Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-05-18

Sammanträde 2006-05-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Sammanträdet inleds med att stadsdelsdirektören går igenom de ärenden som ska behandlas vi Läs mer...d dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (24/5)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 20/4, justerat 27/4)

_________________


3 Anmälan av protokoll från kommunfullmäktige 2006-04-24; Avsägelse och fyllnadsval

Utsänds endast till nämndens ledamöter

Anmäldes protokoll från kommunfullmäktige 2006-04-24; Erik Lindberg (s) hade avsagt sig uppdraget som ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, vilket godkändes. Frågan om att utse ny ersättare bordlades.

_______________________

4 Inkomna medborgarförslag

Utsänds endast till nämndens ledamöter

a. Önskemål om nät till basketkorgar i Bromsten samt utöka och asfaltera planer.

b. Förslag på att minska nedskräpningen i Tensta.

________________________

5 Remiss angående motion (2006:2) om införande av en databas för registrering av klotter

Bordlagt ärende, utsänds ej på nytt

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-03-30.
(D nr 099 – 137 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Tertialrapport 1 - 2006

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-05-12.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande tertialrapport samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om medel för tomgångshyror i samband med avveckling av lokaler, 1,5 Mkr.

3. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa om omstruktureringsmedel för ombyggnation av Elinsborgsskolan i samband med att fritidshemmen flyttar in i skolan, 1,7 Mkr.

4. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om 3,8 Mkr avseende grundskoleinventarier.

5. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om beställarstöd för skollokaler, 0,1 Mkr.

6. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för gruppboenden för funktionshindrade, 2,9 Mkr.

7. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om medel för hemlösa, 1,7 Mkr.

8. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för nya förskolelokaler, 3,6 Mkr.

9. Stadsdelsnämnden beslutar om omslutningsförändringar om sammanlagt 38,8 Mkr.

10. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa om medel för Fornminnesgruppen, 7 Mkr.

11. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa om 2,7 Mkr för åtgärder under andra halvåret 2006 för att öka sysselsättningsgraden till heltid för de anställda som nu arbetar deltid och anmält önskemål om heltid.

12. Stadsdelsnämnden beslutar om i ärendet föreslagna budgethållningsåtgärder.

13. Stadsdelsnämnden beslutar att fyra olika parkinvesteringsprojekt på sammanlagt 2,3 Mkr (bilaga 1.22) ska finansieras ur budgeten för parkinvesteringar.

14. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Svar på medborgarmotion om avstängning av trottoar vid Värstagårdsvägens slut

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-04-27.
(D nr 306 – 111 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgares önskemål enligt detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om vidare utredning av medborgarförslag enligt detta tjänsteutlåtande.

_____________________________________


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Svar på medborgarmotion om behov av övergångsställe på Avestagatan nära Solhemsängens skola

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-04-27.
(D nr 306 – 165 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgares önskemål enligt detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om vidare utredning av medborgarförslaget enligt detta tjänsteutlåtande.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Svar på medborgarförslag om hinder för genomfart av olaga mopedåkning på parkvägarna kring Enbacksskolan och Sotingeplan

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-04-28.
(D nr 306 – 173 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgares önskemål enligt detta tjänsteutlåtande.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Svar till medborgares synpunkter om anläggning av boulebana i Spånga centrum

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-04-28.
(D nr 305 – 147 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.

_________________________Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, arbetsgruppernas förslag, samverkansgruppens beslut och stadsdelsförvaltningens förslag

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-05-11.
(D nr 013 – 312 / 06)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna respektive avslå följande förslag att räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

Godkänna/delvis godkänna projektförslagen

1. Bromstensskolan; Specialpedagogisk kunskapsbank för skolorna i Spånga-Tensta, 350 000 kr

2. Kulturskolan; Blå Lava ungdomsprojekt, fortsättning, 20 000 kr

3. Kvinnocentrum; Svenska som integration, butiks- och vårdsvenska samt projektledare på deltid, fortsättning, 296 000 kr

4. Kvinnocentrum; Nya datorer, 43 000 kr

5. Sdf, Tensta konsthall m.fl.; Taxingeplan, upprustning, 200 000 kr

6. Spånga bibliotek; Guldlock, teater Tummeliten, 30 000 kr

7. Syrianska kyrkans kvinnoförening; Ungdomen i fokus, 150 000 kr

8. Verdandi; ”Vi behövs”, fortsättning, 130 000 kr

9. Verdandi; Sommarverksamhet 2006, utbildning av ideella verksamhetsledare, 70 000 kr

10. Bromstensskolan; Hälsofrämjande projekt, gårdsupprustning, 150 000 kr

Avslå projektförslagen
11. Kvinnocentrum; Må bra för kvinnor

12. Kvinnocentrum; Inspiration av ung designer

13. Kvinnocentrum; Demokrati

14. Spånga Blåband/Xpandiavision; PAX, för ett fredligt Järva.

_________________________Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Ansökan om bidrag till pensionärsföreningar

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-04-13.

Förslag till beslut

1. PRO Bromsten beviljas bidrag med totalt 959 kronor

2. PRO Erland beviljas bidrag med totalt 755 kronor.

3. PRO Spånga beviljas bidrag med totalt 1 085 kronor.

4. PRO Tensta Rinkeby beviljas bidrag med totalt 1 205 kronor.

5. Spångaveteranerna beviljas bidrag med totalt 2 393 kronor.

6. Medel får tas från anslag för äldreomsorgen.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Bidrag till föreningar

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-05-02.

Förslag till beslut

1. Ansökan om bidrag till Libanesiska familjeföreningen avslås.

2. Ansökan om bidrag till Leego dagligverksamhet för äldre somalier avslås.

3. Ansökan om bidrag till Systerjouren Somaya kvinno- och tjejjour avslås.

4. Ansökan om bidrag till Somaliska kultur- och idrottsföreningen avslås.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Ny organisation för Enbacken/Gullinge skolor

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-04-28.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att organisera skolenheten Enbacken/Gullinge skolor som två skolenheter, Enbacksskolan och Gullingeskolan.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att som rektor för Enbacksskolan utse xxxxxxxxxxxxx, nuvarande rektor för enheten Enbacken/Gullinge skolor.

3. Stadsdelsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att rekrytera ny rektor för Gullingeskolan.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Remissvar ang Hemtjänst för äldre – kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-04-28.
(D nr 504 – 226 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner remissvaret.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Remissvar ang. rapporten ”Styckevis och delt – Om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet”

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-04-18.
(D nr 504 – 88 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar remissvaret.

2. Ärendet justeras omedelbart.

________________________Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Yttrande ang översyn av resursfördelningsmodell för individ- och familjeomsorg vuxna samt barn och ungdomar

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-05-02.
(D nr 500 – 241 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden stöder stadsledningskontorets förslag till nytt resursfördelningssystem för individ- och familjeomsorg vuxna samt barn och ungdomar.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

_____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Åtgärder med anledning av stadsarkivets kompletterande yrkanden till inspektionsrapport 2005

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-05-08.
(D nr 012 – 181 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner de åtgärder som stadsdelsförvaltningen föreslår med anledning av stadsarkivets kompletterande yrkanden till 2005 års inspektionsrapport.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Utredning om verksamheten i Blå Huset, slutrapport

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-05-04.
(D nr 012 – 82 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att avsätta 100 000 kronor till särskilda utvecklingsinsatser för verksamheten i Blå Huset.

________________________Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Delegation vid andrahandsuthyrning

Utsänds endast till nämndens ledamöter

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-04-18.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att ge delegation att skriva andrahandskontrakt till följande enhetschefer:
xxxxxxxxxxxxxxxx – gruppboendena Elinsborgsbacken 7 samt Tensta servicehus
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – gruppboendet Nyponet Elinsborgsbacken 3
xxxxxxxxxxxxx – gruppboendena Vindskupan och Takåsen, Fristad
xxxxxxxxxxxxx – Flysta och Solhems gruppboenden med tillhörande satellitlägenheter
xxxxxxxxxxxxxxx – Björinge, Stranninge och Järinge gruppboenden med tillhörande satellitlägenheter.

______________________

21 Anmälan av ordförandebeslut

Utsänds endast till nämndens ledamöter

Anmäles beslut fattat av ordföranden Abdo Goriya 2006-04-26, gällande upprustning av lekplatsen Skansen vid Bromstensskolan enligt skiss. 2 875 000 kr godkändes att räknas som stadsdelförnyelse i Spånga-Tensta.

Förslag till beslut

1. Beslutet läggs till handlingarna.

___________________

22 Anmälan av tjänstemannabeslut

Utsänds endast till nämndens ledamöter

a. Beslut om utlämnande av sekretessbelagda handlingar, fattat av chefen för individ och familj, 2006-04-26.

b. Yttrande angående ansökan om automatspelstillstånd av chefen för Kansli och Medborgarkontor 2006-04-25.

Förslag till beslut

1. Besluten läggs till handlingarna.

___________________

23 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

Anmäles protokoll från brottsförebyggande rådets sammanträde 2006-03-28.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2006-04-05.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006-04-11.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Anmälan av protokoll från Spånga-Tensta biblioteksråd

Anmäles protokoll från sammanträde i Spånga-Tensta biblioteksråd 2006-04-05.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna

_______________________


27 Anmälan av tecknande av avtal för handledningstjänster

Utsänds endast till nämndens ledamöter

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-05-04.
(D nr 105 – 179 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar lägga anmälan om tecknande av avtal för handledningstjänster till handlingarna.

____________________________

28 Inkomna allmänna offentliga handlingar i mars och april 2006

Anmäles rubricerade förteckning 2006-05-10.

Förslag till beslut

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

__________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Kurser/Konferenser

Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Abdo Goriya (s) ordf.
Ann-Katrin Åslund (fp) vice ordf.
Eva Andersson-Ney (s)
Christer Grunder (m)
Jonas Ljungstedt (v)
Folke Nässla (mp)
Rune Olofsson (s)
Ole-Jörgen Persson (m)
Patrick Simonson (kd)
Markku Sirviö (m)
Nils Thulén (s)


Närvarande ersättare
Alma Adan (m)
Madeleine Jacobsson (m)
Mahin Kindberg (fp)
Ghalia Malki (s)
Gabriella Mathur (kd)
Ziad Odesson (mp)
Teghlatflasser Sauma (s)


Tjänstgörande ersättare
Jan Håkansson (fp)
Ornina Younan (s)

Anmält förhinder
Björn Begner (m), Anastasia Georgiadou (s), Bengt Porseby (fp), Rashad Rached Abdel Al (v), Agneta Åberg (s)

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Christina Jerlin, Mats Carinder, Christer Ståhl, Cathrine Önnestam och Gabriel Marawgeh, verksamhetsrevisorn Jan Francke samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 126-155 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 25-tal personer
var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören gick igenom
de ärenden som skulle behandlas vid sammanträdet följt av allmänhetens frågestund.

Det formella sammanträdet började kl 19.25.

Utsågs att justera: Abdo Goriya, Ann-Katrin Åslund,

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2006-05-24

Paragrafer: 126 - 159

 

§126 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden

Abdo Goriya utse Ann-Katrin Åslund att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2006-05-24.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 4/2006 från 2006-04-20 blivit justerat 2006-04-27.

_______________________


§127 Anmälan av protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2006-04-24; och fyllnadsval

Anmäldes protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2006-04-24;

(D nr 002 – 336 / 06)

ÄRENDET

Erik Lindberg (s) hade avsagt sig uppdraget som ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, vilket godkändes.

Frågan om att utse ny ersättare bordlades.

BESLUT

 1. Protokollet lades till handlingarna.

_______________________

§128 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes inkomna medborgarförslag

a.) Önskemål om nät till basketkorgar i Bromsten samt att utöka och asfaltera planer.
(D nr 304 – 315 / 06)

b.) Förslag på att minska nedskräpningen i Tensta.
(D nr 306 – 320 / 06)

c.) Förslag till förbättringar av när- och trafikmiljön i Solhem.
(D nr 306 – 332 / 06)

BESLUT

 1. Medborgarförslagen överlämnas till förvaltningen för beredning.

________________________

§129 Remiss angående motion (2006:2) om införande av en databas för registrering av klotter

Förelåg bordlagt ärende tjänsteutlåtande 2006-03-30.

(D nr 099 – 137 / 06)

ÄRENDET

En motion om att införa en databas för registrering av klotter har kommit till stadsdelsnämnden för yttrande.

SL har byggt upp en databas för insamling av information om skadegörelse.
Motionären föreslår att staden antingen ansluter sig till SLs databas för klotter,
eller startar egen sådan databas.

Förvaltningen var positiv till att staden ansluter sig till SLs databas. Sannolikt
skulle både personella resurser och ekonomiska medel sparas.

Ärendet bordlades vid sammanträde 20 april och återupptogs nu till behandling.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att
bifalla förvaltningens förslag till beslut samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m) och Markku Sirviö (m) samt tjänstgörande ersättaren Jan Håkansson (fp) enligt följande:


”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

att bifalla förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra:

Stockholm är en stad i förslumning. En del av det är klottret, som förfular staden på
alltför många ställen. Klottret får sitta alldeles för länge, samtidigt som nästa generations klottrare fostras i stadens graffitikurser.

Det behövs flera åtgärder för att stoppa klottret. SL bedriver ett lovvärt arbete, genom
att systematiskt registrera och anmäla klotter. Därigenom får polisen betydligt bättre möjligheter att gripa misstänkta klottrare och hitta bevis.

Stockholms stad bör självklart ansluta sig till SL:s databas, alternativt starta en egen. Databasen är ett av många steg till en klotterfri huvudstad.”

_________________________

§130 Tertialrapport 1 - 2006

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-05-12.

ÄRENDET

Stadsdelens verksamhet följs upp på olika sött vid olika tidpunkter genom internrevision, ILS-genomgångar, månadsrapporter och tertialrapporter.

Prognosen för anslag 1, verksamhetsanslaget, är att kostnaderna ryms inom budgeterade medel om nämnden får de budgetjusteringar som begärs i ärendet.

Kostnaden för barn- och ungdomsplaceringar pekar på ett överskridande av budget på 6 Mkr och åtgärder planeras för att begränsa kostnaderna.

För anslag 2, försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder, ligger kostnaderna på samma nivå som föregående år vilket beräknas medföra ett underskott på 10 Mkr.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+kd att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut, att besluta om införande av Skärholmsmodellen och så kallad jobbgaranti i stadsdelen samt anförandetext.

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) yrkade att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut, att be förvaltningen utreda Moderata samlingspartiets förslag om att genom jobbgaranti, kommunal normgivning i socialbidragen och etablering av s.k. Jobbtorg i Rågsved, Järva och Stockholm City få fler människor från bidrag till arbete och därmed minska utanförskapet i Stockholm samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena under proposition och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.


BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande tertialrapport samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om medel för tomgångshyror i samband med avveckling av lokaler, 1,5 Mkr.

 3. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa om omstruktureringsmedel för ombyggnation av Elinsborgsskolan i samband med att fritidshemmen flyttar in i skolan, 1,7 Mkr.

 4. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om 3,8 Mkr avseende grundskoleinventarier.

 5. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om beställarstöd för skollokaler, 0,1 Mkr.

 6. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för gruppboenden för funktionshindrade, 2,9 Mkr.

 7. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om medel för hemlösa, 1,7 Mkr.

 8. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för nya förskolelokaler, 3,6 Mkr.

 9. Stadsdelsnämnden beslutar om omslutningsförändringar om sammanlagt 38,8 Mkr.

 10. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa om medel för Fornminnesgruppen, 7 Mkr.

 11. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa om 2,7 Mkr för åtgärder under andra halvåret 2006 för att öka sysselsättningsgraden till heltid för de anställda som nu arbetar deltid och anmält önskemål om heltid.

 12. Stadsdelsnämnden beslutar om i ärendet föreslagna budgethållningsåtgärder.

 13. Stadsdelsnämnden beslutar att fyra olika parkinvesteringsprojekt på sammanlagt 2,3 Mkr(bilaga 1.22) ska finansieras ur budgeten för parkinvesteringar.

 14. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamoten Patrick Simonson (kd) och tjänstgörande ersättaren Jan Håkansson (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att besluta om införande av Skärholmsmodellen och så kallad jobbgaranti i stadsdelen

Att därutöver anföra

Vänstermajoriteten i Stockholms stad har från valet 2002 förhållit sig anmärkningsvärt passiva till de växande problem som Stockholms stad har. Stockholms ekonomi mår inte bra och det är stockholmarna som drabbas. Allt färre funktionshindrade och äldre får den omsorg de har rätt till när biståndsbedömningen skärps.

Trots högkonjunkturen ligger socialbidragstagandet på en hög nivå . Majoriteten har full-ständigt gett upp målet att halvera socialbidragstagandet. För att vända utvecklingen krävs en ny politik, där tilltron till den enskilda människans förmåga att komma ut på arbets-marknaden sätts i centrum. Arbetsmetoderna som tillämpas i Skärholmen och flera närliggande stadsdelar bör användas även i vår stadsdel.

För stadsdelen prognosticeras underskott både på anslag 2 socialbidrag men också på anslag 1. Då handlar det om placeringar av barn och unga där underskottet beräknas till 6 miljoner.

Det är viktigt att komma ihåg att placeringar av barn och ungdomar inte är den första åtgärd som vidtas när barn och ungdomar far illa eller har ett beteende som utsätter både dem själva och andra för risker. Självklart ska bästa möjliga metod och vård användas vilket inte alltid är institutionsvård. Vi vill dock understryka att barn och ungdomar som far illa är en av de allra viktigaste uppgifter som nämnden har att hantera.

Bristande prioriteringar och ökade satsningar på annat än de kommunala kärnverksamheterna spär ytterligare på problemen och urholkar stadsdelarnas förutsättningar att ge stockholmarna en grundläggande service. Det är helt orimligt att Agenda 21-kontor, kultursekreterare och konsumentrådgivning i dagens trängda ekonomiska läge prioriteras framför satsningar på barn och ungdomar som far illa, förskola, skola och äldreomsorg.

För viktiga kärnverksamheter innebär 2006 års budget direkta besparingar på de enskilda enheterna. Detta är särskilt tydligt inom äldreomsorgen där biståndsbedömningen blir allt tuffare. Utvecklingen mot en restriktivare biståndsbedömning är mycket oroande och ett uppenbart tecken på att äldre- och handikappomsorgen inte prioriteras särskilt högt av den styrande majoriteten.”

Reservation anmäldes även av ledamöterna Ole-Jörgen Persson, Christer Grunder och Markku Sirviö (alla m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att be förvaltningen utreda Moderata samlingspartiets förslag om att genom jobbgaranti,

kommunal normgivning i socialbidragen och etablering av s.k. Jobbtorg i Rågsved,

Järva och Stockholm City få fler människor från bidrag till arbete och därmed minska

utanförskapet i Stockholm.

Att därutöver anföra

Vänstermajoriteten i Stockholms stad har från valet 2002 förhållit sig anmärkningsvärt passiva till de växande problem som Stockholms stad har. Stockholms ekonomi mår inte bra och det är stockholmarna som drabbas. Allt färre funktionshindrade och äldre får den omsorg de har rätt till när biståndsbedömningen skärps.

Trots högkonjunkturen ligger socialbidragstagandet på en hög nivå. Majoriteten har helt gett upp målet att halvera socialbidragstagandet. För att vända utvecklingen krävs en ny politik, där tilltron till den enskilda människans förmåga att komma ut på arbetsmarknaden sätts i centrum.

För stadsdelen prognosticeras underskott både på anslag 2 socialbidrag men också på anslag 1. Då handlar det om placeringar av barn och unga där underskottet beräknas till 6 miljoner.

Det är viktigt att komma ihåg att placeringar av barn och ungdomar inte är den första åtgärd som vidtas när barn och ungdomar far illa eller har ett beteende som utsätter både dem själva och andra för risker. Självklart ska bästa möjliga metod och vård användas vilket inte alltid är institutionsvård. Barn och ungdomar som far illa är dock en av de allra viktigaste uppgifterna för nämnden.

Bristande prioriteringar och ökade satsningar på annat än de kommunala kärnverksamheterna spär ytterligare på problemen och urholkar stadsdelarnas förutsättningar att ge stockholmarna en grundläggande service. Det är helt orimligt att Agenda 21-kontor, kultursekreterare och konsumentrådgivning i dagens trängda ekonomiska läge prioriteras framför satsningar på barn och ungdomar som far illa, förskola, skola och äldreomsorg.

För viktiga kärnverksamheter innebär 2006 års budget direkta besparingar på de enskilda enheterna. Detta är särskilt tydligt inom äldreomsorgen där biståndsbedömningen blir allt tuffare. Utvecklingen mot en restriktivare biståndsbedömning är mycket oroande och ett uppenbart tecken på att äldre- och handikappomsorgen inte prioriteras särskilt högt av den styrande majoriteten.”

_____________________


§131 Svar på medborgarmotion om avstängning av trottoar vid Värstagårdsvägens slut

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-04-27.

(D nr 306 – 111 / 06)

ÄRENDET

Boende på Värstagårdsvägen och personalen på fritidshemmen på Värstagårdsvägen
önskar att trottoarerna i slutet på vägen mot Spånga torgsidan stängs av.

Förvaltningen ansåg det mycket angeläget att någon form av avspärrning sker på
dessa trottoarer.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgares önskemål enligt detta tjänsteutlåtande.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om vidare utredning av medborgarförslag enligt detta tjänsteutlåtande.

_____________________________________


§132 Svar på medborgarmotion om behov av övergångsställe på Avestagatan nära Solhemsängens skola

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-04-27.

(D nr 306 – 165 / 06)

ÄRENDET

Föräldrarna i förskolerådet vid Solhemsängens förskola anser att det inte finns
något säkert övergångsställe för de barn och föräldrar som ska ta sig från villaområdet
och över Avestagatan till Solhemsängens skola och förskolor.

Förvaltningen ansåg att korsningen Kälvestavägen/Avestagatan innebär en oklar trafiksituation för fotgängare. Övergångsställen behöver iordningställas och ärendet
föreslogs föras vidare till trafikkontoret som ansvarar för investeringar i gatumark.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgares
  önskemål enligt detta tjänsteutlåtande.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om vidare utredning av medborgarförslaget enligt detta tjänsteutlåtande.

___________________________


§133 Svar på medborgarförslag om hinder för genomfart av olaga mopedåkning på parkvägarna kring Enbacksskolan och Sotingeplan

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-04-28.

(D nr 306 – 173 / 06)

ÄRENDET

Brf Stockholmshus nr 25 föreslår att hinder sätts upp på parkvägarna runt föreningens bostadsområde och runt Enbacksskolan som hinder för de mopeder som nu förs fram
med hög hastighet och mycket oljud.

Förvaltningen svarade att man generellt är sparsam med att stängsla in områden, sätta
upp bommar, pollare och andra hinder på parkmark eftersom det försvårar och fördyrar markskötseln. Önskemålen finns på i stort sett alla parkvägar i stadsdelen.

Förvaltningen menade att eftersom mopedåkning på parkvägar är olagligt är detta i
första hand en polisiär fråga.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgares önskemål enligt detta tjänsteutlåtande.

_____________________


§134 Svar till medborgares synpunkter om anläggning av boulebana i Spånga centrum

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-04-28.

(D nr 305 – 147 / 06)

ÄRENDET

En medborgare vid Spånga torg är orolig för att den boulebana, förvaltningen fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna för, skall hamna på den nuvarande platsen för konstverket på torget.

Förvaltningen svarade att ett helhetsförslag till upprustning av torgytan kommer att presenteras i höst. Fastighetsägare och kringboende kommer då att få tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.

_________________________


§135 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, arbetsgruppernas förslag, samverkansgruppens beslut och stadsdelsförvaltningens förslag

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-05-11.

(D nr 013 – 312 / 06)

ÄRENDET

För Spånga-Tenstas del är 10,1 mkr per år avsatt, 40,4 mkr för fyraårsperioden 2003-2006, att beslutas av stadsdelsnämnden. Fram till april 2006 har nämnden beslutat om projektförslag för 37,1 mkr. Detta innebär att 3,3 mkr finns kvar att besluta om.

I detta ärende föreslås projekt för sammanlagt ca 1,4 mkr att godkännas enligt följande.

- Bromstensskolan; Specialpedagogisk kunskapsbank för skolorna.
Arbetsgruppens förslag: 800 tkr. Förvaltningens förslag: 350 tkr.

- Kulturskolan; Blå lava ungdomsprojekt.
Arbetsgruppens förslag: 40 tkr. Förvaltningens förslag: 20 tkr

- Kvinnocentrum; Svenska som integration, butiks-och vårdsvenska samt projektledare deltid. Arbetsgruppens förslag: 542 tkr. Förvaltningens förslag: 296 tkr..

- Kvinnocentrum; Upprustning samt nya datorer.
Arbetsgruppens förslag: 152 tkr. Förvaltningens förslag: 43 tkr

- Sdf, Tensta konsthall m.fl, Upprustning Taxingeplan.
Arbetsgruppens förslag: 200 tkr. Förvaltningens förslag: Bifall.

- Spånga bibliotek; Guldlock, teater Tummeliten.
Arbetsgruppens förslag: 30 tkr. Förvaltningens förslag: Bifall.

- Syrianska kyrkans kvinnoförening; Ungdomen i fokus.
Arbetsgruppens förslag: 150 tkr. Förvaltningens förslag: Bifall.

- Verdandi; ”Vi behövs”.
Arbetsgruppens förslag: 240 tkr. Förvaltningens förslag: 130 tkr.

- Verdandi; Sommarverksamhet, utbildning av ideella verksamhetsledare.
Arbetsgruppens förslag: 70 tkr. Förvaltningens förslag: Bifall.

- Bromstensskolan; Hälsofrämjande projekt, gårdsupprustning.
Arbetsgruppens förslag: 347 tkr. Förvaltningens förslag: 150 tkr.

- Kvinnocentrum; Må bra för kvinnor.
Arbetsgruppens förslag: 110 tkr. Förvaltningens förslag: Avslag.

- Kvinnocentrum; Ung designer, systuga.
Arbetsgruppens förslag: 248 tkr. Förvaltningens förslag: Avslag.

- Kvinnocentrum; Demokrati.
Arbetsgruppens förslag: 125 tkr. Förvaltningens förslag: Avslag

- Spånga Blåband/Xpandiavision; PAX, för ett fredligt Järva.
Arbetsgruppens förslag: 700 tkr. Förvaltningens förslag: Avslag.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade att ärendet skulle återremitteras med uppdrag
till förvaltningen att komplettera ärendet med de nya ansökningarna som kommit.

Övriga nämnden anslöt sig till återremissyrkandet.

BESLUT

 1. Ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdrag att komplettera med de nyinkomna ansökningarna.

_________________________


§136 Ansökan om bidrag till pensionärsföreningar

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-04-13.

(D nr 008-199/06, 008-200/06, 008-196/06, 008-213/06, 008-211/06)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden beslöt 1998-03-10 om regler för beviljande av årliga bidrag till klubbar och föreningar för pensionärer i Spånga-Tensta. De föreningar som uppfyller kraven är berättigade till 500 kronor i verksamhetsbidrag och tre kronor per föreningsmedlem i aktivitetsbidrag.

BESLUT

 1. PRO Bromsten beviljas bidrag med totalt 959 kronor.

 2. PRO Erland beviljas bidrag med totalt 755 kronor.

 3. PRO Spånga beviljas bidrag med totalt 1 085 kronor.

 4. PRO Tensta Rinkeby beviljas bidrag med totalt 1 205 kronor.

 5. Spångaveteranerna beviljas bidrag med totalt 2 393 kronor.

 6. Medel får tas från anslag för äldreomsorgen.

_____________________


§137 Bidrag till föreningar

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-05-02.

ÄRENDET

Nya ansökningar om föreningsbidrag har inkommit under april månad.

- Libanesiska familjeföreningen söker 14 000 kr till seminarium om invandrares utanförskap.
(D nr 008 - 253 / 06)

- Leego dagligverksamhet för äldre somalier söker 185 000 kr till dagvårdsprojekt.
(D nr 008 – 227 / 06)

- Systerjouren Somaya kvinno- och tjejjour söker 839 750 kr för utökning av verksamheten.
(D nr 008 – 250 / 06)

- Somaliska kultur- och idrottsföreningen söker 40 000 kr till aktiviteter.
(D nr 008 – 285 / 06)

Förvaltningen föreslår nämnden att avslå ansökningarna.

BESLUT

 1. Ansökan om bidrag till Libanesiska familjeföreningen avslås.

 2. Ansökan om bidrag till Leego dagligverksamhet för äldre somalier avslås.

 3. Ansökan om bidrag till Systerjouren Somaya kvinno- och tjejjour avslås.

 4. Ansökan om bidrag till Somaliska kultur- och idrottsföreningen avslås.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Markku Sirviö (m) samt tjänstgörande ersättaren Jan Håkansson (fp) enligt följande:

”Systerjouren Somayas verksamhet är viktig och relevant för våldsutsatta kvinnor och barn
i vår stadsdel. Stadsdelen bör därför via praktiskt arbete stödja och främja verksamheten på olika sätt.

Däremot finns det inte medel i stadsdelen att stödja verksamheten med de medel som äskas och det är också så att föreningsbidragen nu i det närmaste är förbrukat. Somaya bör därför titta på andra möjligheter att finansiera sin projektverksamhet, t.ex. genom privata kanaler, via staden centralt samt försöka titta på möjligheterna att skära i sina kostnader.”

__________________________


§138 Ny organisation för Enbacken/Gullinge skolor

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-04-28.

(D nr 012 – 337 / 06)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden beslöt 2003 att flytta Kämpingeskolans verksamhet till Enbacksskolan
och bilda en ny enhet bestående av Gullingeskolan och Enbacksskolan.

Erfarenheterna av den nya organisationen, efter nästan två läsår, visar att den vision och
de intentioner som formulerades för enheten inte lett till förväntade resultat.

För att utveckla verksamheten vid Gullinge/Enbacken skolor enligt målen föreslog förvaltningen att enheten Gullinge/Enbacken skolor bildar två enheter, Enbacksskolan

och Gullingeskolan.
Nuvarande rektor för enheten föreslogs bli rektor för Enbacksskolan och rektor för Gullingeskolan nyrekryteras.
Den nya organisationen föreslogs träda ikraft den 14 augusti som är start för läsåret
2006-2007.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att organisera skolenheten Enbacken/Gullinge skolor som två skolenheter, Enbacksskolan och Gullingeskolan.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att som rektor för Enbacksskolan utse Malla Taipale, nuvarande rektor för enheten Enbacken/Gullinge skolor.

 3. Stadsdelsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att rekrytera ny rektor för Gullingeskolan.

______________________


§139 Remissvar ang Hemtjänst för äldre – kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-04-28 samt yttrande från stadsdelens pensionärsråd

2006-05-04.

(D nr 504 – 226 / 06)

ÄRENDET

Revisionskontoret har bedömt rättssäkerheten för äldre vid genomförande av beviljat bistånd
i form av hemtjänst för äldre. Syftet med granskningen har varit att bedöma om stadsdels-nämnderna kan säkerställa rättssäkerheten för den enskilde, dvs om den enskilde får det bistånd som han/hon har rätt till enligt biståndsbeslutet. Granskningen har genomförts vid stadsdelsnämnderna Hägersten, Norrmalm och Skärholmen.

I tjänsteutlåtandet framförde förvaltningen bl.a. följande.

Inom Spånga-Tensta följs alla beslut upp varje månad genom att utförarenheterna rapporterar in alla avvikelser, dvs vad som gjorts för mycket, för litet och inte alls. Den kommunala utföraren och beställarna går sedan igenom alla ärenden där det förekommer avvikelser
för att utifrån detta se om beslutet måste ändras.

De privat utförarna skickar in sina rapporter men redovisar aldrig några avvikelser. Idag
har ca 50 personer valt privat utförare och förvaltningen kommer att påbörja en granskning
av de privata utförarnas insatser.

Förvaltningen välkomnade det arbete som nu görs med att se över riktlinjerna för äldre-omsorg. Förvaltningen ansåg det viktigt att det finns ett gemensamt instrument i hjälp vid bedömning av hemtjänst samt att riktlinjerna är relaterade till de medel staden är beredd
att satsa för de äldre.

Förvaltningen såg också positivt på det arbete som pågår med att ta fram en gemensam uppföljningsmodell men påpekade att ett omfattande uppföljningsarbete kräver personella resurser vilket förvaltningen i dagsläget inte har.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner remissvaret.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna

Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Markku Sirviö (m) samt tjänstgörande ersättare Jan Håkansson (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra:

Krisläget i stadsdelarnas äldreomsorg blir alltmer akut. Revisorernas rapport ”Hemtjänst för äldre – kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde” som nyligen presenterats, är ännu en i raden av rapporter som visar att äldre inte får den hjälpt de har rätt till. Revisorerna riktar allvarlig kritik mot staden för att hemtjänsten inte fungerar som den ska. Det saknas systematisk styrning, uppföljning och kontroll Följden blir brister i rättssäkerheten. Det går också går ut över kvaliteten.

Majoriteten har satt äldre på undantag i tre år. Det är uppenbart att majoritetens besparingar drabbar våra äldre. Exempelvis har mer än 1000 platser i äldreboenden försvunnit i Stockholm sedan 2002. Nu syns resultatet. Så kan det inte få fortsätta. Vi kräver en värdig äldreomsorg i Stockholm. Resurserna till äldreomsorgen måste öka, valfriheten bli större och de äldre ska ha rätt till utevistelser och aktiviteter. Ingen ska behöva vara rädd för att bli gammal i Stockholm.”

_____________________


§140 Remissvar ang. rapporten ”Styckevis och delt – Om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet”

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-04-18 samt yttrande från stadsdelens pensionärsråd

2006-05-04.

(D nr 504 – 88 / 06)

ÄRENDET

Revisionskontoret har granskat omsorgen om de multisjuka ur såväl medicinska som sociala aspekter. Studien har genomförts i Enskede-Årsta stadsdel, Norrtälje och Huddinge kommuner. Resultatet anses ge generaliserbara kunskaper om brister i nuvarande system.

I tjänsteutlåtandet framförde förvaltningen bl.a. följande.

Vården och omsorgen fungerar enligt rapporten dåligt i många avseenden. Ett närmare samarbete eller kanske rentav gemensamma team som kan arbeta med de multisjuka skulle säkert ge en mycket bättre vård och omsorg.

Vårdplaneringen sker när den äldre är på sjukhus. Det är dock mycket sällan som primärvården deltar. Rutinerna kring vårdplaneringen behöver förbättras.

Läkemedelskontroll borde vara obligatoriskt inom primärvården när man får en ny hemsjukvårdspatient. Regelbundna läkemedelsgenomgångar skulle spara både lidande och pengar.

Biståndsbesluten grundar sig på den äldres önskan. I rapporten sägs att besluten sällan motsvarar de äldres behov och önskemål. För många äldre är ensamheten svår; man känner sig otrygg. Många anhöriga önskar att de äldre ska flytta till gruppboende – just för att få sällskap och i och med det känna sig trygga. För den äldre själv är dock ofta det egna hemmet oerhört viktigt. Det är en vanföreställning att vård i det egna hemmet alltid blir billigare och att kommunen därför uppmuntrar till det. Vid täta insatser av hemtjänst blir öppenvården dyrare än en gruppboendeplats men de äldre önskan måste alltid prioriteras.

Hemtjänstens arbetssätt måste anpassas till att allt fler multisjuka vårdas hemma. Personalens kompetens måste ökas och ny kompetens måste till. Nära samarbete mellan primärvårdens distriktssköterskor och hemtjänstens vårdbiträden är viktigt.

Äldreomsorgen måste utvecklas på olika sätt. Det är viktigt att de äldre blir bemötta med respekt och att deras synpunkter tas på allvar. Det gäller inte bara dem som arbetar med äldre utan också anhöriga och vänner.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar remissvaret.

 2. Ärendet justeras omedelbart.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Markku Sirviö (m) och tjänstgörande ersättaren Jan Håkansson (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra

Revisorernas rapport ”Styckevis och delt – Om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet” pekar på ett antal allvarliga problem i äldreomsorgen i Stockholms stad. Trots att det finns kunskap om problemen, görs ingenting åt dem.

Kärnan i revisorernas kritik handlar om att det saknas struktur och samverkan i vården och omsorgen. Ingen läkare tar samlat ansvar för medicinering, biståndsbesluten motsvarar sällan de äldres behov och önskemål. Det visar sig också att många äldre tycker att husläkarna inte är tillgängliga, varför de istället söker sig till sjukhusets akutmottagningar.

Vi ser mycket allvarligt på den framförda kritiken. Multisjuka äldre befinner sig i en särskilt utsatt position och hamnar ofta mellan vårdens och äldreomsorgens insatser.

Det behövs krafttag för att garantera att äldre multisjuka får den vård och omsorg de behöver. Vi vill inrätta äldrevårdscentraler för att de äldre ska få god tillgång till vård, utan att som idag behöva söka sig till akutmottagningar. Vi vill också införa ett trygghets-kvitto, som innebär att varje äldre garanteras tillräcklig vård och omsorg, genom att en person är ansvarig för helhetsbilden.

Utöver dessa två åtgärder behövs fler handfasta insatser. Rapporten är ett i raden av exempel på hur majoriteten under en längre tid misskött äldreomsorgen. Sedan 2002 har mer än 1000 platser i äldreboenden försvunnit i Stockholm. Den skamliga nedprioriteringen av äldreomsorgen måste få ett stopp.”

________________________


§141 Yttrande ang översyn av resursfördelningsmodell för individ- och familjeomsorg vuxna samt barn och ungdomar

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-05-02.

(D nr 500 – 241 / 06)

ÄRENDET

Kommunstyrelsen har begärt stadsdelsnämndens yttrande över ett förslag till ny resursfördelningsmodell för individ- och familjeomsorg vuxna samt barn och ungdomar.

En arbetsgrupp har studerat och analyserat vilka variabler som bäst avspeglar behoven i de olika stadsdelarna. I vuxendelen har en referensgrupp funnits där även Spånga-Tensta har deltagit. Arbetsgruppens arbete har lett fram till förslaget till ny resursfördelningsmodell. För att mildra konsekvenserna av förändringarna föreslås i remissen en övergångslösning som innebär att för 2007 fördelas budget till 50% baserad på den i remissen föreslagna modellen och 50% enligt nuvarande modell. From 2008 föreslås den nya modellen gälla fullt ut.

Förvaltningen ansåg att stadsledningskontorets förslag på ett bra sätt avspeglar de olika stadsdelarnas behov och tillstyrkte förslaget.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m) och Patrick Simonson (kd) anmälde att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden stöder stadsledningskontorets förslag till nytt resursfördelningssystem för individ- och familjeomsorg vuxna samt barn och ungdomar.

 2. Paragrafen justeras omedelbart. Fp, m och kd lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

_____________________________


§142 Åtgärder med anledning av stadsarkivets kompletterande yrkanden till inspektionsrapport 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-05-08.

(D nr 012 – 181 / 05)

ÄRENDET

I samband med stadsarkivets inspektion i maj 2005 gjordes yrkanden beträffande arkivverksamheten. Nämnden yttrade sig över dessa i december 2005 och rapporterade vidtagna åtgärder.

Innan stadsarkivet avslutar inspektionsärendet har förvaltningen ålagts några förtydliganden vilka redovisades i tjänsteutlåtandet.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner de åtgärder som stadsdelsförvaltningen föreslår med anledning av stadsarkivets kompletterande yrkanden till 2005 års inspektionsrapport.

__________________________


§143 Utredning om verksamheten i Blå Huset, slutrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-05-04.

(D nr 012 – 82 / 06)

ÄRENDET

I februari 2006 gav stadsdelsdirektören uppdrag att utreda verksamheten i Blå Huset. Bakgrunden är att det kommit brev till förvaltningen om missförhållanden där. Syftet
med utredningen var att undersöka om verksamheten i Blå Huset bedrivs enligt de mål
och intentioner som finns och om möjligt klarlägga eventuella missförhållanden.

Utredningen förelåg nu och nämnden föreslogs att godkänna rapporten samt att avsätta 100 000 kronor till särskilda utvecklingsinsatser.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att återremittera ärendet och uppdra åt förvaltningen att återkomma med en konkret åtgärdsplan för verksamheten i Blå Huset med anledning av rapporten.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp avslag till återremissyrkandet och bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) beklagade att majoriteten avslår återremissyrkandet och kör över oppositionen samt begärde att få uttalandet antecknat till protokollet.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet för beslut och fann att det avslogs.

Omröstning begärdes.

Följande voteringsordning fastställdes.

Den som biträder avslag till återremiss röstar ja. Den som inte vill det röstar nej, dvs den som vill ha återremiss röstar nej.

Följande ja-röster avgavs: ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Eva Andersson-Ney (s), Jonas Ljungstedt (v), Folke Nässla (mp), Rune Olofsson (s), Nils Thulén (s) och tjänstgörande ersättaren Ornina Younan (s).

Följande nej-röster avgavs: vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Christer Grunder (m), Ole-Jörgen Persson (m), Markku Sirviö (m), Patrick Simonson (kd) och tjänstgörande ersättaren Jan Håkansson (fp).

Återremissyrkandet hade därmed avslagits med 7 röster mot 6.

Därefter ställde ordföranden förvaltningens förslag under proposition och fann att det bifölls.

Fp, m och kd deltog ej i beslutet.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att avsätta 100 000 kronor till särskilda utvecklingsinsatser för verksamheten i Blå Huset.

Reservation mot avslag till återremiss anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Markku Sirviö (m) och tjänstgörande ersättaren Jan Håkansson(fp) till förmån för eget yrkande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Markku Sirviö (m) och tjänstgörande ersättaren Jan Håkansson(fp) enligt följande:

”Den utredning som genomförts angående Blå Huset hade till uppgift att undersöka huruvida verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och intentioner som finns och om möjligt klarlägga eventuella missförhållanden.

Det framkommer i förvaltningens synpunkter och i yttrande från verksamhetschefen vid

Blå huset att det finns vissa uppgifter i rapporten där ord står mot ord. Förvaltningen kan därför inte stå för att hela innehållet i rapporten är i överensstämmelse om vad som faktiskt hänt.


Vårt återremissyrkande beror inte på denna del av rapporten som det troligtvis inte kommer gå att bringa klarhet i.

I rapporten förekommer dock även intervjuer , synpunkter och bedömningar som gör att
vi ser det som viktigt att förvaltningen återkommer med en konkret, detaljerad åtgärdsplan
av vilka förändringar och förbättringar som bör genomföras. Nämnden är ytterst ansvarig
för verksamheten och har också det fulla ansvaret för att nödvändiga förändringar både kortsiktiga och långsiktiga genomförs.

En återremiss och en åtgärdsplan är inte, som majoriteten hävdar, ett hinder för att omedelbart ta itu med fel som bör åtgärdas omedelbart.

Vi finner det olyckligt att majoriteten väljer att avfärda ärendet genom att besluta godkänna rapporten och anslå 100 000kr . Blå Husets besökare, personal och samarbetspartners förtjänar en seriösare behandling än så.”

________________________


§144 Delegation vid andrahandsuthyrning

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-04-18.

(D nr 002 – 338 / 06)

ÄRENDET

Från och med 2006 kommer förvaltningen att stå som hyresgäst för lägenheterna
i servicehus och gruppboenden. Dessa kommer sedan att hyras ut till äldre och funktionshindrade. Systemet införs successivt vartefter nuvarande hyresgäster
med förstahandskontrakt lämnar sina lägenheter.

För att underlätta hanteringen föreslår förvaltningen att enhetscheferna ska få
delegation att teckna andrahandskontrakt.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att ge delegation att skriva andrahandskontrakt till
följande enhetschefer:

xxxxxxxxxxxxxxxx – gruppboendena Elinsborgsbacken 7 samt Tensta servicehus

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – gruppboendet Nyponet, Elinsborgsbacken 3

xxxxxxxxxxxxx – gruppboendena Vindskupan och Takåsen, Fristad

xxxxxxxxxxxxx – Flysta och Solhems gruppboenden med tillhörande satellitlägenheter

xxxxxxxxxxxxxxx – Björinge, Stranninge och Järinge gruppboenden med tillhörande satellitlägenheter.

______________________


§145 Anmälan av ordförandebeslut

Anmäldes beslut fattat av ordföranden Abdo Goriya 2006-04-26, gällande
upprustning av lekplatsen Skansen vid Bromstensskolan enligt skiss.

2 875 000 kr godkändes att räknas som stadsdelförnyelse i Spånga-Tensta.

(D nr 013 – 232 / 06)

BESLUT

 1. Beslutet läggs till handlingarna.

___________________


§146 Anmälan av tjänstemannabeslut

Anmäldes beslut fattat av tjänsteman enligt följanden:

a. Beslut om utlämnande av sekretessbelagda handlingar. Beslutet fattat av chefen för individ och familj, 2006-04-26.
(D nr 599 – 276 / 06)

b. Yttrande angående ansökan om automatspelstillstånd gällande restaurangen
Caledonian Inn HB, av chefen för Kansli och Medborgarkontor 2006-04-25.
(D nr 309 – 238 / 06)

BESLUT

 1. Besluten läggs till handlingarna.

___________________


§147 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

Anmäldes protokoll från sammanträde med brottsförebyggande rådet
2006-03-28.

BESLUT

 1. Protokollet läggs till handlingarna.

_________________________


§148 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådets sammanträde
2006-04-05.

BESLUT

 1. Protokollet läggs till handlingarna.

_____________________


§149 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsråd
2006-04-11.

BESLUT

 1. Protokollet läggs till handlingarna.

___________________________


§150 Anmälan av protokoll från Spånga-Tensta biblioteksråd

Anmäldes protokoll från sammanträde i Spånga-Tensta biblioteksråd
2006-04-05.

BESLUT

 1. Protokollet läggs till handlingarna

_______________________


§151 Anmälan av tecknande av avtal för handledningstjänster

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-05-04.

(D nr 105 – 179 / 06)

ÄRENDET

Gemensam upphandling för handledningstjänster har genomförts för socialtjänstnämnden
och 16 stadsdelsnämnder, däribland Spånga-Tensta.

Ramavtal har tecknats med 61 företag som erbjuder kvalificerade handledare för perioden 2006-01-01 till 2008-12-31 inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, socialtjänstförvaltningens stadsövergripande verksamheter, äldreomsorg och rehabilitering, omsorg om funktionshindrade och rehabilitering, förskola, skolbarnsomsorg och skola.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar lägga anmälan om tecknande av avtal för handledningstjänster till handlingarna.

____________________________


§152 Inkomna allmänna offentliga handlingar i mars och april 2006

Anmäldes rubricerade förteckning 2006-05-10.

BESLUT

 1. Förteckningen läggs till handlingarna.

__________________


§153 Kurser/Konferenser

Inbjudan till nationell konferens 15/5 Trygghet som saknas! togs upp för beslut om deltagande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att två från majoriteten och två från oppositionen får delta vid konferensen.

______________________


§154 Delegation att teckna rättegångsfullmakt i tvistemål avseende upphandling

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-05-16.

(D nr 002 – 339 / 06)

ÄRENDET

Ärendet gäller att ge en tjänsteman generell rätt att teckna rättegångsfullmakter i tvistemål avseende upphandlingsärenden.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att ge stadsdelsdirektören Jack Kindberg fullmakt att teckna rättegångsfullmakt i tvistemål avseende upphandlingsärenden.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

___________________________

§155 Information/rapporter

Anmäldes skrivelse från Ole-Jörgen Persson (m) gällande behov av hastighetsdämpande åtgärder på Båtsman Stens väg i Bromsten.

BESLUT

 1. Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_____________________

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) frågade efter en åtgärdsplan med anledning av kritiken i äldreomsorgsinspektörens rapport.

Stadsdelsdirektör Jack Kindberg svarade att ärendet kommer upp på junisammanträdet.

______________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 155)

_________________