Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-11-16

Sammanträde 2006-11-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Stadsdelsnämndsammanträdet inleds kl 18.00 med att stadsdelsdirektören går igenom de ärend Läs mer...en som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (23/11)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 19/10, justerat 26/10)

_________________

3 Inkomna medborgarförslag

a.) Förslag på soffa efter gångvägen vid Stora Tenstagränd

b.) Förslag på ”rökburar” vid ingången till Tensta centrum

c.) Förslag på maskinuppspårning för skidor på fälten kring Tensta-Rinkeby och till spår på Järvafältet

_______________________

4 Medborgarförslag angående ändring av postadress för Tensta-området

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-10-11.
(D nr 099 – 376/06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden avstyrker ändring av postadress för Tensta-området

________________________

5 Medborgarförslag om att låta trycka upp vykort av målning

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-10-19
(D nr 099 – 481/06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden avslår framställan om att låta trycka upp vykort av målning.

__________________________

6 Svar på medborgarförslag om att döpa en gata i Spånga efter Karl Vennberg

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-10-20.
(D nr 099 – 451 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att tillstyrka förvaltningens förslag att uppkalla gatukorsningen Spångavägen/Täbylundsvägen vid Spånga Folkan för Karl Vennberg Plan och överlämna ärendet till stadsbyggnadsnämndens namnberedning.

_____________________

7 Reviderad plan för vård- och omsorgsboende 2006

Föreligger tjänstutlåtande 2006-10-09.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner den reviderade äldreboendeplanen.

2. Ärendet justeras omedelbart.

_____________________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Yttrande över stadsrevisionens granskning av ny-, om- och tillbyggnader i stadsdelsnämndernas och utbildningsnämndens hyrda lokaler

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-11-02.
(D nr 104 – 611 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande enligt detta tjänsteutlåtande.

____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut avseende förhyrning av en förskolepaviljong vid Kronofogdevägen i kv. Hedvig, Solhem

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-11-06.
(D nr 303 – 621 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till inriktnings- och genomförandebeslut för ny förskolepaviljong i kv. Hedvig, Solhem, till en årshyra av ca 0,9 mnkr samt ansöker om start- och särkostnader med 1,2 mnkr i tertialrapport 1, 2007.

2. Ärendet justeras omedelbart.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Månadsrapport oktober 2006

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-11-07.

Förslag till beslut

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Tillsyn enligt LSS § 23 av enheter inom stadsdelen; Resursteamet Lunda och Misa dagliga verksamhet

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-10-17.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporterna.

2. Rapporterna överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Studieresa till Ross School, Long Island, New York den 3-7 december 2006

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-10-30.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningschef Cathrine Önnestam och vardera två skolledare från Sundbyskolan, Bussenhusskolan och Hjulsta skolor beviljas att i tjänsten göra en studieresa till Ross School den 3 – 7 december 2006.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Ändring av delegationsbestämmelser avseende funktionshindrade

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-11-01.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner de av förvaltningen i ärendet föreslagna ändringarna av delegationen.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2006-10-04.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Anmälan av protokoll från biblioteksrådet

Anmäles protokoll från biblioteksrådets sammanträde
a. 2006-05-24
b. 2006-10-16

Förslag till beslut

1. Protokollen läggs till handlingarna.

________________________

17 Anmälan av tjänstemannabeslut

Anmäles yttrande till Lotteriinspektionen av chefen för Kansli och Medborgarkontor
2006-10-16.
(D nr 309 – 570 / 06)

Förslag till beslut

1. Yttrandet läggs till handlingarna.

_____________________________

18 Anmälan av beslut från Skolverket

Anmäles Skolverkets beslut 2006-10-30.
(D nr 403 – 499 / 05)

Förslag till beslut

1. Beslutet läggs till handlingarna.

__________________________

19 Svar på förslag från moderaterna om hur klotter vid Spånga Station kan förhindras

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-10-31.
(D nr 310 -601 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar enligt detta tjänsteutlåtande.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträder 2006-10-12.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Anmälan av beslut från Datainspektionen

Anmäles Datainspektionens beslut 2006-10-31 efter tillsyn enligt personuppgiftslagen gällande systemet Mobil omsorg.

Förslag till beslut

1. Beslutet läggs till handlingarna.

________________

22 Kurser/Konferenser

23 Information/rapporter

Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Ann-Katrin Åslund (fp) ordf.
Abdo Goriya (s) vice ordf.
Eva Andersson-Ney (s)
Christer Grunder (m)
Jonas Ljungstedt (v)
Folke Nässla (mp)
Rune Olofsson (s)
Bengt Porseby (fp)
Patrick Simonson (kd)
Markku Sirviö (m)
Nils Thulén (s)

Närvarande ersättare
Alma Adan (m)
Anna Jonazon (s)
Jan Håkansson (fp)
Ziad Odesson (mp)
Teghlatflasser Sauma (s)
Ornina Younan (s)

Tjänstgörande ersättare
Alma Adan (m)
Ornina Younan (s)

Anmält förhinder
Björn Begner (m), Madeleine Jacobsson (m), Mahin Kindberg (fp), Ghalia Malki (s), Gabriella Mathur (kd), Ole-Jörgen Persson (m), Agneta Åberg (s)

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Christina Jerlin, Mats Carinder, Christer Ståhl, Cathrine Önnestam och Gabriel Marawgeh, verksamhetsrevisorn Jan Francke samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 300 - 323 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 10-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören gick igenom de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde. Därefter följde allmänhetens frågestund. Det formella sammanträdet inleddes kl 19.00.

Utsågs att justera: Ann-Katrin Åslund, Abdo Goriya

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2006-11-23

Paragrafer: 300 - 326

§300 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Ann-Katrin Åslund utse Abdo Goriya att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2006-11-23.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 9/2006 från 2006-10-19 blivit justerat 2006-10-26.

_______________________

§301 Anmälan av protokoll från kommunfullmäktige

Anmäldes protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2006-11-06; Avsägelser och fyllnadsval av ordförande och vice ordförande m.fl. i stadsdelsnämnder, facknämnder och vissa bolagsstyrelser.

(D nr 002 – 632 / 06)

ÄRENDET

Beslutet avsåg för Spånga-Tenstas del att Ann-Katrin Åslund (fp) utsågs till ordförande och Abdo Goriya (s) till vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2006.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

________________________

§302 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes inkomna medborgarförslag

a.) Förslag på soffa efter gångvägen vid Stora Tenstagränd (D nr 306 – 597 / 06)

b.) Förslag på ”rökburar” vid ingången till Tensta centrum (D nr 310 – 602 / 06)

c.) Förslag på maskinuppspårning för skidor på fälten kring Tensta-Rinkeby
och till spår på Järvafältet (D nr 202 – 616 / 06)

d.) Förslag att göra i ordning belysningen vid motionsspåret i lilla skogen
mellan Bromsten och Rissne. (D nr 304 – 628 / 06)

BESLUT

1. Medborgarförslagen lämnas till förvaltningen för beredning.

____________________________

§303 Medborgarförslag angående ändring av postadress för Tensta-området

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-10-11.

(D nr 099 – 376/06)

ÄRENDET

En medborgare har föreslagit att Tensta ska ”stå på egna ben” och ha namnet
Tensta med i postadressen.

Förvaltningen kunde förstå förslagsställarens synpunkt men ansåg inte att postadressen skulle ändras. Det gemensamma ortsnamnet Spånga är känt och inarbetat.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden avstyrker ändring av postadress för Tensta-området.

________________________

§304 Medborgarförslag om att låta trycka upp vykort av målning

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-10-19.

(D nr 099 – 481/06)

ÄRENDET

En medborgare har föreslagit att stadsdelsnämndens ska låta trycka upp vykort av den målning som hänger i medborgarkontorets fönster i Tensta centrum.

Med hänvisning till bl.a. kostnad och administration föreslog förvaltningen nämnden att avslå förslaget.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden avslår framställan om att låta trycka upp vykort av målning.

__________________________

§305 Svar på medborgarförslag om att döpa en gata i Spånga efter Karl Vennberg

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-10-20.

(D nr 099 – 451 / 06)

ÄRENDET

Förslagsställaren finner det angeläget att kulturredaktören Karl Vennberg, som bott över 30 år i Spånga, får en gata uppkallad efter sig.

Förvaltningen tyckte att förslaget i och för sig var bra men avstyrkte att ändra ett gatunamn pga. den olägenhet det medför för den enskilde som har sin adress på den gatan.

Förvaltningen föreslog istället att gatukorsningen Spångavägen/Täbylundsvägen vid Spånga Folkan döps till Karl Vennbergs Plan.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att tillstyrka förvaltningens förslag att uppkalla gatukorsningen Spångavägen/Täbylundsvägen vid Spånga Folkan för Karl Vennberg Plan och överlämna ärendet till stadsbyggnadsnämndens namnberedning.

_____________________

§306 Reviderad plan för vård- och omsorgsboende 2006

Förelåg tjänstutlåtande 2006-10-09.

(D nr 504 – 635 / 06)

ÄRENDET

Årets reviderade äldreboendeplan för västerort förelåg nu för stadsdelsnämndens godkännande.

I Spånga-Tensta finns idag 249 servicehuslägenheter, 45 sjukhemsplatser och 84 gruppboendelägenheter varav 13 lägenheter är korttidsboende. För tiden fram till 2020 väntas en ökning av behov av heldygnsplatser med 10 platser.

Vid utveckling av verksamheten måste hänsyn tas till stadsdelens befolkningsuppdelning.

De äldre från Spånga vill i allmänhet inte bo i äldreboenden som är belägna i Tensta eller i Bromsten. Det finns idag framförallt ett behov av att skapa ett gruppboende i Spånga.

Fristad sjukhem fyller inte dagens norm och behöver ersättas. Förvaltningen ansåg att det vore lämpligast att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre i Spånga.

Då skulle Fristad sjukhem kunna byggas om till trerumslägenheter för äldre. Idag är efterfrågan på ettor i servicehus liten; tvåor går lättare att hyra ut men fler frågar idag även efter större lägenheter.

Syriska föreningen förväntas starta ett seniorboende i Tensta servicehus. Förvaltningen kommer att lämna två våningar i servicehuset för detta ändamål.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner den reviderade äldreboendeplanen.

2. Ärendet justeras omedelbart.

_____________________________________

§307 Yttrande över stadsrevisionens granskning av ny-, om- och tillbyggnader i stadsdelsnämndernas och utbildningsnämndens hyrda lokaler

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-11-02.

(D nr 104 – 611 / 06)

ÄRENDET

Stadsrevisionen har granskat lokalhållarnas följsamhet till stadens regler för ny-, om- och tillbyggnader i stadsdelsnämndernas och utbildningsnämndens hyrda verksamhetslokaler och överlämnat den till bl.a. stadsdelsnämnderna för yttrande.

Förvaltningen ansåg att riktlinjerna för hur stadsdelsnämnden ska hantera investerings-kostnader är otydliga och motstridiga. Stadsdelsnämnden som lokalhållare har under budgetåret stora behov att utföra olika typer av lokalåtgärder av verksamhetsskäl samt besparingsskäl under gränsen 500 tkr och därför måste finansieras av verksamheten. Regelverket för kontantfinansiering är därför i behov av en översyn för att anpassas till verkligheten. För att verksamheten ska kunna prioriteras under budgetåret bör ramavtalen med SISAB och Micasa ändras så att beloppsgränsen för att kunna lägga kostnader på
hyran sätts till förslagsvis 200 tkr.

Oavsett om stadsdelsnämnden har gjort rätt eller fel i hanteringen av driftmedel kontra investeringsmedel så har intentionen för nämnden varit att handla för stadens bästa.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande enligt detta tjänsteutlåtande.

____________________________

§308 Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut avseende förhyrning av en förskolepaviljong vid Kronofogdevägen i kv. Hedvig, Solhem

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-11-06.

(D nr 303 – 621 / 06)

ÄRENDET

I Solhem finns behov av att snarast utöka antalet förskoleplatser för ca 50 barn.

I nybyggnadskvarteret Hedvig finns möjlighet att förlägga en provisorisk paviljong
med tre förskoleavdelningar utmed Kronofogdevägen intill Tennishallens parkering.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna förslaget.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till inriktnings- och genomförandebeslut för ny förskolepaviljong i kv. Hedvig, Solhem, till en årshyra av ca 0,9 mnkr samt ansöker om start- och särkostnader med 1,2 mnkr i tertialrapport 1, 2007.

2. Ärendet justeras omedelbart.

___________________________

§309 Månadsrapport oktober 2006

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-11-07.

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport.

Detta är månadsrapporten för oktober som redovisar bokförda kostnader och intäkter tom oktober månad.

För verksamhetsanslaget beräknas ingen avvikelse nu när budgeten justerats utefter årets prestationsförändringar. Prognostiserade underskott för barn- och ungdomsplaceringar beräknas kunna täckas av överskott inom andra verksamhetsområden. Placeringskostnaderna för barn och unga har sjunkit och underskottet från tertial 2 kommer att halveras.

Socialbidraget bedöms som otillräckligt. Kostnaderna beräknas överstiga budgeterade medel med 11 mkr.

BESLUT

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

_____________________

§310 Tillsyn enligt LSS § 23 av enheter inom stadsdelen; Resursteamet Lunda och Misa dagliga verksamhet

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-10-17.

(D nr 505 – 636 / 06)

ÄRENDET

Inom stadsdelsnämndens ansvarsområde ligger att utöva tillsyn över privata företag som bedriver LSS-verksamhet. Inom Spånga-Tensta gäller det Resursteamet Lunda och Misa dagliga verksamhet.

Av tillsynen framgick att både Resursteamet Lunda och Misa dagliga verksamhet uppvisar en god kvalitet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporterna.

2. Rapporterna överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

_________________________

§311 Studieresa till Ross School, Long Island, New York den 3-7 december 2006

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-10-30.

(D nr 299 – 637 /06)

ÄRENDET

Sedan läsåret 2003/2004 arbetar Tensta gymnasium enligt vad de själva kallar ”Tensta-modellen av Ross-konceptet”.

Ett projekt, finansierat via kompetensfonden, har inletts som syftar till att sprida Ross-inspirerad pedagogik också till grundskolorna i Tensta gymnasiums närområde. Skolledningen i de deltagande skolorna har nu inbjudits till ett studiebesök i Ross School den 3-7 december.

Förvaltningen förslog nämnden att bevilja studieresan.

BESLUT

1. Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningschef Cathrine Önnestam och vardera två skolledare från Sundbyskolan, Bussenhusskolan och Hjulsta skolor beviljas att i tjänsten göra en studieresa till Ross School den 3 – 7 december 2006.

_______________________

§312 Ändring av delegationsbestämmelser avseende funktionshindrade

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-11-01.

(D nr 002 – 638 / 06)

ÄRENDET

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, omfattar till viss del även personer över 65 år. I de av nämnden tidigare antagna delegationsbestämmelserna för funktionshindrade anges som delegat ”handläggare för personer under 65 år” varför detta behöver ändras så att begränsningen i ålder tas bort.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner de av förvaltningen i ärendet föreslagna ändringarna av delegationen.

__________________________

§314 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2006-10-04.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_____________________

§315 Anmälan av protokoll från biblioteksrådet

Anmäldes protokoll från biblioteksrådets sammanträden 2006-05-24 och 2006-10-16.

BESLUT

1. Protokollen läggs till handlingarna.

________________________

§316 Anmälan av tjänstemannabeslut

Anmäldes yttrande till Lotteriinspektionen av chefen för avdelningen för Kansli och Medborgarkontor 2006-10-16.

(D nr 309 – 570 / 06)

ÄRENDET

Förvaltningen tillstyrkte i sitt yttrande att restaurang Rainbow beviljas tillstånd för sökta Jack Vegas-spel förutsatt att spel inte sker före kl 16.00 med tanke på många barn och ungdomar som rör sig i området. Förvaltningen förutsatte vidare att ordinarie åldersgräns för automatspel på 18 år gäller.

BESLUT

1. Yttrandet läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Jonas Ljungstedt (v), Folke Nässla (mp), Eva Andersson-Ney (s), Rune Olofsson (s), Nils Thulén (s) och tjänstgörande ersättaren Ornina Younan (s) enligt följande: ”Svar på yttrande angående Ansökan om Automatspelstillstånd/förströelsespel.

Med anledning av SDF:s förslag i sitt svar till rubricerade ärende vill vi framhålla att vi bl a med hänvisning till det redan nu förekommande spelmissbruket i samhället anser att det är olämpligt att medge ytterligare tillstånd och därmed öka riskerna för missbruk.”

_____________________________

§317 Anmälan av beslut från Skolverket

Anmäldes Skolverkets beslut 2006-10-30.

(D nr 403 – 499 / 05)

ÄRENDET

Ärendet avsåg ett antal anmälningar om förhållandena på Hjulstaskolan. Skolverket ansåg, vid en samlad bedömning, att det inte har framkommit några omständigheter som föranleder att rikta kritik mot huvudmannen. Skolverket lämnade anmälningarna utan åtgärd och avslutade ärendet med detta beslut.

BESLUT

1. Beslutet läggs till handlingarna.

__________________________

§318 Svar på förslag från moderaterna om hur klotter vid Spånga Station kan förhindras

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-10-31.

(D nr 310 -601 / 06)

ÄRENDET

Moderaterna har i skrivelse till nämnden tagit upp hur klotter förfular miljön och med-
verkar till otrygghet och nedgånget utseende där klottret inte tas bort tillräckligt snabbt.

Vid bergväggen vid Spånga station föreslogs att en speciell ytbeläggning läggs på eller att grön växtlighet planteras närmast berget för att göra ytorna mer svåråtkomliga och samtidigt stationen mer välkomnande.

Förvaltningen svarade i tjänsteutlåtandet att en speciell ytbeläggning redan nu läggs
på berget efter varje klottersanering, ett sk klotterskydd. Saneringen efter klotter blir då enklare, mer kostnadseffektiv och miljövänlig.

Förvaltningen föreslog att under våren 2007 på försök plantera murgröna, som är en
vedartad vintergrön växt somt blanda upp med vildvin, som ger en vacker röd höstfärg.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar enligt detta tjänsteutlåtande.

______________________

§319 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

Anmäldes protokoll från sammanträde i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006-10-12.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

___________________________

§320 Anmälan av beslut från Datainspektionen

Anmäldes Datainspektionens beslut 2006-10-31.

(D nr 012 – 138 / 06)

ÄRENDET

Ärendet avsåg beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen gällande systemet Mobil omsorg.

Datainspektionen förutsätter att Spånga-Tensta inför rutiner för att kontrollera åtkomsten till personuppgifterna. Med hjälp av behandlingshistorik ska det gå att utreda felaktig eller obehörig användning. Det ska även finnas rutiner för uppföljning av loggar. Datainspektionen förutsätter även att rutiner för gallring av personuppgifter om tidigare anställda införs.

Med dessa påpekanden avslutar Datainspektionen ärendet.

BESLUT

1. Beslutet läggs till handlingarna.

________________

§321 Kurser/Konferenser

Togs upp seminariet ”TenstaBo 06 – så blev det” 8/11 och Stockholms årliga konferens om arbetsmarknad och integration ”Storstad i utveckling” 4-6 /12 för beslut om deltagande.

BESLUT

1. Abdo Goriyas deltagande vid seminariet TenstaBo 06 8/11 godkändes.

2. Nämnden beslutar att två personer från vardera politiska blocket kan delta på konferensen 4-6/12 Storstad i utveckling.

______________________

§322 Information/rapporter

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 322)

_________________

§323 Sammanträdestider 2007

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-11-15.

(D nr 002 – 650 / 06)

BESLUT

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om sammanträdestider 2007

enligt följande:

Onsdagen 3 januari kl 8.30 Tenstagången 55, nämndrummet

Torsdagen den 25 januari kl 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 15 februari kl 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 15 mars kl 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 19 april kl 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 24 maj kl 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 14 juni kl 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 23 augusti kl 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 20 september kl 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 18 oktober kl 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 15 november kl 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 13 december kl 18.00 Tensta Träff

________________________