Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-06-17

Sammanträde 2010-06-17

Datum
Klockan
18.00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Öppet forum, klockan 18.00
Sammanträdet inleds klockan 18.00 med information om sommarlov Läs mer...saktiviteter och bemanning inom öppen fritid samt information om förvaltningens förslag till ny krisdokumentation. Stadsdelsdirektören går därefter igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Birgersson, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 051
E-post: anna.birgersson@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 23 juni 2010.
Protokollet från sammanträdet den 20 maj 2010 justerades den 27 maj 2010.

2 Krisdokumentation Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Dnr 62-2010-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ny krisdokumentation.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Ansökan om utvecklingsmedel i syfte att stärka och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Dnr 269-2010-2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ansöker om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Stockholms län med 500 tkr för att vidareutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Det kommunala uppföljningsansvaret för 16 - 19 åringar

Dnr 102-2009-696
Förslag till beslut
Förvaltningen ställer sig bakom förslaget att i ärende till kommunfullmäktige utreda och klargöra berörda nämnders ansvar för målgruppen 16-19 åringar.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Fyllnadsval till lokala handikapprådet

Dnr 285-2010-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden utser Marie Rydberg till ledamot i lokala handikapprådet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Redogörelse av verksamhet med anledninga av skrivelse Mobilisering för högt valdeltagande inför det allmänna valet den 19 september 2010

Dnr 86-2010-1.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger skrivelsen till handlingarna.

7 Anmälan om brukarundersökning avseende beställarenheten inom äldreomsorgen

Dnr 311-2010-7
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Tillsyn av socialtjänstens handläggning och dokumentation av utredningar för vuxna med missbruksproblem

Dnr 263-2010-6
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

9 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under maj 2010

Förteckning finns i pärm vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

10 Lokala pensionärsrådets protokoll 2010

Dnr 3-2010-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

11 Information, kurser och konferenser

12 Nämndens och förvaltningens frågor

13 Månadsrapport maj 2010

Dnr 174-2010-1.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för maj 2010.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Vidaredelegering av beslutanderätt gällande gemensam upphandling av sommargårdsverksamhet 2011-2012

Dnr 320-2010-1.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektör Maria Häggblom rätt att vidaredelegera rätten att för nämndens räkning genomföra upphandling av sommargårdsverksamhet för åren 2011-2012 med möjlighet till förlängning med et plus ett år, innebärande godkännande av förfrågningsunderlag, annonsering, utvärdering av anbud, beslut om tilldelning av kontrakt samt undertecknande av avtal till serviceförvaltningens chef.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Återrapport till socialstyrelsen avseende tillsyn av socialtjänsten missbruksvård i Spånga-Tensta

Dnr 282-2010-6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
socialstyrelsen som svar på begäran om återrapport i tillsynsärendet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Revisionsrapport för verksamhetsåret 2009

Dnr 247-2010-1.4.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 A Ändring i föredragningslistan

Beslut

Nämnden fastställer föredragningslistan utan ändring.

Yrkande
Awad Hersi (MP) yrkade gemensamt för S+MP+V att stadsdelsnämnden beslutar att ärende 6 på föredragningslistan tas upp som beslutspunkt och inte som anmälningsärende.

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M+KD att avslå S+MP+V:s yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat i enighet med ordförandens yrkande.

Omröstning begärdes.

Följande voteringsordning fastställdes.

Den som biträder ordförandens förslag röstar ja. Den som biträder bifall till S+MP+V:s förslag röstar nej.

Följande ja-röster avgavs: Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (M), Inger Akalla (M), Markku Sirviö (M), Dennis Wedin (M) och tjänstgörande ersättarna Madeleine Jacobsson (M) och Mahin Kindberg (FP).

Följande nej-röster avgavs: Vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Eva Andersson (S), Rune Olofsson (S), Azad Hassan (S).

Ordförandens förslag till beslut hade därmed bifallits med 7 röster
mot 6.

______________________

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 24 juni 2010.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 20 maj justerades den 27 maj 2010.

______________________

§2 Krisdokumentation Spånga Tensta stadsdelsförvaltning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ny krisdokumentation.

Ärendet

Staden har sedan 2007 bedrivit ett systematiskt säkerhetsarbete. Syftet är att höja stadens beredskap inför eventuella krissituationer. För att höja säkerheten i hela staden och för att få ett likartat säkerhetsarbete i alla förvaltningar och bolag antogs en ny säkerhetsplan för staden 2009. Detta i kombination med att tidigare dokumentation är föråldrad är orsaken till att en ny krisdokumentation tagits fram.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2010.

Dnr 62-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§3 Ansökan om utvecklingsmedel i syfte att stärka och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Beslut

Stadsdelsnämnden ansöker om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Stockholms län med 500 tkr för att vidareutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor.

Ärendet

Kvinnofrid är prioriterat i Spånga-Tensta. Stadsdelens kvinnofridsarbete är organiserat i form av nätverk, med representanter från varje verksamhetsområde. Nätverket ska erbjuda våldsutsatta kvinnor professionella hjälpinsatser som svarar mot deras behov. Stödinsatser ska rikta sig till kvinnorna, barnen och männen utifrån en helhetssyn för att på effektivast och snabbast möjliga sätt skapa en trygg situation för kvinnorna och barnen.

En probleminventering har gjorts inom ramen för kvinnofridsnätverket och tre utvecklingsområden har identifieras. Det första är att alla våldsutsatta kvinnor med och utan barn ska erbjudas skyddade boenden som svarar mot deras behov i det skede de befinner sig. Våldsutsatta kvinnor med och utan barn ska erbjudas lättillgängliga stödinsatser i form av praktisk hjälp och krisbearbetning. En kartläggning av de missbrukande kvinnornas situation ska genomföras med fokus på i vilken omfattning de utsätts för våld. För detta ansöker vi om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 maj 2010.

Dnr 269-2010-2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§4 Det kommunala uppföljningsansvaret för 16 - 19 åringar

Beslut

Stadsdelsnämnden ställer sig bakom förslaget att i ärende till kommunfullmäktige utreda och klargöra berörda nämnders ansvar för målgruppen 16-19 åringar.

Ärendet

Enligt rapporten råder viss oklarhet i ansvarsfördelningen gällande uppföljningsansvaret för 16-19 åringar. Förvaltningen som arbetar intensivt med den nämnda målgruppen ställer sig bakom rapportens förslag att i särskilt ärende till kommunfullmäktige klargöra ansvar och roller i frågan.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 maj 2010.

Dnr 102-2009-696.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§5 Fyllnadsval till lokala handikappsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden utser Marie Rydberg till ledamot i lokala handikapprådet.

Ärendet

HSO Stockholms stad föreslog Marie Rydberg som ersättare i det lokala handikapprådet.

Stadsdelsnämnden utsåg Annika Wedin, tillhörande SDF, till ledamot i lokala handikapprådet den 3 januari 2007. Annika Wedin har avsagt sig sitt uppdrag i handikapprådet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 maj 2010.

Dnr 285-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§6 Redogörelse av verksamheten med anledning av skrivelse Mobilisering för högt valdeltagande inför det allmänna valet den 19 september 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger skrivelsen till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen genomför ett antal åtgärder för mobilisering för högt valdeltagande vid de allmänna valen 19 september 2010, t.ex:

- Särskilda insatser vid Medborgarkontoret,

- Särskilda informationsinsatser,

- Ungdomsprojekt med interaktiv webbfunktion,

- Samverkan med föreningslivet,

- Aktiviteter vid Tensta Marknad.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 maj 2010.

Dnr 86-2010-1.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M+KD att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+KD:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Eva Andersson (S), Rune Olofsson (S) och Azad Hassan (S) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

- Att förvaltningen fortsätter undersöka hur man genom interna omprioriteringar eller med finansiering från och i samarbete med staden kan avsätta resurser för ett uppsökande arbete för att informera om valet och om vikten att rösta, med syfte att höja valdeltagandet i Spånga-Tensta och att höja den politiska medvetenheten i vårt område.

- Att därutöver anföra följande:
Förvaltningen reducerar oppositionens skrivelse endast till ett anmälningsärende, det som är djupt beklagligt är att borgarna inte allvarligt tar vikten av att höja valdeltagandet och för att skapa opinion för valdeltagande. Vi anser att det ligger ett eget värde att vi gör allt för att höja valdeltagandet.

Stockholm borde fortsätta och utveckla den satsning som den rödgröna majoriteten gjorde förra valet. Andra kommuner som Botkyrka fortsätter att arbeta med ökat valdeltagande för att även detta val skall hamna över riksgenomsnittet

Många av de människor som inte röstar har erfarenhet och en bakgrund som skulle vara en värdefull tillgång i samhället om de vore mer aktiva. De behöver mer information och en push att komma igång. Det handlar om att göra Stockholm tillgängligt för alla, något som den moderatledda alliansen inte verkar ta på allvar

Det blir nu tydligt att den borgerliga majoriteten inte vill bidra till att höja valdeltagandet i Spånga-Tensta. Att gemensamt ta ansvar för att öka valdeltagandet inom vårt område borde vara av intresse för samtliga partier. I stadsdelsnämndens reglemente står det: ”stadsdelsnämnderna ska…. Stärka den lokala demokratin och delaktigheten i respektive stadsdelsområde”. Med tanke på detta direktiv bör man anse att åtgärder för att höja valdeltagandet är en betydlig del av stadsdelsnämndens och förvaltningens uppdrag”.

______________________

§7 Anmälan om brukarundersökning avseende beställarenheten inom äldreomsorgen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Beställarenheten inom äldreomsorgen har genomfört en brukarundersökning. Syftet med undersökningen har varit att fånga upp brukarnas synpunkter på hur enhetens uppdrag utförs och följa upp de åtaganden som enheten har i sin kvalitetsgaranti. Resultatet ska ligga till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet. Helhetsomdömet i undersökningen visar att drygt 88 % av de brukare som bor i ordinärt boende samt drygt 94 % av brukarna bosatta på servicehus anser att beställarenheten lever upp till sina åtaganden och är nöjda med arbetssättet. Då målet för brukarnas nöjdhet varit 80 % är resultatet givetvis glädjande.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 maj 2010.

Dnr 311-2010-7.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M+KD fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi ser med tillfredställelse att brukarundersökningen visar på ett gott helhetsomdöme vad beträffar beställarenhetens arbete. Allra mest nöjda är brukarna när det gäller frågan om de blivit bemötta på ett respektfullt sätt av biståndsbedömarna. Resultatet visar på att stadsdelen med råge överträffar de högt satta målen. Förbättringsområden är att utveckla informationen om möjligheten till valfrihet och vilka utförare som finns att välja på. Det framgår av ärendet att förvaltningen ser seriöst på denna fråga och redan idag arbetar med förbättringsåtgärder. Brukarundersökningar är ett av de allra viktigaste instrumenten för att utveckla kvaliteten för de som är direkt berörda”.

______________________

§8 Tillsyn av socialtjänstens handläggning och dokumentation av utredningar för vuxna med missbruksproblem

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Socialstyrelsen har lämnat en redovisning av tillsyn socialtjänstens handläggning och dokumentation av utredningar för vuxna med missbruksproblem. Socialstyrelsen har framfört att det finns vissa brister och att de överlämnar till nämnden att inom ramen för sitt kvalitetssäkringsarbete vidta lämpliga åtgärder för att komma till rätta med påtalade brister. Socialstyrelsen skriver vidare att i övrigt uppfyller stadsdelsnämnden lagstiftningen och dess intentioner i de delar som tillsynen avser. I och med överlämnandet avslutar Socialstyrelsen ärendet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§9 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under maj 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat förteckning över inkomna och upprättade handlingar under maj 2010 i en pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§10 Lokala pensionärsrådets protokoll 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde den 25 mars 2010 och den 22 april 2010 anmäldes.

Dnr 3-2010-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§11 Information, kurser och konferenser

§12 Nämndens och förvaltningens frågor

- Maria Häggblom informerade nämnden om ett semesterschema som kommer att skickas ut vecka 25.

- Ledamoten Tomas Beer frågade chefen för teknik och medborgarservice Mats Carinder om problematiken med stökigheter kring bänken som finns vid Solhemsbackarna.

- Ledamoten Awad Hersi frågade förvaltningen hur planerna kring det rivna förvaltningshuset i Tensta fortskrider.

- Ledamoten Rune Olofsson frågade hur polisbemanningen ser ut i Spånga/Tensta då man plockar resurser till kronprinsessans bröllop.

§13 Månadsrapport maj 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för maj 2010.

Ärendet

Lämnad prognos innebär ett överskott 2,8 mnkr före och ett nollresultat efter resultatöverföring. Prognosen efter resultatöverföring är oförändrad jämfört med tertialrapport 1.

Stadsdelsnämnden prognostiserar ett underskott om 7,3 mnkr för ekonomiskt bistånd och ett underskott om 1,7 mnkr för flyktingmottagande jämfört med budget. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 3,7 mnkr. Även budgetavvikelse inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 2,1 mnkr. Övriga verksamhetsområden väntas i stort ha en budget i balans.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 juni 2010.

Dnr 1.2.1-2010-127.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§14 Vidaredelegering av beslutanderätt gällande gemensam upphandling av sommargårdsverksamhet 2011-2012

Beslut

Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektör Maria Häggblom rätt att vidaredelegera rätten att för nämndens räkning genomföra upphandling av sommargårdsverksamhet för åren 2011-2012 med möjlighet till förlängning med et plus ett år, innebärande godkännande av förfrågningsunderlag, annonsering, utvärdering av anbud, beslut om tilldelning av kontrakt samt undertecknande av avtal till serviceförvaltningens chef.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Serviceförvaltningens verksamhetsområde för upphandling inbjuder samtliga stadsdelsnämnder att delta i gemensam upphandling av sommargårdsverksamhet för 2011-2012 med möjlighet till förlängning med et plus ett år.

En förutsättning för deltagande är att stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektör Maria Häggblom rätt att vidaredelegera rätten att för nämndens räkning genomföra upphandling av sommargårdsverksamhet, innebärande godkännande av förfrågningsunderlag, annonsering, utvärdering av anbud, beslut om tilldelning av kontrakt samt undertecknande av avtal till serviceförvaltningens chef.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 juni 2010.

Dnr 1.1-2010-320.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§15 Återrapport till socialstyrelsen avseende tillsyn av socialtjänsten missbruksvård i Spånga-Tensta

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
socialstyrelsen som svar på begäran om återrapport i tillsynsärendet.


Ärendet

Socialstyrelsen har i tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Spånga-Tensta funnit brister. Nämnden ska senast 30 juni 2010 redovisa vilka åtgärder som vidtagits för at komma tillrätta med de påtalade bristerna. Förvaltningen har i tjänsteutlåtandet redovisat sina åtgärder med anledning av detta.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 juni 2010.

Dnr 6-2010-282.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§16 Revisionsrapport för verksamhetsåret 2009

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till yttrande.

Ärendet

Förvaltningen har tagit del av revisorernas årsrapport för Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamhet 2009. Revisorerna konstaterar att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredställande, att styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig och att bokslut och räkenskaper är rättvisande.

Revisorerna påpekar också att det finns vissa områden som kan vidareutvecklas. I nedanstående dokument kommenterar förvaltningen hur den har utvecklat, eller avser att utveckla dessa områdena för att åstadkomma en bra styrning, uppföljning och kontroll.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 juni 2010.

Dnr 1.4-2010-247.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________