Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-09-18

Sammanträde 2008-09-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Öppet forum
Sammanträdet inleds klockan 18.00 med att förvaltningen informerar om sommare Läs mer...ns ungdomsaktiviteter. Därefter går stadsdelsdirektören igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 24 september 2008

2 Justering av föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet den 21 augusti 2008 justerades den 27 augusti 2008

REMISSÄRENDEN

3 Remissvar: Den framtida församlings- och pastoratindelningen inom Spånga, Kista och Vällingby församlingar.

Dnr 006-347/2008

Förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Remissvar: Sysselsättnings-/arbetsträningsverksamhet för döva med socialpsykiska funktionshinder

Dnr 006-351/2008
Omedelbar justering

Förslag till beslut:
1. Stadsdelsnämnden lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande
2. Ärendet justeras omedelbart
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Remissvar: Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifterna i Stockholms stad

Dnr 006-477/2008

Förslag till beslut:
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tillstyrker miljöförvaltningens förslag till reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifter i Stockholms stad.

BESLUTSÄRENDEN

6 Tertialrapport 2 Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Dnr 101-398/2008
Omedelbar justering

Förslag till beslut:
1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna denna tertialrapport med tertialbokslut och överlämna den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelnämnden beslutar godkänna de tertialrapporten föreslagna beloppsgränser för periodisering.
3. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa om 0,4 mnkr i omstruktureringsmedel för den administrativa lokalen vid Tenstagången 32.
4. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa om 0,5 mnkr för tomgångshyror för två våningsplan vid Tensta servicehus.
5. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa om 0,6 mnkr i omstruktureringsmedel i samband med avveckling och flytt av två gruppboenden vid Elinsborgsbacken.
6. Stadsdelen beslutar om omedelbar justering i detta ärende.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Drift av Eggebygårds fältskola

Dnr 103-414/2008

Förslag till beslut:
1. Stadsdelsnämnden beslutar att verksamheten på Eggebygårds fältskola självfinansieras genom att förskolor och grundskolor tecknar abonnemang på verksamheten enligt förslag i detta utlåtande.
2. Stadsdelsnämnden godkänner att fältskolan plockas bort från aktivitetsplanen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Bidrag till pensionärsföreningar 2008

Dnr 000-301/2008

Förslag till beslut:
1. Stadsdelsnämnden beslutar att för år 2008 bevilja bidrag till pensionärsföreningen PRO-Bromsten med 941 kronor.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att för år 2008 bevilja bidrag till SPF Spångaveteranerna med 2 441 kronor.
3. Stadsdelsnämnden beslutar att för år 2008 bevilja bidrag till pensionärsföreningen PRO Erland med 755 kronor.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 "Sommarprojekt 2008" - Kompletterande insatser för barn och ungdomar i Tensta under sommaren 2008 för att stärka tryggheten i området

Dnr 500-474/2008

Förslag till beslut:
1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten om sommarens kompletterande ungdomssatsning.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att efter en fördjupad utvärdering föreslå nämnden i Verksamhetsplan 2009 vilka insatser som ska prioriteras.

10 Svar på medborgarmotion om lokalanpassningar för synskadade/ funktionsnedsatta

Dnr 002-319/2008

Förslag till beslut:
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag enligt detta tjänsteutlåtande.
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Trafikkontoret om vidare beredning enligt detta ärende.
3. Stadsdelsnämnden hemställer hos Sisab (skolfastigheter i Stockholm AB) om vidare beredning enligt detta ärende.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Svar på medborgarmotion om Tensta vår hembygd och dess historia

Dnr 000-274/2008

Förslag till beslut:
1. Stadsdelsnämnden beslutar som svar på motionen att avslå ansökan om att förvaltningen skall initiera och leda en redaktionskommitté med uppdrag att dokumentera Tenstas moderna historia genom bokutgivning.
2. Stadsdelsnämnden är positiv till att för stadens räkning samverka med andra aktörer för att dokumentera och bevara fotografisktmateria och annat historiskt källmaterial i enlighet med arkivlagens syfte.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) över Bromstens industriområde

Dnr 302-312/2008

Förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Svar på skrivelse från Kommunal, sektion 28 angående uppföljning och utvärdering av konkurrensutsatt och privatiserad verksamhet

Dnr 099-181/2008

Förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden beslutar åberopa innehållet i bilagan till detta tjänsteutlåtande som svar på frågor från Kommunal, sektion 28 angående uppföljning och utvärdering av konkurrensutsatt och privatiserad verksamhet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Anmälan av inkomna medborgarförslag

a. Fordontrafiken på parkvägar - Dnr 002-366/2008
b. Namnge gångbroarna över stråken - Dnr 002-442/2008
c. Hålla Tensta rent, tryggt och snyggt - Dnr 002-367/2008

Förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkomna medborgarförslag och återkomma till nämnden.

15 Anmälan av inkomna allmänna offentliga skrivelser

a. Trivsel och parkering i bostadsområden - Dnr 002-440/2008
b. Motion om den borgerliga alliansens "runt hörnet garanti" - Dnr 002-441/2008
c. Nu har vi fått nog! Nu räcker det - Dnr 001-455/2008

Förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Protokoll från pensionärsrådet 2008-08-07

17 Protokoll från handikapprådet 2008-07-08

18 Protokoll från Socialtjänstnämnden, Tillståndsutskottet 2008-06-12 nr 6/2008

19 Information/kurser och konferenser

20 Nämndens och förvaltningens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§208 Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund och vice ordföranden Ornina Younan att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras den 24 september 2008.

Det anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll 9/2008 blivit justerat den 27 augusti 2008.

_______________________

§209 Remissvar: Den framtida församlings- och pastoratindelningen inom Spånga, Kista och Vällingby församlingar

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-08-29

Dnr 006-347/2008

ÄRENDET

Stiftsstyrelsens strukturutskott har beslutat att utreda den framtida församlings- och pastoratsindelningen inom nuvarande Spånga kontrakt.

Spånga kontrakt omfattar idag fyra enförsamlingspastorat, nämligen Spånga, Hässelby, Vällingby och Kista församlingar. Spånga kontrakt är i sin helhet beläget i Upplandsdelen av Stockholms län. Spånga församling är eget pastorat sedan medeltiden.

Sedan april 2004 har det pågått ett mer eller mindre organiserat arbete inom Spånga kontrakt med att se över den framtida indelningen och organisationen. Främsta skälet till detta är att de ekonomiska förutsättningarna har förändrats.

Med anledning av de förändringar som förväntas vad gäller bl.a. en fortsatt minskning av andelen kyrkotillhöriga och därmed försämrade ekonomiska förutsättningar för att bedriva verksamhet, bör församlingarna inom kontraktet samverka i ökad utsträckning inom såväl administration som ren församlingsverksamhet.

Detta kan uppnås antingen genom en oreglerad eller reglerad frivillig samverkan eller genom en ändrad församlings- och pastoratindelning, där dagens församlingar och pastorat antingen tillsammans bildar en större ekonomisk enhet (pastoratssamfällighet eller flerpastoratssamfällighet), eller ännu hellre sammanläggs till en stor församling (enförsamlingspastorat).

Utredningen har kommit fram till fyra olika förslag. Förvaltningen anser att det är viktigt med ett bra samarbete mellan pastoratet och stadsdelen. Förvaltningen bedömer att samarbetet inte kommer att påverkas oavsett vilket alternativ som Stiftsstyrelsen beslutar om. Förvaltningen förutsätter att den församling man väljer kommer att vilja ha ett aktivt samarbete med stadsdelen.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

_______________________

§210 Remissvar: Sysselsättnings-/arbetsträningsverksamhet för döva med socialpsykiatriska funktionshinder

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-18-19

Dnr 006-351/2008

ÄRENDET

Kommunstyrelsen har begärt stadsdelsnämndens yttrande med anledning av socialtjänstnämndens förslag till utveckling av verksamheter för målgruppen döva med psykisk funktionsnedsättning.

Förvaltningen stöder socialtjänstförvaltningens förslag i sin helhet.

Det kan konstateras att förvaltningen har ringa erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Detta innebär att det finns ett stort behov av den av socialtjänstförvaltningen föreslagna utbildningssatsningen. Mot bakgrund av att målgruppen som helhet är relativt liten i staden förefaller också förslaget om gemensam upphandling av sysselsättningsverksamhet helt rimlig.

BESLUT

  1. Stadsdelsnämnden lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande.

  2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen.

_______________________

§211 Remissvar: Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifterna i Stockholms stad

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-09-08

Dnr 006-477/2008

ÄRENDET

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har remitterat förslag på revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Förslaget innebär en harmonisering med angränsande lagstiftningar och en modernisering av föreskrifterna. Förvaltningen konstaterar att de föreslagna förändringarna inte har någon direkt inverkan på förvaltningens verksamhet. Med anledning av detta tillstyrker förvaltningen förslaget i sin helhet.

BESLUT

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tillstyrker miljöförvaltningens förslag till reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifter i Stockholms stad.

_______________________

§212 Tertialrapport 2 Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-09-11

Dnr 101-398/2008

ÄRENDET

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd kan konstatera att nämnden kommer att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål.

Nämnden bedriver för närvarande ett intensivt utvecklingsarbete som syftar till att skapa ett gemensamt ansvarstagande för stadsdelens alla verksamheter. I kombination med ett starkt fokus på kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och en tydlig ekonomi- och verksamhetsstyrning kommer nämnden i ännu högre grad kunna bidra till att skapa ett Stockholm i världsklass.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna denna tertialrapport med tertialbokslut och överlämna den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelnämnden beslutar godkänna de tertialrapporten föreslagna beloppsgränser för periodisering.

3. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa om 0,4 mnkr i omstruktureringsmedel för den administrativa lokalen vid Tenstagången 32.

4. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa om 0,5 mnkr för tomgångshyror för två våningsplan vid Tensta servicehus.

5. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa om 0,6 mnkr i omstruktureringsmedel i samband med avveckling och flytt av två gruppboenden vid Elinsborgsbacken.

6. Stadsdelen beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

SÄRSKILT UTTALANDE

Vice ordföranden Ornina Younan (s) framlade gemensamt för s+mp+v särskilt uttalande enligt följande:

”Särskilt uttalande

Sammanslagningen av anslag 1 och anslag 2 som gjordes i 2008 års budget, ger negativa konsekvenser för kärnverksamheterna i stadsdelen. Att slå ihop anslagen som varit åtskilda tidigare år leder till att man måste dra in resurser från övrig verksamhet för att kunna säkerställa ekonomiskt bistånd som är lagstadgat område, frågan är om inte smärtgränsen uppnåtts inom ordinarie verksamhet.

Frågan är om inte smärtgränsen även nått verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd, när man drar in placeringar för vård i hemmet, bara för att spara pengar. Vi befarar att kortfristiga lösningar för att spara pengar, på lång sikt blir en merkostnad i form av mer oro i stadsdelen.

Det är uppenbart att solidariteten med de som är mest utsatta är på väg att försvinna. I den nyordning som nu införs är det kortsiktiga lösningar som får gälla, man behöver inte gå så lång tid tillbaka bara för att se att tidigare försök med att ta tillbaka placeringar har genererat en kull ungdomar som har fortsatt i en ökande brottslighet.”

_______________________

§213 Drift av Eggebygårds fältskola

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-08-07

Dnr 103-414/2008

ÄRENDET

Förvaltningen föreslår att Eggeby gård fältskola självfinansieras genom att förskolor och grundskolor i stadsdelsområdet Spånga-Tensta tecknar ett abonnemang på verksamheten. Förskolor kan teckna ett abonnemang utifrån två nivåer och grundskolorna utifrån tre nivåer. Därutöver föreslår förvaltningen att fältskolan ges i uppdrag att under 2009 inventera intresset från Rinkeby-Kistas skolor att teckna motsvarande abonnemang för sina verksamheter. Fältskolan plockas genom detta förslag till beslut bort från Spånga-Tenstas aktivitesplan.

BESLUT

1. Stadsdelnämnden beslutar att verksamheten på Eggeby gårds fältsskola självfinansieras genom att förskolor och grundskolor tecknar ett abonnemang på verksamheten enligt förslag i detta utlåtande.

2. Stadsdelsnämnden godkänner att fältskolan plockas bort från aktivitetsplanen.

_____________________

§214 Bidrag till pensionärsföreningar 2008

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-08-28

Dnr 000-301/2008

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden beslöt den 10 mars 1998 om regler för årliga bidrag till föreningar och klubbar för pensionärer i Spånga-Tensta. Enligt reglerna ges bidrag till föreningar som har minst 50 % av sina medlemmar boende inom stadsdelsnämndens område. Till ansökan ska bifogas verksamhets- och revisionsberättelse för föregående år. Föreningar som uppfyller kraven är berättigade till 500 kronor i verksamhetsbidrag och tre kronor per föreningsmedlem i aktivitetsbidrag.

I ansökan ska intygas hur många medlemmar föreningen har och antalet medlemmar som bor i Spånga-Tensta och som under 2008 fyller 65 år.

Ansökan för 2008 skulle vara inkommen till förvaltningen senast den 4 maj i år. Ansökningstiden förlängdes till den 20 augusti eftersom informationen inte nått ut till alla föreningar. Bidragen finansieras inom ramen för äldreomsorgen.

DELTAR EJ I BESLUTET

Ledamöterna Inger Akalla (m) och Eva Andersson (s) deltar inte i stadsdelsnämndens beslut.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att för år 2008 bevilja bidrag till pensionärsföreningen PRO-Bromsten med 941 kronor.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att för år 2008 bevilja bidrag till SPF Spångaveteranerna med 2441 kronor.

3. Stadsdelsnämnden beslutar att för år 2008 bevilja bidrag till pensionärsföreningen PRO Erland med 755 kronor.

_____________________

§215 ”Sommarprojekt 2008” – Kompletterande insatser för barn och ungdomar i Tensta under sommaren 2008 för att stärka tryggheten i området

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-09-03

Dnr 500-474/2008

ÄRENDET

Avdelningen för förskola, fritid och funktionshinder gjorde inför sommaren 2008 på uppmaning av stadshuset en plan för kompletterande aktiviteter för barn och unga i Tensta i syfte att skapa lugn, trygghet och god sysselsättning. Stadsdelen tilldelades därefter 1,2 milj. kr ur Järvalyftet den 26 maj för att verkställa planen.

Planen kan ses som en produkt av informell samverkan mellan olika verksamheter i stadsdelen samt boendes förslag. Med kort framförhållning har stadsdelsförvaltningens ordinarie verksamheter genomfört aktiviteterna enligt plan. Målet måste sägas ha uppfyllts utöver rimlig förväntan. Insatserna har sammantaget varit framgångsrika där några har fungerat bättre än andra. En del av insatserna kan ses som starten på ett långsiktigt förebyggande trygghetsarbete som involverar och ger ungdomarna möjlighet att vara delaktiga. ”Trygg i Tensta” delen är helt i linje med stadens ”Vision 2030” och bör utvärderas grundligare för ett eventuellt fortsatt arbete i samma anda. Det fördubblade antalet kommunala sommarjobb bedöms också ha varit ett mycket viktigt bidrag för att uppnå målet att stärka tryggheten.

Som delmål för sommarens projekt formulerades för de involverade vuxna att relationskapitalet till de unga och mellan varandra skulle stärkas vilket också har kunnat ske. Även detta påbörjade arbete bör fortsättningsvis sättas i fokus för att kunna utvecklas med utgångspunkt i vad som varit framgångsrikt och vad som kan göras bättre.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten om sommarens kompletterande ungdomssatsning.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att efter en fördjupad utvärdering föreslå nämnden i Verksamhetsplan 2009 vilka insatser som ska prioriteras.

_____________________

§216 Svar på medborgarmotion om lokalanpassningar för synskadade/funktionsnedsatta

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-08-22

Dnr 001-319/2008

ÄRENDET

Stadsdelsnämndens pensionärs- och handikappråd har i ett gemensamt medborgarförslag önskat få hjälp med att åtgärda brister i tillgängligheten för synskadade. De punkter som man tar upp är:

· Brist på kontrastmarkeringar på andra våningsplanets trappa i Tensta träff.

· ”Erbjudandeskyltarna” på torgytan utanför Vi-butiken står för långt ut från husväggen.

· Trappan vid Tenstaplan upp till Tensta allé saknar markeringar. (Trappan som nämns i medborgarförslaget är en trappa från Tenstaplan upp till Tensta allé, det finns dock ingen trappa i det läget. Förvaltningen antar att man syftar på trappan mellan Tenstaplan och Tenstagången).

Ingen av de punkter som tas upp i medborgarförslaget ligger inom stadsdelsförvaltningens ansvarsområde.

Förvaltningen har dock kontaktat:

1. Trafikkontorets upplåtelseavdelning och gjort dem uppmärksamma på problemen med skyltningen vid Vi-butiken.

2. Trafikkontorets tillgänglighetsansvarig och informerat att kontrastmarkeringar önskas på en trappa. Trafikkontorets ansvarige meddelar att man nu lagt in åtgärden i kommande års arbetsplanering.

3. SISAB och framfört önskemålen angående kontastmarkeringar i trappan på Tensta Träff. SISAB meddelar att de kommer att genomföra åtgärden.

Trafikkontoret ansvarar from 2007-01-01 för torgytorna i staden. Av formella skäl föreslår därför förvaltningen att förslag 1 och 2 överförs till Trafikkontoret för vidare beredning.

SISAB ansvarar för Tensta Träff. Förvaltningen föreslår därför att förslag 3 överförs till SISAB för vidare beredning.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag enligt detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Trafikkontoret om vidare beredning enligt detta ärende.

3. Stadsdelsnämnden hemställer hos Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB) om vidare beredning enligt detta ärende.

_____________________

§217 Svar på medborgarmotion om ”Tensta – vår hembygd och dess historia”

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-08-25

Dnr 000-274/2008

ÄRENDET

Tenstabon Ulf Larsson har inkommit med en medborgarmotion om ”Tensta – vår hembygd och historia”. Han anser att Tenstas 40-åriga moderna historia som en stadsdel i Stockholm stad inte är lika väl beskriven som Spånga sockens historia före utbyggnaden av Järvafältet. Därför föreslår han att stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att bilda och leda en redaktionskommitté som påbörjar insamlandet och sammanställningen av Tenstas historia i syfte att kunna ge ut en bok. Bakgrunden är att i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings arkiv finns cirka 3 000 fotografier och flera tidningar och tidskrifter om skulle utgöra ett bra underlag för en sådan historiebeskrivning.

Förvaltningen delar inte motionärens uppfattning att det moderna Tensta skulle vara särskilt eftersatt när det gäller historiska skildringar eller tidsbilder. Under de senaste tio åren har det kommit ut flera böcker som på olika sätt skildrar stadsdelen Tensta, dess liv och historia.

Att genomföra gallring, arkivering och digitalisering av bilder är ett tidskrävande arbete. Personer med lokal kännedom och personer som tidigare arbetat i distriktsförvaltningar i Tensta och Rinkeby behöver involveras för att mata in relevanta fakta i en arkivförteckning och ibland spåra bilders ursprung. En förutsättning är att fotomaterialet kan skyddas mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst enligt arkivlagens bestämmelser. Det är också viktigt att förvaltningens och eventuella samarbetspartners olika bildarkiv kan hållas åtskilda. Samarbetet med Stadsarkivet och Stadsmuséet är viktigt, bland annat för att undvika dubbelarbete. Det är även viktigt att personer med kännedom om bilderna involveras i arbetet. I ett tänkbart framtida samarbete kring ett hembygdsarkiv på nätet bör Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille ingå. Föreningen äger ett rikt och väldokumenterat bildmaterial från tiden fram till att Tensta byggdes.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar som svar på motionen att avslå ansökan om att förvaltningen skall initiera och leda en redaktionskommitté med uppdrag att dokumentera Tenstas moderna historia genom bokutgivning.

2. Stadsdelsnämnden är positiv till att för stadens räkning samverka med andra aktörer för att dokumentera och bevara fotografiskt materia och annat historiskt källmaterial i enlighet med arkivlagens syfte.

_____________________

§218 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) över Bromstens industriområde

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-08-27

Dnr 302-312/2008

ÄRENDET

De politiska partierna (s), (mp), och (v) har inkommit med en skrivelse (bilaga 1) till nämnden, ”skrivelse med hänsyn till bifogat yttrande över Bromstens industriområde”, daterad 2008-08-06. Partierna i opposition frågar majoriteten om hela nämnden kan stå bakom det yttrande (bilaga 2) som tidigare skickats in till stadsbyggnadskontoret från Bromstens idrottsklubb, Socialdemokraterna i Bromsten och Kristdemokraterna i Spånga.

Förvaltningen har tidigare tagit upp frågan om Bromstens industriområde för diskussion på en gruppledarträff i samband med stadsbyggnadskontorets inbjudan till samrådsmöte den 14 maj, med möjlighet till skriftliga synpunkter på programförslaget fram till den 9 juni.

På gruppledarträffen kom förvaltningen och gruppledare överens om att de enskilda partierna skulle inkomma med synpunkter direkt till stadsbyggnadskontoret. Förvaltningen har dock varit inblandad i planprocessen redan i ett tidigt skede och framhållit vikten av att förskoleplatser skapas och att frågan om att etablera ytterligare en skola bör utredas. Dessa önskemål har också inarbetats i programförslaget.

Utifrån tidigare diskussion på gruppledarträffen den 9 maj bereder förvaltningen skrivelsen utan ställningstagande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

SÄRSKILDA UTTALANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) framlade gemensamt för fp+m särskilt uttalande enligt följande:

”Särskilt uttalande

Vi ser mycket positivt på att planerna för bostadsbebyggelse på Bromstens industriområde nu tagit fastare form och att det som alla politiska partier i stadsdelen länge verkat för äntligen är på väg att förverkligas.

I enlighet med överenskommelse på gruppledarmöte 9 maj har vi behandlat programförslaget i våra lokala partiföreningar och har också nära kontakt med våra partirepresentanter i stadsbyggnadsnämnden samtidigt som remissvar sänts in.

Vad beträffar Bromstens idrottsplats anser vi det viktigt att Bromstens IP finns kvar och att en 11-manna konstgräsplan läggs där tillsammans med ytor för spontanidrott och friidrott.

Detta eftersom antalet barnfamiljer i Bromsten redan idag är stort och kommer att stiga med det ökade bostadsbeståndet. Skolorna i området använder också området för gymnastiklektioner. Bromstens IP bör fortsätta att vara den samlings- och medelpunkt för barn, ungdomar och vuxna som det varit sedan 1910.

Stadsdelsnämndsledamöter och ersättare i s, mp och v har presenterat en skrivelse som de frågar om inte också hela majoriteten kan ställa sig bakom.

Oppositionsskrivelsen behandlar olika frågor och krav som vi inte kan ställa oss bakom. Ett exempel är kravet på att försäljningen/upplåtelsen av marken skulle villkoras mot att boende i Bromstens skulle erbjudas förtur att köpa de kommande bostadsrätterna.

Vi ställer oss också undrande till anklagelsen om att stadsbyggnadskontorets tjänstemän skulle göra sig skyldiga till ”ett ovärdigt och fult försök av att framlocka stöd från andra stadsdelar för att komma över den aktuella marken i Bromsten”.”

Vice ordföranden Ornina Younan (s) framlade gemensamt för s+mp+v särskilt uttalande enligt följande:

”Särskilt uttalande

Vi stöder även skrivelsen från Bromstens Idrottsklubb, Socialdemokraterna i Bromsten och Kristdemokraterna i Spånga.

Det hade varit en stor styrka att nämnden i helhet stått bakom skrivelserna över Bromstens industriområde, att åtminstone bibehålla klubbhuset och en fullskalig 11-mannaplan. Klubbhuset fyller en viktig funktion för Bromsten och dess invånare och har ersatt den funktion som det tidigare Medborgarhuset fyllde. Anläggningen utnyttjas också av Bromstensskolan och av Ellen Keyskolan samt av stadsdelens förskolor.

Att hänvisa till Spånga Idrottsplats är bara ett svepskäl för att kunna genomföra dessa planer, och i framtiden kommer inte synpunkter från boende att beaktas p.g.a. av ett förkortat planförfarande.”

_____________________

§219 Svar på skrivelse från Kommunal, sektion 28 angående uppföljning och utvärdering av konkurrensutsatt och privatiserad verksamhet

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-09-04

Dnr 099-181/2008

ÄRENDET

Kommunal, Sektion 28 Västra Stockholm, Förhandlingsteam Spånga-Tensta har ställt följande frågor till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd:

1. Hur gör man uppföljning och utvärdering av de konkurrensutsatta och privatiserade verksamheterna?

2. När gör man det ex, en gång i halvåret, en gång om året eller var 3:e månad?

3. På vilket sätt genomförs denna uppföljning och utvärdering, ex: Vad tittar man på – Mål – åtaganden, verksamhetsplanering – budget – verksamhetsberättelse, arbetsmiljö, ekonomi – sociala avgifter, bemanning, kombinerar man detta med personligt besök. Och i så fall, är det föranmälda?

I bilaga till tjänsteutlåtandet redovisas förvaltningens förslag till svar på Kommunal, sektion 28 angående uppföljning och utvärdering av konkurrensutsatt och privatiserad verksamhet.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar åberopa innehållet i bilagan till detta tjänsteutlåtande som svar på frågor från Kommunal, sektion 28 angående uppföljning och utvärdering av konkurrensutsatt och privatiserad verksamhet.

_____________________

§220 Anmälan av inkomna medborgarförslag

a. Fordonstrafiken på parkvägar – Dnr 002-366/2008

b. Namnge gångbroarna över stråken – Dnr 002-442/2008

c. Hålla Tensta rent, tryggt och snyggt – Dnr 002-367/2008

BESLUT

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkomna medborgarförslag och återkomma till nämnden.

____________________

§221 Anmälan av inkomna offentliga skrivelser

Förelåg förteckning 2008-09-08

ÄRENDET

Förteckning över allmänna inkomna offentliga handlingar i augusti 2008 anmäldes.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

____________________

§222 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde 2008-08-07 anmäldes.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

____________________

§223 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens handikappråd

Protokoll från stadsdelsnämndens handikapprådets sammanträde 2008-07-08 anmäldes.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

_____________________

§224 Anmälan av protokoll från Socialtjänstnämnden, Tillståndsutskottet

Protokoll från Socialtjänstnämnden, Tillståndsutskottets sammanträde 2008-06-12 nr 6/2008 anmäldes.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

_____________________

§225 Information/kurser och konferenser

Ärendet utgår.

____________________

§226 Nämndens och förvaltningens frågor

- Skrivelse från vice ordföranden Ornina Younan (s) och ledamöterna Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s), Hassan Azad (s) och tjänstgörande ersättare Lennart Johansson (mp) anmäldes. Skrivelsen, ”Uppdrag till förvaltningen att ge en rapport med anledning av artikeln i DN den 11/9”, handlar om att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en rapport som svarar på frågor som uppkommer i artikeln ”Spardirektiv drabbar utsatta barn” i DN den 11 september 2008.

- Ersättaren Anna Jonazon (s) undrar om förvaltningen har utrett vad som hände med den skrivelse som inlämnades av en kommuninvånare till förvaltningen den 26 juni 2008. Förvaltningen svarade att skrivelsen var ställd till de politiska partierna och inte till nämnden. Förvaltningen har lovat tillse att nämndens politiker får tillgång till skrivelsen om den skickas in av kommuninvånaren till förvaltningen via e-post. Så har ännu inte skett.

____________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser, tjänstemannabeslut med mera

(Bilaga § 226)