Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-08-25

Sammanträde 2011-08-25

Datum
Klockan
18.00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Öppet forum, klockan 18.00
Sammanträdet inleds klockan 18.00 att allmänheten har möjlighe Läs mer...t att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Alvkäll, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: anna.alvkall@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 31 augusti 2011.
Protokollet från sammanträdet den 16 juni 2011 justerades den 22 juni 2011.

2 Svar på remiss om cykelplan för Järva inom projektet Hållbara Järva

Dnr 364-2011-1.5.3.
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Svar på remiss om förändringar av nuvarande riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre.

Ärendet återremitterades på sammanträdet den 16 juni 2011.
Dnr 299-2011-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering
Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från 1 juli 2011

Dnr 346-2011-1.6.
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar utse Anna Larsson och Ulla Söderlind till Lex Sarah-ansvariga för att ta emot rapporter enligt de nya Lex Sarah-bestämmelser som införts i socialtjänsten (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) från 1 juli 2011.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att ta fram preliminära rutiner för Lex Sarah inom nämndens ansvarsområde.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Ansökan om medel för ökad bemanning på boenden för äldre med demenssjukdomar

Dnr 377-2011-2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ansökan om medel för ökad bemanning inom Fristad vård- och omsorgsboende i enlighet med tjänsteutlåtandet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Delredovisning av stimulansmedel från Socialstyrelsen för 2010

Dnr 408-2011-2.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden lämnar redovisning i enlighet med tjänsteutlåtandet
2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Studiebesök i förvaltningens verksamheter för stadsdelsnämndens ledamöter och ersättare

Dnr 347-2011-1.1.
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att stadsdelsnämndens ledamöter och ersättare erbjuds möjlighet till två studiebesök i förvaltningens verksamheter med ersättning i enlighet med stadens regelsystem.
2. Rutinen för studiebesöken fastställs enligt tjänsteutlåtandet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Svar på skrivelse från Miljöpartiet angående ökat anslag till verksamheten för försörjningsstöd

Dnr 267-2011-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Ny version av ärendet behandlas på septembernämnden

10 Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

Dnr 16-2010-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

11 Protokoll från lokala brottsförebyggande rådet

Dnr 17-2010-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

12 Inkomna och upprättade handlingar under juni och juli 2011

Förteckning finns i pärm på sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

13 Information, kurser och konferenser

14 Nämndens och förvaltningens frågor

15 Månadsrapport juli 2011

Dnr 323-2011-1.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2011.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Bidrag till pensionärsföreningar inom Spånga-Tensta stadsdelsområde 2011

Dnr 265-2011-5.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att för år 2011 bevilja bidrag till pensionärsföreningar i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Revisionsrapport för verksamhetsåret 2010

Dnr 259-2011-1.4.
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lämnar yttrande i enlighet med tjänsteutlåtandet.
2. Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Återkoppling Solhem 1 & 2. Augusti

Dnr 50-2011-8.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens återkoppling.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Ansökan om stimulansmedel från Socialstyrelsen 2011

Dnr 409-2011-2.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansmedel från Socialstyrelsen i enlighet med tjänsteutlåtandet.
2. Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 31 augusti 2011.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 16 juni 2011 justerades den 22 juni 2011.

______________________

§2 Svar på remiss om cykelplan för Järva inom projektet Hållbara Järva

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Trafikkontoret har tagit fram en cykelplan för Järva inom projektet Hållbara Järva. I planen redovisas nuläget i området samt föreslås fysiska åtgärder. Syftet är att förbättra möjligheterna till arbetspendling med cykel. Åtgärderna som föreslås handlar om att cyklisterna ska kunna färdas till sina arbeten i stadsdelarna kring Järvafältet och närliggande kommuner på ett tryggt och säkert sätt, oavsett årstid. Detta syftar i sin tur till en förhoppning att trafiksektorns miljöpåverkan minimeras.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 juli 2011.

Dnr 364-2011-1.5.3.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade gemensamt för S+V+MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP), Rune Olofsson (S), Ornina Younan (S), Anna Jonazon (S), Jonas Ljungstedt (V) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att delvis bifalla förvaltningens förslag.

Att där utöver anföra

I ett hållbart Järva är cykel som transportmedel ett givet alternativ. Remissen beskriver att cykelpendlingen är generellt låg bland invånare i Hjulsta och Tensta. Nulägesbeskrivningen är nog så, men vi behöver bygga för framtiden och i framtiden kommer fler människor med vana av cykelpendling att vilja flytta till södra Järva. Det är också så att attityder i resandet och vilket transportmedel man använder förändras över tiden. En viktig del i attitydförändringen till mer klimatsmarta färdsätt är just hur man utformar infrastrukturen.

Vi vill också se att cykelvägmarkeringen även ska innefatta lokala vägnätet. Vidare bör beaktas cykelparkeringsbehovet både i Tensta centrum och Hjulsta torg samt centralt installerad cykelpump. Sist men inte minst borde cykelplanen innefatta centrum i gamla Spånga.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Det är glädjande att en lokal cykelplan tas fram för våra områden, att uppmuntra arbetspendling på cykel är positivt på många sätt.

Det som motvikt mot vägbyggen som istället gynnar bilåkandet, till exempel det nu pågående utbyggnaden av E18 och den planerade förbifart Stockholm. Dessa vägar blir barriärer som försvårar för cykeltrafik, speciellt under uppbyggnadsskedet.

Ett utbyggt nät med cykelbanor blir ett bra sätt att knyta ihop Järva med andra stadsdelar, till exempel i Västerort. Därför borde även Spånga vara med i den lokala cykelplanen, med bland annat förbättringar för framkomligheten i Spånga centrum

Lokala cykel- och gångvägar ska vara utformade så att fordon inte ska kunna köra med höga hastigheter, detta för att risken för allvarliga olyckor ska minskas.”

______________________

§3 Svar på remiss om förändringar av nuvarande riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Äldreförvaltningen har utarbetat ett förslag till revidering av riktlinjerna för den hälso- och sjukvård som bedrivs i stadens särskilda boenden och dagverksamheter för äldre. Riktlinjerna ska följas av alla enheter som bedriver hälso- och sjukvård för äldre, i stadens egen regi eller på uppdrag av staden. Riktlinjerna är ett komplement till det regelverk som styr hälso- och sjukvården och ska ge vägledning för utarbetandet av lokala regler och rutiner.

Revidering av riktlinjerna har utgått från nya och reviderade lagar samt lagar och förordningar som har ändrats eller upphört liksom också från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Den nya patientsäkerhetslagen (2010:659) är den lag som mest påverkar kommunens hälso- och sjukvård. Lagen tydliggör vårdgivarens ansvar och ålägger vårdgivaren att årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse.

Riktlinjerna för hälso- och sjukvården ska vara aktuella och bör därför årligen ses över och revideras vid behov.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 maj 2011.

Ärendet återremitterades på sammanträdet den 16 juni 2011.

Dnr 299-2011-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi ställer oss bakom de nu föreslagna riktlinjerna och tycker det är viktigt att tillräckliga medel finns avsatta i budgeten så att riktlinjerna kan följas. I övrigt vill vi hänvisa till lokala pensionärsrådets utförliga remissvar.”

______________________

§4 Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från 1 juli 2011

Beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar utse Anna Larsson och Ulla Söderlind till Lex Sarah-ansvariga för att ta emot rapporter enligt de nya Lex Sarah-bestämmelser som införts i socialtjänsten (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) från 1 juli 2011.

2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att ta fram preliminära rutiner för Lex Sarah inom nämndens ansvarsområde.

Ärendet

Den 1 juli 2011 infördes nya bestämmelser om Lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lex Sarah utvidgas till att gälla inom hela socialtjänsten inklusive verksamhet vid Statens Institutionsstyrelse (SiS). Nämnden ska utse Lex Sarah-ansvariga personer som bland annat ansvarar för att ta emot rapporter om missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden och fastställa rutiner i enlighet med Lex Sarah.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 juni 2011.

Dnr 346-2011-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

I samband med att nya riktlinjer tas fram för lex Sarah menar vi att nämnden bör passa på att få större förståelse för hur verktyget hanteras i dag. Därför anser vi att en undersökning där personalen intervjuas är viktig att göra.

En sådan bör ta upp om och i så fall i vilken utsträckning personal haft funderingar på att anmäla brister eller missförhållanden, men valt att avstå från att anmäla eller inte har vågat och i så fall av vilka skäl.

Det är viktigt att rutinerna är tydliga och att all berörd personal får utbildning i dessa frågor.”

______________________

§5 Ansökan om medel för ökad bemanning på boenden för äldre med demenssjukdomar

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ansökan om medel för ökad bemanning inom Fristad vård- och omsorgsboende i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

För att höja kvaliteten i stadens demensboenden har kommunfullmäktige i budget 2011 beslutat att tillföra demensvården 150 mnkr under perioden 2011-2013. Under 2011 ska 47,3 mnkr fördelas för ökad bemanning på demensboenden.

Ansökan gäller medel för demensenheterna på Fristad vård- och omsorgsboende, Takåsen och Vindskupan, totalt 240 tkr. Verksamheten drivs för närvarande i kommunal regi.

Utföraren för den entreprenaddrivna verksamheten på Elinsborgs vård- och omsorgsboende har också möjlighet att ansöka om dessa medel direkt från äldreförvaltningen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juli 2011.

Dnr 377-2011-2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§6 Delredovisning av stimulansmedel från Socialstyrelsen för 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar redovisning i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har under de senaste åren fått stimulansmedel från Socialstyrelsen till olika projekt inom äldreomsorgen. Pengarna har kunnat sökas inom speciellt utvalda områden. Förvaltningen har kunnat genomföra alla projekt som man har fått medel till under projektperioden. Socialstyrelsen har nu begärt in enbart en ekonomisk redovisning från kommunerna enligt särskilt fastställt formulär.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 juli 2011.

Dnr 408-2011-2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§7 Studiebesök i förvaltningens verksamheter för stadsdelsnämndens ledamöter och ersättare

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att stadsdelsnämndens ledamöter och ersättare erbjuds möjlighet till två studiebesök i förvaltningens verksamheter med ersättning i enlighet med stadens regelsystem.

2. Rutinen för studiebesöken fastställs enligt tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Med anledning av att det är ny mandatperiod erbjuds nämndens ledamöter och ersättare att gå på två ersättningsberättigande studiebesök i förvaltningens verksamheter för att öka sina kunskaper om olika verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Nämndens ledamöter och ersättare har självklart också möjlighet att gå på fler studiebesök, men i sådana fall utgår ingen ersättning. Den enskilde ledamoten eller ersättaren avgör själv vilka verksamheter han eller hon vill besöka.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 juni 2011.

Dnr 347-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§8 Svar på skrivelse från Miljöpartiet angående ökat anslag till verksamheten för försörjningsstöd

Beslut

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet för en närmare presentation av hur man ska korrigera underskottet i verksamheten för försörjningsstöd.

Ärendet

Awad Hersi (MP) har i en skrivelse daterad den 14 april 2011 framfört synpunkter angående ökat anslag till verksamheten för försörjningsstöd.

Varje år beslutar kommunfullmäktige om en budget som är uppdelat per nämnd. Kommunfullmäktiges budget är för varje stadsdelsnämnd fördelad i olika verksamhetsområden i enlighet med stadens resursfördelningssystem.

Nämndens verksamhetsplan bygger på den budget som kommunfullmäktige har antagit. Stadsdelsnämnden omfördelar utifrån lokala behov i den mån det är möjligt och förutsatt att det inte finns särskilda centrala direktiv.

I stadsdelsnämndens budget för både 2010 och 2011 är fördelning för ekonomiskt bistånd densamma som i kommunfullmäktiges fördelning.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 augusti 2011.

Dnr 267-2011-1.1.

Förslag till beslut

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade fram ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom ledamoten Awad Hersis (MP) förslag.

______________________

§9 Svar på medborgarförslag om seniorgymmet på Elinsborgsbacken 5

Ärendet behandlas på nämndsammanträdet den 29 september 2011.

______________________

§10 Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll fört vid sammanträde den 9 juni 2011.

Dnr 16-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§11 Protokoll från lokala brottsförebyggande rådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll fört vid sammanträde den 5 april 2011.

Dnr 17-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§12 Inkomna och upprättade handlingar under juni och juli 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Förteckning fanns i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§13 Information, kurser och konferenser

- På lördag den 27 augusti är det Parkernas dag i Stockholms stad. Spånga by, Svandammen och Fornminnesparken är uttagna i Spånga-Tensta.

- Tensta marknad hålls helgen v. 35.

______________________

§14 Nämndens och förvaltningens frågor

- Skrivelse anmäldes av ledamoten Jonas Ljungstedt (V) och ersättaren Cheko Pekgül (V):

”Den som får försörjningsstöd är skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande, varje dag. Detta har inneburit att många barn inte fått något sommarlov tillsammans med sina föräldrar eftersom dessa varit tvungna att infinna sig på jobbtorg eller olika kurser.

Vi vill veta hur många barn i vårt område som har drabbats av detta.”

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelsen och återkomma till nämnden.

______________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera

(Bilaga § 14)

______________________

§15 Månadsrapport juli 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2011.

Ärendet

Lämnad prognos innebär ett underskott om 1,0 mnkr före och en budget i balans efter resultatöverföring.

Stadsdelsnämnden prognostiserar ett underskott om 10,0 mnkr för ekonomiskt bistånd och ett underskott om 1,1 mnkr för flyktingmottagande jämfört med budget. Förskolan har en positiv avvikelse om 2,5 mnkr efter resultatöverföring. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 4,0 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 2,3 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 2,3 mnkr.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 augusti 2011.

Dnr 323-2011-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§16 Bidrag till pensionärsföreningar inom Spånga-Tensta stadsdelsområde 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att för år 2011 bevilja bidrag till pensionärsföreningar i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Till förvaltningen har inkommit fem ansökningar om bidrag från pensionärsföreningar. Förvaltningen föreslår att samtliga beviljas bidrag, till en total summa av 11032 kronor. En förening som beviljades medel under 2010 har ej ansökt för verksamhetsåret 2011. Föreningen har erhållit två informations brev, varav ett efter ansökningstidens slut, samt har sökts via telefon utan resultat.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 juni 2011.

Dnr 265-2011-5.

Beslutsgång

Rune Olofsson (S) och Eva Andersson (S) anmälde jäv och lämnade lokalen under nämndens behandling av ärendet.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§17 Revisionsrapport för verksamhetsåret 2010

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lämnar yttrande i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen har tagit del av revisorernas årsrapport för Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamhet 2010. Revisorerna konstaterar att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredställande, att styrning, uppföljning och kontroll inte är helt tillräcklig samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande.

Revisorerna påpekar också att det finns vissa områden som kan vidareutvecklas. Förvaltningen kommenterar i dokumentet hur de berörda områdena kommer att åtgärdas för att åstadkomma effektivare styrning, uppföljning och kontroll.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 juli 2011.

Dnr 259-2011-1.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§18 Återkoppling Solhem 1 & 2. Augusti

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens återkoppling.

Ärendet

Antalet boende vid Solhem 1 & 2 måste minska för att uppfylla kraven i LSS. En hyresgäst har tidigare flyttat och en ytterligare hyresgäst flyttar till annat boende den 1 juni 2011. Dessa flyttar ger möjlighet till att bygga om boendet till en gruppbostad för 6 boende. Förvaltningen utreder nu vidare om det går att ta bort ytterligare 1 plats i gruppboendet för att få den ideala gruppbostaden med 5 boende enligt LSS.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 augusti 2011.

Dnr 50-2011-8.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§19 Ansökan om stimulansmedel från Socialstyrelsen 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansmedel från Socialstyrelsen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Riksdagen har beslutat att även för 2011 avsätta stimulansmedel för utveckling av landstingens och kommunernas vård och omsorg för äldre. År 2011 är sista året som kommunerna och landstingen kan söka stimulansbidrag. Förvaltningen presenterar förslag till ansökan om stimulansmedel omfattande en kostnad av 330000 tkr vilket är inom tilldelad ram på 377500 tkr.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 augusti 2011.

Dnr 409-2011-2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________