Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-02-10

Sammanträde 2005-02-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Sammanträdet inleds med att stadsdelsdirektören går igenom de ärenden som ska behandlas vi Läs mer...d dagens sammanträde. Därefter har allmänheten möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (17/2)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollens justering
(16/12, 23/12) och (3/1, 10/1)

_________________

3 Inkomna medborgarförslag

Utsänds endast till nämnd och förvaltningsledning

a) Förslag att förbjuda tung trafik på Kälvestavägen med infart från Sörgårdsvägen samt att satsa på hastighetsdämpande åtgärder i form av avsmalnande vägdelar i området.

b) Förslag till isbana i Parkleken Erikslund

_____________________

4 Verksamhetsberättelse och bokslut 2004 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-02-03.
(D nr 103 – 44 / 05)

Förslag till beslut

1. Förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för 2004 godkänns och överlämnas till fullmäktige.

2. Ombudgetering begärs hos kommunstyrelsen av sammanlagt 1,0 Mkr till 2005 enligt bilaga 1:2.

3. Förskolan Sundbyvägen 86 avvecklas som resultatenhet.

4. Fritidsverksamheterna vid Spånga By och Erikslund avvecklas som intraprenader.

_____________________

5 Svar på medborgarförslag om anordnande av BMX-cykelbana i Spånga

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-01-17.
(D nr 304 – 447 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos gatu- och fastighetskontoret om vidare utredning av medborgarförslaget i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Svar på medborgares önskemål om byggande av handikapptoalett i Tensta Centrum

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-01-17.
(D nr 304 – 408 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos gatu- och fastighetskontoret om vidare utredning av medborgarförslaget i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Yttrande gällande ansökan av förlängning av bygglov för butiksgalleria

Ärendet flyttat till sluten del av sammanträdet

Föreligger tjänsteutlåtande 200
(D nr 308 – 28 / 05)

Förslag till beslut

1.

Omedelbar justering.
_____________________

8 Remiss ”Cykelplan för Stockholms ytterstad”

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-01-13.
(D nr 302 – 443 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag på remiss om Cykelplan för Stockholms ytterstad.

Omedelbar justering.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Remiss av tillsynsutredningens slutbetänkande: Tillsyn. Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn (SOU 2004:100)

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-01-25.
(D nr 099 – 510 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen om tillsynsutredningens slutbetänkande: Tillsyn. Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn (SOU:100) överlämna detta utlåtande.

Omedelbar justering

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Yttrande till kommunstyrelsen ang betänkandet ”Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande”

Remissen utsänd tidigare till nämndens ledamöter.

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-01-25.
(D nr 502 – 448 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Omedelbar justering.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Remiss angående motion 2004:59 om avveckling av dagens stadsdelsnämnder – ge makten till medborgarna

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-12-29.
(D nr 004 – 426 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Förslag till inriktningsbeslut om ny förskola på markyta invid Tensta gymnasium

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-12-23.
(D nr 303 – 31 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till inriktningsbeslut för uppförande av en ny 4-avdelnings förskola i Tensta till en preliminär kalkylerad tilläggshyra på ca 2,3 mnkr.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunfullmäktiges ekonomiutskott om stimulansbidrag för beställarstöd med 0,1 mnkr och 0,5 mnkr till förprojektering.

3. Beslutet justeras omedelbart.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, samverkansgruppens förslag

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-01-24.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar godkänna att förslag från samverkansgruppens möten under 2004 räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

1. Kvinnocentrum i Tensta-Hjulsta;

Godkänna sammanlagt 575 600 kr för projektförslagen:

* Svenska som integration, godkänna att 271 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse

* Må bra för kvinnor, godkänna att 74 600 kr räknas till stadsdelsförnyelse

* Projektledare på halvtid för att utveckla verksamheten på Kvinnocentrum och som bla. kan hjälpa till med projektförslaget ”Tensta mammor”, godkänna att 180 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse

* ”Hjälp till självhjälp” för att Kvinnocentrum ska kunna uppnå en så hög grad av oberoende och självständighet som möjligt, enligt förslag från den utvärdering som avslutats i december, godkänna att 50 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse.
Avslå projektförslagen:

* ”Världens” textilverkstad

* Kvinna stödjer kvinna

* Tenstas mångkulturella kokbok

pga. att dessa förslag i stort faller utanför direktiven för stadsdelsförnyelse samt bedöms tillföra stadsdelen förhållandevis lite i proportion till den föreslagna kostnaden.

2. Kvinnojouren i Tensta;
Godkänna projektförslaget

* Projektledare för att utveckla verksamheten på Kvinnojouren och som bl.a. kan engagera sig i projektförslaget ”Den moderna mannen i Tensta”, godkänna att
380 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse.

* Utveckla behovet av kompetensutveckling, utbildning, handledning och dokumentation inom Kvinnojouren enligt förslag från den utvärdering som avslutats i december, godkänna att 50 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse. Kvinnojouren får själva återkomma med ett förslag hur detta kan genomföras.

3. Eritreanska Islamiska föreningen i Stockholm; Avslå projektförslaget LÄS p.g.a. att liknande läs- och språkprojekt redan finns i stadsdelen.

4. Islamisk ungdomsförening i Tensta; Avslå projektförslaget Tjejernas roll i samhället p.g.a. att liknande tjejprojekt redan finns i stadsdelen samt även p.g.a. att omröstningen vid Öppna mötet 2004-12-02 blev oavgjort i bifall respektive avslag.

5. Brännpunkt Jazz Spånga-Tensta; Godkänna projektförslaget Brännpunkt Jazz, att 35 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse. Förvaltningen anser att projektet kan utveckla och nystarta musikverksamheter i stadsdelen där också skolor avses att involveras.

6. Kulturkaféet; Godkänna projektförslaget Kursverksamhet för föreningar, att 30 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse. Detta kan vara ett bra sätt att få med ungdomar och föreningar på olika kurser som förut inte haft tillgång till sådan verksamhet.

7. Äventyrarna; Godkänna projektförslaget Äventyrspedagogik – ett cirkusäventyr i tre olika steg, att 41 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse. Projektet går ut på att genom att göra spännande saker barnen får en mer positiv syn på skolan och att motivationen höjs i skolarbetet.

8. Utvärderingen av Kvinnocentrum och av Kvinnojouren; Besluta att lägga utvärderingen till handlingarna.

________________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Ansökan om bidrag till fortsatt verksamhet med trygghetsringningen

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-01-19.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beviljar trettiotusen kronor (30 000) till trygghetsringningens verksamhet år 2005.

____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Slutrapport avseende projekt Medling

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-12-15.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

_________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Redovisning av uppdrag: Plan för inrättande av uppsökande verksamhet bland äldre medborgare över 80 år

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-01-05.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande plan.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Verksamhetsuppföljning av Spånga-Tensta stadsdelsnämnde verksamheter för funktionshindrade enligt LSS, Björinge gruppbostad

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-01-17.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

________________

18 Verksamhetsuppföljning av Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamheter för funktionshindrade enligt LSS, Stranninge gruppbostad

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-01-10.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

_____________________

19 Verksamhetsuppföljning av särskilda boendeformer för äldre inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Fristad gruppboende, Vindskupan och Takåsen 2004

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-12-27.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner de föreliggande rapporterna

____________________

20 Verksamhetsuppföljning, särskilda boendeformer. Fristad servicehus 2004

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-12-08.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapporter.

_____________________

21 Verksamhetsuppföljning av särskilda boendeformer för äldre inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Fristad sjukhem

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-12-27.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapporter

______________________

22 Förslag till kvalitetsgaranti 2005 för tekniska avdelningens ansvar för stadsmiljön

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-01-19.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tekniska avdelningens förslag till kvalitetsgaranti för stadsmiljön 2005.
_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Kvalitetsgarantier 2005. Avdelningen för individ och familjeomsorg

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-01-25.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitetsgarantierna för 2005.
__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Internkontrollplan

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-01-24.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2005.
____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Anmälan av svar på skrivelser från nämnden

b. och c. utsänds endast till nämnd och förvaltning

a. Gatu- och fastighetskontorets kommentarer till Spånga-Tensta stadsdelsnämnds önskemål inför VP 2005.

b. Svar från AB Storstockholms Lokaltrafik 2004-12-29 angående skrivelse om inrättande av ny entré vid Spånga Station. (Frågan aktuell först efter att modernisering och upprustning genomförts vid de stationer som så behöver)

c. Gatu- och fastighetskontorets svar 2005-01-12 gällande Bristande kontrastmarkeringar i trappa i Tensta träff mm (”Ansvarig för att enkelt åtgärdade hinder undanröjs är fastighetsägaren vilket i det aktuella fallet torde vara SISAB respektive SL”)

Förslag till beslut

1. Svaren läggs till handlingarna.
__________________________

26 Anmälan av beslut om tillsvidareanställning

Utsänds endast till nämnd och förvaltning

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-01-25.

Förslag till beslut

1. Redovisningen godkänns.

____________________

27 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

a. Anmäles protokoll från lokala pensionärsrådets(LPR) sammanträde 2004-12-09.

b. Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds (SPR) sammanträde
2005-01-20.

Förslag till beslut

1. Protokollen läggs till handlingarna.
_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

a. Anmäles protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2004-12-17.

b. Anmäles protokoll från nämndens handikappråd 2005-01-27.

Förslag till beslut

1. Protokollen läggs till handlingarna.
__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

Anmäles protokoll från ungdomsrådets möte

a. 2004-10-27

b. 2005-01-19

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.
___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Anmälan av Kommunal författningssamlig

Utsänds endast till nämnd och förvaltningsledning

Anmäles Kommunal författningssamling för Stockholm

a. 2004:4 Instruktion för nämndanknutna handikappråd

b. 2004:8 Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kommun

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_____________________

31 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län angående projektmedel till projekt intensivutredningar i lägenhet andra året

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-01-10

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden ansöker om projektmedel hos Länsstyrelsen med 390 000 kr avseende fortsatt utvecklingsarbete med intensivutredningar i lägenhet.

_____________________________

32 Fyllnadsval till stadsdelens handikappråd 2005-2006

Utsänds endast till nämnd och förvaltningsledning

Föreligger Kommun-HSO Stockholms fyllnadsnominering till nämndens handikappråd.
(D nr 002 – 37 / 05)

Förslag till beslut

1. Lena Spanó, Strokeföreningen Stockholms län, utses till ledamot av Spånga-Tensta stadsdelnämnds handikappråd 2005-2006.

__________________________

33 Ett samarbetsprojekt med Mäster Olofsgården

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-12-21.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner det planerade samarbetet med Mäster Olofsgården.
_______________________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Inkomna allmänna offentliga handlingar december 2004 och januari 2005

Anmäles rubricerade förteckning 2005-02-03.

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Abdo Goriya (s) ordf
Ann-Katrin Åslund (fp) vice ordf
Christer Grunder (m)
Jonas Ljungstedt (v)
Folke Nässla (mp)
Ole-Jörgen Persson (m)
Bengt Porseby (fp)
Patrick Simonson (kd)
Markku Sirviö (m)
Nils Thulén (s)
Agneta Åberg (s)

Närvarande ersättare
Alma Adan (m)
Jan Håkansson (fp)
Nagwa Mourad (kd)
Ziad Odesson (mp)
Rashad Rached Abdel Al (v)
Teghlatflasser Sauma (s)

Tjänstgörande ersättare
Erik Lindberg (s)
Gahlia Malki (s)

Anmält förhinder
Eva Andersson-Ney (s), Björn Begner (m), Anastasia Georgiadou (s), Madeleine Jacobsson (m), Rune Olofsson (s), Ornina Younan (s)

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Christina Jerlin, Christer Ståhl, Cathrine Önnestam och Gabriel Marawgeh, verksamhetsrevisorn Jan Francke samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 10 - 43 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 50-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören gick igenom dagens ärenden följt av allmänhetens frågestund. Det formella sammanträdet började kl 19.50

Utsågs att justera: Abdo Goriya, Ann-Katrin Åslund,

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2005-02-17

Paragrafer: 010 - 055

§10 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Abdo Goriya utse Ann-Katrin Åslund att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2005-02-17.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 13/2004 från 2004-12-16 blivit justerat 2004-12-23 och protokoll 1/2005 från 2005-01-03 blivit justerat 2005-01-10.

_______________________

§ 11

Inkomna medborgarförslag

Anmäldes inkomna medborgarförslag

a) Förslag att förbjuda tung trafik på Kälvestavägen med infart från Sörgårdsvägen
samt att satsa på hastighetsdämpande åtgärder i form av avsmalnande vägdelar
i området.

(D nr 305 – 515 / 04)

b) Förslag till isbana i Parkleken Erikslund

(D nr 407 – 15 / 05)

BESLUT

1, Medborgarförslagen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_____________________


§11 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes inkomna medborgarförslag

a) Förslag att förbjuda tung trafik på Kälvestavägen med infart från Sörgårdsvägen
samt att satsa på hastighetsdämpande åtgärder i form av avsmalnande vägdelar
i området.

(D nr 305 – 515 / 04)

b) Förslag till isbana i Parkleken Erikslund

(D nr 407 – 15 / 05)

BESLUT

1, Medborgarförslagen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_____________________

§12 Verksamhetsberättelse och bokslut 2004 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-02-03.

(D nr 103 – 44 / 05)

ÄRENDET

Stadsdelens åtaganden för 2004 har i huvudsak uppfyllts. Bokslutet för verksamhetsanslaget visar ett litet överskott medan anslaget för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder visar underskott. Antalet personer med försörjningsstöd har ökat med ca 10 %.

Under året har barngruppernas genomsnittliga storlek i stadsdelens förskoleverksamhet fortsatt att minska och antalet barn per heltidsanställd i barngrupp har kunnat bibehållas på samma nivå som 2003, i genomsnitt ca 5 barn per anställd. Andelen förskollärare var 39%, vilket var en ökning med 10%.

Fler elever i skolår 5 har i de nationella proven visat att de når målen jämfört med 2003. I skolår 9 däremot var det några fler som inte klarade målen. Orsaken till detta var en stor omflyttning av elever i de senare skolåren, att flera elever flyttat in i området under senare del av skoltiden och haft en bristfällig skolbakgrund. En 7-9 skola avvecklades på grund av vikande elvevunderlag i Tensta/Hjulsta.

Anhöriga till äldre fick under året stöd på olika sätt genom samtal med personal och enhetschefer och bjöds under året in till minst en anhörigträff. Behovet av heldygnsplatser
har inte ökat. Under 2004 har alla som beviljats plats på sjukhem och gruppboende i Tensta kunnat erbjudas plats.

Arbetet med Tensta Bo 2006 fortsatte under året och omfattar såväl fysiskt byggande som en presentation av stadsdelens kultur- och näringsliv. Det är ett sätt att försöka bryta boendesegregationen och öka stadsdelens attraktivitet.

Arbetet med långtidsarbetslösa som har försörjningsstöd har skett i tät samverkan mellan nämndens verksamhet Jobbaktiv och Lunda Nova näringslivscenter, i vilket även Spånga-Tensta arbetsförmedling ingår.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.


BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för
förvaltningens förslag.

BESLUT

  1. Förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för 2004 godkänns och överlämnas till fullmäktige.

  2. Ombudgetering begärs hos kommunstyrelsen av sammanlagt 1,0 Mkr till 2005 enligt bilaga 1:2.

  3. Förskolan Sundbyvägen 86 avvecklas som resultatenhet.

  4. Fritidsverksamheterna vid Spånga By och Erikslund avvecklas som intraprenader.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna
Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att i övrigt anföra

För Stockholmarna och för medborgarna i Spånga-Tensta har år 2004 visat på försämringar och minskad framtidstro. Trots högkonjunktur i Sverige minskar inte arbetslösheten i Stockholm. På grund av politiska beslut som tagits på alla nivåer har Stockholms tillväxt
helt avstannat efter den nuvarande majoritetens maktövertagande. I stadsdelens budget avläses det på att anslag 2 har ett underskott på över 23 miljoner dvs ännu värre än underskottet år 2003 som var på 9 miljoner. Socialbidragskostnaderna ökar kraftigt. Det handlar inte bara om pengarna utan också om situationen för människor som inte får arbete och möjlighet att försörja sig själv. Ökningen av socialbidragen är också den enskilt största satsningen i majoritetens budget för 2005.

Anslag 1 är i stort sett i balans. Det är glädjande att s,v och mp backat från sitt tidigare
beslut att omvandla stora delar av stadsdelens servicehusplatser till seniorboende.

Allt färre äldre har fått gå på dagverksamhet. I verksamhetsberättelsen står att behovet
av omsorg efter utskrivning från sjukhus har tillgodosetts i hemmet vilket inneburit att efterfrågan på korttidsplatser varit låg och att man därför planerar att se över verksamheten. Det är viktigt att bevaka huruvida ansökningar och önskningar om korttidsboende avslagits och hänvisats till vård i hemmet. Behovet av insatser i äldreomsorgen visar på ökningar och framtiden ser hotfull ut för stadsdelens äldre då hela stadens äldreomsorg får vidkännas
stora besparingar under innevarande år, Spånga-Tensta blir också särskilt drabbade på
grund av ändrat resursfördelningssystem.

Det kvantifierbara målet vad beträffar antalet minskade sjukskrivningar i stadsdelen har numera övergivits och finns inte ens omnämnt i verksamhetsberättelsen. De minskningar
som skett härrör till stor del från att långtidssjukskrivna nu överförts till annan form av ersättningssystem.

Förvaltningen föreslår att fritidsverksamheten vid Spånga By och Erikslund avvecklas
som intraprenader med anledning av att avtalet går ut. Vi anser det angeläget att fortsätta
med upphandlingar av olika verksamheter så även fritidsverksamhet. Istället för omvandlingen bör därför en ny upphandling göras.

2003 höjdes kommunalskatten med 50 öre för alla stockholmare, detta tillskott har ätits
upp och staden har nu börjat låna pengar igen. Detta tillsammans med de mycket stora höjningarna av taxeringsvärden på bostäder samt skatteutjämningen har lett till att många invånare i Spånga-Tensta fått en försämrad ekonomi och en tuffare vardag. ”

_____________________

§13 Svar på medborgarförslag om anordnande av BMX-cykelbana i Spånga

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-01-17.

(D nr 304 – 447 / 04)

ÄRENDET

Två killar som gillar att cykla önskar att det ordnas en bana för BMX-cykling någonstans i Spånga.

Förvaltningen ansåg att en BMX-cykelbana skulle kunna vara en bra idé för utövning av spontanidrott och för att skapa fritidssysselsättning för stadsdelens ungdomar.

Förvaltningen har inte några pengar för investeringar i den fysiska miljön varför ärendet föreslogs föras vidare till gatu- och fastighetskontoret.

Som ett alternativ föreslog förvaltningen att förslagsställarna bildar en arbetsgrupp enligt formerna för projekt för stadsdelsförnyelsen för att ta fram förslag på lämplig plats och kostnadsberäkning. Därefter kan medel sökas från anslaget för stadsdelsförnyelsen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos gatu- och fastighetskontoret om vidare utredning av medborgarförslaget i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

_____________________

§14 Svar på medborgares önskemål om byggande av handikapptoalett i Tensta Centrum

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-01-17.

(D nr 304 – 408 / 04)

ÄRENDET

En rullstolsbunden person har framfört önskemål om att en handikapptoalett byggs
i Tensta Centrum liknande den som finns inne på medborgarkontoret.

Gatu- och fastighetskontoret ansvarar för investeringar i stadsdelens fysiska miljö
varför ärendet föreslogs föras vidare dit för ställningstagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos gatu- och fastighetskontoret om vidare utredning av medborgarförslaget i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

3. Stadsdelsnämnden uttalar följande:

Stockholm stad har uttalat att staden har som mål att vara världens mest handikapptillgängliga stad 2010. Nu börjar det bli bråttom om målet ska uppfyllas. Utan att ta ställning till placering och utformning vill vi ändå understryka att den åtgärd som föreslås i medborgarmotionen är viktig för att uppfylla stadens mål om tillgänglighet.

___________________________

§15 Remiss ”Cykelplan för Stockholms ytterstad”

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-01-13.

(D nr 302 – 443 / 04)

ÄRENDET

Gatu- och fastighetskontoret har på uppdrag av Gatu- och fastighetsnämnden tagit fram
en cykelplan för ytterstaden. Syftet med cykelplanen är att skapa ett underlag för inriktningsbeslut 10 år framåt. Cykelplanen ska vara ett hjälpmedel för prioriteringar och ekonomiska bedömningar. I planen betraktas cykeln först och främst som ett transportmedel.

I västerort föreslås att 43 kilometer ny gång- och cykelbana anläggs, 74 kilometer bör breddas, beläggningen bör förbättras på 39 kilometer cykelbana och på 15 kilometer bör separering ske mellan gående och cyklister.

Förvaltningen ansåg att cykelplanen i sin helhet är bra. Olika åtgärder behövs för att främja cykeln som transportmedel och ur ett folkhälsoperspektiv. Däremot ställde sig förvaltningen frågan hur all utbyggnad och underhåll ska finansieras. Spånga-Tensta får redan idag ca 4 mkr för lite i sin fördelning från kommunfullmäktige för att klara driften av stadsmiljön tillfredsställande. Medel räcker därför inte heller till för underhåll av cykel- och parkvägar.

Förvaltningen pekade också på vikten av att vid utbyggnad och breddning av cykelbanor tänka på den kommande driften av vägnätet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag på remiss om Cykelplan för Stockholms ytterstad.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

_________________________

§16 Remiss av tillsynsutredningens slutbetänkande: Tillsyn.

Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn (SOU 2004:100)

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-01-25.

(D nr 099 – 510 / 04)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått tillsynsutredningens slutbetänkande för yttrande. I utredningen framförs bl.a. följande:

Det finns starka skäl för en ny, allmän lag om tillsyn. Vikten av utökad samverkan och samordning mellan de myndigheter och samhällsorgan som utför tillsyn lyfts fram. En gemensam katalog med ingripandemöjligheter för i princip alla tillsynsorgan föreslås.
I lagförslaget ges tillsyn en ny och något snävare definition som betonar kontroll och granskning. Det betonas också att den som ska utöva tillsyn ska vara fristående från den verksamhet som omfattas av tillsynen. Tillsynen föreslås skattefinansieras då även verksamheten är ett skattefinansierat samhällsåtagande. I övrigt föreslås tillsynen vara avgiftsfinansierad med full kostnadstäckning.

Förvaltningen ansåg i huvudsak att utredningens förslag innebär förbättringar av hur tillsyn ska organiseras och utövas. Utredningens förslag ger tydlighet och enhetlighet. Något som
bör innebära en effektivare ordning och rättssäkrare förhållanden för medborgarna.

Vilka ekonomiska konsekvenser förslaget att tillsynsmyndigheterna ska vara oberoende och självständiga kan få för kommunerna är inte belyst i utredningen och skulle behöva klarläggas innan något definitivt ställningstagande görs så att inte kommuner och stadsdelsnämnder påförs ytterligare kostnader.

Förvaltningen hade viss tveksamhet till förslaget att staten ska fastställa avgifterna. Förvaltningens uppfattning var att kommunerna bör kompenseras med utgångspunkt från
de stora skillnaderna i kostnadsnivåerna.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) och ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m) samt Patrick Simonson (kd) meddelade att de lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen om tillsynsutredningens slutbetänkande: Tillsyn. Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn (SOU:100) överlämna detta utlåtande.

Fp, m och kd lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

_____________________

§17 Yttrande till kommunstyrelsen ang betänkandet ”Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande”

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-01-25.

(D nr 502 – 448 / 04)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått betänkandet ”Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande” på remiss.

Förvaltningen ställde sig i huvudsak positiv till utredningens förslag.

Dock framförde förvaltningen i tjänsteutlåtandet bl.a. följande:

Förvaltningen ställde sig tveksam till förslaget att helt slopa det s.k. egenförsöket som krav för skuldsanering, dels för att risken är uppenbar att gäldenärer ansöker direkt hos kronofogdemyndigheten utan noggrann utredning och därför får avslag, dels för att det kan verka som om det är lättare att få skuldsanering.

Det förebyggande arbetet med kommunal budget- och skuldrådgivning bör finnas kvar och förstärkas.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl yrkade bifall till förvaltningens förslag till svar.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget
yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m),
Bengt Porseby (fp), Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

1. att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

2. att därutöver anföra följande

Kommunens ansvar för budget- och skuldrådgivning anges i socialtjänstlagens 3 kap. 1§. Kommunerna måste även fortsättningsvis ges möjlighet att besluta om omfattningen av budget- och skuldrådgivningen med utgångspunkt i de förhållanden som råder i respektive kommun. Varje kommun måste ges möjlighet att ta hänsyn till sina respektive förutsättningar och behov. Ansvaret bör därför inte lagregleras i större omfattning än vad redan anges i lagen.”

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna
Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp), Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Ett övergripande mål för stadens socialpolitik måste vara att långsiktigt göra färre människor beroende av offentliga system, bidrag och politisk byråkrati. Mot den bakgrunden är det oroväckande att antalet människor som söker hjälp för skuldsanering inte minskat de senaste åren.

För människor som tappat kontrollen över sin privata ekonomi kan skuldsanering och rådgivning vara avgörande för att så småningom bli skuldfri. Samtidigt som det råder stora brister i verksamheten med budget- och skuldrådgivning satsar majoriteten allt mer på konsumentrådgivning. Denna prioritering är missriktad. Rimligen måste det vara en mer angelägen uppgift för staden att hjälpa svårt skuldsatta människor att hitta lösningar på sin ekonomiska situation, än att tala om för människor hur de ska gå tillväga för att köpa rätt kläder eller TV.

De resurser som i dag satsas på stadsdelarnas konsumentrådgivning bör omprioriteras till budget- och skuldrådgivning.”

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

___________________________

§18 Remiss angående motion 2004:59 om avveckling av dagens stadsdelsnämnder – ge makten till medborgarna

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-12-29.

(D nr 004 – 426 / 04)

ÄRENDET

En motion av Jan Björklund (fp) m fl Avveckling av dagens stadsdelsnämnder – ge makten till medborgarna har sänts till bl.a. stadsdelsnämnderna för yttrande.

Eftersom motionen tar upp en fråga som är partipolitisk tog inte förvaltningen ställning till
dess innehåll. Inte heller kunde förvaltningen göra en bedömning av om förändringar utifrån föreslagna åtgärder blir kostnadseffektiva då det saknas ekonomisk konsekvensanalys.

Dock ansåg förvaltningen det angeläget för staden och dess verksamheter att en organisation som är hållbar över valperioder och maktskiften diskuteras fram.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att avstyrka motionen samt anförandetext.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade bifall till motionen samt anförandetext.

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) yrkade att avstyrka motionen samt anförandetext.

Ledamoten Patrick Simonson (kd) yrkade att avstyrka motionen samt anförandetext.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen under proposition och fann att det fanns majoritet för det gemensamma yrkandet från s+v+mp.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att avstyrka motionen

2. Stadsdelsnämnden anför dessutom

Stadsdelsnämnderna avser, att föra besluten närmare medborgarna. Genom att politikerna i nämnderna är lokalt förankrade och till stor del kända av de boende, finns förutsättningar för fruktbara dialoger på lokal nivå. Motionen syftar till, att återföra en hel del av de beslut, som nu fattas av stadsdelsnämnderna till central nivå och därmed öka avståndet till beslutsfattarna. I stället bör möjligheterna till lokalt deltagande och inflytande ökas.

Medborgarmotionerna och medborgarkontoren är bra exempel på detta och kan stimuleras. Stadsdelsnämnderna bör också få en förstärkt roll i stadsbyggnadsfrågor.

Att uppnå en "plattare" organisationsstruktur kan lämpligen uppnås genom att allt flera uppgifter delegeras till stadsdelsnämnderna. Det är häpnadsväckande, att medborgarna i Stockholm inte anses kunna sköta sina angelägenheter i enheter av samma storlek som medelstora städer (30-60 tusen invånare).

Stadsdelsnämnderna möjliggör också, att anslagna medel på ett smidigt sätt fördelas mellan olika behov, vilket är betydligt svårare för stadshusets politiker, som inte på samma sätt kan föra en dialog direkt med berörda medborgare. Motionärernas påstående om s.k. "stadsarrest" torde vara betydligt överdriven.

"Pengsystem" kan ha vissa begränsade fördelar, men är för stelbent för att kunna tillgodose socio-ekonomiska behov.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund och ledamoten Bengt Porseby (båda fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

att bifalla motionen

att därutöver anföra följande

En av politikens viktigaste uppgifter handlar om att ge varje enskild medborgare möjlighet att fatta avgörande beslut för sitt liv och sin framtid. En annan central uppgift handlar om att garantera alla medborgare samma grundläggande service, oavsett var i staden man råkar vara bosatt.

Stockholms stadsdelsnämnder utgör i dag på flera sätt ett hinder mot dessa grundläggande uppgifter. Inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade upplever många stockholmare en stadsdelsarrest, som begränsar valfriheten inom kommunala tjänster till
den egna stadsdelen. Inom skola och förskola, liksom i andra omsorgsformer, finns stora olikheter mellan stadsdelarnas fördelning av resurser. Resultatet blir mycket stora olikheter över staden för exempelvis barngruppernas storlek i förskolan och biståndsbedömningen
i hemtjänsten.

Motionens förslag om att flytta makten över utbildning och omsorg från stadsdelsnämnderna till varje enskild medborgare genom pengsystem, skulle innebära tydliga förbättringar av valfriheten och jämlikheten för stockholmarna.

De nya lokala nämnder som förespråkas i motionen skulle också motsvara allmänhetens förväntningar på ett bättre sätt än dagens stadsdelsnämnder. Den kartläggning som nyligen genomförts av Stockholms stad – Stadsdelsnämndernas verktyg för demokrati – visar tydligt att den huvudsakliga dialogen mellan medborgare och politiker handlar om fysisk verksamhet och lokala stadsmiljöfrågor. Snöröjning, sandning, parkskötsel och 30-zoner är vanliga frågor på öppna nämndmöten, enligt rapporten. Av de stadsdelsnämnder som har medborgarförslag, uppger de flesta att förslagens innehåll i huvudsak handlar om den yttre miljön.

Många av de krav som förs fram av medborgarna ägs med andra ord inte av stadsdels-nämnden. Med de nya lokala nämnder som föreslås i motionen, skulle medborgarnas
intresse för att diskutera fysisk verksamhet och miljöfrågor bättre kunna tillgodoses. Samtidigt bidrar förslaget till att öka valfriheten för den enskilde medborgaren.”

Reservation mot förslaget anmäldes också av ledamöterna Ole-Jörgen Persson,
Christer Grunder och Markku Sirviö (alla m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att avstyrka motionen

Att därutöver uttala

Dagens stadsdelsnämnder är ett fördyrande och onödig byråkratisk mellannivå i den kommunala förvaltningen i Stockholm och skall avskaffas. Cirka 4 %, eller ungefär 700 miljoner kronor, av stadsdelsnämndernas kostnader är i dag administration. Detta är pengar vi moderater vill se läggs på verksamhet som kommer alla invånare i staden till godo.

Moderaterna förespråkar införandet av betydligt färre (än dagens 18 stadsdelsnämnder) sociala distriktsnämnder, vilket bara under första året innebär en besparning om 1-2 %. Genom att lyfta administrationen av förskolan, skolan, äldreomsorgen och omsorgen om de funktionshindrade från stadsdelsnämnderna säkrar vi också att verksamheten ges lika villkor oavsett form och oavsett var i staden man bor. Att minska byråkratin frigör resurser som kan användas direkt i verksamheten och på det sättet är det möjligt för oss att öka kvalitén inom de kommunala kärnområdena som skola, vård och omsorg.

Införandet av pengsystem ger oss också möjligheten att minska byråkraters och politikers makt över den enskilda människan, och öka invånarnas valfrihet och möjlighet att styra
över sitt eget liv. Detta är den grundläggande målsättningen för all moderat politik.”

Reservation mot beslutet anmäldes även av ledamoten Patrick Simonson (kd) enligt följande:

”Jag reserverar mig mot beslutet då jag yrkat

Att avstyrka motionen

Att därutöver anföra:

Det huvudsakliga motivet till stadsdelsnämndernas tillkomst är att få ett samlat tjänste-mannaansvar för lokala frågor och lokala politiker som förmår lyssna till medborgarna.

En sådan organisation kommer att vara både ekonomiskt effektiv och bidra till demokratisk förankring. De politiska besluten bör fattas så nära varje medborgare som möjligt. Beslut
som kan fattas av enskilda, av familjer eller av andra små naturliga gemenskaper ska inte föras upp till någon politisk nivå.

Olika former av pengsystem är ett sätt att öka valfriheten och ge människor makt över sin egen vardag. Staden bör införa en familjerådgivningspeng, ett system med flyktingpeng
och SFI-peng, samt ett pengsystem som gör att äldre kan välja sitt eget boende. Sådana pengsystem skulle öka medborgarens möjlighet att själv välja utförare. När barn i friskolor söker kontakt med socialtjänsten eller går till idrottsplatsen under skoltid berörs de av stadsdelsnämndernas verksamhet. Den äldre som får hemtjänst av en privat utförare kanske deltar i dagverksamhet på servicehuset eller har en anhörig som får stöd av stadsdels-förvaltningen. Utvecklandet av eget val genom olika former av valfrihets-/pengsystem innebär inte att det inte finns behov av stadsdelsnämnder.

För de frågor som behöver avgöras på politisk väg bör det ske så nära medborgarna som möjligt. I Stockholms stad är stadsdelsnämnderna en lämplig nivå för många sådana beslut och de utgör en paktisk organisation för reellt medborgarinflytande. Den geografiska närheten till ett medborgarkontor och till de som är ansvariga för verksamheten har stor betydelse. Att utveckla stadsdelsnämndernas ansvar med frågor som berör medborgarna och underlättar för dem att ta kontakt med tjänstemän och politiker är en riktig inriktning.

Stadsdelsnämnderna bör ges större frihet att utforma verksamheten i sitt område. För detta behövs tydliga mål, uppsatta av kommunfullmäktige, men stor frihet att själva välja medel.

Stadsdelsnämnderna bör utvecklas så att de får ett allt mer heltäckande ansvar för både budget, planering och uppföljning inom sina verksamhetsområden. Det är otillfredsställande att centrala nämnder i så stor utsträckning förfogar över medel för verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och andra åtgärder i verksamhet som drivs av stadsdelsnämnderna.”

___________________________

§19 Förslag till inriktningsbeslut om ny förskola på markyta invid Tensta gymnasium

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-12-23.

(D nr 303 – 31 / 05)

ÄRENDET

I samband med att flera nya bostadshus med tillsammans ca 500 lägenheter planeras i Tensta inom de närmaste 3 åren finns behov av minst en ny förskola med 4 avdelningar i området. Härutöver finns press på utökning av förskoleplatser i den nuvarande populationen i Tensta med anledning av att storleken på barngrupperna ska minskas.

Placering av förskolan har föreslagits till en markyta belägen bakom Tensta gymnasium. Planförfarande måste ske innan byggnation på marken kan tillstyrkas. För att spara arkitekt- och projekteringskostnader föreslog förvaltningen att samma lokalutformning, lokaldisposition, lokalprogram och förfrågningsunderlag tillämpas som i den nyss färdigprojekterade 4-avdelningsförskolan Minken, med viss modifiering för andra markförhållanden. Byggstart skulle kunna ske vid årsskiftet 2005/2006.

BESLUT

  1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till inriktningsbeslut för uppförande av en ny 4-avdelnings förskola i Tensta till en preliminärt kalkylerad tilläggshyra på ca 2,3 mnkr.

  2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunfullmäktiges ekonomiutskott om stimulansbidrag för beställarstöd med 0,1 mnkr och 0,5 mnkr till förprojektering.

  3. Beslutet justeras omedelbart.

Särskilt uttalande avgavs av en enig nämnd enligt följande:

Det är positivt att förvaltningen försöker spara på arkitekt- och projekteringskostnader genom att kopiera färdigprojekterad förskola i kv. Minken för etableringen invid Tensta gymnasium. Man bör dock uppmärksamma att hus står länge, även om byggnadstiden är kort. Därför borde förskolans yttre utformningen ägnas extra tankar och stämmas av så att fasader och takvinklar smälter in med Tensta gymnasiums röda tegelbyggnad. En förfulning av området gagnar inte det gemensamma offentliga rummet.

______________________

§20 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, samverkansgruppens förslag

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-01-24.

(D nr 013 – 63 / 05)

ÄRENDET

Under 2004 har projektförslag för sammanlagt 16 mkr godkänts av stadsdelsnämnden att räknas till stadsdelsförnyelse. Eftersom många av dessa projektförslag avser en treårsperiod kommer en förnyad prövning att komma senare för en fortsättning av förslagen. Stadsdelsförvaltningen föreslår i detta ärende att projektförslag för sammanlagt 1 111 600 kr beslutas enligt följande:

(1) Kvinnocentrum i Tensta-Hjulsta; godkänna sammanlagt 575 600 kr för projektförslagen:

Svenska som integration; godkänna 271 000 kr, Må bra för kvinnor; godkänna 74 600 kr,

Projektledare på halvtid; godkänna 180 000 kr och ”Hjälp till självhjälp”; godkänna 50 000 kr.

Avslå projektförslagen: *”Världens” textilverkstad, Kvinna stödjer kvinna och Tenstas mångkulturella kokbok.

(2) Kvinnojouren i Tensta; godkänna 380 000 kr till projektledare och 50 000 kr till kompetensutveckling mm.

(3) Eritreanska Islamiska föreningen i Stockholm; avslag

(4) Islamisk ungdomsförening i Tensta; avslag

(5) Brännpunkt Jazz Spånga-Tensta; godkänna 35 000 kr

(6) Kulturkaféet; godkänna 30 000 kr

(7) Äventyrarna; godkänna 41 000 kr

(8) Utvärderingen av Kvinnocentrum och av Kvinnojouren läggs till handlingarna.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) och ledamoten Folke Nässla (mp) yrkade att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag, att avseende Kvinnojouren godkänna 190 000 kr, godkänna 25 000 kr till kompetensutveckling mm inom Kvinnojouren, att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheterna till samverkan och samlokalisering med familjecentralen före halvårsskiftet, att undersöka möjligheterna till samverkan kring skyddet för utsatta kvinnor med förvaltningarna i Kista och Rinkeby samt anförandetext.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag samt anförandetext.

Ledamoten Jonas Ljungstedt (v) yrkade bordläggning på punkterna (3) och (4) samt
i övrigt bifall till yrkandet från fp.

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) anslöt sig till yrkandet från s och mp

Ledamoten Patrick Simonson (kd) anslöt sig också till yrkandet från s och mp.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra, varje punkt för sig enligt följande:

(1) Bifall till förvaltningens förslag

(2) Bifall till förslaget från s+mp+m+kd

(3) Bifall till bordläggningsyrkandet

(4) Bifall till bordläggningsyrkandet

(5) – (8) Bifall till förvaltningens förslag

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna att förslag från samverkansgruppens möten under 2004 räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

1. Kvinnocentrum i Tensta-Hjulsta;

Godkänna sammanlagt 575 600 kr för projektförslagen:

* Svenska som integration, godkänna att 271 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse

* Må bra för kvinnor, godkänna att 74 600 kr räknas till stadsdelsförnyelse

* Projektledare på halvtid för att utveckla verksamheten på Kvinnocentrum och som bla. kan hjälpa till med projektförslaget ”Tensta mammor”, godkänna att 180 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse

* ”Hjälp till självhjälp” för att Kvinnocentrum ska kunna uppnå en så hög grad av oberoende och självständighet som möjligt, enligt förslag från den utvärdering som avslutats i december, godkänna att 50 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse.

Kvinnocentrum får själva återkomma med ett förslag hur detta kan genomföras.

Avslå projektförslagen:

* ”Världens” textilverkstad

* Kvinna stödjer kvinna

* Tenstas mångkulturella kokbok

pga. att dessa förslag i stort faller utanför direktiven för stadsdelsförnyelse samt bedöms tillföra stadsdelen förhållandevis lite i proportion till den föreslagna kostnaden.

2. Kvinnojouren i Tensta;

Godkänna projektförslaget

* Projektledare för Kvinnojouren i Tensta, godkänna att 190 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse.

* Kompetensutveckling, mm inom Kvinnojouren, godkänna att 25 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse.

* Uppdra åt stadsdelsförvaltningen att utreda möjligheterna att åstadkomma en samverkan mellan kvinnojouren och familjecentralen med inriktningen att verksamheten före halvårsskiftet samlokaliseras med familjecentralen.

* Uppdra åt förvaltningen att därutöver undersöka möjligheterna till samverkan i frågor kring skyddet för utsatta kvinnor med stadsdelsförvaltningarna i Kista och Rinkeby.

* Nämnden anför därutöver

Behovet av att förbättra skyddet för utsatta kvinnor i vårt och närliggande områden är ostridigt. Den nu aktuella utvärderingen av ”Kvinnojour och kvinnocentrum i Tensta” och andra erfarenheter har inte visat att dessa verksamheter under den tid de pågått motsvarat föreliggande behov.

Det är angeläget att tillgängliga resurser fördelas så att kvalitetsmässigt rimliga krav kan tillgodoses i förekommande verksamheter.

3. Eritreanska Islamiska föreningen i Stockholm; Bordläggs

4. Islamisk ungdomsförening i Tensta; Bordläggs

5. Brännpunkt Jazz Spånga-Tensta; Godkänna projektförslaget Brännpunkt Jazz, att
35 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse. Förvaltningen anser att projektet kan utveckla och nystarta musikverksamheter i stadsdelen där också skolor avses att involveras.

6. Kulturkaféet; Godkänna projektförslaget Kursverksamhet för föreningar, att 30 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse. Detta kan vara ett bra sätt att få med ungdomar och föreningar på olika kurser som förut inte haft tillgång till sådan verksamhet.

7. Äventyrarna; Godkänna projektförslaget Äventyrspedagogik – ett cirkusäventyr i tre olika steg, att 41 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse. Projektet går ut på att genom att göra spännande saker barnen får en mer positiv syn på skolan och att motivationen höjs i skolarbetet.

8. Utvärderingen av Kvinnocentrum och av Kvinnojouren; Besluta att lägga utvärderingen till handlingarna.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund och ledamoten Bengt Porseby (båda fp) samt ledamoten Jonas Ljungstedt (v) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet under punkt 2 Kvinnojouren då vi yrkat

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att i övrigt anföra

Utvärderingen av Kvinnocentrum och Kvinnojouren i Tensta visar att detta är viktiga verksamheter i stadsdelen som fyller en stor funktion. Rapporten visar också på hur förbättringar och utveckling av verksamheterna kan ske.

Vi ser det också som mycket viktigt att verksamheterna redan idag planerar för hur den fortsatta finansieringen ska ske. Stadsdelsförnyelsen är ett i raden av många satsningar som kommer att upphöra. Målet med Kvinnocentrums verksamhet bör vara att deltagarna tar ett allt större ansvar och till ännu större del uppmanas att driva verksamhet på ideell basis såsom traditionen i svenskt föreningsliv är.

Kvinnojouren i Tensta bedriver en viktig verksamhet för utsatta kvinnor vilket också visas
i rapporten. En förutsättning för verksamheten som till stor del drivs och ska drivas på ideell basis är att det finns en sammanhållande länk i form av en projektledare. Det är också synnerligen viktigt att utveckla kompetensen i handledning , utbildning och dokumentation samt att verksamheten noga följs upp löpande. Vi ställer oss dock tveksamma till att medlen används till projektet ”Den moderna mannen”. Kvinnojouren i Tensta ska vara en fristad och stöd för kvinnor som hotats, misshandlats eller utsatts för annat fysiskt och psykiskt våld. Det är också viktigt att påminna om att kvinnojourer aldrig får vara en del av en förvaltning och inte utför någon form av myndighetsutövning.

Projektet ”Den moderna mannen verkar vara en bra verksamhet som kan drivas av andra aktörer. Kvinnojourers verksamhet bör enbart vända sig till kvinnor.”

________________________________

§21 Ansökan om bidrag till fortsatt verksamhet med trygghetsringningen

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-01-19.

(D nr 008 – 51 / 05)

ÄRENDET

Föreningen Spånga Trygghetsringning ansöker om bidrag till verksamheten för 2005.

Förvaltningen föreslog nämnden att bevilja bidraget.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beviljar trettiotusen kronor (30 000) till trygghetsringningens verksamhet år 2005.

____________________________


§22 Slutrapport avseende projekt Medling

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-12-15.

(D nr 112 – 67 / 02)

ÄRENDET

Projektet Medling pågick under tiden 2002-09-02 – 2004-08-31 inom ramen för Familjeresursens verksamhet, en öppenvårdsverksamhet inom socialtjänsten i Spånga-Tensta. Medlingsuppdrag kunde bli aktuellt för ungdomar som var dömda till vård inom socialtjänsten eller som på annat sätt var aktuella inom socialtjänsten.

Trots att sju pojkar var aktuella för medling under projektperioden genomfördes
av olika skäl inte en enda riktig medling fullt ut.

Erfarenheten hittills var att regelrätt medling är svårt att genomföra pga olika faktorer,
som att gärningsmannen inte erkänner, att när rättsprocessen är avslutad har det gått
för lång tid, brottsoffret vill inte möta gärningsmannen etc. Arbetsenheten kommer därför att arbeta vidare för att hitta andra sätt som gärningsmannen kan använda för att uppfylla syftet med medling och gottgöra brottsoffret.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

Särskilt uttalande gjordes av en enig nämnd enligt följande:

Rapporten visar tydligt att projektet med medling i Spånga-Tensta totalt misslyckats.

Detta trots att forskning visat att detta på många håll i Sverige och i andra länder är
en värdefull verksamhet både för brottsoffer och gärningsmän.

En orsak till misslyckandet kan vara att det är alltför lång tid innan medling kan ske
pga domar etc.

Trots att projektet är avslutat bör andra sätt att prova medling fortsätta . Det samarbete
med det nyinrättade Centrum för unga Brottsoffer som inletts är då mycket viktigt.

_________________

§23 Redovisning av uppdrag: Plan för inrättande av uppsökande verksamhet bland äldre medborgare över 80 år

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-01-05.

(D nr 504 – 52 / 05)

Ledamoten Nils Thulén (s) meddelade att han ej deltog i handläggningen av ärendet.

ÄRENDET

Förvaltningen fick vid nämndens sammanträde i oktober 2005 i uppdrag att återkomma
med en plan för inrättande av verksamhet bland äldre medborgare över 80 år.

Under 2005 kommer alla medborgare över 80 år att få ett brev med information och erbjudande om hembesök. Följande år kommer förvaltningen endast att kontakta de
som fyller 80 år eller är nyinflyttade. Dokumentation kommer att ske i form av statistik.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande plan.

_____________________

§24 Verksamhetsuppföljning av Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamheter för funktionshindrade enligt LSS, Björinge gruppbostad

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-01-17.

(D nr 505 – 53 / 05)

ÄRENDET

Uppföljningen bygger på den checklista som används vid uppföljning av de enstaka platser som staden köper.

Ansvarig chef har tillsammans med personal fyllt i checklistan. LSS-handläggare och medicinskt ansvarig sjuksköterska har sedan besökt enheten och gått igenom listan och tittat på verksamheten.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

________________

§25 Verksamhetsuppföljning av Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamheter för funktionshindrade enligt LSS, Stranninge gruppbostad

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-01-10.

(D nr 505 - 54 / 05)

ÄRENDET

Uppföljningen bygger på den checklista som används vid uppföljning av de enstaka platser som staden köper.

Ansvarig chef har tillsammans med personal fyllt i checklistan. LSS-handläggare och medicinskt ansvarig sjuksköterska har sedan besökt enheten och gått igenom listan och tittat på verksamheten.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

_____________________

§26 Verksamhetsuppföljning av särskilda boendeformer för äldre inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Fristad gruppboende, Vindskupan och Takåsen 2004

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-12-27.

(D nr 504 – 55 / 05)

ÄRENDET

För att förtydliga vikten av att bibehålla god kvalitet och följa stadens riktlinjer skall årliga uppföljningar göras på stadens enheter. Uppmärksamheten skall riktas mot de faktorer som är viktiga för att åstadkomma en trygg och värdig äldreomsorg, stabil budgethållning och goda arbetsvillkor för de anställda.

Ansvarig chef har tillsammans med personal fyllt i checklista. Biståndshandläggare och medicinskt ansvarig sjuksköterska har sedan besökt enheten och tillsammans med enhetschef och sjuksköterskor gått igenom de uppgifter som lämnats.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner de föreliggande rapporterna

____________________

§27 Verksamhetsuppföljning, särskilda boendeformer.

Fristad servicehus 2004

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-12-08.

(D nr 504 – 56 / 05)

ÄRENDET

Årliga uppföljningar ska göras på stadsdelens enheter. Uppföljningar görs både i avseende på socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Ansvarig chef har tillsammans med personal fyllt i checklistan. Biståndshandläggare och medicinskt ansvarig sjuksköterska har sedan besökt enheten och tillsammans med enhetschef gått igenom de uppgifter som lämnats.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapporter.

_____________________

§28 Verksamhetsuppföljning av särskilda boendeformer för äldre inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Fristad sjukhem

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-12-27.

(D nr 504 – 57 / 05)

ÄRENDET

För att förtydliga vikten av att bibehålla god kvalitet och följa stadens riktlinjer ska årliga uppföljningar göras på stadsdelens enheter.

Uppmärksamheten ska riktas mot de faktorer som är viktiga för att åstadkomma en trygg
och värdig äldreomsorg, stabil budgethållning och goda arbetsvillkor för de anställda.

Ansvarig chef har tillsammans med personal fyllt i checklistan som innefattar både SoL och HSL. Biståndshandläggare och medicinskt ansvarig sjuksköterska har sedan besökt enheten och tillsammans med enhetschef och sjuksköterskor gått igenom de uppgifter som lämnats.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapporter

______________________

§29 Förslag till kvalitetsgaranti 2005 för tekniska avdelningens ansvar för stadsmiljön

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-01-19.

(D nr 300 – 58 / 05)

ÄRENDET

Enligt stadens strategi för kvalitetsutveckling ska alla utåtriktade verksamheter utforma kvalitetsgarantier för stadens medborgare. Genom garantierna ska brukarna få klara besked om vad de kan förvänta sig för service och hur rättelse ska ske om verksamheten inte uppfyller åtagandena.

Tekniska avdelningen ansvarar för vinterväghållning, barmarksrenhållning, parkskötsel, uthyrning av torghandelsplatser och koloniområden samt handläggning av vissa markupplåtelser och bygglov.

YRKANDE

Ledamoten Bengt Porseby (fp) yrkade bordläggning vilket bifölls.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

_____________________

§30 Kvalitetsgarantier 2005.

Avdelningen för individ- och familjeomsorg

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-01-25.

(D nr 500 – 59 / 05)

ÄRENDET

Arbetsgrupperna inom avdelningen för individ- och familjeomsorg har enligt stadens kvalitetsstrategi formulerat åtaganden för 2005.

Garantierna gäller tom 31 december 2005.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitetsgarantierna för 2005.

__________________________

§31 Internkontrollplan

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-01-24.

(D nr 000 – 60 / 05)

ÄRENDET

Enligt kommunallagen ska nämnden årligen fastställa en internkontrollplan för att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande.

Tyngdpunkten för 2005 ligger liksom 2004 på

- rättvisande räkenskaper och skydd av tillgångar

- regelverk som är styrande för de administrativa stödprocesserna

- strategier och riktlinjer för styrning och uppföljning av organisationens verksamhetsprocesser.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2005.

____________________________

§32 Anmälan av svar på skrivelser från nämnden

a. Gatu- och fastighetskontorets kommentarer till Spånga-Tensta stadsdelsnämnds önskemål inför VP 2005.

(D nr 399 – 350 / 05)

b. Svar från AB Storstockholms Lokaltrafik 2004-12-29 angående skrivelse om inrättande av ny entré vid Spånga Station.

(D nr305 – 363 / 05)

c. Gatu- och fastighetskontorets svar 2005-01-12 gällande Bristande kontrastmarkeringar i trappa i Tensta träff mm

(D nr 399 – 33 / 05)

BESLUT

1. Svaren läggs till handlingarna.

__________________________

§33 Anmälan av beslut om tillsvidareanställning

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-01-25.

(D n r 202 – 61 / 05)

ÄRENDET

I ärendet redovisades beslut om tillsvidareanställningar i förvaltningen för perioden 2004-09-01 – 2004-12-31.

BESLUT

1. Redovisningen godkänns.

____________________

§34 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

a. Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådets(LPR) sammanträde 2004-12-09.

b. Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd (SPR) sammanträde 2005-01-20.

BESLUT

1. Protokollen läggs till handlingarna.

_______________________

§35 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

a. Anmäldes protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2004-12-17.

b. Anmäldes protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2005-01-27.

BESLUT

1. Protokollen läggs till handlingarna.

__________________________

§36 Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

a. Anmäldes protokoll från ungdomsrådets möte 2004-10-27

b. Anmäldes protokoll från ungdomsrådets möte 2005-01-19

BESLUT

1. Protokollen läggs till handlingarna.

___________________________

§37 Anmälan av Kommunal författningssamlig

Anmäldes Kommunal författningssamling för Stockholm

a. 2004:4 Instruktion för nämndanknutna handikappråd

b. 2004:8 Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kommun

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_____________________

§38 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län angående projektmedel till projekt intensivutredningar i lägenhet andra året

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-01-10

(D nr 599 – 162 / 03)

ÄRENDET

I Spånga-Tensta pågår sedan 1 november 2003 projekt om intensivutredningar i lägenhet med stöd av projektmedel från Länsstyrelsen. Lägenhetsutredningar är en metod där man intensivt utreder familjen i lägenheten under begränsad tid och under så vardagliga formen som möjligt.

Under det första året har tre familjer utretts i lägenheten; sammanlagt tre barn- och två ungdomsutredningar.

Projektet behöver ytterligare ett år för att kunna se om det är ett framgångsrikt sätt att arbeta.

Förvaltningen föreslog nämnden att besluta att ansöka om 390 000:- till fortsatt utvecklingsarbete.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden ansöker om projektmedel hos Länsstyrelsen med 390 000 kr
avseende fortsatt utvecklingsarbete med intensivutredningar i lägenhet.

_____________________________


§39 Fyllnadsval till stadsdelens handikappråd 2005-2006

Förelåg Kommun-HSO Stockholms fyllnadsnominering.

(D nr 002 – 37 / 05)

BESLUT

1. Lena Spanó, Strokeföreningen Stockholms län, utses till ledamot i stadsdelens handikappråd 2005-2006.

__________________________

§40 Ett samarbetsprojekt med Mäster Olofsgården

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-12-21.

(D nr 009 – 62 / 05)

ÄRENDET

Representanter för Mäster Olofsgården i Gamla Stan, har kontaktat förvaltningen genom styrgruppen för Tensta Marknad om samarbete kring kulturaktiviteter och den kulturfestival som anordnas av Mäster Olofsgården i Gamla Stan den 26-27 augusti samt andra framtida samarbetsprojekt.

Styrgruppen för Tensta marknad och representanter för styrelsen Mäster Olofsgården har diskuterat möjligheten att göra festivalerna i Tensta marknad och Gamla Stan som kulturutbyte. Tensta Marknads styrgrupp är positiv till samarbete med Mäster Olofsgården. Kostnaden för stadsdelen blir i form av egen arbetsinsats.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner det planerade samarbetet med Mäster Olofsgården.

_______________________________________

§41 Inkomna allmänna offentliga handlingar december 2004 och januari 2005

Anmäldes rubricerade förteckning 2005-02-03.

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_____________________________

§42 Kurser/Konferenser

Följande konferenser/seminarier togs upp för beslut om deltagande:

- ABFs konferens Vem är min främling 17/1; Rashad Rached Abdel Al har deltagit

- Haninge kommun och Rädda Barnen seminarium 17/2 Konsten att lyssna på unga medborgare

- Länsstyrelsens konferens 7/3 Socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och deras familjer

- Sveriges Kommuner och Landsting Idékonferens 15/3 Flexibel skolstart – och sedan?

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner Rashad Rached Abdel Als deltagande i konferensen 17/1.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att för övriga ovan nämnda konferenser gäller att två från varje politiskt block får deltaga för nämndens räkning.

_____________________


§43 Skrivelser

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) anmälde skrivelse angående socialtjänstens åtgärder vid ungdomsbrott

Ledamoten Ole-Jörgen (m) anmälde skrivelse gällande barns skolvägar

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelserna till förvaltningen för beredning.

_________________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 43 )

________________________