Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-08-24

Sammanträde 2006-08-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Sammanträdet inleds med att polisen informerar om poliskontor i Tensta.
Därefter går st Läs mer...adsdelsdirektören igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (31/8)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 15/6, justerat 21/6)

_________________

3 Inkomna medborgarförslag

a.) Förslag att omfördela resurser så att Nydalsparken blir en välfungerande lekplats igen.

b.) Förslag att uppkalla en gata efter Karl Vennberg

c.) Förslag att leda trafiken till Bromstensvägen istället för Sörgårdsvägen.

_______________________

4 Svar på medborgares önskemål om fler papperskorgar, askkoppar, utbyte av anslagstavlor samt förbud mot matning av fåglar i Tensta mm

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-06-19.
(D nr 306 – 320 / 06)

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.

________________________

5 Förslag från medborgare om uppsättning av nät på basketkorgarna samt asfalt på basketbollplanen i lekparken vid Cervins väg, Bromsten

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-06-19.
(D nr 304 – 315 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner svaret enligt detta tjänsteutlåtande.

_________________________
Ärendedokument
Medborgarförslag

6 Medborgarförslag angående konstverk i Gullingeparken bakom Tensta Centrum

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-08-07.
(D nr 009 – 396 / 06)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på skrivelsen

_____________________
Ärendedokument
Medborgarförslag

7 Medborgarförslag angående mobil polisvagn i Tensta under sommaren 2006

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-08-07.
(D nr 099 – 374 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på förslaget.

_____________________________________
Ärendedokument
Medborgarförslag

8 Medborgarförslag beträffande bussresor för boende till rekreationsområden i skärgården under sommaren

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-08-03.
(D nr 399 – 399 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden fortsätter att prioritera samarbetet med bl.a. Skärgårdsstiftelsen och stadsdelarna Rinkeby, Skärholmen, Vantör och Huddinge kommun för att genomföra dagläger med buss till Björnöreservatet under en period även nästa sommar.

____________________________
Ärendedokument
Medborgarförslag

9 Svar på medborgarförslag angående återvinningsstation vid Tenstaplan

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-08-08.
(D nr 310 – 407 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgarmotionen enligt detta tjänsteutlåtande.

___________________________
Ärendedokument
Medborgarförslag

10 Biståndsbedömare på medborgarkontoret

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-07-06.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Svar på remiss om revidering av stadens riktlinjer ”insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder och riktlinjer för riksfärdtjänst

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-07-10.
(D nr 505 – 343 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner remissvaret.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Översyn av stadens administration, remissvar

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-07-20.
(D nr 012 – 266 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande förslag till remissvar.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Yttrande över ansökan från Alpha School om att få starta fristående förskoleklass och grundskola i stadsdelen Spånga-Tensta läsåret 2007/2008

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-08-09.
(D nr 403 – 370 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som sitt yttrande över ansökan från Alpha School föreslå att skolan inte beviljas tillstånd att start planerad verksamhet i Spånga-Tensta med hänvisning till förväntade negativa effekter för grundskoleverksamheten i stadsdelen.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Remiss Anvisningar för nämnder och styrelsers risk- och ledningsanalyser

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-08-14.
(D nr 004 – 323 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

_____________________

15 Yttrande över remiss angående Barns rätt till information, Bevarande av dokumentation vid vissa placeringar samt skrivelse från statens institutionsstyrelse om vissa frågor rörande ungdomsvården

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-08-15.
(D nr 503 – 436 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut avseende förhyrning av en förskolepaviljong i kv. Hjälmfast på Solhöjden

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-06-15.
(D nr 303 – 129)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till inriktnings- och genomförandebeslut för ny förskolepaviljong i kv. Hjälmfast på Solhöjden, till en årshyra av ca 0,7 mnkr samt ansöker om start och särkostnader med 0,8 mnkr i tertialrapport 2.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Förslag till inriktningsbeslut om tillbyggnad för utökad matsal, bibliotek/mediatek samt uppehållsrum för högstadiet vid Sundbyskolan

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-06-29.
(D nr 303 – 432 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till inriktningsbeslut avseende tillbyggnad för utökad matsal, bibliotek/mediatek samt uppehållsrum för högstadiet vid Sundbyskolan till en preliminärt bedömd tilläggshyra på 0,7 mnkr samt uppdrar åt förvaltningen att återkomma med slutligt kostnadsförslag inför genomförandebeslutet.

_____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Månadsrapport juli 2006

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-08-08.

Förslag till beslut

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

__________________________

19 Anmälan av skrivelse från revisorsgrupp 3

Anmäles skrivelse 2006-06-20 från revisorsgrupp 3 angående nämndens prognostiserade underskott för anslag 2, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Revisorerna utgår från att nämnden vidtar åtgärder så att den senast i tertialrapport 2 kan redovisa en prognos där kostnaderna ryms inom budgetanslaget.
(D nr 102 – 410 / 06 )

Förslag till beslut

1. Skrivelsen läggs till handlingarna.

________________________

20 Åtgärder vidtagna efter tillsynsrapport från Länsstyrelsen i Stockholms län och Socialstyrelsen

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-07-06.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Redogörelse för genomförd upphandling av hemtjänst kvälls- och nattetid i ordinärt boende

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-07-03.
(D nr 105 – 110 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande redogörelse för genomförd upphandling av hemtjänst kvälls- och nattetid i ordinärt boende.

2. Stadsdelsnämnden lägger redogörelsen till handlingarna.

___________________

22 Svar på skrivelse om äldreomsorgen

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-07-06.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner svaret.

___________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan av ordförandebeslut

Anmäles beslut fattat av ordföranden i stadsdelsnämnden 2006-06-29 gällande Bidrag avseende valdeltagarinsatser till föreningar.

Förslag till beslut

1. Beslutet läggs till handlingarna.
___________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Studieresa till Barcelona i Spanien

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-08-07.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner studieresa till Barcelona i Spanien för tjugo personer som jobbar med administration, medborgarservice, stadsdelsförnyelse samt information på avdelningen för Kansli och Medborgarkontor samt IT-avdelningen.

____________________

25 Anmälan av rapport från trafikveckan 2006

Anmäles rapport 2006-06-05 Trafikveckan 2006 den 24-28 april i Rinkeby och Spånga-Tensta.

Förslag till beslut

1. Rapporten läggs till handlingarna.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

Anmäles protokoll från brottsförebyggande rådet 2006-06-08.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006-06-08.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Studieresa och deltagande i kurs på Yale University i USA för en medarbetare på avdelningen för barn och ungdom den 30 oktober – 3 november 2006-08-15

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-08-10.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att medarbetaren på avdelningen för barn och ungdom,xxxx xxxxxxxxxxxx, får göra en resa i tjänsten till Yale University i New Haven, Connecticut, USA. Resan genomförs under perioden 30 oktober – 3 november 2006 och innebär en kombination av deltagande i en kurs och studiebesök

_________________

29 Ansökan från enhetschef vid avdelningen för barn och unga om resa i tjänsten till Mongoliet den 13 – 21 oktober 2006

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-08-10.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan från xxxxxxxxxxxxxxx om att i tjänsten få resa till Mongoliet under perioden 13 – 21 oktober 2006.

_________________________

30 Inkomna allmänna offentliga handlingar i juni och juli 2006

Föreligger rubricerade förteckning 2006-07-28.

Förslag till beslut

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

_____________________________

31 Kurser/Konferenser

32 Information/rapporter

Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Abdo Goriya (s) ordf.
Ann-Katrin Åslund (fp) vice ordf.
Eva Andersson-Ney (s)
Christer Grunder (m) ej §§ 227-228
Jonas Ljungstedt (v)
Folke Nässla (mp)
Rune Olofsson (s)
Ole-Jörgen Persson (m)
Bengt Porseby (fp)
Patrick Simonson (kd)
Markku Sirviö (m)
Nils Thulén (s)

Närvarande ersättare
Björn Begner (m)
Jan Håkansson (fp)
Madeleine Jacobsson (m)
Mahin Kindberg (fp)
Gabriella Mathur (kd)
Ziad Odesson (mp)
Teghlatflasser Sauma (s)

Tjänstgörande ersättare
Ornina Younan (s)
Björn Begner §§ 227-228

Anmält förhinder
Ghalia Malki (s), Rashad Rached Abdel Al (v) och Agneta Åberg (s)

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Mats Carinder, Christer Ståhl och Gabriel Marawgeh, verksamhetsrevisorn Jan Francke samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Närpolischef Johnny Lindh berättade om det kommande poliskontoret i Tensta.

Stadsdelsdirektören gick igenom de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten hade möjlighet att ställa frågor.

Under §§ 196 - 226 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett fåtal personer var närvarande vid sammanträdet vars formella del inleddes kl 19.00.

Utsågs att justera: Abdo Goriya, Ann-Katrin Åslund,

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2006-08-31

Paragrafer: 196 - 232

§196 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Abdo Goriya utse Ann-Katrin Åslund att justera dagens protokoll.

 

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2006-08-31.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 6/2006 från 2006-06-15 blivit justerat 2006-06-21.

_______________________

§197 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes följande inkomna medborgarförslag

a.) Förslag att omfördela resurser så att Nydalsparken blir en välfungerande lekplats igen. (Dnr 304 – 429 / 06)

b.) Förslag att uppkalla en gata efter Karl Vennberg (Dnr 099 – 451 / 06)

c.) Förslag att leda trafiken till Bromstensvägen istället för Sörgårdsvägen. (Dnr 306 – 464 / 06)

BESLUT

1. Medborgarförslagen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_______________________


§198 Svar på medborgares önskemål om fler papperskorgar, askkoppar, utbyte av anslagstavlor samt förbud mot matning av fåglar i Tensta mm

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-06-19.
(D nr 306 – 320 / 06)

ÄRENDET

En medborgare önskar fler papperskorgar och askkoppar i Tensta, att gamla dåliga anslagstavlor byts ut, att anställa arbetslösa får olika skötseluppgifter samt att på

Tensta torg sätta upp anslag om att det är förbjudet att mata fåglar.

Förvaltningen svarade att städning sker mer frekvent i Tensta än på andra håll.
Dessutom bidrar förvaltningen ekonomiskt till föreningar som åtar sig att hålla snyggt
inom ett ”adopterat” område. Renhållningsentreprenören har dessutom nu fyra s.k. ”plusjobbare” som ska arbeta med extrastädning i Tensta.

Före midsommar satte förvaltningen upp två nya papperskorgar och askkoppar på Tenstagången. Förvaltningen kommer också att ta upp önskemålet med fastighetsägarna.

Anslagstavlorna byttes förra året men förvaltningen skall informera föreningarna om att ta bort gamla anslag.

Före midsommar satte förvaltningen upp anslag om förbjuden matning av fåglar på flera ställen på Tenstagången.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.

________________________

§199 Förslag från medborgare om uppsättning av nät på basketkorgarna samt asfalt på basketbollplanen i lekparken vid Cervins väg, Bromsten

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-06-19.

(D nr 304 – 315 / 06)

ÄRENDET

En medborgare önskar nya nät till basketkorgarna i lekparken vid Cervins väg i Bromsten samt att basketplanen görs lite större och asfalteras.

Förvaltningen hade inköpt nya nät och satt upp dem i de korgar som finns i den aktuella lekparken. Erfarenheten är dock att så fort nya nät sätts upp, rivs dessa ned igen. Asfaltering av basketbollplanen hade förvaltningen inte råd med eftersom prioritering måste ske på reparationer av lekredskap i stadsdelen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner svaret enligt detta tjänsteutlåtande.

_________________________

§200 Medborgarförslag angående konstverk i Gullingeparken bakom Tensta Centrum

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-08-07.

(D nr 009 – 396 / 06)

ÄRENDET

Ett medborgarförslag om konstverket i Gullingeparken föreslår att en beskrivande skylt sätts upp och att locket av plåt ersätts med någon form av staty, fontän eller dylikt.

Förvaltningen svarade att för Gullingeparkens upprustning, då konstverket uppfördes, ansvarade och bekostade dåvarande Gatu- och fastighetskontoret och föreslog att medborgarförslaget förs vidare till nuvarande Markontoret för vidare åtgärd.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på skrivelsen

_____________________

§201 Medborgarförslag angående mobil polisvagn i Tensta under sommaren 2006

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-08-07.

(D nr 099 – 374 / 06)

ÄRENDET

En medborgare önskar mobil polisvagn i Tensta under sommaren 2006 i avvaktan på det kommande poliskontoret.

Förvaltningen ansåg att polisens närvaro i Tensta är angelägen men frågan kring de mobila polisvagnarna ligger inte under stadsdelsnämndens ansvarsområde och hänvisade frågan vidare till polismyndigheten för eventuella åtgärder.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på förslaget.

_____________________________________

§202 Medborgarförslag beträffande bussresor för boende till rekreationsområden i skärgården under sommaren

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-08-03.

(D nr 399 – 399 / 06)

ÄRENDET

Ett medborgarförslag har önskemål om att Spånga-Tensta i likhet med Rinkeby ska anordna dagläger med buss till skärgården, Björnöreservatet, för enskilda barn, ungdomar och barnfamiljer.

Förvaltningen svarade att denna aktivitet redan nu genomförs i samarbete med bl.a. Rinkeby stadsdelsförvaltning.

Inför sommaren har denna aktivitet marknadsförts via affischer och foldrar till förskolor, skolor och på medborgarkontoret samt på stadsdelens hemsida.

Förvaltningen föreslog nämnden att besluta att verksamheten prioriteras även nästa sommar.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden fortsätter att prioritera samarbetet med bl.a. Skärgårdsstiftelsen och stadsdelarna Rinkeby, Skärholmen, Vantör och Huddinge kommun för att genomföra dagläger med buss till Björnöreservatet under en period även nästa sommar.

____________________________

§203 Svar på medborgarförslag angående återvinningsstation vid Tenstaplan

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-08-08.

(D nr 310 – 407 / 06)

ÄRENDET

Elever vid Livstycket i Tensta efterlyser en återvinningsstation på Tensta torg.

De upplever att Tenstas enda återvinningsstation vid Shell-macken, Krällingegränd, ligger för långt bort.

Förvaltningen svarade att det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingens ansvar att ta hand om och etablera nya återvinningsstationer. Deras avtal med Stockholms stad går ut vid årsskiftet och först efter avtalets eventuella förlängning kan en ny etablering bli aktuell.

Stockholm prioriterar s.k. fastighetsnära källsortering och majoriteten av hyresvärdarna i Tensta-Hjulsta erbjuder sina hyresgäster källsorteringsmöjligheter i miljöstugor eller i grovsoprum.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarmotionen enligt detta tjänsteutlåtande.

___________________________

§204 Biståndsbedömare på medborgarkontoret

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-07-06.

(D nr 504 – 494 / 06)

ÄRENDET

Förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka möjligheten att ha biståndsbedömare på medborgarkontoret.

Förvaltningen hade undersökt möjligheten och ansåg att eftersom biståndsbedömarna i stadsdelen är relativt få skulle det vara allt för resurskrävande att ha en eller flera personer stationerade på medborgarkontoret. Frågan kommer dock att tas upp på nytt vid höstens arbete med kommande års budget.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

_____________________

§205 Svar på remiss om revidering av stadens riktlinjer ”insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder och riktlinjer för riksfärdtjänst

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-07-10.

(D nr 505 – 343 / 06)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått socialtjänstförvaltningens förslag på reviderade riktlinjer för funktionshindrade för yttrande. De frågor som behandlas i ärendet berör följande insatser/frågeställningar:

- Demens och personkrets 2 i LSS

- Avslag vid resursbrist

- Riksfärdtjänst – generella tillstånd

- Resor till och från daglig verksamhet; fråga om egenavgift

- Vissa frågor om avlösarservice

- Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS

Förvaltningen instämde i stort i det reviderade förslaget till riktlinjer men påpekade att det kan vara svårt att snabbt verkställa ett positivt beslut om boende för nyinflyttade funktionshindrade. Den ”rimliga” tiden måste vara reellt rimlig. Förvaltningen ansåg det svårt att verkställa ett beslut om boende på kortare tid än sex månader.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att godkänna förvaltningens remissvar med ändring under avsnittet Resor till och från daglig verksamhet; fråga om egenavgift.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) samt ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m) och Patrick Simonson (kd) anmälde att de lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner remissvaret med följande ändring i tjänsteutlåtandet under rubriken Resor till och från daglig verksamhet; fråga om egenavgift ;

Förvaltningen förstår socialtjänstförvaltningens synpunkter. Det är viktigt för de funktionshindrade att få leva ett så vanligt liv som möjligt och att den dagliga verksamheten är så likt ett arbete som möjligt.

Habiliteringsersättningen på 6 kr 50 öre/tim. x 7 tim./dag = 35 kr är inte att jämföra vid en lön, utan som en uppmuntran som kan användas till fika eller en biobiljett.

En egenavgift på turbundna taxiresor och indragning av SL-kortet skulle i hög grad minska den funktionshindrades möjlighet att välja daglig verksamhet i någon annan del av staden än i den egna stadsdelen och skulle kraftigt minska den funktionshindrades frihet och livskvalitet.

Fp, m och kd lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

_________________________

§206 Översyn av stadens administration, remissvar

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-07-20, protokollsutdrag från förvaltningsgruppen 2006-08-08 samt skrivelse från Lärarförbundet Spånga-Tensta 2008-08-08.

(D nr 012 – 266 / 06)

ÄRENDET

Efter beslut i fullmäktige har staden utrett möjligheterna till administrativa effektiviseringar. Syftet har varit att klargöra i vilken utsträckning det är möjligt att reducera kostnaderna, effektivisera och höja kvaliteten i stadens administration och omfördela resurserna till kärnverksamheterna. Översynen har omfattat den interna stöd- och serviceadministrationen inom ekonomi, personal, IT, lokaler, upphandling/inköp samt kontorsadministration.

Stadsdelsnämnden har fått utredningen för yttrande.

Förvaltningen stödde utredningens förslag att utveckla ett nytt systemstöd för lokal-administration samt att införa ett nytt system för inköp och upphandling i staden liksom att göra LISA-självservice tillgängligt för all personal.

Förvaltningen delade däremot inte den delen som föreslår att inrätta en ny central administration. Förvaltningens uppfattning är att utredningen där utgår från ett synsätt som inte är ändamålsenligt och därigenom blir direkt utarmande för verksamhetens kompetens och kvalitet. Istället gav förvaltningen ett antal alternativa förslag till hur en effektivisering skulle kunna genomföras i den lokala förvaltningsorganisationen.

Därutöver ansåg förvaltningen att flera delar av utredningen är oklara vad gäller beräknade besparingar. Förvaltningen hade särskilt gått igenom de kalkyler som gjorts för IT-verksamheten och lönehanteringen. I utredningen finns, enligt förvaltningen, beräkningar som är ofullständiga eller bygger på felaktiga grunder. För en förvaltning med Spånga-Tenstas storlek och personalsammansättning kan förslagen, vid bibehållen service, medföra ökade kostnader. I utredningen finns heller ingen prislapp på vad det kostar att etablera en ny förvaltning med t.ex. lokaler, utrustning och ledning.

Förvaltningen föreslog därför att staden gör en reviderad ekonomisk utredning för att belysa om de förväntade besparingarna är realistiska.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) och ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m) samt Patrick Simonson (kd) meddelade att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande förslag till remissvar.

Fp, m och kd lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

_______________________

§207 Yttrande över ansökan från Alpha School om att få starta fristående förskoleklass och grundskola i stadsdelen Spånga-Tensta läsåret 2007/2008

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-08-09.

(D nr 403 – 370 / 06)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har, på remiss från utbildningsförvaltningen, fått ansökan från Alpha School om godkännande av och rätt till bidrag för fristående förskoleklass och fristående grundskola i Spånga-Tensta. Skolan önskar starta verksamheten from läsåret 2007/2008 i lokaler på Fagerstagatan 13 i Lunda.

Förvaltningen menade att på grund av de långsiktiga negativa effekterna för den kommunala skolverksamheten skulle Alpha School inte beviljas sökt tillstånd.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att avslå förvaltningens förslag till beslut samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som yttrande över ansökan från Alpha School föreslå att skolan inte beviljas tillstånd att start planerad verksamhet i Spånga-Tensta med hänvisning till förväntade negativa effekter för grundskoleverksamheten i stadsdelen.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) och ledamöterna

Ole-Jörgen Persson(m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) samt Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att avslå förvaltningens förslag till beslut

Samt därutöver anföra

Alpha School bör få tillstånd att få starta fristående förskoleklass och grundskola i Spånga-Tensta stadsdelsnämndsområde om Skolverket finner att skolans mål- och värdegrund stämmer överens med de i skollagen uppställda krav.

Vi välkomnar det tillskott Alpha School kan tillföra vår stadsdel och kan inte se att ett godkännande av ansökan skulle medföra negativa konsekvenser av bestående karaktär för stadsdelens egen skolverksamhet. Oavsett huvudman är det utbildningens kvalité och måluppfyllelse som är viktigt för oss.”

__________________________

§208 Remiss av anvisningar för nämnder och styrelsers risk- och ledningsanalyser

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-08-14.

(D nr 004 – 323 / 06)

ÄRENDET

Kommunstyrelsen har samordningsansvaret för stadens beredskaps- och säkerhetsarbete.

Som ett första steg i stadens riskhanteringsarbete vill kommunfullmäktige och kommunstyrelsen få en samlad bild av riskläget i staden. I en skrivelse från stadsledningskontoret har stadens nämnder och styrelser fått i uppdrag att besvara ett antal frågor.

Förvaltningens svar redovisades i tjänsteutlåtandet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

_____________________

§209 Yttrande över remiss angående Barns rätt till information, Bevarande av dokumentation vid vissa placeringar samt skrivelse från Statens institutionsstyrelse (SiS) om vissa frågor rörande ungdomsvården

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-08-15.

(D nr 503 – 436 / 06)

ÄRENDET

Socialdepartementets promemorior Barns rätt till information, Bevarande av dokumentation vid vissa placeringar samt Skrivelse från statens institutionsstyrelse har kommit till bl.a. stadsdelsnämnden för yttrande. Där lämnas förslag till lagändringar i syfte att stärka
barns och ungas rätt till information och att komma till tals i ärenden och mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och socialtjänstlagen (SoL).

Förvaltningen instämde med de ändringar som föreslås i remissen och ansåg det viktigt att
den unges åsikter kommer fram och att den unge får nödvändig information.

Det är nödvändigt att bevara dokumentation vid vissa placeringar av barn för att insyn ska kunna vara möjlig, för forskning och för att barn senare som vuxna, ska kunna ta del av
och få kunskap om sin bakgrund. Den förvarade dokumentationen kommer dock att bli utrymmeskrävande.

Förvaltningen ansåg det också bra om SiS självt kan besluta om tillfälliga överflyttningar mellan de särskilda ungdomshemmen i samband med transport. Dock krävs kommunikation mellan socialtjänsten och SiS

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) samt ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m) och Patrick Simonson (kd) meddelade att de lämnade ärendet utan eget ställningstagande,

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Fp, m och kd lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

_____________________

§210 Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut avseende förhyrning av en förskolepaviljong i kv. Hjälmfast på Solhöjden

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-06-15.

(D nr 303 – 129/06)

ÄRENDET

I stadsdelen Solhöjden finns behov av ca 20 förskoleplatser till hösten 2006.

I nuläget finns en liten förskolebyggnad på 108 kvm på Solhemsbackarna 10.

Den lilla byggnaden är inte rationell som förskola, varför den föreslås rivas och ge plats åt en modernare paviljongbyggnad med två avdelningar på ca 300 kvm. En bit av parkmarken intill måste dock tas i anspråk.

Evakuering under byggnadstiden skulle kunna ske i den närliggande öppna förskolan på Solhems Hagväg 10.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna förslaget.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade att ärendet skulle bordläggas.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden bordlägget ärendet.

________________________

§211 Förslag till inriktningsbeslut om tillbyggnad för utökad matsal, bibliotek/mediatek samt uppehållsrum för högstadiet vid Sundbyskolan

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-06-29.

(D nr 303 – 432 / 06)

ÄRENDET

För fem år sedan påbörjades ett arbete med att anpassa Sundbyskolan till ett modernt arbetssätt. Skolans trånga sektion med för få idrottssalar, för de idag ca 850 eleverna,
kommer att rättas till i samband med att en tillbyggnad till nuvarande idrottshus kommer
att byggas och tas i drift vårterminen 2008. De brister som kvarstår är att matsalen är för
liten, det saknas mediatek, grupprum samt hemvister. Arbetsmiljöverket har också nyligen dömt ut lokalen där högstadiet har sitt grupprum.

Enligt den framtagna tillbyggnadsplanen föreslås matsalsbyggnaden bli utformad så att den även kan sambrukas som uppehållsrum för högstadiet, som i sin tur får ett nära samband
med ett nytt bibliotek/mediatek

Nuvarande bibliotek finns inrymt i en provisorisk paviljong som föreslås få tjäna som klassrum för den elevuppgång som temporärt kan förväntas komma innan skolan i Mariehäll står klar, varefter paviljongen kan rivas.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till inriktningsbeslut avseende tillbyggnad för utökad matsal, bibliotek/mediatek samt uppehållsrum för högstadiet vid

Sundbyskolan till en preliminärt bedömd tilläggshyra på 0,7 mnkr samt uppdrar åt förvaltningen att återkomma med slutligt kostnadsförslag inför genomförandebeslutet.

_____________________________

§212 Månadsrapport juli 2006

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-08-08.

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport. Detta är månadsrapporten för juli som redovisar bokförda kostnader och intäkter tom juli månad.

För anslag 1, verksamhetsanslaget, beräknas ett mindre underskott när budgeten justerats efter årets prestationsförändringar inom förskola, skola, skolbarnsomsorg, personer med funktionshinder och flyktingmottagande.

Prognostiserade underskott för barn- och ungdomsplaceringar och vinterväghållning beräknas inte fullt ut kunna täckas av överskott inom andra verksamhetsområden. Genomgång av kostnaderna för placeringar av barn och unga görs nu inför tertialrapport 2 då eventuella åtgärder för att komma tillrätta med det befarade underskottet föreslås.

Socialbidragsanslaget bedöms som otillräckligt. Kostnaderna beräknas överstiga budgeterade medel med 12 Mkr.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att godkänna rapporten, att nämnden beslutar införa betydligt mer aktiva åtgärder som också innefattar en tydligare jobbgaranti, samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att bifalla förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena under proposition och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) samt ledamöterna
Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:


”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

att godkänna rapporten

att nämnden beslutar införa betydligt mer aktiva åtgärder som också innefattar

en tydligare jobbgaranti

att därutöver anföra

I månadsrapporten för juli månad beräknas socialbidragskostnaderna överstiga budgeterade medel med 12 mkr. I bokslut för 2005 redovisades ett mycket kraftigt underskott på anslag 2. Vi krävde då vid ett flertal tillfällen att mer aktiva åtgärder måste vidtas för att minska socialbidragskostnader. Vi är inte ensamma i vår kritik.

Stadens revisorer kräver nu i brev att nämnden vidtar åtgärder så att den senast i tertialrapport 2 kan redovisa en prognos där kostnaderna ryms inom budgetanslaget.”

__________________________

§213 Anmälan av skrivelse från revisorsgrupp 3

Anmäldes skrivelse 2006-06-20 från revisorsgrupp 3 angående nämndens prognostiserade underskott för anslag 2, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

(D nr 102 – 410 / 06 )

ÄRENDET

Efter tertialrapport 1/2006 har revisorerna skrivit till stadsdelsnämnden: ”Vi har nu noterat att nämnden i sin tertialrapport 1/2006 prognostiserar ett väsentligt budgetunderskott för anslag 2, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. Revisorerna utgår från att nämnden vidtar åtgärder så att den senast i tertialrapport 2 kan redovisa en prognos där kostnaderna ryms inom budgetanslaget.”

BESLUT

1. Skrivelsen läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna

Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) samt Markku Sirviö (m) enligt följande:

”I månadsrapporten för juli månad beräknas socialbidragskostnaderna överstiga budgeterade medel med 12 mkr. I bokslut för 2005 redovisades ett mycket kraftigt underskott på anslag 2. Vi krävde då vid ett flertal tillfällen att mer aktiva åtgärder måste vidtas för att minska socialbidragskostnader. Vi är inte ensamma i vår kritik.

Stadens revisorer kräver nu i brev att nämnden vidtar åtgärder så att den senast i tertialrapport 2 kan redovisa en prognos där kostnaderna ryms inom budgetanslaget.”

________________________

§214 Åtgärder vidtagna efter tillsynsrapport från Länsstyrelsen i Stockholms län och Socialstyrelsen

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-07-06.

(D nr 504 – 193 / 05)

ÄRENDET

Efter Länsstyrelsens och Socialstyrelsens tillsyn gällande kosten på Fristad sjukhem
avslutats 2005 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att återkomma med rapport om
vilka åtgärder som vidtagits med anledning av rapporten.

I tjänsteutlåtandet meddelade förvaltningen bl.a. följande

Alla avdelningar på sjukhemmet har utbildade kostombud. Dessa bildar kostråd tillsammans med ansvariga för maten. Alla arbetar medvetet med kosten som en del av omvårdnaden. De boendes hälsotillstånd är också under noggrann kontroll och kosten anpassas efter det.

Under kommande verksamhetsår kommer ett underlag för en systematisk resultatuppföljning av kost och nutrition att tas fram.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

______________________

§215 Redogörelse för genomförd upphandling av hemtjänst kvälls- och nattetid i ordinärt boende

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-07-03.

(D nr 105 – 110 / 06)

ÄRENDET

Upphandling av rubricerade tjänster har genomförts enligt beslut i stadsdelsnämnden.

I tjänsteutlåtandet redogjorde förvaltningen för upphandlingsförfarandet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande redogörelse för genomförd upphandling av hemtjänst kvälls- och nattetid i ordinärt boende.

2. Stadsdelsnämnden lägger redogörelsen till handlingarna.

___________________

§216 Svar på skrivelse om äldreomsorgen

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-07-06.

(D nr 504 – 406 / 06)

ÄRENDET

Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2006-06-15 lades en skrivelse om äldreomsorgen av Ole-Jörgen Persson (m) .

Förvaltningen svarade bl.a. följande.

Förvaltningen var i de allra flesta avseenden helt överens med skribenten.

Äldreomsorgen i Stockholm bör ha en god kvalitet. Den bör präglas av respekt för den enskilde och ge möjlighet till individuella lösningar. Detta kräver att medel satsas på en verksamhet som i flera år fått försämrade resurser genom att ingen pris- och lönekompensation getts.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner svaret.

___________________

§217 Anmälan av ordförandebeslut

Anmäldes beslut fattat av ordföranden i stadsdelsnämnden 2006-06-29 gällande Bidrag avseende valdeltagarinsatser till föreningar.

(D nr 004 – 496 / 06)

ÄRENDET

Regeringen har inför årets riksdags-, landstings- och kommunalval avsatt medel för valdeltagarinsatser. Av dessa medel får stadsdelförvaltningen 150 tkr, varav minst hälften ska fördelas till föreningar.

Eftersom beslutet om de statliga medlen kom efter junisammanträdet gjorde förvaltningen en ramfördelning till de föreningar som skulle kunna erhålla medel mot att de skriftligen inkommer med redogörelse över valdeltagarinsatser. Stadsdelsnämndens ordförande beslöt godkänna denna ram till fördelning.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att lägga beslutet till handlingarna samt att ge förvaltningen i uppdrag att informera föreningarna om att i de fall ett parti bjuds in för att informera om sitt valprogram ska samtliga partier bjudas in.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) samt ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m) och Patrick Simonson (kd) meddelade att de ej deltar i beslutet att lägga beslutet till handlingarna.

BESLUT

1. Beslutet läggs till handlingarna.

2. Förvaltningen får i uppdrag att informera föreningarna om att om något parti bjuds in för att informera om sitt valprogram ska samtliga partier bjudas in.

Fp, m och kd deltog ej i beslutet.

___________________


§218 Studieresa till Barcelona i Spanien

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-08-07.

(D nr 299 – 497 / 06)

ÄRENDET

Avdelningen för Kansli och Medborgarkontor planerar en studieresa till Barcelona för att studera hur man där arbetar med kommunal administration, information, medborgarservice, integration- och demokratifrågor samt stadsdelsförnyelse.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna studieresan till Barcelona.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner studieresa till Barcelona i Spanien för tjugo personer som jobbar med administration, medborgarservice, stadsdelsförnyelse samt information på avdelningen för Kansli och Medborgarkontor.

____________________

§219 Anmälan av rapport från trafikveckan 2006

Anmäldes rapport 2006-06-05 Trafikveckan 2006 den 24-28 april i Rinkeby och Spånga-Tensta.

(D nr 015 – 498 / 06)

ÄRENDET

Trafikveckan i Spånga-Tensta och Rinkeby 24-28 april 2006 presenterades i en rapport.

BESLUT

1. Rapporten läggs till handlingarna.

_____________________

§220 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

Anmäldes protokoll från brottsförebyggande rådets möte 2006-06-08.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

______________________

§221 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från sammanträde i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006-06-08.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_____________________

§222 Studieresa och deltagande i kurs på Yale University i USA för en medarbetare på avdelningen för barn och ungdom den 30 oktober – 3 november 2006

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-08-10.

(D nr 299 – 499 / 06)

ÄRENDET

En medarbetare inom Barn och Ungdom önskar delta i en introduktionskurs i Yale
University för att både bredda och fördjupa sina egna kunskaper och tillföra nya aspekter
i det förebyggande utvecklingsarbetet i stadsdelens skolor. Kursen kompletteras med studiebesök på en Comer school för att se exempel på hur arbetet fungerar i praktiken.

Samtliga omkostnader täcks av externa medel.

Förvaltningen föreslog nämnden att bevilja deltagandet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att medarbetaren på avdelningen för barn och ungdom, xxxxxxxxxxxxxxxxx, får göra en resa i tjänsten till Yale University i New Haven, Connecticut, USA. Resan genomförs under perioden 30 oktober – 3 november 2006 och innebär en kombination av deltagande i en kurs och studiebesök

_________________

§223 Ansökan från enhetschef vid avdelningen för barn och unga om resa i tjänsten till Mongoliet den 13 – 21 oktober 2006

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-08-10.

(D nr 299 – 500 / 06)

ÄRENDET

Enhetschefen för Spånga By ansöker om att i tjänsten få resa till Mongoliet. Han medverkar i ett samverkansprojekt mellan museer i Sverige, Mongoliet och Chile. För Sveriges räkning deltar Stockholms stadsmuseum. Projektet har som mål att testa och dokumentera metoder för att göra museernas verksamhet tillgängliga för barn och ungdomar med begränsade möjligheter att ta del av kulturutbudet. Stadsmuseet har valt Tensta som geografiskt område för den svenska delen.

Resan är till alla delar finansierad via organisationen Samp/ALAS, ett nätverk för samverkan mellan museer i olika delar av världen.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna deltagandet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan från xxxxxxxxxxxxxxx om att i tjänsten få resa till Mongoliet under perioden 13 – 21 oktober 2006.

_________________________

§224 Inkomna allmänna offentliga handlingar i juni och juli 2006

Förelåg rubricerade förteckning 2006-07-28.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

_____________________________

§225 Kurser/Konferenser

Avslutningsseminariet vid Tensta Bo 06 inom Stockholm Bygger, ”Blir förorten ytterstad när Stockholm växer” den 25 augusti togs upp för beslut om deltagande.

BESLUT

1. Två personer från varje politiskt block får delta vid seminariet..

______________________

§226 Information/rapporter

Ledamoten Ole-Jörgen Persson och ersättaren Björn Begner (båda m) lämnade en skrivelse till nämnden ”Etablera ett idrottscentrum i anknytning till Spånga Idrottsplats/Spånga fotbollshall”.

(D nr 004 – 486 / 06)

BESLUT

1. Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning

_________________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 226)

_________________