Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-06-14

Sammanträde 2007-06-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Stadsdelsnämndsammanträdet inleds kl 18.00 med att stadsdelsdirektören går igenom de ärend Läs mer...en som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (20/6-07)

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 15/5-07, justerat 22/5-07)

3 Utsänds endast till nämndens ledamöter

Inkomna medborgarförslag

a. Förslag att göra om Sundbyvägen till huvudled

4 Medborgarförslag om borttagande av plank alternativt en tunnel under Bromstensvägen

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-05-22.
(D nr 306–189 / 07)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar enligt detta tjänsteutlåtande.
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafiknämnden om vidare utredning enligt detta tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Medborgarförslag om energibesparing med solfångare/solceller

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-05-22.
(D nr 304-157/ 07)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar enligt detta tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet om Hästa gård

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-05-31.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet enligt detta tjänsteutlåtande.

7 Remiss av inriktning för Järvalyftet

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-05-23.
(D nr 004 – 264/07)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Revisorernas årsrapport 2006 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Föreligger tjänstutlåtande 2007-05-28.
(D nr 104 - 260 /07)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar detta yttrande till revisionskontoret
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Revidering av brotts- och drogförebyggande handlingsprogram

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-05-24.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner revideringen av handlingsprogrammet för det lokala brotts- och drogförebyggande arbetet i stadsdelen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 UTGÅR

Uppsägning av hyresavtal för två våningsplan i Tensta servicehus

11 Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut avseende förhyrning av en förskola i kv. Dorotea 22, Gribbyvägen 32 i Sundby

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-05-29.
(D nr 303 – 326 / 07)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till inriktnings- och genomförandebeslut för ny förskola i kv. Dorotea 22 i Sundby till en årshyra av ca 0,3 mnkr samt ansöker om start- och särkostnader med 0,4 mnkr i tertialrapport 2.

2. Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Månadsrapport

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-06-07.

Förslag till beslut
Föreliggande månadsrapport godkänns.

13 Svar på skrivelse om handläggning av ekonomiskt bistånd till SL-kort

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-05-29.
(D nr 502 – 169 / 07)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport och lägger denna till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Utseende av personuppgiftsombud

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-06-04.

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar entlediga nämndsekreteraren Isa Bremark från uppdraget som personuppgiftsombud.

2. Stadsdelens förvaltningsjurist Gabriel Marawgeh och IT-samordnaren Per Linde utses att gemensamt vara ordinarie personuppgiftsombud för stadsdelsnämnden.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av rapport om ungdomsrådet

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-05-28.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att under hösten 2007 återkomma till nämnden med förslag om hur ungdomarna i Spånga-Tensta på bästa sätt ska ges möjligheter till medinflytande i stadsdelens verksamheter. Synpunkter och idéer som framförs i bilagda utredning om ungdomsrådet skall därvid beaktas.

16 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2007-05-08.

Förslag till beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

Anmäles protokoll från sammanträde, 070510, med brottsförebyggande rådet i Spånga-Tensta.

Förslag till beslut
Protokollen läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-05-28.

Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om stimulansbidrag med 150 000 kr för fortsatt kompetensutveckling i strukturerade behandlingsprogram inom missbruksvården.

2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av Exploateringskontorets förslag till markanvisning för bostäder inom fastigheten Hedvig 19 i Spånga-Tensta samt flytt av tennishall.

Anmäles Exploateringskontorets tjänsteutlåtande 2007-05-15.

Förslag till beslut
Tjänsteutlåtandet läggs till handlingarna

20 Anmälan av ledamöternas deltagande i kurser och konferenser

Anmäles förteckning över deltagande 2007-06-04

Förslag till beslut
Förteckningen lägges till handlingarna
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Allmänna inkomna offentliga handlingar i april och maj 2007

Anmäles förteckning över allmänna inkomna offentliga handlingar 2007-06-04.

Förslag till beslut
Förteckningen lägges till handlingarna
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Justering av delegationsbestämmelserna gällande beslut enligt personuppgiftslagen

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-06-14

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner justeringarna i delegationsbestämmelserna enligt bilaga 13.26

________________________

A.23

Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde 2007-05-15.

Förslag till beslut
Protokollet läggs till handlingarna.

________________________

A.24

Kurser/Konferenser

___________________________
SPÅNGA - TENSTA ALLMÄNNA ÄRENDEN
STADSDELSNÄMND 2007-06-14


A.25

Information/rapporter

__________________________
B. Sluten del av sammanträdet. Ärenden gällande myndighetsutövning och/eller ärenden
som omfattas av sekretess enligt sekretesslagen.
Allmänheten får inte närvara

INGA ÄRENDEN

C. Sluten del av sammanträdet. Enskilda ärenden
Allmänheten får inte närvara.

1. Anmäls protokoll från sociala delegationens sammanträde 2007-05-08, 2007-05-21 och 2007-05-22 samt från stadsdelsnämndens slutna del 2007-05-15.
2. Anmälan av beslut från Skolverket 2007-05-09.
3. Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a Föräldrabalken (FB)
4. Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10§ FB

23 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde 2007-05-15.

Förslag till beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Mötesinformation

 

§144 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Ann-Katrin Åslund utse Rune Olofsson att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2007-06-20

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 6/2007 från 2007-05-15 blivit justerat 2007-05-22.

_______________________

§145 Inkomna medborgarförslag

a. Förslag att göra om Sundbyvägen till huvudled

b. Gångskydd på Bromstensvägen mellan Duvbovägen och Gamla Bromstensvägen

c. Angående träd mellan Stadingeplan och Dyvingegränd i Tensta/Hjulsta

d. Om ändrad inriktning på Nydalsparken

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslagen till förvaltningen för beredning.

___________________

§146 Medborgarförslag om borttagande av plank alternativ en tunnel under Bromstensvägen

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-05-22.

(D nr 306–189/07)

ÄRENDET

En medborgare som bor i Bromsten har två förslag angående övergångsstället vid Bromstensvägen (70-väg) som korsar gångvägen till Bromstens IP. Denne föreslår att en bit av bullerplanket tas bort framför övergångsstället alternativt att en tunnel grävs under Bromstensvägen för gång- och cykeltrafikanter.

Stadsdelsförvaltningen har stor förståelse för den otrygga trafiksituationen. I planeringen för den förestående byggnationen av det nya bostadsområdet i Bromstens industriområde är det tänkt att en gångbro skall byggas över Bromstenssvägen. Stadsdelsnämnden har dock endast ansvar och tilldelade medel för investeringar i parker och parkvägar, varför ärendet förs över för vidare utredning till trafikkontoret som har ansvaret för investeringar i gatumiljön.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på medborgarförslaget.

________________________

§147 Medborgarförslag om energibesparing med solfångare/solceller

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-05-22.

(D nr 304–157/07)

ÄRENDET

En medborgare som bor i Tensta föreslår att speglar eller prismor sätts upp på taken med syfte att få gratis energi.

Solceller producerar elektricitet genom direkt omvandling av energin i solens strålning. Dagens solceller har en verkningsgrad i storleksordningen 20% och är ännu ganska dyra. Solfångaren tar emot solstrålar och omvandlar energin i solinstrålningen till värme, som kan transporteras vidare till ett varmvattensystem, där tappvarmvatten produceras eller till kombisystem som ger både värme och varmvatten. Då solljuset inte är konstant måste systemen kombineras med andra energikällor eller anslutas till en välisolerad tank djupt under jord som lagrar värmen. Därför medför dessa system dyra investeringar i gamla bostadsbestånd. Vid nybyggnation finns det miljömedvetna fastighetsägare som från början byggt in t.ex. system för solceller på sina hus.

Förvaltningen äger inga egna fastigheter själv utan hyr endast in lokaler för sina olika verksamheter av kommunala och privata fastighetsägare.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande enligt detta tjänsteutlåtande.

__________________________

§148 Remiss av inriktning för Järvalyftet

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-05-23

(D nr 004–264/07)

ÄRENDET

Remissen innehåller ett program som syftar till att få en bättre och mer långsiktigt hållbar social och ekonomisk utveckling för de boende i Järvaområdet. Förvaltningen instämmer med förslaget om behovet av insatser. Förvaltningen lyfter fram insatser som görs och har gjorts i stadsdelen för en sådan utveckling men instämmer med programförslaget om att bostadsföretagen behöver ges en mer central roll. Behovet av bättre infrastruktur och kommunikationer, satsningar på att få fler i arbete och byggande av bostäder lyfts också fram i programförslaget. När det gäller arbetsmarknadsfrågorna är det ur förvaltningens synpunkt viktigt att inte tappa det lokala samarbetet med näringslivet. Beträffande utbildningsfrågorna lyfter förvaltningen fram att de också är av central betydelse för en positiv utveckling av Järvaområdet.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens remissvar.

Ledamoten Rune Olofsson (s) yrkade gemensamt för s+v+mp delvis bifall till förvaltningens förslag och framlade därutöver anförandetext.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget

yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Reservation anmäldes av ledamöterna Rune Olofsson (s), Jonas Ljungstedt (v), Awad Hersi (mp), Eva Andersson (s), samt tjänstgörande ersättarna Azad Hassan (s) och Anna Jonazon (s) enligt följande.

forts §148

”Vi bifaller delvis förvaltningen förslag till beslut men därutöver anför föjande:

· Att inrätta rådslag för att ta till vara på medborgarnas synpunkter på Järvalyftet.

· Att lokala politiker i Stadsdelsnämnder skall fatta beslut efter samråd med medborgarna hur resurser fördelas genom satsningar på Järvalyftet.

· Att man tar hänsyn till alla förslag som vaskats fram under åren i Ytterstadssatsningen, Storstadssatsningen samt Stadsdelsförnyelsen.

Det är anmärkningsvärt av alliansen att inte beröra medborgarperspektivet överhuvudtaget i Järvalyftet. Medborgarna på Södra och Norra Järva tas återigen inte på allvar, dom får inte vara med i beslutsprocessen.

Det är centrala politiker som sitter i Kommunstyrelsen som ska fatta de avgörande besluten. Vi ser allvarligt på hur alliansen hanterar gång på gång viktiga beslut utan demokratisk deltagande”.

2. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

______________________

§149 Svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-05-31.

(D nr 310-247/07)

ÄRENDET

Förvaltningen har fått en skrivelse från Moderata Samlingspartiet där man påtalar bristerna på Hästa gård som ligger på Järvafältet och syns från Akallavägen. Gården ger intryck av oordning och att vara en rörig byggarbetsplats och den måste ställas i ordning så att förbipasserande får en trevlig och inbjudande syn.

Hästa gård 4H lantbruk AB arrenderar marken från Stockholms stad. Exploateringskontoret sköter resten av Järvafältet och planerar tillsammans med Hästa gård olika åtgärder för området. Målsättningen med åtgärderna är att göra de stora natur- och kulturvärdena tillgängliga för människorna och skapa mångkultur. Förvaltningen har besökt Hästa gård vid fyra tillfällen och varit i kontakt med den ansvarige på Hästa gård. Förvaltningen har fått in en skriftlig redogörelse för arbetena som biläggs ärendet. Förvaltningen kommer att hålla fortsatt kontakt med Hästa gård och följa upp att gården med omnejd får ett snyggt och prydligt utseende.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet enligt detta tjänsteutlåtande.

________________________

§150 Revisorernas årsrapport 2006 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förelåg tjänstutlåtande 2007-05-28.

(D nr 104-260/07)

ÄRENDET

Stadens revisorer har granskat Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamhet under 2006. Granskningen har genomförts i enlighet med kommunallagen och andra tillämpliga lagar samt i enlighet med reglementet för stadsrevisionen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisionskontoret har även följt upp nämndens åtgärder med anledning av tidigare rapporter och vägt in dessa i den samlade årsrapporten.

Av revisionsrapporten framgår att:

Nämnden har överskridit budgeten för anslag 2, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder, vilket är otillfredsställande.

Nämnden har i huvudsak genomfört fullmäktiges uppdrag men har inte helt nått inriktningsmålen när det gäller barngruppernas storlek, ungdomars drogvanor samt målet för ekonomiskt bistånd.

Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av ekonomi och verksamhet är tillräcklig.

Nämndens bokslut och räkenskaper får omdömet rättvisande.

Förvaltningens yttrande framgår av tjänsteutlåtandet.

BESLUT

  1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.

  2. Stadsdelsnämnden överlämnar detta yttrande till revisionskontoret.

___________________________

§151 Revidering av lokalt Brotts- och drogförebyggande Handlingsprogram i Spånga - Tensta

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-05-24.

(D nr 004–173/07)

ÄRENDET

Stadens alkohol- och drogpolitiska strategi antogs av kommunfullmäktige 1995, och reviderades 2002 till det s.k. STAN-programmet. Lokala handlings-programmet i Spånga-Tensta har reviderats i omgångar i och med förändringar i nationella alkoholpolitiken, tillgängligheten på narkotika, aktuell lagstiftning och tillkomna nya kunskaper/arbetssätt inom det förebyggande, samt vård- och behandlingsområdet.

Syftet med att revidera handlingsprogrammet i Spånga-Tensta är att få ett brett program med klara, uppföljningsbara mål för det lokala förebyggande brotts- och drogarbetet. Alla aktörer måste se att de är en del i ett större sammanhang och tydligt kunna ta sitt ansvar. Vidare är syftet att utifrån de nationella och stadens mål ha ett handlingsprogram som tillgodoser och tydliggör lokala behov och förutsättningar i det förebyggande arbetet.

YRKANDE

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd återremiss för behandling av ärendet i lokala brottsförebyggande rådet innan ärendet ånyo föreläggs stadsdelsnämnden för beslut.

Ledamoten Rune Olofsson (s) meddelade gemensamt för s+v+mp att de anslöt sig till majoritetens yrkande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet för behandling i lokala brottsförebyggande rådet i Spånga-Tensta.

____________________

§152 Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut avseende förhyrning av en förskola i kv. Dorotea 22, Gribbyvägen 32 i Sundby

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-05-29.

(D nr 303–326/ 07)

Ledamoten Awad Hersi (mp) anmälde jäv och deltog inte i handläggningen av ärendet.

ÄRENDET

I stadsdelen Bromsten finns behov av nya förskoleplatser med anledning av den nya byggnationen i kv. Erik invid Ladbacksvägen med ca 60 lägenheter, vilket omnämnts i den senaste lokalförsörjningsplanen. Under år 2007 kommer 33 lägenheter i kedjehus stå klara. Någon lämplig mark finns inte i närheten av kv. Erik för byggande av en förskola, varför förvaltningen sett över möjligheten att förlägga förskolan i den till kv. Erik närbelägna stadsdelen Sundby. Den mark som finns kvar i Sundby är parkmark eller industrimark. En del större parkytor finns i närheten av Sundbyskolan, men dessa ligger nära eller under inflygningsbanan till Bromma eller vid redan hårt trafikerade gator. Stadsdelsförvaltningen har istället försökt leta efter befintliga fastigheter i området och har därvid kommit i kontakt med en fastighetsägare som hyr ut en villafastighet på Gribbyvägen 32.

Förvaltningen föreslår att fastigheten på Gribbyvägen 32 tillfälligt förhyrs under en 5-årsperiod. Fastigheten är på ca 200 kvm och kan inrymma 15 -20 förskolebarn. I närheten finns flera större grönområden på parkmark som kan användas som lekyta. Efterfrågan från det nya bostadsområdet i kv. Erik skulle på detta sett till en början kunna säkerställas med tanke på 3-månadersgarantin.

BESLUT

  1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till inriktnings- och genomförandebeslut för ny förskola i kv. Dorotea 22 i Sundby till en årshyra av ca 0,3 mnkr samt ansöker om start- och särkostnader med 0,4 mnkr i tertialrapport 2.

  2. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

______________________

§153 Månadsrapport maj 2007

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-06-07.

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport.

Detta är månadsrapporten för maj som redovisar bokförda kostnader och intäkter t.o.m. maj månad.

För anslag 1, verksamhetsanslaget, bedöms ingen nettoavvikelse under detta år.

För anslag 2 befaras ett underskott om 8-10 Mkr.

BESLUT

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

______________________________

§154 Svar på skrivelse om handläggning av ekonomiskt bistånd till SL-kort.

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-05-29.

(D nr 502–169/ 07)

ÄRENDET

Abdo Goriya (s), Awad Hersi (mp) och Jonas Ljungstedt (v) har i en gemensam skrivelse ställt fem frågor till förvaltningen angående dess handläggning av ekonomiskt bistånd till SL-kort.

Förvaltningen har svarat på frågorna i skrivelsen i tjänsteutlåtandet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport och lägger denna till handlingarna.

___________________________

§155 Utseende av personuppgiftsombud

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-06-04

(D nr 002-356/07)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden antog reviderade anvisningar för behandling av personuppgifter inom stadsdelsnämnden i januari 2004. Samtidigt utsågs Isa Bremark och Per Linde att gemensamt vara ordinarie personuppgiftsombud.

Förvaltningen föreslås att nämndsekreteraren Isa Bremark entledigas från uppdraget som personuppgiftsombud med anledning av att hon går i pension den 1 juli 2007 och att Gabriel Marawgeh utses i hennes ställe.

BESLUT

  1. Stadsdelsnämnden beslutar entlediga nämndsekreteraren Isa Bremark från uppdraget som personuppgiftsombud.

  2. Stadsdelens förvaltningsjurist Gabriel Marawgeh och IT-samordnaren Per Linde utses att gemensamt vara ordinarie personuppgiftsombud för stadsdelsnämnden.

_____________________

§156 Anmälan av utredningsrapport ang. Ungdomsrådet i Spånga-Tensta

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-05-28.

(D nr 002–357/07)

ÄRENDET

Efter att den senaste projektledaren för Ungdomsrådet i Spånga – Tensta slutade sommaren 2006 bestämde sig enhetschefen för Blå Huset att utreda ungdomsrådet i syfte att undersöka och sammanställa tankar och erfarenheter om verksamheten.

Tanken med denna utredning och rapporten är att den ska fungera som underlag inför beslutet om Ungdomsrådets framtida omstart. Det är även tänkt att rapporten ska presentera förslag på tydliga riktlinjer baserade på tidigare erfarenheter samt några arbetsmodeller inför ungdomsrådets omstart.

Utredningsmaterialet bygger främst på intervjuer men också på tidigare dokument. Utredarens egna tankar och idéer ingår i rapporten.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag samt därutöver anförandetext

Ledamoten Rune Olofsson (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

  1. Stadsdelsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag.

  2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande

Anledningen för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd att ha ungdomsråd har uppgetts vara att främja demokratin och göra ungdomar mer delaktiga. Enligt den utredningsrapport som genomförts har dessa mål inte uppnåtts trots långvarigt omfattande stöd. Arbetet i ungdomsrådet har präglats av att ett mycket litet antal ungdomar varit drivande och när dessa sedan slutat eller tröttnat så har arbetet och engagemanget upphört.

Ungdomars delaktighet och möjlighet till påverkan är viktigt därför inrättades ungdomsrådet . Utredningen men även andra erfarenheter visar dock att detta inte bäst tillvaratas av en organisation med ett ungdomsråd av den ”gamla modellen”

Stadsdelsförvaltningens uppdrag bör vara att återkomma med ett förslag vars syfte är att dels tillvarata redan befintliga strukturer t.ex. elevråd men också för hur ungdomar som vid vissa tillfällen är intresserade av dialog och möjlighet till påverkan ska beredas den möjligheten. Ungdomarnas eget engagemang och intresse måste vara drivkraften och därför bör förslag som bygger på att anställd personal organiserar och leder verksamheten undvikas.

En större del av ungdomar som inte uppnått rösträttsåldern går i skolan. För att dessa ska få chanser att påverka sin livssituation och tränas i politiska strukturer är det önskvärt att varje skola inom stadsdelen har en fungerande struktur för elevinflytande. Elevråd inom stadsdelen kan uppmuntras komma med åsikter om nämndens arbete och även fungera som remissinstans i de frågor som är relevanta för målgruppen.

Ungdomarnas engagemang förtjänar att tas på allvar – t.ex. genom det engagemang som kanaliseras genom arbete i de politiska ungdomsförbunden, men även genom att tränas och uppmuntras i samhällsengagemang genom t ex elevrådsarbete. Utredningen har visat att den förutvarande modellen inte fungerat varför det i dagsläget är viktigt att tänka helt nytt.

Reservation anmäldes av ledamöterna Rune Olofsson (s), Jonas Ljungstedt (v), Awad Hersi (mp), Eva Andersson (s), samt tjänstgörande ersättarna Azad Hassan (s) och Anna Jonazon (s) till förmån för eget yrkande.

_______________________

§157 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2007-05-08.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

___________________

§158 Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-05-28.

(D nr 204-358/07)

ÄRENDET

Länsstyrelsen beviljade enligt beslut 2006-10-31 stimulansmedel med

250 000 kr till utbildning i strukturerade behandlingsprogram ” Stopp & Tänk”. Programmet är manualbaserat och består av en kartläggningsdel samt tre moduler som omfatta missbruk, våld samt kriminalitet. De medel som beviljades avsåg att täcka utbildning i kartläggningsdelen samt modulen missbruk. Den första delen av utbildningen, 4 dagar, genomfördes i februari 2007 med 15 deltagare. Resterande 3 utbildningsdagar är inplanerade till 11-13 september 2007.

Det praktiska genomförandet av Stopp & tänk program har påbörjats. Vår målsättning är att samtliga skall ha börjat och kommit en bit på väg med minst en klient innan nästa utbildningsomgång.

Vi ansöker därför om ytterligare stimulansmedel med 150 000 kr för fortsatt utbildning och fördjupning i strukturerade behandlingsprogram.

BESLUT

  1. Spånga – Tensta stadsdelsnämnd godkänner ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om stimulansbidrag med 150 000 kr för fortsatt kompetensutveckling i strukturerade behandlingsprogram inom missbrukarvården.

  2. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

__________________

§159 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

Anmäles protokoll från sammanträden, 070510, med brottsförebyggande rådet i Spånga-Tensta.

BESLUT

1. Protokollen läggs till handlingarna.

_________________

§160 Anmälan av Exploateringskontorets förslag till markanvisning för bostäder inom fastigheten Hedvig 19 i Spånga-Tensta samt flytt v tennishall

Förelåg Exploateringskontorets tjänsteutlåtande 2007-05-15.

(D nr 304-359/07)

ÄRENDET

Exploateringskontoret har skickat sitt tjänsteutlåtande om förslag till markanvisning för bostäder inom fastigheten Hedvig 19 till stadsdelsnämnden för kännedom.

JM AB har tillsammans med Exploateringskontoret fört förhandlingar med Spånga Tennis och Bordtennisklubb om att flytta befintlig tennishall i kv Hedvig nortdväst om Spånga Centrum till annat område för att frigöra marken för bostadsändamål. JM och staden har nu enats om villkoren för att uppföra en tennishall på norra sidan om järnvägen inom del av fastigheten Gunhild 4 på mark som JM har förvärvat för detta ändamål. Avtalet innebär att staden förvärvar makren för ny tennishall av JM när ny detaljplan upprättats för samma pris som JM har erlagt (23mnkr), varefter JM uppför och bekostar en ny tennishall åt klubben.

BESLUT

1. Exploateringskontorets tjänsteutlåtande läggs till handlingarna

_____________________

§161 Anmälan av ledamöternas deltagande i kurser och konferenser

Förelåg förteckning 2007-06-04.

(D nr 002-360/07)

ÄRENDET

Varje år anmäls nämndledamöternas deltagande i kurser och konferenser två gånger till stadsdelsnämnden.

BESLUT

Förteckningen läggs till handlingarna

__________________________

§162 Allmänna inkomna offentliga handlingar i april och maj 2007

Förelåg förteckning 2007-06-04

ÄRENDET

Anmäldes förteckning över allmänna inkomna offentliga handlingar i april och maj 2007.

BESLUT

Förteckningen läggs till handlingarna

_______________________

§163 Justering av delegationsbestämmelser gällande beslut enligt personuppgiftslagen

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-06-05

(D nr 002-361/07)

ÄRENDET

I samband med nya bestämmelser i personuppgiftslagen behöver justering göras i stadsdelens delegationsbestämmelser. Dem nya bestämmelserna gäller beslut om information, rättelse och underrättelse samt upplysningar enligt 26, 28, 29, 42 och 52 §§ personuppgiftslagen (PUL) samt 10§ lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

Ansvaret för beslutsnivån bör ligga på verksamhetschef och/eller avdelningschef

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner justeringarna i delegationsbestämmelserna enligt bilaga 13.26.

_________________________

§164 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde 2007-05-15.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

______________________

§165 Information/rapporter

- Remiss från Trafikkontoret om förslag på trafikändringar 2008 delades ut till nämndledamöterna.

- Skrivelse om begränsning av tung trafik på Avestagatan i Spånga delades ut till nämndledamöterna. Skrivelsen har vidarebefordrats till Trafikkontoret för handläggning.

- Stadsdelsdirektören Jack Kindberg informerade om att nämndsammanträdet i oktober måste flyttas med anledning av budgetfullmäktige.

- Madeleine Jacobsson tog upp frågan om klottersanering och/eller plantering av vildvin på en berghäll vid Spånga station. Mats Carinder svarade att förvaltningen inte hunnit med och åtgärd planeras till hösten.

___________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga §165)

___________________

§166 Ändring av sammanträdesdag i oktober 2007.

Med anledning av den information som stadsdelsdirektören lämnade under paragrafen information/rapporter om sammanträdesdagen i oktober togs frågan upp för beslut.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att ändra dag för sammanträde i oktober från den 18 till den 11 oktober.

____________________

§167 Ansökan om studieresa till S:t Petersburg

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-06-14

(D nr 299-362/07)

ÄRENDET

Fridagruppen, daglig verksamhet, är en insats enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ansöker om att få åka på studieresa till S:t Petersburg under perioden 070919-22. Fridagruppen arbetar sedan två år tillbaka enligt metoder ”Grepp Om Livet”. Metoden bygger på att förenkla arbetsuppgifter med hjälp av t.ex. pictogrambilder så att arbetstagaren så småningom kan bli självständig och kan utvärdera och välja vilka arbetsuppgifter han/hon trivs och vill fortsätta med.

I S:t Petersburg arbetar man med samma metod och har gjort stora framsteg på individ- och gruppnivå. Därför är det intressant att se hur de har gått tillväga, vilka resurser och hjälpmedel som används för att uppnå målen.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner att Fridagruppen gör studiebesök i S:t Petersburg.

_______________________