Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-08-26

Sammanträde 2010-08-26

Datum
Klockan
18.00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Öppet forum, klockan 18:00
Sammanträdet inleds klockan 18:00 med att stadsdelsdirektören Läs mer...går igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Birgersson, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 051
E-post: anna.birgersson@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 1 september 2010.
Protokollet från sammanträdet den 17 juni 2010 justerades den 24 juni 2010.

2 Revidering av stadens basnyckeltal

Dnr 349-2010-1.5.1.
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar

Dnr 356-2010-1.5.1.
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tillstyrker förslaget till revidering av riktlinjerna för egen del och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
2. Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Yttrande över remiss ang. översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

- Ändring av mätinstrument för nivåbedömning
Dnr 323-2010-1.5.1.
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner yttrandet.
2. Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Remiss om nya brandskyddsregler, BBR avsnitt 5

Dnr 357-2010-1.5.1.
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Ändrade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i Stockholm

Dnr 358-2010-1.5.1.
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Månadsrapport juli 2010

Dnr 254-2010-1.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2010.

8 Rapport om genomförd upphandling av hemtjänst nattetid för personer i ordinärt boende och i Tensta servicehus

Dnr 15-2010-2.2.2.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten om genomförd upphandling gällande utförande av hemtjänst nattetid för personer i ordinärt boende och i Tensta servicehus till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Anmälan av slutrapport "Våldutsatta kvinnor med funktionsnedsättning" från Socialtjänst och arbetsmarknadsförvaltningen

Dok id 10491
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

10 Anmälan om beslut i Utbildningsnämnden angående lokala yrkesutbildningar

Dok id 10577
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

11 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under juni och juli 2010

Förteckning finns i pärm vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

12 Lokala pensionärsrådets protokoll

Dnr 3-2010-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

13 Information, kurser och konferenser

14 Nämndens och förvaltningens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (112 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 1 september 2010.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 17 juni justerades den 24 juni 2010.

______________________

§2 Revidering av stadens basnyckeltal

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal basnyckeltal som inte förändras över tid om inte synnerliga skäl föreligger. Ärendet innebär en revidering av de av kommunfullmäktige tidigare beslutade basnyckeltalen. Nyckeltalen ska spegla utvecklingen inom respektive område och kunna användas för jämförelse internt och med andra. En ambition i arbetet har varit att i möjligaste mån samordna nyckeltalen med annan officiell statistik.

Förvaltningen är positiv till samordningen av nyckeltalen med annan officiell statistik och att det kommer var möjligt att inhämta uppgifter från stadens befintliga verksamhetssystem. Vidare ser förvaltningen positivt på att basnyckeltal för personalområdet tagits fram.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 juni 2010.

Dnr 349-2010-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§3 Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tillstyrker förslaget till revidering av riktlinjerna för egen del och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Med anledning av förändrad lagstiftning föreligger behov om att revidera nuvarande riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar. Nya bestämmelser har tillkommit i lagstiftningen, bl.a. har ansvaret för mottagande av och boenden för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar överförts till kommunerna. I förslaget till riktlinjer är ett syfte att tydliggöra ansvaret för stadens socialtjänst, samt att handläggningen genomförs på ett rättssäkert sätt, med barnets bästa i förgrunden. Ansvarig stadsdelsnämnd ska se till att barnets/den unges sociala situation utreds och att barnet/den unge får ett tryggt boende under asylprocessen och vid ett eventuellt uppehållstillstånd. Riktlinjerna försöker också att klarlägga ansvaret kring gruppen barn och unga som tillfälligt vistas i Sverige utan sina vårdnadshavare och uppmärksammats i samband med att de bl.a. har gripits av polisen p.g.a. misstankar om brott. Dessa barn och ungdomar söker inte asyl utan har snarare en avvisande attityd till hjälp från myndigheter. Lagstiftningen är betydligt oklarare för denna målgrupp.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 juni 2010.

Dnr 356-2010-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§4 Yttrande över remiss ang. översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner yttrandet.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

I gällande resursfördelningssystem för omsorgen om personer med funktionsnedsättning tas inte tillräcklig hänsyn till variabler som social interaktion och psykomotorisk oro. Detta har medfört problem inom utförarverksamheterna. De ändringar som föreslås gälla från 2011 kommer att förbättra förutsättningarna för verksamheterna i positiv riktning. Förvaltningen välkomnar förändringarna.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 juli.

Dnr 323-2010-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§5 Remiss om nya brandskyddsregler, BBR avsnitt 5

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Boverket har remitterat ett förslag till nya brandskyddsregler, som bl a omfattar byggnaders brandskydd vid ny-, till och ombyggnad. Förvaltningen är i huvudsak positiv till de föreslagna förändringarna, vilka syftar till att säkra att brandskyddet fungerar och att det upplevs som tryggt och säkert att vistas i lokaler där nämnden och förvaltningen bedriver verksamhet.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 augusti 2010.

Dnr 357-2010-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§6 Ändrade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i Stockholm

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Från och med 1 juli 2010 gäller delvis nya regler i tobakslagen och alkohollagen. Förändringarna i tobakslagen innebär bl.a. att det blir straffbart att inte anmäla tobaksförsäljning till kommunen. Kommunen får även ansvaret för tillsynen över märkningen av tobaksvarorna. Tidigare låg denna uppgift på Statens folkhälsoinstitut (FHI). JO har i beslut 18 december 2009 riktat kritik mot hur provköp genomförts i Karlskrona kommun. Med anledning av beslutet anser både JO och FHI att provköp som tillsynsmetod inte bör tillämpas. Med anledning av detta föreslås ändring av nuvarande riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i Stockholm stad.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 augusti 2010.

Dnr 358-2010-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§7 Månadsrapport juli 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2010.

Ärendet

Lämnad prognos innebär ett överskott 2,3 mnkr före och ett nollresultat efter resultatöverföring. Prognosen efter resultatöverföring är oförändrad jämfört med maj månads rapport.

Stadsdelsnämnden prognostiserar ett underskott om 6,5 mnkr för ekonomiskt bistånd och ett underskott om 1,7 mnkr för flyktingmottagande jämfört med budget. Förskolan har en positiv avvikelse om 2,4 mnkr efter resultatöverföring. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 3,7 mnkr. Budgetavvikelse inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 1,3 mnkr.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 augusti 2010.

Dnr 254-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§8 Rapport om genomförd upphandling av hemtjänst nattetid för personer i ordinärt boende och i Tensta servicehus

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten om genomförd upphandling gällande utförande av hemtjänst nattetid för personer i ordinärt boende och i Tensta servicehus till handlingarna.

Ärendet

Rapport om genomförd upphandling gällande utförande av hemtjänst nattetid för personer i ordinärt boende och i Tensta servicehus samt beslut om tilldelning av kontrakt och tecknande av avtal med Attendo Care AB.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 juni 2010.

Dnr 15-2010-2.2.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§9 Anmälan av slutrapport ”Våldutsatta kvinnor med funktionsnedsättning” från Socialtjänst och arbetsmarknadsförvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av slutrapport från Socialtjänst och arbetsmarknadsförvaltningen anmäldes.

Dok id 10491

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§10 Anmälan om beslut i Utbildningsnämnden angående lokala yrkesutbildningar

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan om beslut i Utbildningsnämnden angående lokala yrkesutbildningar anmäldes.

Dok id 10577

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§11 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under juni och juli 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat förteckning över inkomna och upprättade handlingar under juni och juli 2010 i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§12 Lokala pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde den 20 maj 2010 anmäldes.

Dnr 3-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________________

§13 Information, kurser och konferenser

Stadsdelsdirektör Maria Häggblom informerade om att stadsdelen anordnat 618 sommarjobb för stadsdelens ungdomar. Hon informerade vidare om Tensta marknad som äger rum 4-5 september 2010. Därutöver informerades om samråd gällande ny parkplan för Spånga. Samrådet genomförs den 16 september i församlingshuset, Värsta allé 1.

______________________

§14 Nämndens och förvaltningens frågor

Ledamoten Rune Olofsson ställde frågan hur grusplanen efter tidigare förvaltningshuset stått kommer att användas under Tensta marknad.

Avdelningschefen Mats Carinder informerade att scenen kommer vridas mer upp mot Tenstagången i år. Grusplanen kommer då fungera som publikområde.

________________________