Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-03-18

Sammanträde 2010-03-18

Datum
Klockan
18.00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

1 Val av justerare och dag för justering samt anmälan av protokoll

Protokollet justeras den 25 mars 2010.
Protokollet från sammanträdet den 11 februari 2010 justerades den 17 februari 2010.

2 Anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 58-2010-1.5.1.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar som svar på remissen förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Remissvar om riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa

Dnr 73-2010-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker förvaltningens förslag till svar på rubricerade remiss.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Förslag till revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 67-2010-1.5.1.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tillstyrker förslaget till revidering av
riktlinjerna för egen del och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Behovet av att säkerställa att nyanlända flyktingar erhåller ID-kort

Dnr 85-2010-1.1.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd besvarar skrivelsen med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

6 Ansökan om medel för fortsatt kontaktverksamhet på servicehusen i Spånga-Tensta

Dnr 95-2010-5.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beviljar sextiotusen kronor (60,000:-) till samverkansgruppen PRO-SPF för verksamhet inom äldreomsorgen år 2010.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Ansökan om bidrag för fortsatt verksamhet med Trygghetsringning

Dnr 66-2010-5.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beviljar föreningen Spånga Trygghetsringning ett bidrag om trettiofemtusen kronor (35,000:-) för 2010. Tjugofemtusen kronor (25,000:-) utbetalas direkt till föreningen och tiotusen kronor (10,000:-) administreras av förvaltningen och avser telefonkostnader.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Studieresa till Mallorca för Bromstensgårdens personalgrupp

Dnr 90-2010-1.2.5.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner att Bromstensgårdens personalgrupp får åka till Mallorca under vecka 17, avresa 27 april och hemresa 1 maj 2010.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Studieresa till kommunala förskolor i Reggio Emilia i Italien

Dnr 55-2010-1.2.5.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja deltagare från stadsdelens Reggio Emilianätverk, enligt förteckning som bifogades tjänsteutlåtandet, att i tjänsten delta i ett veckoseminarium vid Reggio Emilia kommunala förskolor i Italien under tiden 16-23 maj 2010.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälan av tjänstemannabeslut med anmälningskategori B

Dnr 16-2010-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under februari 2010

Förteckning finns i pärm vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

12 Lokala pensionärsrådets protokoll

Dnr 3-2010-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

13 Lokala brottsförebyggande rådets protokoll

Dnr 67-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

14 Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 104-2010-1.5.1.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Föreningsbidrag 2010

Dnr 57-2010-5.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beviljar bidrag till ideella föreningar enligt tjänsteutlåtandet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Månadsrapport februari 2010

Dnr 100-2010-1.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnd godkänner månadsrapporten för februari 2010.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Lokala handikapprådets protokoll

Dnr 4-2010-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

18 Information, kurser och konferenser

- Inbjudan till seminarium om matens betydelse i vård och omsorg om äldre.

19 Nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering samt anmälan av protokoll

Protokollet justeras den 25 mars 2010.

Protokollet från sammanträdet den 11 februari 2010 justerades den 17 februari 2010.

§2 Anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg. Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar som svar på remissen förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Äldreförvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige arbetat fram ett förslag till anhörig/närståendepolicy för Stockholms stad.

Syftet med remissen av förslaget är att få in synpunkter från alla stadsdelar, berörda facknämnder samt vissa intressegrupper.

Den ändrade lydelsen av bestämmelserna i 5 kap 10 § SoL om stöd till personer som vårdar och stödjer närstående trädde i kraft 1 juli 2009. Den innebär att stöd ska erbjudas för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

I stadens äldreplan 2007-2011 anges att ”Det ska finnas ett varierat utbud av stöd- och hjälpinsats till dem som vårdar anhöriga/närstående.”

Anhörig/närståendepolicyn ska vara vägledande för stadsdelsnämndernas arbete att ge stöd och hjälp till de anhöriga/närstående som vårdar en person som är 65 år eller äldre.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 februari 2010.

Dnr 58-2010-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Eva Andersson (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Stadsdelsförvaltningen bekräftar att alla stadsdelnämnder inte har tillgång till egna korttidsvårdenheter för somatiskt sjuka respektive demenssjuka varför då staden bör ta ett samlat ansvar för att sådana verkligen finns.

Vi tycker att det är oerhört viktigt att beakta de synpunkter som har inkommit från pensionärsrådet och att dessa blir en integrerad del av förvaltningens remissvar till kommunstyrelsen.”

______________________

§3 Remissvar om riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa

Beslut

Stadsdelsnämnden tillstyrker förvaltningens förslag till svar på rubricerade remiss.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har tillsammans utarbetat förslag till riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Riktlinjerna omfattar samverkansformer med förslag till samverkansöverenskommelse mellan stadens skolor och stadsdelsnämndernas verksamheter samt stödmaterial.

Enligt förvaltningarnas mening bör stadsdelsförvaltningarna teckna samverkansöverenskommelser med grund- och gymnasieskolor, inklusive särskola, i såväl kommunala som fristående skolor.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2010.

Dnr 73-2010-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Eva Andersson (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Att tidigt se barn som far illa i hemmiljö eller inom förskola och skola är oerhört väsentligt för barnen. Ju tidigare ett barn kan få hjälp och stöd desto större är fortsättningarna för barnets positiva utveckling.

Det är av därför högsta vikt att det finns en strukturerad och välfungerad samverkan mellan stadsdelarna och stadens skolor - såväl de kommunala som de fristående. Enligt ärendet är samverkan med de fristående skolorna i stort sett obefintlig i dagsläget vilket är skrämmande.

Innan den moderatstyrda majoriteten valde att centralisera grundskolan fanns en välfungerande samverkan mellan skolorna och stadsdelarna. Det är under all kritik att majoriteten har låtit det gå tre år från omorganisationen av grundskolan till dess att detta ärende tagits fram.

Det räcker dock inte med riktlinjer på papper. Utan implementering av riktlinjerna och personella förutsättningar finns det en risk för att det inte blir något reellt samarbete mellan skolan och socialtjänsten.

______________________

§4 Förslag till revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tillstyrker förslaget till revidering av

riktlinjerna för egen del och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet

Nuvarande riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd genomgick en omfattande översyn enligt beslut i budget 2007 (beslut togs i kommunfullmäktige 2007-10-01). Verksamhetsområdet är känsligt för omvärldsfaktorer, vilket medför att det är av största vikt att kontinuerligt uppdatera och anpassa gällande riktlinjer efter utvecklingen i samhället. Sedan 2007 har förändringar skett som påverkar arbetet med ekonomiskt bistånd såväl avseende gällande lagstiftning som i omvärlden. Behov av förtydliganden i vissa avsnitt har också påtalats från dem som handlägger ekonomiskt bistånd.

Vidare har erfarenheter i arbetet mot felaktiga utbetalningar (FUT) medfört behov av omarbetningar i handläggningsavsnittet. Sammantaget innebär dessa faktorer att en ny översyn är nödvändig.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 februari 2010.

Dnr 67-2010-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M+KD att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Eva Andersson (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+KD:s förslag.

forts.
forts. § 4

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Eva Andersson (S), Azad Hassan (S), Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), tjänstgörande ersättarna Anna Jonazon (S) och Ingvar Eriksson (S) till förmån för eget förslag:


Förslag till beslut

Vi välkomnar särskilt de förändringar som stärker barnperspektivet, kvinnofridsperspektivet och rättsäkerheten och de förslag som innebär en realistisk anpassning till rådande förhållanden på arbetsmarknaden. Därutöver vill vi föreslå att arbetslösa ska kunna läsa in grundskolan med försörjningsstöd, vilket tidigare har funnits i riktlinjerna. Det finns önskemål inom jobbtorgen om ökade möjligheter att arbetslösa ska få studera med försörjningsstöd, särskilt i stadsdelsområden där arbetslösa har låg grundutbildning. Vi anser i motsats till vad riktlinjerna antyder att korta, tidsbegränsade kurser som beviljas med försörjningsstöd många gånger inte leder till ett hållbart arbete utan ger en inlåsningseffekt i rundgång mellan enkla arbeten och försörjningsstöd.

När det gäller skolkort hos SL anser vi inte att behovet ska anses vara tillgodosett genom det extra tillägg till studiebidraget som gymnasieelever i familjer med låga inkomster har rätt till. Detta tillägg kan behövas för att täcka andra omkostnader som försörjningsstödet inte täcker. Vi delar uppfattningen att vårdnadsbidrag inte ska godtas som ett hinder för att stå till arbetsmarknadens förfogande på heltid men konstaterar att det visar att vårdnadsbidraget inte kan användas av alla familjer, till skillnad från en utbyggd föräldraförsäkring.

Självfallet är det viktigt med noggrannhet i handläggningen, men för att kunna upprätthålla detta krävs tillräckligt med personal. Det är viktigt att handläggningen av ekonomiskt bistånd inte bara handlar om kontroll utan lika mycket om att tid ska finnas för stöd och råd och nödvändigt socialt arbete. Om personalen är pressad av hög arbetsbelastning ökar risken för fel.

Vi vill betona vikten av att hembesök i samband med nybesök görs med respekt för den enskildes utsatta situation, eftersom vi vet att personer kan uppleva en sådan situation som kränkande.

Förslaget att hembesök ska göras innan första hyran beviljas får inte leda till risk för hyresskuld.

Vi instämmer helhjärtat i förslaget att beräkningarna för en skälig nivå för energiförbrukning ska tas bort från riktlinjerna, och noterar samtidigt att Konsumentverket har höjt den beräknade förbrukningen.

När nödprövning görs för barnfamiljer måste barnets behov alltid vara i fokus och familjens situation ses i ett helhetsperspektiv. När det gäller behandling av spelberoende med flera utgår vi ifrån att landstinget är berett att ta det ansvar som anges i riktlinjerna, så att den enskilda personen inte blir utan behandling när det finns ett behov. Beträffande ledighet från arbetssökarverksamhet eller praktik i samband med helgdagar är det viktigt att inte inskränkningar görs som kan uppfattas som diskriminering.

Vi anser också att internetabonnemang ska ingå i normen.”

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M+KD fram ett särskilt uttalande enligt följande:

”Särskilt uttalande

Vi anser att den generella ledigheten för arbetssökarverksamhet enbart ska gälla de av riksdagen beslutade helgdagarna. Utöver detta bör även godkänd frånvaro kunna beslutas med respekt för andra kulturers helgdagar.

Det har uppmärksammats fall där föräldrar till barn som avlidit förväntats stå till arbetsmarknadens förfogande dagen efter dödsfallet. Vi anser att i denna typ av ärenden bör det finnas möjlighet att ta individuella beslut med respekt för den anhöriges sorg och aktuella situation.”

_______________________

§5 Behovet av att säkerställa att nyanlända flyktingar erhåller ID-kort

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd besvarar skrivelsen med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Från och med den 1 juni 2009 utfärdar Skatteverket ID-kort, istället för som tidigare Svensk Kassaservice. Skatteverket ställer krav på att den sökande kan intyga sin identitet med ett godkänt ID-kort eller genom med en så kallad intygsgivare. I stadsdelen finns många nyanlända flyktingar som har fått uppehållstillstånd av Migrationsverket, men som har svårt att identifiera sig i sina kontakter med myndigheter. Dessa nyanlända har inte ID-handlingar som styrker deras identitet, eller någon närstående som kan intyga dennes identitet. På grund av detta finns svårigheter att lösa ut utbetalningskort (avier) som de får från arbetsgivare eller socialtjänsten. Problem finns också i samband med att få vård och att öppna bankkonto.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 februari 2010.

Dnr 85-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§6 Ansökan om medel för fortsatt kontaktverksamhet på servicehusen i Spånga-Tensta

Beslut

Stadsdelsnämnden beviljar sextiotusen kronor (60,000:-) till samverkansgruppen PRO-SPF för verksamhet inom äldreomsorgen år 2010.

Ärendet

Samverkansgruppen PRO-SPF ansöker om bidrag för fortsatt verksamhet inom äldreomsorgen i Spånga-Tensta. Verksamheten bedrivs på våra äldreboenden genom ”Guldkanten”, genom trivselträffar och heldagsutflykter.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 februari 2010.

Dnr 95-2010-5.

Beslutsgång

På grund av jäv deltog inte ledamoten Inger Akalla (M) i handläggningen.


Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§7 Ansökan om bidrag för fortsatt verksamhet med Trygghetsringning

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beviljar föreningen Spånga Trygghetsringning ett bidrag om trettiofemtusen kronor (35,000:-) för 2010. Tjugofemtusen kronor (25,000:-) utbetalas direkt till föreningen och tiotusen kronor (10,000:-) administreras av förvaltningen och avser telefonkostnader.

Ärendet

Föreningen Spånga Trygghetsringning bedriver sedan 1999 verksamhet i stadsdelen. Verksamheten fungerar årets alla dagar och är trygghetsskapande både för de äldre och för deras anhöriga. Verksamheten har idag 65 ensamboende pensionärer som är anslutna och 65 personer som i team om två ansvarar för verksamheten varje dag.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 februari 2010.

Dnr 66-2010-5.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§8 Studieresa till Mallorca för Bromstensgårdens personalgrupp

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att Bromstensgårdens personalgrupp får åka till Mallorca under vecka 17, avresa 27 april och hemresa 1 maj 2010.

Ärendet

Arbetsuppgifterna är av skiftande karaktär och ställer stora krav på förmåga att prioritera, samordna och strukturera arbetet i syfte att göra utredningar som är av hög kvalitet. Arbetet kräver ett gott samarbete. Beläggningen har under lång tid varit hög samtidigt som de inskrivna familjernas psykosociala problematik ofta upplevs som mer arbetskrävande än tidigare. Under senare tid har det vuxit fram ett behov av att tillsammans lära sig att hantera känslor av stress samtidigt som personalgruppen vill behålla en hög prestationsnivå för att även i framtiden kunna göra psykosociala utredningar som är av god kvalitet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 februari 2010.

Dnr 90-2010-1.2.5.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§9 Studieresa till kommunala förskolor i Reggio Emilia i Italien

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja deltagare från stadsdelens Reggio Emilianätverk, enligt förteckning som bifogades tjänsteutlåtandet, att i tjänsten delta i ett veckoseminarium vid Reggio Emilia kommunala förskolor i Italien under tiden 16-23 maj 2010.

Ärendet

Förskolorna på Aslögsvägen 19, Skydraget 34, Gullingeplan 30, Tensta allé 40, Johannelundsvägen 9-11 och Sundbyvägen 78 och 86 har i flera år satsat på kompetensutveckling inom den pedagogiska filosofin enligt Reggio Emilia som i Sverige sprids av Reggio Emilia Institutet. I över 20 år har Sverige haft utbyte med de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia i Italien. Som en del i Institutets verksamhet ingår erbjudande om veckoseminarier vid Reggio Emilia i Italien. Nu har ovanstående förskolor erbjudits platser till ett sådant veckoseminarium i maj 2010.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 februari 2010.

Dnr 55-2010-1.2.5.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§10 Anmälan av tjänstemannabeslut med anmälningskategori B

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.

Ärendet

Enligt gällande delegationsordning ska tjänstemannabeslut som hör till anmälningskategori B anmälas med vissa tidsintervaller. Besluten ska anmälas i form av datalistor som hålls tillgängliga vid nämndens sammanträden.

Förvaltningen anmälde tjänstemannabeslut i följande ärendegrupper:

  • Vårdnadsbidrag under perioden 2009-07-01 – 2009-12-31
  • Nedskrivning av fordran, dnr 199-649/2009
  • Ställföreträdande för stadsdelsdirektör, dnr 299-563/2009
  • Kurs-/konferensdeltagande för ledamöter och ersättare i nämnden under perioden 2009-07-01 – 2009-12-31
  • Köp av vara/tjänst genom avrop på ramavtal för verksamhetens behov överstigande 100 tkr, dnr 1.1-16/2010

Besluten fanns i pärm vid sammanträdet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 februari 2010.

Dnr 16-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§11 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under februari 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat förteckning över inkomna och upprättade handlingar under februari 2010 i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§12 Lokala pensionärsrådets protokoll

Lokala pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokala pensionärsrådets protokoll den 14 januari 2010 anmäldes.

Dnr 3-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§13 Brottsförebyggande rådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.


Ärendet

Protokoll från brottsförebyggande rådets sammanträde den 14 januari 2010, den 22 oktober 2010 och den 4 december 2010 anmäldes.

Dnr 67-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§14 Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till yttrande.

Ärendet

Den 1 januari 2010 trädde en ny lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Den nya lagen medför att Stockholms stad kommer att ingå i förvaltningsområdet för finska språket, vilket innebär att enskilda har rätt att använda finska i kontakterna med staden. Enskilda har även rätt att använda samiska och meänkieli (tornedalsfinska), under förutsättning att ärendet kan handläggas av personal som behärskar språket. Lagen innehåller också mer specificerade bestämmelser om vissa skyldigheter inom förskoleverksamhet och äldreomsorg.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till övergripande riktlinjer för hur stadens nämnder ska arbeta för att följa lagstiftningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Förslaget till riktlinjer fokuserar på de skyldigheter staden har som del i förvaltningsområdet för finska. Varje nämnd ansvarar för att organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att det finns beredskap och rutiner för att bemöta önskemål från enskilda att använda finska språket.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 mars 2010.

Dnr 104-2010-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§15 Föreningsbidrag 2010

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beviljar bidrag till ideella föreningar enligt tjänsteutlåtandet.

Ärendet

I ärendet föreslås hur föreningsbidragen för 2010 ska fördelas. I bilagan till ärendet redovisas samtliga inkomna ansökningar och ansökningssummor. Alla föreningar som har ansökt om bidrag kommer att underrättas per brev med besked om nämndens beslut.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 februari 2010.

Dnr 57-2010-5.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M+KD att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Eva Andersson (S) lade gemensamt för S+MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

På grund av jäv deltog inte ledamöterna Inger Akalla (M), Markku Sirviö (M) och Jonas Ljungstedt (V) i handläggningen.

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+KD:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Eva Andersson (S), Azad Hassan (S), Awad Hersi (MP), tjänstgörande ersättarna Anna Jonazon (S), Ingvar Eriksson (S) och Tomas Beer (MP) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Under de rödgrönas mandatperiod avsattes mer medel till föreningslivet. Det fanns olika projekt att söka ifrån och föreningslivet var inte begränsad enbart till föreningsbidraget. Vi anser att det är viktigt att man uppmuntrar ett levande föreningsliv i vår stadsdel. I vår budget 2010 avsätter vi mer medel till samtliga stadsdelar.

Nu när förvaltningen redovisar ett överskott på flera miljoner kr finns det en större möjlighet att omfördela mer medel till föreningslivet. Vår stadsdel har drabbats hårt på grund av majoritetens resursfördelningssystem. Därför anser vi att man kan kompensera genom att fördela mer medel till föreningslivet som når ut till många fler av våra medborgare.

Under de senaste åren med den moderatstyrda majoriteten har bidraget till Järva Folkets park minskat successivt vilket har lett till att de uppstår en stor risk att den verksamheten läggs ned helt. Det är angeläget att vi bibehåller en verksamhet som Järva Folkets park bedriver i vår stadsdel. Under de senaste åren har det enligt verksamhetsberättelsen visat sig att denna verksamhet går back med 200 000 år per år. Det är mycket alarmerande enligt att majoriteten blundar för detta.

Vi anser också att det är viktigt att verksamheter som särskilt till barn, unga och kvinnor skall

prioriteras.

Det är anmärkningsvärt att nämnden inte får motiveringen till varken bifall eller avslag på de ansökningar som har inkommit.

Det är av respekt till föreningarna och den verksamhet som de bedriver som det är oerhört viktigt att de får en motivering av beslutet till sina ansökningar.

forts.

forts § 15

I övrigt föreslår vi följande

1. Bifall till förvaltningens förslag.

2. Föreningen beviljas 300 000 kr.

3. Bifall till förvaltningens förslag.

4. Kulturkommittén beviljas 150 000 kr.

5. Bifall till förvaltningens förslag.

6. Bifall till förvaltningens förslag.

7. Tensta kvinno- och tjejjour beviljas 200 000 kr.

8. Lyktans vänner beviljas 30 000 kr.

9. Bifall till förvaltningens förslag

10. Bifall till förvaltningens förslag

11. Bifall till förvaltningens förslag.

12. Bifall till förvaltningens förslag.

13. Verdandi beviljas 420 000 kr.

14. Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta beviljas 200 000 kr.

15. Uiguriska utbildningsföreningen beviljas med 4 000 kr

16. Turkiska handikappföreningen 50 000 kr.

17. Al-Rafden kulturförening beviljas 20 000 kr.

18. Syrianska Kulturföreningen i Järva beviljas 140 000 kr.

19. Grekiska föreningen beviljas med 25 000 kr.

20. SMU i Tenstakyrkan beviljas med 30 000 kr.”

______________________

§16 Månadsrapport februari 2010

Beslut

Stadsdelsnämnd godkänner månadsrapporten för februari 2010.

Ärendet

Lämnad prognos innebär ett överskott 2,9 mnkr före och ett nollresultat efter resultatöverföring.

Stadsdelsnämnden prognostiserar ett underskott om 6,0 mnkr för ekonomiskt bistånd och ett underskott om 2,0 mnkr för flyktingmottagande jämfört med budget. Det prognostiserade underskottet är dock mindre jämfört med bokslutet 2009. Det stora underskottet för beställarenheten inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning från 2009 har nu vänt och prognosen pekar mot ett överskott. Individ- och familjeomsorgens prognos pekar på en positiv budgetavvikelse om 2,7 mnkr. Övriga verksamhetsområden väntas i stort ha en budget i balans.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 mars 2010.

Dnr 100-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§17 Protokoll från lokala handikapprådet den 15 februari 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet
Protokoll från lokala pensionärsrådets protokoll den 14 januari 2010 anmäldes.

Dnr 4-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§18 Information, kurser och konferenser

- Äldrecentrum bjuder in till seminarium om matens betydelse i vård och omsorg om äldre. Arvode utgår för två personer från majoriteten respektive oppositionen.

__________________

§19 Nämndens och förvaltningens frågor

- Inga frågor anmäldes.


______________________I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera.

(Bilaga § 19)