Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-12-18

Sammanträde 2008-12-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Öppet forum
Sammanträdet inleds klockan 18.00 med att Spånga-Tenstas nominerade bidrag ti Läs mer...ll stadens kvalitetsutmärkelse presenterar sig. De är förskolan Stormhatten, Familj och ungdom samt socialpsykiatrin med dagverksamheten Praist. Därefter går stadsdelsdirektören igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 19 december 2008

2 Justering av föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet den 20 november 2008 justerades den 26 november 2008

REMISSÄRENDEN

3 Remissvar om Stockholms stads förskoleplan en förskola i världsklass

Dnr 006-610/2008
Förslag till beslut:

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remiss gällande förskoleplan för Stockholms stad.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

4 Remissvar om Förslag till "peng" inom dagverksamhet för äldre

Dnr 006-646/2008
Förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag på remissen om förslag till "peng" inom dagverksamhet för äldre
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Remissvar om motion (2008:69) om uppkallande av en plats i Stockholm efter Bertil Ohlin

Dnr 006-557/2008
Förslag till beslut:
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd avstår från att lämna yttrande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Remissvar om motion (2008:65) om uppkallande av en plats i Stockholm efter Salvador Allende

Dnr 006-623/2008
Förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden avstår från att lämna yttrande över remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Remissvar om ansökan om tillstånd för enskild verksamhet

Dnr 006-660/2008
Förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

BESLUTSÄRENDEN

8 Öppen verksamhet för unga

Dnr 499-671/2008
Förslag till beslut:

1. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att omgående påbörja projektet Trygg i Tensta.

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utarbeta projektplaner för övriga projektidéer.

3. Nämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att sammankalla en ledningsgrupp för att leda och styra de föreslagna satsningarna.

4. Samtliga projekt utvärderas och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen 2009.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Verksamhetsplan med budget 2009 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 100-399/2008
Förslag till beslut:

1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna verksamhetsplan 2009 med budget och överlämna den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelnämnden beslutar godkänna omslutningsförändringar om 77,5 mnkr enligt bilaga 1.5

3. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna förslag till resultatenheter och fördelning av budget till dessa i enlighet med bilagor 2 och 3.

4. Stadsdelsnämnden beslutar om externpriser i enlighet med bilagor 5.1-3.

5. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av organisationen

10 Månadsrapport november

Dnr 101-322/2008
Förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för november.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Delegation av beslut i flyktingärenden

Dnr 000-676/2008
Förslag till beslut:

1. Stadsdelsnämnden delegerar till enhetschefen och flyktingsekreterare vid flyktingmottagningen i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning att fatta beslut enligt SoL avseende flyktingärenden, enligt tjänsteutlåtandet

2. Beslutet gäller från och med den 5 januari 2009.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Beslut om fortsatt delegering till de utredare som är anställda vid bedömningskansliet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Dnr 000-633/2008
Förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden beslutar att de utredare som är anställda vid bedömningskansliet vid socialtjänstförvaltningen får fortsatt rätt att för stadsdelsnämndernas räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för LSS-beslut som beviljats för gruppboende, korttidshem eller daglig verksamhet enligt LSS. Denna fortsatta delegering ska gälla under tiden
2009-01-01 2009-12-31.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Anmälan av verksamhetsuppföljning för 2008 enligt beslut i kommunfullmäktige

14 Riktlinjer för föreningsbidrag

15 Slutrapport avseende projekt Järva Manscentrum

Dnr 007-675/2008
Förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

16 Slutrapport avseende projekt Bostar Q

Dnr 007-677/2008
Förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

17 Rapport om projektet "Spånga-Tensta rent och snyggt"

18 Beloppsgränser för periodisering i bokslut 2008

Dnr 100-692/2008
Förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden beslutar fastställa att beloppsgränserna 100 000 kronor ska gälla för periodiseringar i bokslut 2008.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

19 Anmälan av inkomna medborgarförslag

Dnr 002-380/2008
A) Återvinningscentralen Gotthard Nilsson görs om till ungdomsgård. Och dags att skjuta av gässen runt dammarna vid Hjulsta.
- dnr 002-651/2008
Förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkomna medborgarförslag och återkomma till nämnden.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av inkomna allmänna offentliga skrivelser till nämnden

Dnr 099-382/2008
A) Järnvägsutredningen Mälarbanan Tomteboda - Kallhäll
- dnr 001-645/2008
B) Bristande likställdhet: Likhet inför lagen - inte för alla stockholmare
- dnr 601-661/2008
C) Nedskräpning runt Spånga
- dnr 001-662/2008
D) Låt livstycket i Tensta fortsätta
- dnr 001-683/2008
E) Synpunkter från rehabgruppen om utvärderingen av förra organisationen inom Arbete och Bistånd
- dnr 001-688/2008
Förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Protokoll från pensionärsrådet den 6 november 2008

22 Protokoll från handikapprådet den 4 november 2008

23 Protokoll från brottsförebyggande rådet den 14 oktober 2008

24 Information/kurser och konferenser

- Månadsrapport Jobbtorg Stockholm oktober 2008

25 Nämndens och förvaltningens frågor

§287 Val av justerare och dag för justering samt anmälan av föregående protokoll

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) och vice ordföranden Ornina Younan (s) justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras den 19 december 2008.

Det anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll 12/2008 blivit justerat den 26 november 2008.


_______________________

§288 Remissvar om Stockholms stads förskoleplan – en förskola i världsklass

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-11-18

Dnr 006-610/2008

Ärendet

Stadsdelsnämnden har från skolroteln fått ärendet ”Stockholms stads förskoleplan, en förskola i världsklass” på remiss. Syftet med förskoleplanen är att den ska fungera som planeringsunderlag för verksamheten i stadens förskolor. Förskoleplanen utgör tillsammans med skolplanen en helhet för utbildningssystemet i Stockholms stad. Tillsammans med de nationella styrdokumenten är den styrande för stadens nämnder och förskolor i arbetet med att utveckla verksamheten. Varje berörd nämnd ska i sina åtaganden väga in förskoleplanens mål för att uppnå hög kvalitet och goda resultat i verksamheten.

Nämnden ställer sig positiv till stadens inriktning för planeringen av förskolans verksamhet.

Yrkanden

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Ornina Younan (s) framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remiss gällande förskoleplan för Stockholms stad.

  2. Ärendet justeras omedelbart.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (s), ledamöterna Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Azad Hassan (s) till förmån för eget yrkande:

”Förslag till beslut

att delvis godkänna förvaltningens svar på remiss gällande förskoleplan för Stockholms stad.

att därutöver anföra följande

I förslaget till ny förskolplan för Stockholms stad sänker den moderatledda majoriteten ambitionsnivån för förskoleverksamhet. Tidigare har förskoleplanen tydligt pekat på vad som behövs för att kunna garantera en förskola av hög kvalitet. I det förslag som nu är ute på remiss saknas mycket av den riktning som den tidigare förskoleplanen pekat ut.

En central och viktig del inom förskolan är att barnets möjlighet att lära genom lek. Det är självklart att förskolan ska ge barnen möjlighet att utvecklas och lära, men förskolan får aldrig bli en verksamhet där mål och medel blir lika som de som återfinns inom grundskolan.

I dagsläget växer barngrupperna i stadens förskolor. I tertialrapport 2 är det 11 av 14 stadsdelar som inte klarar kommunfullmäktiges mål om barngruppernas storlek. Trots denna försämring har den moderatledda majoriteten valt att inte prioritera förskolan inför 2009. Tvärtom är förskolan den stora förloraren i 2009-års budget, och risken är att barngrupperna kommer att öka ytterligare.

För att möjliggöra en förskola av hög kvalitet spelar barngruppernas storlek en central roll. Barngrupperna får aldrig bli så stora att de inkräktar på barnens möjlighet att bli sedda och uppmärksammade. Målet ska därför vara att småbarnsgrupperna aldrig ska överstiga 14 barn och att storbarnsgrupperna inte ska vara större än 18 barn. I förslaget till ny förskoleplan återfinns inga skrivningar om vikten av små barngrupper i förskolan och målsättningarna om barngruppernas storlek helt tagits bort.


Förskolans personal spelar en viktig roll för barnens möjlighet till uppmuntran, utveckling och trygghet. För att staden ska kunna säkra en hög kvalitet i förskolan bör personaltätheten i förskolan ska vara hög och all personal ska erbjudas kompetensutveckling och vidareutbildning som verksamheten efterfrågar och att alla pedagogers kunskap bidrar till en bra helhetssyn i lek och lärande. I utlåtandet nämns inte barnskötarnas om yrkesgrupp vilket vi anser vore bra om det förtydligades. Barnskötare är även de pedagoger.

Många förskolor arbetar redan med barnens inflytande över förskoleverksamheten, men arbetet med att öka barnens möjlighet att vara delaktiga kan utvecklas vidare. Detta område har dock kraftigt försämrats i det nya förslaget till förskoleplan. Avsnittet om barns inflytande saknar tidigare skrivningar om vikten av att barnens åsikter, engagemang och intressen skall tas tillvara.

Det är självklart att barnet ska stå i centrum vid övergången mellan förskola och skola. Samarbetet mellan förskolan och skolan för att göra övergången så bra som möjligt för barnet kan utvecklas och förbättras ytterligare och det är viktigt att det finns ett bra samarbete mellan skolor och förskolor även vid andra tidpunkter än just vid skolstarten. Skolan ska också ta ett ansvar för att övergången blir så bra och smidig för barnet som möjligt. Föräldrarna ska självklart ha en aktiv roll i övergången mellan förskola, förskoleklass och grundskola, men det är viktigt att ansvaret för att informera om barnet är delat mellan förskolan och föräldrarna.

En viktig framgångsfaktor för att Stockholm ska få en förskola i världsklass är att det finns ett engagemang och ledarskap som ger all personal samma möjlighet till inflytande och utveckling av förskolans arbete. Planering och förberedelse av den dagliga verksamheten är därför viktig för all personal, så att förskoleplanens mål kan uppnås!

Slutligen tycker vi att det är viktigt att förskolechefernas kunskaper i personalfrågor, arbetsmiljö och trivsel måste utvecklas så att det skapar ett bra arbetsklimat som främjar barnens utveckling.”

______________________

§289 Remissvar om förslag till ”peng” inom dagverksamheten för äldre

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-11-26

Dnr 006-646/2008

Ärendet

Stadsledningskontoret har tagit fram ett ärende avseende ersättningsnivåer i samband med att valfrihetssystemet införs även för dagverksamheterna för äldre. Verksamheterna föreslås då få ersättning genom en ”peng” i två olika nivåer. Ersättningen föreslås täcka alla kostnader exklusive hyror och resor. De privata föreslås få en schablonersättning avseende verksamhets- och lokalytor. Stadsledningskontoret föreslår också att samtliga resor finansieras av stadsdelsförvaltningarna centralt. Förslaget innebär ingen förändring av resurstilldelningssystemet.

Efter avslutad insats föreslås att enheterna får full ersättning i tre dagar. Om någon påbörjar insats inom dessa dagar får enheten i och med det dubbelt betalt.

I förslaget ingår också att det ska vara möjligt att ställa sig i kö till önskad verksamhet. Ett köhanteringssystem kommer att tas fram.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har tagit del av förslag till ersättningssystem för dagverksamheterna för äldre. I stort har nämnden inga synpunkter.

Yrkanden

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Ornina Younan (s) framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen om förslag till ”peng” inom dagverksamhet för äldre.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (s), ledamöterna Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Azad Hassan (s) till förmån för eget yrkande:

”Förslag till beslut

  1. att delvis bifalla förvaltningens förslag
  2. att utvärdera det nyligen införda köhanteringssystemet inom äldreomsorgen innan det blir aktuellt att införa pengsystem inom dagverksamhet för äldre.
  3. att stadsdelarna centralt kompenseras för resekostnaderna som ligger utanför den enskilda stadsdelens gräns
  4. att därutöver anföra följande

Självklart ska äldre kunna välja önskad biståndsbedömd dagverksamhet inom ramen för rimliga kostnader. Vi ser därför fördelar med ett enhetligt pris för likartade inriktningar oavsett vem som driver verksamheten, vilket bör ordnas utan pengsystem. Ett enhetligt pris måste kombineras med tydliga kvalitetskrav för att inte vinstdrivande företag ska försämra kvaliteten för att få ut sin vinst. Förvaltningen måste därför ta fram tydliga kvalitetskrav såväl för öppna som biståndsbedömda dagverksamheter oavsett regiform. Det är också viktigt att ersättningsnivåerna inte sänks i förhållande till dagens situation. Uppräkningen med 2 procent från 2007 års nivå är därför för låg, vilket kan medföra sänkt kvalitet.

Det blir tydligt i ärendet att resekostnaderna många gånger kan överstiga kostnaderna för verksamheten, vilket givetvis påverkar biståndsbedömningen. Med lägre resekostnader skulle äldre kunna beviljas fler timmar i biståndsbedömd dagverksamhet.

Vi anser att en utvärdering av det nyligen införda kösystemet inom vård- och omsorgsboenden måste redovisas innan ytterligare ett system införs enligt samma modell.

I takt med att fler äldre bor kvar hemma och även vårdas av anhöriga behövs fler platser i biståndsbedömd dagverksamhet med olika inriktningar. Vi har inget emot en kö, men vill vi att våra äldre verkligen ska få en önskad dagverksamhet måste antalet platser byggas ut. Stimulansbidrag bör därför införas.

Tyvärr har resursbristen inom äldreomsorgen tvingat fram en restriktiv biståndsbedömning där äldre har fått biståndsbeslut omprövade och hänvisats till öppna verksamheter. Staden bör därför förtydliga stadens riktlinjer så att äldres möjlighet att välja dagverksamhet ökar.

De befintliga dagverksamheterna ska finnas kvar i kommunal regi för att säkra valfriheten. Ingen garanti ges i systemet för att kunna välja kommunal verksamhet i sitt stadsdelsområde. Önskemål om privata utförare kan tillgodoses genom ramavtal om enstaka platser.

Vi skulle önska att den borgerliga majoriteten kunde gå från att hantera olika sorters organisations- och formfrågor, till att fokusera på innehållet, kvalitén och verksamheternas ekonomiska förutsättningar. Ständiga organisationsförändringar och personalneddragningar drabbar många äldre och gör att många av dem upplever otrygghet.”

_______________________

§290 Remissvar om motion om uppkallande av en plats i Stockholms efter Bertil Ohlin

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-12-10

Dnr 006-557/2008

Ärendet

Till nämnden har inkommit en remiss från Stadsbyggnads- och fastighetsroteln, uppkallande av en central plats i Stockholm efter Bertil Ohlin. Motionen är författad av Hadar Cars (fp). Nämnden kan konstatera att frågan saknar betydelse och konsekvenser för nämndens verksamheter och avstår därför från att lämna yttrande.

Yrkanden

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Ornina Younan (s) framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd avstår från att lämna yttrande.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (s), ledamöterna Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Azad Hassan (s) till förmån för eget yrkande:

”Förslag till beslut

Att tillstyrka motionen

Vi har inget att erinra mot att uppkalla en plats efter Bertil Ohlin. Stockholmsskolans nationalekonomiska teorier kan i dagens läge vara värda att på olika sätt uppmärksamma, med tanke på den världsekonomiska kris som råder för närvarande. Bertil Ohlin var en av dess mer framstående företrädare. Det finns även andra värda att uppmärksamma, bland annat Gunnar Myrdal. Att ha erhållit ekonomipriset till Alfred Nobels minne anser vi dock inte är en tillräcklig merit för att få en plats uppkallad efter sig.”

_______________________

§291 Remissvar om motion om uppkallande av en plats i Stockholm efter Salvadore Allende

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-12-03

Dnr 006-623/2008

Ärendet

Till nämnden har inkommit en remiss från Stadsbyggnads- och fastighetsroteln, uppkallande av en plats i Stockholm efter Salvador Allende. Motionen är författad av Ann-Margarethe Liv (v) och Maria Hannäs (v). Nämnden kan konstatera att frågan saknar betydelse och konsekvenser för nämndens verksamheter och avstår därför från att lämna yttrande.

Yrkanden

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Ornina Younan (s) framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

Beslut

Stadsdelsnämnden avstår från att lämna yttrande över remissen.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (s), ledamöterna Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Azad Hassan (s) till förmån för eget yrkande:

”Förslag till beslut

Att tillstyrka motionen

Den här motionen har vårt starka stöd. På 70-talet svepte en våg av blodiga militärkupper över Sydamerika. I kampen för demokratin blev Chiles folkvalda president Salvador Allende en martyr och symbol mot diktaturen.

Demokratins krossande i Sydamerika blev paradoxalt nog något som berikade Sverige, på grund av alla flyktingar som kom till vårt land, inte minst lokalt till våra områden. Politiska aktivister från Latinamerika och andra delar av världen har betytt mycket för det lokala kultur- och föreningslivet, Midsommar Latino på Eggeby gård är ett av flera exempel på detta. Så därför är förvaltningens formulering ”att frågan saknar betydelse och konsekvenser” lite väl kylig och negativ.

I det här sammanhanget kan det finnas andra personer värda att uppmärksamma. En av dessa är Sveriges Chileambassadör under kuppen den 11 september, Harald Edelstam. Han tog många självständiga beslut för att rädda folk från att mördas av militären. En annan person är Svante Grände, prästson från Halland. Han var volontär och biståndsarbetare i Chile när kuppen kom, valde att ansluta sig till den väpnade motståndskampen mot militärdiktaturerna och stupade i Argentina 1975. Men just nu ger vi hela vårt stöd till att uppkalla en plats i Stockholm efter Salvador Allende.”

_______________________

§292 Remissvar om ansökan om tillstånd för enskild verksamhet

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-11-24

Dnr 006-660/2008

Ärendet

Ungstöd i Stockholm AB har hos Länsstyrelsen ansökt om tillstånd för verksamhet enligt 7 kap 1 § 4p socialtjänstlagen. Verksamheten har sitt säte i Spånga med personallokal på Kammakargatan 51. Verksamheten bedrivs utan särskild lokal och är en öppenvårdsverksamhet. Verksamheten är en helt ny verksamhet som förvaltningen saknar kunskap om. Förvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden avstår från att yttra sig.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig.

_______________________

§293 Öppen verksamhet för unga

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-12-10

Dnr 499-671/2008

Ärendet

I förslaget till verksamhetsplan 2009 föreslår förvaltningen att förändra bemanningen på fältassistentenheten från fyra till två tjänster. Genom detta frigörs resurser samtidigt som nämnden tillför medel att använda i en offensiv satsning inom öppen verksamhet för barn och unga.

Utifrån en behovsanalys har en arbetsgrupp utarbetat projektidéer som ligger väl i linje med behoven och förvaltningens ordinarie arbete. Projektidéerna leder också till en utökad samverkan mellan aktörerna på området.

Förvaltningen föreslår att projektet Trygg i Tensta påbörjas omgående och att övriga projektidéer vidareutvecklas. Därefter genomförs projekten under ett år för att utvärderas och, om lämpligt, övergå till ordinarie verksamhet.

Yrkanden

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Ornina Younan (s) framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

Beslut

1. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att omgående påbörja projektet Trygg i Tensta.

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utarbeta projektplaner för övriga projektidéer.

3. Nämnden ger stadsdirektören i uppdrag att sammankalla en ledningsgrupp för att leda och styra de föreslagna satsningarna.

4. Samtliga projekt utvärderas och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen 2009.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (s), ledamöterna Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Azad Hassan (s) till förmån för eget yrkande:

”Förslag till beslut

Vi yrkar att stadsnämnden beslutar enligt följande:

Att delvis godkänna förvaltningsförslag

Att fältarbetet inte ersätts med patrullerande verksamhet

Att tillsätta arbetsgrupp med uppdrag att karlägga ungdomssituationen i stadsdelen och presentera samlade åtgärdsplan.

Att där utöver anföra följande

Vi instämmer med förvaltning att vi behöver satsa på den öppna verksamheten för unga. Fältarbetet skall inte ersättas med frivilliga insatser från ungdomar. Vi måste slå vakt om det sociala fältarbetet som har sin grund i kontakter med ungdomar i riskzonen.

Visst går det att utvärdera och vidareutveckla fältverksamheten, men förutsättningen för att den öppna verksamheten ska lyckas är att ungdomarna får stöd på både individnivå och gruppnivå på ett strukturerat arbetssätt.

Vi delar också förvaltningen syn på att viss resursfördelning kan vara aktuell inom den öppna verksamheten, men vi föreslår att man först tillsätter en arbetsgrupp som utvärderar ungdomsverksamheten innan man genomför förändring.”

_______________________

§294 Verksamhetsplan 2009 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-12-04

Dnr 100-399/2008

Ärendet

I arbetet med verksamhetsplan och budget för 2009 har utgångspunkten varit att erbjuda en verksamhet av hög kvalitet inom beslutad budgetram. Fördelningen av medel till verksamheterna bygger på att styra mot kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och att nämnden ska bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges 14 inriktningsmål.

Vidare har nämnden utgått ifrån att säkra kostnaderna för myndighetsutövningen. Många verksamheter är svåra att prognostisera och beroende av omvärldsfaktorer. Nämnden har ambitionen att skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt arbete som styrs av de mål och uppdrag som kommunfullmäktige ger. För att ha möjlighet att hantera akut uppkomna situationer har därför en ekonomisk buffert skapats.

En annan ledande princip i verksamhetsplanen är att skapa en administration som stödjer kärnverksamheterna i deras arbete mot hög måluppfyllelse. För att göra detta möjligt krävs en samlad administration och ett samlat ledarskap med samsyn kring vad som är prioriterad verksamhet. Nya ”verktyg” kommer att utvecklas för att göra det möjligt att ”ekonomi och verksamhet” går hand i hand.

Yrkanden

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Ornina Younan (s) framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna verksamhetsplan 2009 med budget och överlämna den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelnämnden beslutar godkänna omslutningsförändringar om 77,5 mnkr enligt bilaga 1.5

3. Stadsdelsnämnden beslutar att hemställa om bidrag från kommunstyrelsen om 0,2 mnkr till projekt för att minska sjukfrånvaron enligt bilagd ansökan.

4. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna förslag till resultatenheter och fördelning av budget till dessa i enlighet med bilagor 2 och 3.

5. Stadsdelsnämnden beslutar om externpriser i enlighet med bilagor 5.1-3.

6. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av organisationen.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) framlade gemensamt för fp+m särskilt uttalande enligt följande:

”Verksamhetsplanen 2009 innebär fortsatta satsningar på viktiga kärnverksamheter.

Ett särskilt fokus finns på barn och ungdomar samt äldre medborgare i stadsdelen.

Spånga-Tensta är en av de stadsdelar som har högst andel barn och ungdomar av befolkningen. Förutom den ordinarie ungdoms- och fritidsverksamheten tillför vi 1,5 miljoner på särskilda ungdomssatsningar vilka redovisas i annat ärende. Utöver stadens egen satsning på sommarjobb för ungdomar tillför stadsdelen ytterligare 0,6 miljoner för att kunna erbjuda ännu fler ungdomar möjlighet till sommarjobb. Erfarenheter från satsningar som gjordes möjliga genom Järvalyftet sommaren 2008 visar på mycket goda resultat som vi nu är glada att kunna inrymma i stadsdelens ordinarie verksamhet.

Spånga-Tensta är en av de stadsdelar som avsätter mest resurser till föreningsbidrag varav en betydande del går till organisationer som har verksamhet för barn och ungdomar.

En kraftfull upprustning av lekplatser har skett under 2008, arbetet fortsätter och under 2009 står ytterligare lekplatser på tur.

Barn och ungdomar i stadsdelen uppmuntras att delta i kollo aktiviteter av olika slag bl.a genom särskilda informationsinsatser.

Särskilt fokus kommer att riktas på att synliggöra barnens situation i familjer med psykiskt funktionsnedsatta och/eller missbrukande föräldrar. Hos beroendevården finns ungdomsteamet som riktar särskilt fokus mot unga missbrukare.

Även arbetet med ekonomiskt bistånd sker med ett barnperspektiv.

Stadsdelens förskoleverksamhet håller fortsatt mycket hög kvalitet, barnomsorgsgarantin hålls och kontinuerligt arbete pågår med såväl kvalitetsarbete som kompetensutveckling av personal.

Inom äldreomsorgen sker stort tillskott och fortsatta satsningar sker på förebyggande hembesök och sommaraktiviteter. Vaktmästeritjänster erbjuds gratis till alla över 75 år som inte har andra insatser. En dietist finns i stadsdelen för stöd och utbildning av personalen inom äldreomsorgen. Fokus måste vara att äldre medborgare i stadsdelen ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Respekt för den enskildes integritet och självbestämmande präglar äldreomsorgon i Spånga-Tensta liksom ett gott och värdefullt samarbete med pensionärsorganisationer.”

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (s), ledamöterna Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Azad Hassan (s) till förmån för eget yrkande:

”Förslag till beslut

· Att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2009.

· Att återinföra en Agenda 21 samordnare.

· Att minska barngruppernas storlek.

· Att arbeta fram en upphandlingspolicy, med särskild fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav och med antidiskrimineringsklausuler.

· Att vid konkurrensutsättning av verksamheter som nu drivs i kommunal regi skall egen regi-anbud läggas.

· Att förslaget till aktivitetsplan för 2009 avslås.

· Att alla som uppbär försörjningsstöd skall ha rätt till SL-kort.

· Att behåll medborgarkontoret i dess nuvarande form.

· Att där utöver anföra följande:

Den budget vi har att ta ställning till är inte vår. Det är den moderatledda majoritetens budget. Det innebär stora försämringar och i första hand vill vi att den återremitteras och omarbetas. Om vårt förslag till beslut faller, vill vi ändå försöka mildra konsekvenserna på några viktiga områden. Det gäller barn och unga som behöver socialtjänstens stöd, äldres möjligheter till vård och stöd till föreningslivet. På de områdena föreslår vi att medel lösgörs från reserven.

Vi står i en kraftig lågkonjunktur. Finansministern kallar den för en ”vargavinter”, den svåraste och allvarligaste tiden sedan 30-talets depression och spår att den pågår några år framöver. Vi som fått med oss minnen av 30-talet vet vad det innebär förlorade år för många människor, unga utanför arbete och försörjning, fler rejält fattiga, sämre hälsa, förlorade livschanser och en både för människor och i samhälle minskad tilltro till framtiden. Hårda tider påverkar människor och samhälle på många sätt under lång tid.

Den moderatledda majoriteten sänker skatten med ytterligare 10 öre. För en inkomst på 25 000 kronor per månad är det 25 kronor. För en person är det inte mycket, men för vår stad betyder det att 175 miljoner kronor 2009 som skulle kunna användas till att säkra välfärden och trygga jobben i hårda tider inte finns.

Vår skuggbudget utgår från att tiderna hårdnar. Vi vill göra stora satsningar på arbetsmarknad, infrastruktur, utbildning, byggande, på människor som behöver stöd. Vi vill hålla hjulen igång för både företag och människor. Vi vill rusta nu så att lågkonjunkturen inte resulterar i missade möjligheter under lång tid.

Verksamhetsplanen är mycket svår att läsa och tränga igenom. Det skrivs inte på varje område vad den innebär eller om vilka besparingar eller effektiviseringar som görs. Inga konsekvenser beskrivs. Hur kostnader och intäkter förändras framgår inte. Det är allvarligt, då vi också ska kunna ansvara för uppföljning och sätta den här budgeten i relation till t.ex. tertialrapporter och bokslut.

Trots att vi är vana läsare av budgetar, såväl kommunala som statliga, kan vi inte utläsa effekterna av den moderatledda majoritetens budget. Vi har fått gå till andra källor, andra dokument, skaffat fram andra underlag för att förstå. För medborgare som inte är vana läsare eller har hjälp, blir det faktiskt omöjligt att läsa ut vad nästa års budget innebär. Vi vill uppmana den moderatledda majoriteten att bestämma att den ska utformas så att den kan förstås av de flesta, oavsett vad staden kräver för olika uppställningar. Eller är det så att den moderatledda majoriteten medvetet vill dölja vilka neddragningar som görs?

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2009 präglas av fortsatta stora nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. I våra budgetförslag i kommunfullmäktige fanns mer än den borgerliga majoriteten till Spånga-Tensta SDN. Vårt förslag skulle därför innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

Vi ser i dag ingen minskning av antalet barn i barngrupperna så som det lovades under valet 2006, snarare tvärtom . I 11 av fjorton stadsdelar har antalet barn ökat. I vår stadsdel framgår det inte riktigt hur barngrupperna ser ut i förhållande till storlek och personal.

Barngrupperna måste åter ner till den nivå som var i slutet på förra mandatperioden och vi skjuter till de medel som behövs för att genomföra detta.

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Det är mycket viktigt att andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter - förskolor, äldreboenden m.m. - ökas kraftigt. Under en tvåårsperiod; till år 2010, bör Stockholms stad stegvis övergå till att använda övervägande ekologiskt odlad mat.

Vårdnadsbidraget som har genomförts mot moderaternas och folkpartiets vilja kommer att leda till en kvinnofälla, speciellt för invandrarkvinnor där man signalerar att mödrarna skall stanna hemma och ta hand om sina barn. En omodern kvinnosyn som tar oss tillbaka till början av 1900-talet och som inte hör hemma i dagens samhälle.

Det är av stor vikt att förvaltningen tar fram egen miljöpolicy med tydliga klimatmål.

Vi ser stora potentiella energibesparingar inom förvaltningens egen verksamhet. Att inrätta en energisamordnande resurs skulle ge både energi- och miljöbesparingar. Vinsterna uppstår när man samordnar energiupphandlingen och får mängdrabatt som stor kund och dels att minskar energiåtgången generellt. Besparningarna leder till att man tjänar in den kostnad som det innebär att initialt inrätta en sådan resurs som energisamordnare.

I stadsdelen ska bedrivas ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som vi införde under den förra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Diskrimineringstester ska användas som ett sätt att kontrollera att stadens löfte och likabehandling efterlevs och anonymiserade jobbansökningar bör används. Det behövs också kontinuerlig utbildning i diskrimineringsfrågor för stadsdelens anställda och för politiker. Alla anställda ska även utbildas i FN:s barnkonvention.

Stadsdelsnämnden ska utveckla ”en-dörr-in” - verksamhet med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för alla arbetssökande som har försörjningsstöd. Vi är mot att centralisera den här typen av verksamheter till s.k. jobbtorg, enligt den borgerliga majoritetens modell, utan varje stadsdelsnämnd bör ha en egen sådan verksamhet. En individuell arbetsplan ska utformas för varje arbetssökande person. Förutom stadsdelarnas egna vägledare/coacher ska även arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m. fl. aktörer vara representerade i verksamheterna, så att en helhetsbedömning kan göras av varje persons möjligheter. Målet är att komma i egen försörjning, d. v. s. arbete eller utbildning, alternativt försörjning via Försäkringskassans ersättningssystem för de som inte har arbetsförmåga.

Stadsdelsnämndernas uppgifter ska bygga på helhetssyn och goda kunskaper om förhållandena i respektive stadsdelsnämndsområde. Att grundskolan och ansvaret för snöröjning och gatuunderhåll flyttats från stadsdelsnämndernas ansvarsområde urholkar hela stadsdelsnämndsreformen, nu börjar man urholka medborgarkontorets tillgänglighet för medborgarna. Det finns få frågor som engagerar medborgarna så som hur skolan fungerar och hur snöröjning och gatuunderhåll sköts. Nu har möjligheten för medborgarna att gå på öppna möten och säga vad de tycker om sin skola försvunnit. Besluten flyttas längre bort från medborgarna.

Kultur är till för alla anser vi, den sätter demokrati, skapande och fantasi högt på dagordningen. Ett rikt kulturutbud höjer livskvaliteten och stimulerar till engagemang, därför är det viktigt att återinrätta kultursekreteraren i Spånga-Tensta. Barns möjligheter till eget skapande och deltagande i kulturverksamhet såsom sagor, skolpjäser, dans, musik och målning är viktigt för deras utveckling. Framför allt är det viktigt att främja tillgången på kultur i skolor, förskolor och fritidsverksamheter. Stödet till det fria föreningslivet skall fortsätta.

Sammanslagningen av anslag 1 och anslag 2 fortsätter även i 2009 års budget, och kommer att ge negativa konsekvenser för kärnverksamheterna i stadsdelen. Att slå ihop anslagen som varit åtskilda före år 2008 leder till att man måste dra in resurser från övrig verksamhet för att kunna säkerställa ekonomiskt bistånd som är lagstadgat område, frågan är om inte smärtgränsen redan uppnåtts med bantningen inom ordinarie verksamheter för att få en budget i balans. Nu är det inte längre osthyvel som gäller, fortsätter bantningen av ordinarie verksamhetsområden, befarar vi att ordinarie verksamheter raseras för att få en budget i balans. Därför vill vi ge i uppdrag att stadsdelsnämnden skall vara bered att ansöka om mer pengar centralt från kommunstyrelsen.

Vi kan idag konstatera att den moderatledda alliansen beslut att fullmäktige under 2007 har lett till stora försämringar för ytterstadens stadsdelar beträffande stadsmiljön. Vår stadsdel förlorar nästan 50 % av anslaget till stadsmiljön i förhållande till 2006.

De senaste rapporterna pekar på att kostnaderna för ekonomiskt bistånd kommer att öka med 10 % vilket motsvarar ca 12 miljoner kronor för vår stadsdel, något som kommer att drabba kärnverksamheterna.

Hade vi fått styra i Stockholms stad så skulle vår stadsdel ha fått mer resurser än vad den moderatledda majoriteten har beslutat om.”

_______________________

§295 Månadsrapport november 2008

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-12-05

Dnr 101-322/2008

Ärendet

Månadsrapporten för november grundar sig på bokföringen till och med november månad. Förvaltningen gör fortfarande bedömningen att kostnaderna inte kan rymmas inom den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen. Från årets början aviserades svårigheter med att klara en budget i balans, främst beroende på underskottet inom områdena ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande.

Under året har förvaltningen arbetat med åtgärder för att klara kommunfullmäktiges mål, en budget i balans. Trots höga kostnader för omsorgen om personer med funktionsnedsättning, försörjningsstöd och flyktingmottagning gör förvaltningen bedömningen att budgetunderskottet stannar på 3 mnkr. Förvaltningen gör bedömningen att verksamheterna håller fortsatt hög kvalitet.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för november.

_______________________

§296 Delegation av beslut i flyktingärenden

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-11-25

Dnr 000-676/2008

Ärendet

Stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta beslutade vid sammanträdet den 23 oktober 2008 att samorganisera flyktingmottagningen med den i Rinkeby-Kista. Verksamheten kommer att ledas av en enhetschef anställd av Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. I konsekvens med detta beslut krävs att stadsdelsnämnden delegerar till enhetschefen att fatta beslut i flyktingärenden å nämndens vägnar. Förvaltningen föreslår därför att nämnden delegerar motsvarande beslutanderätt till enhetschefen för flyktingmottagningen i Rinkeby-Kista, som gruppledaren inom flyktingmottagningen i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har, samt att nämnden delegerar motsvarande beslutanderätt till flyktingsekreterarna vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, som flyktingsekreterarna vid Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har, enligt gällande delegationsordning.

Yrkanden

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Ornina Younan (s) framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

Beslut

1. Stadsdelsnämnden delegerar till enhetschefen och flyktingsekreterare vid flyktingmottagningen i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning att fatta beslut enligt SoL avseende flyktingärenden, enligt tjänsteutlåtandet.

2. Beslutet gäller från och med den 5 januari 2009.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (s), ledamöterna Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Azad Hassan (s) till förmån för eget yrkande:

”Förslag till beslut

Vi yrkar att stadsnämnden beslutar enligt följande:

Att avslå förvaltningsförslaget

Att där utöver anföra följande:

Vi tycker det finns administrativa och praktiska otydligheter i förslaget om att delegera till enhetschefen och flyktingsekreteraren vid flyktingmottagningen i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Vi som förtroendevalda politiker kan inte påverka beslut som tas i en annan förvaltning och just därför av den uppfattningen att beslutsrätten ska ligga i förvaltningen. Sedan en tid tillbaka har moderatledda majoriteten infört stadsdelsarrest genom sitt beslut att inte bevilja SL-kort till alla som uppbär försörjningsstöd, frågan blir hur är tänkt att nyanlända ska tas till förvaltningen i Kista.”

_______________________

§297 Beslut om fortsatt delegering till de utredare som är anställda vid bedömningskansliet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-11-25

Dnr 000-633/2008

Ärendet

Bedömningskansliet vid socialtjänstförvaltningen har, genom delegation från stadsdelsnämnderna, sedan våren 2006 möjlighet att hämta information från stadens gemensamma datasystem Paraplyet och Crystal Enterprice. Delegationen sträcker sig till den 31 december 2008.

För att utredarna vid bedömningskansliet ska kunna göra nivåbedömningar under den förlängda projekttiden 2009-01-01 – 2009-12-31 på stadsdelsnämndernas vägnar, måste stadsdelsnämnderna fatta beslut om fortsatt delegation till bedömningskansliets utredare.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att de utredare som är anställda vid bedömningskansliet vid socialtjänstförvaltningen får fortsatt rätt att för stadsdelsnämndernas räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för LSS-beslut som beviljat för gruppboende, korttidshem eller daglig verksamhet enligt LSS. Denna fortsatta delegering ska gälla under tiden 2009-01-01 – 2009-12-31.

_______________________

§298 Anmälan av verksamhetsuppföljning för 2008 enligt beslut i kommunfullmäktige

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-12-02

Dnr 602-421/2008

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att alla verksamheter som är belägna inom stadsdelsnämndernas områden samt verksamheter som Stockholms stad har ramavtal med ska följas upp årligen. Syftet med uppföljningen är att få kunskap om vilka styrkor och svagheter samt vilka förbättringsområden som finns.

Varje stadsdelsnämnd följer upp sina egna verksamheter. De verksamheter som har avtal med staden har delats upp på de olika stadsdelarna. Spånga-Tensta har under 2008 fått sig tilldelade Furuhöjdens rehabiliteringshem, I Care Assistance by A-M AB, Broby Gård samt Näsby Park parkinsonboende.

I stort uppvisar de granskade enheterna en godtagbar kvalitet. Inom varje enhet finns områden som behöver ses över och områden där förbättringar behöver komma till stånd.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ger i uppdrag att återkomma med en uppföljning av de egna enheterna utifrån de brister som kommit fram till sammanträdet i maj 2009.

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar bifogad redogörelse

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med uppföljning av de egna verksamheterna i maj 2009.

_______________________

§299 Riktlinjer för föreningsbidrag

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-12-10

Dnr 099-672/2008

Ärendet

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till riktlinjer för bidrag till ideella föreningar. För att skapa enhetlighet kring föreningsbidrag inom Järvafältet har förvaltningen haft underhandskontakter med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Förvaltningen föreslår att föreningsbidrag främst ges till verksamheter med utpräglat lokal förankring och som riktar sig till barn och unga och som verkar för att öka tryggheten i stadsdelsområdet eller riktar sig till kvinnor. Verksamheten ska också vara planerad i nära samverkan med förvaltningen. Övriga riktlinjer kring föreningsbidrag framgår av tjänsteutlåtandet.

Beslut

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

_______________________

§300 Slutrapport avseende projekt Järva Manscentrum

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-11-24

Dnr 007-675/2008

Ärendet

Projekt Järva Manscentrum (JMC) har riktat sig till män, framför allt fäder, som utövar hot och våld i nära relationer. Syftet har varit att utveckla förhållningssätt och metoder som stödjer männen i att finna alternativ till våld.

Järva Manscentrum har under tiden som projektet pågått, 2006-10-01 – 2008-09-30, haft kontakt med ca 100 män. De verkningsfulla förhållningssätt/metoder man kommit fram till inom projektet har varit att strukturera samtalen utifrån VASKA (Våld, Ansvar, Sammanhang, Konsekvenser, Alternativ), att snabbt och flexibelt erbjuda mannen en tid för ett möte, att ha ett nära samarbete med kvinnans socialsekreterare och att fokusera på barnens situation.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

_______________________

§301 Slutrapport avseende projekt Bostar Q

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-11-26

Dnr 007-677/2008

Ärendet

Projekt Bostar Q har syftat till att genom boende i träningslägenhet i egen regi ge ett kostnadseffektivt stöd till unga kvinnor, som har varit placerade, så att de kan skaffa sig ett eget boende och försörja sig genom arbete eller studier.

Under projekttiden, 2007-09-01 – 2008-08-31, har fyra unga kvinnor flyttat in i två lägenheter. Tre av dem studerar för närvarande på gymnasiet och en arbetar. Stödinsatserna har huvudsakligen inriktats på att hjälpa dem att få ordning på sin ekonomi, sköta kontakterna med olika myndigheter och få allmänt stöd i sin livssituation.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

_______________________

§302 Rapport om projekt Spånga-Tensta rent och snyggt

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-12-09

Dnr 007-703/2008

Ärendet

I projektet ”Spånga-Tensta rent och snyggt” 2008 deltog 18 ideella föreningar i städningen av utvalda områden i stadsdelen. Totalt engagerades 1024 personer och 1733 sopsäckar samlades in. Förvaltningen har annonserat i lokaltidningen och på förvaltningens hemsida efter intresserade föreningar. Nya etniska föreningar som företräder nya etniska grupper prioriteras i urvalet vilka som ska få ”adoptera” områden mot en ersättning som betalas ut som föreningsbidrag.

Projektet kommer att utvecklas och omfatta hela Järva under 2009 och finansieras till stora delar genom Järvalyftet.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport om projektet ”Spånga-Tensta rent och snyggt”.

_______________________

§303 Beloppsgränser för periodisering i bokslut 2008

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-12-09

Dnr 100-692/2008

Ärendet

För att årsbokslutet ska ge en rättvisande bild är det viktigt att kostnader och intäkter bokförs på rätt år. Förutom de poster som alltid ska periodiseras, (förskottsbetalda hyror, löneskulder, fordran för personalens löner, redovisning av SL-kort, statsbidrag och andra typer av externa projektmedel) är det endast väsentliga belopp som ska periodiseras. Stadsdelsnämnden ska fastställa beloppsgränser för periodiseringar av upplupna kostnader och intäkter samt förutbetalda kostnader och intäkter. Den beloppsgräns som föreslås är 100 000 kronor. Kostnaderna för vård periodiseras även om fakturan understiger detta belopp om det sammanlagda beloppet överstiger 100 000 kronor.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar fastställa att beloppsgränsen 100 000 kronor ska gälla för periodiseringar i bokslut 2008.

_______________________

§304 Anmälan av inkomna medborgarförslag

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-11-26

Dnr 002-380/2008

Ärendet

A) Återvinningscentralen Gotthard Nilsson görs om till ungdomsgård. Och dags att skjuta av gässen runt dammarna vid Hjulsta – dnr 002-651/2008

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag och återkomma till nämnden.

_______________________

§305 Anmälan av inkomna allmänna skrivelser ställda till nämnden

Förelåg förteckning 2008-11-26

Dnr 099-382/2008

Ärendet

Förteckning över allmänna inkomna offentliga handlingar anmäldes.

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett ställningstagande om järnvägsutredningen Mälarbanan Tomteboda-Kallhäll vid nämndens sammanträde den 22 januari 2009.

  2. Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

_______________________

§306 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde den 6 november 2008 anmäldes.

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

_______________________

§307 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens handikappråd

Protokoll från stadsdelsnämndens handikappråds sammanträde den 4 november 2008 anmäldes.

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

_______________________

§308 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

Protokoll från stadsdelsnämndens brottsförebyggande råds sammanträde den 14 oktober 2008 anmäldes.

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

_______________________

§309 Information/kurser och konferenser

Ärendet utgår.

_______________________

§310 Nämndens och förvaltningens frågor

- Skrivelse från vice ordföranden Ornina Younan (s) och ledamöterna Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Hassan Azad (s) anmäldes:

”Inför Stadsdelsförvaltningens återflytt till Tensta.

Den 1 juni 2008 flyttade Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning från Tenstagången 55 i Tensta till Fagerstagatan i Lunda industriområde, anledningen till evakueringen var att det gamla förvaltningshuset var i dåligt skick. Den bristfälliga inomhusmiljön har medfört att medarbetare vid Spånga–Tensta stadsdelförvaltning har mått dåligt.

Stadsdelsnämndens var enig om beslutet av evakuering, under evakueringstiden skulle det gamla huset renoveras eller rivas för att byggas på nytt för att möjliggöra återflytt av förvaltningen till Tensta.

Sedan evakueringsbeslutet togs av Spånga-Tensta SDN har majoriteten i fastighetsbyggnaden tagit initiativ om detaljplaneändring för tomten där det gamla förvaltningsbyggnaden stod. Syftet verkar vara att man ska bygga ett högt hus för verksamhetslokaler och bostäder.

Vi tycker att det är anmärkningsvärt att i planeringsarbetet inte nämns att stadsdelsförvaltningen skall återlokaliseras till Tenstagången 55, efter att slutfört bygget. Lika anmärkningsvärt är också att företrädare för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning inte deltar i planerings- och uppföljningsarbetet.

Vi ger i uppdrag till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning att tillvarataga sina intressen, och meddela sina önskemål till Fastighetskontoret om hur stor yta man behöver i de nya lokalerna. Att sedan återrapportera till Spånga-Tensta SDN om hur arbetet fortskrider med byggnationen av den nya byggnaden på den gamla tomten, där förvaltningshuset låg.”

_______________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser, tjänstemannabeslut med mera

(Bilaga § 310)