Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-06-16

Sammanträde 2005-06-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Sammanträdet inleds med att stadsdelsdirektören går igenom de ärenden som ska behandlas vi Läs mer...d dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (23/6)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollens justering
(19/5, 26/5)

_________________

3 Inkomna medborgarförslag

Utsänds endast till nämndens ledamöter

a) Förslag att det trycks kartor över Tensta-Rinkeby-området för att kunna dela ut till besökande.

_____________________

4 Ansökningar om föreningsbidrag, maj 2005

Bordlagt ärende. Utsänds ej på nytt.

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-04-22.
(Dnr 008-160/05, 008-141/05, 008-166/05, 008-173/05, 008-154/05, 008-147/05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från föreningen Fountain House med hänvisning till att ansökan inte kommer från en lokal förening samt att anslaget för föreningsbidrag är slut.

2. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från föreningen Helga Henschens Vänner med hänvisning till att anslaget för föreningsbidrag är slut.

3. Stadsdelsnämnden avslår ansökningarna från Kvinnocenter Tensta-Hjulsta med hänvisning till att anslaget för föreningsbidrag är slut. Föreningen uppmanas istället utveckla sin verksamhet genom att knyta kontakter med lokala svenska kvinnoföreningar.

4. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Skara Skolscen med hänvisning till att bidrag ges till föreningar som i huvudsak vänder sig till boende i Spånga-Tensta.

5. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från föreningen Tensta Basket med hänvisning till att anslaget för föreningsbidrag är slut.

6. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Sxxxxxxx med hänvisning till att föreningsbidrag inte ges till enskilda samt att anslaget för föreningsbidrag är slut.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, arbetsgruppernas förslag, samverkansgruppens beslut och stadsdelförvaltningens förslag

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-30.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna följande förslag att räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

Godkänna/delvis godkänna projektförslagen:

1. Verdandi;

a) ”Vi behövs”, fortsättning av ungdomsverksamhet, 200 000 kr
b) ”Mittåt”, generationsövergripande verksamhet, 75 000 kr
c) Sommarverksamhet, 31 000 kr

2. Stockholms stadsmuseum;
Museilägenhet i Tensta, 100 000 kr

3. Hjulsta skolor;
Träffpunkt Föräldrar Hjulsta, 275 000 kr

4. Tensta bibliotek, mammor & döttrar;
Tjejer & design, 156 040 kr

5. Arbetsgruppen Tensta som kulturarena;
Tensta som kulturarena, 2 000 000 kr

6. PHU, Personlig Hälsa & Utveckling
Temakvällar på kulturkaféet 1 000 000 kr, under förutsättning att verksamheten bedrivs i samverkan med stadsdelsförvaltningens ungdomsverksamhet i Blå huset och samlokaliseras i dess lokaler på Tenstaplan 8.

Avslå projektförslagen:

7. Tensta konsthall; Ultravåldsdesign.

8. Kvinnojouren i Tensta; Projektledare för andra halvåret 2005

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Klagomål från medborgare om brist på matvaruaffär i Hjulsta. Svar på medborgarförslag

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-26.
(D nr 004 – 114 / 05)

Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner svaret enligt detta tjänsteutlåtande.
______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Medborgarförslag om trafikmiljön i Spånga Centrum med närområde med fokus på äldre

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-12.
(D nr 306 – 145 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret och markkontoret om vidare utredning enligt detta tjänsteutlåtande i respektive ansvarsområde.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Medborgarförslag om användning av trist parkyta nära Gryningsvägen i Solhem

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-25.
(D nr 305 – 192 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner svaret enligt detta tjänsteutlåtande.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Svar till medborgare om byggande av förskola invid Gläntans bollplan

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-11.
(D nr 302 – 194 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta ärende.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Begäran om underhållsåtgärder av parkeringsytan på Spånga Torg

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-25.
(D nr 306 – 234 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner svaret enligt detta ärende

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om underhållsåtgärder av parkeringsytan på Spånga Torg enligt detta ärende,

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Förslag från medborgare om uppsättning av korg för discgolf på ängen vid korsningen Långvretsvägen – Lindalsvägen i Flysta

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-25.
(Dnr 304 – 207 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner svaret enligt detta tjänsteutlåtande.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Svar på skrivelse rättsäker biståndsbedömning för de äldre

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-06-01
(D nr 504 – 183 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner svaret.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Ansökan om etablering av ICA stormarknad i Hjulsta

Ärendet redan utsänt per post 30/5 till nämndens ledamöter

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-26.
(D nr 004 - 240 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden ställer sig positiv till en etablering av Maxi ICA Stormarknad vid fotbollsplanen i Hjulsta.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Svar på remiss från markkontoret om underlag för planering av parkprojekt 2006 - 2008

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-18.
(Dnr 305 – 232 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att som svar på remissen överlämna önskemål enligt detta ärende om investeringar i Spånga-Tensta stadsdelsnämnds parkytor som underlag för planering av parkprojekt 2006 – 2008.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Yttrande angående översyn av resursfördelningssystem för socialpsykiatrin

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-18.
(Dnr 502 – 197 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Remissvar angående förslag till Renhållningsordning för Stockholms kommun innefattande föreskrifter och avfallsplan.

Remissen utsänd till nämndens ledamöter i början av maj.

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-24.
(D nr 300 – 165 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Rapport angående samverkan mellan järvastadsdelarnas insatser för våldsutsatta kvinnor samt stadsdelens samverkan med kvinnojourer.

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-18.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar lägga rapporten till handlingarna.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Redovisning av åtgärder med jobbgaranti för arbetslösa i Spånga-Tensta

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-27.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens åtgärder med jobbgaranti för att minska kostnader för försörjningsstödet.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Ansökan om stimulansbidrag för anpassning av fritidshem till förskola vid Harspåret 7 – 9 i Solhem

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-26.
(D nr 303 – 105 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande förslag enligt detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag för startkostnader och särkostnader för anpassning av fritidshem till förskola vid Harspåret 7-9 med totalt 0,4 mnkr.

3. Beslutet justeras omedelbart.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Slutrapport avseende projekt Hemmaplan

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-26.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

_________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Månadsrapport maj 2005

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-06-07.

Förslag till beslut

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Kombinerad studie- och konferensresa till England

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-23.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att tretton socialsekreterare och två gruppchefer från utredningssektionen får resa i tjänsten till Gateshead, England, under perioden 2005-08-23 till 2005-08-26.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Studieresa till Kroatien för Bromstensgårdens personalgrupp

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-30.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att Bromstensgårdens personalgrupp får resa i tjänsten till Kroatien under sju dagar vecka 39,2005.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Ansökan om studieresa till Holland

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-31.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att Fridagruppen gör studiebesök i Holland
på betald arbetstid.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Anmälan av överenskommelse mellan landstinget och stadsdelsnämnden kring äldre- och funktionshindrade

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-31.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner anmälan.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Ansökan om projektbidrag till integrerat midsommarfirande från Spånga Folkdansgille

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-06-01.
(D nr 008 – 251 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Spånga Folkdansgille med hänvisning till att anslaget för föreningsbidrag är förbrukat.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Anmälan av svar från trafikkontoret gällande lämnat medborgarförslagAnmäles trafikkontorets svar 2005-05-24 gällande Byggande av handikapptoalett i Tensta centrum.

Förslag till beslut

1. Svaret läggs till handlingarna.

_____________________

28 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-12.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna

____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Anmäles protokoll från ungdomsrådet

Anmäles protokoll från ungdomsrådets sammanträde 2005-05-11.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

______________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Ändring och tillägg till delegationsbestämmelserna

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-06-02.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att softhandläggarna vid Individ och Familj får delegation att besluta om SL-kort enligt riktlinjer.

2. Stadsdelsnämnden godkänner att arbetsledaren för Fornminnesgruppen får delegation på anskaffning av varor och tjänster för högst 20 000 kr.

3. Stadsdelsnämnden beslutar att ansvaret för brandskyddet delegeras till stadsdelsdirektören som i sin tur ges rätt att vidaredelegera olika delar av brandskyddsarbete till annan/andra inom stadsdelsförvaltningen.
____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Yttrande över ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående särskola

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-06-01.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar det till vidare behandling i utbildningsnämnden.
________________________

32 Inkomna allmänna offentliga handlingar i maj 2005

Anmäles rubricerade förteckning 2005-06-03.

Förslag till beslut

1. Förteckningen läggs till handlingarna.
_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Ansökan om medel från Kompetensstegen

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-06-02.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner projektansökan.
____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Rapport om fallavvikelser under april månad 2005

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-23.

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner rapporten.

__________________

35 Anmälan av ledamöters deltagande i konferenser mm

Utsänds endast till nämndens ledamöter

Anmäles rubricerade förteckning 2005-06-07 avseende tiden 2005-01-17 – 2005-04-26.

Förslag till beslut

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

_______________________

36 Kurser/Konferenser

37 Information/rapporter

Mötesinformation

Närvarande ledamöter

Christer Grunder (m)
Jonas Ljungstedt (v)
Folke Nässla (mp)
Rune Olofsson (s)
Ole-Jörgen Persson (m)
Bengt Porseby (fp)
Patrick Simonson (kd)
Markku Sirviö (m)
Nils Thulén (s) tjg ordf
Agneta Åberg (s)

Närvarande ersättare

Alma Adan (m)
Madeleine Jacobsson (m)
Svante Kindberg (fp)
Nagwa Mourad (kd)
Ziad Odesson (mp)
Teghlatflasser Sauma (s)

Tjänstgörande ersättare

Jan Håkansson (fp)
Erik Lindberg (s)
Ornina Younan (s)

Anmält förhinder

Eva Andersson-Ney (s), Abdo Goriya (s), Rashad Rached Abdel Al (v), Ann-Katrin Åslund (fp)

I tjänsten närvarande

Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Christina Jerlin, Mats Carinder och Cathrine Önnestam samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 193 - 229 hade allmänheten rätt att närvara. Ett 75-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören gick igenom de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde. Därefter följde allmänhetens frågestund.

Det formella sammanträdet började kl 19.35

Utsågs att justera: Nils Thulén, Bengt Porseby,

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2005-06-23

Paragrafer: 193 - 235

§193 Val av ordförande

Med anledning av att både ordföranden och vice ordföranden var frånvarande utsågs ledamoten Nils Thulén (s) till ordförande vid dagens sammanträde.

_______________________

§194 Val av justerare samt tid för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte dagens ordförande Nils Thulén utse Bengt Porseby att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2005-06-23.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 6/2005 från 2005-05-19 blivit justerat 2005-05-26.

____________________


§195 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes inkomna medborgarförslag

a) Förslag att det trycks kartor över Tensta-Rinkeby-området
som kan delas ut till besökande.

(D nr 010 – 237 / 05)

b) Förslag att sätta upp farthinder på Tensta Allé.

(D nr 306 – 271 / 05)

_____________________


§196 Ansökningar om föreningsbidrag, maj 2005

Bordlagt ärende

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-04-22.

(Dnr 008-160/05, 008-141/05, 008-166/05, 008-173/05, 008-154/05, 008-147/05)

ÄRENDET

Sex föreningar hade inkommit med ansökningar om bidrag

- Föreningen Fountain House. Sökt: Ej angiven summa till 25-årsjubileum

- Föreningen Helga Henschens Vänner. Sökt: 60 000 kr till 30-årsjubileum av Tensta T-banestation

- Kvinnocenter Tensta-Hjulsta. Sökt: 34 500 kr till studieresa till Turkiet

- Skara Skolscen. Sökt: 50 000 kr för skolans fortbestånd

- Föreningen Tensta Basket. Sökt: 45 000 kr till dagkollo

- Privatperson S.S. Sökt: Ej angiven summa till dagläger med inriktning på flyg,
vetenskap, rymden och integration

Förvaltningen föreslog att samtliga ansökningar skulle avslås.

Ärendet bordlades vid sammanträdet 19 maj och återupptogs nu till behandling.

YRKANDEN

Ledamoten Bengt Porseby (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att bifalla förvaltningens förslag, att beslut om samtliga föreningsbidrag 2006 tas vid ett tillfälle samt anförandetext.

Ledamoten Jonas Ljungstedt (v) yrkade att bevilja bidrag till Helga Henschens Vänner
med 30 000 kr samt i övrigt enligt förvaltningens förslag.

Tjänstgörande ordföranden Nils Thulén (s) m.fl. anslöt sig till yrkandet från v.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för det framlagda yrkandet från v.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från föreningen Fountain House med hänvisning till att ansökan inte kommer från en lokal förening samt att anslaget för föreningsbidrag är slut.

 2. Stadsdelsnämnden beviljar föreningen Helga Henschens Vänner 30 000 kr till 30-årsjubileum av Tensta tunnelbanestation.

 3. Stadsdelsnämnden avslår ansökningarna från Kvinnocenter Tensta-Hjulsta med hänvisning till att anslaget för föreningsbidrag är slut. Föreningen uppmanas istället utveckla sin verksamhet genom att knyta kontakter med lokala svenska kvinnoföreningar.

 4. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Skara Skolscen med hänvisning till att bidrag ges till föreningar som i huvudsak vänder sig till boende i Spånga-Tensta.

 5. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från föreningen Tensta Basket med hänvisning till att anslaget för föreningsbidrag är slut.

 6. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Sxxxxx Sxxxxx med hänvisning till att föreningsbidrag inte ges till enskilda samt att anslaget för föreningsbidrag är slut.

Reservation mot beslutet anmäldes av ledamöterna Bengt Porseby (fp), Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Markku Sirviö (m) och tjänstgörande ersättaren Jan Håkansson (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att beslut om samtliga föreningsbidrag 2006 tas vid ett tillfälle

Att därutöver anföra

Då inga medel finns kvar att fördela till föreningsbidrag finns ingen möjlighet att bevilja bidrag.

Vi finner det otillfredsställande att bra verksamheter inte kan beviljas bidrag p.g.a. att alla pengar delats ut i ett tidigare skede. Ett exempel på detta är Tensta Baskets ansökan om bidrag för dagkolloverksamhet .

Inför fördelningen av 2006 års föreningsbidrag bör en information utsändas till samtliga föreningar där också information om sista dag för ansökan anges. Efter beredning av samtliga ärenden samtidigt, som sedan föreläggs nämnden i ett och samma ärende, ges nämnden möjlighet till en mer rättvis prioritering.

__________________________


§197 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, arbetsgruppernas förslag, samverkansgruppens beslut och stadsdelförvaltningens förslag

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-30.

(D nr 013 – 274 / 05)

ÄRENDET

Samverkansgruppen inom stadsdelsförnyelsen hade beslutat enligt nedanstående:

1.Verdandi

a) ”Vi behövs” 200 000 kr. Förvaltningens förslag: 200 000 kr

b.) ”Mittåt” 75 000 kr. Förvaltningens förslag: 75 000 kr

c.) Sommarverksamhet 31 000 kr. Förvaltningens förslag: 31 000 kr

2. Stockholms stadsmuseum, museilägenhet 100 000 kr. Förvaltningens förslag: 100 000 kr

3. Hjulsta skolor, Träffpunkt 275 000 kr. Förvaltningens förslag: 275 000 kr ht-05 – vt-06

4. Tensta bibliotek, mammor & döttrar 156 040. Förvaltningens förslag: 156 040 kr

5. Tensta som kulturarena 2 000 000 kr, Förvaltningens förslag: 2 000 000 kr

6. PHU, temakvällar på kulturkaféet 1 081 000 kr. Förvaltningens förslag: 1 000 000 kr om samlokalisering i Blå Huset

7. Tensta konsthall, Ultravåldsdesign, avslag till arbetsgruppens förslag.

Förvaltningens förslag: Avslag

8. Kvinnojouren i Tensta 200 000 kr. Förvaltningens förslag: Avslag

YRKANDEN

Tjänstgörande ordföranden Nils Thulén (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att för projektförslaget Verdandi ”Vi behövs”, medge 260 000 kr samt att i övrigt godkänna förvaltningens förslag.

Ledamoten Jonas Ljungstedt (v) yrkade dessutom att bevilja ansökan från kvinnojouren, 200 000 kr.

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) yrkade att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag samt anförandetext.

Ledamoten Bengt Porseby (fp) yrkade med instämmande av ledamoten Patrick Simonson (kd) att bifalla förvaltningens förslag 1-4 och 6-7, att på punkt 8 bifalla samverkansgruppens förslag, att lämna punkt 5 utan eget ställningstagande samt anförandetext. forts.

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) med instämmande av ledamoten Rune Olofsson (s)
m.fl. ändrade yrkandet avseende punkt 8. Kvinnojouren till bordläggning av den punkten.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden tog först upp bordläggningsyrkandet avseende Kvinnojouren för beslut. Bordläggningsyrkandet bifölls.

Ordföranden ställde därefter vart och ett av de övriga förslagen under proposition och
fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna följande förslag att räknas till stadsdelsförnyelse
i Spånga-Tensta enligt följande:

Godkänna/delvis godkänna projektförslagen:

1. Verdandi;

a) ”Vi behövs”, fortsättning av ungdomsverksamhet, 260 000 kr

b) ”Mittåt”, generationsövergripande verksamhet, 75 000 kr

c) Sommarverksamhet, 31 000 kr

2. Stockholms stadsmuseum;

Museilägenhet i Tensta, 100 000 kr

3. Hjulsta skolor;

Träffpunkt Föräldrar Hjulsta, 275 000 kr

4. Tensta bibliotek, mammor & döttrar;

Tjejer & design, 156 040 kr

5. Arbetsgruppen Tensta som kulturarena;

Tensta som kulturarena, 2 000 000 kr

6. PHU, Personlig Hälsa & Utveckling

Temakvällar på kulturkaféet 1 000 000 kr, under förutsättning att verksamheten bedrivs i samverkan med stadsdelsförvaltningens ungdomsverksamhet i Blå huset och samlokaliseras i dess lokaler på Tenstaplan 8.

Avslå projektförslaget:

7. Tensta konsthall; Ultravåldsdesign.

Bordlägga projektförslaget:

8. Kvinnojouren i Tensta; Projektledare för andra halvåret 2005

Fp och kd lämnade punkt 5. Tensta som kulturarena, utan eget ställningstagande.

Reservation anmäldes av ledamöterna Bengt Porseby (fp) och Patrick Simonson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Jan Håkansson (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att bifalla förvaltningens förslag till beslut på punkterna 1-4

Att lämna förslaget på punkt 5 utan eget ställningstagande

Att att bifalla förvaltningens förslag till beslut på punkt 6 och 7

Att att på punkt 8 bifalla samverkansgruppens förslag att bevilja Tensta kvinnojour medel för projektledare för andra halvåret 2005

Att i övrigt anföra

Kvinnojouren i Tensta är en viktig verksamhet som under långt tid levt i ovissa förhållanden som gett möjlighet till alltför kort framförhållning. Vi ser med stor förvåning att förvaltningen föreslår avslag på punkt 8. Trots samverkansgruppens förslag till bifall och trots den ut-värdering som gjorts för drygt ett halvår sedan som visade på kvinnojourens kvalitéer, men också på de behov som finns för att verksamheten ska kunna utvecklas vidare.

Diskussioner finns om samarbete över stadsdelsgränserna vid Järvafältet när det gäller kvinnojoursarbete. Detta har dock till dags datum inte varit annat än diskussioner och visst tyckande. Några konkreta och förankrade planer i alla nämnder och verksamheter finns inte. Vi ser det som mycket viktigt att det finns kvinnojoursverksamhet att tillgå i Tensta och ser det därför som självklart att denna ansökan som handlar om ett halvår bör beviljas. Om så inte sker tvingas verksamheten att upphöra efter sommaren.”

Reservation anmäldes av ledamöterna Ole-Jörgen Persson, Christer Grunder och Markku Sirviö (alla m) enligt följande:

Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

”Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

Samt därutöver anföra

Vi förutsätter att förvaltningen fortsätter arbetet med att hitta en organisationsform och plattform för en gemensam Kvinnojour på Järvafältet i enlighet med nämndens tidigare beslut. Förvaltningens utredning måste skyndsamt presenteras nämnden för beslut.

Det skall sökas olika sätt att ta till vara den kompetens som finns i den nuvarande Kvinnojouren i Tensta även i den nya organisationen.”

____________________

§198 Klagomål från medborgare om brist på matvaruaffär i Hjulsta

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-26.

(D nr 004 – 114 / 05)

ÄRENDET

En medborgare klagar över att stadsdelen Hjulsta totalt håller på att glömmas
bort. Det värsta är att det inte längre finns någon matvaruaffär i Hjulsta centrum.

I förvaltningens svar framgår att den tidigare matvaruaffären stängdes i maj 2004. Enligt Svenska Bostäder kommer de, den första veckan i juni, att gå ut med en annons om uthyrning av butiken på nytt för livsmedelsändamål i kombination med någon annan försäljning för att affären ska få bärkraft.

BESLUT

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner svaret enligt detta tjänsteutlåtande.

______________________

§199 Medborgarförslag om trafikmiljön i Spånga Centrum med närområde med fokus på äldre

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-12.

(D nr 306 – 145 / 05)

ÄRENDET

SPF Spångaveteranerna har lämnat förslag på förbättringar i trafikmiljön för äldre i Spånga Centrum med omnejd.

 1. Bättre gatubelysning på promenadväg till nya bostadsområdet och på Spånga stationsplan

 2. Väl synliga skyltar med förbud mot cykling och mopedåkning vid infarten till Spånga torg

 3. Översyn av gångbanor och trottoarer

 4. Överväga om det är lämpligt med bilparkering på Spånga torgväg

 5. Kontinuerlig kontroll av trafiken på Värsta allé

 6. Bevaka snöröjningen på trottoarer och gångvägar i Spånga centrum och stationsplan

Förvaltningen svarade att Spånga centrum och station länge har varit föremål för planarbete från förutvarande stadsbyggnadskontoret, nuvarande markkontoret. Det är oklart när den blir färdig. I den tillgänglighetsplan som utarbetats av staden kvarstår Spånga torg, huvudgångbanor samt trottoarkanter att inventera. Stadsdelsförvaltningen är medveten om
att det finns många trafik- och tillgänglighetsfrågor som är svåra att lösa med nuvarande stadsplan för detta område och har ständigt framfört detta till nuvarande trafik- och markkontoren som ansvarar för investeringar i gatumarken. Stadsdelsförvaltningen ansvarar för skötseln av gatumarken.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för snöröjningen omkring Spånga torg och station. Få klagomål kom in på snöröjningen inom området i vintras. Förvaltningen lyssnar dock till
alla förslag på förbättringar för att få bättre snöröjning i framtiden.

Övriga frågor föreslås skickas vidare till respektive nämnd/instans för utredning/åtgärd.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret och markkontoret om vidare utredning enligt detta tjänsteutlåtande i respektive ansvarsområde.

___________________________


§200 Medborgarförslag om användning av trist parkyta nära Gryningsvägen i Solhem

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-25.

(D nr 305 – 192 / 05)

ÄRENDET

En medborgare föreslår att det planteras blommor vid Gryningsvägens början vid Kronofogdevägen. Platsen skulle också kunna användas som boulebana.

Förvaltningen har även tidigare i sina äskanden till förutvarande gatu- och fastighetskontoret framfört behovet av uppsnyggning av platsen. Önskemål om investeringsmedel för denna parkmark finns nu med i förvaltningens remissvar till markkontoret gällande underlag för planering av parkprojekt 2006-2008.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner svaret enligt detta tjänsteutlåtande.

_________________________


§201 Svar till medborgare om byggande av förskola invid Gläntans bollplan

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-11.

(D nr 302 – 194 / 05)

ÄRENDET

En medborgare har hört rykten om att det skall byggas en ny förskola intill Gläntans bollplan och är orolig för att det då skulle bli mycket biltrafik och störningar som området inte är dimensionerat för.

Förvaltningen svarade att man planerar att bygga en förskola med 3 avdelningar intill Gläntans bollplan. Det behövs nya förskoleplatser i samband med att planering sker av ett nytt bostadsområdet för ca 30 radhus på Mellangårdens bollplan.

Den tidigare planerade byggnaden av en 3G-mast på Gläntans mark har utgått i och med behovet att placera en förskola där.

Vid kungörelsen av bygglovet till förskolan finns möjlighet för kringboende att inkomma med synpunkter.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta ärende.

_____________________

§202 Begäran om underhållsåtgärder av parkeringsytan på Spånga Torg

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-25.

(D nr 306 – 234 / 05)

ÄRENDET

Moderaterna i stadsdelsnämnden har inkommit med en skrivelse där de föreslår att parkeringsytan på Spånga torg rustas upp. Kundparkeringen är sliten med stora hål
i asfalten och p-platsmarkeringar har suddats ut. Det saknas också körriktnings-
markeringar för in- och utfarter till parkeringen, vilket skapar irritation och incidenter.

Förvaltningen instämde i behovet av underhållsåtgärder av parkeringsytan.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner svaret enligt detta ärende

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om underhållsåtgärder av parkeringsytan på Spånga Torg enligt detta ärende,

_________________________


§203 Förslag från medborgare om uppsättning av korg för discgolf på ängen vid korsningen Långvretsvägen – Lindalsvägen i Flysta

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-25.

(Dnr 304 – 207 / 05)

ÄRENDET

En medborgare skriver att det finns många aktiva discgolfspelare i Flysta men att det är långt till närmsta bana. Han föreslår att en korg för att träna discgolf monteras på ängen vid korsningen Långvretsvägen-Lindalsvägen.

Förslagsställaren erbjuder sig att själv montera korgen samt inhandla den.

Förvaltningen informerade om att det finns en bana för discgolf på Järvafältet men ansåg att en träningsbana i Flysta är ett bra initiativ till spontanidrott inom stadsdelen. Förvaltningen kan köpa in en discgolfkorg om förslagsställaren sätter upp den.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner svaret enligt detta tjänsteutlåtande.

_____________________


§204 Svar på skrivelse rättsäker biståndsbedömning för de äldre

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-06-01

(D nr 504 – 183 / 05)

ÄRENDET

Kristdemokraterna i nämnden lade vid nämndens aprilsammanträde en skrielse angående rättssäker biståndsbedömning för äldre. Bakgrunden är en rapport från äldreinspektörerna för 2004 och som framfört kritik mot biståndsbedömningarna i de åtta stadsdelsnämnder de undersökt. Spånga-Tensta var inte en av de stadsdelarna.

Förvaltningen svarade att äldreomsorgsinspektörerna för närvarande genomför revision av äldreomsorgen i Spånga-Tensta, alltså även biståndsbedömningen. Revisionen gäller enbart den administrativa behandlingen av beslutsprocessen.

Förvaltningen utgår i sin bedömning av behov från stadens centrala riktlinjer. Nämnden har inte antagit några egna. Alla beslut fattas utifrån varje persons individuella behov men inom ramen för stadens riktlinjer. I de fall beslut går den enskilde emot informeras denne om möjligheten att överklaga.

De insatskataloger som skrivelsen hänvisar till är avsedda som stöd vid uträkning
av antal timmar som åtgår för att handläggarna ska kunna bedöma vilken insatsnivå som ska beställas. Vid jämförelser över stan har det visat sig att bedömningen av tidsåtgången är tämligen lika.

Vid hembesök diskuteras den enskildes behov. Det är helt riktigt att handläggarna då presenterar de riktlinjer staden arbetar efter och på det sättet styrs till viss del ansökningarna.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner svaret.

______________________

§205 Ansökan om etablering av ICA stormarknad i Hjulsta

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-26.

(D nr 004 - 240 / 05)

ÄRENDET

ICA Sverige AB har hos markkontoret ansökt om att få tillstånd att etablera en Maxi ICA Stormarknad vid fotbollsplanen i Hjulsta. Markkontoret har överlämnat ansökan till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Ärendet är inte något planförslag utan får ses som en förhandsförfrågan.

Förvaltningen ansåg att en etablering av en stormarknad skulle innebära ökade valmöjligheter för de boende i området. En stormarknad har inte enbart dagligvaror utan även skor, kläder, tv- och radioapparater. Samtidigt skulle stormarknaden dra till sig även många som inte bor
i området, vilket är positivt. En stormarknad kan även tänkas bidra till att etablering av andra nyttigheter t.ex. restauranger, sker i närområdet. För de två dagligvarubutiker som nu finns i Tensta centrum blir konkurrensen förmodligen svår vilket innebär att man måste se över möjligheterna att få en annan inriktning på centret.

Även Föreningssparbanken är enligt uppgift intresserad av en etablering.

Om stormarknaden blir verklighet, försvinner fotbollsplanen som nu används flitigt. Om etableringen beslutas genomföras, bör idrottsförvaltningen iordningställa bollplanen i Nydalsparken som ersättning.

Förvaltningen var positiv till en etablering av stormarknad i Hjulsta.

Stadsdelsdirektören meddelade att efter att ärendet skrivits framkommit att det finns flera intressenter varför förvaltningen föreslog nämnden att stryka företagsnamnet i beslutet och ställa sig positiv till en etablering av stormarknad vid fotbollsplanen i Hjulsta.

YRKANDEN

Ledamoten Jonas Ljungstedt (v) yrkade att det görs en konsekvensanalys för Tensta Centrum och Hjulsta Torg innan beslut fattas i frågan.

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) yrkade att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag samt anförandetext.

Ledamöterna Bengt Porseby (fp), Patrick Simonson (kd) och Nils Thulén (s) m.fl. anslöt sig till yrkandet från m.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena under proposition och fann att det fanns majoritet för det av Ole-Jörgen Persson (m) framlagda förslaget.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden ställer sig i huvudsak positiv till en etablering av stormarknad vid fotbollsplanen i Hjulsta.

2. Nämnden anför därutöver:

Vi vill att beslutet skall vara neutralt vad avser företag eftersom vi tror att flera aktörer kan vara intresserade av det alldeles utmärkta läget för en etablering av en handelsplats vid infarten till/utfarten ur Stockholm.

Vi vill också att man utreder huruvida det kan gå att skapa ersättningen förden fotbollsplan som idrottsrörelsen förlorar genom att man etablerar en inomhushall i samma byggnadskomplex. Denna inomhushall disponeras därefter av staden/idrottsrörelsen.

Reservation anmäldes av ledamoten Jonas Ljungstedt (v) enligt följande:

”Jag reserverar mig mot beslutet då jag yrkat

Att det görs en konsekvensanalys för Tensta Centrum och Hjulsta Torg innan beslut
fattas i frågan.

Det kan finnas fördelar med att olika affärskedjor vill etablera sig i vårt område. Vi befarar dock att konsekvenserna kan bli för höga om planerna på att bebygga Hjulsta bollplan genomförs. Det som beskrivs i ansökan är en etablering av en sådan stor omfattning att vi är rädda för att den nuvarande servicen i Tensta Centrum hotas, likaså att nyetableringar i Hjulsta Torg försvåras. Det behövs mer faktaunderlag och eftertanke innan beslut fattas i en så stor fråga. Därför anser vi att det behövs mer genomarbetad konsekvensanalys.”

_____________________

§206 Svar på remiss från markkontoret om underlag för planering av parkprojekt

2006 - 2008

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-18.

(Dnr 305 – 232 / 05)

ÄRENDET

Kommunfullmäktige har beslutat ge stadsdelsnämnderna ett samlat ansvar för drift, reinvesteringar och investeringar på parkmark from 1 januari 2006 med vissa undantag.

Var ansvaret för särskilt utvalda områden och parker ska hamna är ännu ej beslutat. Naturmarken på Järvafältet föreslås marknämnden svara för.

Markkontoret kommer att göra en sammanställning av stadsdelsnämndernas önskemål
vad avser större investeringar på parkmark till stadsledningskontoret som gör en stadsövergripande bedömning och lämnar förslag till fördelning av investeringsmedel, varefter beslut tas av kommunfullmäktige.

Avsikten är att huvuddelen av investeringsmedlen ska fördelas på detta sätt. En mindre del ska fördelas schablonmässigt med hjälp av resursfördelningsmodellen för stadsmiljö-verksamhet.

Som underlag för planeringen av parkprojekt har sammanställts de projekt som finns upptagna i dåvarande gatu- och fastighetsnämndens flerårsplan för 2006-2008 och som översänts till stadsdelsnämnderna för yttrande.

I förvaltningens tjänsteutlåtande beskrevs nu de behov som framkommit på olika sätt bl.a..:

- behov av att rusta upp det stora grönstråket som sträcker sig från Nydal mot Järvafältet.

- behov av stora reparationer/nyinvesteringar av parkvägar, murar, trappor, stängsel i övriga stadsdelen, t.ex. vid Spånga By, Kämpingebacken, Bromstensskolans lekpark.

- behov av uppsnyggning av en parkyta som tillhör centrumytan vid Värsta Allé-Kronofogde-vägen. Många boende önskar att det görs en parkanläggning på platsen med soffor och planteringar.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att som svar på remissen överlämna önskemål enligt detta ärende om investeringar i Spånga-Tensta stadsdelsnämnds parkytor som underlag för planering av parkprojekt 2006 – 2008.

2. Beslutet justeras omedelbart.

_____________________


§207 Yttrande angående översyn av resursfördelningssystem för socialpsykiatrin

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-18.

(Dnr 502 – 197 / 05)

ÄRENDET

Kommunstyrelsen begär stadsdelsnämndens yttrande angående stadsledningskontorets
förslag till nytt resursfördelningssystem för socialpsykiatrin.

Stadsledningskontorets förslag innebär att vuxennyckeln inom individ- och familjeomsorgen delas i två delar omfattande dels missbrukarvården och dels socialpsykiatrin.

Den ekonomiska effekten av förslaget innebär för stadsdelen att kostnadsramen ökar med 2,2 mkr.

Förvaltningen ansåg att utgångspunkterna för utredningens arbete är bra och att en delning av vuxennyckeln som föreslagits är att föredra. Förvaltningen stödde förslaget till nytt resursfördelningssystem för socialpsykiatrin.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp), Markku Sirviö (m) samt tjänstgörande ersättaren Jan Håkansson (fp) enligt följande:

”Det är mycket positivt att ett förslag till nytt resursfördelningssystem för socialpsykiatrin äntligen tagits fram. Socialpsykiatrin får i förslaget en egen delpåse vilket är mycket bra.
Allt tyder på att det föreslagna resursfördelningssystemet på ett bättre sätt svarar mot
behovet av medel än nuvarande system. Det nya förslaget innebär att stadsdelar som tidigare missgynnats i resursfördelningen i högre grad kompenseras för de kostnader man har inom socialpsykiatrin.

De ekonomiska effekterna av det föreslagna resursfördelningssystemet ger dock stora omfördelningar mellan stadsdelsnämnderna. Exempelvis Kungsholmen får 3,8 miljoner kr mindre i det nya systemet vilket motsvarar nästan 145 % av deras nuvarande tilldelning. Detta motiverar att någon form av övergångsregler eller kompensation kan ges för att de människor som idag är föremål för socialpsykiatrins insatser i dessa stadsdelsnämnder inte ska drabbas.

I förslaget till nytt resursfördelningssystem har det inte gått att finna en variabel som förmår att fånga att vissa stadsdelar har många invånare med psykiska funktionsned-sättningar. Exempelvis höga antal schizofrenidiagnoser slår inte igenom i strukturindex. De psykiatriska diagnoserna ger inte ett tillräckligt stort förklaringsvärde och landstinget har ännu inte hittat modellen för ett ”psykindex”. Denna fråga måste ytterligare belysas och följas upp av stadsledningskontoret i samarbete med landstinget.”

__________________________


§208 Remissvar angående förslag till Renhållningsordning för Stockholms kommun innefattande föreskrifter och avfallsplan.

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-24.

(D nr 300 – 165 / 05)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått förslag till renhållningsordning för Stockholm, med föreskrifter och avfallsplan, för yttrande.

Remissen består av två delar. Den första utgörs av förslaget till föreskrifter om avfallshantering för Stockholms kommun. Det innebär i huvudsak en revidering av befintlig föreskrift. Dels har språkliga förtydliganden gjorts, dels anpassning till förändringar eller möjliga kommande förändringar av juridisk art. Föreskrifterna föreslås börja gälla från 1 januari 2006 då tidigare renhållningsordning upphör att gälla.

Remissens andra del behandlar förslag till avfallsplan för åren 2006-2010. Fyra mål med delmål har arbetats fram:

Mål 1. Mängden genererat avfall per invånare skall minska

- Mängden genererat hushållsavfall per invånare ska minska med 10 procent jämfört med 2003.

- Stadens förvaltningar och bolag ska integrera avfallsperspektivet i upphandling och verksamhetsplanering.

Mål 2. Mängden farligt avfall som samlas in ska öka.

- Hushållen ska erbjudas goda möjligheter att lämna ifrån sig sitt farliga avfall.

- Andel invånare som bedömer att de har god kunskap om hur det farliga avfallet ska sorteras ska överstiga 90 procent.

- Andel avfall i ”soppåsen” och i grovavfallet som utgörs av farligt avfall ska minska till mindre än 1 promille.

Mål 3. Mängden avfall som nyttiggörs ska öka.

- Andel hårdplast som materialåtervinns ska öka.

- Andel avfall i ”soppåsen” respektive grovavfallet som utgörs av förpackningar och tidningar ska vara mindre än fem procent.

- Staden medverkar till att marknaden för återvunnet material och produkter som innehåller återvunnet material växer.

- Minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger och butiker ska gå till biologisk behandling.

- Andel grovavfall som går till deponi ska minska med 10 procent.

Mål 4. Stockholms avfallshantering ska präglas av god tillgänglighet.

- Öka kunskapen om avfallshantering samt stärka förtroendet för systemet

- Hushåll och verksamheter ska erbjudas goda möjligheter att lämna ifrån sig sina förpackningar.

- Minst 50 procent av stadens flerbostadshushåll ska ha tillgång till fastighetsnära insamlig
av förpackningar.

- Under planperioden ska fem återvinningsstationer uppföras.

Förvaltningen hade inget att erinra mot förslagen till nya och reviderade föreskrifter för avfallshantering och var i huvuddrag positiv till förslaget om avfallsplan.

YRKANDEN

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) meddelade att m lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ledamoten Bengt Porseby (fp) yrkade avslag till förvaltningens förslag samt framlade anförandetext från fp.

Ledamoten Patrick Simonson (kd) yrkade avslag till förvaltningens förslag samt framlade anförandetext från kd.

Ledamoten Nils Thulén (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena under proposition och fann att det fanns majoritet för
eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

M lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

Reservation anmäldes av ledamoten Bengt Porseby samt tjänstgörande ersättaren Jan Håkansson (båda fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

att avslå förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra följande:

Stockholms källsorteringssystem är i kris och måste göras om i grunden. Källsortering i sig ska inte utgöra ett mål. Om det är mer miljö- och samhällsekonomiskt lönsamt att avskaffa sortering av vissa avfallsprodukter ska detta ske. Sorteringsmålen är felkonstruerade. Invånarna lägger ner tid och kraft på att i många fall sortera avfall som man lika gärna kan skicka till förbränning, medan liten kraft läggs på sortering av det miljöfarliga avfallet. Farligt avfall har, om det inte tas om hand på rätt sätt, en skadlig inverkan på miljön.

Folkpartiet vill radikalt förändra källsorteringen. Stockholm bör införa ett sorteringssystem som prioriterar och fokuserar på de farliga soporna och inte på sådant som man lika gärna kan bränna. Vi vill återinföra den fastighetsnära källsorteringen av tidningspapper. Satsa på fler och bättre insamlingssystem för farligt avfall. Vi vill också avskaffa 14-dagars hämtningen och återinföra veckohämtningen av den ”vanliga” soppåsen.

Den politiska majoriteten i Stadshuset har som nytt mål att 35 procent av (32 000 ton) matavfallet skall sorteras ut från hushåll och restauranger. Folkpartiet motsätter sig detta experiment. Storskalig kompostering eller rötning är inte det bästa sättet att ta tillvara hushållens matavfall. Kompostering har hittills mest levererat dålig lukt och en slutprodukt som ingen vill ha. Både från kompostering och rötning avges metan som är 20 gånger farligare för växthuseffekten än koldioxid.

Beslut om en produkt ska materialåtervinnas eller brännas ska baseras på en helhets-bedömning. Återvinning ska aldrig vara ett självändamål. För vissa produkter lönar det sig både miljömässigt och ekonomiskt att bränna och därmed utvinna energi. För andra produkter är insamling och materialåtervinning självklart.

Med vår avfallspolitik får vi en bättre miljö med lägre energiförbrukning, minskade lastbilstransporter, lägre kostnader för medborgarna samt mindre besvär för hushållen att hantera sina sopor.”

Reservation anmäldes också av ledamoten Patrick Simonson (kd) enligt följande:

”Jag reserverar mig mot beslutet då jag yrkat

att avslå förvaltningens förslag till beslut.

att som svar på remissen anföra följande:

Stockholm har som en tät storstad med många medborgare särskilda behov vad det gäller kommunal service gentemot medborgarna. Även när det gäller renhållningen och avfallspolitiken är det väsentligt att se till medborgarnas vardagssituation. Det är viktigt att konsekvent ha ett medborgarperspektiv där medborgarnas olika förutsättningar är vägledande för utformningen av avfallspolitiken. Närhet, enkelhet och förtroende är viktiga ingredienser. En begriplig information gentemot medborgarna blir en allt viktigare beståndsdel. En väl fungerande renhållning står och faller med medborgarnas och verksamhetsutövarnas acceptans och aktiva deltagande.

Insamling från hushåll föreslås inledas under 2005 trots att det är tveksamt om matavfallet kan nyttjas på ett resursmässigt bra sätt. Oklarheter finns fortfarande om hur insamlingen
ska ske, hur behandlingskapaciteten ska kunna öka och hur produkten ska kunna användas utan risker. Då flera obesvarade frågor återstår att besvara är det inte rimligt att gå vidare
med hushållsinsamling innan godtagbara lösningar etablerats. Det matavfall som idag
samlas in från hushåll används därtill endast som täckmaterial vid markarbeten. Insamling
av matavfall bör i dagsläget endast ske från storkök och restauranger.

Målet om att minst 35 % av matavfallet ska återvinnas genom biologisk behandling kan vara riktigt. Dock saknas i dag förutsättningar för att se hur en säker hantering av matavfallet ska säkerställas.

En prioritering bör ske i stadens avfallsarbete på att samla in det farliga avfallet. Ett producentansvar för elektriska och elektroniska produkter kommer snart att införas vilket är bra. Att ytterligare öka insamlingen av batterier är också mycket angeläget. Dagens system med återvinningsstationer har sedan starten 1997 uppvisat en rad brister och fungerar i allmänhet illa. Allmän nedskräpning, klotter, överfulla behållare och oklar ansvarsfördelning är påfrestande för stadens medborgare. Den uppsägning av det befintliga avtalet med materialbolagen som Kommunfullmäktige nyligen beslutade om var därför riktigt.

Den mobila insamlingen av farligt avfall ökar nu i staden och det är viktigt att formerna för denna verksamhet utvecklas. Den kan bli ett bra komplement till andra insamlingsformer
för det farliga avfallet.

Återvinningscentralerna har stor betydelse för att ta hand om avfall som inte kan lämnas
på annat sätt. Det är viktigt att fler återvinningscentraler kan startas. Mycket av det avfall
som lämnas till återvinning skulle istället kunna återanvändas. Det kan gälla möbler, hushållsapparater, köksinredningar och liknande. Vid återvinningscentralerna gäller att
allt som har lämnats till återvinning inte får tillvaratas av dem som besöker centralen. Då många frivilligorganisationer arbetar med insamling av begagnade möbler och andra konsumentartiklar vore det värdefullt att pröva om Stockholms stad kunde erbjuda frivilligorganisationer som arbetar med återanvändning att få ta emot begagnade artiklar i väl avgränsade ytor i anslutning till återvinningscentralerna.

Att återvinningscentral och insamling för återanvändning skulle finnas på samma plats
skulle underlätta för stockholmare som vill lämna grovavfall för både återanvändning
och återvinning vid samma transportresa. En bieffekt kan bli att återvinningscentralerna
får en mindre mängd grovavfall för t ex miljöstörande förbränning. Återanvändning är en god miljösatsning.

Återvinningsstationer utgör tillsammans med fastighetsnära insamling olika typer av befintliga insamlingspunkter idag. Inriktningen att sträva efter ökad grad av fastighetsnära insamling är riktig men det är också angeläget att tydigare lagstiftning tas fram på området.

Ett särskilt storstadsproblem hänger samman med att många människor i Stockholm saknar bil och därtill bor trångt i innerstan. Hur de ska kunna lämna grovsopor bör uppmärksammas särskilt. Idéerna om mobila återvinningscentraler eller återvinningscentraler i mindre skala i innerstaden bör utredas vidare.”

__________________________

§209 Rapport angående samverkan mellan järvastadsdelarnas insatser för våldsutsatta kvinnor samt stadsdelens samverkan med kvinnojourer.

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-18.

(D nr 004 – 279 / 05)

ÄRENDET

Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2004-02-26 antogs en handlingsplan för bemötande
av våldsutsatta kvinnor. Förvaltningen tillsatte därefter en arbetsgrupp inom individ- och familjeomsorgen vars uppdrag är att utarbeta och samordna rutiner för arbetet med denna målgrupp. Stadsdelsnämnden uppdrog åt förvaltningen 2005-02-10 att dels undersöka möjligheterna att förlägga kvinnojoursverksamhet till familjecentralen och dels att undersöka möjligheterna till samverkan i frågor kring skyddet för våldsutsatta kvinnor med stadsdels-förvaltningarna i Kista och Rinkeby.

Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med stadsdelarna Kista och Rinkeby erhållit projekt-medel för att dels driva projekt i respektive stadsdel och dels för att anställa en projekt-koordinator, vars uppgift är att samordna de olika stadsdelsprojekten och att underlätta kunskapsöverföringen mellan dessa.

Spånga-Tensta kommer i sitt projekt att utveckla metoder och arbetssätt för att nå misshandlande män och att motivera dem att avstå från våld i nära relationer.

Stadsdelsförvaltningen i Kista kommer att genomföra ett projekt som syftar till att även barnens situation uppmärksammas vid kvinnomisshandel.

Rinkeby driver sedan tidigare sin verksamhet Oliven som erbjuder professionellt stöd till misshandlade kvinnor. I viss utsträckning kommer man att kunna ta emot kvinnor från
övriga järvastadsdelar.

Personalen på familjecentralen har avvisat tanken på en kvinnojoursverksamhet som är lokalintegrerad med familjecentralen. Däremot anser man att det är viktigt att kunna hänvisa kvinnor till någon instans som kan ge våldsutsatta kvinnor ett personligt stöd även utanför normal arbetstid.

Förvaltningens uppfattning är att kvinnocentrum genom sin bredare verksamhet för kvinnor och sitt breda nätverk i stadsdelen har störst möjligheter att vara ett stöd för våldsutsatta kvinnor i Spånga-Tensta i avvaktan på ett eventuellt gemensamt agerande från järvastadsdelarna.

YRKANDEN

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) med instämmande av ledamöterna Bengt Porseby
(fp), Patrick Simonson (kd), Rune Olofsson (s) m.fl. yrkade bordläggning.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

________________________

§210 Redovisning av åtgärder med jobbgaranti för arbetslösa i Spånga-Tensta

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-27.

(D nr 502 – 280 / 05)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har uppdragit åt förvaltningen att presentera ytterligare åtgärder för
att minska kostnaderna för försörjningsstöd innefattande införande av jobbgaranti
i stadsdelen.

En redogörelse över åtgärder för arbetslösa som uppbär försörjningsstöd har tidigare
lämnats. Inför sommaren 2005 utvecklar förvaltningen insatserna till att även omfatta praktikjobb i egen regi.

Arbetslösa som vänder sig till förvaltningen för att söka ekonomiskt bistånd får en tid
hos Jobbaktiv inom fem arbetsdagar. Tillsammans med den arbetssökande upprättar Jobbaktiv och arbetsförmedlingen en gemensam handlingsplan. I handlingsplanen ingår att den arbetssökande dagligen kommer till Jobbaktiv och söker arbete.

För dem som inte finner arbete på den öppna arbetsmarknaden och som inte deltar i någon kompetenshöjande åtgärd kommer förvaltningen att införa en form av jobbgaranti. Denna garanti består av praktikjobb främst inom stadsdelens egna verksamheter. Under våren har förvaltningen förstärkt Jobbaktiv med två jobbcoacher som aktivt kommer att söka praktikjobb hos arbetsgivare utanför stadsdelen för dem som står långt från arbetsmarknaden.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens åtgärder med jobbgaranti för att minska kostnader för försörjningsstödet.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp), Markku Sirviö (m) och tjänstgörande ersättaren
Jan Håkansson (fp) enligt följande:

”Vi ser med tillfredställelse på att förvaltningen nu än mer närmar sig ett arbetssätt som
liknar Skärholmsmodellen. Vi ser dock att det fortfarande finns skillnader som handlar
om mer jobbcoaching samt den snabbare processen mellan sökande av socialbidrag och besök på jobbcentrum, som finns i Skärholmen, något som vi anser att även vår stadsdel
bör sträva efter.”

_____________________


§211 Ansökan om stimulansbidrag för anpassning av fritidshem till förskola vid Harspåret 7 – 9 i Solhem

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-26.

(D nr 303 – 105 / 05)

ÄRENDET

Förvaltningen planerar omdisponera ett fritidshem på Harspåret 7-9 till förskoleavdelning till hösten 2005. På samma adress och gård finns också en större byggnad med en 3-avdelnings förskola som den nya förskolan organisationsmässigt kan tillhöra. Fritidsbarnen kan beredas annan plats inom Solhemsskolans fritidsverksamhet.

Start- och särkostnader för anpassningen till förskola beräknas hålla sig inom ramen för de medel som enligt budgetanvisningarna går att söka centralt för nya förskolor.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande förslag enligt detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag för startkostnader och särkostnader för anpassning av fritidshem till förskola vid Harspåret 7-9 med totalt 0,4 mnkr.

3. Beslutet justeras omedelbart.

________________________


§212 Slutrapport avseende projekt Hemmaplan

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-26.

(D nr 503 – 141 / 05)

ÄRENDET

Förvaltningen sökte och fick projektbidrag från Länsstyrelsen i Stockholms län till
projekt Hemmaplan som startade 2003-03-01 och nu är avslutat som projekt.

En målsättning med projektet har varit att nå de ungdomar som begår kriminella handlingar och samtidigt inte vill ha kontakt med socialtjänsten. Där man försökt tidigare, men inte lyckats. Detta har kunnat genomföras i väldigt hög utsträckning. Projektledaren har med samtliga ungdomar, deras familjer och nätverk, lyckats skapa en stark samarbetsallians, vilket har gjort att överenskommelser och beslut varit förankrade och begripliga/konsekventa för samtliga. Denna samarbetsallians har också inneburit att om ungdomarna begått något brott, så har det oftast kunnat klars upp snabbt i samarbete med polisen. Konsekvenserna av ungdomarnas handlande har på det sättet blivit tydliga för dem och deras omgivning.

Däremot har det varit svårt att få ut ungdomarna i studier eller arbete.

Förvaltningen har också sett att tiden för deltagande i projektet blir lång. Endast en av de ungdomar som aktualiserades för projektet efter att det startat har avslutats. Övriga fortsätter, men man kan se att de som kom med i början av 2003 nu befinner sig i en slutfas.

Förvaltningens bedömning är att projektet varit lyckat och att man uppnått de mål som är rimliga. Detta har gjort att projektet permanentats.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

_________________

§213 Månadsrapport maj 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-06-07.

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport. Detta är månadsrapporten för maj som redovisar bokförda kostnader och intäkter tom maj månad.

Budgetläget bedöms osäkert, det gäller framförallt verksamhetsområdena äldreomsorg och skola. Nämnden har dessutom nya ansvarsområden där kostnadsbilden fortfarande är oklar. Det är ansvaret för flyktingmottagande, där budgeten skall omprövas under året med hänsyn till det faktiska antalet personer 2005. Ett annat ansvarsområde är eftermiddagstillsynen för särskolebarn över 12 år.

Kostnaderna för socialbidrag har ökat och ligger nu på en något för hög nivå.

YRKANDEN

Ledamoten Christer Grunder (m) yrkade att godkänna rapporten samt att förvaltningen
skulle få i uppdrag att återkomma med förslag så att ekonomin kommer i balans.

Övriga i nämnden anslöt sig till Christer Grunders yrkande.

BESLUT

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med förslag så att ekonomin kommer i balans.

_______________________


§214 Kombinerad studie- och konferensresa till England

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-23.

(D nr 299 – 281 / 05)

ÄRENDET

Utredningsgrupperna inom individ- och familjeomsorgen ansöker om att få göra en kombinerad studie- och konferensresa till England. De har bjudits in att delta i en internationell konferens om Signs of Safety i augusti.

Konferensen är kostnadsfri men det krävs av deltagarna att de som motprestation presenterar sitt eget arbete. Barn- och ungdomsgrupperna har också tagit kontakt med sina engelska motsvarigheter i Gateshead och arbete pågår med att planera in lämpliga studiebesök.

Resan är finansierad i sin helhet genom stipendier.

Förvaltningen förslog nämnden att godkänna resan som genomförs på tjänstetid.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att tretton socialsekreterare och två gruppchefer från utredningssektionen får resa i tjänsten till Gateshead, England, under perioden 2005-08-23 till 2005-08-26.

_________________________

§215 Studieresa till Kroatien för Bromstensgårdens personalgrupp

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-30.

(D nr 299 – 282 / 05)

ÄRENDET

Bromstensgården ansöker om att få göra en studieresa till Kroatien. Under våren 2004 och hösten 2005 har det vuxit fram ett behov hos uppdragsgivarna att efter avslutad utredning följa upp med uppföljnings- och behandlingsuppdrag. För att tillmötesgå detta är personalen på Bromstensgården i behov av en gemensam grund att utgå ifrån i detta arbete. Dessutom behövs kunskaper anpassade till arbetsuppgifter inriktade på behandling.

Som ett led i denna kompetensutveckling föreslog förvaltningen att Bromstensgårdens personalgrupp får göra studieresan i tjänsten.

Kostnaden tas från Bromstensgårdens överskott.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att Bromstensgårdens personalgrupp får resa i tjänsten
till Kroatien under sju dagar vecka 39, 2005.

________________________

§216 Ansökan om studieresa till Holland

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-31.

(D nr 299 – 283 / 05)

ÄRENDET

Fridagruppen ansöker om att få åka på studieresa till Nederländerna under tiden 21-24 september 2005.

Eftersom Nederländerna är föregångare på många områden när det gäller funktionshinder anser man att det skulle vara värdefullt att besöka några av deras enheter. Kontakt har etablerats sedan en tid tillbaka och ett studiebesöksprogram har gjorts upp.

Fridagruppen deltar liksom övriga enheter inom omsorgen om funktionshindrade i projektet Lys-kompa-funka. Genom sitt deltagande har gruppen fått medel att använda till kompetenshöjande och personalbefrämjande åtgärder.

Förvaltningen föreslog nämnden att bevilja studieresan.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att Fridagruppen gör studiebesök i Holland på betald arbetstid.

_________________________


§217 Anmälan av överenskommelse mellan landstinget och stadsdelsnämnden kring äldre- och funktionshindrade

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-31.

(D nr 106 – 284 / 05)

ÄRENDET

En lokal överenskommelse kring äldre har tecknats mellan landstinget och stadsdelsnämnden ”Lokal överenskommelse om samverkansrutiner kring äldre och funktionshindrade mellan Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, landstingets primärvård och psykiatri i Spånga-Tensta samt Brommageriatriken AB, 2004-02-04”.

Överenskommelsen anmäldes nu till nämnden.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner anmälan.

__________________________

§218 Ansökan om projektbidrag till integrerat midsommarfirande från Spånga Folkdansgille

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-06-01.

(D nr 008 – 251 / 05)

ÄRENDET

Spånga Folkdansgille söker bidrag med 10 000 kr till integrerat midsommarfirande
vid Spånga kyrka.

Förvaltningen föreslog nämnden att avslå ansökan eftersom anslaget för föreningsbidrag
är slut.

YRKANDEN

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) yrkade avslag till förvaltningens förslag d.v.s. bifall till ansökan.

Övriga i nämnden anslöt sig till Ole-Jörgen Perssons yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beviljar Spånga Folkdansgille 10 000 kronor till integrerat midsommarfirande.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Ole-Jörgen Persson, Christer Grunder och
Markku Sirviö (alla m) enligt följande:

”Projektet är beaktansvärt och till stor nytta för lokalsamhället i Spånga. Det är därför vår uppfattning att ansökan skall bifallas.

Förvaltningen ges i uppdrag att hitta medel för att täcka Spånga Folkdansgilles ansökan”.

Särskilt uttalande avgavs också av ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick
Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp), Markku Sirviö (m) och tjänstgörande ersättaren Jan Håkansson (fp) enligt följande:

”Vi finner det otillfredsställande att bra verksamheter inte kan beviljas bidrag p.g.a. att alla pengar delats ut i ett tidigare skede. Det midsommarfirande som årligen arrangeras av Spånga Folkdansgille är en mycket uppskattad tradition både av ”nya” och ”gamla” svenskar. Vi anser att det är just denna typ av verksamheter som föreningsbidrag bör avsättas för. Det handlar dessutom inte om några stora summor pengar. Majoriteten har valt att fördela den budgeterade summan för föreningsbidrag i ett tidigt skede något som drabbat många verksamheter som fått erfara att pengarna är slut när deras ansökan ska behandlas.

Inför fördelningen av 2006 års föreningsbidrag bör en information utsändas till samtliga föreningar där också information om sista dag för ansökan anges. Efter beredning av samtliga ärenden samtidigt, som sedan föreläggs nämnden i ett och samma ärende, ges nämnden möjlighet till en mer rättvis prioritering.”

____________________

§219 Anmälan av svar från trafikkontoret gällande lämnat medborgarförslag

Anmäldes trafikkontorets svar 2005-05-24 gällande Byggande av handikapptoalett i Tensta centrum.

(D nr 304 – 508 / 04)

ÄRENDET

En medborgare har föreslagit att en handikappanpassad toalett ska byggas i Tensta centrum

Trafikkontoret svarade att det i kontorets driftbudget inte finns utrymme för en utökning av antalet offentliga toaletter. Om en ny anläggning ska placeras ut måste en offentlig toalett flyttas från någon annan plats.

Trafikkontoret hänvisade också till att det under medborgarkontorets öppettider finns en handikappanpassad toalett i Tensta centrum.

Eftersom man inte lyckats hitta någon lämplig plats för utplacering av en ny handikappanpassad toalett i Tensta centrum avstyrkte trafikkontoret förslaget.

BESLUT

1. Svaret läggs till handlingarna.

_____________________

§220 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från sammanträde i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2005-05-12.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna

____________________________

§221 Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

Anmäldes protokoll från ungdomsrådets sammanträde 2005-05-11.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

______________________________

§222 Ändring och tillägg till delegationsbestämmelserna

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-06-02.

(D nr 002 – 285 / 05)

ÄRENDET

Efter att stadsdelsnämnden 2005-03-31 beslutat om reviderade delegationsbestämmelser har upptäckts ett fel beträffande SL-kort. Förvaltningen föreslog nu att softhandläggare får besluta om SL-kort, enligt riktlinjer

Vidare behöver arbetsledare vid Fornminnesgruppen, som från 1 juni tillhör vår stadsdel, delegation för nödvändiga inköp och förvaltningen föreslog 20 000 kr som gräns.

Brandskyddsuppgifter bör delegeras till stadsdelsdirektören med rätt att vidaredelegera.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner att softhandläggare vid Individ och Familj får delegation att besluta om SL-kort enligt riktlinjer.

 2. Stadsdelsnämnden godkänner att arbetsledare för Fornminnesgruppen får delegation på anskaffning av varor och tjänster för högst 20 000 kr.

 3. Stadsdelsnämnden beslutar att ansvaret för brandskyddet delegeras till stadsdelsdirektören som i sin tur ges rätt att vidaredelegera olika delar av brandskyddsarbete till annan/andra inom stadsdelsförvaltningen.

____________________


§223 Yttrande över ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående särskola

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-06-01.

(D nr 403 – 235 / 05)

ÄRENDET

Utbildningsförvaltningen har begärt yttrande över ansökan från Interkulturell utbildning Ghazal AB om godkännande av och rätt till bidrag för fristående särskola inom den sedan 1994 verksamma fristående skolan Svenska Interkulturella Skolan i Spånga. Ansökan avser skolstart höstterminen 2006 med 21 särskoleelever i åldrarna F-6. Fullt utbyggd beräknas särskolan kunna ta emot 44 elever, skolår F-10, inom skolans totala antal på 178 elever. Särskolan ska ha en allmän inriktning och följa Lpo94.

Förvaltningen skrev i sitt yttrande bl.a. att det i de kommunala skolorna finns arbetssätt som bejakar olika etniskt ursprung och som kan tillvarata olika kulturers särdrag och tvåspråkighet. Det positiva, som sker i mötet mellan olika kulturer, riskerar att gå förlorat om etableringen av friskolor blir så omfattande att vissa grupper blir isolerade i sina egna kulturer. Det är dessutom viktigt att särskoleelever i högre grad än hittills integreras i vanliga grundskolor. I den aktuella ansökan gällande särskole-verksamheten ansåg förvaltningen att andelen särskoleelever i förhållande till grundskoleelever blir orimligt stor, 25%, vilket riskerar ytterligare segregering.

Med stöd av det i tjänsteutlåtandet anförda var förvaltningens uppfattning att möjligheten till val av särskoleverksamhet inom friskola redan nu är väl tillgodosedd.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar det till
vidare behandling i utbildningsnämnden.

________________________

§224 Inkomna allmänna offentliga handlingar i maj 2005

Anmäldes rubricerade förteckning 2005-06-03.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

_______________________

§225 Ansökan om medel från Kompetensstegen

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-06-02.

(D nr 204 – 286 / 05)

ÄRENDET

Under åren 2005-2007 finns möjlighet för kommunerna att söka pengar från Kompetensstegen.

Äldre- och Funktionshindrade inom Spånga-Tensta ansöker om medel till projekt för vårdbiträden med utländsk bakgrund. Målet är att förbättra vårdbiträdenas språk- och yrkeskunskap, ge vårdarbetet högre status, öka kvalitet, säkerhet och trivsel på enheterna inom avdelningen samt att höja kvaliteten på dokumentationen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner projektansökan.

____________________

§226 Rapport om fallavvikelser under april månad 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-23.

(D nr 504 – 287 / 05)

ÄRENDET

Vid ett tidigare nämndmöte ställdes en fråga angående sambandet mellan medicinering av antidepressiva och fallincidenter bland äldre.

Nu har den medicinskt ansvariga sjuksköterskan tittat på möjliga orsaker till de fall som inträffat under april 2005 i samtliga stadsdelens boenden.

Av de 30 fallavvikelser som inrapporterats har inte kunnat konstateras något samband med antidepressiva medel. Det finns en stor medvetenhet om problem kring biverkningar av olika mediciner inom äldreomsorgen idag. Yrsel är en känd biverkan av antidepressiva och som alltid måste observeras vid insättning. Det är även viktigt att vårdpersonalen är informerad om detta.

BESLUT

1. Nämnden godkänner rapporten.

__________________

§227 Anmälan av ledamöters deltagande i konferenser mm

Anmäldes rubricerade förteckning 2005-06-07 avseende tiden 2005-01-17 – 2005-04-26.

(D nr 002 – 288 / 05)

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

_______________________


§228 Information/Rapporter

Ledamoten Patrick Simonson (kd) överlämnade en skrivelse daterad 2005-06-15 ”Minska barngrupperna i förskolan”, med förslag att redovisa kartläggning av hur stora barngrupperna är vid nämndens samtliga förskolor samt att redovisa en bedömning av när barngrupperna som har fler barn än genomsnittet i staden kommer att kunna minskas.

BESLUT

1. Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_______________________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 228 )

_________________

§229 Utbildningsresa till Seattle, USA, för två personer inom Barn- och Ungdomsavdelningen

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-06-09.

(D nr 204 – 265 / 05)

ÄRENDET

Avdelningen Barn och Ungdom har av Kompetensfonden beviljats medel för att pröva Webster-Strattons program för lärarledarskap. Utbildningsledare är en psykolog och en specialpedagog vid stödenheten. Dessa har möjlighet att bli certifierade som ledare i programmet. För detta krävs bl.a. deltagande i workshop som hålls i Seattle den 15-16 september 2005.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna utbildningsresan för dessa två personer.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att två personer åker på utbildning i Seattle, USA, vecka 37, 2005.

_____________________