och regional-tågen ska gå på dessa spår.

I utredningen ingår även följande frågor:

- Spår från Jakobsberg via Kista till Arlanda

- Avgörande om Stockholm Väst ska förläggas till Barkarby eller Jakobsberg

- Ny station vid Solvalla

- Minskat buller

- Behov av infartsparkering och cykelparkering

Förvaltningen var positiv till en spårutbyggnad, som gör det möjligt att öka antalet lokaltåg och ansåg att utbyggnaden är behövlig. Däremot ansåg förvaltningen att det för tidigt att välja. Planeringen behöver komma längre innan det är dags att ta ställning.

Utökad infartsparkering behövs redan nu för både bilar och cyklar.

Förvaltningen föreslog nämnden att överlämna och åberopa förvaltningens yttrande och överlämna detsamma till Banverket för kännedom.

YRKANDE

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag samt anförandetext.

Övriga i nämnden anslöt sig till yrkandet.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar i huvudsak förvaltningens yttrande och överlämnar detsamma till Banverket för kännedom.

 2. Stadsdelsnämnden anför i övrigt

Spånga station är en av de viktigaste knutpunkterna för kollektivtrafiken i Västerort och nyttjas av trafikanterfrån bl. a. Spånga, Vällingby, Hässelby, Tensta, Rinkeby. Vi ser mycket positivt på möjligheterna att utöka turtäthetoch service för pendeltågsresenärerna men vill understrykavikten av att Spånga station blir kvar som knutpunkt ochinte ersätts av Solvalla nya station när den färdigställs.

I förvaltningens yttrande finns en idé om att göra en infartsparkering vid Bromstens Industriområde. Vi ser det som angeläget att en eventuell infartsparkering inte försenar eller förhindrar planering och genomförande av bostadsbebyggelse i detta område.

______________________

§336 Svar på medborgarmotion om namnskyltar i Spånga-Tensta

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-10-26.

(D nr 301 – 394 / 04)

ÄRENDET

En medborgare har konstaterat att en del vägskyltar är svåra att läsa då de blivit missfärgade av ålder eller yttre påverkan och en del har i vissa fall försvunnit. Motionären föreslår att detta åtgärdas.

Vidare föreslår motionären att buskar som växer in över trottoarer och vägbanor anpassas till gällande bestämmelser.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för skötsel av gator och parker i stadsdelen. För investeringar i den fysiska miljön ansvarar gatu- och fastighetskontoret. Villaägarna ansvarar för att deras häckar klipps så att de inte skymmer skyltar och att grenar inte hänger över på trottoaren
utanför deras tomter.

Felanmälan görs direkt till gatu- och fastighetskontorets driftcentral när skyltar saknas liksom andra fel som upptäcks beträffande nuvarande skyltning. Detsamma gäller andra felaktigheter som upptäcks i den fysiska stadsmiljön.

I stadsdelsförvaltningens skötselansvar ingår däremot klottersanering av skyltarna.

Beträffande grenar och häckar som växer ut över trottoaren och skymmer väghörnor brukar stadsdelsförvaltningen via sin entreprenör lägga ut anmodan i villaägarens brevlåda om skyldigheten att klippa häcken/trädet. Liknande föreslogs nu ske, efter inkommen felanmälan, när skyltar skyms.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

___________________________

§337 Rapport om kostnaderna för klottersanering under år 2003 och 2004

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-11-09.

(D nr 310 – 435 / 04)

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen har fått i uppdrag att redovisa kostnaderna för sanering av klotter för 2003 och 2004.

Stadsdelsförvaltningen har ansvar för klottersanering av parkbänkar, skyltar, papperskorgar, lekredskap, asfaltytor på gångvägar, bergskärningar samt murar. Gatu- och fastighetskontoret har ansvar för gångtunnlar, broar samt trapphuset vid Spånga Station. Klotter på husfasader ansvarar respektive fastighetsägare för.

Stadsdelens kostnader för klottersanering var 2003 ca 30 000 kr och hittills i år har kostnaderna uppgått till ca 27 000 kr.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna rapporten.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att klottersanering ska ske inom 24 timmar, att skadegörelse på material och i miljöer som stadsdels-nämnden ansvar för ska åtgärdas med högsta prioritet samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att
det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden
Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) samt Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Att

Klottersanering ska ske inom 24 timmar

Att

Skadegörelse på material och i miljöer som stadsdelsnämnden har ansvar för ska åtgärdas med högsta prioritet

Att i övrigt anföra

Samhället måste återta det offentliga rummet. Medborgare i alla stadsdelar har rätt att ställa krav på en trivsam offentlig miljö, fri från skadegörelse och klotter. Undersökningar och praktiska exempel visar på att brotts-lighet av alla slag minskar, att tryggheten och trivsel
ökar när det är rent, snyggt och vackert omkring oss. Vi måste med all kraft arbeta mot den förslumning som sker när klotter och förstörelse tillåts ta över.”

____________________

§338 Skrivelse från nämnden om problematiken med stenkastning mot bussar mm

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-11-09.

(D nr 004 – 436 / 04)

ÄRENDET

Förvaltningen har fått i uppdrag att bereda en skrivelse från (m) gällande stenkastning mot bl.a. busstrafiken.

I skrivelsen föreslås att nämnden kontaktar statliga myndigheter och polisstyrelsen i länet för att tillföra närpolisen ytterligare resurser samt att nämnden inleder ett nära samarbete med SL för att snabbt kunna vidta åtgärder i händelse av fortsatt sabotage.

På initiativ av det lokala brottsförebyggande rådet(LOBRÅ) har ordförande och vice ordförande skickat en skrivelse om resursfrågan tillsammans med Rinkeby stadsdelsnämnd, som ingår i samma närpolisområde, till polisledningen.

I samband med stenkastningen kom Connex/BussLink in i LOBRÅ som en mer aktiv samarbetspartner. Connex/BussLink ingår utöver detta även i ytterligare ett projekt där man
just nu håller på att utveckla ett nytt sätt att undervisa i trafik i skolan.

Förvaltningen liksom bl.a. Connex/BussLink och närpolisen arbetar alltså aktivt och på olika sätt för att försöka lösa problemen såväl nu som inför framtiden.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av en enig nämnd enligt följande:

”Förvaltningen redovisar på ett koncist sätt de åtgärder som är igångsatta för att förhindra och förebygga ytterligare sabotage mot kollektivtrafiken i Tensta. Vi vill särskilt betona det nödvändiga i att närpolisen i och runt södra Järva får de extra resurser som behövs för att dels kunna bedriva ett aktivt arbete med att förebygga liknande situationer i framtiden, dels kunna utreda och lagföra de brott som begås.


Från det offentligas sida skall vi lägga ner resurser som stimulerar till åtgärder som bidrar till ökad integration och kommunikation mellan de olika delarna av vår stadsdel. De ungdomar, som bedriver den brottsliga och farliga verksamhet som de facto stenkastningen är, är inte representativa för de ungdomar som bor i Tensta och skall därför heller inte få stjäla uppmärksamheten från allt det positiva som det mångkulturella samhället betyder för Tensta, Spånga och Stockholm.

Samarbetet med Ungdomsrådet i Spånga-Tensta skall intensifieras och stärkas, inte minst för att det är den direktkanal vi som politiker har till ungdomarna i vår stadsdel.”

______________________

§339 Uppdrag från nämnden om informationsinsatser i samband med införandet av 30-zoner

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-10-11.

(D nr 305 – 258 / 04)

ÄRENDET

Nämnden har tidigare givit förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till informationsinsatser i samband med införandet av 30-zoner i stadsdelen.

I Stockholm införs 30-zoner på lokala gator från februari 2005. I Spånga-Tensta innebär det att 30-zoner införs i Tensta. I Spånga där 30-zoner redan finns sker kompletteringar.

I stadsdelens lokala brotts- och drogförebyggande råd pågår samverkan mellan förvaltningen, näringslivet och närpolisen. Kontakt har även tagits med gatu- och fastighetskontoret, NTF och lokala media för att sprida information i samband med införandet av 30-zoner. Särskilda informationsinsatser planeras under 2005.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

____________________________

§340 Redogörelse över åtgärder för arbetslösa i Spånga-Tensta

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-10-05.

(D nr 006 – 462 / 04)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har uppdragit åt förvaltningen att redovisa de åtgärder som idag bedrivs för att minska arbetslösheten och öka förvärvsfrekvensen. Dessutom skulle förvaltningen presentera ytterligare åtgärder för att minska det prognos-tiserade underskottet för försörjningsstöd.

I tjänsteutlåtande redogjorde förvaltningen för alla åtgärder som vidtagits i stadsdelen för att minska arbetslösheten.

Dessutom redovisades hur stadsdelen genom Jobbaktiv och Jobbaktiv ungdom ökar resurserna för att få ut fler människor i arbete genom att t.ex. bygga upp nätverk av platser för arbetsträning och kommunala praktikjobb.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna redogörelsen.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att uppdra åt förvaltningen att snarast påbörja insatser för inrättande av jobbgaranti enlig ”Skärholms-modellen”, att förvaltningen ska återkomma till nämnden med tidsplanering och åtgärder för start och genomförande samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redogörelse.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Att uppdra åt förvaltningen att snarast påbörja insatser för inrättande av jobbgaranti enligt ”Skärholmsmodellen” i Spånga-Tensta

Att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med tidsplanering och åtgärder för start och genomförande av ”Skärholmsmodellen”

Att i övrigt anföra

Förvaltningen har presenterat en bra redogörelse över vilka åtgärder som idag bedrivs för att minska arbetslösheten och öka förvärvsfrekvensen i stadsdelen. Trots att många bra verksamheter nu finns i stadsdelen prognosticeras ett underskott på 25 miljoner för försörjningsstöd. Detta visar att fler och andra slags åtgärder är nödvändiga. Det finns en tydlig skillnad mellan ”Skärholmsmodellen” och Spånga-Tensta´s åtgärder. ”Skärholmsmodellen” har ett betydligt större fokus och krav på riktiga jobb istället för projekt, individen har själv ett tydligt ansvar. Detta har visat sig ge betydligt bättre resultat för de stadsdelar som idag är involverade i ”Skärholmsmodellen”.”

______________________

§341 Uppdrag av stadsdelsnämnden kring samverkan inom brotts- och drogförebyggande arbetet i stadsdelen

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-10-11.

(D nr 004 – 463 / 04)

ÄRENDET

De senaste åren har förvaltningen vid olika tillfällen fått nämndens uppdrag att öka samarbetet med polis, föräldrar, föreningar etc. för att komma tillrätta med drogsituationen och att försöka skapa en tryggare och drogfri uppväxtmiljö för alla barn och unga i stadsdelen.

I ärendet redovisades nu främst det arbete som bedrivs i arbetsgrupper inom ramen för det lokala brotts- och drogförebyggande rådet (LOBRÅ) där samverkan sker i olika arbetsgrupper.

YRKANDE

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade att protokollet från LOBRÅ skulle skickas ut till hela stadsdelsnämnden vilket övriga i nämnden anslöt sig till.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 2. Nämnden beslutar att protokollet från LOBRÅ skall skickas till hela stadsdelsnämnden.

__________________________

§342 Månadsrapport oktober 2004

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-11-12.

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport. Detta är månadsrapporten för oktober. Den innehåller en redovisning av bokförda kostnader och intäkter samt prognos för året, både avdelningsvis och per resultatenhet.

Budgetläget inom anslag 1, verksamhetsanslaget, bedömdes i sin helhet vara i balans i tertialrapport 2, men förbrukningen är hög och det ekonomiska läget osäkert. Förbrukningen pekar mot ett sämre ekonomiskt utfall än vad som prognosticerats för året. Resultatenheterna
beräknas till största delen disponera sina överskott. Avsatta buffertar bedömdes till stor del kunna parera verksamhetsområden där kostnaderna befaras bli höga.

Kostnaderna för försörjningsstöd, anslag 2, fortsätter att ligga högt. Prognosen pekar mot ett underskott om 25 mkr.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna rapporten.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att snarast inrätta en jobbgaranti i stadsdelen enligt Skärholmsmodellen.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

Reservation avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Att

Snarast inrätta en jobbgaranti i stadsdelen enligt Skärholmsmodellen som ett medel att minska det prognos-ticerade underskottet för försörjningsstöd på 25 miljoner.”

_______________________

§343 Gränsdragning för skolpliktsbevakningen mellan Bromma och Spånga-Tensta stadsdelsnämnder

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-11-08.

(D nr 403 – 438 04)

ÄRENDET

Sedan många år har skolpliktsansvaret för elever boende i Mariehäll tillhört Sundbyskolan i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Elevunderlaget i Mariehälls befintliga bebyggelse har varit alltför litet för att medge byggande av en ny skola. Det har därför funnits skäl att avvakta bostadsplanerna för kv. Baltic innan planering av en permanent skola påbörjas och ändring av skolpliktsbevakningsansvaret beslutas. Planeringsarbetet har nu startat utifrån ett arkitektförslag på drygt 1000 nya lägenheter.

Förvaltningen föreslog att skolpliktsbevakningen för elever i skolåren f-5 i Mariehäll övergår till Bromma stadsdelsnämnd i samband med färdigställandet av nya bostäder i kv Baltic.

BESLUT

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag att skolpliktsbevakningen för elever i skolåren f-5 i Mariehäll, övergår till Bromma stadsdelsnämnd i samband med färdigställandet av nya bostäder i kvarteret Baltic.

2. Nämnden överlämnar ärendet för vidare behandling och beslut i kommunstyrelsen.

_____________________

§344 Tillsynsrapporter enligt LSS § 23

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-11-12.

(D nr 505 – 464 / 04)

ÄRENDET

Tillsyn av privata aktörer som driver verksamhet enligt LSS ska ske varje år. Stadsdelsförvaltningen har ansvar för uppföljningen av två sådana utförare;
Misa daglig verksamhet och Resursteamet Lunda.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningarna.

_______________________

§345 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2004-11-04.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_____________________

§346 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2004-10-22.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

___________________________

§347 Skrivelse

Ledamoten Folke Nässla (mp) anmälde skrivelse till stadsdelsnämnden; Ansökan om medel från Miljömiljarden till informationsprojekt gällande fastighetsnära källsortering.

BESLUT

1. Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_____________________

§348 Kurser/Konferenser

Togs upp följande konferenser för beslut om deltagande:

- Storstadskonferens 10 november; Södertörns högskola i samarbete med regeringskansliet

- Lika möjligheter – allas ansvar, 2-3 december; Konferens om integration och arbetsmarknad, Stadsledningskontoret

- Temadag om goda manliga förebilder, 27 januari 2005; Kommunförbundet

- Ungdomskulturen och fritidsledaren, 27 januari och 23 mars 2005; Kompetensfonden Spånga-Tensta m.fl. stadsdelar

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar om deltagande enligt följande:

- Storstadskonferens, Ole-Jörgen Persson

- Lika möjligheter – allas ansvar, Temadag om manliga förebilder och Ungdomskulturen och fritidsledaren; två deltagare från varje politiskt block kan delta på konferenserna.

_______________________

§349 Information/rapporter

Ordföranden Abdo Goriya (s) informerade om att

- nämnden har bjudit in föreningar och trossamfund i Tensta/Hjulsta den 4 december i Enbacksskolan för dialog under parollen ”Det krävs en hel by för att fostra ett barn”.

Ersättaren Björn Begner (m) informerade om att

- ett antal exemplar av skriften ”Ett år med handslaget – tio exempel”, är utdelat till stadsdelsnämnden. I skriften finns Spånga-Tensta med som ett av de tio exemplen.

__________________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm