Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-06-15

Sammanträde 2006-06-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff Hagstråket 13

Sammanträdet inleds med att stadsdelsdirektören går igenom de ärenden som ska behandlas vi Läs mer...d dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

Förhinder anmäls till Isa Bremark Tfn.: 08 - 508 03 020

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (21/6)

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 18/5, justerat 24/5)

3 Inkomna medborgarförslag

Utsänds endast till nämndens ledamöter

a.) Förslag gällande sopning av gator i Solhem.

b.) Förslag på mobil polis i Tensta under sommaren.

c.) Förslag att några skolor/förskolor nära E18 deltar i mätningar av utsläpp från bilar.

d.) Förslag att Tensta eller Spånga-Tensta blir egen postadress.

e.) Förslag på sommarjobb för tonåringar

4 Förslag om hastighetsdämpande åtgärder på Båtsman Stens väg i Bromsten

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-05-24.
(D nr 306 – 333 / 06)

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag enligt detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om vidare utredning enligt detta ärende.
Ärendedokument
Medborgarförslag

5 Medborgarförslag om sänkt hastighet på Vinstavägen och förbjuden genomfart på Östergårdsvägen, Solhem

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-05-24.
(D nr 306 – 332 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag enligt detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om vidare utredning enligt detta ärende.
Ärendedokument
Medborgarförslag

6 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, arbetsgruppernas förslag, samverkansgruppens beslut och stadsdelsförvaltningens förslag

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-06-07.
(D nr 013 – 372 / 06)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna respektive avslå följande förslag att räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

Godkänna/delvis godkänna projektförslagen
1. Bromstensskolan; Specialpedagogisk kunskapsbank för skolorna, 350 000 kr.

2. Kulturskolan; Blå lava ungdomsprojekt, fortsättning, 20 000 kr.

3. Kvinnocentrum; Svenska som integration, butiks- och vårdsvenska samt projektledare på deltid, fortsättning, 296 000 kr.

4. Kvinnocentrum; Nya datorer, 43 000 kr.

5. Sdf, Tensta konsthall m.fl.; Taxingeplan, upprustn och läktartrappa, 200 000 kr.

6. Spånga bibliotek; Guldlock, teater Tummeliten, 30 000 kr.

7. Syrianska kyrkans kvinnoförening; Ungdomen i fokus, 150 000 kr.

8. Verdandi; ”Vi behövs”, fortsättning, 130 000 kr.

9. Verdandi; Sommarverksamhet, utbildning av ideella verksamhetsled, 70 000 kr.

10. Bromstensskolan; Hälsofrämjande projekt, gårdsupprustning, 150 000 kr.

11. Sdf/Spånga fotboll/IF; Kulan, konstgräsplaner, merkostnad på 950 000 kr.

12. Tensta basket; Tensta basket – förebilder för ungdomar, etapp II, 90 000 kr.

13. Medborgarskolan/Sdf; Researcherutbildning, 54 000 kr.

14. Äldre i centrum, sdf; Äldreprojekt i Spånga-Tensta, 23 000 kr.

15. Kulturskolan; Barnkulturveckor i blå huset, 30 000 kr.

16. Sundbyskolan, Lek och rörelse; Skolgårdsprojektet, 600 000 kr.

Avslå projektförslagen
17. Kvinnocentrum; Må bra för kvinnor.

18. Kvinnocentrum; Inspiration av ung designer.

19. Kvinnocentrum; Demokrati

20. Spånga Blåband/Xpandiavision; PAX, för ett fredligt Järva
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Inbjudan från SL till yttrande över trafikförändringar 2007

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-05-24.
(D nr 306 – 291 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över trafikförändringar 2007 och överlämnar det till SL.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Redovisning av läget avseende flexbuss i Bromsten

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-05-30.
(D nr 306 – 363 / 06)

1. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport och lägger den till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Svar på remiss gällande riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-05-26.
(D nr 012 – 305 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar överlämna yttrandet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Remiss av betänkandet En sammanhållen diskrimineringslagstiftning (SOU 2006:22)

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-05-12.
(D nr 004 – 279 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Revisorernas årsrapport 2005 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-05-23.
(D nr 104 – 264 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar detta yttrande till revisionskontoret.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 UNG KULTUR – I ÖGONHÖJD – en strategisk plan för barn och ungdomskultur i Stockholm 2007 - 2010

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-06-05.
(D nr 009 – 289 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Remiss angående utvärdering av 30-zoner och förslag till åtgärder Begäran om yttrande

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-05-31.
(D nr 306 – 215 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Åtgärdsplan för äldreomsorgen

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-04-28.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Månadsrapport maj 2006

Utsänds senare

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-06-07.

Förslag till beslut

1. Föreliggande månadsrapport godkännd
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-05-26.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om stimulansbidrag med 250 000 kr för kompetensutveckling i strukturerade behandlingsprogram inom missbrukarvården samt 500 000 kr för kompetensutveckling avseende behandling av missbrukare med ADHD-problematik.

Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om projektmedel till stöd för anhöriga inom äldreomsorgen

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-05-26.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om medel till ett tvåårigt anhörigstödsprojekt, 175 000 kr för 2006 och 700 000 kr för 2007.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Justering av delegationsbestämmelser gällande försörjningsstöd

Utsänds endast till nämndens ledamöter

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-05-29.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner justeringarna i delegationsbestämmelserna enligt bilaga 4 punkterna 4.1 – 4.3.a, bilagan till bilaga 4 samt bilaga 15, punkterna 15.3 och 15.4.

19 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

Anmäles protokoll från brottsförebyggande rådets sammanträde 2006-05-09.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006-05-11.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokala handikapprådet 2006-05-03.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av nämndledamöters deltagande i kurs/seminarium/konferens

Utsänds endast till nämndens ledamöter

Anmäles förteckning 2006-06-01 över nämndledamöters deltagande i kurser/seminarier/konferenser under tiden 2005-11-25 – 2006-05-23.

Förslag till beslut

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

23 Skrivelse angående trafiksäkerheten i stadsdelen

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-06-05.
(D nr 306 – 179 / 06

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på skrivelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Tryggt och snyggt i Spånga-Tensta

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-05-23.
(D nr 004 – 191 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på skrivelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Medborgarförslag angående begränsning av moped och biltrafik över fältet mellan Tensta och Rinkeby

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-05-23.
(D nr 306 – 235 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på skrivelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Anmälan av svar från Trafikkontoret

Anmäles svar från Trafikkontoret 2006-06-01

a. Avstängning av gångbana på Värstagårdsvägen; Under v 24 påbörjas arbetet med uppsättning av avstängning(pollare) på aktuell plats.
(D nr 306 – 111 / 06)

b. Behov av övergångsställe på Avestagatan nära Solhemsängens skola; I samband med att hastighetsdämpande åtgärder utförs kommer det även att göras möjligt för skolbarnen att trafiksäkert korsa Kälvestavägen och Avestagatan förhoppningsvis redan till skolstarten i höst.
(D nr 306 – 165 / 06)

Förslag till beslut

1. Trafikkontorets svar läggs till handlingarna.

27 Inkomna allmänna offentliga handlingar i maj 2006

Anmäles rubricerade förteckning 2006-06-02.

Förslag till beslut

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

_____________________

28 Upphandling av drift av restaurangen i Fristad servicehus och leverans av kost till Fristad äldreboenden (sjukhem och gruppbostäder)

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-06-07.
(D nr 105 – 379 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsförvaltningen att upphandla driften av restaurangen i Fristad servicehus och leverans av kost till Fristad äldreboenden (sjukhem och gruppbostäder)

2. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsförvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till förfrågningsunderlag för upphandlingen.

Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Abdo Goriya (s) ordf.
Ann-Katrin Åslund (fp) vice ordf.
Jonas Ljungstedt (v)
Rune Olofsson (s)
Ole-Jörgen Persson (m)
Bengt Porseby (fp)
Patrick Simonson (kd)
Markku Sirviö (m)

Närvarande ersättare
Björn Begner (m) ej från § 160
Jan Håkansson (fp)
Mahin Kindberg (fp)
Gabriella Mathur (kd)
Rashad Rached Abdel Al (v)

Tjänstgörande ersättare
Madeleine Jacobsson (m)
Ghalia Malki (s)
Ziad Odesson (mp)
Teghlatflasser Sauma (s)
Ornina Younan (s),

Anmält förhinder
Eva Andersson-Ney (s), Anastasia Georgiadou (s), Christer Grunder (m), Folke Nässla (mp), Nils Thulén (s), Agneta Åberg (s)

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Christina Jerlin, Mats Carinder, Christer Ståhl, Cathrine Önnestam och Gabriel Marawgeh, verksamhetsrevisorn Jan Francke samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 160 - 189 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 10-tal personer var närvarande vid sammanträdet son inleddes med att stadsdelsdirektören gick igenom de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde följt av allmänhetens frågestund.

Det formella sammanträdet inleddes kl 19.30.

Utsågs att justera: Abdo Goriya, Ann-Katrin Åslund

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2006-06-21

Paragrafer: 160 - 195

§160 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Abdo Goriya utse Ann-Katrin Åslund att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2006-06-21.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 5/2006 från 2006-05-18 blivit justerat 2006-05-24.

_______________________

§161 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes inkomna medborgarförslag

a.) Förslag gällande sopning av gator i Solhem.

(D nr 301 – 306 / 06)

b.) Förslag på mobil polis i Tensta under sommaren.

(D nr 099 – 374 / 06)

c.) Förslag att några skolor/förskolor nära E18 deltar i mätningar av utsläpp från bilar.

(D nr 310 – 375 / 06)

d.) Förslag att Tensta eller Spånga-Tensta blir egen postadress.

(D nr 099 – 376 / 06)

e.) Förslag på sommarjobb för tonåringar.

(D nr 006 – 377 / 06)

f.) Förslag på förändring av konstverket i Gullingeparken.

(D nr 009 – 396 / 06)

g.) Förslag på sorteringsstation för återvinningsbart material på Tensta torg.

(D nr 310 – 407 / 06)

h.) Förslag att ta bort parkbänkarna utanför Skäftingebacken och Nydalsparken.

(D nr 399 – 398 / 06)

i.) Förslag på bussresor från Tensta på sommaren.

(D nr 399 – 399 / 06)

BESLUT

1. Medborgarförslagen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_______________________


§162 Förslag om hastighetsdämpande åtgärder på Båtsman Stens väg i Bromsten

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-05-24.
(D nr 306 – 333 / 06)

ÄRENDET

Gruppledaren för moderaterna har skrivit till nämnden om Båtsman Stens väg
i Bromsten som han anser inbjuder till högre än godkända 30 km/timme.

Trafikkontoret ansvarar för trafikfrågor och investeringar i den fysiska miljön
vad gäller ombyggnader av gatumarken i stadsdelsförvaltningen.

Förvaltningen föreslog därför att ärendet överförs till trafikkontoret för bedömning.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag enligt detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om vidare utredning enligt detta
ärende.

________________________


§163 Medborgarförslag om sänkt hastighet på Vinstavägen och förbjuden genomfart på Östergårdsvägen, Solhem

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-05-24.

(D nr 306 – 332 / 06)

ÄRENDET

En medborgare som bor på Östervägen i Solhem föreslår att hastigheten sänks till 30 km på hela Vinstavägen eftersom bilister inte respekterar att det är förbjuden genomfart på vägen.

Trafikkontoret ansvarar för trafikfrågor och investeringar i den fysiska miljön vad gäller ändringar av gatumarken i stadsdelen.

Förvaltningen föreslog att ärendet överförs till trafikkontoret för bedömning.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag enligt detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om vidare utredning enligt detta ärende.

_________________________

§164 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, arbetsgruppernas förslag, samverkansgruppens beslut och stadsdelsförvaltningens förslag

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-06-07.

(D nr 013 – 372 / 06)

ÄRENDET

För Spånga-Tenstas del har avsatts 10,1 mkr per år, 40,4 mkr för fyraårsperioden 2003 – 2006, att beslutas av stadsdelsnämnden. Fram till april 2006 har stadsdelsnämnden beslutat om projektförslag för 37,1 mkr vilket innebär att det återstår 3,3 mkr att besluta om.

I detta ärende föreslås projekt för sammanlagt 3,1 mkr att godkännas enligt följande

- Bromstensskolan; Specialpedagogisk kunskapsbank för skolorna.

Arbetsgruppens förslag: 800 tkr. Förvaltningens förslag: 350 tkr.

- Kulturskolan; Blå lava ungdomsprojekt.

Arbetsgruppens förslag: 40 tkr. Förvaltningens förslag: 20 tkr.

- Kvinnocentrum; Svenska som integration, butiks-och vårdsvenska samt projektledare deltid.

Arbetsgruppens förslag: 542 tkr. Förvaltningens förslag: 296 tkr.

- Kvinnocentrum; Upprustning och nya datorer.

Arbetsgruppens förslag: 152 tkr. Förvaltningens förslag: 43 tkr.

- Sdf, Tensta konsthall m.fl.; Taxingeplan, upprustning och läktartrappa.

Arbetsgruppens förslag: 200 tkr. Förvaltningens förslag: Bifall.

- Spånga bibliotek; Guldlock, teater Tummeliten.

Arbetsgruppens förslag: 30 tkr. Förvaltningens förslag: Bifall.

- Syrianska kyrkans kvinnoförening; Ungdomen i fokus.

Arbetsgruppens förslag: 150 tkr. Förvaltningens förslag: Bifall.

- Verdandi; ”Vi behövs”.

Arbetsgruppens förslag: 240 tkr. Förvaltningens förslag: 130 tkr.

- Verdandi; Sommarverksamhet, utbildning av ideella verksamhetsledare.

Arbetsgruppens förslag: 70 tkr. Förvaltningens förslag: Bifall.

- Bromstensskolan; Hälsofrämjande projekt, gårdsupprustning.

Arbetsgruppens förslag: 347 tkr. Förvaltningens förslag: 150 tkr.

- Sdf/Spånga fotboll/IF; Kulan, konstgräsplaner, merkostnad

Förvaltningens förslag: 950 tkr.

- Tensta basket; Tensta basket – förebilder för ungdomar.

Arbetsgruppens förslag: 240 tkr. Förvaltningens förslag: 90 tkr.

- Medborgarskolan/sdf; Researcherutbildning.

Arbetsgruppens förslag: 54 tkr. Förvaltningens förslag: Bifall.

- Äldre i centrum; Äldreprojekt i Spånga-Tensta.

Arbetsgruppens förslag: 187 800 kr. Förvaltningens förslag: 23 tkr.

- Kulturskolan; Barnkulturveckor i Blå huset.

Arbetsgruppens förslag: 30 tkr. Förvaltningens förslag: Bifall.

- Sundbyskolan, Lek och rörelse; Skolgårdsprojektet.

Arbetsgruppens förslag: 600 tkr. Förvaltningens förslag: Bifall.

- Kvinnocentrum; Må bra för kvinnor.

Arbetsgruppens förslag: 110 tkr. Förvaltningens förslag: Avslag.

- Kvinnocentrum; Ung designer, systuga.

Arbetsgruppens förslag: 248 tkr. Förvaltningens förslag: Avslag.

- Kvinnocentrum; Demokrati.

Arbetsgruppens förslag: 125 tkr. Förvaltningens förslag: Avslag.

- Spånga Blåband/Xpandiavision; PAX, för ett fredligt Järva.

Arbetsgruppens förslag: 700 tkr. Förvaltningens förslag: Avslag.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att Äldreprojektet i Spånga-Tensta skulle bevilja 187 800 kr och i övrigt enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+kd att bevilja Bromstensskolans kunskapsbank 300 tkr, bevilja Syrianska kyrkans kvinnoförening 75 tkr, bevilja äldreprojektet 187 800 kr, att avslå medel till Sdf, Tensta konsthall, att avslå medel till Medborgarskolan/Sdf, att återremittera ärendet Sdf/Spånga fotboll/IF, i övrigt enligt förvaltningens förslag samt anförandetext

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) yrkade att bevilja Bromstensskolans kunskapsbank 300 tkr, att bevilja Syrianska kyrkans kvinnoförening 75 tkr, att bevilja äldreprojektet 187 800 kr, att avslå medel till Sdf, Tensta konsthall, att i övrigt bifalla förvaltningens förslag samt anförandetext.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet gällande Sdf/Spånga fotboll/IF och fann att det avslogs. Fp och kd meddelade att de ej deltog i vidare beslutet gällande denna ansökan.

Ordföranden ställde därefter proposition på yrkandena ansökan för ansökan och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna respektive avslå följande förslag att räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

Godkänna/delvis godkänna projektförslagen

 1. Bromstensskolan; Specialpedagogisk kunskapsbank för skolorna, 350 000 kr.

 2. Kulturskolan; Blå lava ungdomsprojekt, fortsättning, 20 000 kr.

 3. Kvinnocentrum; Svenska som integration, butiks- och vårdsvenska samt projektledare på deltid, fortsättning, 296 000 kr.

 4. Kvinnocentrum; Nya datorer, 43 000 kr.

 5. Sdf, Tensta konsthall m.fl.; Taxingeplan, upprustning och läktartrappa, 200 000 kr.

 6. Spånga bibliotek; Guldlock, teater Tummeliten, 30 000 kr.

 7. Syrianska kyrkans kvinnoförening; Ungdomen i fokus, 150 000 kr.

 8. Verdandi; ”Vi behövs”, fortsättning, 130 000 kr.

 9. Verdandi; Sommarverksamhet, utbildning av ideella verksamhetsled, 70 000 kr.

 10. Bromstensskolan; Hälsofrämjande projekt, gårdsupprustning, 150 000 kr.

 11. Sdf/Spånga fotboll/IF; Kulan, konstgräsplaner, merkostnad på 950 000 kr.

 12. Tensta basket; Tensta basket – förebilder för ungdomar, etapp II, 90 000 kr.

 13. Medborgarskolan/Sdf; Researcherutbildning, 54 000 kr.

 14. Äldre i centrum, sdf; Äldreprojekt i Spånga-Tensta, 187 800 kr.

 15. Kulturskolan; Barnkulturveckor i blå huset, 30 000 kr.

 16. Sundbyskolan, Lek och rörelse; Skolgårdsprojektet, 600 000 kr.


Avslå projektförslagen

17. Kvinnocentrum; Må bra för kvinnor.

18. Kvinnocentrum; Inspiration av ung designer.

19. Kvinnocentrum; Demokrati.

20. Spånga Blåband/Xpandiavision; PAX, för ett fredligt Järva.

Fp och kd deltog ej i beslut nr 11 Sdf/Spånga fotboll/IF.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) och ledamöterna Patrick Simonson (kd) och Bengt Porseby (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

 1. Bromstensskolan att delvis bifalla förvaltningens förslag 300 000kr

 2. Kulturskolan att bifalla förvaltningens förslag

 3. Kvinnocentrum att bifalla förvaltningens förslag

 4. Kvinnocentrum att bifalla förvaltningens förslag

 5. Sdf, Tensta Konsthall m.fl att avslå förvaltningens förslag

 6. Spånga Bibliotek att bifalla förvaltningens förslag

 7. Syrianska kyrkans kvinnoförening att anslå 75 000kr

 8. Verdandi att bifalla förvaltningens förslag

 9. Verdandi att bifalla förvaltningens förslag

 10. Bromstensskolan att bifalla förvaltningens förslag

 11. Sdf/Spånga fotboll/IF att återemittera ärendet

 12. Tensta Basket att bifalla förvaltningens förslag

 13. Medborgarskolan /sdf att avslå förvaltningens förslag

 14. Äldre i centrum att bifalla arbetsgruppens förslag 187 800 kr

 15. Kulturskolan att bifall förvaltningens förslag

 16. Sundbyskolan att bifall förvaltningens förslag

att därutöver anföra:

Punkt 11, handlar om att anslå ytterligare 950 000kr till projektet med kulanplaner/konstgräs. Nämnden har redan beslutat att godkänna 3 282 000kr till detta projekt. Idag föreslås att nämnden ska fatta beslut om ytterligare nästan en miljon kr. Underlaget för detta beslut är

10 rader som på intet sätt tydliggör varför kostnaderna ökar med ca 25%. För att ett beslut i ärendet ska kunna fattas bör förvaltningen få i uppdrag att återkomma till nämnden med ett genomarbetat underlag.

Punkt 13, i Stockholmsområdet finns idag en mångfald av olika mediautbildningar detta trots att arbetsmarknaden i branschen är mycket kärv

Vi kan inte se det som en bra idé att starta ytterligare en utbildning genom stadsdelsnämndens försorg.

Punkt 14, stadsdelen har fått allvarlig kritik i äldreinspektörernas rapport . Där påpekas också att det borde finnas en öppen dagverksamhet för äldre. Nu finns lokaler och möjlighet att till en låg kostnad starta i mindre skala. Vi är förvånade över förvaltningens ställningstagande och yrkar bifall till arbetsgruppens förslag.

Punkt 5, läktartrappan är tydligen bara en tillfällig inrättning som ska avlägsnas efter Bo utställningen och Tensta marknad vi yrkar därför avslag på förvaltningens förslag.”

Reservation anmäldes även av ledamöterna Ole-Jörgen Persson, Markku Sirviö samt tjänstgörande ersättaren Madeleine Jacobsson (alla m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

 1. Bromstensskolan – att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut 300.000 kr

 2. Kulturskolan – att bifalla förvaltningens förslag

 3. Kvinnocentrum – att bifalla förvaltningens förslag

 4. Kvinnocentrum – att bifalla förvaltningens förslag

 5. SDF, Tensta Konsthall – att avslå förvaltningens förslag

 6. Spånga bibliotek – att bifalla förvaltningens förslag

 7. Syrianska kyrkans kvinnoförening – att delvis bifalla förvaltningens förslag 75.000 kr

 8. Verdandi – att bifalla förvaltningens förslag

 9. Verdandi – att bifalla förvaltningens förslag

 10. Bromstensskolan – att bifalla förvaltningens förslag

 11. Sdf/Spånga fotboll/IF – att bifalla förvaltningens förslag

 12. Tensta basket – att bifalla förvaltningens förslag

 13. Medborgarskolan – att bifalla förvaltningens förslag

 14. Äldre i centrum – att bifalla arbetsgruppens förslag 187 800 kr

 15. Kulturskolan – att bifalla förvaltningens förslag

 16. Sundbyskolan – att bifalla förvaltningens förslag

Att därutöver anföra:

Pkt 5 Vi kan inte se att det är en meningsfull användning av skattemedel att bevilja 200.000 kronor till en trappa som kommer att monteras ned efter att Boutställningen är färdig. Vi avslår därför förvaltningens förslag till beslut.

Pkt 11 Kulan-projektet är av stor betydelse för barn- och unga i vår stadsdel. Även om projektet blir dyrare än vad vi först trodde anser vi det för att vara av stor vikt att projektet genomförs i enlighet med de planer som lagts. Vi förutsätter dock att alla inblandade parter gör sitt yttersta för att pressa kostnaderna och hålla sig inom budgetramarna.”

_____________________

§165 Inbjudan från SL till yttrande över trafikförändringar 2007

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-05-24.

(D nr 306 – 291 / 06)

ÄRENDET

Inför arbetet med utbudsplan för 2007 inbjuder SL sina remissinstanser att komma med synpunkter och förslag som de anser viktiga.

I yttrandet tog förvaltningen upp bl.a. följande.

- Lunda företagsområde får en utökning av busstrafiken till minst fem turer per dag i vardera riktningen vilket förvaltningen välkomnade.

- Arbetssökande från Tensta får fortsätta att ta tunnelbanan till Hjulsta för att där byta till buss 517 till Lunda eftersom bussen inte kan inte köra via Hagstråket i Tensta. Vänstersväng är förbjuden i korsningen med E18.

- Linje 540 till Spånga alt. Vällingby; Linjen kan komma att förlängas från Tensta C till Hjulsta men enligt SL är antalet förbindelser mellan Södra Järva och Spånga tillräckliga.

Att få bussen att gå via Spånga Kyrkväg och Sörgården är ej prioriterat pga för få resande.

- Att vissa turer på linje 514 ska gå via Spånga kyrka även på vardagar studeras vidare av SL.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över trafikförändringar

2007 och överlämnar det till SL.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Bengt Porseby (fp), Markku Sirviö (m) och tjänstgörande ersättaren Madeleine Jacobsson (m) enligt följande:

” Det är bra att turerna till Lunda Industriområde utökats även om vi anser att fem turer i vardera riktningen är alltför få.

Ny bussterminal vid Spånga Station har varit en angelägen och utlovad åtgärd sedan många, många år. Förändringen är visserligen kopplad till att staden bygger den nya Bromstensleden utmed järnvägen men det är angeläget att vägbyggnaden som planeras till 2009 inte blir försenad. Det är också mycket angeläget att stadsbyggnadskontoret snarast får i uppgift att starta planeringen. Att avvakta tills 20 000 nya bostäder planerats i Stockholm är inte acceptabelt. Vi har hela tiden sett och ser med tillfredställelse på de nya bostäder som vuxit upp och planeras i vår stadsdel men gamla och nya spångabor har också rätt till en bra effektivt och komfortabel kollektivtrafik och ett trivsamt centrum.”

_____________________________________


§166 Redovisning av läget avseende flexbuss i Bromsten

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-05-30.

(D nr 306 – 363 / 06)

ÄRENDET

Förvaltningen har tidigare fått i uppdrag av nämnden att redovisa läget för en flexbuss
i Bromsten.

Vid kontakt med landstingets färdtjänst har framkommit att Spånga anses vara ett allt
för stort geografiskt område för en enda flexbuss. Pensionärerna bor spridda i hela Spånga utom i Fristad. Ansvarig tjänsteman har för avsikt att diskutera med ansvariga politiker
om en annan typ av trafik. En ny typ av buss är ett förslag. Den skulle kunna sättas in där behovet är störst. Åtta områden studeras nu för denna nya trafikform varav Spånga är ett
av dessa områden.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att i huvudsak bifall förvaltningens förslag samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) meddelade att s, v och mp ansluter sig till Ann-Katrin Åslunds framförda yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens rapport och lägger den till handlingarna.

2. Stadsdelsnämnden anför därutöver

Uppdraget till förvaltningen handlade om vilka åtgärder som planerades av landstinget vad beträffar flexbuss i Bromsten. Uppdraget i detta skede gällde inte hela Spånga. Vi finner det därför förvånande att man från landstinget sida hävdar att Spånga är ett alldeles för spritt geografiskt område. De jämförelser som gjorts med kostnaderna för färdtjänsten kontra införande av flexbuss anser vi ej vara rättvisande. För att kunna ta sig med färdtjänst i Spånga krävs först och främst att man beviljats färdtjänst. Då beviljas ett visst antal resor oavsett om det bara är en kort resa från Fristad till Spånga Centrum och kostnaden är 70 kr per resa.

Flera som idag inte har färdtjänst skulle kunna utnyttja en flexbuss. Många som beviljats färdtjänst behöver spara sina beviljade resor till längre resor och kan inte kosta på sig en färdtjänstresa för att åka till Spånga för att handla, träffa vänner eller gå på föreningsmöte.

I rapporten framkommer att informationen inhämtats muntligt från tjänsteman hos landstingets färdtjänst. Det skulle för nämnden varit en fördel om dessa argument funnits på pränt då vi anser dem anmärkningsvärda. Förvaltningen bör få i uppdrag att ånyo kontakta landstingets färdtjänst brevledes och begära att vi får dessa synpunkter i skriftlig form. Nämnden har då möjlighet att reagera på ett mer kraftfullt sätt.

____________________________

§167 Svar på remiss gällande riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-05-26 samt yttrande från stadsdelens pensionärsråd
2006-06-14.

(D nr 012 – 305 / 06)

ÄRENDET

Förvaltningen ansåg att förslaget till nya riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år i stort sett är bra men en del begrepp förklaras inte och där kan det finnas olika tolkningar. Vad är t.ex. god kvalitet, vad ingår i alla i ett hem förekommande sysslor?

Förvaltningen ansåg det viktigt att det tydligt framgår att bistånd endast ska beviljas när det inte finns något annat sätt att få hjälp.

I tjänsteutlåtandet kommenterade förvaltningen bl.a. följande.

Promenader/ledsagning beviljas idag ytterst restriktivt medan de nya riktlinjerna öppnar för en generösare bedömning även om det inte framgår vilken omfattning som rekommenderas. En utökning av ledsagning t.ex. till bio och teater kommer att ställa sig mycket resurskrävande.

Det är positivt att det blir klart utsagt vilka kriterier som ska gälla vid korttidsvård. I samarbetet med landstinget är det viktigt att klart kunna ange vilket kommunens ansvar är
när det gäller placeringar utanför det egna hemmet.

Förvaltningen ansåg det positivt att även den enskildes upplevelse av otrygghet ska beaktas vid ansökan om servicehusboende.

De nya riktlinjerna säger klart att samma krav ska ställas på anhöriganställdas lämplighet och kompetens som på övrig personal. Förvaltningen ansåg detta viktigt om vi ska kunna få en god och säker vård. Förvaltningen välkomnade också att det står att de beviljade insatserna i första hand ska utföras av hemtjänstpersonal.

Förvaltningen ansåg att handläggningen kommer att försvåras avsevärt när de nya riktlinjerna ska tillämpas och handläggarna kommer att behöva mycket extra stöd. Det är speciellt i ärenden där personer önskar anhöriganställning som konflikter och andra otrevligheter drabbar handläggarna.

Fp, m och kd meddelade att ärendet lämnas utan eget ställningstagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar överlämna yttrandet.

Fp, m och kd lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

___________________________

§168 Remiss av betänkandet En sammanhållen diskrimineringslagstiftning (SOU 2006:22)

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-05-12 samt yttrande från stadsdelsnämndens pensionärsråd.

(D nr 004 – 279 / 06)

ÄRENDET

En utredning har bl.a. haft i uppdrag att överväga en gemensam lagstiftning mot diskriminering som omfattar alla eller flertalet diskrimineringsgrunder och samhällsområden. I betänkandet konstateras att diskriminering utgör ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter.

En ny lag förslås därför om förbud och andra åtgärder mot diskriminering pga kön, köns-identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder. Könsidentitet och ålder är nya som diskrimineringsgrunder i svensk lag.

De nuvarande fyra aktuella ombudsmännen föreslås slås samman till en enda ny myndighet, ombudsmannen mot diskriminering.

Enligt utredningens förslag ska positiv särbehandling p.g.a. etnisk tillhörighet och kön vara tillåten i arbetslivet.

Förvaltningen framförde i tjänsteutlåtandet bl.a. följande synpunkter.

En sammantagen lag mot diskriminering och en tillsynsmyndighet är positivt istället för
den nuvarande situationen med flera lagar och myndigheter.

Förbudet mot åldersdiskriminering kan vara välmotiverat men inte lätt att tillämpa.
Förvaltningen höll med om att det finns all anledning att utreda utformningen av detta
innan det kan tillämpas fullt ut.

Skyddet mot diskriminering av juridiska personer ansåg förvaltningen vara bra.

Förvaltningens uppfattning var att det finns en diskriminering på arbetsmarknaden som
hör samman med den etniska tillhörigheten och att det är mycket viktigt att samhället kan
ha effektiva åtgärder mot den. Inom utredningen har det i flera särskilda yttranden och reservationer anmälts en avvikande åsikt gentemot utredningens majoritet i synen på positiv särbehandling. En förutsättning för att en bestämmelse i denna del ska vara meningsfull att ta med i lagstiftningen var enligt förvaltningens bedömning att det finns en större enighet kring förslaget.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) framlade gemensamt förslag till svar på remissen från fp och kd och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) framlade eget förslag till svar på remissen och
yrkade bifall till detta.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena under proposition och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Patrick Simonson (kd) och Bengt Porseby (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

att som svar på remissen anföra följande

Den politiska kampen mot diskriminering har i Sverige i betydande utsträckning varit en liberal kamp – ofta i strid med socialdemokratiskt ointresse eller rent av motstånd. Folkpartiet har i regeringsställning varit pådrivande i att genomföra 1979 års jämställdhetslag och införandet av JämO, 1994 års LSS och samma års lag om etnisk diskriminering i arbetslivet. Det är inte symbolmarkeringar utan effektivare åtgärder mot diskriminering som kan bidra
till att bryta utanförskap. Fortfarande återstår alldeles för mycket att göra för att bekämpa diskriminering i alla former.

Diskrimineringskommitténs slutbetänkande är i huvudsak en teknisk lösning av regeringens direktiv om en gemensam lag för diskrimineringslagstiftningen och en samlad ombudsmanna-institution. Det får sägas vara ett synnerligen magert resultat.

För att kunna presentera en samlad syn på och förslag till en reformerad diskrimineringslagstiftning krävs en grundläggande analys av vad diskriminering är och vad den beror på. Någon sådan analys har inte under kommitténs arbete gjorts, i stället har kommittén i allt väsentligt ägnat sig åt olika tekniska detaljer av diskriminerings-lagstiftningen.

Regeringen tycks nu ha funnit en välkommen ny förklaringsgrund till diskriminering – den strukturella diskrimineringen eller rentav strukturella rasismen. För socialister av olika slag är det en bekväm förklaring till samhällsproblem att de är strukturella, dvs. ligger utanför den enskildes ansvar. Och visst finns det strukturer i samhället, som också har bäring på diskriminering. Men, det är långt ifrån den enda orsaken.

Den främsta orsaken till att integrationen i Sverige blivit ett totalt misslyckande är frånvaron av jobb. Genom att föra en politik som missgynnar och försvårar företagande, tillkommer mycket färre jobb. Därigenom försvåras möjligheten till integration i samhället. De som
ställs utanför är i högre utsträckning invandrare, ungdomar, kvinnor, funktionshindrade.
Den förda politiken förstärker utanförskapet.

Positiv särbehandling

Förslaget att lagstifta om positiv särbehandling är ett undantag från likabehandlingsprincipen. Detta är otvetydigt och en avgörande invändning mot tanken på positiv särbehandling. Det handlar uttryckligen om att inte behandla människor lika. De individer, som kommer i åtnjutande av dessa fördelar i strid med likabehandlingsprincipen, gör det på bekostnad av andra individer, som inte behandlas lika. Inte nödvändigtvis för att de själva är diskrimi-nerade, utan för att de av någon instans bedöms tillhöra ”en grupp som är underrepresen-terad”. Förslaget ger betydande utrymme för godtycklighet.

Positiv särbehandling förändrar knappast avsaknaden av en politik som främjar fler företag och fler jobb, så att fler människor kan bryta sitt utanförskap.

Funktionshinder

Vi ställer oss helt bakom de förslag kommittén lägger vad gäller diskriminering p.g.a. funktionshinder och välkomnar särskilt att tillgänglighet föreslås föras in i en sammanhållen diskrimineringslag. Inte heller på detta område kommer emellertid kommitténs förslag att motsvara de berättigade förväntningar som funnits. Även om vi ställer oss bakom kommitténs förslag finns det anledning att borra djupare i frågan om hur tillgänglighet ska tillförsäkras funktionshindrade.

En samlad organisation

Vi delar uppfattningen att de fyra olika ombudsmannainstitutionerna ska sammanföras till
en samlad ombudsman. Uppgifterna bör renodlas och i hög grad fokusera på beivrande av diskriminering. Den nya samlade ombudsmannainstitutionen bör läggas under riksdagen
som huvudman. Det säkerställer en mer självständig ställning gentemot regeringens dagliga politikskapande. En självständig ombudsman kan med tiden skapa ökad respekt för sitt agerande.”

Reservation anmäldes också av ledamöterna Ole-Jörgen Persson, Markku Sirviö och tjänstgörande ersättaren Madeleine Jacobsson (alla m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att som svar på remissen anföra

Positiv etnisk särbehandling i arbetslivet bör inte införas.

Personer med utländsk bakgrund har ofta en missgynnad ställning i förhållande till etniska svenskar inom arbetslivet. De är i högre grad arbetslösa eller har i högre grad arbeten som
inte motsvarar deras utbildning. De kan också bli orättvist behandlade när det gäller lön, arbetsuppgifter, karriär och kompetensutveckling.

Hittills genomförda uppsökande, uppmuntrande och förstärkande åtgärder har visat sig otillräckliga. Det behövs fortsatta åtgärder för att kompensera personer med utländsk bakgrund för det underläge som de befinner sig i och öka deras möjligheter att få arbete.

Positiv särbehandling är dock inte en lämplig åtgärd för att uppnå detta mål. De problem av principiell och praktisk natur som riskerar uppkomma, om positiv etnisk särbehandling i arbetslivet genomförs, är så stora och kan skapa en sådan rättsosäkerhet att de inte uppväger de eventuella fördelar som kan finnas. Nedan redogörs för en del av dessa problem:

1) Positiv särbehandling är alltid diskriminering. Att positivt särbehandla en individ inne-
bär alltid att en annan individ får stå tillbaka. Diskrimineringskommitténs huvuduppgift
har varit att så långt möjligt åstadkomma ett lika starkt skydd för alla människor mot diskriminering oavsett vad diskrimineringen grundar sig på. Positiv särbehandling innebär alltså ett avsteg från denna viktiga princip.

2) Majoritetens uppfattning tycks vara att en s.k. ikappåtgärd i form av positiv särbehandling på ett reellt sätt skulle kunna bidra till att ge människor med utländsk bakgrund lika möjligheter som etniska svenskar på arbetsmarknaden. Det bör därvid understrykas att förslaget om att tillåta positiv särbehandling – i överensstämmelse med EG-rätten – inte
är obligatoriskt. För att positiv etnisk särbehandling skall bli en effektiv ikappåtgärd krävs därför att åtgärden har ett brett stöd hos arbetsmarknadens parter. Vad som framkommit
i kommitténs arbete tyder inte på att detta stöd finns.

3) Enligt EG-rätten får positiv särbehandling endast användas när det inte föreligger någon större skillnad i merit- och kvalifikationshänseende mellan två eller flera arbetssökande. Utrymmet för att kunna använda åtgärden torde därför vara mycket litet.

4) Avgränsningen av vilka målgrupper som skall komma i fråga för positiv etnisk särbehandling är en svårlöst fråga. För att åtgärden skall vara på något sätt trovärdig krävs att den är omgärdad av rimliga rättssäkerhetsgarantier. Av lagen och dess förarbeten måste alltså kunna utläsas efter vilka principer som målgruppsavgränsningen skall göras. Utan ett sådant stöd saknas möjligheter att i tvistiga fall göra en rättslig bedömning. Bedömningen riskerar i stället att bli godtycklig, slumpmässig och oförutsägbar. Detta skapar i sin tur också en rättsosäker situation för den arbetsgivare som vill använda sig av positiv särbehandling. Tillämpas metoden på ett felaktigt sätt kan skadeståndsskyldighet för arbetsgivaren uppkomma. Majoriteten har i sitt förslag över huvud taget inte lämnat besked om vilka principer som skall gälla vid målgruppsavgränsningen. Svårigheten att göra en sådan avgränsning utgör enligt min uppfattning ett avgörande hinder mot att genomföra förslaget.

5) Enligt förslaget får positiv särbehandling användas om åtgärden är ett led i strävanden att främja lika möjligheter oavsett etnisk tillhörighet. Det krävs alltså att en arbetsgivare kan
visa att personer av visst etniskt ursprung särskilt missgynnas jämfört med andra personer. Detta förutsätter i praktiken att statistik förs över vilken etnisk tillhörighet som människor har.

Statistik över människors etniska tillhörighet innebär en integritetskränkning och står
i strid med huvudprincipen i personuppgiftslagen (1998:204, PUL) om att skydda
människor mot att deras integritet kränks genom behandling av personuppgifter (1 §).
För att positiv etnisk särbehandling skall bli konsekvent torde dessutom krävas att arbetsgivaren gör en kartläggning och analys av t.ex. den lämpliga rekryteringsbasen
för en viss anställning.

Det är alltså både komplicerat och resurskrävande för en arbetsgivare att använda sig av positiv etnisk särbehandling vilket i sig kommer att vara en återhållande faktor.

Sammanfattningsvis är svårigheterna och nackdelarna med att införa möjligheten till
positiv etnisk särbehandling är så stora att något förslag om detta inte bör lämnas. De
förslag om skärpta krav på användning av aktiva åtgärder och krav på obligatoriska likabehandlingsplaner som föreslås i kap. 8 kommer på ett bättre sätt kommer att motverka
de svårigheter på arbetsmarknaden som personer med utländsk bakgrund har och bidra
till en effektiv likabehandling av de aktuella personerna.

I övrigt anför moderaterna att vi vill samla de olika ombudsmännen till en ombudsman mot diskriminering samt ta bort de olika typer av särlagstiftningar som finns. ”

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

_____________________

§169 Revisorernas årsrapport 2005 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-05-23.

(D nr 104 – 264 / 06)

ÄRENDET

Revisorernas rapport för 2005 omfattar följande områden:

- Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat, styrning, uppföljning och
kontroll av verksamheten samt delårsbokslut, bokslut och räkenskaper.

Det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet bedöms inte vara helt tillfredsställande.

Revisorerna uppmanar nämnden att ha beredskap för att hålla givna budgetram för ekonomiskt bistånd 2006.

I tjänsteutlåtandet yttrade förvaltningen bl.a. följande.

Det överskridande som prognostiseras inom försörjningsstöd beror på att det kraftigt minskade anslaget för detta inte mötts av motsvarande nedgång i arbetslöshet. Nämnden har fattat beslut om budgethållningsåtgärder inom individ- och familjeomsorg.

Åtagandet om utveckling av anhörigstöd inom äldreomsorgen uppfylldes ej 2005 men
i april-06 har påbörjats planering av anhörigstöd för personer som vårdar sina dementa anhöriga.

För att ta reda på förbättringsområden inom äldreomsorgen kommer förvaltningen att
göra fler enkätundersökningar för att få en bättre bild av vad de äldre och deras anhöriga tycker är väsentligt.

Revisorerna påpekar att antalet barn i grupperna är oförändrat från 2004-2005.

Förvaltningen svarade att barngrupperna redan 2003-2004 minskade med 2 barn/grupp och
att den minskningen har stått sig åren 2003-2005. Antalet barn/årsarbetande personal har under perioden 2002-2005 minskat med 0,69 i genomsnitt.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att delvis
godkänna förvaltningens förslag till yttrande, att stadsdelsnämnden överlämnar detta
till revisionskontoret samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens
förslag.


BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen under proposition och fann att det fanns majoritet för
eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar detta yttrande till revisionskontoret.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna
Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Bengt Porseby (fp), Markku Sirviö (m)
samt tjänstgörande ersättaren Madeleine Jacobsson (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

att delvis godkänna förvaltningens förslag till yttrande

att stadsdelsnämnden överlämnar detta yttrande till revisionskontoret

att därutöver anföra

Stadsdelsnämnden Spånga-Tensta har i bokslutet redovisat underskott på anslag 2
om 5,4 miljoner. Stadens centrala regler medger inte disposition av medlen mellan
de två anslagen. Vi anser det olyckligt att förvaltningen hänvisar till en outtalad policy
som skulle göra detta acceptabelt. Vi anser det mycket angeläget att stadsdelen följer
stadens skrivna regelverk.”

_________________________

§170 UNG KULTUR – I ÖGONHÖJD – en strategisk plan för barn och ungdomskultur i Stockholm 2007 - 2010

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-06-05.

(D nr 009 – 289 / 06)

ÄRENDET

Förslaget till ny barn- och ungdomskulturplan är en uppföljning av den första kulturplanen som kom 2002. Planen omfattar hela stadens och inte bara kulturförvaltningens barn- och ungdomskulturverksamhet, vilket förvaltningen ansåg tillfredsställande.

Förvaltningen ansåg att den nya kulturplanen kan fungera som strategisk vägledning för stadens samlade insatser för barn- och ungdomskultur, men att den är hållen på en så allmänt övergripande och beskrivande nivå att dess potential som styrande dokument är begränsad. Utan att förtydliga de olika aktörernas roller och ansvar kan det bli svårt att göra meningsfulla uppföljningar.

Planen påpekar behovet av gemensamma verktyg för att redovisa hur stadens barn och ungdomar kan ta del av kultur. Förvaltningen ansåg det positivt om det innebär att det framöver ska gå att göra rättvisa jämförelser av nämndernas prioriteringar och verksamheternas deltagarsiffror. Det är möjligt att sådana statistiska redovisningar kan få viss styrande effekt som i förlängningen gynnar ytterstadens barn och ungdomar.

Fp, m och kd meddelade att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Fp, m och kd lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

_______________________

§171 Remiss angående utvärdering av 30-zoner och förslag till åtgärder

Begäran om yttrande

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-05-31.

(D nr 306 – 215 / 06)

ÄRENDET

Trafikkontorets utvärdering av 30-zoner och förslag till åtgärder har sänts till stadsdelsnämnderna för yttrande.

Efter införandet av 30-zoner på lokalgator i bostadsområden i Stockholm kan konstateras
att responsen bland medborgarna är positiv. Skyltning och efterlevnad behöver däremot förbättras.

Förvaltningen anförde bl.a. följande:

Om genomfartsförbuden ska förändras bör detta tas upp i samråd med stadsdelsförvaltningen vars tjänstemän ofta känner till de lokala förhållandena.

Förvaltningen stödde förslaget på fysiska åtgärder för att dämpa hastigheterna där hastigheterna är höga och där många oskyddade trafikanter rör sig, i synnerhet barn.

Förvaltningen ställde sig bakom förslaget på fortsatta informationskampanjer liksom samarbete med polisen kring övervakningen. Förtydligande behövs kring vem som ska genomföra informationsinsatserna. Om förvaltningen förväntas göra detta behövs ett omfattande stöd med såväl material som resurser.

Trafikkontoret föreslår försök med olika metoder för att göra hastighetsbegränsningarna tydliga. Förvaltningen stödde förslaget och önskade även här att få komma med förslag
på lämpliga platser för sådana försök.

YRKANDEN

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) yrkade att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena under proposition och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Reservation anmäldes av ledamoten Ole-Jörgen Persson, Markku Sirviö och tjänstgörande ersättaren Madeleine Jacobsson (alla m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

Samt därutöver anföra

Alla barn skall ha en rätt till en trygg och säker skolväg. Detta har moderaterna tidigare
lagt en skrivelse om i stadsdelsnämnden.

En viktig åtgärd i samband med detta är att bygga vissa fysiska hinder vid våra mest trafikerade skolvägar för att på så sätt tvinga bilisterna att minska hastigheten. Vilken typ
av hinder som bör byggas måste avgöras från fall till fall då förutsättningarna kan se olika
ut, men i största möjliga mån bör gupp undvikas.

En annan viktig åtgärd för att öka säkerheten är att ha 30-zoner i anslutning till skolor, daghem och andra vägar där många barn och oskyddade trafikanter går. Däremot är det
vår uppfattning att det bör vara tidsbegränsade 30-zoner på många av dessa vägar. Att ha
30 km/t dygnet runt uppfattas av många som orimligt och bidrar till att minska respekten
för 30-zonerna. Vi föreslår därför att det skall utredas effekterna av att ha 30 km/t i anslutning till skoldagen (t.ex. 2 timmar före och 2 timmar efter skoldagens början och slut), men att
det i övrigt kan tillåtas hastigheter av 40 km/t eller på vissa sträckor 50 km/t.”

__________________________

§172 Åtgärdsplan för äldreomsorgen

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-04-28.

(D nr 504 – 400 / 06)

ÄRENDET

Utifrån äldreomsorgsinspektörens rapport avseende äldreomsorgen i stadsdelen 2005
har förvaltningen fått i uppdrag att presentera en åtgärdsplan.

I tjänsteutlåtandet redovisade förvaltningen ett antal åtgärder som nämnden föreslogs godkänna.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att uppdra
åt förvaltningen att till septembernämnden återkomma med rapport av hur långt arbetet framskridit på samtliga punkter i åtgärdsplanen.

Ordföranden Abdo Goriya (s) meddelade att s+v+mp ansluter sig till detta yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att till nämndens septembersammanträde återkomma med en rapport av hur långt arbetet framskridit på samtliga punkter i åtgärdsplanen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Bengt Porseby (fp), Markku Sirviö (m) och tjänstgörande ersättaren Madeleine Jacobsson (m) enligt följande:

”I den åtgärdsplan som utarbetats framgår inte i hur stor omfattning personal ute i verksamheterna varit involverade. I ärendet framgår att det översänts till stadsdelsnämndens pensionärsråd för kännedom. För oss hade det varit av stort intresse att få ta del av pensionärsrådets synpunkter. Då vi finner det angeläget att åtgärdsplanen fastställs begär
vi inte bordläggning av ärendet men emotser pensionärsrådet skriftliga kommentarer vid uppföljningen.

I åtgärdsplanen står att uppföljning av flera punkter kommer att redovisas först i verksamhets-berättelsen. Vi anser att det är viktigt med en snabb och kontinuerlig redovisning till nämnden om hur arbetet med förbättringarna fortskrider. Detta med anledning av den mycket allvarliga kritik som framförs i rapporten. En första uppföljning bör därför ske på stadsdelsnämndens septembersammanträde.”

_____________________

§173 Månadsrapport maj 2006

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-06-07.

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport.
Detta är månadsrapporten för maj som redovisar bokförda kostnader och intäkter
tom maj månad.

Prognostiserade underskott för barn- och ungdomsplaceringar och vinterväghållning
beräknas fortfarande täckas av överskott inom andra verksamhetsområden.
Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas överstiga budgeterade medel med 10 mkr.

BESLUT

1. Föreliggande månadsrapport godkänns

_____________________

§174 Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-05-26.

(D nr 204 – 401 / 06)

ÄRENDET

I stadsdelen finns behov av att kunna erbjuda klienter med missbruk av alkohol och
narkotika strukturerade evidensbaserade behandlingsprogram på hemmaplan som
ett komplement till de resurser som redan finns. Dessutom finns behov att utreda,
medicinera, öka kunskapen kring samt utveckla ett behandlingsprogram för personer
med ADHD på den lokala mottagningen.

Förvaltningen ansöker hos länsstyrelsen om medel till detta och förslog nämnden att godkänna ansökan.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om stimulansbidrag med 250 000 kr för kompetensutveckling i strukturerade behandlingsprogram inom missbrukarvården samt 750 000 kr för kompetensutveckling avseende behandling av missbrukare med ADHD-problematik.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

________________________

§175 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om projektmedel till stöd för anhöriga inom äldreomsorgen

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-05-26.

(D nr 504 – 402 / 06)

ÄRENDET

Förvaltningen avser att göra en satsning för att utveckla stödet till de anhöriga som vårdar sina äldre.

Nämnden föreslogs ansöka om medel hos länsstyrelsen för ett tvåårigt anhörigstödsprojekt.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om medel till ett tvåårigt anhörigstödsprojekt, 175 000 kr för 2006 och 700 000 kr för 2007.

_____________________________

§176 Justering av delegationsbestämmelser gällande försörjningsstöd

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-05-29.

(D nr 002 – 403 / 06)

ÄRENDET

Efter omorganisationen inom Arbete och Bistånd inom avdelningen för individ-
och familjeomsorg har delegationsbestämmelserna för försörjningsstöd arbetats om.

Nämnden föreslogs nu godkänna justeringarna.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner justeringarna i delegationsbestämmelserna enligt
bilaga 4 punkterna 4.1 – 4.3.a, bilagan till bilaga 4 samt bilaga 15, punkterna 15.3
och 15.4.

__________________________

§177 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

Anmäldes protokoll från brottsförebyggande rådets sammanträde 2006-05-09.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

________________________

§178 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006-05-11.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

______________________

§179 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådet 2006-05-03.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

___________________

§180 Anmälan av nämndledamöters deltagande i kurs/seminarium/konferens

Anmäldes förteckning 2006-06-01 över nämndledamöters deltagande i kurser/seminarier/konferenser under tiden 2005-11-25 – 2006-05-23.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

___________________

§181 Skrivelse angående trafiksäkerheten i stadsdelen

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-06-05.

(D nr 306 – 179 / 06

ÄRENDET

I en skrivelse som inkommit till stadsdelsförvaltningen tar upp problem med motordriven trafik på gångvägarna i Spånga och Tensta samt att bilister inte håller 30 km/timme där
detta råder.

Förvaltningen svarade att man inser allvaret i trafiksituationen på såväl gång-, cykel-
som bilvägarna. Mängder av åtgärder har därför vidtagits för att försöka få bukt med
detta bl.a. följande:

- Trafikvecka, i samarbete med trafik- och närpolis, NTF, Connex och Trafikkontoret.

- Trygghetsvandringar tillsammans med andra förvaltningar och boende.

- Arbetsgrupper under det lokala Brotts- och drogförebyggande rådet i Spånga-Tensta,
med representanter från villaföreningarna i Spånga, HSB, SKB, Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stjärnforsen AB och Farbege, stadsdelsförvaltningen och närpolisen.

- Trafikkontoret som ansvarar för trafikhinder, övergångsställen, skyltar m.m. deltar ofta
i trygghetsvandringarna.

- På stadsdelens hemsida läggs ut aktuell information gällande såväl trafik som andra
frågor som är aktuella för de boende i stadsdelen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på skrivelsen.

___________________

§182 Tryggt och snyggt i spånga-Tensta

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-05-23.

(D nr 004 – 191 / 06)

ÄRENDET

Gruppledaren för moderaterna har skrivit till nämnden angående upplevelsen av otrygghet
på vissa platser i stadsdelen. Dålig belysning, ligger enligt skrivelsen, bakom vissa brott
i stadsdelen liksom att känslan av otrygghet ökar. I skrivelsen föreslogs

1. att nämnden agerar för att lysa upp områdena vid tunnelbanestationerna samt i parker
och grönområden,

2. att genomföra en inventering av dåligt belysta platser samt

3. att redovisa områden som är speciellt utsatta för överfall och våldsbrott.

I tjänsteutlåtandet svarade förvaltningen gällande punkt 1. att det pågår ett kontinuerligt arbete för att förbättra belysningen bl.a. genom att förvaltningen systematiskt framför synpunkter på denna till såväl Trafikkontoret som SL. Detta uppdateras genom återkom-mande trygghetsvandringar med efterföljande rapport.

Gällande punkt 2. informerade förvaltningen att denna inventering sker kontinuerligt
genom trygghetsvandringarna. Resultatet av vandringarna läggs ut på hemsidan

Punkt 3.Redovisning av områden i stadsdelen som är speciellt utsatta för överfall och våldsbrott kommer att ske. En kartläggning pågår och redovisning kommer att ingå i en handlingsplan för ”Ung och trygg på Järva” som ska vara klar i slutet av september 2006.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på skrivelsen.

____________________

§183 Medborgarförslag angående begränsning av moped och biltrafik över fältet mellan Tensta och Rinkeby

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-05-23.

(D nr 306 – 235 / 06)

ÄRENDET

En medborgare tar upp problem med motordriven trafik på gångvägarna mellan Tensta och Rinkeby och föreslår bom under Spånga Kyrkväg vid Svinningegränd och Holmingegränd samt räcke utmed Spånga Kyrkväg.

Förvaltningen svarade att man inser allvaret i trafiksituationen på såväl gång-, cykel- som bilvägarna. Mängder av åtgärder har därför vidtagits för att försöka få bukt med de trafikrelaterade problem som finns i stadsdelen.

Ansvaret för trafikhinder, övergångsställen, skyltar mm ligger under Trafikkontoret varför dessa förslag hänvisas dit.

Förvaltningen bedriver dock förebyggande trafikarbete på såväl kort som lång sikt för att försöka få bukt med de problem som beskrivs i medborgarförslaget.

Trafikvecka genomförs för andra året i rad och trygghetsvandringar genomförs återkommande i samarbete med andra förvaltningar och boende. Resultatet av vandringarna läggs ut på hemsidan.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på skrivelsen.

_____________________

§184 Anmälan av svar från Trafikkontoret

Anmäldes svar från Trafikkontoret 2006-06-01

a. Avstängning av gångbana på Värstagårdsvägen; Under v 24 påbörjas arbetet
med uppsättning av avstängning(pollare) på aktuell plats.

(D nr 306 – 111 / 06)

b. Behov av övergångsställe på Avestagatan nära Solhemsängens skola; I samband
med att hastighetsdämpande åtgärder utförs kommer det även att göras möjligt för
skolbarnen att trafiksäkert korsa Kälvestavägen och Avestagatan förhoppningsvis redan till skolstarten i höst.

(D nr 306 – 165 / 06)

BESLUT

1. Trafikkontorets svar läggs till handlingarna.

______________________

§185 Inkomna allmänna offentliga handlingar i maj 2006

Anmäldes rubricerade förteckning 2006-06-02.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

_____________________

§186 Upphandling av drift av restaurangen i Fristad servicehus och leverans av kost till Fristad äldreboenden (sjukhem och gruppbostäder)

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-06-07.

(D nr 105 – 379 / 06)

ÄRENDET

Avtalet för drift av restaurangen i Fristad servicehus löper ut 2007-03-31 och kan inte förlängas.

Nämnden föreslogs uppdra åt förvaltningen att genomföra förnyad upphandling enligt
lagen om offentlig upphandling.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsförvaltningen att upphandla driften av restaurangen i Fristad servicehus och leverans av kost till Fristad äldreboenden (sjukhem och gruppbostäder)

2. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsförvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till förfrågningsunderlag för upphandlingen.

___________________________

§187 Kurser/Konferenser

Inbjudan till konferensen inför boutställningen, TenstaBo06, ”Skolan i förorten – har den en roll i framtiden?” 18/8 togs upp för beslut om deltagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att 1 person från varje parti kan delta med arvode.

Övriga får delta, men utan arvode.

______________________

§188 Ansökan om bidrag till firandet av Africa Day

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-06-12.

(D nr 008 – 354 / 06)

ÄRENDET

Föreningarna Forum For Democracy, Peace and Development och Africa Network in Sweden söker bidrag för att fira Africa Day den 30 juni.

Förvaltningen föreslog nämnden att avslå ansökan.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden avslår ansökan mot bakgrund av den knapphändiga ansökan, bristen på underlag och att anslaget för föreningsbidrag är slut.

___________________________

§189 Information/rapporter

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) överlämnade skrivelse Om Sveriges nationaldag
samt Skrivelse om äldreomsorgen.

(D nr 004 – 382 / 06), (504 – 406 / 06)

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) överlämnade skrivelse Inför obligatoriska föräldrasamtal mot ungdomars alkoholmissbruk.

(D nr 503 – 408 / 06)

BESLUT

1. Skrivelserna överlämnas till förvaltningen för beredning.

__________________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 189)

_________________