Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-10-28

Sammanträde 2010-10-28

Datum
Klockan
18.00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Öppet forum, klockan 18:00
Sammanträdet inleds med information från projektet föräldrakra Läs mer...ft och information från "Hela människan". Därefter går stadsdelsdirektören igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18:30 börjar det formella sammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Birgersson, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 051
E-post: anna.birgersson@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 3 november 2010.
Protokollet från sammanträdet den 30 september 2010 justerades den 6 oktober 2010.

Remissärenden

2 Uppförande av en vattenorgel i Stockholm

Dnr 359-2010-1.5.3.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har inget att erinra mot remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Beslutsärenden

3 Månadsrapport september 2010

Dnr 255-2010-1.2.1.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2010.
2. Stadsdelsnämnden godkänner justering av årsmålet för sjukfrånvaro från 7,8 till 7,5 procent.
3. Stadsdelsnämnden godkänner justering av årsmålet för nöjda brukare inom daglig verksamhet, korttidsboende samt LSS boende, vuxna och barn från 60 till 90 procent.

4 Parkplan Spånga

Dnr 409-2010-3.1.
Förslag till beslut
Nämnden godkänner förvaltningens förslag till parkplan för Spånga.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Deltagande i projektet "Verksamhet och hälsa"

Dnr 434-2010-1.2.6.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd deltar i projektet "Verksamhet och hälsa", under förutsättning att Svenska ESF -rådet bifaller den ansökan som inlämnas av kommunstyrelsen och Farsta stadsdelsnämnd.
2. Stadsdelsnämnden fattar beslut om omedelbar justering.

6 Vidaredelegering av beslutanderätt gällande gemensam upphandling av konsulttjänster för chefer under omställning

Dnr 436-2010-2.2.2.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektör Maria Häggblom rätt att vidaredelegera rätten att för stadsdelsnämndens räkning genomföra upphandling av konsulttjänster för chefer under omställning, innebärande rätt att MBL-förhandla, godkänn förfrågningsunderlag, annonsera, utvärdera anbud, besluta om tilldelning av kontrakt samt underteckna avtal, till stadsdirektör Irene Lundqvist Svenonius.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Ansökan om projektmedel från Folkhälsoinstitutet för projektet Föräldrakraft i Spånga-Tensta, del 2.

Dnr 465-2010-1.2.6
Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden ansöker hos Folkhälsoinstitutet om projektmedel, 4.456.000 kronor, för projektet Föräldrakraft i Spånga-Tensta, del 2, under tiden 2011-01-01- 2013-12-31.

8 Studieresa till Skottland den 7- 12 november 2010

Dnr 470-2010-1.2.5
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Spånga - Tensta stadsdelsnämnd godkänner att Åsa Malmgren, enhetschef på Enheten för beroendevård och socialpsykiatri inom IOF deltar i en studieresa till Skottland den 7-12 november 2010. Studieresan anordnas inom ramen för projektet "Bostad först i Stockholm" som står för alla omkostnader.
2. Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

9 Svar på skrivelse Utvärdering av genomförda upphandlingar i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Dnr 84-2010-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger skrivelsen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Ekonomisk redovisning av projektmedel för 2009

Dnr 446-2010-1.2.6.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.
2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under september 2010

Förteckning finns i pärm vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

12 Lokala pensionärsrådets protokoll

Dnr 3-2010-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

13 Lokala handikapprådets protokoll

Dnr 4-2010-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

14 Information, kurser och konferenser

15 Nämndens och förvaltningens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (32 kb)

§1 Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 3 november 2010.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 30 september justerades den 6 oktober 2010.

______________________

§2 Uppförande av en vattenorgel i Stockholm

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har inget att erinra mot remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat en motion, författad av Hadar Cars (Fp), innehållande förslag om att Stockholm stad låter utreda förutsättningarna för uppförande av en vattenorgel i Stockholm. Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 oktober 2010.

Dnr 359-2010-1.5.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§3 Månadsrapport september 2010

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2010.

2. Stadsdelsnämnden godkänner justering av årsmålet för sjukfrånvaro från 7,8 till 7,5 procent.

3. Stadsdelsnämnden godkänner justering av årsmålet för nöjda brukare inom daglig verksamhet, korttidsboende samt LSS boende, vuxna och barn från 60 till 90 procent


Ärendet

Lämnad prognos innebär ett underskott om 0,2 mnkr före och ett nollresultat efter resultatöverföring. Prognosen efter resultatöverföring är oförändrad jämfört med tertialrapport 2.

Stadsdelsnämnden prognostiserar ett underskott om 6,1 mnkr för ekonomiskt bistånd och ett underskott om 2,0 mnkr för flyktingmottagande jämfört med budget. Förskolan har en positiv avvikelse om 3,9 mnkr efter resultatöverföring.
Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 3,5 mnkr. Budgetavvikelse inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 0,2 mnkr.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 oktober 2010.

Dnr 255-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§4 Parkplan Spånga

Beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till parkplan för Spånga.

Ärendet

I enlighet med Stockholms Parkprogram, antaget av kommunfullmäktige 2006, har Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning i samarbete med Trafikkontoret och boende i området, tagit fram en parkplan för Spånga. Parkplanen innefattar stadsdelarna Solhem, Sundby, Flysta, Lunda och Bromsten.

Syftet med parkplanen är att ta fram riktlinjer för hur Spångas parker och grönområden ska utvecklas och skötas. Planen ska även kartlägga behov av investerings- och skötselåtgärder samt fungera som underlag för prioritering av åtgärder vid budgetarbete och fysisk planering.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 oktober 2010.

Dnr 409-2010-3.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

I Parkplanens planunderlag nämns Barnkonventionen, att barn och ungdomar ska vara delaktiga i förändringen av parkmarken. Vi skulle önska en tydligare beskrivning hur barn och ungdomar rent konkret varit med i processen att ta fram Parkplan Spånga”.

______________________

§5 Deltagande i projektet ”Verksamhet och hälsa”

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd deltar i projektet ”Verksamhet och hälsa”, under förutsättning att Svenska ESF -rådet bifaller den ansökan som inlämnas av kommunstyrelsen och Farsta stadsdelsnämnd.

Paragrafen justerades omedelbart.


Ärendet

Farsta stadsdelsförvaltning har utifrån en tidigare genomförd förstudie nu utarbetat en ansökan till Svenska ESF-rådet om utvecklingsmedel till ett tvåårigt projekt kallat ”Verksamhet och hälsa”. Målsättningen med projektet är att skapa effektiva, hälsosamma och attraktiva arbetsplatser. Minskad kort och långtids sjukfrånvaro genom ökat inflytande och ansvarstagande, utveckla formerna för kommunikation på arbetsplatsen samt att utveckla samarbetet mellan chef och medarbetare. I projektet deltar 150 deltagare/ stadsdel i 2 år med en budget på ca 25.000/ deltagare.

Projektet planeras genomföras tillsammans med stadsdelsnämnderna Skarpnäck, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista samt Upplands Väsby kommun. Personalstrategiska avdelningen vid stadsledningskontoret i Stockholm föreslås vara projektägare tillsammans med Farsta stadsdelsförvaltning, och därmed ansvara för den övergripande projektledningen och samordningen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 september 2010.

Dnr 434-2010-1.2.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§6 Vidaredelegering av beslutanderätt gällande gemensam upphandling av konsulttjänster för chefer under omställning

Beslut
Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektör Maria Häggblom rätt att vidaredelegera rätten att för stadsdelsnämndens räkning genomföra upphandling av konsulttjänster för chefer under omställning, innebärande rätt att MBL-förhandla, godkänn förfrågningsunderlag, annonsera, utvärdera anbud, besluta om tilldelning av kontrakt samt underteckna avtal, till stadsdirektör Irene Lundqvist Svenonius.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Kommunstyrelsen inbjuder till en gemensam upphandling av konsulttjänster för chefer under omställning.

En förutsättning för deltagande är att stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektör Maria Häggblom rätt att vidaredelegera rätten att för nämndens räkning genomföra upphandlingen till stadsdirektör Irene Lundqvist Svenonius.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 oktober 2010.

Dnr 436-2010-2.2.2.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M+KD att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+KD:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S), Rune Olofsson (S) och Azad Hassan (S) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Att avslå förvaltningens förslag.

Vi tycker att det är hög tid för majoriteten att ta ansvar för sin politik gentemot förvaltningspersonalen och medborgarna. Vi tror att beslut fattas bäst närmast medborgarna”.

______________________

§7 Ansökan om projektmedel från Folkhälsoinstitutet för projektet Föräldrakraft i Spånga-Tensta, del 2.

Beslut

Stadsdelsnämnden ansöker hos Folkhälsoinstitutet om projektmedel, 4.456.000 kronor, för projektet Föräldrakraft i Spånga-Tensta, del 2, under tiden 2011-01-01- 2013-12-31.

Ärendet

Spånga-Tensta är en av de stadsdelar och kommuner som fick medel från Folkhälsoinstitutet för utveckling av föräldrastöd 2009.

Inriktningen i den nya projektansökan innebär ett fortsatt arbete med att ytterligare anpassa föräldrastödet till olika föräldragruppers behov. Fokus ligger främst på de föräldrar som är utlandsfödda och relativt nya i Sverige.

Utgångspunkten är att ha det föräldrastödsprogram som utvecklas i nuvarande projekt, ”ABC- Alla Barn i Centrum” som en bas och att sedan bygga på med träffar som är anpassade till de olika sammanhang som programmet erbjuds i. Tyngdpunkten för arbetet kommer att ligga under åren 2012 och 2013.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 11 oktober 2010.

Dnr 465-2010-1.2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§8 Studieresa till Skottland den 7- 12 november 2010

Beslut

Spånga - Tensta stadsdelsnämnd godkänner att Åsa Malmgren, enhetschef på Enheten för beroendevård och socialpsykiatri inom IOF deltar i en studieresa till Skottland den 7-12 november 2010. Studieresan anordnas inom ramen för projektet ”Bostad först i Stockholm” som står för alla omkostnader.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Under 2009 beslutades att Bostad först skulle provas i Stockholms stad och Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen fick uppdraget att leda ett projekt med syfte att utforma en Bostad först modell för Stockholms stad. Projektet startade i augusti 2010. Arbetet sker i partnerskap med Stockholms Stadsmission, Svenska Bostäder och Lunds universitet. Från staden ingår Enheten för Hemlösa, samt stadsdelarna Hässelby - Vällingby och Spånga - Tensta. Projektarbetsgruppen ska nu göra en studieresa till Skottland för att besöka och utbyta erfarenheter med ett antal Bostad först projekt i bl.a. Glasgow och Edinburgh.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 oktober 2010.

Dnr 470-2010-1.2.5

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§9 Svar på skrivelse Utvärdering av genomförda upphandlingar i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger skrivelsen till handlingarna.

Ärendet

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd med begäran om utvärdering av aktivitetsplanen och konkurrensutsättningarna i Spånga-Tensta.

Förvaltningen har inte konstaterat att det skett några försämringar av verksamhetens kvalitet eller brukarnas möjligheter till insyn och delaktighet med anledning av att dessa konkurrensutsatts.

Ett förbättringsområde gäller planering för deltagande i såväl centrala som lokala upphandlingar för att säkerställa att blivande avtal motsvarar verksamheternas behov. Även nödvändigheten av samarbete med entreprenörer och leverantörer samt uppföljning och utvärdering av upphandlad verksamhet bör uppmärksammas mer.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 september 2010.

Dnr 84-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§10 Ekonomisk redovisning av projektmedel för 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Den ekonomiska redovisningen för socialstyrelsemedlen skickades in i utsatt tid. Redovisningen skickades direkt till socialstyrelsen utan att gå via nämnden vilket skulle ha gjorts. Förvaltningen föreslår nu att nämnden godkänner redovisning och sänder protokollet till socialstyrelsen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 september 2010.

Dnr 446-2010-1.2.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under september 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat förteckning över inkomna och upprättade handlingar under september 2010 i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§12 Lokala pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde den 23 september 2010 anmäldes.

Dnr 3-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§13 Lokala handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde den 20 september 2010 anmäldes.

Dnr 4-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§14 Information, kurser och konferenser

Inget nytt.

__________________

§15 Nämndens och förvaltningens frågor

___________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera

(Bilaga § 11)

§16 Övriga frågor

Stadsdelsnämndens sammanträde den 25 november ställs in.

§17 Uppdrag till Sociala delegationen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden ger Sociala delegationen i uppdrag att skriftligen till Socialstyrelsen redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med påtalade brister.

2. Sociala delegationen ska anmäla sin redovisning till Socialstyrelsen vid nästa nämndsammanträde.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde den 20 september 2010 anmäldes.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 oktober 2010.

Dnr 1.2.1-432/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________