Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-11-19

Sammanträde 2009-11-19

Datum
Klockan
18.00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Öppet forum, klockan 18.00
Sammanträdet inleds klockan 18.00 med att stadsdelsdirektören Läs mer...går igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Alvkäll, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: anna.alvkall@spanga-tensta.stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 25 november 2009.
Protokollet från sammanträdet den 22 oktober 2009 justerades den 29 oktober 2009.

2 Skrivelse om möjligheten att inrätta ett holkprogram

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 558-2009-006
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 27 oktober 2009 som sitt svar på remissen "".
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Remiss om ersättningssystem inom socialpsykiatrin. Komplettering

Dnr 574-2009-006
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Delegation av beslut i ärendegrupper inom stadsdelsnämndens ansvarsområde

Dnr 607-2009-000
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören enligt 6 kap 33 § kommunallagen, med de begränsningar som anges i 6 kap 34 § samma lag, att på stadsdelsnämndens vägnar besluta enligt förvaltningens förslag till delegationsordning daterad den 22 oktober 2009.

2. Stadsdelsnämnden överlåter enligt 6 kap 37 § kommunallagen åt stadsdelsdirektören att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället.

3. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen sociala delegationen att besluta på nämndens vägnar i ärenden enligt kapitel 13.

4. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 6 kap 36 § kommunallagen ordföranden att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas, enligt kapitel 15.

5. Stadsdelsnämnden beslutar att inför eller i samband med antagande av budget och verksamhetsplan för följande verksamhetsår fastställa delegationsordningen i sin helhet.

6. Beslut tagna med delegation ska anmälas.

5 Upphandling av sjukskötersketjänster för de boende i Tensta servicehus

Dnr 632-2009-103
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att upphandla sjukskötersketjänster för de boende i Tensta servicehus med den omfattning som föreslås i detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till förfrågningsunderlag för upphandlingen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Sammanträdestider för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2010

Dnr 616-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar om sammanträdestider 2010 enligt följande:

Måndagen den 4 januari kl. 9.00 Fagerstagatan 15
Torsdagen den 21 januari kl. 18.00 Spånga Folkan
Torsdagen den 11 februari kl. 18.00 Tensta Träff
Torsdagen den 18 mars kl. 18.00 Spånga Folkan
Torsdagen den 22 april kl. 18.00 Tensta Träff
Torsdagen den 20 maj kl. 18.00 Spånga Folkan
Torsdagen den 17 juni kl. 18.00 Tensta Träff
Torsdagen den 26 augusti kl. 18.00 Spånga Folkan
Torsdagen den 30 september kl. 18.00 Tensta Träff
Torsdagen den 28 oktober kl. 18.00 Spånga Folkan
Torsdagen den 25 november kl. 18.00 Tensta Träff
Torsdagen den 16 december kl. 18.00 Spånga Folkan
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Rapport om genomförd upphandling gällande drift av ungdomsverksamheterna i Blå huset och Bromstens fritidsgård samt beslut om tilldelning av kontrakt

Dnr 37-2009-103
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar lägga föreliggande rapport om genomförd upphandling gällande drift av ungdomsverksamheterna i Blå huset och Bromstens fritidsgård samt beslut om tilldelning av kontrakt till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Anmälan av tjänstemannabeslut

Dnr 617-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Anmälan av inkomna medborgarförslag

Dnr 2-2009-002
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkomna medborgarförslag och återkomma till nämnden.

10 Anmälan av inkomna allmänna offentliga skrivelser till nämnden

Dnr 3-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Dnr 66-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

12 Information, kurser och konferenser

- Rapportering om öppen verksamhet för unga.

13 Nämndens och förvaltningens frågor

14 Månadsrapport oktober 2009

Dnr 26-2009-101
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2009.

15 Protokoll från lokala handikapprådet

Dnr 65-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§1 Val av tjänstgörande ordförande

Beslut

Stadsdelsnämnden väljer Ole-Jörgen Persson (M) till tjänstgörande ordförande.

Ärendet

Kommunal författningssamling 2008:12 ”Reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder” föreskriver att om varken ordföranden eller vice ordföranden kan närvara vid nämndens sammanträde utser nämnden annan ledamot att för tillfället föra ordet.

Tills valet har förrättats fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid.

Av de närvarande ledamöterna har Jonas Ljungstedt (V) varit ledamot längst tid.

Nomineringar

Tjänstgörande ersättare Madeleine Jacobsson (M) nominerade

Ole-Jörgen Persson (M).

Beslutsgång

Jonas Ljungstedt (V) finner att nämnden väljer Ole-Jörgen Persson (M) till tjänstgörande ordförande.

______________________

§2 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) och Rune Olofsson (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 25 november.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 22 oktober 2009 justerades den 29 oktober 2009.

______________________

§3 Skrivelse om möjligheten att inrätta ett holkprogram.

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 27 oktober 2009 som sitt svar på remissen ”Skrivelse om möjligheten att inrätta ett holkprogram”.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat skrivelse från (S) om möjligheten att inrätta ett holkprogram. I skrivelsen lanseras idéer som att sätta upp konstgjorda bon för duvhökar i Spånga, att sätta upp holkar för kattugglor i alla stadens parker samt att inrätta vinterbon för igelkottar. Skola, ornitologiska föreningar och Natur-skyddsföreningen föreslås som samverkansparter. Förvaltningen är positiv till de intentioner som finns bakom förslag till holkprogram men anser att ett specifikt holkprogram inte är nödvändigt då sakfrågan omfattas av befintliga styrdokument. Förvaltningen är positiv till brukarsamverkan. Förvaltningen föreslår stadsdels-nämnden överlämna förvaltningens förslag till svar på remiss som sitt eget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 oktober 2009.

Dnr 558-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§4 Remiss om ersättningssystem inom socialpsykiatrin. Komplettering

Beslut

Stadsdelsnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Stadsledningskontoret har i ärende dnr 325-623/2009 utarbetat ett förslag på en ersättningsmodell som bygger på en fast ersättning i tre nivåer inom socialpsykiatrin. Ärendet har under sommaren varit ute på remiss till samtliga stadsdelsnämnder samt socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. Stadsledningskontoret föreslår, efter att remissvaren inkommit, en sänkning av ersättningen i nivå ett och två.

Stadsledningskontoret föreslår också att cirkelverksamhet helt utgår ur förslaget och alltså inte ingår bland de insatsformer som omfattas av valfrihet då den utgör en väldigt liten verksamhet som inte finns inom alla stadsdelsnämnder.

Sänkningen av ersättningen i nivå ett får inga större ekonomiska konsekvenser för stadsdelens boendestödsenhet. Det anser dock förvaltningen att den föreslagna sänkningen av ersättningen i nivå två får. Enligt stadsdelens egna beräkningar medför sänkningen av ersättningsnivån att förvaltningens boendestödsenhet inte kommer att kunna täcka sina kostnader fullt ut.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 november 2009.

Dnr 574-2009-006

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) föreslog gemensamt för M+FP+KD att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Rune Olofsson (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta M+FP+KD:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Rune Olofsson (S), Eva Andersson (S), Azad Hassan (S), Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V) och tjänstgörande ersättaren Anna Jonazon (S), till förmån för eget förslag:

”Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden lämnar följande svar på remissen

Vi har tidigare i avstyrkt förslaget till pengsystem inom socialpsykiatrin och är liksom brukarorganisationerna ännu mer kritiska efter att ha tagit del av den komplettering som nu är ute på remiss. RSMH i Stockholms län betecknar ersättningssystemet som en katastrof i ett brukarperspektiv och anser att hela valfrihetssystemet ska dras tillbaka.

Kritiken handlar om ersättningssystemets bakomliggande ideologi, dess konstruktion och om de låga ersättningsnivåer som föreslås. Systemet bygger på konkurrensutsättning, vilket kräver standardiseringar och normeringar av behovsbestämningar, tjänster och priser. RSMH utvecklar i detaljerade synpunkter till Kommunstyrelsens Handikappråd varför ersättningssystemet inte är tillämpligt för människor med psykiska funktionsnedsättningar.

Såväl i den första som i denna remiss konstaterar förvaltningen att det är svårt att bedöma ersättningsnivåerna i systemet eftersom det finns oklarheter i underlaget. Det är oroväckande om förslaget går igenom trots att förvaltningen anser att det behöver göras fler mätningar och beräkningar för att få ett säkrare underlag.

I Spånga-Tensta innebär sänkningen av ersättning till boendestöd att kostnaderna inte kommer att kunna täckas fullt ut, enligt vad förvaltningen skriver. Vi befarar att anställningar som boendestödjare riskeras att bli indragna. Vi är också bekymrade över vad som händer med sysselsättningsverksamhet på små enheter och med små gruppbostäder för brukare med stort omvårdnadsbehov.

En given slutsats är att valfrihetssystemet endast gynnar företagen och att brukarnas reella valfrihet minskar kraftigt. De kommer bara att kunna välja mellan stora enheter och det kommer att bli svårt att tillgodose alla brukares behov, vilket strider mot socialtjänstlagen. Vi delar därmed RSMH:s slutsats om att hela valfrihetssystemet ska dras tillbaka.


Ersättningssystemet inom socialpsykiatrin ser främst till företagens villkor istället för att lösa det stora problemet med att hälften av de psykiskt funktionsnedsatta saknar sysselsättning och att över 300 lägenheter behövs för att tillgodoses behoven åren 2009-2012.

Ett annat viktigt skäl för att avstyrka peng inom socialpsykiatrin är att det riskerar att direkt motverka kärnan i socialpsykiatrins uppdrag att stödja individens återhämtning. Verksamheten är oftast inte uppdelad i beställare och utförare och samma personal arbetar delvis med olika insatser. Integrerade verksamheter skapar trygghet och kontinuitet för individen. Peng-system bygger däremot på att mäta prestationer, vilket passar dåligt med socialpsykiatrins arbetssätt. Peng-systemet är nära förbundet med pågående konkurrensutsättning som är förödande ur brukarperspektiv och motverkar valfrihet.

Vi ser ingenting i detta ärende, med förslag till lägre ersättningsnivåer, som kan få oss att ändra uppfattning, snarare tvärtom. Om små enheter slås ut, och brukarna hänvisas till större enheter där de misslyckas ökar både de mänskliga och kommunala kostnaderna. Det är oacceptabelt med så låga nivåer att det kan bli svårt att driva små gruppbostäder för brukare med stora omvårdnadsbehov. Risken är att fler måste bo på HVB-hem (hem för vård eller boende), långt från sociala sammanhang och med ökade kostnader för staden.

______________________

§5 Delegation av beslut i ärendegrupper inom stadsdelsnämndens ansvarsområde

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören enligt 6 kap 33 § kommunallagen, med de begränsningar som anges i 6 kap 34 § samma lag, att på stadsdelsnämndens vägnar besluta enligt förvaltningens förslag till delegationsordning daterad den 22 oktober 2009.

  2. Stadsdelsnämnden överlåter enligt 6 kap 37 § kommunallagen åt stadsdelsdirektören att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället.

  3. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen sociala delegationen att besluta på nämndens vägnar i ärenden enligt kapitel 13.

  4. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 6 kap 36 § kommunallagen ordföranden att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas, enligt kapitel 15.

  5. Stadsdelsnämnden beslutar att inför eller i samband med antagande av budget och verksamhetsplan för följande verksamhetsår fastställa delegationsordningen i sin helhet.

  6. Beslut tagna med delegation ska anmälas.

Ärendet

Det finns flera motiv till att revidera delegationsordningen. Revisionskontoret har i en pågående granskning av nämndens delegationsordning funnit svagheter. Under 2009 har förvaltningen genomfört förändringar i sin organisation. Sekretesslagen har ersatts med offentlighets- och sekretesslagen. Avdelningschefer för respektive verksamhetsområde har framfört önskemål om förändrad nivå på delegat dels för att säkerställa likställighetsprincipen och dels för att säkerställa en rationell ärendehantering. Förvaltningen föreslår nämnden fastställa en reviderad delegationsordning.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 oktober 2009.

Dnr 607-2009-000

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) föreslog gemensamt för M+FP+KD att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Rune Olofsson (S) föreslog gemensamt för S+V att nämnden skulle bordlägga ärendet.

Ledamoten Awad Hersi (MP) föreslog för MP i första hand att nämnden skulle bordlägga ärendet och i andra hand att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde proposition på om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas. Stadsdelsnämnden beslutade att avgöra ärendet idag.

Tjänstgörande ordföranden ställde därefter M+FP+KD:s förslag mot MP:s förslag att avslå förvaltningens förslag mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta M+FP+KD:s förslag.

Reservation 1

Reservation anmäldes av ledamöterna Rune Olofsson (S), Eva Andersson (S), Azad Hassan (S) ,Jonas Ljungstedt (V) och tjänstgörande ersättaren Anna Jonazon (S), till förmån för eget förslag.

Reservation 2

Reservation anmäldes av ledamoten Awad Hersi (MP) till förmån för eget förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Förvaltningen föreslår revidering av nu gällande delegationsordning. Innebörden av förvaltningens förslag är att nämnden flyttar beslutsrätt från den enskilda tjänstemannen (till exempel socialsekreterare eller biståndsbedömare) till chefnivå. Nämnden förlorar också beslutsrätt till ledningsgruppen inom förvaltningen, med andra ord, resultatet blir en stark koncentration av beslutsrätt på chefsnivå. Vi tror på att befogenheter ska delegeras till den nivå där ansvaret att utföra jobbet ligger, alltså så nära till kärnverksamheten.

De nu gällande delegation är välavvägda och gäller sedan ett år sedan.

Förvaltningen motiverar med revideringen av delegationsordningen att revisionskontoret konstaterat otydlighet i nämndens delegationsordning i sin granskning och föreslog förtydligande. Vi vill påpeka att det är två olika saker att ha tydlig delegationsordning och vart beslutsrätten ska ligga. Vi menar, det är nämnden som beslutar om hur delegationsordningen ska utformas och inte någon annan.

_________________________

§6 Upphandling av hemsjukvård för Tensta servicehus och dagverksamheten Hedvig

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsförvaltningen att upphandla hemsjukvård för de boende i Tensta servicehus och deltagarna i dagverksamheten Hedvig med den omfattning som föreslås i tjänsteutlåtandet.

  2. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsförvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till förfrågningsunderlag för upphandlingen.

Ärendet

Hemsjukvårdsinsatserna i Tensta servicehus och dagverksamheten Hedvig har varit samordnade med vård- och omsorgsboendena i Tensta. Hemsjukvårdsinsatser kvälls- och nattetid har sedan den 1 mars 2005 utförts av Attendo Care AB. Detta avtal är uppsagt på grund av att hemsjukvården för vård- och omsorgsboendena i Tensta har övergått i privat drift efter upphandling.

Avtalet upphör den 28 februari 2010.

Förvaltningen anser att det inte är kostandseffektivt att driva hemsjukvården i egen regi och föreslår därför att sjukskötersketjänsterna upphandlas och läggs ut på entreprenad.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 november 2009.

Dnr 632-2009-103

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) föreslog gemensamt för M+FP+KD att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Jonas Ljungstedt (V) föreslog för V att nämnden skulle avslå ärendet.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta M+FP+KD:s förslag.

______________________

§7 Sammanträdestider för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar om sammanträdestider 2010 enligt följande:

Måndagen den 4 januari kl. 9.00 Fagerstagatan 15

Torsdagen den 21 januari kl. 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 11 februari kl. 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 18 mars kl. 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 22 april kl. 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 20 maj kl. 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 17 juni kl. 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 26 augusti kl. 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 30 september kl. 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 28 oktober kl. 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 25 november kl. 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 16 december kl. 18.00 Spånga Folkan

Ärendet

Sammanträdestiderna 2010 följer samma princip som tidigare, det vill säga sammanträde på torsdagar som huvudregel. Undantag är sammanträdet den 4 januari som sker den första vardagen efter årsskiftet för att bland annat utse sociala delegationen.

Datumen är föreslagna med hänsyn till den föreslagna tidplanen för nämndernas arbete med bokslut och verksamhetsberättelse, budgetunderlag, uppföljning av budget och verksamhetsplan.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 oktober 2009.

Dnr 616-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§8 Rapport om genomförd upphandling gällande drift av ungdomsverksamheterna i Blå huset och Bromstens fritidsgård samt beslut om tilldelning av kontrakt

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar lägga föreliggande rapport om genomförd upphandling gällande drift av ungdomsverksamheterna i Blå huset och Bromstens fritidsgård samt beslut om tilldelning av kontrakt till handlingarna.

Ärendet

Upphandling gällande drift av ungdomsverksamheterna i Blå huset och Bromstens fritidsgård samt beslut om tilldelning av kontrakt har genomförts enligt Spånga-Tensta stadsdelsnämnds beslut den 14 maj 2009.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 november 2009.

Dnr 37-2009-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§9 Anmälan av inkomna medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkomna medborgarförslag och återkomma till nämnden.

Ärendet

Medborgarförslag om ungdomskriminalitet och utanförskap.

Dnr 2-2009-002

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§10 Anmälan av inkomna allmänna offentliga skrivelser till nämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Verksamhetsstöd och höjda hyreskostnader – skrivelse från Spånga Medborgarhusförening till Stockholms kulturförvaltning, avdelningen för kulturstöd. Till stadsdelsnämnden för kännedom.

Dnr 3-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§11 Protokoll från lokala pensionärsrådet den 8 oktober 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Dnr 66-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§12 Information, kurser och konferenser

- Stadsdelsdirektören Maria Häggblom informerade om öppen verksamhet för unga. Förvaltningen fortsätter samarbetet både internt och med externa aktörer. Förvaltningen har en nära samverkan med polisen, vilket bidrar till att det är förhållandevis lugnt i området. Det har varit ett möte där föräldrar från Tensta och Spånga var inbjudna. Ytterligare möte ska hållas för en närmare kontakt.

- Stockholm-Lunda Företagsgrupp i samarbete med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning arrangerar informationsträff med Vägverket den 26 november. Nämnden är inbjuden. Arvode utgår.

_____________________

§13 Nämndens och förvaltningens frågor

- Ledamoten Rune Olofsson (S) tog upp frågan om representanter i brottsförebyggande rådet. I dag är det ordföranden, vice ordföranden och en ledamot som nämnden har utsett som deltar i brottsförebyggande rådet. Rune Olofsson önskade att nämnden skulle ändra i reglerna för hur representanterna väljs, så att ersättare kan utses vid frånvaro.

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vid sammanträdet den 17 december 2009 föreslå en ändring i reglerna för hur representanterna i det lokala brottsförebyggande rådet väljs, så att ersättare kan utses.

- Skrivelse anmäldes av tjänstgörande ordföranden

Ole-Jörgen Persson (M), ledamöterna Christer Grunder (M),

Inger Akalla (M), Markku Sirviö (M), Dennis Wedin (M),

Eva Andersson (S), Rune Olofsson (S), Azad Hassan (S),

Awad Hersi (MP) och Jonas Ljungstedt (V) samt tjänstgörande ersättarna Madeleine Jacobsson (M), Mahin Kindberg (FP) och

Anna Jonazon (S):

”Skrivelse angående regler för årliga bidrag till pensionärsföreningar

Stadsdelsnämnden antog 1998 regler för årliga bidrag till föreningar och klubbar för pensionärer i Spånga-Tensta.

Reglerna är över 10 år gamla och behöver ses över och förnyas. Det årliga aktivitetsbidraget ligger på tre kronor per föreningsmedlem och grundbidraget ligger på 500 kronor per år.”

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelsen och återkomma till nämnden.

______________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera

(Bilaga § 13)

§14 Månadsrapport oktober 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2009.

Ärendet

Lämnad prognos innebär ett nollresultat och överensstämmer med de prognoser som lämnats tidigare under året. Förvaltningen gör bedömningen att kostnaderna ryms inom kommunfullmäktiges beslutade budgetram.

I prognosen i september månad kunde konstateras att trenden med ökade kostnader för ekonomiskt bistånd hade vänt. I oktober månads uppföljning fortsätter kostnaderna för försörjningsstöd att minska. Verksamheten för omsorg för personer med funktionsnedsättning har åter ökat sitt prognostiserade underskott på grund av ett antal oförutsedda nya placeringar.

Övriga verksamheter är i stort oförändrade eller visar en viss förbättring jämfört med prognosen i september.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 november 2009.

Dnr 26-2009-101

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§15 Protokoll från lokala handikapprådet 6 oktober 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Dnr 65-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________