Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-12-16

Sammanträde 2010-12-16

Datum
Klockan
18.00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Öppet forum, klockan 18:00
Sammanträdet inleds klockan 18:00 med att stadsdelsdirektören Läs mer...går igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Birgersson, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 051
E-post: anna.birgersson@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

2 Bidrag till pensionärsföreningar inom Spånga-Tensta stadsdelsområde 2010

Dnr 454-2010-5

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att för år 2010 bevilja bidrag till samtliga pensionärsföreningar som inkommit med ansökan om bidrag i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Sammanträdestider för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2011

Dnr 528-2010-1.1.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar om sammanträdestider 2011 enligt följande:
Måndagen den 3 januari kl. 9.00 Fagerstagatan 15
Torsdagen den 20 januari kl. 18.00 Tensta Träff
Torsdagen den 17 februari kl. 18.00 Spånga Folkan
Torsdagen den 17 mars kl. 18.00 Tensta Träff
Torsdagen den 14 april kl. 18.00 Spånga Folkan
Torsdagen den 19 maj kl. 18.00 Tensta Träff
Torsdagen den 16 juni kl. 18.00 Spånga Folkan
Torsdagen den 25 augusti kl. 18.00 Tensta Träff
Torsdagen den 29 september kl. 18.00 Spånga Folkan
Torsdagen den 27 oktober kl. 18.00 Tensta Träff
Torsdagen den 24 november kl. 18.00 Spånga Folkan
Torsdagen den 15 december kl. 18.00 Tensta Träff
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Projektansökan till Socialstyrelsen 2010

Dnr 469-2010-2.1.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan.
2. Omedelbar justering.

5 Rapport om genomförd upphandling av inköp och distribution av dagligvaror inom hemtjänsten

Dnr 259-2010-2.2.2.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar lägga rapporten om genomförd upphandling gällande inköp och distribution av dagligvaror inom hemtjänsten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Rapport om genomförd upphandling av tvättservice inom hemtjänsten

Dnr 258-2010-2.2.2.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar lägga rapporten om genomförd upphandling gällande tvättservice inom hemtjänsten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Återrapportering av svar till socialstyrelsen

Dnr 432-2010-1.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten läsåret 2009-2010

Dnr 509-2010-4.3.

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner den samlade kvalitetsredovisningen för förskoleverksamheten avseende läsåret 2009 - 2010.
2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att samordna, leda och genomföra listade utvecklingsområden och redovisa resultat i 2011 års kvalitetsredovisning.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Rapport om Tensta marknad

Dnr 545-2010-5
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Samråd till detaljplan; Mandelblomman

Dnr 346-2010-2.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning till handlingarna.

11 Kolloinspektion 2010

Dnr 478-2010-4.3.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger sammanställningen till handlingarna.

12 Tillsyn enligt 13 kap 1 § Socialtjänstlagen SoL

Dnr 460-2010-1.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger tillsynsbeslutet till handlingarna

13 Rapport från äldreförvaltningen; Träffpunkt för mig?

Dokid 10959
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

14 Rapportsammandrag från stadsrevisionen; Aktiv avtalsförvaltning inom hemtjänst?

Dokid 11006
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

15 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under oktober och november 2010

Förteckning finns i pärm vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

16 Lokala pensionärsrådets protokoll

Dnr 3-2010-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

17 Lokala handikapprådets protokoll

Dnr 4-2010-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

18 Lokala brottförebyggande rådets protokoll

Dnr 111-2010-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

19 Information, kurser och konferenser

20 Nämndens och förvaltningens frågor

21 Moské på fastigheten Lackes 2

Dnr 518-2010-1.5.3.

Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens yttrande över förslag till detaljplan på fastigheten Lackes 2.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning av genomfört utredningsuppdrag gällande moské i Järva.
3. Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Förslag till detaljplan kv Tora, Bromsten

Dnr 524-2010-1.5.3.

Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens yttrande över förslag till detaljplan för kv. Tora m fl.
2. Omedelbar justering.

23 Månadsrapport november 2010

Dnr 394-2010-1.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för november 2010.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nominering till Spånga-Tensta pensionärsråd 2010

Dnr 493-2010-1.1.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden utser följande fem ledamöter och fem ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd för 2011:

ledamot Bo Werner, SPF
ledamot Mats Dahlbom, SPF
ledamot Carin Due Bergman, SPF
ledamot Sven Larsson, PRO
ledamot Nils Thulén, PRO

ersättare Stig Dunvall, SPF
ersättare Karl-Olof Entenius, SPF
ersättare Iris Johnsson, PRO
ersättare Lilian Nenzén, PRO
ersättare vakant, PRO
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (131 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 22 december 2010.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 28 oktober justerades den 3 november 2010.

______________________

§2 Bidrag till pensionärsföreningar inom Spånga-Tensta stadsdelsområde 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att för år 2010 bevilja bidrag till samtliga pensionärsföreningar som inkommit med ansökan om bidrag i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Till förvaltningen har inkommit fem ansökningar om bidrag från pensionärsföreningar. Förvaltningen föreslår att samtliga beviljas bidrag, till en total summa av 7 878 kronor.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 november 2010.

Dnr 454-2010-5.

Beslutsgång

På grund av jäv deltog inte Inger Akalla(M), Eva Andersson(S) och Rune Olofsson(S) i beslutet.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§3 Sammanträdestider för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar om sammanträdestider 2011 enligt följande:

Måndagen den 3 januari kl. 9.00 Fagerstagatan 15

Torsdagen den 20 januari kl. 18.00 Tensta Träff

Tisdagen den 15 februari kl. 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 17 mars kl. 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 14 april kl. 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 19 maj kl. 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 16 juni kl. 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 25 augusti kl. 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 29 september kl. 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 27 oktober kl. 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 24 november kl. 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 15 december kl. 18.00 Tensta Träff

Ärendet

Sammanträdestiderna 2011 följer samma princip som tidigare, det vill säga sammanträde på torsdagar som huvudregel. Undantag är sammanträdet den 3 januari som sker den första vardagen efter årsskiftet för att bland annat utse sociala delegationen.

Datumen är föreslagna med hänsyn till den föreslagna tidplanen för nämndernas arbete med bokslut och verksamhetsberättelse, budgetunderlag, uppföljning av budget och verksamhetsplan.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 november 2010.

Dnr 528-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§4 Projektansökan till Socialstyrelsen 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner ansökan.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Syftet med ansökan till Socialstyrelsen är att utveckla följande områden i samverkan med landstinget i första hand Primärvården, kommunal och privata utförare av hemtjänst. Syftet är att tillsammans på ett tidigt stadium förebygga olika incidenter i människors hem över 65 år.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 oktober 2010.

Dnr 469-2010-2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§5 Rapport om genomförd upphandling av inköp och distribution av dagligvaror inom hemtjänsten

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten om genomförd upphandling gällande inköp och distribution av dagligvaror inom hemtjänsten till handlingarna.

Ärendet

Rapport om genomförd upphandling av inköp och distribution av dagligvaror inom hemtjänsten samt beslut om tilldelning av kontrakt och tecknande av avtal med Samhall AB.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 oktober 2010.

Dnr 259-2010-2.2.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§6 Rapport om genomförd upphandling av tvättservice inom hemtjänsten

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten om genomförd upphandling gällande tvättservice inom hemtjänsten till handlingarna.

Ärendet

Rapport om genomförd upphandling av tvättservice inom hemtjänsten samt beslut om tilldelning av kontrakt och tecknande av avtal med Samhall AB.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 oktober 2010.

Dnr 258-2010-2.2.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________________

§7 Återrapportering av svar till socialstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

Ärendet
Stadsdelsnämnden gav Sociala delegationen i uppdrag att skriftligen till Socialstyrelsen redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med påtalade brister vid Solrosen 1 & 2. Sociala delegationen skulle sedan anmäla sitt svar till nämnden. Den anmälan sker genom detta tjänsteutlåtande. Svaret till Socialstyrelsen bifogas.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 november 2010.

Dnr 432-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§8 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten läsåret

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner den samlade kvalitetsredovisningen för förskoleverksamheten avseende läsåret 2009 – 2010.

2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att samordna, leda och genomföra listade utvecklingsområden och redovisa resultat i 2011 års kvalitetsredovisning.

Ärendet

Av förskolornas kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 kan konstateras att stadsdelens förskolor håller god kvalitet och uppfyller målen i läroplanen och de kommunala styrdokumenten. Till grund för bedömningen ligger avdelningsledningens dialog med enheterna, uppföljning och enheternas kvalitetsredovisningar.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 november 2010.

Dnr 509-2010-4.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Att förskoleverksamheten i stadsdelen håller hög kvalitet är beroende av flera årsarbeten av engagerade förskolelärare och förskoleledning. Vi är nöjda med den med utveckling som är kännetecknande för kvalitén inom förskolorna i stadsdelen .

Men kvalitet redovisningen är också ett mått på måluppfyllelsen har uppnått. Kvalitetsarbetet eller kvalitetsredovisningen är baserade på mätbara indikatorer enligt uppsatta gränser som barngruppernas storlek, personaltäthet, behörig förskola lärare, flerspråkighet med flera. Vi konstaterar att de flera mätbara indikatorer utvecklas åt fel riktning, barngrupperna 1-3 år har blivit 16 % större överskrivningar och barngrupperna 4-5 år har blivit 29 % större enligt stadsledningskontorets statisktik när gäller barngruppers storlek i Stockholms stad T2 2010. Vi läser också i redovisningen att antalet barn per anställd också ökar samt behöriga lärare.

Sammantaget anser vi att negativa mätparametrarna har att göra med de minskade resurserna till förskolorna”.

__________________

§9 Rapport Tensta marknad 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

För 23:e året i rad arrangerades Tensta Marknad första helgen i september. En marknad där besökare, boende och företagare ges tillfälle att umgås och ha trevligt.

Årets marknad bjöd förutom de traditionella marknadsinslagen på bl.a. lokal politikerdebatt, Bagdad Café, Tensta Idol och Barnkarneval. Besöksantalet slog nytt rekord med uppskattningsvis 40000 besökare.

Arbetet med att planera och genomföra marknaden har varit öppen för alla lokalt verksamma föreningar. Förvaltningens ambition har varit att minska sitt personella stöd i genomförandet och överföra så mycket kunskap som möjligt till intresserade föreningsrepresentanter. I årets marknad har den Grekiska och Somaliska föreningen varit mest aktiva i planering, förberedelse och genomförande.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 november 2010.

Dnr 545-2010-5.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§10 Samråd till detaljplan; Mandelblomman

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens yttrande till stadsbyggnadskontoret avseende Mandelblomman till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningens yttrande till stadsbyggnadskontoret anmäldes.

Dnr 346-2010-2.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§11 Kolloinspektion 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger sammanställningen till handlingarna.

Ärendet

Sammanställning av kolloinspektion sommaren 2010.

Dnr 478-2010-4.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§12 Tillsyn enligt 13 kap 1 § Socialtjänstlagen SoL

Stadsdelsnämnden beslutade att flytta ärendet till den slutna delen § 30.

_____________________

§13 Rapport från äldreförvaltningen;

Rapport från äldreförvaltningen; Träffpunkt för mig?

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Rapport från äldreförvaltningen anmäldes.

Dokid 10959

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§14 Rapportsammandrag från stadsrevisionen;

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapportsammandraget till handlingarna.

Ärendet

Rapportsammandrag från stadsrevisionen anmäldes.

Dokid 11006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§15 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under oktober och november 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat förteckning över inkomna och upprättade handlingar under oktober och november 2010 i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§16 Lokala pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde den 14 oktober 2010 anmäldes.

Dnr 3-2010-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§17 Lokala handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde den 11 oktober 2010 anmäldes.

Dnr 4-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§18 Lokala brottförebygganderådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokala brottsförebyggandesrådets sammanträden den 3 september 2010 och den 15 oktober 2010 anmäldes.

Dnr 111-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§19 Information, kurser och konferenser

§20 Nämndens och förvaltningens frågor

Vice ordföranden Ornina Younan (S) frågade om det finns planer för omorganisation inom förskola och fritid.

Stadsdelsdirektören Maria Häggblom och avdelningschefen Eva Broström lämnade en kort information och svarade därefter på frågor från nämndens ledamöter.

_________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera

(Bilaga § 11)

§21 Moské på fastigheten Lackes 2

Beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens yttrande över förslag till detaljplan på fastigheten Lackes 2.

2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning av genomfört utredningsuppdrag gällande moské i Järva.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har översänt upprättat förslag till ny detaljplan för kv. Lackes 2 i Tensta och Husby. Planen syftar till att möjliggöra uppförande av en moskébyggnad på fastigheten, belägen vid Krällingegränd i Tensta. Efterfrågan på en moské i området är stor, som dels kan samla fler utövare under samma tak och som också skulle kunna ersätta en del av de mindre lämpliga lokalerna som idag nyttjas till moskéer. Moskébyggnadens utformning utgår från mötet mellan traditionell muslimsk formgivning och en skandinavisk modernistisk byggnadstradition, anpassad till den nordiska arkitekturen. Byggnaden beräknas kunna ge plats för ca 2000 personer. Planförslaget överensstämmer väl med gällande översiktsplan och även med Vision 2030 om att stadens byggande ska främja och ge utrymme för olika kulturer och gränsöverskridande möten.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 november.

Dnr 518-2010-1.5.3.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M+KD att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+KD:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Eva Andersson (S), Rune Olofsson (S) och Azad Hassan (S) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

att en översyn av helhetsbehovet av moskéer och andra religiösa lokaler på Järvafältet görs innan beslut om byggnadens storlek och funktion tas

att därutöver anföra

Det är glädjande att en riktig moské ska byggas i Tensta. De lokaler som hittills har funnits har inte ansetts ändamålsenliga enligt flera muslimska föreningar. Önskemålet om en moské har fått stöd av alla politiska partier i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Det finns några saker vi vill påpeka. I det samrådsmöte som genomfördes i Tensta gymnasium den 23 november framkom det att en del boende i närheten, med tanke på moskéns storlek, känner oro för att det kan uppstå kaotiska situationer med bilparkeringar vid större sammankomster. Därför bör man se till att det finns tillräckligt med parkeringsplatser, samt att kollektivtrafikförbindelserna blir bra. Det är positivt att en busshållplats planeras i den kommande lokalgatan utanför moskén, förhoppningsvis kommer busslinjer med hög turtäthet att gå förbi där.

I stadsbyggnadskontorets planbeskrivning beskrivs vilka lokaler som ska finnas, bland annat bönesal och en läktare för kvinnor och barn. Vi anser att om åtskillnad ska göras mellan kvinnor och män är det angeläget att kvinnor och män har tillgång till lika stor del av moskén, samt erforderlig yta för barnpassning som främjar jämställdhet.

Det skulle varit önskvärt med en mer samlad planering, och diskussion bland lokalbefolkningen hur marken i Tensta ska utnyttjas. Bland annat då var religiösa samlingslokaler, butiker, lokal förvaltning mm ska finnas”.

______________________

§22 Förslag till detaljplan kv Tora, Bromsten

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag och vill i övrigt anföra:

Vi ställer oss mycket positiva till nybyggnation och utveckling av hela Bromstens industriområde och anser det viktigt att också beakta följande synpunkter i det fortsatta planarbetet.

Omsorgsboende

Vi vill särskilt uppmärksamma det stora behovet av omsorgsboenden i stadsdelen, detta påtalas också i förvaltningens tjänsteutlåtande. Det är mycket angeläget att detaljplanen utformas så att behovet av olika former av omsorgsboenden tillgodoses och att planeringen sker i samråd med stadsdelsnämnd och stadsdelsförvaltning.

Trafikprognoser

Exploateringskontoret framför i sin planbeskrivning att det ”råder svårigheter att uppskatta trafikalstringen till nuvarande och framtida verksamhetsfastigheter beroende på möjliga hyresgästers vitt skilda transportbehov”. Vi anser att det är en inställning, som riskerar att resultera i stora problem i framtiden.

Bland de risker som bör analyseras och bedömas finns nedanstående exempel. Vid behov bör realistiska lösningar arbetas fram.

1. Trafikpåverkan av andra utbyggnadsplaner i närområde, t ex ytterligare byggnation kring Spånga Centrum, nybyggnation av studentbostäder utmed Bromstensvägen.

2. En bedömning av hur volymökningarna från nybyggnationen i (nuvarande) Bromstens industri område påverkar närliggande knutpunkter och passager, t.ex. Hässelbyvägen och Spångabron samt påfarten från Spånga Kyrkväg mot Bromstensvägen.

3. Risken för smittrafik längs Duvbovägen och Albert Forslunds backe till Ulvsundaleden på grund av förväntad överbelastning på Spånga Kyrkväg.

4. Risken för ökade vibrationer, sprickbildningar och fasadskador i fastigheter utmed Duvbovägen, där redan idag dessa problem förekommer.

5. Problem med trafiksäkerheten och miljön kring skolorna och förskolorna utmed Duvbovägen på grund av ökade volymer. Tidigare undersökningar visar att Duvbovägen snabbt kan bli igenkorkad under morgontimmarna även vid en trafikvolym på 8800 bilar per dygn. I beräkningarna från WSP beräknas volymen öka till 9800 bilar per dygn. Vi är tveksamma till att enbart regleringar med trafikljusens intervaller kommer att lösa problemet.

6. Tunga transporter under byggnadstiden från Duvbovägen, särskilt genom Bromstens centrum och Åkantsgränd, där många människor vistas. Där finns också två busshållplatser, en livsmedelsaffär och två kiosker som nyttjas långa tider på dygnet.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

I Stockholms översiktsplan, som antogs av kommunfullmäktige 2010-03-15, anges Spånga som en attraktiv tyngdpunkt, med innebörden att området ska utveckla en tätare bebyggelsestruktur med attraktiva bostäder, en mångfald av verksamheter, kommunal och kommersiell service samt tillgänglighet till parker. Enligt planen ska industriområdet i Bromsten utvecklas till en tät och blandad stadsbyggelse och knytas ihop med omgivningen, bl. a genom nya gator, gång- och cykelvägar. Ett detaljplaneförslag som omfattar den första etappen i omvandlingen av det nuvarande industriområdet i Bromsten till blandad stadsbebyggelse har nu upprättats av stadsbyggnadskontoret. Den nya planen möjliggör nybyggnad av cirka 534 lägenheter, lokaler för centrumändamål och förskola samt anordning av gator, parker, Spångaåns vattenrum, teknisk infrastruktur och andra allmänna anläggningar.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 december 2010.

Dnr 524-2010-1.5.3.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M+KD fram ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+KD:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Eva Andersson (S), Rune Olofsson (S) och Azad Hassan (S) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

- Att huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

- Att i övrigt anföra följandet

Vi kan glädjande konstatera att man ska bebygga Bromstens industriområde, vilket vi verkat för i flera år. Dock kan vi även konstatera att Bromstens idrottsklubbs hus samt den utlovade 11-manna-planen på konstgräs ej finns med eller är nämnd i detaljplanen.

När människor flyttar in i ett bostadsområde, skall det finnas utrymme för både spontan idrott och för planerad idrott, tilläggas bör att bromstens idrottsplan idag, används av Bromstensskolan samt av Ellen key skolan under sina idrottslektioner samt även under friidrottsdagar och i detaljplanen så skall ytterligare en skola byggas. Bromsten kommer att öka sitt barnantal, detta borde resultera i utökat behov samt utrymme för idrott, både spontan samt planerad.

Med anledning av ovanstående finner vi det oroväckande att man ej tagit med BIK-huset samt den utlovade 11-mannakonstgräs-planen, då detaljplanen medför cirka 534 lägenheter.

Vi vill härmed föreslå att man tar i beaktande att Bromstens idrottsklubb skall erhålla sitt hus, vare sig det är i ett nytt hus eller i det gamla samt att man skall ta med den utlovade 11-mannaplanen.

Vi vill påpeka att att hela området runt Bromstens idrottsplan ägdes av klubben (som har fyllt 100 år) men som klubben överlät till staden, i utbyte mot att staden stod för förvaltningen av området, dock behöll klubben sitt hus samt tomten närmast.

På andra sidan järnvägen på tidigare industritomter (skrotfirman Gotthard Nilsson och Sun Chemical) planeras byggande av 1500 studentbostäder. Det är angeläget att man bygger en gångtunnel under järnvägen som förbinder detta område med nybebyggelsen i Bromstens industriområde. Därmed kan ytterligare underlag skapas för planerade butiker och restauranger i området. Denna tunnel bör således byggas redan innan järnvägen breddas till fyra spår.

Det är viktigt att detaljplanerna specificerar användning av lokaler till detaljhandelresp restaurang, så att inte andra verksamheter som kan betala högre hyror kan tränga sig in i lokalerna istället.

Det är viktigt att kommunen fattar ett principiellt beslut om att inte bevilja nya bygglov i de angränsande områden inom Bromstens industriområden där man i översiktsplanen avser att bygga bostäder. Markägaren ska inte kunna stoppa byggandet av bostäder genom att investera tungt i annan verksamhet. Vi tycker också att kommunen ska ta ett stadigare grepp om exploateringen och aktivt köpa mark i området för att snabba på processen.

En park och två nya gator ska namnsättas. Vi anser att det vore bra om namnen anknöt till Spånga-områdets historia.


Fornborgen ingår i planområdet. Vi anser att man bör passa på att lyfta fram den genom att anlägga stig till toppen där man kan göra en utsiktsplats med bänkar. Fornborgen uppges ha varit 120 x 100 meter stor och kan ha varit i bruk från Kristi födelse fram till 1300-talet. Stengrund för en byggnad finns som är 65 meter lång och 6 meter bred. Det finns förövrigt rester av hus längs hela sluttningen neråt.

Vi vill även i samband med bebyggelsen att staden investerar i att plantera hundratals vuxna träd i detta område”.

__________________________

§23 Månadsrapport november 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för november 2010.

Ärendet

Lämnad prognos innebär ett överskott om 5,2 mnkr före och ett överskott om 4,0 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen efter resultatöverföring är förändrad med 1,0 mkr jämfört med inlämnad prognos i oktober.

Stadsdelsnämnden prognostiserar ett underskott om 6,1 mnkr för ekonomiskt bistånd och ett underskott om 2,0 mnkr för flyktingmottagande jämfört med budget. Förskolan har en positiv avvikelse om 4,2 mnkr efter resultatöverföring. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 6,8 mnkr. Budgetavvikelse inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 1,2 mnkr.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 november 2010.

Dnr 394-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§24 Val av Spånga-Tensta pensionärsråd 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden utser följande fem ledamöter och fem ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd för 2011:


ledamot Bo Werner, SPF

ledamot Mats Dahlbom, SPF

ledamot Carin Due Bergman, SPF

ledamot Sven Larsson, PRO

ledamot Nils Thulén, PRO

ersättare Stig Dunvall, SPF

ersättare Karl-Olof Entenius, SPF

ersättare Iris Johnsson, PRO

ersättare Lilian Nenzén, PRO

ersättare vakant, PRO

Ärendet

Fördelningen av ledamöter sker i förhållande till organisationernas medlemsantal och de utses proportionellt i förhållande till medlemsantalet. Mandaten fördelas med fem platser, tre ordinarie och två ersättare, till SPF och fem platser, två ordinarie och tre ersättare, till PRO. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden utser de ledamöter och ersättare som pensionärsföreningarna har nominerat.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 november 2010.

Dnr 493-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________