Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-04-24

Sammanträde 2008-04-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (2008-04-29)

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 2008-03-18, justerat 2008-03-26)

3 Utsänds endast till nämndens ledamöter

Inkomna medborgarförslag

a. Medborgarinflytande - öppet nämndmöte för allmänheten. Överlämnas till stadsdelsförvaltningen för beredning.
b. Övervägande insatser att begränsa biltrafiken på Östergårdsvägen. Överlämnas till Trafikkontoret för beredning.

4 Svar på medborgarförslag om uppförande av hundrastgård i Tensta

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-02-12
(D nr 002-89/08)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Svar på medborgarförslag om plantering av träd och buskar kring biluppställningsplatsen i Lunda

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-02-12
(D nr 002-90/08)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Trafikkontoret och SL om vidare utredning enligt detta tjänstutlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Förslag till underlag till budget för 2009 och inriktning 2010-2011

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-03-28
(D nr)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till underlag till budget för 2009 med inriktning för år 2010 och 2011 samt överlämnar detta till kommunstyrelsen.

7 Ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel för förebyggande insatser i Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-04-14
(D nr)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen ansöka om 310 000 kr för drogförebyggande arbete enligt bilagda ansökan.

8 Remissvar: Vårdnadsbidrag i Stockholms stad (beslut i KF-budget 2008)

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-04-07
(D nr 503-134/08)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till kommunstyrelsen som svar på remissen "Vårdnadsbidrag i Stockholms stad".
2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Remissvar: Motion (2007:33) om åtgärdsplan för att genomföra Funktionshindersmannens förslag på strategiskt viktiga förbättringsåtgärder inför 2010

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-04-08
(D nr 006-125/08)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner att som svar på remissen överlåta detta utlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Remissvar: Äldre direkt - kontaktcenter för äldreomsorgen i Stockholm

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-04-03
(D nr 006-180/08)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar yttrandet.
2. omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Remissvar: om LOV att välja - Lag om valfrihetssystem

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-04-07
(D nr 006-159/08)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Remissvar: Projektdirektiv - Nytt drift- och förvaltningsuppdrag. Stadens datakommunikation

Föreligger tjänstutlåtande 2008-03-31
(D nr 006-80/08)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden antar nedanstående svar på kommunstyrelsens remiss om projektdirektiv för nytt drift- och förvaltningsuppdrag, stadens datakommunikation.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Remissvar: uppdatering av Stockholms stads e-strategi

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-04-14
(Dnr 006-176/08)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden antar nedanstående svar på kommunstyrelsens remiss om "Uppdatering av Stockholms stads e-strategi".
2. Stadsdelsnämnden beslutar att, i enlighet med förslaget, tillämpa strategin i verksamheterna från den 1 juli 2008.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Remissvar: Motion (2008:10) om hårdare granskning av ekonomi och kvalitet av privat driven verksamhet finansierad av kommunen

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-04-08
(D nr 006-143/08 )

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Remissvar: förslag till skolplan "Skola i världsklass". (Remiss från KF/KS kansli Dnr 322-858/2008)

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-04-07
(D nr 006-172/08 )

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att som yttrande över remissen lämna detta tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Remissvar: Motion (2008:14) om ungdomsparlamentets motion angående arbetslösheten bland 18-24 åringar

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-04-04
(D nr 006-126/08 )

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av till avdelningen för äldre inkomna klagomål under perioden 2008-01-01- 2008-03-31

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-03-31
(D nr )

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att lägga föreliggande anmälan av, under perioden 20080101-20080331, till avdelningen för äldre inkomna klagomål till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Länsstyrelsens tillsyn av Fristad sjukhem den 29 januari 2008

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-04-07
(D nr 602-04/08)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden avger följande yttrande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Månadsrapport mars 2008

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-04-14
(D nr)

Förslag till beslut
Föreliggande månadsrapport godkännes.

20 Tensta Marknad 2008

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-04-07
(D nr)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner Tensta Marknadskommitténs ansökan om ekonomiskt bidrag på 130 000 kr för Tensta Marknad 2008.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Svar på medborgarförslag om att måla "betongsuggor" vid tunnelbanans södra utgång

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-03-26
(D nr 399-562/07)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag enligt detta tjänsteutlåtande.
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om vidare utredning enligt detta ärende.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Ansökan om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Stockholms län

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-04-14
(D nr )

Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansöker hos länsstyrelsen i Stockholms län utvecklingsmedel till barn- och föräldragrupper, där det finns psykisk funktionsnedsättning hos föräldern, totalt 510 000 kr
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Ansökan om utmaning av drift vid samtliga verksamheter för öppen fritidsverksamhet inom Spånga-Tensta SDF

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-04-02
(D nr 199-147/08)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att anta utmaningen enligt nu gällande aktivitetsplan.
2. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på utmaningen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Beslut om delegering till programansvariga utredare på socialtjänstförvaltningens stab

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-04-10
(D nr)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar ge programansvariga utredare på socialtjänstförvaltningens stab delegation i enlighet med vad som framgår av socialtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 103-054/2007, SotN 2007-10-25.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens handikappråd

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens handikappråds sammanträde 2008-03-26.

Förslag till beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens brottsförebyggande råd

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens brottsförebyggande rådets sammanträde
2008-02-28.

Förslag till beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde 2008-03-06

Förslag till beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Allmänna inkomna offentliga handlingar i mars månad 2008

Anmäles förteckning över allmänna inkomna offentliga handlingar .

Förslag till beslut

Förteckningen läggs till handlingarna

30 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län angående projektmedel till projekt Hjulstakomet

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-04-10
(D nr)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ansöker om projektmedel hos Länsstyrelsen med 535 000 kr till Hjulstakomet för att vidareutveckla stödinsatserna för låg- och mellanstadieelever med utagerandeproblematik.

Kurser/Konferenser

_____________________

Information/rapporter

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§97 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Ann-Katrin Åslund utse ledamoten Rune Olofsson att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2008-04-29

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 4/2008, blivit justerat 2008-03-26.

_______________________

§98 Inkomna medborgarförslag

a. Medborgarinflytande – öppet nämndmöte för allmänheten.

b. Övervägande insatser att begränsa biltrafiken på Östergårdsvägen.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslagen till förvaltningen för beredning.

________________________

§99 Svar på medborgarförslag om uppförande av hundrastgård i Tensta

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-02-12

(D nr 002-89/08)

ÄRENDET

Ett medborgarförslag har inkommit till stadsdelsnämnden där förslagsställaren önskar att en hundrastgård byggs i stadsdelen. Platserna som föreslås är gamla baseballplanen nedanför Solhöjden vid järnvägen och ett område vid kolonilotterna nedanför Hjulsta.

Generellt har staden som policy att hundrastgårdar ska vara förbehållna innerstaden där konkurrensen om markanvändningen är stor och förordar istället hundrastområden i ytterstaden där tillgången på grönytor är betydligt större. Ett sådant hundrastområde finns sedan länge i skogspartiet mellan Tenstavägen och Solhemsbackarna, där hundar kan få springa lösa under uppsikt. Förvaltningen föreslår därför att medborgarförlaget avslås.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.

_____________________

§100 Svar på medborgarförslag om plantering av träd och buskar kring biluppställningsplatsen i Lunda

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-02-12

(D nr 002-90/08)

ÄRENDET

En medborgare föreslår att stadsdelsförvaltningen ska plantera träd och buskar runt biluppställningsplatsen vid änden av Finnspångsgatan (kvarteret Domnarvet 5) i Lunda företagsområde. Önskvärt vore också om man istället kunde göra en park av området. Området som förslagsställaren beskriver är industrimark. Fastigheten Domnarvet 5 ägs av SL som har för avsikt att uppföra en bussdepå intill uppställningsplatsen. Biluppställningsplatsen arrenderas av Trafikkontorets parkeringsavdelning för uppställning av felparkerade bilar inom Stockholms stad. Förvaltningen föreslår att ärendet skickas vidare till Trafikkontoret och SL.

BESLUTSGÅNG

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Trafikkontoret och SL om vidare utredning enligt detta tjänstutlåtande.

____________________

§101 Förslag till underlag till budget för 2009 och inriktning 2010-2011

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-03-28

(D nr 100-236/08)

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen har arbetat fram förslag till underlag till budget för 2009 och inriktning för 2010 och 2011 enligt anvisningar från stadsledningskontoret.

För varje verksamhetsområde kommenteras den egna verksamhetens utveckling.

Planerade investeringar redovisas och en ekonomisk bedömning är gjord liksom en beskrivning av behovet av lokalförändringar. Underlaget förelades nu nämnden för godkännande.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Abdo Goriya (s) framlade gemensamt för s särskilt uttalande.

Ledamoten Awad Hersi (mp) framlade eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Jonas Ljungstedt (v) framlade eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till underlag till budget för 2009 med inriktning för år 2010 och 2011 samt överlämnar detta till kommunstyrelsen.

Reservation mot beslutet anmäldes ledamoten Awad Hersi (mp) enligt följande.

”Jag reserverar mig mot beslutet då jag yrkat följande

· Att avslå förvaltningens förslag till beslut

· Att därutöver anföra följande:

SPÅNGA - TENSTA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

STADSDELSNÄMND 2008-04-24 123

Alliansens underlag till budget 2009 och inriktning 2010-2011 visar att de ekonomiska utsikterna för stadsdelen är fortsatt försämrade. Inför 2007 årsbudget redovisade stadsdelsnämnden ett överskott på 10 miljoner, vilket kan jämföras med att förvaltningen prognostiserar ett underskott på 20 miljoner inför bokslutet 2008. Inför 2009 föreslår alliansen att anvisa SDN 864,7 Mkr, med andra ord nästan samma budget som 2008. Budgetunderlaget för 2009 tar inte hänsyn till de förändrade ekonomiska förutsättningarna. Att bedöma utifrån det fakta som finns är den enda rimliga slutsatsen av alliansens budget att vi har framför oss flera nedskärningar som drabbar hårt medborgarna i stadsdelen. En annan faktor är att vi ser en allmän inbromsning av ekonomin och att Jobbtorget inte levererar det resultat som skulle vara önskvärt.

Miljöpartiet de Gröna anser att alliansens budget 2009 och inriktning 2010-2011 inte är verklighetsförankrad och har därför för avsikt att återkoma med siffror inför 2009 års budgetförhandlingar i kommunfullmäktige, men vi hänvisar också till att Miljöpartiet i sitt budgetförslag 2008 föreslog 20 Mkr mer än alliansen till Spånga-Tensta stadsdel. Vilket skulle motsvara det prognostiserade underskottet för 2008.

Det är närmast sensationellt att Alliansen inte nämner i sitt underlag till budget 2009 och inriktning 2010-2011 om vikten av att förstärka integrationspolitiken i en tid där utanförskapet ökar i stadsdelen.

Sammanslagningen av anslag 1 och anslag 2 ger negativa konsekvenser för kärnverksamheterna i stadsdelen. Att slå ihop anslagen som varit åtskilda leder till att man måste dra in resurser från övrig verksamhet för att kunna säkerställa ekonomiskt bistånd som är lagstadgat område. Vi tycker det bör återställs”.

Reservation mot beslutet anmäldes också av ledamoten Jonas Ljungstedt (v) enligt följande.

”Jag reserverar mig mot beslutet då jag yrkat följande

Att avslå förvaltningens förslag till budgetunderlag

Därutöver anföra:

Budgetunderlaget har tagits fram med ledning av en borgerlig budget och vision för framtiden, vilket gör att väsentliga aspekter av befolkningens behov saknas. De kommande åren behöver stora förändringar exempelvis göras för att stoppa privatiseringarna, återställa välfärden, öka jämställdheten, fördjupa den lokala demokratin och minska klimatpåverkan.

De omfattande privatiseringarna och centraliseringarna minskar radikalt medborgarnas insyn och inflytande, vilket gör att det behövs en rejäl diskussion om demokratifrågorna i staden. Nämndens möjligheter att påverka ekonomin minskar också genom kundvalsmodellerna.

I förvaltningens budgetunderlag framhålls att i stort sett all verksamhet ska stimuleras till att konkurrensutsättas eller avknoppas. Det gäller bland annat verksamhet för barn och ungdom. Vi är starka motståndare till detta. Vi vill istället värna om den kommunalt drivna verksamheten.

Föreningarnas verksamhet betyder mycket enligt underlaget, och kompletterar den kommunala verksamheten i stadsdelen. Trots det bibehålls den minskning av föreningsbidrag som den borgerliga majoriteten beslutat om efter maktskiftet. Likaså den nerdragning av kulturverksamheten som skett.

Försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen är definitivt inget som vi är positiva till, bland annat då för deltidsarbetslösa. Men om det innebär att förvaltningen tvingas öka antalet heltidstjänster vid personalrekryteringar bör man inte se just det som något negativt.

Det finns oroande tecken på att kostnaderna för flyktingmottagande och försörjningsstöd kan öka mycket kraftigt, speciellt om jobbtorgen inte klarar av att få tillräckligt många i arbete. Med den borgerliga majoritetens budget där anslagen till försörjningsstöd slås ihop med förvaltningens övriga verksamhet kan situationen bli mycket allvarlig för all verksamhet”.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Abdo Goriya (s) och ledamöterna Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) samt tjänstgörande ersättaren Azad Hassan (s) enligt följande.

”Den borgerliga alliansen har sänkt skatten vilket har lett till att stadsdelens kärnverksamheter inte har fått tillräckligt med resurser.

Vi har redan sett resultatet av skattesänkningen i form av försämringar i våra verksamheter, storleken på barngrupperna har ökat, försämringarna i skolorna är tydliga likaså inom äldre och handikappomsorgen. Den politik som genomförs idag kommer inte att leda till förbättringar inom våra kärnverksamheter utan till fortsatta försämringar och ökade klyftor i samhället.

Under ett socialdemokratiskt styre skulle vi ha haft avsevärt mer resurser till våra kärnverksamheter vilket skulle resultera i bättre kvalité i förskolan, skolan, äldre och handikappomsorgen”.

_____________________

§102 Ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel för förebyggande insatser i Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-04-14

(D nr 504-237/08)

ÄRENDET

Under de senaste åren har Spånga-Tensta beviljats medel för samordnare inom det lokalt drogförebyggande arbetet i stadsdelen från bl.a. Länsstyrelsen. Samordnaren i stadsdelen bedriver ett integrerat arbete för det brotts- och drogförebyggande arbetet och finns organisatoriskt under enheten för verksamhetsstyrnings och utveckling samt har en samordnande roll i det lokala Brotts- och drogförebyggande rådet (LoBRÅ). De kommande åren har förvaltningen för avsikt att utveckla det drogförebyggande arbetet inom följande områden.

 1. Drogförebyggande arbete riktat till ungdomar och deras föräldrar samt handlare angående langning av alkohol, tobak och nikotinläkemedel främst i stadsdelsområdet Spånga,
 2. Fortsatt implementering och utveckling av ÖPP (Örebro Preventions Program) i stadsdelens skolor för att skapa bättre kunskap bland pedagogerna i skolorna samt skapa en öppen dialog med föräldrar,
 3. Förebyggande arbete i Nydals- och Gullingeparkerna, där öppen droghandel och langning finns.

Sammantaget ansöker stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta om310 000 kr som stöd för det drogförebyggande arbetet under 2008.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen ansöka om 310000 kr för drogförebyggande arbete enligt bilagda ansökan.

____________________

§103 Remissvar: Vårdnadsbidrag i Stockholms stad (beslut i KF-budget 2008)

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-04-07

(D nr 503-134/08)

ÄRENDET

Kommunfullmäktige har i budget för 2008 beslutat att vårdnadsbidrag ska införas den 1 juli 2008. I ärendet redovisas hur vårdnadsbidraget föreslås utformas och handläggas.

Grunden för vårdnadsbidragets utformning i Stockholms stad är reglerna i regeringens lagförslag om kommunalt vårdnadsbidrag. Under våren 2008 utreds de administrativa rutinerna som bl.a innebär införande av så kallad e-tjänst. Rutiner för kontroll gentemot andra bidrag och ersättningar samt för utbetalning av vårdnadsbidraget ska vara säkra. Det databaserade verksamhetssystemet för barnomsorg och skola, BoSko, kommer att användas även för vårdnadsbidraget.

Vårdnadsbidrag kan tas ut för barn som fyllt ett men inte tre år. Det kan inte kombineras med andra ersättningar vilket anges i kommande lagförslag om kommunalt vårdnadsbidrag. Föräldern bestämmer hur vårdnadsbidraget används, t ex för att kompensera egna arbetsinkomster, annan privat anordnad barnomsorg eller hjälp med barnpassning. Stadsledningskontoret föreslår att vårdnadsbidraget får tas ut helt eller halvt, 3000 kronor respektive 1500 kronor per barn. Helt vårdnadsbidrag förutsätter att barnet inte deltar i offentligt finansierad förskoleverksamhet. Vid halvt vårdnadsbidrag får barnet delta i offentligt finansierad förskoleverksamhet högst 25 timmar i veckan. Om barnet deltar i förskoleverksamhet halv tid, upp till 25 timmar i veckan, betalas deltidsavgift.

Stadsdelsnämnderna föreslås ansvara för att informera och besluta om utbetalning av vårdnadsbidrag. Information om möjligheten till vårdnadsbidrag ska ges på motsvarande sätt som information om övrig offentligt finansierad förskoleverksamhet. Detta med beaktande av skyldigheten att anvisa plats i förskola till barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling, om inte barnets behov av sådant stöd tillgodoses på annat sätt, enligt 2 kap 9§ skollagen.

Stadsledningskontoret avser att följa utvecklingen av kostnaderna för vårdnadsbidraget, hur det används samt konsekvenserna för förskoleverksamheten ur såväl pedagogisk som ekonomisk synpunkt. Stadsledningskontoret återkommer därefter med förslag till riktlinjer för vårdnadsbidraget och vid behov en anpassning till andra riktlinjer, exempelvis ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen anser att Stadsledningskontorets förslag till vårdnadsbidrag sannolikt kommer att ge föräldrar större möjligheter att kombinera förskoleverksamhet och arbete och därmed minska barnens vistelsetid på förskolan under de tidiga åren.

Möjligheten att ha barn 25 timmar eller mindre i förskola och samtidigt åtnjuta halvt vårdnadsbidrag kan bli attraktiv. För förskolan innebär det dock inte någon möjlighet att ta in ytterligare barn i gruppen då barnen trots allt upptar en plats på förskolan. För stadsdelen är risken stor att kostnaderna för förskoleverksamhet därmed ökar.

Förvaltningen anser det också vara viktigt att införandet av vårdnadsbidraget för Stockholms kommun sker efter att regeringens beslut fattats och när tydliga riktlinjer, tillämpningar och regler för vårdnadsbidraget fastställts. På så sätt garanteras en likvärdig tillämpning av vårdnadsbidraget för hela staden.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abdo Goriya framlade gemensamt för s+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Awad Hersi (mp) framlade eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till kommunstyrelsen som svar på remissen ”Vårdnadsbidrag i Stockholms stad”.

 2. Paragrafen förklarades omedelbart justerad

Reservation anmäldes av Abdo Goriya (s), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och tjänstgörande ersättaren Azad Hassan (s) enligt följande.

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat:

Att stadsdelsnämnden avslår förvaltningens svar och hänvisar till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i fullmäktige”.

Reservation anmäldes även av ledamoten Awad Hersi (mp) enligt följande.

”Jag reserverar mig mot beslutet då jag yrkat:

 • Att avslå införande av vårdnadsbidrag i Stockholms stad
 • Att därutöver anföra följande:

Många småbarnsföräldrar upplever i dag stark stress över att de inte i den utsträckning de vill kan vara tillsammans med sina barn under de viktiga småbarnsåren. I dag finns en möjlighet till deltidsarbete under den tid barnen är små. I realiteten är dock denna möjlighet starkt begränsad för många människor på grund av att man inte har råd att gå ned i lön.

För att skapa möjligheter för fler att gå ned i arbetstid under de första åren med småbarn har Miljöpartiet de Gröna föreslagit en ny del i föräldraförsäkringen som vi kallar barntid. Reformen gör att fler människor har möjlighet att minska sin arbetstid utan att förlora kontakten med arbetsmarknaden.

Barntid innebär en rätt att gå ned i arbetstid till 75 procent mot en offentlig ersättning på 2500 kronor per månad. Ersättningen är pensionsgrundande. Uttaget kan ske av en eller två föräldrar, tillsammans eller var och en för sig.

Vi anser att barntid är en betydligt bättre reform än regeringens vårdnadsbidrag, som riskerar att bidra till en konservering av könsrollerna. För att en av föräldrarna ska kunna avstå från arbete mot ett bidrag på 3000 kronor kommer den andra ofta att behöva jobba så mycket som möjligt för att täcka upp inkomstbortfallet. Kvinnor tjänar fortfarande oftast mindre än sina manliga partner, varför vårdnadsbidraget gynnar familjemodellen med en hemmavarande mor och en frånvarande, ständigt arbetande far.

Med barntidsförslaget har båda föräldrarna möjlighet att gå ned i arbetstid och dela på det praktiska föräldraskapet, samtidigt som att barnet får umgås mer med båda sina föräldrar. Det är viktiga fördelar ur både barn- och vuxenperspektiv som vårdnadsbidraget saknar. Vi anser att därför att Stockholms stad ska begära hos regeringen att få införa en jämställd barntidsreform enligt grön modell”.

___________________

§104 Remissvar: Motion (2007:33) om åtgärdsplan för att genomföra Funktionshindersmannens förslag på strategiskt viktiga förbättringsåtgärder inför 2010

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-04-08

(D nr 006-125/08)

ÄRENDET

Vänsterpartiet har lämnat en motion om åtgärdsplan för att genomföra Funktionshindersombudsmannens förslag på strategiskt viktiga förbättringsåtgärder inför 2010. Stadsdelsnämnden har fått motionen för yttrande.

I motionen skriver Vänsterpartiet att de inte anser att rapporten från FO föreslår tillräckligt aktiva insatser för att staden ska nå målet om världens mest tillgängliga huvudstad år 2010 – ett mål som alla partier är överens om. Vänsterpartiet anser att det krävs mycket tydligare prioriteringar av handikappolitiska åtgärder i budget- och verksamhetsplaneringsprocessen, i översiktsplanen och i vision 2030. Alla vallokaler är ännu inte tillgängliga för alla och föreningslivet har bristande tillgång till lämpliga möteslokaler. Dessutom redovisas att staden saknar fastställda rutiner för beaktandet av funktionsnedsättningar vid rekrytering, personalutbildning och miljöarbete.

Motionen föreslår att staden tar fasta på de utmärkta förslagen i årsrapporten från FO och senast i samband med tertialrapport 1 år 2008 beslutar om en åtgärdsplan med tidtabell, finansiering och uppföljning för att genomföra de förbättringar som krävs inom de strategiska områdena. En stadsövergripande projektledning ska tillsättas för att understödja arbetet och rapportera till kommunfullmäktige varje halvår.

Därför föreslås att

 1. Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan inom strategiskt viktiga förbättringsområden som FO föreslår och som de berörs av.
 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och styrelser ta fram en åtgärdsplan inom de strategiskt viktiga förbättringsområden som är stadsövergripande eller rör flera nämnder och styrelser.
 3. Handikappråden i varje nämnd och styrelse ska inbjudas att medverka i arbetet med planen och dess genomförande.

Förvaltningen instämmer i att aktiva åtgärder krävs för att infria stadens mål om att Stockholm ska vara världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. För att målet ska bli verklighet måste varje nämnd inom sina ordinarie verksamheter prioritera tillgänglighetsfrågor i budget och kvalitetsarbetet. I övrigt överensstämmer förvaltningens åtgärder med de förbättringsåtgärder som föreslås i FO årsrapport. Sammanställning av ytterligare en åtgärdsplan anses därför inte nödvändigt.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abdo Goriya yrkade gemensamt för s+mp+v bifall till motionen.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att som svar på remissen överlåta detta utlåtande.

Reservation anmäldes av Abdo Goriya (s), Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och tjänstgörande ersättaren Azad Hassan (s) enligt följande.

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat bifall till motionen”.

____________________

§105 Remissvar: Äldre direkt - kontaktcenter för äldreomsorgen i Stockholm

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-04-03

(D nr 006-180/08)

ÄRENDET

Stockholms stad har beslutat att göra en stor satsning för att erbjuda invånarna ett större utbud av sociala tjänster via olika kanaler: Genom att öka kommunikation via e-mail, telefon och webb avser staden att minska på besöken på de olika förvaltningarna. Ambitionen är att genom ökad användning av olika e-tjänster effektivisera och göra besparingar samtidigt som tillgängligheten ska öka.

Det är positivt att de äldre och deras anhöriga via ett enda telefonnummer kan nå initierad personal som kan ge råd och stöd. Många frågor som idag hamnar hos tjänstemän inom stadsdelen kommer att kunna besvaras i kontaktcenter. Det kommer troligtvis att innebära viss besparing i verksamheten.

Den enda invändningen till förslaget rör hanteringen av färdtjänstansökningar. Många ansökningar är idag kombinerade med hembesök. Det torde vara ogörligt för ett kontaktcenter att göra hembesök. Att ta bort möjligheten att genom ett hembesök kunna ansöka om färdtjänst tror vi upplevs som en försämring av de äldre. Förvaltningen föreslår därför att färdtjänstärendena även fortsättningsvis handläggs på stadsdelsförvaltningarna.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund framlade gemensamt för fp+m+kd eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Abdo Goriya meddelade gemensamt för s+mp+v att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag

2. Att i övrigt anföra

”För att även framgent bevara möjligheten till att göra hembesök föreslår förvaltningen att färdtjänstärenden även i fortsättningen handläggs på stadsdelsförvaltningen. Vi delar förvaltningens åsikt om att det är viktigt att det även i framtiden måste finnas möjlighet att i vissa speciell ärenden kunna göra hembesök. Vi vill dock understryka vikten av att invånare bemöts på samma sätt och att bedömningar görs på samma sätt oavsett i vilken stadsdel man bor”.

3. Paragrafen förklarades omedelbart justerad

_____________________

§106 Remissvar: om LOV att välja - Lag om valfrihetssystem

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-04-07

(D nr 006–159/08)

ÄRENDET

Remissen handlar om en ny lag som föreslås, lagen om valfrihetssystem, LOV. Lagen är ett alternativ till lagen om offentlig upphandling och kan tillämpas på hälso- och sjukvårdsinsatser samt sociala tjänster.

Förvaltningen anser att det idag inte finns något som talar för att lagen om offentlig upphandling behöver kompletteras med en ny lag. Upphandlingar där priset är bestämt av köparen görs redan idag utifrån LOU. Det finns ingenting som ger vid handen att den nya föreslagna lagen gör arbetet enklare.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund framlade gemensamt för fp+m+kd eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Abdo Goriya framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden avger följande yttrande

”Det är mycket bra att lagen om valfrihet nu har kommit ett steg närmare förverkligande. Den fyller ett stort behov och befrämjar långsiktighet och mångfald.

Utredningens lagförslag innebär att kommunen bestämmer vilken ersättning som ska utgå för de insatser som upphandlas. Intresserade utförare som anser sig kunna uppfylla kvalitetskraven, anmäler sig och prövas. De som uppfyller kraven och godtar den fastställda ersättningen förs upp på den förteckning som Ekonomistyrningsverket kommer att ges ansvar för att upprätta och hålla aktuell.

I Stockholms stad har det varit möjligt att genomföra kvalitetsupphandlingar stället för prisupphandlingar i ex hemtjänsten genom att göra ramupphandlingar. Nuvarande lagstiftning har gjort att staden nödgats använda denna modell som krävt nya upphandlingstillfällen med jämna mellanrum något som krävt omfattande arbetsinsatser och i vissa fall har riskerat att begränsa utbudet.

Med detta lagförslag blir det möjligt för utförare att kontinuerligt teckna avtal om kommunerna anser att de uppfyller de krav som ställts.

För att valfriheten ska vara reell är informationen till brukarna central. Det måste vara möjligt att få en korrekt och allsidig information från stadsdelsförvaltningarna vilka valmöjligheter som står till buds efter att biståndsbeslut fattats”.

Reservation anmäldes av Abdo Goriya (s), Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och tjänstgörande ersättaren Azad Hassan (s) enligt följande.

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat:

Att Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut.

Att därutöver anföra följande:

Vi delar inte förvaltningens uppfattning om att LOV skulle tillgodose den enskilde medborgarens behov av valfrihet, mångfald och säkrad kvalitet. I stort delar vi KPR:s synpunkter och liksom KPR är vi övertygade om att det kommer bli svårt att genomskåda vilka konsekvenser lagen om valfrihetssystem kommer att få för de äldre som får stöd, vård och omsorg av samhället.

Syftet med lagen, liksom borgarnas införande av ”valfrihetssystem för vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen” den 1 juli 2008, är att öka företagandet inom äldreomsorgen. Fokus i lagen blir företagandet snarare än de äldre och den centrala frågan för äldreomsorgen i Stockholm är inte en utökad marknad med fler entreprenörer, som den högerledda majoriteten tycks tro. Om LOV skulle genomföras får kommuner stora svårigheter att ekonomiskt styra verksamheterna, liksom att garantera kvaliteten inom vården och omsorgen. En utökad marknad betyder inte i sig en verklig valfrihet. En utökad marknad innebär en kommersialisering av äldreomsorgen, vilket snarare förminskar äldreomsorgens chanser till att göra sig attraktiv, då det exempelvis blir svårare att kvalitetssäkra den med den kommersialiserade strukturen den väntas få.

Kontinuiteten är en viktig kvalitetsindikator och den kan svårligen säkras med LOU eller LOV. Till exempel kan utförare tvingas till konkurs. Dock är förutsättningarna för verksamhet i offentlig drift en bättre garant för kontinuitet.

Ytterligare en brist i det föreslagna systemet är att det inte är konkurrensneutralt. I utredningen framgår det tydligt att privata företagsintressen, vad gäller till exempel så kallade tilläggstjänster, går före en god äldreomsorg och den enskildas möjlighet att påverka innehållet i dessa tjänster.

En kommunal och väl utbyggd äldreomsorg är den bästa garanten för att de äldre i vår stad ska kunna leva under goda och trygga levnadsförhållanden. Vi är övertygade om att en generell välfärd av hög kvalitet och med stora möjligheter att påverka innehållet möjliggörs och säkerställs bäst genom att vården och omsorgen är demokratiskt styrd och gemensamt ägd. Lagen om Valfrihetssystem innebär framför allt marknadens valfrihet och kommer att stärka privata entreprenörers möjligheter att etablera sig inom vård- och omsorgssektorn. Vi tror inte att det mest angelägna för de äldre i Stockholm är ett stort antal företag att välja mellan. Risken är att vi får en överetablering av företag inom äldreomsorgen. Som KPR konstaterar har redan dagens mångfald av företag som utför hemtjänst lett till att många äldre känner sig osäkra i valet av utförare. Liksom KPR tror vi snarare att ökad personaltät­het är en viktig ingrediens för att råda bot på kvalitets­brister i äldre­omsorgen.

Liksom KPR ansluter vi oss till utredningens förslag om ”ickevalsalternativ”. Vi delar KPR:s uppfattning om att det är naturligt att ett sådant alternativ är en av stadens verksamheter i egen regi.

Slutligen menar vi att om lagförslaget genomförs, så är det bra att det är kommunerna och landstingen själva som ska avgöra om LOV ska tillämpas och för vilka eventuella tjänster. Vi menar också att det är kommuner som ska fastställa kraven på kvaliteten, som utförare måste uppfylla för att avtal ska tecknas och att det är berörda kommuner som ska besluta om storleken på den ekonomiska ersättningen.

___________________

§107 Remissvar: Projektdirektiv – Nytt drift- och förvaltningsuppdrag. Stadens datakommunikation

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-03-31

(D nr 006-80/08)

ÄRENDET

Stockholms stads kommunikationsnät för datatrafik har varit i bruk sedan 1996. Idag råder en ansvars­fördelning där staden genom sitt helägda bolag STOKAB ansvarar för trafiken mellan förvaltningarna (WAN-trafik) medan förvaltningarna ansvarar för förbindelserna mellan sina egna enheter (LAN-trafik) och inom enheterna (fastighetsnät). Statsledningskontoret föreslår i ett tjänsteutlåtande att stadens kommunikations­nät konsoli­deras dvs samlas under en operatör och att kommun­styrelsen ges det yttersta ansvaret för samordning och långsiktig planering.

STOKAB delas i två företag. Det ena tillhandahåller infrastruktur i form av fiber­förbindelser, det andra fungerar som operatör för stadens alla kommunikations­tjänster och skall i ett kommande skede konkurrens­utsättas. Nätverks­utrustning som idag tillhör och sköts av förvalt­ningen övertas av operatören. Passiv utrustning såsom väggfasta kablar överlämnas till fastighetsägaren.

Förvaltningens bedömning är att det är svårt att veta vilka konsekvenser detta kommer att få för förvaltningen vad det gäller servicekostnader och servicenivå. För förvaltningen är det viktigt att operatören tillser hög kapacitet i nätet, säkra förbindelser, god tillsyn av nätet samt erbjuder god och effektiv service till verksamheterna när så behövs.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden antar nedanstående svar på kommunstyrelsens remiss om ”Uppdatering av Stockholms stads e-strategi”.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att, i enlighet med förslaget, tillämpa strategin i verksamheterna från den 1 juli 2008.

_________________

§108 Remissvar: uppdatering av Stockholms stads e-strategi

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-04-14

(D nr 006-176/08)

ÄRENDET

Stockholms stads nu gällande e-strategi antogs av kommunfullmäktige 2001. Kommunstyrelsen beslutade 2006 att e-strategin ska uppdateras och börja tillämpas i verksamheterna under 2008.

Den uppdaterade e-strategin har utarbetats av stadsledningskontorets IT-avdelning som även ansvarar för planering och genomförande av förankring och lansering av strategin.

Syftet med strategin är att skapa förutsättning för alla aktörer att agera i samma riktning samtidigt som den kommunala organisationen anpassas till att möta medborgarnas behov av tillgänglighet. Servicen till stadens intressenter kan förbättras genom samverkan med såväl offentliga som privata aktörer t ex andra kommuner i regionen, landstinget, offentliga myndigheter samt stadens leverantörer och privata utförare.

Förvaltningen anser att strategin är bra i allt väsentligt och ställer sig positiv till den uppdaterade e-strategin.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Abdo Goriya framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden antar nedanstående svar på kommunstyrelsens remiss om ”Uppdatering av Stockholms stads e-strategi”.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att, i enlighet med förslaget, tillämpa strategin i verksamheterna från den 1 juli 2008.

Reservation anmäldes av Abdo Goriya (s), Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och tjänstgörande ersättaren Azad Hassan (s) enligt följande.

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat:

 • Att delvis godkänna förvaltningens förslag till svar på remiss.
 • Att därutöver anföra följande:

I en levande demokrati är dialogen mellan medborgare och politiker en grundläggande hörnpelare. Demokratin måste hela tiden utvecklas och teknikens nya möjligheter utnyttjas för att så många medborgare som möjligt ska känna att de är med och påverkar den representativa demokratin.

Webbplatsen Insyn

bör utvecklas till en dialog mellan förtroendevalda och medborgarna. Det är önskvärt att alla stadsdelsnämnder använder insyn för att lägga upp protokoll och handlingar. Målet är också att alla politiker kommer åt handlingar på stadens intranät hemifrån.

e-demokrati

skapar förutsättningar för en mer deltagande och direkt demokrati. Under senare år är det rörelser som lyckats samla sig genom det snabba utbytet av information världen över som tvingat fram demokratiska reformer.

- Genom internet kan kommunikationen mellan väljare och valda stärkas, direkt deltagande i beslutsfattandet möjliggöras och bakgrundsinformatio spridas.

Rådslag

har handlat om allt från trafiklösningar till placeringen av en ny skola. Förutom vanliga möten och information på webben har medborgarna kunnat debattera frågorna på en hemsida under en vecka och chatta med politiker och tjänstemän för att sedan slutligen ta ställning till tydliga alternativ via webben eller med pappersröstsedel.

- Det handlar ofta om att göra information och beslutsunderlag tillgängliga på webben. Men också att rådfråga kommuninvånare i särskilda medborgarpaneler som stadsdelen Älvsjö i Stockholm. I ett flertal kommuner har rådslag genomförts, som i Sigtuna och Kalix.

Digital information

som produceras inom stadens förvaltningar och riktar sig till Stockholmarna eller andra externa läsare bör så långt det är möjligt vara plattformsoberoende, d.v.s. fungera likvärdigt inom såväl Windows-, som Mac OS- och Linuxmiljö.

___________________

§109 Remissvar: Motion (2008:8) om hårdare granskning av ekonomi och kvalité av privat driven verksamhet finansierad av kommunen

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-04-08

(D nr 006-143/08)

ÄRENDET

I motionen från Ann-Margarethe Livh (v) m.fl. föreslås att staden bör utreda hur en stadsövergripande modell för skärpt granskning av kvalité och ekonomi kan organiseras för bättre insyn i privata verksamheter som finansieras av kommunen. Vidare föreslås att styrdokumenten bör uppdateras så att även granskning av ekonomiska förhållanden ingår och att oannonserade uppföljningar i ökad utsträckning ska användas för kontroll av kvalité och ekonomi i all privat driven verksamhet finansierad av kommunen.

Det föreslås också att verksamhet som finansieras med kommunala medel bör åläggas att informera sina kunder om alla granskningsresultat som rör verksamheten.

Förvaltningen håller med om att viss insyn av ekonomin inom privat näringsverksamhet som erhåller kommunala medel eller bidrag kan vara befogad i synnerhet om det gäller nystartad verksamhet, ombildning av bolag eller annan förändring av verksamhet av betydelse som förskola och äldrevård. Dock är den offentliga insynen i svenska bolag som driver näringsverksamhet redan väl reglerad genom ett flertal offentliga förordningar såsom aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och bokföringslagen. Av denna anledning är därför förvaltningen tveksam till behovet av ytterligare regleringar och kontroll av privat näringsverksamhet. För av staden upphandlade verksamheter bör dock uppföljning av kvalitétskriterierna även inkludera ekonomisk uppföljning.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abdo Goriya yrkade gemensamt för s+mp+v bifall till motionen.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Reservation anmäldes av Abdo Goriya (s), Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och tjänstgörande ersättaren Azad Hassan (s) enligt följande.

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat bifall till motionen”.

____________________

§110 Förelåg tjänsteutlåtande 2008-04-07

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-04-07

(D nr 006-172/08)

ÄRENDET

Kommunstyrelsen har till samtliga stadsdelsnämnder, socialtjänstnämnden, kulturnämnden, elevråd, fackförbund samt till föräldraalliansen och banverket i Stockholm remitterat remissen förslag till skolplan ” Skola i världsklass” för yttrande senast den 25 april 2008.

Skolplanen är indelad i fyra delar med följande rubriker:

 1. Inledning
 2. Kunskap i fokus
 3. Värderingar, trygghet och hälsa
 4. Styrning och ledning

Förvaltningen kommenterar förslaget till skolplan under respektive rubrik och med inriktning på grundskolan, då den skolformen är den nödvändiga och viktiga samverkanspartnern för förskola och socialtjänst, de verksamheter som stadsdelsnämnden har att ansvara för.

Som helhet är förvaltningen positiv till förslaget till ny skolplan.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abdo Goriya framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet eget yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att som yttrande över remissen lämna detta tjänsteutlåtande.

 2. Paragrafen förklarades omedelbart justerad

Reservation anmäldes av Abdo Goriya (s), Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och tjänstgörande ersättaren Azad Hassan (s) enligt följande.

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat:

 • Att delvis godkänna förvaltningens förslag till svar på remiss.
 • Att därutöver anföra följande:

”Vi ser positivt på förslaget till en ny skolplan där man inser vikten av modersmålsundervisning och extra stöd för läxläsning.

Det är också bra att man lyfter fram behöver av elevvårdsteam tydligare i skolplanen och att skolorna tar sitt ansvar genom att samarbeta kring flyktingbarn.

Skolan har många viktiga uppgifter. En viktig uppgift är att skapa förutsättningar för elevernas individuella kunskapsutveckling och sociala utveckling. För att skapa dessa förutsättningar krävs att eleverna tränas i demokratiska arbetsformer dvs. att det finns ett utökat elevinflytande. Eleverna bör kunna få insyn i viktiga beslut från skolledaren vad gäller rekrytering och inköp av skolmaterial, Nya former för eleverna att delta i beslutsfattande kring skolan och undervisningen bör utvecklas (utöver elevråden), kanske för alla elever i en skola i form av stormöten, eller för representanter för flera skolor i form av någon sorts ”ungdomsparlament”. På detta kan skolan bidra till delaktighet och engagemang.

Det är viktigt att skolan lyfter fram den enskilda eleven med dess egna erfarenheter och visar på likheter och olikheter kring elevernas inlärningsförmåga. Skolan bör lägga större tyngd på emotionell intelligens som en grundläggande del av elevernas sociala utveckling. Som det ser ut nu finns det inte tillräckliga kunskaper om t.ex. konflikthantering. Inom emotionell intelligens ingår även självinsikt och empati. Dessa emotionella kunskaper bidrar bl.a. till skolans arbetsro och ger eleverna viktiga verktyg inför det sociala livet. Arbetet mot mobbing måste också prioriteras.

Det är av yttersta vikt att skolan ger eleverna goda kunskaper inför de dilemman som elever kommer att möta i framtiden. Vi står inför tider då miljöfrågorna, hushållning med knappa resurser och rättvis fördelning av resurserna på global nivå kommer bli allt viktigare. Om inte barn och ungdomar förbereds för att hantera detta känslomässigt och kunskapsmässigt i skolan, när ska de då lära sig ett hållbart förhållningssätt? Skolan bör alltså mycket medvetet arbeta dels med att förmedla faktakunskaper om miljö och globala frågor, dels med att stimulera eleverna att bättre hantera sina attityder vad gäller konsumtionsmönster, eget ansvar för miljöfrågorna och den globalt hållbara utvecklingen, m.m. Med attitydfrågorna kan man arbeta t ex med värderingsövningar. Eleverna bör ha goda kunskaper kring en rättvis hållbar utveckling som innebär att eleverna förstår hur våra naturliga, ekonomiska och sociala resurser kan fördelas långsiktigt och rättvist”.

_____________________

§111 Remissvar: Motion (2008:14) om ungdomsparlamentets motion angående arbetslösheten bland 18-24 åringar

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-04-04

(D nr 006-126/08)

ÄRENDET

Socialdemokraterna har i en motion föreslagit att de förslag som ungdomsparlamentet inom gymnasieskolan för fram i sin motion i sak bör prövas av kommunfullmäktige och att ungdomsparlamentets motion bereds på samma sätt som andra motioner till kommunfullmäktige. Därutöver yrkas att man i samband med behandlingen av motioner från ungdomsparlamentet anordnar ett kommunfullmäktige med inriktning mot att behandla frågor som rör ungdomar.

Många ungdomar, som bor i segregerade bostadsområden och som inte fullföljer gymnasieskolan, har för lite kunskaper om sambandet mellan studier och arbete, om det svenska samhället och inga nätverk för att skaffa sig arbete eller praktik. Tidiga insatser för att förebygga att barn och ungdomar inte hamnar i utanförskap och på sikt arbetslöshet är därför angeläget. Ett stort ansvar vilar på samhällets utbildningsansvariga för att förebygga utanförskap, arbetslöshet och bidragsberoende inte bara i ungdomsgruppen 18-24 år utan även i gruppen 16-19 år.

Förvaltningen håller med förslagsställaren att fler förebyggande åtgärder riktade mot ungdomar är viktigt liksom fler yrkesförberedande utbildningar för den grupp ungdomar som saknar gymnasiekompetens.

Ungdomsparlamentet inom gymnasieskolan i Stockholm är en demokratisatsning från staden och riktar sig till gymnasieelever och lärare inom staden. Vilka ungdomsorganisationer som skall utforma och företräda samtliga ungdomar i olika frågor är en politisk fråga som förvaltningen inte tar ställning till.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abdo Goriya yrkade gemensamt för s+mp+v bifall till motionen.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Reservation anmäldes av Abdo Goriya (s), Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och tjänstgörande ersättaren Azad Hassan (s) enligt följande.

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat bifall till motionen”.

____________________

§112 Anmälan av till avdelningen för äldre inkomna klagomål under perioden 2008-01-01-2008-03-31

Förelåg anmälan 2008-03-31

(D nr 604-238/08)

ÄRENDET

Enligt beslut i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2008-01-24 ska inkomna klagomål till avdelningen för äldre anmälas löpande under året.

Inkomna klagomål och med anledning av dessa vidtagna åtgärder redovisas på till detta ärende bifogad bilaga.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar lägga föreliggande anmälan av, under perioden
2008-01-01 – 2008-03-31, till avdelningen för äldre inkomna klagomål till handlingarna.

_____________________

§113 Länsstyrelsens tillsyn av Fristad sjukhem den 29 januari 2008

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-04-07

(D nr 602-04/08)

ÄRENDET

Länsstyrelsen kom på oanmält besök till Fristad sjukhem den 29 januari 2008. Tillsynen gjordes under den dagen mellan kl 9.30 och 14.30 och omfattade en grupp på sjukhemmet och ett gruppboende.

Förvaltningen är väl medveten om att sjukhemmet inte fyller nuvarande normer. Under hösten 2007 beställdes och genomfördes en utredning av möjligheterna till ombyggnad. Utredningen visade att en ombyggnad var fullt möjlig även om den skulle innebära stora kostnader med höga hyror för de boende som följd. Med en eventuell ombyggnad följer också att antalet boende minskas från nuvarande fyrtiofem till tjugofem. Detta innebär dels att tjugo personer måste flytta till annat boende dels att enheten får en sämre ekonomisk bärighet.

Det finns naturligtvis förbättringsmöjligheter i verksamheten och förvaltningen tar alla påpekande på stort allvar. Förvaltningen kommer att även framöver arbeta aktivt för att förbättra dokumentationen och på olika sätt arbeta för att de äldre ska känna sig trygga och få en bra omvårdnad. Med de yttre förutsättningar som finns anser förvaltningen att arbetsledning och personal gör ett mycket gott arbete.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden avger följande yttrande.

Särskilt uttalande framlades av ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp), Markku Sirviö (m), Inger Akalla (m), tjänstgörande ersättare Madeleine Jacobsson (m) samt ersättaren Gabriel Dison (kd) enligt följande.

”De påpekanden som gjorts av länsstyrelsen tar vi på stort allvar. Förvaltningens yttrande visar att så även är fallet från förvaltningens sida. Det finns åtgärder som snabbt kan åtgärdas och som förvaltningen också arbetar aktivt med att vidtaga. Kritiken vad beträffar lokalerna är en långsiktig fråga som inte enbart är en fråga för stadsdelsnämnden. Det handlar om det gemensamma beståndet av sjukhem i Stockholms stad. Det är dock angeläget att det även i framtiden kommer att finnas sjukhemsplatser att tillgå i stadsdelen. Många spångabor i behov av sjukhemsplats önskar komma till just Fristad sjukhem där de känner att de är nära hemmiljön och upplever trygghet”.

_____________________

§114 Månadsrapport mars 2008

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-04-14

(D nr )

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en rapport. Detta är månadsrapporten för mars som redovisar bokförda kostnader och intäkter t.o.m. mars månad samt en prognos för året.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande månadsrapport.

_____________________

§115 Tensta Marknad 2008

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-04-07

(D nr 004-239/08)

ÄRENDET

Tensta Marknad, som är uppskattad social mötesplats, är en av Stockholms största och tryggaste folkfest och har genomförts årligen sedan 1988. Tensta Marknad engagerar befolkningen och bidrar till att förstärka Tenstabornas identitet med sin stadsdel och skapa positiv stämning och hög trivselfaktor i området.

Årets marknad planeras till 6-7 september.

Tensta Marknadskommittén ansöker om ekonomiskt bidrag om130 000 kr för 2008 års marknad.

YRKANDEN

Ledamoten Dennis Wedin (m) yrkade avslag till förvaltningens förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund yrkande gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner Tensta Marknadskommitténs ansökan om ekonomiskt bidrag om 130 000 kr för Tensta Marknad 2008.

Reservation anmäldes av ledamoten Dennis Wedin (m) enligt följande

”Jag reserverar mig mot beslutet då jag yrkat avslag till förvaltningens förslag till beslut”.

_____________________

§116 Svar på medborgarförslag om att måla "betongsuggor" vid tunnelbanans södra utgång.

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-03-26

(D nr 399-562/07)

ÄRENDET

En medborgare har i ett medborgarförslag påtalat att de två ”betongsuggor” som är placerade på torgytan vid Tensta tunnelbanas södra utgång utgör en fara då de inte är tydligt markerade. Förslagsställaren önskar därför att ”betongsuggorna” skall målas eller på annat sätt markeras.

Trafikkontoret ansvarar from 2007-01-01 för torgytorna i staden. Förvaltningen föreslår därför att ovan nämnda förslag överförs till trafikkontoret för vidare beredning.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag enligt detta tjänsteutlåtande.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om vidare utredning enligt detta ärende.

_____________________

§117 Ansökan om utvecklingsmedel hos länsstyrelsen i Stockholms län.

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-04-14

(D nr 504-240/08)

ÄRENDET

Hösten 2005 startade ett samarbete mellan All-teamet (missbruksenheten) och utredningsgrupperna barn och ungdom (SamBa-gruppen). Syftet var att förbättra samarbetet mellan enheterna genom att diskutera och delge varandra respektive enhets arbetsmetoder och synsätt. Samarbetsformen upplevdes av enheterna som mycket värdefull och gruppen har sedan vuxit och innefattar sedan 2006 de ovan nämnda sex enheterna. SamBa-gruppens uppgift är att med barnperspektivet i fokus samverka kring alla aktuella barnärenden inom socialtjänsten. Gruppen är i ett utvecklingsskede där vi just nu arbetar fram strukturer för gruppen.

För att möjliggöra utveckling av det förebyggande arbetet behöver SamBa-gruppen ökade resurser och ansöker nu om projektmedel till en samordnartjänst på halvtid. Tjänsten kommer att tillsättas av en medarbetare inom gruppen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel till barn- och föräldragrupper, där det finns psykisk funktionsnedsättning hos föräldern, totalt 510000 kronor.

_____________________

§118 Ansökan om utmaning av drift vid samtliga verksamheter för öppen fritidsverksamhet inom Spånga-Tensta SDF

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-04-02

(D nr 199-147/08)

ÄRENDET

Till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning inkom 2008-03-13 en intresseanmälan från företaget Dialogan att ansvara för driften vid samtliga fritidsgårdar/mötesplatser och parklekar i stadsdelen Spånga-Tensta.

Stockholms kommun tillhör en av landets kommuner som har infört så kallad utmaningsrätt. Den infördes i kommunen 2007-03-26. Utmaningsrätten innebär att den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana kommunen genom att lämna in en ansökan om det. Enligt stadsledningskontorets anvisningar till policys för upphandling och konkurrensutsättning är nämnderna skyldiga att seriöst pröva en utmaning. En utmaning ska alltid utmynna i ett ärende till aktuell nämnd som avgör om verksamheten ska upphandlas i enlighet med utmaningen. En utmaning är inte någon rättsligt reglerad rätt. Det är upp till respektive nämnd att bestämma för vilka verksamheter den vill finna privata utförare.

Enligt Spånga-Tensta stadsdelsnämnds aktivitetsplan för upphandling och konkurrens har verksamhetsupphandling redan genomförts för Träffpunkterna Grottan och Folkan med driftstart 2008-08-01. Verksamhetsupphandlingar för övriga fritidsgårdar/mötesplatser samt parklekar planeras starta i omgångar under perioden hösten 2008 - våren 2010.

Upphandlingsstart Driftsstart

Blå huset och Bromstensgården hösten 2008 2009-08-01

Spånga by, Erikslund och Soltunet våren 2009 2010-01-01

Träffpunkt Hjulsta. våren 2010 2011-01-01

Paketeringen av de konkurrensutsatta fritidsverksamheterna enligt aktivitetsplanen grundar sig på hänsyn till den enskildes möjlighet att påverka utformningen av mötesplatser, ekonomiska förutsättningar och intentionen att bereda fler aktörer möjlighet att lämna anbud. Den i aktivitetsplanen beslutade paketeringen, som förvaltningen föreslår vara oförändrad, överensstämmer inte med utmanarens paketering.

Förvaltningens föreslår att driften av fritidsverksamhet/mötesplatser och parklekar för barn och unga kommer att konkurrensutsättas i enlighet med beslutad aktivitetsplan och enligt gängse upphandlingsrutiner. Detta innebär att stadsdelsnämnden först godkänner förfrågningsunderlaget på driften av de olika verksamheterna, därefter sker en annonsering. Företaget Dialogan är då välkommen att lämna in anbud i konkurrens med andra intressenter.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Abdo Goriya framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att anta utmaningen enligt nu gällande aktivitetsplan.

 2. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på utmaningen

Reservation anmäldes av Abdo Goriya (s), Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och tjänstgörande ersättaren Azad Hassan (s) enligt följande.

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat följande:

Att stadsdelsnämnden avvisar utmaningen

Därutöver anföra:

Vi är motståndare till att man konkurrensutsätter samtliga fritidsverksamheter i stadsdelen och anser därför att utmaningen ska avvisas. Det är inte seriöst att vem som helst ska kunna ta initiativ till en konkurrensutsättning av en kommunal verksamhet.

I det här fallet föreslår förvaltningen att tidsplanen i den så kallade aktivitetsplanen inte ska ändras på grund av utmaningen. Vi anser dock att hela upphandlingen ska avbrytas. Det finns varken kvalitetsmässiga eller ekonomiska skäl att upphandla verksamheten.

Det har inte kommit till vår kännedom att ungdomarna i de berörda verksamheterna skulle ha fått säga sin mening om en konkurrensutsättning, vilket vi anser strider mot stadens handlingsprogram för barnkonventionen. Barns rätt att komma till tals inom områden som berör dem är kanske den viktigaste artikeln i FN:s konvention om barnets rättigheter”.

_____________________

§119 Beslut om delegering till programansvariga utredare på socialtjänstförvaltningens stab

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-04-10

(D nr 500-241/08)

ÄRENDET

Socialtjänstnämnden har i budget 2008, fått ansvar för uppföljning av stadens samlade socialtjänstverksamhet. Ansvaret att från stadsdelsnämnderna samla in och sammanställa statistikuppgifter och för verksamheten annan relevant information för att på så sätt kunna ge en samlad bild av stadens socialtjänst.

För att kunna genomföra uppdraget har socialtjänstnämnden beslutat hemställa hos stadsdelsnämnderna om relevant behörighet till paraplysystemet. Det avser databaserat material som finns att hämta i Paraplysystemet och Crystal Enterprise; de för staden gemensamma datasystem som registrerar utredningar, biståndsbedömningar och beslut. De programansvariga utredarna på socialtjänstförvaltningens stab omfattas av samma sekretess som stadsdelsnämndens personal. De uppgifter som tas fram och sammanställs kommer att avidentifieras.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar ge programansvariga utredare på socialtjänstförvaltningens stab delegation i enlighet med vad som framgår av socialtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 103-054/2007, SotN 2007-10-25.

_____________________

§121 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens handikappråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens handikappråds sammanträde 2008-03-26

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna

___________________

§122 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens brottsförebyggande råd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens brottsförebyggande rådets sammanträde 2008-02-28

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna

___________________

§123 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde 2008-03-06.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna

___________________

§124 Allmänna inkomna offentliga handlingar i mars 2008

Förelåg förteckning 2008-04-15

ÄRENDET

Anmäldes förteckning över allmänna inkomna offentliga handlingar i mars 2008.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna

____________________

§125 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län angående projektmedel till projekt Hjulstakomet

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-04-10

(D nr 007-242/08)

ÄRENDET

Elever med utagerandeproblematik i låg och mellanstadiet får ofta inte det stöd de behöver i skolan. Barnens utagerande i hemmet är också ofta ett problem för föräldrarna. För att barnen ska få det stöd de behöver fordras att man arbetar i skolan och hemmet utifrån samma metoder och förhållningssätt. Projektet syftar till att, med utgångspunkt från Komet, ett evidensbaserat föräldraträningsprogram som också finns i formen lärarkomet, skapa förutsättningar för att de berörda barnen ska kunna tillgodogöra sig undervisningen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden ansöker om projektmedel hos Länsstyrelsen med 535 000 kr till Hjulstakomet för att vidareutveckla stödinsatserna för låg- och mellanstadieelever med utagerandeproblematik.

____________________

§126 Information/rapporter

- Anmäldes skrivelse från ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m) m.fl. angående ett tryggare Tensta.

- Anmäldes skrivelse från ledamoten Awad Hersi (mp) angående Samarbete mellan frivilligorganisationer och myndigheter behövs för att motverka ungdomsvåldet.

____________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga §126)